intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 58/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

191
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 7   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2004 Híng dÉn vÒ Thµnh viªn vµ Giao dÞch chøng kho¸n   Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n   (NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP), Bé  Tµi chÝnh h íng dÉn vÒ   Thµnh viªn vµ Giao dÞch chøng kho¸n nh sau:  I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t  nµy qui  ®Þnh vÒ  thµnh viªn cña Trung t©m  giao   dÞch   chøng   kho¸n   (TTGDCK)   hoÆc   Së   giao   dÞch   chøng  kho¸n   (SGDCK)   vµ   giao   dÞch   chøng   kho¸n   trªn   thÞ   trêng  giao dÞch chøng kho¸n tËp trung. 2. Trong Th«ng t nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 2.1. Thµnh viªn TTGDCK hoÆc SGDCK (sau ®©y gäi t¾t lµ   thµnh viªn) lµ  c«ng ty chøng kho¸n  ®îc TTGDCK hoÆc SGDCK  chÊp thuËn giao dÞch chøng kho¸n qua hÖ  thèng giao dÞch  cña TTGDCK hoÆc SGDCK. 2.2 HÖ  thèng giao dÞch lµ  hÖ  thèng m¸y tÝnh dïng cho  ho¹t ®éng giao dÞch t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK.  2.3. HÖ  thèng chuyÓn lÖnh lµ  hÖ  thèng thùc hiÖn viÖc  chuyÓn c¸c lÖnh giao dÞch tõ  thµnh viªn  ®Õn TTGDCK hoÆc  SGDCK. 2.4.  Biªn   ®é  dao  ®éng gi¸  lµ  giíi  h¹n dao   ®éng  gi¸  chøng kho¸n quy  ®Þnh trong ngµy giao dÞch  ®îc tÝnh theo  tû lÖ phÇn tr¨m (%) so víi gi¸ tham chiÕu. 2.5. Gi¸ thùc hiÖn lµ gi¸ chøng kho¸n ®îc x¸c ®Þnh tõ  kÕt qu¶ khíp lÖnh. 2.6. Gi¸ më cöa lµ gi¸ thùc hiÖn t¹i lÇn khíp lÖnh ®Çu   tiªn trong ngµy giao dÞch. 2.7. Gi¸  ®ãng cöa lµ  gi¸ thùc hiÖn t¹i lÇn khíp lÖnh  cuèi cïng trong ngµy giao dÞch. Trong trêng hîp kh«ng cã  gi¸ thùc hiÖn trong ngµy giao dÞch, gi¸  ®ãng cöa  ®îc x¸c  ®Þnh lµ gi¸ ®ãng cöa cña ngµy giao dÞch gÇn nhÊt. 2.8.   Gi¸   tham   chiÕu   lµ   møc   gi¸   lµm   c¬   së   cho   viÖc  tÝnh   giíi  h¹n  dao   ®éng   gi¸   chøng   kho¸n   trong   ngµy  giao   dÞch.
 2. 2 2.9. LÖnh giíi h¹n lµ  lÖnh mua hoÆc b¸n chøng kho¸n   do ngêi  ®Çu t  ®a ra cho ngêi m«i giíi thùc hiÖn theo møc  gi¸ chØ ®Þnh hoÆc tèt h¬n. 2.10. LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ khíp lÖnh (viÕt t¾t  lµ  ATO) lµ  lÖnh mua hoÆc b¸n chøng kho¸n nhng kh«ng ghi  møc gi¸, do ngêi  ®Çu t  ®a ra cho ngêi m«i giíi  ®Ó  thùc  hiÖn theo møc gi¸ khíp lÖnh. 2.11. Tr¹m ®Çu cuèi lµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra  dïng ®Ó nhËn hoÆc chuyÓn th«ng tin.
 3. 3 II. THµNH VI£N TRUNG T¢M GIAO DÞCH CHøNG KHO¸N  HOÆC Së GIAO DÞCH CHøNG KHO¸N 1. §iÒu kiÖn lµm thµnh viªn cña TTGDCK hoÆc SGDCK §iÒu kiÖn  ®Ó  c«ng ty chøng kho¸n lµm thµnh viªn cña   TTGDCK hoÆc SGDCK bao gåm: 1.1. §îc UBCKNN cÊp GiÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n  ®Ó ho¹t ®éng nghiÖp vô m«i giíi hoÆc tù doanh chøng kho¸n.  1.2. Cã  hÖ  thèng nhËn lÖnh, chuyÓn lÖnh vµ  c¸c tr¹m   ®Çu cuèi  ®¶m b¶o kh¶ n¨ng kÕt nèi víi hÖ  thèng giao dÞch  cña TTGDCK hoÆc SGDCK. 2. §¨ng ký lµm thµnh viªn 2.1. Hå s¬ ®¨ng ký lµm thµnh viªn bao gåm: 2.1.1. §¬n  ®¨ng ký  lµm thµnh viªn (theo MÉu TV.GD­01  kÌm theo Th«ng t nµy); 2.1.2.   B¶n   sao   hîp   lÖ   GiÊy   phÐp   kinh   doanh   chøng  kho¸n; 2.1.3. B¶n sao hîp lÖ  chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh  chøng kho¸n cña c¸c nh©n viªn kinh doanh  ®îc cö  lµm  ®¹i  diÖn giao dÞch t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK; 2.1.4. Qui tr×nh nghiÖp vô  c¸c ho¹t  ®éng vÒ  giao dÞch  chøng kho¸n cña thµnh viªn. 2.2. Trong vßng 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc  hå  s¬  hîp lÖ  vµ  hoµn tÊt c¸c thñ  tôc cho ho¹t  ®éng giao  dÞch,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   cã   v¨n   b¶n   chÊp   thuËn   ®¨ng   ký  thµnh viªn cña c«ng ty chøng kho¸n. Trêng hîp kh«ng chÊp  thuËn, TTGDCK hoÆc SGDCK ph¶i cã v¨n b¶n nªu râ lý do. 3. QuyÒn h¹n cña thµnh viªn  3.1. §îc giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK. 3.2. §îc sö  dông hÖ  thèng thiÕt bÞ, c¬  së  h¹  tÇng vµ  c¸c dÞch vô do TTGDCK hoÆc SGDCK cung cÊp. 3.3.  Thu  c¸c lo¹i  phÝ  cung  cÊp  dÞch vô   phôc vô   cho  giao   dÞch  chøng   kho¸n  cña  kh¸ch   hµng   theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p luËt. 3.4.   §Ò   nghÞ   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   lµm   trung   gian   hoµ   gi¶i khi cã tranh chÊp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh   chøng kho¸n. 3.5.   §îc   rót   khái   t  c¸ch   thµnh   viªn   sau   khi   cã   sù  chÊp thuËn cña TTGDCK hoÆc SGDCK. 4. NghÜa vô cña thµnh viªn 
 4. 4 4.1. Tu©n thñ  quy  ®Þnh vÒ  thµnh viªn cña TTGDCK hoÆc  SGDCK. 4.2. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña TTGDCK hoÆc SGDCK   vµ UBCKNN. 4.3. Nép c¸c lo¹i phÝ  cho TTGDCK hoÆc SGDCK theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.4. Nép cho TTGDCK hoÆc SGDCK, Trung t©m lu ký  c¸c  kho¶n   ®ãng  gãp lËp Quü  hç  trî  thanh  to¸n theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt.  4.5.   Tu©n   thñ   c¸c   qui   ®Þnh   vÒ   b¸o   c¸o   vµ   c«ng   bè  th«ng tin cña thµnh viªn theo qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  híng  dÉn vÒ C«ng bè th«ng tin trªn thÞ trêng chøng kho¸n. 4.6. B¸o c¸o TTGDCK hoÆc SGDCK: 4.6.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng vµ tµi chÝnh hµng n¨m, quý   cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4.6.2.   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   hµng   th¸ng theo qui  ®Þnh t¹i Quy chÕ  vÒ  Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  cña   C«ng   ty   chøng  kho¸n;   B¸o   c¸o   giao  dÞch   chøng   kho¸n   hµng th¸ng (theo MÉu TV.GD­02 kÌm theo Th«ng t nµy) trong  thêi h¹n 05 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo; 4.6.3.   C¸c   th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   cña   thµnh viªn khi cã  yªu cÇu cña UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK   trong trêng hîp cÇn thiÕt. 5. ChÊm døt t c¸ch thµnh viªn Thµnh   viªn   bÞ   chÊm   døt   t  c¸ch   thµnh   viªn   trong   c¸c  trêng hîp sau ®©y: 5.1. Kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh t¹i Kho¶n  1 Môc II Th«ng t nµy. 5.2. BÞ thu håi GiÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n theo   qui ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 71 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP. 5.3. Vi ph¹m nghiªm träng vµ  cã  hÖ  thèng qui  ®Þnh vÒ  thµnh viªn cña TTGDCK hoÆc SGDCK. 5.4.   Tù   nguyÖn   rót   khái   t  c¸ch   thµnh   viªn   vµ   ®îc  TTGDCK hoÆc SGDCK chÊp thuËn. 6. §¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn 6.1. §¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn t¹i TTGDCK hoÆc   SGDCK lµ nh©n viªn kinh doanh do thµnh viªn cö, ® îc TTGDCK  hoÆc SGDCK cÊp thÎ   ®¹i diÖn giao dÞch. ThÎ   ®¹i diÖn giao  dÞch cã  gi¸ trÞ  02 n¨m vµ   ®îc cÊp l¹i theo  ®Ò  nghÞ  cña  thµnh viªn. 6.2. Ho¹t  ®éng cña  ®¹i diÖn giao dÞch ph¶i tu©n thñ   c¸c quy ®Þnh cña TTGDCK hoÆc SGDCK vÒ ®¹i diÖn giao dÞch.  
