Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi v

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
36
lượt xem
1
download

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giơi thuộc chương trình 135

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi v

 1. T h«ng t c ñ a U û  b a n  D © n   é c v µ  Mi Ò n  n ó i  è  566/2000/TT­U B D T M N t s n g µ y  19 th¸ng 07 n¨ m  2000  í ng d É n  th ù c  Ö n  thu th Ë p, h hi x ö  lý v µ  t æ n g  h î p b¸o c¸o th è ng kª  Ò  x © y  d ù n g v c« n g  tr× nh h ¹ t Ç ng  ë  c¸c x∙  Æ c  bi Ö t  h ã  k h¨n, ® k c¸c x∙ biªn giíi  thu é c C h ¬ n g  tr× nh  135 ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 10/05/1988  ña  éi ®ång   c H  Nhµ   íc,nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam; n   ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/07/1998  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Öt Ch ¬ng  ×nh ph¸ttr Ónkinh tÕ    éic¸cx∙   ph v vi phª duy   tr     i     x∙h       ® Æc   Öt khã  bi   kh¨n  Òn  ói vµ  ïng  ©u,  ïng  (gäit¾t lµ Ch ¬ng  ×nh  mi n  v s v xa        tr 135);Quy Õt  nh 1232/1999/Q§­   ®Þ   TTg  µy  ng 24/12/1999 cña  ñ íng ChÝnh     Th t   phñ  phª  Öt  duy danh  s¸ch c¸c x∙ ® Æc   Öt khã       bi   kh¨n vµ    í thuéc  ¬ng    biªngi i   Ch tr×nh 135;   ­ C¨n  Th«ng   ªntÞch    cø  t li   416/1999­TTLT/BKH­UBDTM N­TC­XD   µy ng 29/04/2000  ña  ªnBé:  Õ   ¹ch  µ  Çu  , Uû   c li   K ho v§ t   ban  © n   éc vµ  Òn  ói, D t   Mi m  Tµi chÝnh, X ©y   ùng  Ò   Öc  íng  Én      d v vi h d qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d c«ng  tr×nh h¹ tÇng        Æc   Ötkhã     ë c¸cx∙® bi   kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa;   n  v       § Ó   ã  ¬  ë  c c s cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ý,chØ  o  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh  l  ®¹ th   Ch tr th ng  ê xuyªn  ¾ m   îc kÕt  n ®  qu¶, tiÕn    ùc  Ön  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    ®é th hi x d csht cña      Æc   Ötkhã  c¸c x∙® bi   kh¨n,c¸c x∙biªngií (c¸cx∙thuéc Ch ¬ng  ×nh 135),             i   tr     Uû  ban  © n   éc vµ  Òn  ói ­ C¬   D t   Mi n     quan  êng  ùc Ch ¬ng  ×nh  Th tr   tr 135  íng  h dÉn  ùc hiÖn:thu thËp,xö  ývµ  th        l   tæng  îp b¸o    èng    nh  ú  Ò   ©y   h   c¸o th kª ®Þ kvx dùng  c«ng  ×nh h¹ tÇng        éc Ch ¬ng  ×nh 135    tr     ë c¸cx∙thu   tr   nh sau:   I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1. Thùc  Ön  Ö m   ô    Ëp,xö  ývµ    hi nhi v thu th   l   tæng  îp b¸o    èng    Ò   h   c¸o th kª v x©y  ùng  d c«ng  ×nh  ¹  Çng    tr ht ë c¸c    éc  ¬ng  ×nh  x∙ thu Ch tr 135 nh»m   ôc   m ®Ých:  óp  Gi cho  c¸c  ¬  c quan  qu¶n  ý,chØ   o  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  õ l  ®¹ th hi Ch tr t  Trung  ng  n   a   ¬ng  êng  ¬ ®Õ ®Þ ph th xuyªn  ¾ m   îc c¸c nguån  ùc ®Ç u      n ®   l  t cho Ch ¬ng  ×nh;kÕt  tr   qu¶  ùc  Ön  Ò   Õn  ,  èi l ng,chÊt l ng,gi¶ing©n  th hi v ti ®é kh  î    î     cho    c¸cc«ng  ×nh;nh÷ng  Ën  î  ã  tr   thu l ikh kh¨n,tån t¹ trong qu¸ tr×nh tr Ónkhai ,      i     i     Ch ¬ng  ×nh;nh÷ng    tr   gi¶iph¸p,chÝnh    s¸ch  th¸o gì khã     kh¨n  y  ®È nhanh  Õn ti   ®é   ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh    tr ®Ó qu¶n  ý chØ   o  ¬ng  ×nh  l  ®¹ Ch tr 135  u     ®Ç t ®óng  ôc    ng  i t ng,cã  Öu  m tiªu,®ó ®è  î   hi qu¶  µ  v kh«ng  Êttho¸t th   . 2.C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ý, l chØ  o  ¬ng  ×nh 135:Uû   ®¹ Ch tr     ban  ©n  ©n    nh d x∙, Ban  qu¶n  ýdù    Ön, c¬  l   ¸n huy   quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh 135  ña  th tr   tr   c tØnh,c¬    quan  êng  ùc Ch ¬ng  ×nh  th tr   tr 135 Trung  ng  ã  Ö m   ô  ¾ m   ×nh  ×nh, ¬ c nhi vn t h   thu  Ëp, xö  ý th«ng    th   l   tin,tæng  îp    è  Öu  h c¸c s li b¸o  c¸o  èng  hµng  th kª  th¸ng,  quý, n¨m  Ò   ©y  ùng      vx d c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng        éc  ¬ng  ×nh tr ht ë c¸c x∙ thu Ch tr   135; chÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu b¸o      tr   lu   t ch x¸c c s li   c¸o, thêigian    b¸o  vµ  è îng chØ    c¸o  s l   tiªuph¶ib¸o      c¸o theo Ph¸p  Önh  Õ     µ  l K to¸nv Thèng    kª quy  nh. ®Þ
 2. 3. Th«ng   li   Þch  t ªnt 416/1999­ TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   quy  nh: ®Þ   "Nh÷ng  n¨m  ícm ¾t, do  tr     n¨ng  ùcc¸n bé      l     ë x∙cßn  Òu  ¹n  Õ   chñ  Õu  nhi h ch nªn  y x©y  ùng  ù    d d ¸n theo quy    Êp  Ön".Do  Ëy,Th«ng   µy    ông  ùc m« c huy  v  tn ¸p d th   hiÖn b¸o  c¸o  èng  ®Þnh   ú  th kª  k cho  c¸c  ¬  c quan qu¶n  ý,chØ   o  ¬ng  l  ®¹ Ch tr×nh 135      nh sau: a. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    µnh    nh d x∙(th viªnBan  qu¶n  ýdù    Ön)  l   ¸n huy b¸o c¸o cho     Ban  qu¶n  ýdù    Ön. l   ¸n huy b.Ban    qu¶n  ýdù    Ön  l   ¸n huy tæng  îp vµ    h   b¸o c¸o: ­C¬     quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh 135  ña  Th tr   tr   c tØnh. ­ Uû     ban  ©n  ©n  Ön        û   nh d huy ®Ó b¸o c¸o U ban  ©n  ©n  nh d tØnh. c.C¬     quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh 135  ña  th tr   tr   c tØnh  tæng  îp vµ      h   b¸o c¸o: ­ Uû     ban  © n   éc vµ  Òn  ói (C¬  D t   Mi n  quan  êng  ùc Ch ¬ng  ×nh    Th tr   tr 135 Trung  ng). ¬ ­UBND     tØnh    ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ    Çn  Õt) h      t  ph (khic thi . d. Uû     ban  © n   éc vµ  Òn  ói tæng  îp  µ  D t   Mi n  h v b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  Th t Ch phñ,®ång  öic¸cthµnh      g    viªnBan  ChØ   o  ¬ng  ×nh Trung  ng. ®¹ Ch tr   ¬ Trêng  îp x∙lµ ®¬n  Þ  ù    ×  h     v d ¸n th Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n (hoÆc Ban qu¶n  ý l  c«ng  ×nh)cña    tr   x∙tæng  îp b¸o c¸o: h    ­ Ban    ChØ   o  ¬ng  ×nh  ña  Ön    ®¹ Ch tr c huy ®Ó tæng  îp  h b¸o  cÊp    c¸o  trªn theo §iÓ m   (b)cña  ôc  µy.   3    M n ­ Uû     ban  ©n  ©n      nh d x∙®Ó tæng  îp b¸o c¸o Uû   h       ban  ©n  ©n  Ön. nh d huy 4.  ×nh  µnh  Ö   èng  chøc  H th h th tæ  c¸n  é  èng  trong  b th kª  c¸c  ¬  c quan  qu¶n  ý chØ   o  ¬ng  ×nh  l  ®¹ Ch tr 135  õ Trung  ng  n   a   ¬ng    ùc t  ¬ ®Õ ®Þ ph ®Ó th   hiÖn  Ö m   ô    Ëp,xö  ýth«ng    µ  nhi v thu th   l   tinv tæng  îp b¸o    èng    h   c¸o th kª theo  ­ h íng dÉn  ¹    ti Th«ng   µy.C¸c  ¬  tn   c quan  qu¶n  ý,chØ  o  ¬ng  ×nh 135  Êp  l  ®¹ Ch tr   c trªnph¶ith ng      ê xuyªn kiÓm    «n  c  µ  íng dÉn    tra, ® ®è v h   nghiÖp  ô      èng  v b¸o c¸o th kª cho    é  èng    Êp  íi ®¶m     c¸n b th kª c d   , b¶o    c¸o thèng    ùc hiÖn  ng  c¸c b¸o    kª th   ®ó quy  nh  ¹ §iÓ m     M ôc   ña  ®Þ t i 1,2  Ic Th«ng   µy. tn 5. C¬     quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh 135  Th tr   tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  Ö   èng  h h th m É u   Óu  bi b¸o  thèng    èng  Êt (kÌm  c¸o  kª th nh   theo Th«ng    µy),dïng  tn   cho    c¸c cÊp  qu¶n  ýchØ  o  ¬ng  ×nh 135    a   µn  níc b¸o    èng    l  ®¹ Ch tr   trªn®Þ b c¶    c¸o th kª theo nh÷ng    quy  nh  ô  Ó  ¹ M ôc    ña  ®Þ c th t   i IIc Th«ng   µy. tn C¨n  vµo  Ö   èng  Óu  É u   c¸o thèng    ∙  cø  h th bi m b¸o    kª ® ban  µnh,C¬   h   quan  Thêng  ùc Ch ¬ng  ×nh 135  ña  tr   tr   c tØnh  ã  Ö m   ô    ©n  c nhi v in nh b¶n, cung  Êp    c ®Çy    µ  êng  ®ñ v th xuyªn cho    Ban ChØ   o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ Ch tr   tØnh  µ      v c¸c Ban Qu¶n  ýdù  huyÖn;  l   ¸n  Ban  qu¶n  ýdù  huyÖn    ©n  l   ¸n  in nh b¶n cung  Êp  y   c ®Ç ®ñ   µ  êng  v th xuyªn cho  û     U ban  ©n  ©n  c¸c x∙,Ban  nh d      Qu¶n  ýdù      Õu  l   ¸n x∙(n cã) ®Ó   ö  ông  µm    sd l b¸o   c¸o.Kinh  Ý     ©n  ph in nh b¶n    É u   Óu  c¸c m bi b¸o   c¸o thèng      õkinh phÝ  kª chit     qu¶n  ýcña  l  Ban ChØ   o  ®¹ tØnh  µ  v Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n huyÖn.   II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N
 3. 1.H Ö   èng  Óu      èng    Ò   ©y  ùng  ¬    th bi b¸o c¸o th kª v x d c b¶n a. Uû     ban  ©n  ©n    éc  ¬ng  ×nh  nh d x∙ thu Ch tr 135  ùc  Ön  th hi b¸o c¸o    c¸c biÓu  sau  y: ®© ­ BiÓu  è    s 01/§T  135      ùc hiÖn  èn  u     ©y  ùng  ¬  ­ X∙:th   v ®Ç t x d c b¶n c«ng  tr×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135   s h  Ch tr   ­ BiÓu  è    s 02/§T  135      ùc  Ön  èil ng c«ng  Öc  ñ  Õu  ­ X∙:Th hi kh  î   vi ch y c«ng  tr×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135.   s h  Ch tr   ­ BiÓu  è    s 03/§T 135      ­ X∙:C«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ¬ng  ×nh    tr csht Ch tr 135 khëic«ng.   ­ BiÓu  è    s 04/§T 135      ­ X∙:C«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ¬ng  ×nh    tr csht Ch tr 135 hoµn  µnh. th b.Ban    qu¶n  ýdù    Ön  ùc hiÖn        Óu  l   ¸n huy th   b¸o c¸o c¸cbi sau: ­ BiÓu  è    s 01/§T 135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  ­ Th hi v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo nguån  èn        v (b¸oc¸o nhanh  th¸ng). ­ BiÓu  è    s 02/§T 135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  ­ Th hi v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo  n  Þ  µnh  Ýnh  µ  ®¬ v h ch v c«ng  ×nh (b¸o c¸o nhanh  tr      th¸ng). ­ BiÓu  è    s 03/§T 135    ­ Huy Ön:  C«ng  ×nh  µn  µnh  ¬  ë  ¹  Çng    tr ho th csht Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  ¹ theo ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  µ  tr   ph lo i     vh ch v c«ng  ×nh. tr ­ BiÓu  è    s 04/§T  135    ­ Huy Ön: N¨ng  ùc míi t¨ng c¬  ë  ¹  Çng  ¬ng  l      sht Ch tr×nh 135  ©n    ph theo lo¹ c«ng  ×nh.  i   tr ­ BiÓu  è    s 05/§T 135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  ­ Th hi v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo nguån  èn      Ýnh    v (b¸oc¸o ch thøc n¨m).   ­ BiÓu  è    s 06/§T 135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  ­ Th hi v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo  n  Þ  µnh  Ýnh  µ  ®¬ v h ch v c«ng  ×nh (b¸o c¸o chÝnh  tr      thøc n¨m).   ­ BiÓu  è    s 07/§T 135   ­Huy Ön: C«ng  ×nh hoµn  µnh  ¬  ë  ¹ tÇng  ­ tr   th c s h  Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  µ    vh ch v c«ng  ×nh. tr ­ BiÓu  è    s 08/§T 135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  ­ Th hi v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo ®¬n  Þ      v thi c«ng  ña  c c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th ­ BiÓu  è    s 09/§T  135    ­ Huy Ön:  ùc  Ön  è  u    ¬  ë  ¹ tÇng  ¬ng  Th hi v ®Ç tc s h   Ch tr×nh 135  ©n    ph theo nguån  èn  µ  µnh    v v ng kinhtÕ      Ýnh    (b¸oc¸o ch thøc n¨m).   ­ BiÓu  è    s 010/§T 135    ­ Huy Ön:    Þ n¨ng  ùc míi t¨ng c¬  ë  ¹  Çng  Gi¸ tr   l      sht Ch ¬ng  ×nh 135  ©n  tr   ph theo lo¹ c«ng  ×nh.  i   tr c. C¬     quan  êng  ùc Ch ¬ng  ×nh  th tr   tr 135 tØnh  ùc  Ön  th hi b¸o c¸o    sau ®©y: Tõ   Óu  è  bi s 01/§T  135    ­ TØnh  n   Óu  è  ®Õ bi s 10/§T 135    ­ TØnh  ã  éi cn  dung  Óu  É u       Óu  õ 01  n   cña  Ön. Song  bi m nh c¸cbi t   ®Õ 10  huy   tæng  îp c¸cb¸o  h   c¸o nµy    ¹m    µn    trªnph vito tØnh  éc Ch ¬ng  ×nh 135. thu   tr   d. Trªn c¬  ë  c¸o cña  ¬      s b¸o    c quan  êng  ùcBan  th tr   ChØ   o  ¬ng  ×nh ®¹ Ch tr   135 tØnh, c¬    quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh  th tr   tr 135 Trung  ng  ¬ tæng  îp  h b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µng  t  ph h th¸ng,quý,n¨m.    
 4. 2.Thêigian b¸o c¸o         a.Uû     ban  ©n  ©n        nh d x∙b¸o c¸o theo c¸cbiÓu:    ­B¸o    Óu  è    c¸o bi s 01/§T  135     µ      Óu  è  ­X∙ v b¸o c¸o bi s 02/§T  135     µy  ­X∙,ng göib¸o c¸o lµngµy  cña         15  th¸ngb¸o    c¸o. ­ B¸o    c¸o  Óu  è  bi s 03/§T 135      µy  öi b¸o  ­ X∙,ng g   c¸o  µ 10  µy  l   ng sau    khi c«ng  ×nh khëic«ng. tr     ­ B¸o    c¸o  Óu  è  bi s 04/§T 135      µy  öi b¸o  ­ X∙,ng g   c¸o  µ 30  µy  l   ng sau    khi c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th b.Ban    qu¶n  ýdù    ña  Ön      l   ¸n c huy b¸o c¸o theo c¸cbiÓu.    ­ B¸o c¸o  Óu  è  bi s 01/§T 135  Huy Ön,  ­  B¸o c¸o  Óu  è  bi s 02/§T 135    ­ Huy Ön, B¸o c¸o  Óu  è  bi s 03/§T 135  Huy Ön,  ­  B¸o c¸o  Óu  è  bi s 04/§T 135    ­ Huy Ön,  µy  öib¸o    µ20  µy  ña  ng g   c¸o l   ng c th¸ngb¸o c¸o.    ­ B¸o c¸o  Óu  è  bi s 05/§T 135  Huy Ön,  ­  B¸o  c¸o  Óu  è  bi s 06/§T  135    ­ Huy Ön, B¸o c¸o  Óu  è  bi s 07/§T 135  Huy Ön,  ­  B¸o c¸o  Óu  è  bi s 08/§T  135    ­ Huy Ön, B¸o c¸o  Óu  è  bi s 09/§T 135  Huy Ön,  ­  B¸o c¸o  Óu  è  bi s 10/§T  135    ­ Huy Ön,  µy  öib¸o    µngµy  th¸ng3  ng g   c¸o l   01    n¨m  sau  ña  c n¨m    b¸o c¸o. c.C¬     quan  êng  ùcch¬ng  ×nh 135  th tr   tr   tØnh      b¸o c¸o theo c¸cbiÓu.    ­ BiÓu  è    s 01/§T  135    ­ TØnh, BiÓu  è    s 02/§T  135    ­ TØnh, BiÓu  è    s 03/§T  135  TØnh,  Óu  è  ­  Bi s 04/§T  135  TØnh,  µy  öi b¸o  ­  ng g   c¸o  µ ngµy  cña  l  25  th¸ngb¸o    c¸o. ­B¸o    Óu  è    c¸o bi s 05/§T  135   ­TØnh,   B¸o    Óu  è  c¸o bi s 06/§T  135   ­TØnh,   B¸o  biÓu  è  c¸o  s 07/§T  135    ­ TØnh, B¸o  biÓu  è  c¸o  s 08/§T 135    ­ TØnh,    B¸o c¸o  Óu  è  bi s 09/§T  135    ­ TØnh, B¸o    Óu  è  c¸o bi s 10/§T  135    ­ TØnh,  µy  öi ng g   b¸o c¸o lµngµy  th¸ng4       01    n¨m  sau  ña  c n¨m    b¸o c¸o. 3.Kú        b¸o c¸o a.Uû     ban  ©n  ©n  nh d x∙: ­ Thùc  Ön    Óu    hi haibi b¸o    c¸o th¸ng:BiÓu  è    s 01/§T 135    vµ  Óu  è  ­ X∙  Bi s 02/§T  135   ­X∙. ­ BiÓu  è    s 03/§T 135      Óu  è  ­ X∙,Bi s 04/§T 135    chØ   ­ X∙  b¸o  khiph¸t c¸o      sinh. b.Ban    qu¶n  ýdù    Ön. l   ¸n huy ­  ùc  Ön  biÓu  Th hi 4  b¸o c¸o  µng  h th¸ng:BiÓu  è    s 01/§T 135  Huy Ön,  ­  BiÓu  è  s 02/§T  135    ­ Huy Ön,  Óu  è  Bi s 03/§T  135    Ön, BiÓu  è  ­ huy   s 04/§T    135 ­Huy Ön.   ­ Thùc  Ön  biÓu    hi 6  b¸o  n¨m:  Óu  è  c¸o  Bi s 05/§T  135    ­ Huy Ön,  Óu  è  Bi s 06/§T 135  ­ Huy Ön,  Óu  è 07/§T  Bi s 135 ­ Huy Ön,  Óu  è  Bi s 08/§T  135 ­  Huy Ön,  Óu  è  Bi s 09/§T  135   ­Huy Ön,  Óu  è  Bi s 10/§T  135   ­Huy Ön. c.C¬     quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh 135  th tr   tr   tØnh: ­Thùc  Ön  biÓu  c¸o hµng    hi 4  b¸o    th¸ng:BiÓu  è    s 01/§T 135   ­TØnh, BiÓu    sè  02/§T  135   ­TØnh, BiÓu  è    s 03/§T  135  ­TØnh, BiÓu  è    s 04/§T 135   ­TØnh,
 5. ­ Thùc  Ön  biÓu  c¸o n¨m: BiÓu  è    hi 6  b¸o      s 05/§T  135    ­ TØnh, BiÓu  è    s 06/ §T 135    ­ TØnh,  Óu  è  Bi s 07/§T  135    ­ TØnh,  Óu  è  Bi s 08/§T  135    ­ TØnh,  Óu  Bi sè  09/§T  135   ­TØnh, BiÓu  è    s 10/§T  135   ­TØnh. 4.N¬i göivµ  ¬inhËn  c¸o       n  b¸o  Thùc  Ön  hi theo §iÓ m    ôc     3,M ITh«ng   µy. tn III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   C¨n  vµo  cø  Th«ng   nµy, Uû   t   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  qu¶n  ý, ùc hiÖn  ¬ng  ×nh 135  ña  l  th   Ch tr   c tØnh,huyÖn, x∙tr ÓnkhaiviÖc      i     thu thËp,xö  ýth«ng    c¸o thèng    ng  ú  ¹n,trung thùc,chÝnh        l  tin,b¸o    kª ®ó k h       x¸c, ®Ó   ã  ¬  ë  c c s chØ  o  ùc hiÖn  ã  Öu  ®¹ th   c hi qu¶  ¬ng  ×nh 135. Ch tr   Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  t c hi l   t ng ban  µnh. Trong  h   qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  ã  ×  a  ï hîp,®Ò   Þ   c g ch ph     ngh ph¶n  ¶nh  Ò   ¬  v c quan  êng  ùc Ch ¬ng  Th tr   tr×nh 135    Trung  ng    ¬ ®Ó nghiªncøu      bæ sung,hoµn    chØnh  Õp. ti
 6. § Ò  c ¬ n g  b¸o c¸o l êi  v¨n h µ n g  th¸ng v Ò  ® Ç u  t x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh h ¹ t Ç n g C h ¬ n g  tr× nh 1 35 I.  ¸p d ô n g  c h o  B a n  q u ¶ n  l ý C h ¬ n g  tr × nh 1 3 5 H u y Ö n *  ã m   ¾t kÕt  T t  qu¶  ùc  Ön  èn  u    c¬  ë  ¹  Çng  éc  ¬ng  th hi v ®Ç t sht thu Ch tr×nh  135, ®¹t bao     nhiªu %   víikÕ   ¹ch    so    ho n¨m  i  íitæng  ån  èn  µ  ®è v   ngu v v tõng  ån  èn    a   µn  µn  Ön.  ngu v trªn®Þ b to huy Trong    Én  ®ã d chøng  iÓn  ×nh  ® h m ét  è    s x∙ trong huyÖn  ùc hiÖn  t kÕt    th   ®¹   qu¶ cao  víikÕ   ¹ch,m ét  è    so    ho   s x∙ ®¹tkÕt    qu¶  Êp  víi Õ   ¹ch. th so    hok * Nguyªn  ©n  nh ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  èn  u    ¬  ë  ¹  Çng  h ®Õ vi th   v ®Ç t c s h t Ch ¬ng  ×nh 135    ¹m    Ön. tr   trªnph vihuy * Nh÷ng  Ön    bi ph¸p chØ  o  ña    ®¹ c Ban qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh 135  Ön l  tr   huy +  Öc  chøc    Vi tæ  thic«ng    c¸cc«ng  ×nh,sù  Õt  îp gi÷a nhµ  Çu  íi   tr  k h    th v   huy ®éng  ©n  ©n  a   ¬ng  nh d ®Þ ph tham    Êt lµ huy  ng    ng  gia,nh     ®é lao ®é c«ng  ch  Ý phôc  ô  v c«ng  ×nh  Én  tr (d chøng      µm  èt,c¸c x∙ lµm  a  èt,tiÕn    c¸c x∙ l t       ch t   ®é chË m...); + C¸c    gi¶iph¸p    ¶m   ®Ó ® b¶o  Õn    µ  Êt l ng    ti ®é v ch  î thic«ng c«ng  ×nh tr   nh: T¨ng  êng  c c«ng    t¸cgi¸m    Óm    Ò   Öc  ùc hiÖn  nh  s¸t,ki trav vi th   ®Þ møc  kinh  tÕ  ü  Ët,vÒ   Öc  k thu   vi qu¶n  ýnguyªn vËt liÖu,kinh phÝ, ngµy  l           c«ng v.v.     .trªn . c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  Én    tr   d (d chøng      µm  ètvµ  a  èttrong c«ng    c¸c x∙ l t   ch t     t¸c qu¶n  ý, Óm      l  ki trathic«ng c«ng  ×nh). tr +  ÷ng  Õu  ãt trong  Nh thi s   chØ   o  ®¹ qu¶n  ý ®èi  íiBan  l  v  qu¶n  ý Ch ¬ng  l  tr×nh 135  Ön, Uû     huy   ban  ©n  ©n    éc Ch ¬ng  ×nh 135. nh d x∙thu   tr   *  ÷ng  Õn  Þ,    Êt  i  íic¬  Nh ki ngh ®Ò xu ®è v   quan  êng  ùc Ch ¬ng  ×nh th tr   tr   135  Trung  ng, c¬  ¬   quan  êng  ùcban  Th tr   chØ  o  ¬ng  ×nh 135  ®¹ Ch tr   tØnh  Ò   v c¸c vÊn    Çn  îcgi¶iquyÕt    ®Ò c ®     nh»m   óp cho  gi   Ban  qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh 135  l  tr   huyÖn  y  ®È nhanh  Õn ®é   µn  µnh  ti   ho th c«ng  ×nh. tr II. è i v íi ¬  q u a n  thê n g  tr ù c  §  c b a n  c h Ø  ®¹ o C h ¬ n g  tr× nh 1 35 Hµng  th¸ngph¶ib¸o c¸o t×nh  ×nh  Õn ®é   ùc hiÖn        h ti   th   c«ng    ©y  ùng  t¸cx d c¬  ë  ¹ tÇng  éc Ch ¬ng  ×nh 135  öivÒ   ¬  s h  thu   tr   g   c quan  êng  ùcCh ¬ng  ×nh Th tr   tr   135 Trung  ng  íinéidung  c¸o ph©n  Ých    Çn  ña  ¬ v    b¸o    t nh ph c Ban  qu¶n  ýCh ­ l  ¬ng  ×nh 135  Ön, nhng  ¹m    c¸o ph©n  Ých  µtrªn®Þa   µn  tr   huy   ph vib¸o    t l    b tØnh  thuéc Ch ¬ng  ×nh 135.   tr   C¸c b¸o c¸o  ©n  Ých  êiv¨n  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön  ph t l  vt h th hi c«ng    u    t¸c®Ç t x©y  ùng  dông  d ¸p  cho Ban qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh 135  Ön  µ  dông    l  tr   huy v ¸p  cho c¬ quan  êng  ùc Ban  Th tr   chØ   o  ¬ng  ×nh  ®¹ Ch tr 135 tØnh ph¶i® îc thñ  ëng      tr c¬  quan  ý  µ  ng  Êu. k v ®ã d
 7. Thùc  Ön  èn  u    hi v ®Ç tXDCB   c«ng  §¬n  Þ   öi b/c:UBND   BiÓu  è  s 01/§T135­ X∙  vg  x∙ k theo Th«ng   tr×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ¬ng  ×nh    §¬n  Þ  Ën    c sht Ch tr 135 Ban  µnh  Ìm  h   t v nh b/c:UBND   Th¸ng  . . .. .. . . . n¨m     200... . . .. sè  566/2000/TT/UBDTMN   huyÖn ngµy 19/7/2000 cña      (B¸o c¸o nhanh     th¸ng) UBDTMN   Ngµy  öib/c:  µy  th¸ng g    ng 15                                                     Tªn   c«ng  tr×nh:. . .............................................. . . .............................................. §Þa   ®iÓ m:                   x∙: . ....... huyÖn:.. . ....  . . ......  . . ..... . tØnh:. . .................. . . .................                                               §¬n  Þ:tr Öu                                                 v  i ®ång Sè  M∙ K Õ   ChÝnh ChÝnh  ¦íc Céng  %     víi Õ   Gi¶i   TH so    k   TT ho¹ch thøc thøc tõ tÝnh  dån  õ        t   ho¹ch n¨m   Ng ©n  õ t  n¨m th¸ng ®Çu   th¸ng ®Çu       ®Çu   tr c í n¨m  b¸o n¨m    n¨m  ®Õ n   ­ c¸o ®Õ n   tr ®Õ n   ícth¸ng     th¸ng  cuèi   b/c b/c th¸ngb/   c Th¸ng  Tõ  u   ®Ç b¸o c¸o n¨m    ®Õ n   cuèi  th¸ngb/   c A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng  è s 01 1 Vèn huy  ng  ña  10 ®é c X d©n 1.1.C«ng  ch Ý 11 X 1.2.NghÜa  ô   v 12 X 2 Vèn  ç  î h tr 20 2.1.Hç  î   tr  trong níc 21    2.2.Hç  î µiníc 22   tr  ngo     3 Vèn  ©n  ng s¸ch NN   30   3.1.N.s¸chTW       31 ®Çu    ùctiÕp ttr   3.2.N.s¸ch§P  u   32     ®Ç ttrùctiÕp   
 8. Ngµy... . . . ..  th¸ng.. .  ...  n¨m Ng êilËp  Óu    bi 200... . . .. Chñ   Þch  t UBND   x∙ (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hä   µ  v tªn Hä   µ  v tªn
 9. Thùc  Ön  èil ng  hi kh  î c«ng  Öc  ñ vi ch BiÓu  è  s 02/§T135­ X∙  §¬n  Þ   öi b/c:UBND   vg  x∙ k theo Th«ng   yÕu   c«ng  ×nh  tr XDCB   ¬ng  ×nh  Ch tr Ban  µnh  Ìm  h   t .. . . ................ . . ................ 135  sè  566/2000/TT/UBDTMN   ... Th¸ng  . . .. .. . . . n¨m     200... . . .. ngµy 19/7/2000 cña    §¬n  Þ  Ën    v nh b/c:UBND   UBDTMN    (B¸o c¸o nhanh     th¸ng) huyÖn... . ........... . . .......... Ngµy  öib/c:  µy  th¸ng g    ng 15  .. . .. M∙  è §¬n  Þ K Õ  ho¹ch s v     Thùc  Ön  hi tÝnh n¨m     ChÝnh  ¦íctÝnh  Céng  ån  õ®Çu     d t  thøc th¸ng th¸ngb/c n¨m  n   èith¸ng       ®Õ cu     tr c í b/c A B C 1 2 3 4 (Ghitheo danh  ôc       m kÌm theo) Ngµy... . . . ..  th¸ng.. .  ...  n¨m Ng êilËp  Óu    bi 200... . . .. Chñ   Þch  t UBND   x∙ (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hä   µ  v tªn Hä   µ  v tªn
