Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é  kh oa  h ä c, c«n g  n g h Ö    m «i tr n g  S è  56/2001/TT­B K H C N M T   b & ê n g µ y 26  th¸ng 10 n¨ m   2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  vi Ö c h î p t¸c ® Ç u    víi hi   t   n íc n g o µ i trong  o ¹t ® é n g   h k h o a h ä c v µ   n g   g h Ö  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  06/2000/N§­C P c« n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 05  ng 22    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v nhi v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng; tr C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 06/2000/N§­   µy  th¸ng 03  CP ng 06    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ   Ò   Öc  îp    u    víiníc ngoµi trong  Ünh  ùc  Ph v vi h t¸c®Ç t       l v kh¸m  ÷a  ch b Önh, gi¸odôc  o  ¹o,    ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc  h (sau  y  äit¾tlµNghÞ   nh   ®© g       ®Þ s« 06/2000/N§­CP); C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 07  CP ng 31    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   ®Þ chiti     Lu   tn      i   (sau  ®©y  äit¾tlµNghÞ   nh  è  g      ®Þ s 24/2000/N§­ CP). Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  íng dÉn  ùc hiÖn  éidung  îp  tr h  th   n  h t¸c®Ç u    íiníc ngoµi trong  ¹t®éng    tv       ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ  theo NghÞ   ®Þnh  è  s 06/2000/N§­     CP nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ph¹m      ông   vi¸p d Th«ng   µy  íng dÉn  Öc  îp t¸c®Ç u    íinícngoµi®èi  íiho¹t®éng  tn h   vi h     tv       v    khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö.  ngh C¸c  ¹t®éng  ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   îp t¸cvíi íc ngh h         n ngoµi kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn    vm ®Ý l i kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi ® chØnh  ña  c Th«ng   µy. tn 2.§èit ng tham    îp t¸c®Ç u      î   giah     t C¸c  i t ng sau  y  îctham    îp t¸c®Ç u      µnh  Ëp Tæ   ®è  î   ®© ®   gia h     t®Ó th l   chøc  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ã  èn  u    ícngoµi. ngh c v ®Ç tn   a. ViÖc    nghiªn cøu, Trung  ©m       t nghiªn cøu  µ    chøc    v c¸c tæ  kh¸c nghiªn     cøu  Ò   v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù nhiªn,khoa  äc  h t    h qu¶n  ýl  kinh tÕ,ng«n  ÷  µ c¸c ®¬n  Þ  ù     ng l     v s nghiÖp  khoa  äc  éc thµnh  Çn  h thu   ph kinh  tÕ  µ   íc. Nh n b. ViÖc    nghiªn cøu, Trung  ©m       t nghiªn cøu  µ    chøc    v c¸c tæ  kh¸c nghiªn     cøu  Ò   v khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö,  h k thu   ngh khoa  äc  ù nhiªn,khoa  äc  h t    h qu¶n  ýl  kinhtÕ,ng«n  ÷  éc c¸cthµnh  Çn     ng thu     ph kinhtÕ    kh¸c; c. C¸c    Doanh nghiÖp  Öt Nam   Vi   bao  å m     g c¸c doanh nghiÖp  îc thµnh  ®  lËp theo LuËt Doanh        nghiÖp  µ   íc,LuËt Doanh  Nh n     nghiÖp,LuËt Hîp          t¸cx∙; d.Ng êiViÖtnam         (bao  å m   ngêiViÖtNam   nh      ícngoµi); g c¶      ®Þ cë n   e.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   f. µ   u    ícngoµi.  Nh ®Ç tn  