 5. 5 Thµnh  viªn   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn  nhiÖm   vô   cña ®¹i diÖn giao dÞch t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK. 6.3. ThÎ   ®¹i diÖn giao dÞch bÞ  thu håi trong c¸c tr ­ êng hîp sau: 6.3.1. Thµnh viªn yªu cÇu TTGDCK hoÆc SGDCK thu håi thΠ ®¹i diÖn giao dÞch. 6.3.2. §¹i diÖn giao dÞch bÞ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n. 6.3.3.   §¹i   diÖn   giao   dÞch   vi   ph¹m   nghiªm   träng   c¸c  quy ®Þnh cña TTGDCK hoÆc SGDCK vÒ ®¹i diÖn giao dÞch. 6.4.   ThÎ   ®¹i   diÖn   giao   dÞch   chØ   ®îc   cÊp   l¹i   sau   06  th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ thu håi.  7. Giao dÞch chøng kho¸n cña thµnh viªn 7.1. Thµnh viªn ph¶i thùc hiÖn giao dÞch chøng kho¸n  niªm yÕt cho kh¸ch hµng vµ  giao dÞch tù  doanh th«ng qua  hÖ   thèng   giao  dÞch   t¹i   TTGDCK  hoÆc   SGDCK   trõ   tr êng  hîp  mua cæ phiÕu l« lÎ  cña kh¸ch hµng theo danh s¸ch cæ  ®«ng  ®∙ ®¨ng ký víi TTGDCK hoÆc SGDCK. 7.2. Thµnh viªn ph¶i ký  hîp  ®ång b»ng v¨n b¶n khi më  tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n cho kh¸ch hµng theo qui  ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   vÒ   Tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   c«ng   ty   chøng kho¸n.  7.3. Thµnh viªn trùc tiÕp nhËn lÖnh giao dÞch chøng   kho¸n cña kh¸ch hµng b»ng phiÕu lÖnh (theo MÉu TV.GD­03  kÌm theo Th«ng t nµy) t¹i trô  së  chÝnh, chi nh¸nh, phßng  giao   dÞch,   ®¹i   lý  nhËn   lÖnh.   Trêng   hîp   thµnh  viªn   nhËn  lÖnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua c¸c ph ¬ng tiÖn  ®iÖn  tho¹i,   fax,   telex,   m¹ng   Internet,   thµnh   viªn   yªu   cÇu   kh¸ch   hµng   göi   phiÕu   lÖnh   trong   ngµy   giao   dÞch.   PhiÕu  lÖnh do kh¸ch hµng lËp ph¶i  ®îc lu tr÷  t¹i  ®Þa  ®iÓm nhËn  lÖnh. 7.4. Thµnh viªn ph¶i kiÓm tra ký  quü  giao dÞch trªn   tµi kho¶n  cña  kh¸ch  hµng theo  quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n 8 Môc  III Th«ng t nµy tríc khi nhËp lÖnh giao dÞch chøng kho¸n   vµo hÖ thèng giao dÞch.   7.5. Thµnh viªn lËp vµ  lu gi÷  sæ nhËn lÖnh giao dÞch  (theo MÉu TV.GD­04 kÌm theo Th«ng t nµy) trong ngµy giao  dÞch bao gåm c¸c néi dung sau: 7.5.1. LÖnh giao dÞch chøng kho¸n nhËn trong ngµy;  7.5.2. LÖnh giao dÞch ®îc thùc hiÖn vµ kh«ng ®îc thùc  hiÖn trong ngµy. 7.6. Thµnh viªn göi th«ng b¸o cho kh¸ch hµng b»ng v¨n   b¶n x¸c nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn lÖnh giao dÞch chøng kho¸n   cña kh¸ch hµng ngay trong ngµy thùc hiÖn giao dÞch. V¨n 
 6. 6 b¶n x¸c nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn lÖnh  ®îc lËp thµnh 02 b¶n  chÝnh, 01 b¶n göi cho kh¸ch hµng, 01 b¶n lu t¹i trô  së  cña thµnh viªn. Trêng hîp thµnh viªn sö dông h×nh thøc x¸c nhËn kÕt qu¶  giao dÞch kh¸c th×  ph¶i  ®îc nªu râ  trong hîp  ®ång më  tµi  kho¶n giao dÞch chøng kho¸n víi kh¸ch hµng. 7.7. Thµnh viªn ph¶i lu gi÷, b¶o mËt tµi kho¶n vµ  hå  s¬ giao dÞch chøng kho¸n cña kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt. 7.8.   Hµng   th¸ng   hoÆc   theo   yªu   cÇu   cña   kh¸ch   hµng,   thµnh  viªn  ph¶i göi cho tõng kh¸ch  hµng b¶n Sao kª tµi  kho¶n   tiÒn   vµ   chøng   kho¸n   (theo   MÉu   TV.GD­05   kÌm   theo  Th«ng  t  nµy)  trong  thêi h¹n 05 ngµy  ®Çu cña th¸ng  tiÕp  theo hoÆc sau 05 ngµy kÓ tõ ngµy cã yªu cÇu. 7.9. Thµnh viªn cã  nghÜa vô  cung cÊp nh÷ng th«ng tin  cÇn thiÕt liªn quan ®Õn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng nh»m môc   ®Ých qu¶n lý, gi¸m s¸t, thanh tra theo yªu cÇu cña TTGDCK   hoÆc SGDCK, UBCKNN vµ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. III. GIAO DÞCH CHøNG KHO¸N 1. Thêi gian giao dÞch 1.1. TTGDCK hoÆc SGDCK tæ chøc giao dÞch chøng kho¸n  tõ  thø Hai  ®Õn thø S¸u hµng tuÇn, trõ  c¸c ngµy nghØ theo  quy ®Þnh trong Bé luËt Lao ®éng. Chñ tÞch UBCKNN quyÕt ®Þnh thay ®æi ngµy giao dÞch trong  trêng hîp cÇn thiÕt. 1.2. TTGDCK hoÆc SGDCK qui  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  thêi gian   giao dÞch (phiªn giao dÞch; giê giao dÞch; thêi gian khíp   lÖnh) sau khi cã sù chÊp thuËn cña Chñ tÞch UBCKNN. 1.3. TTGDCK hoÆc SGDCK cã thÓ quyÕt ®Þnh thay ®æi giê   giao dÞch trong c¸c trêng hîp sau: 1.3.1. C¸c giao dÞch kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nh thêng  lÖ do hÖ thèng giao dÞch cã sù cè; 1.3.2. Khi cã mét nöa (1/2) sè thµnh viªn TTGDCK hoÆc   SGDCK trë lªn bÞ sù cè vÒ hÖ thèng chuyÓn lÖnh giao dÞch; 1.3.3. C¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh thiªn tai, háa  ho¹n hay c¸c sù cè kh¸ch quan kh¸c. Khi x¶y ra c¸c sù kiÖn nªu trªn, TTGDCK hoÆc SGDCK sÏ   ngõng viÖc nhËn lÖnh giao dÞch. Ho¹t  ®éng giao dÞch  ®îc  tiÕp tôc ngay  sau  khi  hÖ  thèng  giao dÞch hoÆc  hÖ  thèng  chuyÓn lÖnh cña thµnh viªn  ®îc phôc håi. Trêng hîp kh«ng 
 7. 7 thÓ  phôc håi th×  phiªn giao dÞch  ®îc coi lµ  kÕt thóc vµo  lÇn khíp lÖnh tríc ®ã. 1.4. Khi x¶y ra c¸c sù kiÖn nªu t¹i §iÓm 1.3 Kho¶n nµy,  TTGDCK hoÆc SGDCK c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ quyÕt ®Þnh vµ  th«ng b¸o thay ®æi thêi gian giao dÞch. 2. Ph¬ng thøc giao dÞch 2.1. TTGDCK hoÆc SGDCK tæ chøc giao dÞch chøng kho¸n  th«ng qua hÖ thèng giao dÞch theo 2 ph¬ng thøc: 2.1.1. Ph¬ng thøc khíp lÖnh lµ  ph¬ng thøc giao dÞch  ®îc hÖ thèng giao dÞch thùc hiÖn trªn c¬ së khíp c¸c lÖnh  mua   vµ   lÖnh   b¸n   chøng  kho¸n   cña   kh¸ch  hµng   theo   nguyªn   t¾c x¸c ®Þnh gi¸ thùc hiÖn nh sau: a. Lµ  møc gi¸ thùc hiÖn  ®¹t  ®îc khèi lîng giao dÞch  lín nhÊt; b. NÕu cã  nhiÒu møc gi¸ tho¶ m∙n TiÕt a nªu trªn th×  møc   gi¸   trïng   hoÆc   gÇn   víi   gi¸   thùc   hiÖn   cña   lÇn   khíp  lÖnh gÇn nhÊt sÏ ®îc chän; c. NÕu vÉn cã  nhiÒu møc gi¸ tháa m∙n TiÕt b nªu trªn  th× møc gi¸ cao h¬n sÏ ®îc chän.  2.1.2. Ph¬ng thøc tho¶ thuËn lµ  ph¬ng thøc giao dÞch  trong   ®ã   c¸c   thµnh   viªn   tù   tho¶   thuËn   víi   nhau   vÒ   c¸c  ®iÒu kiÖn giao dÞch. 2.2.   UBCKNN   qui   ®Þnh   cô   thÓ   viÖc   ¸p   dông   c¸c   ph ¬ng  thøc   giao  dÞch   ®èi   víi   mçi   lo¹i   chøng  kho¸n   trong  tõng   thêi kú. 3. LÖnh giao dÞch 3.1. LÖnh giao dÞch theo ph¬ng thøc khíp lÖnh bao gåm  lÖnh giíi h¹n vµ  lÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ khíp lÖnh do  ®¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn nhËp vµo hÖ  thèng giao  dÞch t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK. 3.2. Trong thêi gian giao dÞch, ®¹i diÖn giao dÞch ®­ îc phÐp söa lÖnh khi nhËp  sai  lÖnh  giao dÞch cña kh¸ch  hµng,  nhng   ph¶i   xuÊt   tr×nh   lÖnh   gèc   vµ   ®îc   TTGDCK  hoÆc  SGDCK chÊp thuËn. ViÖc söa lÖnh giao dÞch chØ cã hiÖu lùc   khi lÖnh gèc cha ®îc thùc hiÖn hoÆc phÇn cßn l¹i cña lÖnh  gèc cha ®îc thùc hiÖn.  3.3. LÖnh nhËp vµo hÖ  thèng giao dÞch kh«ng  ®îc phÐp  huû  bá  trong cïng   ®ît  khíp  lÖnh nhng  ®îc phÐp hñy phÇn  cßn l¹i cña lÖnh gèc hoÆc lÖnh gèc cha  ®îc thùc hiÖn  ë  lÇn khíp lÖnh tríc. 3.4. LÖnh giíi h¹n nhËp vµo hÖ  thèng cã  hiÖu lùc  ®Õn   khi kÕt thóc ngµy giao dÞch.
 8. 8 3.5. LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ khíp lÖnh nhËp vµo hÖ   thèng chØ cã hiÖu lùc trong tõng ®ît khíp lÖnh. 4. Néi dung cña lÖnh giao dÞch 4.1. LÖnh giíi h¹n nhËp vµo hÖ  thèng giao dÞch theo   ph¬ng thøc khíp lÖnh bao gåm c¸c néi dung sau:  4.1.1. LÖnh mua, lÖnh b¸n; 4.1.2. M∙ chøng kho¸n; 4.1.3. Sè lîng; 4.1.4. Gi¸; 4.1.5. Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch cña ngêi ®Çu t; 4.1.6.   Ký   hiÖu   lÖnh   giao   dÞch   theo   quy   ®Þnh   cña   TTGDCK hoÆc SGDCK.  4.2. LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ khíp lÖnh nhËp vµo hÖ   thèng giao dÞch cã  néi dung nh lÖnh giíi h¹n, nhng kh«ng  ghi møc gi¸ mµ ghi lµ ATO. 5. §¬n vÞ giao dÞch vµ yÕt gi¸ 5.1.   §¬n   vÞ   giao   dÞch   l«   ch½n   theo   ph ¬ng   thøc   giao  dÞch khíp lÖnh do Chñ tÞch UBCKNN quy ®Þnh. 5.2. Kh«ng qui ®Þnh ®¬n vÞ giao dÞch ®èi víi ph ¬ng thøc  giao dÞch tho¶ thuËn. 5.3. §¬n vÞ yÕt gi¸ ®îc quy ®Þnh nh sau: 5.3.1. Giao dÞch  theo ph¬ng thøc khíp lÖnh:  Møc gi¸ §¬n vÞ yÕt gi¸ 100 ®ång ≤  49.900 50.000 ­ 99.500 500 ®ång 1.000 ®ång ≥  100.000 5.3.2.   Kh«ng   qui   ®Þnh   ®¬n   vÞ   yÕt   gi¸   ®èi   víi   ph¬ng  thøc giao dÞch tho¶ thuËn.  6. Biªn ®é dao ®éng gi¸ 6.1. Chñ tÞch UBCKNN quy ®Þnh vÒ biªn ®é dao ®éng gi¸   giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t  trong ngµy giao  dÞch. 6.2. Biªn  ®é  dao  ®éng gi¸ kh«ng ¸p dông  ®èi víi giao  dÞch tr¸i phiÕu. 6.3. Giíi h¹n dao  ®éng gi¸ chøng kho¸n  ®îc x¸c  ®Þnh  nh sau: Gi¸ tèi  ®a = Gi¸ tham chiÕu + (Gi¸ tham chiÕu x biªn  ®é dao ®éng gi¸)
 9. 9 Gi¸  tèi thiÓu  = Gi¸  tham  chiÕu  ­  (Gi¸ tham  chiÕu  x  biªn ®é dao ®éng gi¸) 7. Gi¸ tham chiÕu  7.1. Gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu   t  ®ang giao dÞch lµ  gi¸  ®ãng cöa cña ngµy giao dÞch gÇn  nhÊt. 7.2. Trêng hîp cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t  míi  ®îc  niªm yÕt, trong ngµy giao dÞch ®Çu tiªn TTGDCK hoÆc SGDCK  chØ nhËn lÖnh  giíi  h¹n, kh«ng  ¸p dông  biªn   ®é  dao   ®éng  gi¸ vµ chØ khíp lÖnh mét lÇn. NÕu trong lÇn khíp lÖnh ®Çu  tiªn kh«ng cã  gi¸ khíp lÖnh th×   ®îc phÐp nhËn lÖnh tiÕp  trong  ®ît khíp lÖnh tiÕp theo. Møc gi¸ cña lÇn khíp lÖnh  nµy   sÏ   lµm   gi¸   tham   chiÕu   cho   ngµy   giao   dÞch   kÕ   tiÕp.  Biªn   ®é   dao   ®éng   gi¸   ®îc   ¸p   dông   tõ   ngµy   giao   dÞch   kÕ  tiÕp. 7.3.   Trêng   hîp   chøng   kho¸n   bÞ   t¹m   ngõng   giao   dÞch   trªn 30 ngµy khi ®îc giao dÞch trë l¹i th× gi¸ tham chiÕu  ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù quy ®Þnh t¹i §iÓm 7.2 Kho¶n nµy. 7.4. Trêng hîp giao dÞch chøng kho¸n kh«ng  ®îc hëng  cæ   tøc   vµ   c¸c   quyÒn   kÌm   theo,   gi¸   tham   chiÕu   t¹i   ngµy  kh«ng   hëng   quyÒn   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   nguyªn   t¾c   lÊy   gi¸  ®ãng cöa cña ngµy giao dÞch gÇn nhÊt  ®iÒu chØnh theo gi¸  trÞ cæ tøc ®îc nhËn hoÆc gi¸ trÞ cña c¸c quyÒn kÌm theo. 7.5. Trêng hîp t¸ch hoÆc gép cæ phiÕu, gi¸ tham chiÕu  t¹i ngµy giao dÞch trë  l¹i  ®îc x¸c  ®Þnh theo nguyªn t¾c  lÊy gi¸  ®ãng cöa cña ngµy giao dÞch tríc ngµy t¸ch, gép  ®iÒu chØnh theo tû lÖ t¸ch, gép cæ phiÕu.  7.6. Trong mét sè  trêng hîp cÇn thiÕt, UBCKNN cã  thÓ  ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tham chiÕu kh¸c.  8. Ký quü giao dÞch Khi  ®Æt lÖnh b¸n chøng kho¸n, kh¸ch hµng ph¶i cã   ®ñ  sè lîng chøng kho¸n ®Æt b¸n trªn tµi kho¶n chøng kho¸n më   t¹i thµnh  viªn.  Khi  ®Æt lÖnh mua chøng  kho¸n,  sè  d  tµi  kho¶n b»ng tiÒn cña kh¸ch hµng më t¹i thµnh viªn ph¶i ®¸p   øng c¸c  ®iÒu kiÖn vÒ  tû  lÖ  ký  quü  giao dÞch do Chñ  tÞch  UBCKNN qui ®Þnh. 9. Nguyªn t¾c khíp lÖnh giao dÞch 9.1. ¦u tiªn vÒ gi¸: 9.1.1.   LÖnh mua  cã  møc  gi¸ cao  h¬n  ®îc  u tiªn  thùc  hiÖn tríc; 9.1.2. LÖnh b¸n cã  møc gi¸ thÊp h¬n  ®îc  u tiªn thùc  hiÖn tríc; 
 10. 10 9.2.   ¦u   tiªn   vÒ   thêi   gian:   trêng   hîp   c¸c   lÖnh   mua,  lÖnh b¸n cã cïng møc gi¸ th× lÖnh giao dÞch nhËp tríc vµo  hÖ thèng giao dÞch ®îc u tiªn thùc hiÖn tríc. 10. X¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch  10.1. Trung t©m x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch khíp lÖnh  chøng kho¸n tíi c¸c thµnh viªn th«ng qua mµn h×nh cña ®¹i   diÖn   giao  dÞch   t¹i   TTGDCK  hoÆc   SGDCK.  Néi  dung   kÕt   qu¶   giao dÞch bao gåm: 10.1.1. Sè hiÖu lÖnh giao dÞch; 10.1.2. Sè hiÖu x¸c nhËn giao dÞch; 10.1.3. M∙ chøng kho¸n;  10.1.4. Gi¸ thùc hiÖn; 10.1.5. Sè lîng mua hoÆc b¸n; 10.1.6. Thêi gian giao dÞch ®îc thùc hiÖn; 10.1.7. LÖnh mua hoÆc b¸n; 10.1.8. Ký hiÖu cña lÖnh; 10.1.9. Sè hiÖu tµi kho¶n cña kh¸ch hµng; 10.1.10. Sè hiÖu ®¹i diÖn giao dÞch cña thµnh viªn; 10.2. Thµnh viªn th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho c¸c  kh¸ch hµng. 11. Giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü ®Çu t l« lín 11.1. §¬n vÞ  giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t l« lín do Chñ tÞch UBCKNN quy ®Þnh. 11.2. Giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t  l« lín  thùc hiÖn theo ph¬ng thøc tháa thuËn. Quy tr×nh giao dÞch  tho¶   thuËn   do  TTGDCK   hoÆc  SGDCK   quy   ®Þnh.  KÕt  qu¶  giao   dÞch tháa thuËn  ®îc hiÓn thÞ  trªn mµn h×nh cña  ®¹i diÖn  giao   dÞch   t¹i   TTGDCK   hoÆc   SGDCK,   bao   gåm   c¸c   néi   dung  sau:  11.2.1. M∙ chøng kho¸n; 11.2.2. Sè hiÖu x¸c nhËn giao dÞch tháa thuËn; 11.2.3. Gi¸;  11.2.4. Khèi lîng; 11.2.5. Bªn mua (hoÆc bªn b¸n); 11.2.6. Tr¹ng th¸i giao dÞch; 11.2.7. Thêi gian hoµn tÊt giao dÞch trªn hÖ thèng; 11.2.8. Ký  hiÖu thµnh viªn bªn mua vµ  bªn b¸n vµ   ®¹i  diÖn giao dÞch nhËp lÖnh;
 11. 11 11.2.9. Sè hiÖu tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t bªn mua (hoÆc  bªn b¸n); 11.2.10. Ký hiÖu lÖnh giao dÞch bªn mua vµ bªn b¸n. 12. Giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü ®Çu t l« lÎ 12.1.   Khi   cã   yªu   cÇu   cña   kh¸ch   hµng,   c«ng   ty   chøng  kho¸n thµnh viªn chØ ®îc phÐp thùc hiÖn mua l¹i cæ phiÕu,   chøng chØ quü ®Çu t l« lΠcña ngêi ®Çu t. 12.2. §¬n vÞ  giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t l« lΠdo Chñ tÞch UBCKNN qui ®Þnh. 12.3. Giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü   ®Çu t  l« lΠ ®îc thùc hiÖn trùc tiÕp gi÷a ngêi ®Çu t víi c«ng ty chøng  kho¸n thµnh viªn theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn vÒ  gi¸, nhng  kh«ng vît qu¸ biªn ®é dao ®éng gi¸ do Chñ tÞch UBCKNN qui  ®Þnh so víi gi¸ thùc hiÖn gÇn nhÊt cña cæ phiÕu  ®ã  trªn  TTGDCK hoÆc SGDCK.  12.4.   Hµng   th¸ng,   hay   theo   yªu   cÇu   cña   TTGDCK   hoÆc   SGDCK thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ giao dÞch   l« lΠvíi TTGDCK hoÆc SGDCK. 13. Giao dÞch chøng kho¸n cña ngêi ®Çu t 13.1. Nhµ ®Çu t kh«ng ®îc phÐp ®ång thêi ®Æt lÖnh mua  vµ   b¸n   ®èi   víi   mét   lo¹i   cæ   phiÕu,   chøng   chØ   quü   ®Çu   t  trong cïng mét ngµy giao dÞch. 13.2.  Nhµ   ®Çu t  chØ  ®îc  cã  mét tµi  kho¶n  giao  dÞch  chøng kho¸n vµ chØ ®îc më t¹i mét c«ng ty chøng kho¸n duy  nhÊt. 13.3.  Trêng hîp  nhµ   ®Çu  t  më  tµi  kho¶n  lu ký   chøng  kho¸n t¹i tæ chøc lu ký lµ ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc UBCKNN  cÊp   phÐp   ho¹t   ®éng   lu   ký   th×   ph¶i   ®Æt   lÖnh   giao   dÞch  chøng  kho¸n   qua   c«ng   ty   chøng  kho¸n   vµ   thanh   to¸n  giao   dÞch t¹i tæ chøc lu ký n¬i kh¸ch hµng lu ký chøng kho¸n. 13.4.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   nam,   c¸c   tæ   chøc   tÝn  dông vµ  c¸c tæ chøc  ®îc phÐp tham gia  ®Êu thÇu,  ®¹i lý  ph¸t hµnh, b¶o l∙nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ më tµi   kho¶n   lu   ký   tr¸i   phiÕu   t¹i   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   ph¶i   ®Æt  lÖnh   giao   dÞch   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   qua   c«ng   ty   chøng  kho¸n. 14. Giao dÞch cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng néi bé 14.1. Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t cña tæ chøc niªm yÕt   vµ   ngêi   cã   liªn   quan   cã   ý   ®Þnh   giao   dÞch   cæ   phiÕu   cña  chÝnh   c«ng   ty   niªm   yÕt   ph¶i   b¸o   c¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho  TTGDCK hoÆc SGDCK Ýt nhÊt 10 ngµy lµm viÖc tr íc ngµy thùc  hiÖn giao  dÞch.  Néi dung b¸o c¸o theo  qui   ®Þnh  t¹i MÉu  TV.GD­06 kÌm theo Th«ng t nµy.
 12. 12 14.2. Trong vßng 03 ngµy kÓ tõ khi giao dÞch ® îc hoµn  tÊt, ngêi thùc hiÖn giao dÞch nªu t¹i §iÓm 14.1 Kho¶n nµy   ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho TTGDCK hoÆc SGDCK vµ  th«ng  b¸o cho tæ chøc niªm yÕt:  ­  KÕt qu¶ giao dÞch; ­ Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu hiÖn t¹i; ­ Thay ®æi tû lÖ n¾m gi÷. 15. Giao dÞch cæ phiÕu quü 15.1.   Tæ   chøc   niªm   yÕt   muèn   mua   l¹i   cæ   phiÕu   cña   chÝnh m×nh hoÆc b¸n cæ phiÕu quü ph¶i lµm ®¬n xin phÐp vµ  ®îc sù  chÊp thuËn cña UBCKNN. Néi dung xin phÐp ph¶i nªu   râ:   môc   ®Ých   mua   l¹i   vµ   b¸n   cæ   phiÕu   quü,   khèi   lîng,  nguån vèn thùc hiÖn, c«ng ty chøng kho¸n ®îc ñy th¸c giao  dÞch, ph¬ng thøc giao dÞch, sè  hiÖu tµi kho¶n giao dÞch  t¹i c«ng ty chøng kho¸n  ®îc uû  th¸c, thêi gian thùc hiÖn  giao dÞch. Tæ chøc niªm yÕt kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn giao  dÞch cæ phiÕu quü  vµo ngµy thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång   qu¶n   trÞ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   cæ   phiÕu   ®Ó   t¨ng   vèn,  hoÆc t¸ch, gép cæ phiÕu. 15.2. Tæ chøc niªm yÕt ®îc mua l¹i kh«ng qu¸ 30% tæng  vèn cæ phÇn vµ ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vµ c¸c   nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp. Trong  mçi   ngµy   giao   dÞch,   tæ   chøc   niªm   yÕt   chØ   ®îc   phÐp   ®Æt  lÖnh mua l¹i cæ phiÕu hay b¸n cæ phiÕu quü  víi khèi lîng  tèi thiÓu b»ng 3% vµ  khèi lîng tèi  ®a b»ng 5% tæng khèi  lîng xin phÐp trong ®¬n. Trêng hîp ®Æc biÖt, tæ chøc niªm  yÕt muèn giao dÞch víi khèi lîng vît qu¸ 5% khèi lîng xin  phÐp trong ®¬n hoÆc thùc hiÖn giao dÞch l« lín theo ph ¬ng  thøc   tháa  thuËn   ph¶i   ®îc   sù  chÊp   thuËn   cña   TTGDCK   hoÆc  SGDCK. 15.3. Gi¸  ®Æt mua l¹i cæ phiÕu cña tæ chøc niªm yÕt  trong ngµy giao dÞch kh«ng lín h¬n gi¸ tham chiÕu céng ba   ®¬n vÞ  yÕt gi¸. Gi¸  ®Æt b¸n cæ phiÕu quü  trong ngµy giao  dÞch kh«ng  ®îc nhá  h¬n gi¸ tham chiÕu trõ  ba  ®¬n vÞ  yÕt  gi¸. 15.4. Tæ chøc niªm yÕt mua l¹i cïng mét lóc sè  lîng  cæ phiÕu quü  tõ  25% trë  lªn vèn cæ phÇn, ph¶i thùc hiÖn  th«ng qua ph¬ng thøc chµo mua c«ng khai theo quy ®Þnh t¹i   Kho¶n 18 Môc III Th«ng t nµy. 15.5. Tæ chøc niªm yÕt cã nghÜa vô thùc hiÖn hÕt khèi   lîng giao dÞch cæ phiÕu quü ®∙ ®¨ng ký trong vßng 90 ngµy  kÓ tõ ngµy ®îc UBCKNN chÊp thuËn.  15.6. Tæ chøc niªm yÕt kh«ng  ®îc phÐp thùc hiÖn b¸n  l¹i cæ phiÕu quü  trong vßng 06 th¸ng kÓ  tõ  lÇn mua l¹i  gÇn nhÊt.
 13. 13 16. Giao dÞch cæ phiÕu cña cæ ®«ng lín 16.1. Tæ chøc, c¸ nh©n n¾m gi÷  hoÆc cïng víi ng êi cã  liªn quan n¾m gi÷  tíi 5%, 10%, 15%, 20% vèn cæ phÇn cña  mét tæ chøc niªm yÕt vµ  mçi khi cã  giao dÞch lµm t¨ng,  gi¶m c¸c møc trªn ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho UBCKNN,  TTGDCK hoÆc SGDCK vµ th«ng b¸o cho tæ chøc niªm yÕt trong   vßng 03 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy giao dÞch  ®¹t, vît qu¸  hoÆc   gi¶m   díi   c¸c   tû   lÖ   së   h÷u   trªn.   Néi   dung   b¸o   c¸o  theo qui ®Þnh t¹i MÉu TV.GD­07 kÌm theo Th«ng t nµy.  16.2. Tæ chøc, c¸ nh©n n¾m gi÷ hoÆc cïng ng êi cã liªn  quan n¾m gi÷  vît c¸c tû  lÖ  nªu trªn mµ  kh«ng thùc hiÖn  b¸o c¸o víi UBCKNN vµ TTGDCK hoÆc SGDCK, nÕu bÞ ph¸t hiÖn   sÏ buéc ph¶i b¸n phÇn vît ®ã trong vßng 30 ngµy. 17. Giao dÞch th©u tãm tæ chøc niªm yÕt 17.1. Tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc cïng ngêi cã liªn quan cã  ý   ®Þnh n¾m gi÷  tíi 25% vèn cæ phÇn hoÆc  ®ang n¾m gi÷  tõ  25% vèn cæ phÇn trë lªn cña mét tæ chøc niªm yÕt, mçi khi   cã   ý   ®Þnh giao dÞch lµm thay  ®æi tû  lÖ  n¾m gi÷  cña m×nh  ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK   vµ th«ng b¸o cho tæ chøc niªm yÕt trong vßng 03 ngµy tríc  ngµy thùc hiÖn giao dÞch. Néi dung b¸o c¸o theo qui  ®Þnh  t¹i MÉu TV.GD­08 kÌm theo Th«ng t nµy. 17.2. Trong vßng 03 ngµy kÓ tõ khi giao dÞch ® îc hoµn  tÊt, ngêi th©u tãm ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho UBCKNN,   TTGDCK hoÆc SGDCK vµ th«ng b¸o cho tæ chøc niªm yÕt:  ­ KÕt qu¶ giao dÞch; ­ Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu hiÖn t¹i; ­ Thay ®æi tû lÖ n¾m gi÷. 17.3. Khi ngêi th©u tãm n¾m gi÷  trªn 80% vèn cæ phÇn  (®èi víi c«ng ty cã vèn cæ phÇn díi 100 tû ®ång ViÖt nam)  hoÆc trªn 85% vèn cæ phÇn (®èi víi c«ng ty cã vèn cæ phÇn   trªn 100 tû   ®ång ViÖt nam) cña 01 tæ chøc niªm yÕt hoÆc  sè cæ ®«ng ngoµi tæ chøc niªm yÕt kh«ng ®¹t tõ 50 cæ ®«ng   trë lªn th× cæ phiÕu ®ã sÏ bÞ  huû bá niªm yÕt.  17.4. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  ®¹t c¸c  tû  lÖ  n¾m gi÷, sè  lîng cæ  ®«ng t¹i §iÓm 17.3 Kho¶n nµy  ngêi th©u tãm cã  quyÒn chµo mua sè  cæ phiÕu cña c¸c cæ  ®«ng cßn l¹i hoÆc c¸c cæ  ®«ng cßn l¹i  ®îc quyÒn chµo b¸n  cæ phiÕu cho ngêi th©u tãm vµ  ngêi th©u tãm cã  nghÜa vô  ph¶i   mua   sè   cæ   phiÕu   ®ã   theo   ph¬ng   thøc   chµo   mua   c«ng  khai qui ®Þnh t¹i Kho¶n 18 Môc III Th«ng t nµy.  17.5. Tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc cïng ngêi cã liªn quan cã ý  ®Þnh mua cïng mét lóc víi khèi lîng tõ  25% trë  lªn vèn cæ  phÇn cña mét tæ chøc niªm yÕt ph¶i  ®ång thêi b¸o c¸o b»ng   v¨n b¶n cho UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK vµ  th«ng b¸o cho tæ 
 14. 14 chøc niªm yÕt vµ  thùc hiÖn giao dÞch th«ng qua ph ¬ng thøc  chµo mua c«ng khai theo qui ®Þnh t¹i Kho¶n 18 Môc III Th«ng   t nµy. 18. Giao dÞch chµo mua c«ng khai 18.1. B¸o c¸o chµo mua c«ng khai cña ngêi th©u tãm theo  qui ®Þnh t¹i MÉu TV.GD­09 kÌm theo Th«ng t nµy. 18.2. Trong vßng 07 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ® îc  th«ng b¸o cña ngêi th©u tãm, tæ chøc niªm yÕt bÞ th©u tãm  ph¶i  ®a ra c¸c  ý  kiÕn cña m×nh  ®èi víi hµnh vi mua th©u  tãm,   b¸o   c¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   UBCKNN   vµ   th«ng   b¸o   ®Õn  toµn thÓ  cæ  ®«ng  ý  kiÕn cña m×nh  ®èi víi viÖc mua th©u  tãm nµy. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc c¸c  b¸o c¸o ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ cña ngêi th©u tãm, nÕu cã ý kiÕn  kh¸c th× UBCKNN ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi vµ nªu râ lý do. 18.3. Sau 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy b¸o c¸o, nÕu  UBCKNN kh«ng cã   ý  kiÕn kh¸c, ngêi th©u tãm ph¶i c«ng bè  chµo   mua   c«ng   khai   trªn   03   sè   liªn   tiÕp   cña   01   tê   b¸o  trung ¬ng vµ  01 tê  b¸o  ®Þa ph¬ng n¬i tæ chøc niªm yÕt bÞ  th©u tãm  ®ãng trô  së  chÝnh hoÆc trªn ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK. Th«ng tin chµo mua c«ng  khai ph¶i bao gåm râ  c¸c néi dung  ®∙ b¸o c¸o víi UBCKNN  t¹i §iÓm 18.1 Kho¶n nµy. 18.4. Sau khi c«ng bè  c«ng khai, ngêi th©u tãm kh«ng  ®îc thay ®æi ý ®Þnh th©u tãm ®∙ c«ng bè, trõ trêng hîp: 18.4.1.  Trong   thêi   h¹n   chµo  mua  c«ng   khai,   tæng  sè   lîng cæ phiÕu  ®¨ng ký  b¸n nhá  h¬n khèi lîng  ®¨ng ký  mua  dù kiÕn, ngêi th©u tãm cã  thÓ b¸o c¸o UBCKNN ®Ò  nghÞ  huû  bá  ®ît mua th©u tãm vµ  khi  ®îc chÊp thuËn ph¶i th«ng b¸o  c«ng khai theo qui ®Þnh t¹i §iÓm 18.3 Kho¶n nµy; 18.4.2.   Trêng   hîp   bÊt   kh¶   kh¸ng,   ngêi   th©u   tãm   b¸o  c¸o   UBCKNN   vµ   ®îc   chÊp   thuËn   rót   l¹i   ®Ò   nghÞ   mua   th©u  tãm. 18.5. Thêi h¹n chµo mua c«ng khai kh«ng díi 30 ngµy  vµ kh«ng qu¸ 60 ngµy. Trong thêi gian chµo mua c«ng khai: 18.5.1. Tæ chøc niªm yÕt bÞ  th©u tãm kh«ng  ®îc phÐp  ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc thùc hiÖn viÖc t¸ch, gép cæ  phiÕu,   ngo¹i   trõ   trêng   hîp   cã   NghÞ   quyÕt   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  vÒ  viÖc viÖc  nµy  tríc thêi   ®iÓm  ngêi th©u  tãm  göi b¸o c¸o chµo mua c«ng khai tíi UBCKNN. 18.5.2. Ngêi th©u tãm kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn bÊt kú  giao dÞch nµo kh¸c  ®èi víi cæ phiÕu dù  kiÕn mua th©u tãm  trªn TTGDCK hoÆc SGDCK. 18.6. Trêng hîp ngêi th©u tãm cã  tho¶ thuËn b»ng v¨n  b¶n víi thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  cæ  ®«ng lín cña 
 15. 15 tæ chøc niªm yÕt dù  kiÕn th©u tãm th×  ph¶i b¸o c¸o b»ng  v¨n b¶n cho UBCKNN vµ  th«ng b¸o c«ng khai theo qui  ®Þnh  t¹i §iÓm 18.3 Kho¶n nµy. 18.7. Tríc khi thùc hiÖn chµo mua c«ng khai ngêi th©u  tãm ph¶i ký  quü  100% sè  tiÒn b»ng gi¸ thùc hiÖn chµo mua  nh©n víi sè lîng ®¨ng ký mua.  18.8. Gi¸ chµo mua c«ng khai kh«ng  ®îc thÊp h¬n gi¸  ®ãng cöa cña cæ phiÕu  dù  kiÕn  mua  th©u  tãm trªn TTGDCK  hoÆc SGDCK tríc ngµy chµo mua vµ   ®îc ¸p dông cho mäi cæ  ®«ng ®¨ng ký chµo b¸n. 18.9. Tríc thêi h¹n kÕt thóc  ®ît chµo mua c«ng khai  10 ngµy lµm viÖc, cæ  ®«ng cã  quyÒn huû  bá   ®¨ng ký  chµo  b¸n cña m×nh. 18.10. Trong vßng 07 ngµy lµm viÖc tríc khi kÕt thóc  thêi h¹n chµo  mua  c«ng  khai, ngêi th©u  tãm  cã  thÓ  t¨ng  gi¸ chµo mua vµ  ph¶i th«ng  b¸o c«ng khai theo  qui   ®Þnh  t¹i §iÓm 18.3 Kho¶n nµy. 18.11. Cæ phiÕu cña cæ ®«ng ®¨ng ký b¸n ® îc chuyÓn tõ  tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n cña cæ ®«ng vµo tµi kho¶n   phong to¶ chøng kho¸n cña thµnh viªn lu ký  më  t¹i TTGDCK  hoÆc SGDCK vµ  chØ  ®îc phÐp gi¶i to¶ khi cæ  ®«ng huû  bá  ®¨ng ký chµo b¸n. 18.12. Trêng hîp ngêi th©u tãm  ®¨ng ký  chµo mua díi  80% vèn cæ phÇn (®èi víi c«ng ty cã  vèn cæ phÇn díi 100  tû   ®ång ViÖt nam) hoÆc díi 85% vèn cæ phÇn (®èi víi c«ng  ty cã  vèn cæ phÇn trªn 100 tû   ®ång ViÖt nam) cña tæ chøc   niªm yÕt dù  kiÕn th©u tãm, nÕu sè  lîng cæ phiÕu  ®¨ng ký  b¸n cña c¸c cæ  ®«ng vît qu¸ sè  lîng  ®¨ng ký  chµo mua th×  ngêi   th©u   tãm   cã   thÓ   mua   hÕt   sè   lîng   ®¨ng   ký   b¸n   hoÆc  thùc hiÖn mua theo tû lÖ ph©n bæ.   Trêng hîp ngêi th©u tãm  ®¨ng ký  chµo mua tõ  80% trë  lªn vèn cæ phÇn (®èi víi c«ng ty cã  vèn cæ phÇn díi 100  tû   ®ång ViÖt nam) hoÆc tõ  85% trë  lªn vèn cæ phÇn (®èi  víi c«ng ty cã vèn cæ phÇn trªn 100 tû ®ång ViÖt nam) cña   tæ chøc niªm yÕt dù  kiÕn th©u tãm vµ  hÕt thêi h¹n chµo  mua c«ng khai sè lîng ®¨ng ký b¸n cña c¸c cæ ®«ng vît qu¸  sè  lîng  ®¨ng ký  chµo mua th×  ngêi th©u tãm cã  nghÜa vô  ph¶i mua hÕt sè lîng ®∙ ®¨ng ký b¸n.  18.13. Trong vßng 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi kÕt thóc   thêi h¹n chµo mua c«ng khai, c«ng ty chøng kho¸n  ®îc uû  th¸c ph¶i thùc hiÖn chuyÓn giao tiÒn vµ  chøng kho¸n cho  cæ   ®«ng   b¸n   chøng   kho¸n   vµ   ngêi   th©u   tãm   qua   hÖ   thèng  thanh to¸n tiÒn vµ  chøng kho¸n cña TTGDCK hoÆc SGDCK vµ  Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n. 18.14. Sau 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc viÖc  mua th©u tãm, ngêi th©u tãm ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho 
 16. 16 UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK vµ c«ng bè kÕt qu¶ mua th©u tãm   theo qui ®Þnh t¹i §iÓm 18.3 Kho¶n nµy.  Néi dung b¸o c¸o gåm: ­ Tªn, ®Þa chØ ngêi th©u tãm; ­ Tªn cña tæ chøc niªm yÕt bÞ th©u tãm; ­ Sè lîng vµ tû lÖ n¾m gi÷ so víi tæng vèn cæ phÇn cña  tæ chøc bÞ th©u tãm. 18.15. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ®¹t c¸c   tû lÖ n¾m gi÷, sè lîng cæ ®«ng t¹i §iÓm 17.3 Kho¶n 17 Môc  III Th«ng t nµy: 18.15.1.   C¸c   cæ   ®«ng   cßn   l¹i   ®îc   quyÒn   chµo   b¸n   cæ  phiÕu cho ngêi th©u tãm vµ ngêi th©u tãm cã nghÜa vô ph¶i  mua tiÕp sè  cæ phiÕu  ®ã  theo c¸c  ®iÒu kiÖn chµo mua c«ng  khai ®∙ c«ng bè; hoÆc  18.15.2. Ngêi th©u tãm cã  quyÒn chµo mua tiÕp sè  cæ  phiÕu cña c¸c cæ ®«ng cßn l¹i theo c¸c ®iÒu kiÖn chµo mua  c«ng khai ®∙ c«ng bè. 18.16. Ngêi th©u tãm kh«ng  ®îc phÐp b¸n cæ phiÕu  ®∙  mua trong vßng 06 th¸ng kÓ  tõ  khi kÕt thóc viÖc mua th©u  tãm. 19. Giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi 19.1. Nhµ ®Çu t níc ngoµi muèn më tµi kho¶n giao dÞch   chøng  kho¸n  ph¶i lµm thñ  tôc cÊp m∙ sè  giao dÞch chøng  kho¸n víi TTGDCK hoÆc SGDCK th«ng qua thµnh viªn lu ký.  Hå s¬ xin cÊp m∙ sè giao dÞch chøng kho¸n bao gåm: 19.1.1.   §¬n   ®¨ng   ký   m∙   sè   giao   dÞch   chøng   kho¸n   do  thµnh viªn lu ký  lËp (theo MÉu TV.GD­10 kÌm theo Th«ng t nµy). 19.1.2.   §¬n   ®¨ng   ký   m∙   sè   giao   dÞch   chøng   kho¸n   do  kh¸ch hµng lËp (theo MÉu TV.GD­11 kÌm theo Th«ng t nµy). 19.1.3. PhiÕu th«ng tin vÒ  c¸ nh©n (theo MÉu TV.GD­12  kÌm theo Th«ng t nµy); PhiÕu th«ng tin vÒ tæ chøc ®Çu t  n­ íc ngoµi (theo MÉu TV.GD­13 kÌm theo Th«ng t nµy) vµ ngêi  ®îc uû  quyÒn (theo MÉu TV.GD­14 kÌm theo Th«ng t  nµy) cã  x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng chøng hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn   níc së t¹i. 19.1.4.   B¶n   sao   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   ®îc   c«ng   chøng  hoÆc x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  níc së  t¹i vµ  giÊy phÐp thµnh lËp tæ chøc hoÆc chi nh¸nh  t¹i ViÖt nam (nÕu cã)  ®îc c«ng chøng, cã  x¸c nhËn sao y  b¶n chÝnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ViÖt nam. 19.1.5. V¨n b¶n chØ  ®Þnh ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña  tæ chøc ®Çu t níc ngoµi (theo MÉu TV.GD­15 kÌm theo Th«ng  
 17. 17 t nµy) cã x¸c nhËn cña tæ chøc ®Çu t níc ngoµi vµ c¬ quan  cã thÈm quyÒn. 19.2. Trêng hîp tæ chøc ®Çu t níc ngoµi lµ Quü ®Çu t,  hå s¬ kÌm theo gåm c¸c tµi liÖu: B¶n sao §iÒu lÖ quü hoÆc   Biªn b¶n ghi nhí  ho¹t  ®éng cña quü, §iÒu lÖ  c«ng ty qu¶n  lý  quü  (nÕu cã), B¸o c¸o tµi chÝnh trong 02 n¨m liªn tôc  gÇn nhÊt, Tãm lîc môc tiªu vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam. 19.3. Hå  s¬, tµi liÖu qui  ®Þnh t¹i TiÕt 19.1.4 §iÓm   19.1   vµ   §iÓm   19.2   nÕu   b»ng   tiÕng   níc   ngoµi,   nhµ   ®Çu   t  ph¶i   dÞch   sang   TiÕng   ViÖt   vµ   cã   x¸c   nhËn   néi   dung   b¶n  dÞch cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ViÖt nam. 19.4. HÖ thèng giao dÞch kiÓm so¸t vµ c«ng bè khèi l ­ îng cæ phiÕu nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc phÐp mua theo nguyªn  t¾c:  19.4.1.   Khèi   lîng   cæ   phiÕu   mua   cña   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi   ®îc   trõ   vµo   khèi   lîng   ®îc   phÐp   mua   ngay   sau   khi  lÖnh mua  ®îc thùc  hiÖn;  khèi lîng cæ phiÕu b¸n cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi  ®îc céng vµo khèi lîng cæ phiÕu  ®îc phÐp  mua ngay sau khi kÕt thóc viÖc thanh to¸n giao dÞch. 19.4.2. LÖnh mua hoÆc mét phÇn lÖnh mua cæ phiÕu cña  nhµ   ®Çu t  níc ngoµi cha  ®îc thùc hiÖn sÏ  tù   ®éng bÞ  huû   nÕu khèi lîng cæ phiÕu ®îc phÐp mua ®∙ hÕt vµ lÖnh mua ®­ îc   nhËp   tiÕp   vµo   hÖ   thèng   giao   dÞch   sÏ   kh«ng   ®îc   chÊp  nhËn. 20. Söa lçi sau giao dÞch Sau khi kÕt thóc giao dÞch, nÕu thµnh viªn ph¸t hiÖn  lçi giao dÞch do nhÇm lÉn, sai sãt (vÒ lo¹i lÖnh mua hoÆc  b¸n, m∙ chøng kho¸n, gi¸, khèi lîng, tµi kho¶n) trong qu¸  tr×nh nhËn lÖnh, chuyÓn, nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch   thµnh   viªn   ph¶i   b¸o   c¸o   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   vÒ   lçi   giao  dÞch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt víi kh¸ch hµng vÒ lçi   giao   dÞch   cña   m×nh.   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   quy   ®Þnh   cô   thÓ  tr×nh tù söa lçi sau giao dÞch cña thµnh viªn. 21. Chøng kho¸n bÞ kiÓm so¸t, t¹m ngõng giao dÞch 21.1.   Khi   chøng   kho¸n   thuéc   diÖn   bÞ   kiÓm   so¸t   theo   qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 32 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP,   TTGDCK hoÆc SGDCK cã  ký  hiÖu c¶nh b¸o vµ  yªu cÇu tæ chøc  niªm yÕt c«ng bè th«ng tin. 21.2. TTGDCK hoÆc SGDCK cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh t¹m ngõng   giao dÞch  ®èi víi 01 lo¹i chøng kho¸n vµ  yªu cÇu tæ chøc  niªm yÕt c«ng bè th«ng tin khi x¶y ra c¸c sù kiÖn nªu t¹i   Kho¶n 2 §iÒu 32 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP . 21.3. Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch sÏ   ®îc TTGDCK  hoÆc   SGDCK   cho   phÐp   giao   dÞch   trë   l¹i   sau   khi   tæ   chøc 
 18. 18 niªm   yÕt   ®∙   hoµn   tÊt   c«ng   viÖc   hoÆc   kh¾c   phôc   ®îc   c¸c  thiÕu sãt hoÆc c«ng bè th«ng tin ®Çy ®ñ. 22. Ký hiÖu giao dÞch TTGDCK hoÆc SGDCK quy ®Þnh c¸c ký hiÖu trªn b¶ng hiÓn   thÞ   ®iÖn tö  vµ  c«ng bè  trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin cña  TTGDCK hoÆc SGDCK vÒ c¸c trêng hîp qui ®Þnh t¹i §iÓm 7.3,  §iÓm   7.4,   §iÓm   7.5   Kho¶n   7   Môc   III   vµ   §iÓm   21.1,   §iÓm  21.2, §iÓm 21.3, Kho¶n 21 Môc III Th«ng t nµy.  IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang  Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, UBCKNN, TTGDCK hoÆc  SGDCK, c¸c tæ chøc tham gia thÞ  trêng chøng kho¸n vµ  c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc  hiÖn  Th«ng t nµy. 2. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã  víng  m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan ph¶n ¸nh  kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªn  cøu, híng dÉn, gi¶i  quyÕt.
 19. 19 MÉu TV.GD­01 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 58/2004/TT­BTC ngµy  17/6/2004 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh híng dÉn  vÒ Thµnh viªn vµ Giao dÞch chøng  kho¸n)   CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ....,   ngµy....   th¸ng....   n¨m......               §¥N §¡NG Ký LµM THµNH VI£N  TRUNG T¢M GIAO DÞCH CHøNG KHO¸N KÝnh göi: Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n Chóng t«i, c«ng ty chøng kho¸n: Tªn giao dÞch cña c«ng ty: Tªn   tiÕng  Anh:   .................................................... .......................................... Tªn   viÕt  t¾t:   .................................................... ............................................... ®îc   thµnh   lËp   theo   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   sè   ...  ngµy ... do ....................... cÊp, giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n sè... ngµy... do Uû  ban chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp, cã  nguyÖn väng  ®¨ng ký  lµm  thµnh viªn Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n... Chóng  t«i  xin cung  cÊp  c¸c th«ng  tin  vÒ  c«ng  ty nh  sau: I. C¸c th«ng tin chung: 1. §Þa chØ liªn hÖ: 1.1. Trô së chÝnh: ­ §Þa chØ:  ­ §iÖn tho¹i:  ­ Fax: ­ Email, Web Site (nÕu cã):
 20. 20 1.2. C¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch, ®¹i lý (nÕu cã): ­ Chi nh¸nh 1: Tªn; §Þa chØ; §iÖn tho¹i; Fax. ­ Chi nh¸nh 2: Tªn; §Þa chØ; §iÖn tho¹i; Fax. 2. Vèn ®iÒu lÖ: 3. Cæ ®«ng (thµnh viªn gãp vèn): 3.1. Tæng sè cæ ®«ng (thµnh viªn): 3.2. Danh s¸ch c¸c cæ  ®«ng së  h÷u tõ  5% vèn cæ phÇn  trë lªn cña c«ng ty (nÕu lµ c«ng ty cæ phÇn) 4. ThiÕt bÞ m¸y tÝnh phôc vô giao dÞch: 4.1. Sè lîng m¸y: 4.2. Lo¹i m¸y: 4.3. PhÇn mÒm sö dông: 4.4. Sè lîng nh©n viªn m¸y tÝnh: II. Nh©n sù: 1. Danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ: 2. Danh s¸ch Ban Gi¸m ®èc: 3. S¬ ®å tæ chøc: (c¸c phßng ban) 4. Sè lîng nh©n viªn: 5. Danh s¸ch c¸c nh©n viªn kinh doanh:   Chóng   t«i   xin   hoµn   toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p  luËt vÒ sù x¸c thùc cña nh÷ng th«ng tin trªn ®©y. Tæng gi¸m ®èc/Gi¸m ®èc ®iÒu  Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ hµnh (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä  tªn) (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä  tªn)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2