 10. c«ng  ×nh  tr CSHT BiÓu  è  s 03/§T135­ X∙  §¬n  vÞ  göi b/c:UBND   Ch ¬ng  ×nh  tr 135  ëi c«ng kh   Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     t x∙ sè 566/2000/TT/UBDTMN   .. . . ............... . . ............... ngµy 19/7/2000 cña    (B¸o c¸o khicã          ph¸tsinh) .. . .. UBDTMN   §¬n   vÞ   nhËn   b/c:   Ngµy  öib/c:10  µy    g     ng sau UBND   khic«ng  ×nh khëic«ng   tr     huyÖn... . .......... . . .......... .. . .. 1.   Tªn   c«ng  tr×nh:.. . ............................................   . . ............................................ 2.  §Þa   ®iÓ m   x©y  dùng:  X∙:. . ......... Huy Ön:.. . ........ . . ........  . . ......  . TØnh:.. . ...... . . ...... 3. Quy Õt  ®Þnh  ®Ç u  t è... . .... ngµy  cÊp:.. . ....... n¬i : S . . .... , . . /../... ,  cÊp... . ....... . ........ 4. H×nh    thøc x©y  ùng:X ©y  ùng    M ë   éng    N © ng  Êp    SC     d   d      r      c      lín                          Kh«iphôc                       5.Ngµy  ëic«ng  Õ   ¹ch:     /   kh   k ho               2 0         /      0  6.Ngµy  ëic«ng  ùc tÕ:       /      /    0 0      kh   th                    2        7. N¨ng  lùc thiÕt kÕ  (ghi tªn n¨ng  lùc kÌm  theo   ®¬n  vÞ  tÝnh): . ............ . . ............ 8.§¬n  Þ      v thic«ng:   Doanh  nghiÖp      Doanh  NN      nghiÖp   ©n     tnh                      D © n   ùlµm                  t  9.TµichÝnh  ®iÒn  µo  Óu)    ( v bi TiÒn  iÖu®ång) (tr   %   víi so   tæng  è s 9.1.Gi¸dù        to¸nc«ng  ×nh tr 100 ­Vèn  d©n  ng  ãp   do  ®ã g ­Hç  î ùctiÕp trong níc   tr    tr      ­Hç  î ùctiÕp ngoµiníc   tr    tr      ­Ng ©n    s¸ch Trung  ng   ¬ ­Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng    ph 9.2.Vèn  u   ®∙  ùc  Ön    ®Ç t th hi ®Õ n   ícngµy  ëic«ng  ùc tr   kh   th   X tÕ Ngµy... . . . ..  th¸ng.. .  ...  n¨m Ng êilËp  Óu    bi 200... . . .. Chñ   Þch  t UBND   X∙ (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 11. Hä   µ  v tªn Hä   µ  v tªn                                                                  c«ng  ×nh  tr CSHT BiÓu  è  s 04/§T135­ X∙  §¬n  Þ   öi v g  b/c:UBND   Ch ¬ng  ×nh  tr 135  µn  µnh ho th Ban  µnh theo Th«ng   è  h     ts x∙ 566/2000/TT/UBDTMN   µy  ng .. . . .............. . . ............... 19/7/2000 cña    UBDTM N   (B¸o c¸o khicã          ph¸tsinh) .. . . .. Ngµy  öib/c:30  µy  g     ng sau    khi §¬n   vÞ   nhËn   b/c:  c«ng  ×nh hoµn  µnh tr   th UBND   huyÖn... . .......... . . ......... .. . . .. 1.   Tªn   c«ng  tr×nh:.. . ...........................................   . . ........................................... 2.  §Þa   ®iÓ m   x©y  dùng:  X∙:. . ........ Huy Ön:.. . .......  . . ........   . . ........ . TØnh:.. . ..... . . ..... 3. Quy Õt  ®Þnh  ®Ç u  t è... . ... ngµy  cÊp:.. . ....... n¬i : S . . ... , . . /../... ,  cÊp... . ....... . ....... 4.H×nh    thøc x©y  ùng:X ©y  ùng    M ë   éng    N © ng  Êp          d   d      r      c     SC lín                              Kh«iphôc                       5.Ngµy  ëic«ng  ùc tÕ:                      2    0    kh   th               /       /    0   6.Ngµy  µn  µnh  Õ   ¹ch:         /            0        ho th k ho                  /  2    0   7.Ngµy  µn  µnh  ùc tÕ:                        0          ho th th              /       /  2    0      8. N¨ng  lùc míi t¨ng   (ghi tªn n¨ng  lùc kÌm  theo  ®¬n  vÞ  tÝnh): . ......... . . ........ 9.TµichÝnh  ®iÒn  µo  Óu)    ( v bi TiÒn %   víi so    TiÒn  %so  íi v  (tr Öu i  tæng  è s (tr Öu tæng  è i  s ®ång) ®ång)     9.1.Tæng  ù    Çn  èi   d to¸nl cu     X 9.2 .Tæng  èn  u    ùc   v ®Ç tth    100     100 hiÖn  Chia theo nguån  èn      v Chia theo ®/vÞ        thi c«ng ­Vèn  d©n  ng  ãp   do  ®ã g ­DN   µ   íc   Nh n  
 12. ­Hç  î ùctiÕp trong níc   tr    tr      ­Doanh    nghiÖp   ©n tnh ­Hç  î ùctiÕp ngoµiníc   tr    tr      ­D ©n   ùlµm   t  ­Ng ©n    s¸ch Trung  ng   ¬ ­Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng    ph             Ngµy... . . . ..  th¸ng.. .  ...  n¨m Ng êilËp  Óu    bi 200... . . .. Chñ   Þch  t UBND   x∙ (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Hä   µ  v tªn Hä   µ  v tªn Gi¶i th Ý c h bi Ó u Bi Ó u  01/§T135­X∙: Thùc  Ön  èn  u      hi v ®Ç tXD c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  ×nh  tr ht Ch tr 135 1.M ô c   ch   ®Ý Nh»m  ph¶n ¸nh tæng  è  èn  u      ùc  Ön  ©n  s v ®Ç t XD th hi ph theo  õng  ¹ t lo i   nguån  èn  ña    v c c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135  ña      ¾ m   îc tr     Ch tr   c x∙,®Ó n ®  tiÕn ®é   µn  µnh  µ  ã  Ön    ho th v c bi ph¸p chØ  o  Ých  îp.   ®¹ th h 2.Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh  µ  t v ghi 2.1.C¸c    Ö m     kh¸ini chung 2.1.1. èn  u    ©y  ùng     V ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135 tr     Ch tr   Vèn  u      ña  ®Ç t XD c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  ×nh 135  µ toµn  é    tr ht Ch tr   l  b chi phÝ    t® îcm ôc  ch  u  ,bao  å m     Ý  ®Ó ®¹     ®Ý ®Ç t  g chiph cho  Öc  Èn  Þ   u   vi chu b ®Ç t    Ý  ,chiph cho  ùc hiÖn  u    µ      Ý  th   ®Ç tv c¸cchiph kh¸cghitrong tæng  ù    îc      d to¸n®   duyÖt. 2.1.2.Nguån  èn  u    x©y  ùng  ¬    v ®Ç t d c b¶n c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  tr ht Ch tr×nh 135   Vèn  u      ña    ®Ç t XD c c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  ×nh  tr ht Ch tr 135  îc h×nh  ®  thµnh  ëic¸cnguån  b    sau: 1. Nguån  èn  d©n   ng  ãp  v do  ®ã g bao  å m:  g lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý (theo  LuËt Lao  ng)  µ    ng  Üa  ô    ®é v lao ®é ngh v (theo quyÕt  nh  ña    ®Þ c H§ND     ñ  x∙),ch yÕu b»ng  Ëttvµ    ng. v    lao®é 2.Nguån  èn  ç  î ùctiÕp   v h tr    tr 2.1.Nguån  èn  ç  î ùctiÕp cña    é, ngµnh,®oµn  Ó,c¸c®¬n  Þ    v h tr    tr   c¸cB     th     v kinh tÕ, c¸c tæ        chøc    éi vµ    a   ¬ng  x∙ h   c¸c ®Þ ph kh¸c gióp      ®ì b»ng  Òn,vËt t  ti    , lao®éng.  
 13. 2.2.Nguån  èn  ç  î ña      ©n  µ  chøc  èc  Õ.   v h tr  c c¸cc¸nh v tæ  qu t n  3.Nguån  èn  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc.   Chia ra:   3.1.Ng ©n     s¸ch Trung  ng    ¬ (NSTW)  u    ùctiÕp cho      éc ch­ ®Ç ttr     c¸c x∙thu   ¬ng  ×nh 135. tr   3.2.Ng ©n     s¸ch §Þa  ¬ng    ph (NS§P)  u    ùctiÕp cho      éc Ch ­ ®Ç ttr     c¸c x∙thu   ¬ng  ×nh 135. tr   2.1.3.Néi dung  ña  èn  u    ©y  ùng  ¬     c v ®Ç tx d c b¶n  c«ng  ×nh h¹ tÇng  ­ tr     Ch ¬ng  ×nh 135. tr   Tæng  møc   èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç t x d c b¶n  bao  å m:  èn  u    ©y  ùng  g v ®Ç t x d vµ  ¾p  Æt,  èn  u    l® v ®Ç tmua  ¾ m   s m¸y  ãc  ÕtbÞ  µ      Ý  m thi   v c¸cchiph kh¸c. 2.1.3.1. èn  u    ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  äit¾tlµvèn  ©y  ¾p).  V ®Ç tx d vl ® (g       xl Vèn  ©y  ¾p  µvèn  ïng ®Ó   ùc hiÖn    x l l  d   th   c¸cc«ng  Öc  vi sau: +  ChuÈn  Þ  ©y  ùng  Æt   bx d m b»ng: Bao  å m   Öc  ì bá  g vi d   hoÆc  ph¸  û  hu c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  Õn  óc, tr x d v ki tr   lµm  ¹ch m Æt   s  b»ng  ©y  ùng. xd +  ©y  ùng  X d c«ng  ×nh: tr Lµ   ©y  ùng  íi,m ë   éng, n©ng  Êp, söa  ÷a  ínvµ  x d m  r   c  ch l   kh«i phôc      c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬  ë  ¬ng  ×nh  tr ht c s Ch tr 135 (bao  å m   viÖc  ¾p  Ðp    g c¶  l gh c¸c cÊu  Ön    Æt   ki trªnm b»ng  ©y  ùng    xd c¸c c«ng  ×nh  ¹m).V Ý   ô    ©y  ùng  tr t   d nh x d c¸c c«ng  ×nh thuû  î  Ö   èng  Êp  ícsinh ho¹t,     tr   l ih th , c n      c«ng  ×nh giao th«ng  c¸c tr     (®êng  ªnhuyÖn,  ªnx∙,® êng  ©n   li   li     d sinh),h Ö   èng  Êp  iÖn    th c ® sinh  ¹t, ho   chî. . . .. C¸c  ¹t®éng  :®ãng  äc,® æ   ho   nh   c  khung,hótnícgiÕng,® æ   t«ng  ©y        bª  x èp  ¸,b ¾c  µn gi¸o, îpm¸i,.  u   îc® a  µo  ã m   µy. ®  gi      l .®Ò ®   v nh . n +  ¾p  Æt  L ® trang thiÕtbÞ      cho    c¸cc«ng  ×nh: tr Ho¹t®éng  µy    n bao  å m   Öc  ¾p  Æt    g vi l ® c¸c m¸y  ãc,  m trang thiÕtbÞ   µ      m chøc  n¨ng  ©y  ùng  x d ph¶ilµm. Nh÷ng  ¹t®éng  µy      ho   n bao  å m   ¾p  Æt     g l® c¸c lo¹  Õt bÞ   ithi   m¸y  ãc   : m¸y  m nh   ph¸t ®iÖn,    m¸y  Õn  Õ, m¸y  ¬ m   íc;c¸c bi th   b n   trangthiÕtbÞ      trong tr¹m x¸,tr ng  äc,chî,v.v. .      ê h     . +  µn  Ön c«ng  ×nh x©y  ùng: Ho thi   tr   d Bao  å m     ¹t®éng  g c¸cho   kh¸cnhau  ã  ªnquan  í viÖc  µn  Ön hoÆc     c li   t  i ho thi   kÕt  óc  ét  th m c«ng  ×nh  : L ¾p   Ýnh, tr¸  ÷a, quÐt    tr nh   k  t v  v«i,trang  Ý,hoÆc   tr   che  ñ  ph b»ng    ËtliÖu kh¸c,hoµn  Ön phÇn  éc... c¸cv       thi   m 2.1.3.2.Vèn  u      ®Ç t mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   m¸y  ãc  m c«ng  ×nh:lµ toµn  é  tr    b chi phÝ       ®Ó mua   ¾ m   ÕtbÞ,  s thi   m¸y  ãc  ông  ô  îc l¾p  µo  m d c®  v c«ng  ×nh tr   theo dù    u  .   to¸n®Ç t Cô   Ó  å m   ã: th g c * Gi¸trÞb¶n  ©n  ÕtbÞ, m¸y  ãc  ông  ô  Ó  phÇn  êng  ng  ­     th thi     m d c (k c¶  ® è® êng  ©y  ùcthuéc m¸y  ãc). d tr     m * Chi  Ý   Ën  ph v chuyÓn b¶o qu¶n, gia    c«ng    öa, kiÓm     ÕtbÞ, tu s   tra thi     m¸y  ãc    a  µo  ¾p. m khi® v l
 14. 2.1.3.3.  C¸c    Ý  chiph kh¸cgå m:   +  îctÝnh  µo    Þc«ng  ×nh: §  v gi¸tr   tr . Chi  Ý     ph cho c«ng     Ên  u      t¸ct v ®Ç t nh kh¶o    ÕtkÕ,    Ý     s¸tthi   chi ph ban qu¶n  ýdù    l   ¸n,gi¸m  . s¸t. . .§ Òn  ï ®Êt  ai,hoa  µu   µis¶n,chiphÝ      b  ®  m t     dichuyÓn  µ  öa,m å   nh c   m¶, ph¸ dìvËtkiÕn  óccò,san  Êp vµ    än  Æt        tr     l   thu d m b»ng... .Chi phÝ     nghiÖm    å m   chiphÝ  ¹ythö m¸y  thu,g c¶    ch     kh«ng    µ  ã  . t¶i c t¶i v ... . ..............   . . ............. + Kh«ng  Ýnh  µo    Þc«ng  ×nh:c¸cchiphÝ  Ò   Öth¹ido  t v gi¸tr   tr     v thi     thiªntai   , ®Þch  ¹;chiphÝ  ho     cho  èil ng cña  kh  î   c«ng  ×nh ®ang  ©y  ùng  tr   xd ph¶ihuû  á    b theo quyÕt ®Þnh  ña  µ   íc.     c Nh n 2.1.4. ¬ng   Ph ph¸p tÝnh  èn  u    ©y  ùng  ùc hiÖn    v ®Ç tx d th   trongkú        b¸o c¸o Nguyªn  ¾c  Ýnh  èn  u    ©y  ùng  ùc hiÖn  îctrong kú  c¸o lµ: tt v ®Ç tx d th   ®    b¸o    * ChØ   Ýnh  èn  u      t v ®Ç tcho  ÷ng  èil ng,c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn,kÕt  nh kh  î   vi ® th     cÊu  µo  v c«ng  ×nh ®Õ n   êi®iÓ m       tr   th   b¸o c¸o. * §èivíi       c¸o nhanh  µng  b¸o    h th¸ng cßn  îcphÐp  ctÝnh  èn  u    ùc   ®  í  v ®Ç tth   hiÖn  ña  ngµy  èith¸ngb¸o  c 15  cu     c¸o. 2.1.4.1. ¬ng   Ph ph¸p tÝnh  èn  u    d©n  ng  ãp   v ®Ç tdo  ®ã g * N Õ u   ©n  ng  ãp    d ®ã g b»ng  Ëttth× quy    Òn theo gi¸vËt thiÖn  µnh  v      ra ti          h cña  a  ¬ng    c¸o. ®Þ ph ®Ó b¸o    *  Õ u   ©n  ng  ãp  N d ®ã g b»ng    ng  ×  lao ®é th quy  ngµy  ra  c«ng  nh  ®Þ møc   råiquira tiÒn ®Ó              b¸o c¸o. Chó   :C Ç n   ©n  Ötvèn  d©n  ng  ãp  ý  ph bi   do  ®ã g kh¸c víi Çn  Òn tr¶cho     ph ti     d©n  tham    ùc tiÕp    gia tr   thic«ng  µo  v c«ng  ×nh  Êy  õ vèn  u    ña  tr l t  ®Ç t c c«ng  tr×nh. 2.1.4.2. ¬ng   Ph ph¸p  Ýnh    ån  èn  t c¸c ngu v kh¸c (ng©n    s¸ch nhµ  íc,hç  î   n   tr  trongnícvµ  µiníc)     ngo   Dùa  µo  èil ng thùc hiÖn  Õn ®é     v kh  î     ti   thic«ng  µ  ù    ña  v d to¸nc c«ng  ×nh tr   ®Ó   Ýnh. t C¸ch    Óu    ghibi b¸o c¸o §¬n  Þ  öib/c:UBND   vg    x∙ §¬n  Þ  Ën    v nh b/c:UBND   Ön huy   Ghi      µo  tªn x∙ v dßng  . . .díi"§¬n  Þ   öi b¸o  .. . .    . vg  c¸o: UBND           x∙";ghi tªn huyÖn  µo  v dßng  . .  íi ¬n  Þ  Ën  c¸o:UBND   Ön". .. . .   . "§ v nh b¸o    d huy Th¸ng.. . .. . . .n¨m    . 200.. . . . ..
 15.  Ghi th¸ng vµ    n¨m  Ëp  l b¸o  c¸o  µo    v c¸c dßng.. .  ¬ng  . .t . øng, riªng ®èi  íi     v  n¨m      b¸o c¸o chØ    ghicon  è  èicïng cña  s cu     n¨m. Tªn   c«ng  tr×nh:. . ............................................ . . ............................................ Ghi tªnc«ng  ×nh theo ®óng    ∙  îcghitrong quyÕt ®Þnh  u  .    tr     nh ® ®         ®Ç t §Þa   ®iÓ m:   x∙: . ......   . . ....., huyÖn:.. . ......  . . ......, . tØnh:. . ................ . . ............... Ghi  a   iÓ m     ®Þ ® (x∙,huyÖn, tØnh)  ¬i x©y  ùng  n  d c«ng  ×nh  µo    tr v c¸c dßng... . .t ng  . ..¬ øng.   . Ph Çn  trongb¶ng   Cét     Õ   ¹ch n¨m (1)­K ho   Ghi kÕ   ¹ch cña  Êp  ã  Èm  Òn    ho   c c th quy giao kÕ   ¹ch.   ho Cét     Ýnh  (2)­Ch thøc th¸ngtr c    í Ghi sè  Öu chÝnh    li   thøc th¸ngtr c.    í V Ý   ô: B¸o  th¸ng 2  ×    è  Öu chÝnh  d  c¸o    th ghis li   thøc  ña  c th¸ng 1; b¸o       c¸o th¸ng6  × ghisè  Öu chÝnh    th     li   thøc cña    th¸ng5...  . Cét      Ýnh  (3)­ Ch thøc tõ ®Ç u      n¨m  n   ícth¸ng b¸o ®Õ tr      c¸o  Ghi sè  Öu chÝnh    li   thøc céng  ån  õ®Ç u     d t  n¨m  n   ícth¸ngb¸o c¸o. ®Õ tr       Cét     ctÝnh  (4)­¦í  th¸ngb¸o c¸o     Ghi sè  Öu íctÝnh    li     th¸ngb¸o c¸o.    KhiíctÝnh     ph¶ic¨n cø  µo  ét  è  iÒu  Ön  ô  Ó  :t×nh  ×nh  ùc     v m s® ki c th nh   h th   hiÖn  ña  c th¸ngtr c,thùc hiÖn  ña  ngµy  u    í     c 15  ®Ç th¸ng,chuÈn  Þ  ña  n  Þ    b c ®¬ v thi  c«ng,diÔn  Õn  ña  êitiÕt®Ó   ctÝnh.   bi c th     í   Cét    Céng  ån  õ ®Ç u   (5) ­  d t  n¨m  n   èi th¸ng ®Õ cu    
 16. b¸o c¸o      è  Öu cét(5)=  è  Öu cét(3)+  è  Öu cét(4) S li       S li       S li     Cét    µ  ét(7)­    ùc hiÖn so  íi Õ   ¹ch (6)v c     % th     v   ho   k * Sè  Öu Cét    Êy  è  Öu Cét      li   (6):L s li   (4)chiacho  ét    åinh©n  íi   C (1)r   v  100. * Sè  Öu Cét    Êy  è  Öu Cét      li   (7):L s li   (5)chiacho  ét    åinh©n  íi   C (1)r   v  100. Cét      (8) ­ Gi¶ing©n  õ ®Ç u     t  n¨m  n   èi th¸ng ®Õ cu     b¸o c¸o    Ghi thùc tÕ  è  Òn theo c¸cnguån  èn  µ       s ti      v m UBDN     ∙  Ën  îctõKho  x∙® nh ®     b¹c Nhµ   íchuyÖn. Riªng nguån  èn  d©n  ng  ãp  × kh«ng  Çn    n      v do  ®ã g th   c ghi. Ph Çn  ý  µ  ng  Êu  k v ®ã d Cuèi cïng ngêilËp  Óu  µ  ñ   Þch        bi v Ch t UBND     ïng ký  µo  Óu  c¸o  x∙c   v bi b¸o  ®Ó   ¶m   ® b¶o  Ýnh  t ph¸p lýcña  è  Öu b¸o    i víi Êp     s li   c¸o ®è     c trªn. Ghi  ó: BiÓu  µy  Ëp  ch   n l riªng cho  õng    t c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  ×nh tr ht Ch tr   135. N Õ u   ét    ù  thµnh  Çn  ã  Òu    m x∙ d ¸n  ph c nhi c«ng  ×nh  ang    tr ® thic«ng  ¹ t i th¸ngb¸o    × ph¶ilËp ®ñ   è  Óu     ¬ng    c¸o th       s bi b¸o c¸o t øng. 3.Nguån  è  Öu   s li Chñ  u      vµo    µi Öu sau      Óu: ®Ç tc¨n cø  c¸ct     li ®Ó ghibi 1. B¸o    c¸o  u    µ  Õt  nh  u    ®èivíic¸c dù  sö  ông  èn  ®Ç t v quy ®Þ ®Ç t (       ¸n  d v nhµ  íc). n 2.C¸c  µiliÖu vÒ   ÕtkÕ,  ù    îcduyÖt cña    t     thi   d to¸n®     c«ng  ×nh. tr 3.K Õ   ¹ch vèn  u    ©y  ùng  ¬    ho   ®Ç tx d c b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn. c c c th quy 4.C¸c  îp ®ång    h  kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ    cã  ªnquan.   gi   ®Ç tv c¸cbªn  li   5. Sæ     s¸ch theo  âicña  n  Þ  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  u        d  ®¬ v v t h th   v ®Ç t XD tõ®Ç u     n¨m  n   ®Õ th¸ngb¸o      c¸o. 6. Nh÷ng    chøng  õ thanh    ÷a chñ  u    íibªn  Ën  Çu,nh÷ng  t  to¸ngi   ®Ç t v   nh th   ho¸ ®¬n    chøng  õ nhËp  t  kho mua   ¾ m   ÕtbÞ,  s thi   m¸y  ãc  µ  m v chøng  õ thanh  t  to¸ncho    Ý  Õn  Õtc¬    chiph ki thi   b¶n  kh¸ccña  n  Þ  ñ  u    ∙  ùc hiÖn.   ®¬ v ch ®Ç t® th    
 17. G i¶i th Ý c h bi Ó u Bi Ó u  02/§T135­X∙ Thùc  Ön  èi l ng  hi kh  î c«ng  Öc  ñ   Õu   vi ch y c«ng  ×nh  ¹  Çng  ¬ng  tr ht Ch tr×nh 135 4.M ô c   ch   ®Ý Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  èi l ng  t h th hi k ho kh  î c«ng  Öc  ñ  Õu  vi ch y cña    c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135  ña      ¾ m   Õn ®é     tr     Ch tr   c x∙®Ó n ti   thi c«ng  vµ  ã  Ön  c bi ph¸p chØ  o  Ých  îp.   ®¹ th h 5.  ¬ng   Ph ph¸p  Ýnh  µ  t v ghi 2.2.Kh¸iniÖ m      chung "Khèi l ng  Ön  Ët  ñ  Õu": Lµ  èi l ng  ©y  ¾p   î hi v ch y   kh  î x l bªn  ñ  u    ®∙  ch ®Ç t nghiÖ m  thu  µ    Ën  v x¸c nh thanh to¸n cho    bªn  Ën  Çu  nh th trong kú    b¸o c¸o  µ  v khèil ng ® îcdù  ctrong th¸ngb¸o c¸o.  î     í        2.3.C¸ch    Óu   ghibi C¸ch    µ    Ö m   ña    ôc  ghiv kh¸ini c c¸cm sau  y: ®© * N¬i göivµ  ¬inhËn          n  b¸o c¸o, * Th¸ng,n¨m          b¸o c¸o, Xin    h∙y tham kh¶o    Çn ¬ng  c¸c ph t øng      Ých  Óu  ë gi¶ith Bi 02/§T135­ X∙    "Thùc  Ön  èil ng c«ng  Öc  ñ  Õu  hi kh  î   vi ch y c«ng  ×nh XD   ¬ng  ×nh 135". tr   Ch tr   Cét    Danh  ôc   èi l ng  (A) ­  m kh  î c«ng  Öc  ñ  vi ch yÕu  Ghi theo danh  ôc  Ìm  m k theo,c«ng  ×nh thuéc  µnh  µo  ×      tr   ng n th ghitheo  danh  ôc  ña  µnh  . m c ng ®ã Cét     sè  (B)­M∙  Ghi m∙  è  èng  Êt nh    s th nh   trongdanh  ôc    nh.   m qui®Þ Cét     ¬n  Þ  Ýnh  (C)­§ v t Ghi ®¬n  Þ  Ýnh  èng  Êt nh    vt th nh   trongdanh  ôc    m quy  nh. ®Þ Cét     Õ   ¹ch   (1)­K ho  n¨m
 18. G hi kÕ   ¹ch ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    ho   ®   c th quy giao kÕ   ¹ch duyÖt vÒ   èil   ho     kh  ­ îng c¸cc«ng  Öc  ñ  Õu  ∙  îcx¸c®Þnh    ét     vi ch y ®®     ë C (A). Cét  ­Thùc  Ön  Ýnh  2   hi ch thøc th¸ngtr c    í Ghi khèil ng thùc hiÖn  Ýnh     î     ch thøc cña    th¸ngtr ctheo c¸cc«ng  Öc  ñ    í     vi ch yÕu  ∙  îcx¸c®Þnh    ét  ®®     ë C (A). Cét     ctÝnh  (3)­¦í  th¸ngb¸o c¸o       Ghi  èil ng  c tÝnh  ùc hiÖn  îc trong th¸ng b¸o  kh  î í   th   ®      c¸o theo c«ng  Öc  vi chñ  Õu  ∙  îcx¸c®Þnh    ét  y ®®     ë C (A). Chó   : Khi  c tÝnh  ý  í  ph¶i c¨n  vµo  ét  è  iÒu  Ön  ô  Ó  : t×nh    cø  m s® ki c th nh   h×nh  ùc hiÖn  ña  th   c th¸ng tr c,thùc hiÖn   í     sau  ngµy  u   15  ®Ç th¸ng,chuÈn  Þ     b cña  n  Þ    ®¬ v thi c«ng,diÔn  Õn  ña  êitiÕt®Ó   ctÝnh.   bi c th     í   Cét      éng  ån  õ ®Ç u   (4)­ C d t  n¨m  n   èith¸ngb¸o  ®Õ cu     c¸o     Ghi  èil ng c«ng  Öc  éng  ån  õ ®Ç u   kh  î   vi c d t  n¨m  n   èith¸ng tr cvµ  è  ®Õ cu     í  s liÖu íctÝnh     th¸ngb¸o    c¸o. Ph Çn  ý  µ  ng  Êu  k v ®ã d Cuèi cïng ngêilËp  Óu  µ  ñ   Þch        bi v Ch t UBND     ïng ký  µo  Óu  c¸o  x∙c   v bi b¸o  ®Ó   ¶m   ® b¶o  Ýnh  t ph¸p lýcña  è  Öu b¸o    i víi Êp     s li   c¸o ®è     c trªn. Chó   : BiÓu  µy  îc lËp  ý  n ®  chung cho  Êt c¶    t   c¸c c«ng  ×nh  tr 135  ña    c x∙ ®ang    thic«ng. 6.Nguån  è  Öu   s li Chñ  u    ã  Ó    vµo    µi Öu sau      Óu: ®Ç tc th c¨n cø  c¸ct     li ®Ó ghibi 1.ThiÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt cña  Êp  ã  Èm  Òn.     k thu       c c th quy 2. Sè   Ých  ü sè  Öu  Ò   èil ng  ∙  ùc hiÖn  õ ®Ç u    t lu   li v kh  î ® th   t  n¨m  n   íc ®Õ tr   th¸ngb¸o    c¸o. 3. Biªn b¶n    Ën  èi l ng  ©y  ¾p  ùc  Ön      x¸c nh kh  î x l th hi trong  ngµy  u   15  ®Ç cña  th¸ngb¸o    c¸o. 4. B¶n    tæng  îp  èil ng  ©y  ¾p  ùc  Ön  h kh  î x l th hi trong th¸ng tr c th¸ng b¸o     í     c¸o. 5.§èivíi è îng m¸y  ãc, thiÕtbÞ...    vµo  Õu  Ëp       l   s m     .c¨n cø  . phi nh kho  µ    v c¸c chøng  õho¸ ®¬n  ã  ªnquan  t    c li   trong th¸ngb¸o      c¸o.
 19. G i¶i th Ý c h bi Ó u Bi Ó u  03/§T135 ­ x∙ C«ng  ×nh  tr CSHT   ¬ng  ×nh  Ch tr 135  ëic«ng kh   7.M ô c   ch   ®Ý Ph¶n  ¸nh  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ëi c«ng  t h th hi k ho kh   c«ng  ×nh  íic¸c tr v    chØ    tiªutæng  îp li   h   ªnquan  n   ®Õ c«ng  ×nh 135  ña      ¾ m   Õn ®é     tr   c x∙®Ó n ti   thi c«ng  µ  ã  Ön  v c bi ph¸p chØ  o  Ých  îp.   ®¹ th h 8.Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh  µ  t v ghi C¸ch    µ    Ö m   ña    ôc  ghiv kh¸ini c c¸cm sau  y: ®© +  ¬i göivµ  ¬inhËn    N    n  b¸o c¸o, +  Th¸ng,n¨m      b¸o c¸o. 1.Tªn    c«ng  ×nh, tr 2.§Þa  iÓ m   ©y  ùng,   ® xd Xin    h∙y tham kh¶o    Çn  ¬ng  c¸c ph t øng      Ých  Óu  ë gi¶ith Bi 01/§T135­   X∙: "Thùc  Ön  èn  u      hi v ®Ç tXD c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬ng  ×nh 135". tr     Ch tr   3. Quy Õt  nh   u    sè: .. . .ngµy  Êp:.. . ..../..., ¬i ®Þ ®Ç t   . .  , c . . /.......    n cÊp:.. . .. . ... Ghi  è  s quy  nh  u   , ngµy  ý  Õt  nh   u   vµ  ¬i ra  Õt ®Þ ®Ç t  k quy ®Þ ®Ç t n   quy   ®Þnh  u    µo    ®Ç tv c¸cdßng.. . . ¬ng  . . . t øng.  4. H×nh    thøc    ©y  íi xd: X m         ë   éng        © ng   Êp         ín Mr N c SC l   Kh«iphôc   H∙y  ¸nh  ét  Êu  vµo  ét         ¬ng  ® Md X  m «        t øng  íih×nh  v  thøc  ©y  ùng  x d cña  c«ng  ×nh (x©y  ùng  íi, ë   éng,n©ng  Êp,söa  ÷a  ín, tr   d m  rm   c  ch l   ph«iphôc).   Chó  :Nh÷ng  cßn  ¹th× ®Ó   èng. ý  «  l     tr i M ét  è    Ö m   Çn  Õt: s kh¸ini c bi *  ©y  ùng  íi" lµ  Õn  µnh  ©y  ùng  "X d m   ti h x d c«ng  ×nh  µn  µn  íi, tr ho to m   kh«ng  Êu  ¹o trùc tiÕp  µo  ét  c t    vm c«ng  ×nh  ∙  ã  ang  ¹t®éng.  èi víi tr ®c® ho   §   nh÷ng  c«ng  ×nh  ò  Þ   tr c b ph¸  ì toµn  é  åisau    îc x©y  íi th×  Én  îc d  b r  ®ã ®   m  v ®  x¸c®Þnh  µx©y  ùng  íi.   l  d m * "C¶it¹o"lµ c«ng  Öc  ©y  ùng  îc tiÕn  µnh       vi x d ®  h nh»m   µm  l thay ® æi  ¹   l i quy  ¹ch m Æt   ho   b»ng hoÆc   Õt  Êu  k c c«ng  ×nh so  íi ÕtkÕ   tr   v   thi   ban  u. ®Ç
Đồng bộ tài khoản