  2. 2 3.Gi¶ithÝch  õng÷    t  M ét  è  õng÷  ïng trong Th«ng   µy  îchiÓu    s t  d    tn ®   nh sau: Khoa  äc  µ h Ö   èng  i h l   th tr thøc  Ò     Ön îng,sù  Ët,quy  Ëtcña  ù v c¸c hi t   v   lu   t  nhiªn,   éivµ     h   tduy. x∙ C«ng  nghÖ   µ tËp  îp    ¬ng  l  h c¸c ph ph¸p,quy  ×nh,kü    tr   n¨ng, bÝ   Õt,   quy   c«ng  ô,ph¬ng  Ön dïng ®Ó   Õn  æi    ån  ùcthµnh  c  ti     bi ® c¸cngu l   s¶n  È m. ph Ho¹t ®éng     khoa  äc  µ   h v c«ng  nghÖ  bao  å m   g nghiªn cøu  ¬a  äc,   kh h  nghiªncøu  µ    iÓn c«ng  Ö,  Þch  ô, khoa  äc  µ    v ph¸ttr   ngh d v  h v c«ng  Ö,  ¹t ngh ho   ®éng  ph¸thuy    s¸ng  Õn, c¶itiÕn  ü  Ët,hîp  ý ho¸  ki     k thu   l  s¶n  Êt vµ    ¹t xu   c¸c ho   ®éng  kh¸cnh»m     iÓnkhoa  äc  µ    ph¸ttr   h v c«ng  Ö. ngh Nghiªncøu    khoa  äc  µho¹t®éng    Ön,t×m  Óu    Ön îng,sù  h l    ph¸thi   hi c¸c hi t   vËt,quy  Ëtcña  ù nhiªn,x∙ héi vµ      lu   t        t duy; s¸ng  ¹o c¸c gi¶iph¸p    t      nh»m  øng  dông  µo  ùc tiÔn.Nghiªncøu  v th       khoa  äc  h bao  å m   g nghiªncøu  ¬    c b¶n,nghiªn     cøu øng  ông. d Ph¸t tr Ón    i c«ng  nghÖ   µ ho¹t ®éng  l    nh»m   ¹o ra  µ  µn  Ön  t   v ho thi c«ng  nghÖ   íi,s¶n  È m   íi.Ph¸t tr Ón  m  ph m    i c«ng  nghÖ   bao  å m   iÓn  g tr khai thùc     nghiÖ m  µ  v s¶n  Êtthö nghiÖ m. xu     TriÓn khai thùc    nghiÖ m   µ ho¹t ®éng  l    øng  ông  Õt  d k qu¶  nghiªn cøu    khoa  äc    µm  ùc nghiÖ m  h ®Ó l th   nh»m   ¹ora c«ng  Ö   íi, t   ngh m   s¶n  È m   íi. ph m S¶n  Êt  ö  xu th nghiÖm   µ ho¹t®éng  l    øng  ông  Õt  d k qu¶  iÓn khai thùc tr       nghiÖ m    ®Ó s¶n  Êtthö ë  xu     quy    á  m« nh nh»m   µn  Ön c«ng  Ö   íi,   ho thi   ngh m   s¶n phÈ m   íitr ckhi® a  µo  m   í     v s¶n  Êtvµ  i sèng. xu   ®ê   D Þch  ô  v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   µ c¸c ho¹t®éng  ôc  ô  Öc  ngh l       ph v vi nghiªn   cøu  khoa  äc  µ    iÓn c«ng  Ö;    ¹t®éng  ªnquan  n   ë  ÷u  h v ph¸ttr   ngh c¸c ho   li   ®Õ s h trÝ tuÖ, chuyÓn      giao c«ng nghÖ;    Þch  ô  Ò   c¸c d v v th«ng      Ên, ®µo  ¹o, tin,t v   t  båi dìng, phæ  biÕn, øng dông  i     tr thøc khoa häc vµ  c«ng  nghÖ  vµ  kinh  nghiÖ m  ùc tiÔn. th   Nhµ   u    íc ngoµi lµ tæ  ®Ç t n       chøc kinh tÕ, c¸ nh©n  íc ngoµi ®Ç u    µo       n    tv ViÖtnam.   Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi gå m   c v ®Ç t n     doanh nghiÖp  ªndoanh, li     doanh  nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµiho¹t®éng    Ötnam. v ®Ç tn      ë Vi   Tæ  chøc khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   ã  èn  u    níc ngoµi (Tæ   c v ®Ç t     chøc  KHVCNCV§TNN)  µc¸cViÖn  l    nghiªncøu,Trung  ©m      t nghiªncøu    hoÆc     ¬   c¸cC së  ¹m, Tr¹i  (Tr   ,Phßng  Ý  th nghiÖ m...)thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸c ho   khoa  äc  µ  hv c«ng  Ö   ã  ö  ông  èn  ícngoµi. ngh c s d v n  4.Ch Õ     ®∙i   ®é u  Tæ  chøc KHVCNCV§TNN   ã  ù  thuéc  c d ¸n  Danh  ôc   ù  ® Æc   Öt m d ¸n  bi   khuyÕn  khÝch ®Ç u  t ® îc hëng c¸c  ®∙i   u   quy ddÞnh t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i 24/2000/N§­   µ    ®∙ikh¸c quy  nh  ¹  Ët Khoa  äc  µ  CP v c¸c u      ®Þ ti Lu   h v C«ng  Ö   ngh vµ      c¸cv¨n b¶n    µnh.Trêng  îp c¸c u  ∙itheo  thih   h    ®  ph¸p  Ët®Ç u    ícngoµivµ  lu   tn     ph¸p luËtkhoa  äc  µ     h v c«ng  Ö   µkh¸cnhau  × Tæ   ngh l     th   chøc  KHVCNCV§TNN   ® îcquyÒn  ùachän    l  møc  ®∙i®Ó     ông. u    ¸p d
  3. 3 II. é i d u n g  h î p t¸c ® Ç u  t v íi í c n g o µ i  N    n trong h o ¹t ® é n g  k h o a h ä c v µ  c « n g  n g h Ö   ViÖc  îp t¸c®Ç u    íi ícngoµitrong ho¹t®éng  h   tv     n      khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh theo Th«ng   µy    tn bao  å m   ÷ng  éidung  g nh n  sau: 1. Nghiªncøu      khoa  äc  h hoÆc     iÓn c«ng  Ö   éc m ét  ph¸ttr   ngh thu   trong c¸c    lÜnh  ùc  v chuyªn m«n    sau: a.Khoa  äc  ùnhiªn;   h t  b. Khoa  äc  ü  Ët,c«ng  Ö     h k thu   ngh (bao  å m   lÜnh  ùc  g c¶  v n«ng  nghiÖp,y    dîchäc);   c.Khoa  äc    h qu¶n  ýkinhtÕ; l    d.Ng«n  ÷.   ng Trong    Ünh  ùc  c¸c l v trªn,kh«ng  îc tiÕn  µnh    éi dung  ¬ng  ¹i   ®  h c¸c n   ph h  ®Õ n   ninh,quèc  an    phßng, thuÇn    phong  ü   ôc,trËttù an  µn    éi,søc  m t       to x∙ h   khoÎ con  êi,m«i  êng  µ    iÒu  Ê m     ng   tr v c¸c ® c kh¸c m µ     ph¸p  ËtViÖt Nam     lu     quy ®Þnh. 2.C¸c  Þch  ô    d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö. ngh III.C¸c h × n h  thøc h î p t¸c ® Ç u  t v íi í c n g o µ i trong h o ¹t ® é n g        n   k h o a h ä c v µ  c « n g  n g h Ö ViÖc  îp t¸c®Ç u    íi ícngoµitrong ho¹t®éng  h   tv     n      khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh ® îctiÕn hµnh      theo m ét    trong c¸ch×nh     thøc sau:   1. Liªn doanh: Bªn  Öt nam   µ       Vi   v bªn  íc ngoµili   n    ªndoanh    µnh  Ëp ®Ó th l  c¸c ViÖn    nghiªncøu,Trung  ©m      t nghiªncøu    hoÆc     ¬  ë  ¹m,tr¹  c¸c c s (tr   iphßng  , thÝ  nghiÖm...  ùc  Ön    ¹t®éng  )Th hi c¸c ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ  trong    c¸c lÜnh  ùc  v quy  nh  ¹ m ôc    ña  ®Þ t i IIc Th«ng   µy. tn 2. Hîp  ng  îp      ®å h t¸ckinh doanh: Bªn  Öt Nam   µ      Vi   v Bªn  íc ngoµihîp    n    t¸c kinh doanh    ¬  ë  îp  ng    Õn  µnh  ¹t®éng    trªnc s h ®å ®Ó ti h ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ  trongc¸clÜnh  ùc     v quy  nh  ¹ m ôc    ña  ®Þ t  i IIc Th«ng   µy. tn 3. ThÝ   iÓ m:  ×nh    ® H thøc doanh nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµi®Ó   v ®Ç t n     tiÕn hµnh  ¹t®éng    ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh trong c¸c lÜnh  ùc     v quy  nh  ¹  ®Þ ti m ôc    ña  IIc Th«ng   µy. tn IV. §i Ò u ki Ö n th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g   c ñ a t æ  c h ø c  K H V C N C V § T N N Tæ  chøc KHVCNCV§TNN  chØ  îc ho¹t®éng  ®    sau    ∙  Êp  îc GiÊy  khi® c ®   phÐp  u  . ®Ç t Dù   vÒ   îp    u    íiníc ngoµitrong ho¹t®éng  ¸n  h t¸c®Ç t v          khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   éc  ù  nhã m   § Ó   îc cÊp  Êy  Ðp  u   , ngoµi c¸c ®iÒu  thu d ¸n  A.  ®  Gi ph ®Ç t     
  4. 4 kiÖn  i  íidù  nhã m   th«ng  êng. Tæ   ®è v   ¸n  A  th   chøc KHVCNCV§TNN  cßn ph¶i   b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c® ki sau: 1. Néi    dung  ¹t®éng  ho   khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   µ phï hîp  íim ôc    l    v  tiªu ®Ç u    vµ  nh   íng  t ®Þ h ph¸ttr Ón    i khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   ña  µ   íc ViÖt c Nh n     Nam. 2. Cã   t  Êt 5    é    Ý nh   c¸n b nghiªncøu  ã  ×nh ®é   ihäc    c tr   ®¹   cao  ng   ëlªn ®¼ tr     lµm  Öc  vi theo chÕ     Ýnh  Ö m  éc lÜnh  ùc  îcphÐp  ¹t®éng. Ng ­   ®é ch nhi thu   v®  ho     êi ® øng  u   chøc    ®Ç tæ  ph¶i cã  ×nh    i häc  ë lªn thuéc  Ünh  ùc  îc   tr ®é ®¹   tr     l v ®  phÐp  ¹t®éng. ho   3. Cã   ¬  ë  Ët chÊt kü  Ëtvµ    csv    thu   trang thiÕtbÞ   ï hîp  íilo¹  ×nh  µ      ph   v   i h v quy    ¹t®éng  m« ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  ô  Ó  µ: ngh c th l a.Cã  ôsë  µn¬i® Æt  ¬    tr   l     c quan  iÒu  µnh  ña    ® h c Tæ chøc  KHVCNCV§TNN. b.  ã   C trang  Õt bÞ   thi   b¶o  ¶m   Õn  µnh  ã  Öu  ® ti h c hi qu¶ c¸c  ¹t ®éng  ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   éc lÜnh  ùc  îcphÐp  ¹t®éng. ngh thu   v ®  ho   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1.  å   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    vÒ   ¹t ®éng  H s xin c Gi ph ®Ç t ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ. Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  u    ña    s xinc gi   ®Ç tc Tæ chøc  KHVCNCV§TNN   bao  å m   g nh÷ng  µiliÖu  t  theo quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 107 NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP, trong®ã   ñ  u    Çn    ×nh râ c¸cnéidung    ch ®Ç tc gi¶i tr         sau: a. M ôc      tiªu,quy  m«,  Ünh  ùc  µ  ¹  ×nh  ¹t®éng  l v v lo i h ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ; b. Sè  îng vµ  ¬  Êu  ù  Õn      é    l   c c d ki c¸c c¸n b nghiªncøu  ñ  èt(theo m É u     ch ch     Phô  ôc1); l  c.C¬   ë  ËtchÊtkü  Ët,   sv    thu  trangthiÕtbÞ      (theo m É u   ô  ôc2);   Ph l   d. Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp  ña  l    c Bªn  Öt Nam   Õu  Vi   (n Bªn  Öt nam   Vi   tham gia  µ tæ  l   chøc  ã  ö  ông  èn  éc  ë  ÷u  µ   íc) csd v thu s h Nh n   ®ång    ý tham      giaTæ chøc  KHVCNCV§TNN. 2.ThÈ m   Òn    Ën  chøc    quy x¸cnh tæ  KHVCNCV§TNN C¨n  vµo  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    µ    iÒu  Ön  µnh  Ëp  cø  h s xinc Gi ph ®Ç t v c¸c ® ki th l vµ  ¹t®éng  ña    ho   c Tæ chøc  KHVCNCV§TNN   quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy,Bé    tn   khoa häc, C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng cã  tr¸ch ê  nhiÖm  x¸c nhËn  tæ  chøc  KHVCNCV§TNN.  Trªn  ¬  ë    Õn  Êp  Ën  ña  é   c s ý ki ch thu c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Õt  nh  Êp  Êy  Ðp  u    tr   k ho   § tquy ®Þ c Gi ph ®Ç t cïng  íiquyÕt  nh  Õ     ®∙icho    v  ®Þ ch ®é u    Tæ chøc  KHVCNCV§TNN   µ v trong   thêih¹n 03  µy  µm  Öc      ng l vi sao  öic¸cQuy Õt  nh  õa  cho  é  g    ®Þ v nªu  B Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng    é   tr ®Ó B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ¨ng  ý  tr ® k ho¹t®éng    khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh cho    Tæ chøc KHVCNCV§TNN.
  5. 5 V I. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu    qu¸ tr       ph¸tsinh víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n    ¸nh kÞp  êicho  é  th   B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    tr ®Ó nghiªncøu,söa  æi,     ®   bæ   sung cho  ïhîp hoÆc   íng dÉn    Õt cô  Ó. ph     h  gi¶iquy   th
  6. 6 P h ô  l ô c 1 da n h  s¸ch n h © n  l ù c c ñ a  æ  ch øc  K H V C N C V § T N N   t TT Hä  µ ªn vt Nam   N¨m   Quèc  Tr×nh  C¬   ë, Chuyªn  ChÕ   s  N¬i  n÷ sinh tÞch ®é  o   thê  ®µ i ngµnh ®é  µm  l ®ang  to ¹ gian   viÖc lµm  ®µo ¹o t viÖc .. .Ngµy... .th¸ng.. .n¨m  . . . . . . . . .. . Chñ   u   ®Ç t
Đồng bộ tài khoản