Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
118
lượt xem
6
download

Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  60/2000/TT­B T C  n g µ y    c S 20 th¸ng 6 n¨ m   2000  H í ng d É n  th ñ t ô c thu, n é p  ti Ò n p h ¹t,  q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  ti Ò n  l thu t õ  ö  p h ¹t vi  h ¹ m   x p h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c h µ n g   ¶i c h ­ C¨n    Ët Ng ©n     cø  Lu   s¸ch Nhµ   ícban  µnh  µy    n  h ng 20/3/1996;LuËt söa      ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   m s® c Lu Ng s¸ch Nhµ   íc sè    n   06/1998/QH10   ngµy  20/5/1998; ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1998/N§­CP   µy    ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ©n  Êp  c Ch ph v ph c qu¶n  ý, Ëp, l l  chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  h v quy     s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 92/1999/N§­   µy  CP ng 4/9/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh h¶i. Sau    èng  Êt  íiBé   khith nh v   Giao  th«ng  Ën  , é   µi chÝnh  íng  Én   v t¶i  T   B h d thñ tôcthu,nép  Òn ph¹t,      ti     qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn thu tõxö  ¹tviph¹m  µnh   l  s d ti       ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  µng        vh h¶inh sau: I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1­ Toµn  é  Òn thu tõ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b ti       ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    vh h¶iph¶inép  µo  ©n      v ng s¸ch  µ   íc qua  Ö   èng  Nh n   h th Kho  ¹c Nhµ   íc.Nguån  b  n  thu  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    îc ®Ó   ¹ 100%       vh h¶i ®   li  cho ng©n  s¸ch ®Þa  ¬ng    ph qu¶n  ý, ö  ông  l  d s theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 2­  nh©n,  chøc  C¸  tæ  trong níc vµ  µi níc viph¹m  µnh  Ýnh      ngo       h ch trong  lÜnh  ùc  µng        vh h¶itrªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   Þ   n  ho x∙h   ngh Vi   b xö  ¹ttiÒn  ã  ph   c tr¸chnhiÖm   ép  Òn  µo    n ti v Kho  ¹c  µ   íc ghi trong  Õt b Nh n     quy   ®Þnh  ö  ¹t. nh©n, tæ  x ph   C¸    chøc  ícngoµicã  Ó  ép  Òn ph¹tb»ng  ¹itÖ  n    th n ti     ngo   chuyÓn  æi  ® theo  û gi¸h¹ch  t    to¸n do  é   µi chÝnh    BT  th«ng b¸o  t¹  êi®iÓ m    i  th nép  ¹t.Thêi h¹n  ép  Òn  ¹tkh«ng  ph     n ti ph   qu¸  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy    5  l vi k t   ra quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph 3­ Biªnlai   Òn ph¹tdo  é  µichÝnh        ti     B T   thu (Tæng  ôc  Õ)    µnh  µ  c Thu ph¸th v ® îcqu¶n  ý, ö  ông    l  d s theo chÕ       ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h II  ­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó A­ T h ñ  t ô c thu, n é p  ti Ò n p h ¹t 1­  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ng   th quy x ph     viviph h ch trong  lÜnh  ùc  µng    vh h¶iph¶ira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.      x ph
  2. 2 Q uy Õt  nh  ö  ¹tph¶ilËp thµnh  (ba)b¶n:1  ®Þ x ph      03      b¶n giao cho  êibÞ    ng   xö  ¹t; b¶n  öicho  ph   1  g  Kho  ¹c Nhµ   ícn¬inép  Òn ph¹tvµ  ét  b  n    ti     m b¶n u  ¹ c¬  l ti   quan  êicã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ng   th quy ra quy   x ph   Trêng  îp møc  ö  ¹ttõ 2.000.000®  ëlªn,ph¶ilËp  h  x ph     tr       thªm  b¶n  Õt 1  quy   ®Þnh  ö  ¹tgöi cho  Ön  Ó m     ©n  ©n  x ph     Vi Ki s¸tnh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     TW   ¬i®ãng  ôsë  ¬  n  tr   c quan  ña  êira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t. c ng       x ph 2­ Tæ     chøc    Òn ph¹t thu ti   2.1­Trêng  îp nép  Òn ph¹ttrùctiÕp vµo    h  ti         Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­ Kho  ¹c Nhµ   íc cã    b  n   tr¸chnhiÖm   vµ  chøc  tiÒn  ¹tviph¹m    thu  tæ  thu  ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  µng      vh h¶i. ­ C¨n  ®Ó   cø  thu  Òn  ¹t lµ quyÕt  nh   ö  ¹t cña  êi cã  Èm   ti ph     ®Þ x ph   ng   th quyÒn  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 92/1999/N§­   µy  CP ng 04/09/1999  ña  c ChÝnh  ñ. ph ­ Kho  ¹c Nhµ   íckhithu tiÒn ph¹tph¶icÊp        Òn ph¹tcho      b  n          biªnlaithu ti     c¸ nh©n,  chøc    ¹m    tæ  vi ph ®Ó chøng  Ën  ∙  nh ® thu    Òn  ¹ttheo  ®ñ ti ph   møc     ghi trongquyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph 2.2­ Trêng  îp  ÷ng  i  îng  ép  ¹tkh«ng  ã  iÒu  Ön  ép  ¹t   h nh ®è t n ph   c® ki n ph   trùctiÕp vµo      Kho  ¹c Nhµ   ícth× c¬  b  n     quan  Kho  ¹c Nhµ   íccã  Ó  û  Òn  b  n   th u quy cho  ¬  c quan  ö  ¹ttiÕn hµnh    Òn ph¹t. Öc  û  Òn    ¹tph¶icã  x ph     thu ti    Vi u quy thu ph     hîp ®ång  ý  Õt  ÷a ®¬n  Þ Kho  ¹c Nhµ   íctrùctiÕp uû  Òn  íi n  Þ    k k gi   v  b  n      quy v ®¬ v ® îcuû  Òn    quy theo  quy  nh  ¹ Th«ng   è  TC/CSTC   µy  ®Þ t  i ts 63  ng 11/9/1999 cña    Bé  µichÝnh. T    Þnh  ú, ngµy  § k  thø  ®Ç u   çi  Çn, c¬  2  m tu   quan  îc uû  Òn  ®   quy thu  ¹t, ph   nép  Òn ph¹tthu ® îcvµo  ti         Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n C¬  quan  îc uû   ®   quyÒn   thu  ¹t cã  ph   tr¸ch nhiÖ m   Ën,  ö  ông, b¶o    nh sd   qu¶n  µ  Õt  v quy to¸n biªn laithu  Òn  ¹ttheo  ng       ti ph   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Kho  ¹cb  Nhµ   íc. n 3­ §Þnh  ú  µng    kh th¸ng,c¬    quan  ña  êira quyÕt  nh  ö  ¹tvµ    c ng     ®Þ x ph   Kho b¹c Nhµ   íc tiÕn  µnh  i  Õu  è  Òn  ∙  ö  ¹ttheo  Õt  nh  íisè    n  h ®è chi s ti ® x ph   quy ®Þ v  tiÒn ph¹tthùc tÕ       Kho  ¹c Nhµ   íc®∙        ë  µichÝnh  Ët  b  n   thu,b¸o c¸o S T   V gi¸. B­ Q u ¶ n  lý, ö  d ô n g  ti Ò n thu t õ x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong   s c l Ü nh v ù c h µ n g  h¶i. 1­  µn  é  è  Òn  vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  To b s ti thu  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v hµng    îc nép  µo  ©n  h¶i®   v ng s¸ch Nhµ   íc theo  ¬ng    n  ch 070, lo¹      i kho¶n    09, 03, m ôc  051,tiÓu m ôc  cña  ôc  ôcng©n      14  M l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh  µ  îc®Ó     n  h v®  l¹100%     i cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph   2­ Sè  Òn ph¹tthu ® îc,ph©n    µ  ö  ông      ti         bæ v s d nh sau: 2.1­TrÝch    30%   a  µo  ©n  i chung  ña  ©n  ® v c ®è   c Ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 2.2­ TrÝch        5% chi cho Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Öc  b Nh n   hi vi thu  ¹t(bao  ph   gå m   phÝ   c¶  cho  êi ® îc uû  Òn  ph¹tdo  ng     quy thu    Kho  ¹c  µ   íc uû  Òn  b Nh n   quy theo quy  nh).   ®Þ
  3. 3 2.3­TrÝch    65%  cho C¶ng  ô  µng      ö  ông  µo    ôc  ch   vH h¶i®Ó s d v c¸c m ®Ý sau: ­ Chi cho     c«ng   tæ  t¸c  chøc    oµn  Óm      ¹t®éng  c¸c ® ki trac¸c ho   trong lÜnh    vùc  µng  h h¶i. ­ Chi mua   ¾ m,     s trang bÞ,  ©ng    n cao  Êt l ng  ¬ng  Ön  ch  î ph ti cho c«ng    t¸c kiÓm      ¹t®éng  trac¸cho   cho  Ünh  ùc  µng  l vh h¶i. ­Chi phÝ     cho  Öc  vi chuyªn chë,b¶o      qu¶n    Ön  Ëtthu gi÷chê  ö  ý. c¸chi v       xl ­ Chi cho c«ng    t¸ctuyªn truyÒn, phæ   Õn      bi ph¸p  Ët trong  ¹t®éng  lu   ho   hµng  h¶i. ­ Chi cho     c«ng    äc  Ëp,båidìng nghiÖp  ô,®µo  ¹ochuyªn m«n    t¸ch t       v  t    cho c¸n bé    Thanh      ùctiÕp lµm  traviªntr     c«ng    toµn  µng  t¸can  h h¶i. ­ Chi cho  Öc    n  µiliÖu phôc  ô     vi inÊ t     v cho  Öc  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi ph     h ch tronglÜnh  ùc  µng    vh h¶i. ­ Chi  åi dìng  µm  µigiê;chith ng    b  l ngo       ë cho  ÷ng  Ëp  Ó, c¸ nh©n  ã  nh t th     c thµnh  Ých  t trong c«ng    Ën  ng    t¸cv ®é tuyªntruyÒn,gi¸odôc,ph¸thiÖn  µ  ö  ý         v x l  viph¹m  µnh  Ýnh    h ch tronglÜnh  ùc  µng    vh h¶i. 3­ Qu¶n  ýkinh phÝ  ©n    l    ng s¸ch tõtiÒn thu ph¹t       3.1­Hµng    th¸ng,c¨n cø  è  Òn ph¹tthu ® îc,Së  µichÝnh  Ët    ©n       s ti         T  V gi¸ph bæ   µ  Êp  vc ph¸tkÞp  êikinh  Ý     th   ph cho    n  Þ   c¸c ®¬ v theo  û lÖ  t   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy. tn 3.2­Tr×nh  ù lËp  ù    t  d to¸n,cÊp    ph¸tvµ    thanh,quyÕt    to¸n kinh phÝ   ùc     th   hiÖn  theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò      ®Þ hi h v qu¶n  ýng©n  l  s¸ch nhµ  íc.   n 3.3­C¸c  n  Þ  ö  ông    ®¬ v s d kinh phÝ   ã    c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d nguån  kinh phÝ  µy    n theo chÕ       ®é qu¶n  ýtµi Ýnh  Ön  µnh. l    ch hi h   III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1­ Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý    15  k t  k ban hµnh. 2­ Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖm   chøc    Òn ph¹tkÞp  êivµ  ¹o   tæ  thu ti     th   t   ®iÒu  Ön  Ën  îcho    i t ng nép  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.Thùc  Ön  ki thu l   i c¸c ®è  î   ph     h ch   hi theo  âi,h¹ch  d  to¸n kho¶n    thu,chi tiÒn  ¹ttheo  ng  Õ        ph   ®ó ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh  ña  µ   íc. c Nh n 3­  ë   µi  Ýnh  Ët    S T ch V gi¸ c¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ã    ph tr   TW c tr¸ch  nhiÖ m  qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tkinh phÝ   ©n      ng s¸ch  õ tiÒn  t  thu  ¹tvi ph¹m  µnh  ph     h chÝnh  trong  Ünh  ùc  µng    l vh h¶i cho  c¸c  n   Þ   ®¬ v theo  ng ®ó quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   µy. tn Trong    ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    n  Þ, ®Þa   ¬ng  qu¸ tr th     cv m c¸c ®¬ v   ph ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    Õt. ¸nh k th   B T   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản