Thông tư 63/2004/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

0
128
lượt xem
10
download

Thông tư 63/2004/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2004/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2004/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. TH¤NG T¦ CñA Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N Sè 63/2004/TT­BNN NGµY 11 TH¸NG 11 N¡M 2004  H¦íNG DÉN MéT Sè NéI DUNG CñA NGHÞ §ÞNH Sè 139/2004/N§­CP NGµY 25/6/2004 CñA CHÝNH PHñ VÒ VIÖC Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC QU¶N Lý RõNG, B¶O VÖ RõNG  Vµ QU¶N Lý L¢M S¶N Ngµy 25/6/2004, ChÝnh phñ ®∙ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP vÒ xö ph¹t vi ph¹m   hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n (sau  ®©y gäi t¾t   lµ  NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP). §Ó  ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n íc, Bé  N«ng nghiÖp vµ   Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn cô  thÓ  mét sè  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP nh   sau: I. VÒ MéT Sè §IÓM TRONG QUY §ÞNH CHUNG 1. Gç nhËp khÈu Gç  tõ  níc ngoµi nhËp khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam quy  ®Þnh t¹i   Kho¶n  1, §iÒu 1 cña  NghÞ ®Þnh 139/2004/N§­CP ®îc hiÓu nh sau: ­ Gç tõ níc ngoµi nhËp khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam lµ c¸c lo¹i gç cã hå s¬ hoµn thµnh  thñ  tôc h¶i quan nh  tê  khai h¶i quan cöa khÈu, lý  lÞch gç, tªn gç  do n íc ngoµi lËp. Tæ  chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp nhËp khÈu gç, sau khi hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan, khi vËn chuyÓn   gç nguyªn liÖu nhËp khÈu vÒ kho, chÕ biÕn, tiªu thô ph¶i ghi vµo sæ nhËp xuÊt l©m s¶n lµm  c¬ së cho viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, tiªu thô theo quy ®Þnh vÒ kiÓm  tra viÖc vËn chuyÓn, s¶n xuÊt, kinh doanh gç vµ l©m s¶n vµ  quy ®Þnh vÒ  ®ãng bóa kiÓm l©m   cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n. Gç  nhËp khÈu hîp ph¸p kh«ng ¸p dông xö  ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. ­ Khi tæ chøc, c¸ nh©n trùc tiÕp nhËp khÈu tiªu thô  gç  cã  nguån gèc nhËp khÈu hîp   ph¸p cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c (kÓ c¶ trêng hîp t¸i xuÊt khÈu) th× ph¶i tu©n theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; nÕu cã sai ph¹m th× tïy tõng trêng hîp cô thÓ, chØ 
 2. bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ  ®Þnh   sè 139/2004/N§­CP. 2. Xö lý ®èi víi trêng hîp t¸i ph¹m C¸c trêng hîp t¸i ph¹m  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh   sè  139/2004/N§­CP. §Ó  tÝch cùc ng¨n chÆn vµ  xö  lý  nghiªm minh  ®èi víi c¸c tr êng hîp t¸i  ph¹m theo tinh thÇn cña Bé  luËt H×nh sù  n¨m 1999, híng xö  lý   ®èi víi c¸c trêng hîp t¸i  ph¹m nh sau: a) C¸c hµnh vi vi ph¹m gåm: "Khai th¸c c©y rõng tr¸i phÐp", "VËn chuyÓn, bu«n b¸n gç  tr¸i phÐp", "§èt ph¸, huû ho¹i rõng, g©y ch¸y rõng", "S¨n b¾t, giÕt, vËn chuyÓn, bu«n b¸n  ®éng   vËt   hoang   d∙   quý   hiÕm   vµ   s¶n   phÈm   cña   chóng"   (quy   ®Þnh   t¹i   Bé   luËt   H×nh   sù   n¨m   1999), th× ngêi t¸i ph¹m mét trong c¸c hµnh vi nµy ph¶i bÞ  xem xÐt, truy cøu tr¸ch nhiÖm   h×nh sù. b) §èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c (ngoµi c¸c hµnh vi h íng dÉn t¹i  ®iÓm a trªn  ®©y), th×  t¸i ph¹m  ®îc coi lµ  t×nh tiÕt t¨ng nÆng  ®Ó  xem xÐt quyÕt  ®Þnh møc xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh t¬ng øng. 3. Trêng hîp mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m, nhiÒu ngêi thùc hiÖn mét hµnh  vi vi ph¹m a) Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m lµ  tr êng hîp mét ngêi cïng mét lóc bÞ  ph¸t hiÖn ®∙ thùc hiÖn tõ hai hµnh vi vi ph¹m trë  lªn quy ®Þnh tõ §iÒu 6  ®Õn §iÒu 21 cña   NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP. Nh mét ngêi võa vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai th¸c gç  (§iÒu 9),   võa vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai th¸c cñi (§iÒu 10) th× bÞ xö ph¹t vÒ c¶ hai hµnh vi vi ph¹m. b) NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m lµ t¹i thêi ®iÓm ph¸t hiÖn vi ph¹m   cã tõ hai ngêi trë lªn cïng thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh tõ §iÒu 6 ®Õn §iÒu 21 cña   NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. Mçi ngêi vi ph¹m chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÖt h¹i do hµnh vi vi   ph¹m g©y ra. Trêng hîp mét sè  ngêi trong cïng gia  ®×nh hoÆc cïng mét tæ chøc, theo yªu cÇu cña  chñ gia ®×nh, cña tæ chøc, cïng g©y ra mét thiÖt h¹i chung ®èi víi rõng, l©m s¶n, th× chñ 
 3. gia ®×nh, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng  ®èi   víi thiÖt h¹i chung do hä g©y ra. 4. Nh÷ng trêng hîp kh«ng thuéc ph¹m vi xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Nh÷ng   trêng   hîp   díi   ®©y   kh«ng   thuéc   ph¹m   vi   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   mµ   ph¶i   chuyÓn ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù: a) Hµnh vi vi ph¹m g©y thiÖt h¹i  ®èi víi thùc vËt hoÆc  ®éng vËt hoang d∙ thuéc nhãm   IA, IB quy  ®Þnh trong Danh môc thùc vËt,  ®éng vËt hoang d∙ quý  hiÕm ban hµnh kÌm theo   NghÞ   ®Þnh sè  48/2002/N§­CP, khi thùc vËt hoÆc  ®éng vËt hoang d∙ cã  gi¸ trÞ  tõ  5 triÖu   ®ång trë lªn. b) C¸c hµnh vi vi ph¹m: “Khai th¸c c©y rõng tr¸i phÐp”, “VËn chuyÓn, bu«n b¸n gç   tr¸i phÐp”, “§èt ph¸, huû ho¹i rõng, g©y ch¸y rõng”, “S¨n b¾t, giÕt, vËn chuyÓn, bu«n b¸n  ®éng vËt hoang d∙ quý  hiÕm vµ  s¶n phÈm cña chóng” (nh÷ng hµnh vi thuéc c¸c téi ph¹m vÒ   rõng quy  ®Þnh t¹i Bé  luËt H×nh sù  n¨m 1999), mµ  g©y thiÖt h¹i vît qu¸ møc thiÖt h¹i tèi  ®a  ®èi víi mçi lo¹i rõng, lo¹i l©m s¶n quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 9, §iÒu 11, §iÒu 13,   §iÒu 17, §iÒu 18 vµ §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. c) Ngêi vi ph¹m x©m h¹i tõ hai lo¹i rõng trë  lªn hoÆc tõ  hai lo¹i gç, hai lo¹i  ®éng   vËt hoang d∙ trë  lªn, th×  møc  ®é  vi ph¹m  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  tæng hîp møc ph¹t tiÒn  ®èi víi tõng lo¹i rõng, lo¹i gç, lo¹i  ®éng vËt hoang d∙ thµnh møc ph¹t tiÒn chung. NÕu  tæng hîp møc ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m mµ  v ît qu¸ 30.000.000  ®ång th×  ph¶i truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. VÝ dô: Hoµng Minh N khai th¸c tr¸i phÐp 12,00m3 gç nhãm VI ë rõng s¶n xuÊt, 4,00m3 gç   nhãm IIA ë rõng ®Æc dông. Tuy khèi lîng mçi lo¹i gç  mµ  Hoµng Minh N khai th¸c tr¸i phÐp cha  ®Õn møc chuyÓn  sang truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  (díi 20m3  nhãm IV  ®Õn nhãm VIII, theo  ®iÓm a, Kho¶n 1  §iÒu 9; díi 5m3 gç nhãm IIA theo ®iÓm c, Kho¶n 3, §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP),   nhng  tæng  møc  ph¹t  tiÒn  t¹m  tÝnh   ë  møc  trung   b×nh  (kh«ng   cã  t×nh   tiÕt  gi¶m  nhÑ,  t¨ng   nÆng)   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   trªn   lµ   31.700.000   ®ång   (v ît   qu¸   30.000.000   ®ång),   nªn  ph¶i xem xÐt, truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi cña Hoµng Minh N.
 4. d) Trêng hîp t¸i ph¹m quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 2 môc nµy. 5. Xö  lý   ®èi víi trêng hîp hå  s¬  vô  ¸n h×nh sù   ®∙ khëi tè   ®îc chuyÓn  ®Ó  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh. a) §èi víi trêng hîp  ®èi tîng bÞ  x©m h¹i lµ  thùc vËt,  ®éng vËt hoang d∙ thuéc nhãm   IA, IB quy  ®Þnh t¹i Danh môc thùc vËt,  ®éng vËt hoang d∙ ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè   48/2002/N§­CP, th× xö lý nh ®èi víi thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ thuéc nhãm IIA, IIB. b) Trêng hîp vît qu¸ møc xö ph¹t hµnh chÝnh, trêng hîp t¸i ph¹m, th×  ¸p dông møc xö  ph¹t cao nhÊt vÒ hµnh vi vi ph¹m t¬ng øng. II. MéT Sè VÊN §Ò KH¸C KHI XÐT, Xö Lý VI PH¹M HµNH CHÝNH A­ X¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Trong Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP, tõ §iÒu 6 ®Õn §iÒu 21 ®∙ quy ®Þnh  c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. Khi lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh   chÝnh vµ xÐt xö ph¹t, ph¶i c¨n cø c¸c quy ®Þnh vÒ dÊu hiÖu vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ   quy ®Þnh cô thÓ t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 6 ®Õn §iÒu 21, x¸c ®Þnh vµ ghi ®óng hµnh vi vi ph¹m   ®ã lµ hµnh vi g×, ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm, Kho¶n, §iÒu nµo cña NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. VÝ dô: NguyÔn V¨n A tù ý chÆt mét c©y Dæi trong rõng phßng hé, khèi lîng lµ 2,3 m3. Hµnh vi vi ph¹m cña NguyÔn V¨n A lµ  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai th¸c gç,  ® îc   quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, kho¶n 2, §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. 2. VÒ mét sè hµnh vi kh¸c: a) VÒ hµnh vi vi ph¹m vÒ thiÕt kÕ vµ khai th¸c rõng: §iÒu 8 cña NghÞ   ®Þnh 139/2004/N§­CP quy  ®Þnh xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh vÒ thiÕt kÕ vµ khai th¸c rõng nh»m b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ  thiÕt kÕ khai th¸c rõng vµ thùc hiÖn khai th¸c rõng. ­ Xö  ph¹t  ®èi víi  ®¬n vÞ  thiÕt kÕ  khai th¸c rõng khi thiÕt kÕ  khai th¸c rõng x¸c   ®Þnh kh«ng  ®óng l« rõng  ®îc phÐp khai th¸c theo ph¬ng ¸n  ®iÒu chÕ  ®∙  ®îc phª duyÖt, khèi  lîng gç theo thiÕt kÕ khai th¸c sai sè v ît tû lÖ cho phÐp so víi khèi l îng khi nghiÖm thu  thùc tÕ. Theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  khai th¸c rõng, th×  ngêi thiÕt kÕ  khai th¸c ph¶i chÞu 
 5. tr¸ch nhiÖm vÒ  chÊt lîng thiÕt kÕ  khai th¸c rõng, sai sè  cho phÐp vÒ  khèi l îng gç  gi÷a  thiÕt kÕ  khai th¸c so víi thùc tÕ  khi nghiÖm thu lµ  kh«ng qu¸ 10%. Do vËy quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 vµ ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 8 thèng nhÊt ¸p dông nh  sau: Trêng hîp khèi lîng khai th¸c  thùc tÕ nh÷ng c©y bµi chÆt trong l« lín h¬n 15% so víi khèi l îng theo thiÕt kÕ  khai th¸c  th×  ph¹t tiÒn tõ  1.000.000  ®ång ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi víi ®¬n vÞ  thiÕt kÕ  khai th¸c. Sè  tiÒn ph¹t trªn ®îc ¸p dông ®èi víi mçi l« khai th¸c. ­ Xö  ph¹t  ®èi víi  ®¬n vÞ  khai th¸c rõng: Theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  khai th¸c rõng   th×  ngêi khai th¸c ph¶i chÆt tèi thiÓu 90% sè  c©y bµi chÆt trong l«. Do ®ã, quy ®Þnh t¹i   ®iÓm b kho¶n 3 vµ  kho¶n 4 thèng nhÊt ¸p dông nh   sau: Trêng hîp  ®¬n vÞ  khai th¸c  ®Ó  l¹i  trªn   10%   so   víi   tæng   sè   c©y   bµi   chÆt   trong   l«   th×   ph¹t   tiÒn   tõ   4.000.000   ®ång   ®Õn   6.000.000 ®ång, sè tiÒn ph¹t ®ã ®îc ¸p dông ®èi víi mçi l« khai th¸c. Trêng hîp khai th¸c cha  ®Õn 90 % tæng sè  c©y bµi chÆt trong l«, nhng  ®∙  ®¹t khèi l­ îng theo thiÕt kÕ mµ kh«ng khai th¸c tiÕp, th× kh«ng xö ph¹t ngêi khai th¸c. b) VÒ hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ ®éng vËt hoang d∙: §iÒu 17 cña NghÞ   ®Þnh 139/2004/N§­CP quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi tæ  chøc, c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý, b¶o vÖ   ®éng vËt hoang d∙  ® îc hiÓu lµ  tæ  chøc, c¸ nh©n  ®ã   ®∙ s¨n b¾t, mua b¸n, nu«i nhèt, cÊt gi÷   ®éng vËt hoang d∙ vµ  s¶n phÈm  cña chóng tr¸i víi quy ®Þnh cña Nhµ níc. c) VÒ hµnh vi vËn chuyÓn tr¸i phÐp l©m s¶n: Ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn kh«ng bÞ  coi lµ  vi ph¹m vµ  kh«ng bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 19 trong trêng hîp ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶i lµ  chñ  l©m s¶n nh ng  ph¶i chøng minh  ®îc chñ  l©m s¶n, l©m s¶n  ®îc vËn chuyÓn cã  thñ  tôc hîp ph¸p, ngêi  ®iÒu  khiÓn ph¬ng tiÖn ®∙ kiÓm tra nhng kh«ng ph¸t hiÖn ®îc lµ l©m s¶n sai chñng lo¹i, kÝch th­ íc, khèi lîng so víi quy ®Þnh. B­ ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t 1. ¸p dông h×nh thøc ph¹t chÝnh a) H×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña c¸c  ®iÒu: §iÒu 6, §iÒu 12, §iÒu   14, §iÒu 15, §iÒu 17 vµ §iÒu 19, chØ  ®îc ¸p dông khi hµnh vi cha g©y thiÖt h¹i ®Õn rõng, 
 6. l©m s¶n vµ c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m cã mét trong c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP. H×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o  ®îc  thùc hiÖn b»ng quyÕt ®Þnh xö ph¹t theo thñ tôc ®¬n gi¶n. b) H×nh thøc ph¹t tiÒn  ®îc ¸p dông  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  c¸c hµnh vi vi ph¹m   ngoµi tiÕt a ®iÓm nµy, t¬ng øng ®èi víi møc ®é thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu tõ §iÒu 6 ®Õn §iÒu 21. Møc ph¹t tiÒn ® îc x¸c  ®Þnh theo khung ph¹t tiÒn  ®∙ quy ®Þnh hoÆc  ®îc tÝnh to¸n b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ  bÞ  thiÖt h¹i nh©n víi møc ph¹t t ¬ng  øng víi m2 rõng, m3 gç, ster cñi hoÆc 100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n bÞ vi ph¹m. c) Trêng hîp NghÞ   ®Þnh quy  ®Þnh møc ph¹t tiÒn tèi  ®a  ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh (kho¶n 2, 3 §iÒu 21), th×  ngêi cã  thÈm quyÒn kh«ng  ®îc ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vît qu¸ møc ®∙ quy ®Þnh. 2­ ¸p dông mét sè h×nh thøc ph¹t bæ sung ®èi víi hµnh vi vi ph¹m a) Xö  lý   ®èi víi ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn tr¸i phÐp l©m s¶nTheo quy  ®Þnh t¹i nghÞ   ®Þnh  sè 139/2004/N§­CP, kh«ng tÞch thu ph¬ng tiÖn ®îc sö dông vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr­ êng hîp sau: ­ Ph¬ng tiÖn bÞ  chiÕm  ®o¹t, sö  dông tr¸i phÐp  ®Ó  thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh: lµ   viÖc ph¬ng tiÖn cña chñ  së  h÷u hîp ph¸p  ®∙ bÞ  ngêi kh¸c chiÕm  ®o¹t tr¸i phÐp, hoÆc ngêi  ®îc giao qu¶n lý  sö  dông ph¬ng tiÖn  ®ã   ®∙ sö  dông kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chÕ  ®é  sö  dông, kh«ng ®óng cam kÕt víi chñ  së  h÷u (kÓ  c¶ tr êng hîp ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng  tiÖn cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng). ­ Ngêi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  tõ hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë  lªn vµ  khèi lîng l©m s¶n vi ph¹m kh«ng qu¸ hai lÇn møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm g, kho¶n 3, §iÒu 32 cña  NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP. ­ Ngêi thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lÇn  ®Çu mµ  khèi l îng l©m s¶n vi ph¹m  kh«ng vît qu¸ møc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm g, kho¶n 3, §iÒu 32 cña NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP   mµ kh«ng cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng.
 7. Trong mäi trêng hîp kh«ng tÞch thu ph¬ng tiÖn th×  ph¬ng tiÖn vÉn bÞ  t¹m gi÷. Thêi  gian t¹m gi÷  ph¬ng tiÖn tèi thiÓu lµ   ®Õn khi ngêi vi ph¹m thùc hiÖn xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, thêi gian t¹m gi÷ ph¬ng tiÖn tèi ®a lµ 90 ngµy. Ngoµi c¸c trêng hîp nªu trªn, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Òu bÞ  tÞch thu, kÓ  c¶ trêng hîp chñ  ph¬ng tiÖn  ®ång thêi lµ  ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn, hoÆc  chñ  ph¬ng tiÖn  ®ång thêi lµ  chñ  hµng, hoÆc chñ  ph¬ng tiÖn tho¶ thuËn víi ngêi  ®iÒu khiÓn  sö dông ph¬ng tiÖn ®Ó vËn chuyÓn tr¸i phÐp nhiÒu lo¹i l©m s¶n, tuy khèi l îng, gi¸ trÞ mçi  lo¹i l©m s¶n vi ph¹m nhá  h¬n møc quy  ®Þnh ph¶i tÞch thu ph ¬ng tiÖn, nhng tæng khèi lîng,  gi¸ trÞ c¸c lo¹i l©m s¶n ®îc vËn chuyÓn lín h¬n møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm g, kho¶n 3, §iÒu 32  NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP  ®èi víi lo¹i l©m s¶n cã  møc  ®é  quý  hiÕm thÊp nhÊt (trong sè   l©m s¶n ®îc vËn chuyÓn tr¸i phÐp). VÝ dô: NguyÔn M¹nh D lµ chñ xe, ®iÒu khiÓn xe « t« t¶i vËn chuyÓn tr¸i phÐp 0,4 m 3 gç  trßn nhãm II vµ 0,7 m3 gç trßn nhãm V. Tuy khèi lîng mçi lo¹i gç  vi ph¹m nhá  h¬n møc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm g kho¶n 3 cña §iÒu   32, nhng tæng khèi lîng hai lo¹i gç lµ 1,1m3, lín h¬n møc quy ®Þnh tÞch thu ph ¬ng tiÖn ®èi  víi gç th«ng thêng tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII (1,0m3), nªn NguyÔn M¹nh D bÞ tÞch thu xe «t«. b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  quy  ®Þnh  ë  kho¶n 2 cña §iÒu 5 vµ   kho¶n 4 cña §iÒu 30 NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP thèng nhÊt ¸p dông nh sau: ­ ThÈm quyÒn tíc giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ: Côc trëng Côc KiÓm l©m, Chi côc tr­ ëng Chi côc KiÓm l©m, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh cã  thÈm quyÒn tíc quyÒn sö dông GiÊy phÐp khai th¸c l©m s¶n, GiÊy phÐp sö  dông sóng   s¨n, GiÊy phÐp l¸i xe, GiÊy phÐp vËn chuyÓn ®Æc biÖt, GiÊy phÐp vËn chuyÓn ®éng vËt hoang   d∙ th«ng thêng, GiÊy phÐp hµnh nghÒ kinh doanh nhµ hµng, kh¸ch s¹n. ­ Trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, ng êi  ®∙  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan cÊp giÊy phÐp, chøng chØ   hµnh nghÒ vÒ viÖc ®∙ ¸p dông h×nh thøc tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ. 3. Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t
 8. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n thuéc   thÈm quyÒn xö  lý  cña c¬  quan KiÓm l©m vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp. Khi c¸c c¸ nh©n, tæ   chøc kh¸c ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng   vµ qu¶n lý l©m s¶n th× th«ng b¸o, chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m ®Ó c¬ quan KiÓm l©m xö lý hoÆc   c¬ quan KiÓm l©m tham mu cho cÊp cã thÈm quyÒn xö lý. Vô  vi ph¹m hµnh chÝnh cã  mét trong c¸c h×nh thøc ph¹t chÝnh, ph¹t bæ sung hoÆc kh¾c   phôc hËu qu¶ thuéc thÈm quyÒn cña cÊp nµo th×  c¬  quan KiÓm l©m ph¶i chuyÓn hå  s¬  vµ   ®Ò  xuÊt h×nh thøc xö  lý  vô  vi ph¹m  ®Õn cÊp cã  thÈm quyÒn  ®ã   ®Ó  gi¶i quyÕt. Ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t kh«ng  ®îc chia mét vô  vi ph¹m vît qu¸ thÈm quyÒn cña cÊp m×nh thµnh nhiÒu  vô vi ph¹m nhá ®Ó xö ph¹t nhiÒu lÇn cho phï hîp víi thÈm quyÒn xö ph¹t cña cÊp m×nh. ­ Trêng hîp vît thÈm quyÒn cña nh©n viªn KiÓm l©m th× chuyÓn lªn Tr¹m trëng KiÓm l©m  hoÆc H¹t trëng KiÓm l©m hoÆc §éi trëng §éi KiÓm l©m c¬ ®éng gi¶i quyÕt. ­ Trêng hîp vît thÈm quyÒn cña Tr¹m trëng KiÓm l©m th× chuyÓn lªn H¹t trëng KiÓm l©m  (trêng hîp Tr¹m thuéc H¹t KiÓm l©m) hoÆc Chi côc tr ëng KiÓm l©m (trêng hîp Tr¹m thuéc Chi  côc KiÓm l©m) gi¶i quyÕt hoÆc ®Ó tham mu cho cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. ­ Trêng hîp vît thÈm quyÒn cña H¹t trëng H¹t KiÓm l©m, H¹t trëng H¹t trëng H¹t phóc  kiÓm l©m s¶n, §éi trëng §éi KiÓm l©m c¬   ®éng, H¹t KiÓm l©m Vên quèc gia th×  chuyÓn lªn  Chi côc trëng KiÓm l©m gi¶i quyÕt hoÆc ®Ó tham mu cho cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. ­ Trêng hîp vît thÈm quyÒn cña Chi côc trëng KiÓm l©m th× chuyÓn lªn Chñ tÞch Uû ban  nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt. C¬  quan KiÓm l©m tiÕp nhËn hå  s¬  vô  viÖc do tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c chuyÓn  ®Õn  ®Ó  xö   lý hoÆc tham mu cho cÊp cã thÈm quyÒn xö lý, nÕu xÐt thÊy cha ®ñ c¨n cø ®Ó xö lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  cã  quyÒn phèi hîp hoÆc yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n  ®∙ chuyÓn hå  s¬  ®Õn tiÕp tôc bæ sung hå s¬. Bé phËn ph¸p chÕ c¸c H¹t KiÓm l©m, H¹t phóc kiÓm l©m s¶n, §éi  KiÓm l©m c¬   ®éng, Chi côc KiÓm l©m chÞu tr¸ch nhiÖm tham mu cho l∙nh  ®¹o cÊp m×nh trong  viÖc xem xÐt, xö lý c¸c vô vi ph¹m. C­ Danh môc biÓu mÉu
 9. Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn hÖ  thèng biÓu mÉu sö  dông trong xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n (cã c¸c  biÓu mÉu cô thÓ kÌm theo) gåm: 1. Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m  s¶n; 2. Biªn b¶n t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 3. Biªn b¶n kh¸m ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh; 4. Biªn b¶n kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ®å vËt theo thñ tôc hµnh chÝnh; 5. Biªn b¶n kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 6. Biªn b¶n kiÓm tra; 7. Biªn b¶n x¸c minh; 8. Biªn b¶n ghi lêi khai; 9. Biªn b¶n giao, nhËn tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 10. Biªn b¶n x¸c nhËn gç ®ãng dÊu bóa KiÓm l©m; 11. Biªn b¶n ph¹m ph¸p qu¶ tang; 12. Biªn b¶n tiªu huû tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 13. Biªn b¶n giao nhËn hå s¬ vô ¸n; 14. QuyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh; 15. QuyÕt ®Þnh t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 16. QuyÕt ®Þnh kh¸m ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh; 17. QuyÕt ®Þnh kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; 18. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thñ tôc ®¬n gi¶n; 19. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh;
 10. 20. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t; 21. QuyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh trong  trêng hîp kh«ng ¸p dông xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; 22. QuyÕt ®Þnh tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng cã chñ; 23. GiÊy b¸o gäi; 24. Lý lÞch gç trßn; 25. Lý lÞch gç xÎ; 26. B¶ng kª ®éng vËt hoang d∙; 27. B¶ng kª s¶n phÈm ®éng vËt hoang d∙; III­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Côc KiÓm l©m tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t nµy trong lùc lîng KiÓm l©m c¶  níc; tæ chøc in Ên, ph¸t hµnh hÖ thèng biÓu mÉu cho c¸c Chi côc KiÓm l©m vµ híng dÉn c¸ch  ghi chÐp hÖ thèng biÓu mÉu trªn ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong lùc lîng KiÓm l©m toµn quèc. 2. NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 21/7/2004.  C¸c vô  vi   ph¹m hµnh chÝnh x¶y ra tríc ngµy NghÞ   ®Þnh sè  139/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc mµ  cha ra quyÕt  ®Þnh xö lý, th× xö lý theo NghÞ ®Þnh sè 77/CP ngµy 29/11/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 17/2002/N§­ CP ngµy 08/02/2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 77/CP ngµy   29/11/1996 vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n   lý l©m s¶n. Trêng hîp hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP kh«ng quy   ®Þnh hoÆc quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nhÑ  h¬n NghÞ   ®Þnh sè 77/CP vµ NghÞ ®Þnh sè 17/2002/N§­CP th× ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 139/2004/N§­CP ®Ó xö  lý. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã vÊn ®Ò g× víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o kÞp thêi vÒ  Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó ®îc híng dÉn./.
 11. MÉu sè 01/XPHC QuyÓn sè: ..........  ........................... CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ......................  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ............................ ..................... Sè:                /BB­VPHC            BI£N B¶N VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC QU¶N Lý RõNG, B¶O VÖ RõNG Vµ QU¶N Lý L¢M S¶N H«m nay, håi ....... giê ...... ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 200...,   t¹i ........................................, Chóng t«i gåm:  1)………………………… Chøc vô …………………… §¬n vÞ ………………………………... 2)………………………… Chøc vô …………………… §¬n vÞ ………………………………... 3)………………………… Chøc vô …………………… §¬n vÞ …..……………………………. Víi sù chøng kiÕn cña «ng, bµ (nÕu cã): 1) ...................................... NghÒ nghiÖp/chøc  vô:.................................; §Þa chØ ......................... ................. ….; GiÊy CMND sè: .................; Ngµy cÊp....../..../.........; N¬i  cÊp: ..............................; 2) ....................................  NghÒ nghiÖp/chøc  vô:........................................; §Þa 
 12. chØ........................ .................….; GiÊy CMND sè: .................; Ngµy  cÊp...../...../..........; N¬i cÊp ...............................; Ngêi (tæ chøc) bÞ thiÖt h¹i (nÕu cã): ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… TiÕn hµnh lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nh sau (ghi râ c¸c t×nh tiÕt vô viÖc, th¸i ®é cña ngêi vi  ph¹m): .................................................................................. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ...................……………………………………………………………
 13. C¸c hµnh vi trªn ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu ....... kho¶n .....  ®iÓm .......................................….. ......................................................................................... ..................................................................  NghÞ ®Þnh sè ……………………… cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n. ý kiÕn cña c¸ nh©n (®¹i diÖn tæ chøc) vi ph¹m hµnh   chÝnh: ...........................................………….. ......................................................................................... ................................................................... ......................................................................................... ................................................................... ý kiÕn cña ngêi chøng   kiÕn: ................................................................................... .......…………. ......................................................................................... ................................................................... ý kiÕn cña ngêi (®¹i diÖn tæ chøc) bÞ thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra (nÕu cã)   ................ ......................................................................................... ................................................................... Chóng t«i ®∙ yªu cÇu «ng (bµ)/tæ chøc: ...........................................  ®×nh chØ ngay hµnh vi   vi ph¹m trªn; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh  gåm: ..............................        .............................................. ......................................................................................... ...................;
 14. Chóng t«i t¹m gi÷ nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ giÊy tê sau chuyÓn  vÒ .................................................. ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt:  Tªn tang vËt, ph¬ng  Sè lîng Chñng lo¹i, nh∙n hiÖu,  Ghi chó STT tiÖn, sè giÊy tê bÞ t¹m gi÷. ®¨ng ký, xuÊt xø, t×nh  tr¹ng Ngoµi nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn, giÊy tê  trªn, chóng t«i kh«ng t¹m gi÷  thªm thø g×  kh¸c. Yªu   cÇu   «ng   (bµ)/®¹i   diÖn   tæ   chøc   vi   ph¹m   cã   mÆt   t¹i   ……….............................................. …………. håi ....... giê  ....... ngµy ........ th¸ng ....... n¨m 200......  ®Ó  gi¶i quyÕt vô   viÖc vi ph¹m. Biªn b¶n  ®îc lËp thµnh ........... b¶n cã  néi dung vµ  gi¸ trÞ  nh nhau;  ®îc giao cho  ngêi   (®¹i   diÖn   tæ   chøc)   vi   ph¹m   mét   b¶n  vµ ................................................................…………………. Sau khi ®äc l¹i biªn b¶n, nh÷ng ngêi cã mÆt ®ång ý vÒ néi dung biªn b¶n.  ý   kiÕn   kh¸c   (nÕu  cã):   .................................................................................... ......................... ......................................................................................... ...................................................................           
 15. Biªn b¶n nµy ®îc nh÷ng ngêi cã mÆt cïng ký x¸c nhËn. NG¦êI VI PH¹M NG¦êI BÞ THIÖT H¹I (nÕu cã) NG¦êI LËP BI£N B¶N (HOÆC §D Tæ CHøC VI PH¹M) (HOÆC §D Tæ CHøC BÞ THIÖT  (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) H¹I) (Ký, ghi râ hä tªn) §¹I DIÖN CHÝNH QUYÒN NG¦êI CHøNG KIÕN (NÕu cã) (NÕu cã) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)    Lý   do   ngêi   (®¹i   diÖn   tæ   chøc)   thùc   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   kh«ng   ký   biªn   b¶n:  ........................….. ......................................................................................... ...................................................................  Lý   do   ngêi   (®¹i   diÖn   tæ   chøc)   bÞ   thÞªt   h¹i   kh«ng   ký   biªn   b¶n:   ................................................….... ......................................................................................... ................................................................... MÉu sè 02/XPHC QuyÓn sè: .......... ........................... CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ................... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
 16. ........................... .............  Sè:         /BB­ KNCGTVPT                 BI£N B¶N KH¸M NG¦êI THEO THñ TôC HµNH CHÝNH C¨n   cø   §iÒu   45,   §iÒu   49   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng   7   n¨m   2002; C¨n cø §iÒu ....... NghÞ   ®Þnh sè  ……………. cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   kh¸m   ngêi   theo   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   sè:   ...........……   ngµy   ....   th¸ng   ....   n¨m   200....;   do  :   ....................................................;   chøc  vô................................................... ....ký;   H«m   nay,   håi   ....   giê   ......   ngµy   .......   th¸ng   .....   n¨m   ..........   t¹i ..........................................…. Chóng t«i gåm : 1.   .....................................................   Chøc  vô: ............................................................ 2.   .....................................................   Chøc  vô: ............................................................ Víi sù chøng kiÕn cña «ng (bµ):                                  1...........................................   NghÒ   nghiÖp:   ............................  §Þa chØ:   .........................................; GiÊy   CMND   sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   ........................   N¬i  cÊp: .........................................;
 17. 2.   ..........................................   NghÒ   nghiÖp:   ............................  §Þa chØ: ..........................................; GiÊy   CMND   sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   ........................;   N¬i  cÊp: ........................................; TiÕn   hµnh   kh¸m   ngßi   vµ   lËp   biªn   b¶n   vÒ   viÖc   kh¸m   ngêi   ®èi   víi   «ng  (bµ):  ......................................... NghÒ  nghiÖp: ............................  §Þa   chØ:   ................................................   ………….   GiÊy   CMND  sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   ........................;   N¬i  cÊp: ......................; Sau khi kh¸m ngêi chóng t«i thu gi÷   ®îc nh÷ng  ®å  vËt, tµi liÖu, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  hµnh chÝnh, gåm:   Tªn ®å vËt,  Chñng lo¹i, nh∙n hiÖu,  STT Sè lîng Ghi chó ph¬ng tiÖn, tµi  sè liÖu. ®¨ng ký, xuÊt xø, t×nh  tr¹ng ViÖc kh¸m kÕt thóc vµo håi ..........  giê  .........ngµy ......  th¸ng ........  n¨m   200....... Biªn b¶n  ®îc lËp thµnh ba b¶n cã  néi dung vµ  gi¸ trÞ  nh  nhau. Ngêi bÞ kh¸m  ®îc giao  mét b¶n. Ngoµi ra, biªn b¶n nµy ®îc göi cho .....…............................ vµ mét b¶n  lu hå s¬. Sau khi ®äc l¹i biªn b¶n, nh÷ng ngêi cã mÆt ®ång  ý vÒ  néi dung biªn b¶n, kh«ng cã  ý  kiÕn g× kh¸c vµ cïng ký vµo biªn b¶n.
 18. ý   kiÕn   bæ   sung   kh¸c   (nÕu  cã):   .................................................................................... ...... ......................................................................................... ................................................................... NG¦¥I BÞ KH¸M NG¦êI CHøNG KIÕN NG¦ÊI KH¸M (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) MÉu sè 03/XPHC QuyÓn sè: ..........  ........................... CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ................... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ........................... .............  Sè:         /BB­ KPTVT, §V  BI£N B¶N KH¸M  PH¦¥NG TIÖN VËN T¶I, §å VËT THEO THñ TôC  HµNH CHÝNH
 19. C¨n   cø   §iÒu   45,   §iÒu   48   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng   7   n¨m   2002; C¨n cø §iÒu ....... kho¶n ........ ®iÓm ...... NghÞ ®Þnh sè ………………… cña ChÝnh phñ vÒ   xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n; C¨n   cø   ................................................................... …………………….............…….……………..;     H«m   nay,   håi   ....   giê   ....   ngµy   .....   th¸ng   .....   n¨m   200.......,   t¹i ......................................……………. Chóng t«i gåm:  1.   .....................................................   Chøc  vô:   ......................................   §¬n  vÞ:............................................ 2.   .....................................................   Chøc  vô:   ......................................   §¬n  vÞ: .......................................... TiÕn   hµnh   kh¸m   ph¬ng   tiÖn,   ®å   vËt   lµ:   ………………………………..........   v×   cã   c¨n   cø   cho   r»ng  trong   .................................................................................  cã cÊt giÊu tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh. Víi sù chøng kiÕn cña «ng (bµ):               1. .......................................... NghÒ  nghiÖp: .........................;.§Þa  chØ: .........................................................; GiÊy   CMND   sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   .....................;   N¬i  cÊp: ...................................................….; 2. .......................................... NghÒ  nghiÖp: .........................; §Þa  chØ: .........................................................;
 20. GiÊy   CMND   sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   .....................;   N¬i  cÊp: ...................................................….;                  Ngêi   chñ   ®å   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i/ngêi   ®iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   lµ:  .....................……..;   NghÒ   nghiÖp:   ..………………..;   §Þa  chØ: ..............................................................………………………… GiÊy   CMND   sè:   ............................;   Ngµy   cÊp   ............................;   N¬i  cÊp: ............................................….; Ph¹m   vi  kh¸m:   ................................................................................... .....................................................…... Sau khi kh¸m chóng t«i t¹m gi÷ nh÷ng tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh sau: Tªn tang vËt,  Chñng lo¹i, nh∙n hiÖu,  Ghi chó  STT Sè l­ ph¬ng tiÖn bÞ t¹m  sè î gi÷. ®¨ng ký, xuÊt xø, t×nh  n tr¹ng  g Ngoµi nh÷ng tang vËt, ph¬ng tiÖn nªu trªn, chóng t«i kh«ng t¹m gi÷ thªm thø g× kh¸c. ViÖc   kh¸m   kÕt   thóc   vµo   håi   ..........giê............ngµy   ............  th¸ng ........... n¨m 200............. Biªn b¶n ®îc lËp thµnh ...... b¶n cã néi dung vµ gi¸ trÞ nh  nhau; chñ ph¬ng tiÖn vËn  t¶i,  ®å  vËt (ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i)  ®îc giao mét b¶n. Sau khi  ®äc l¹i biªn 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản