Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
311
lượt xem
4
download

Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 4 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2005 Híng dÉn viÖc qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t Dù ¸n  më réng vµ hoµn thiÖn ®êng L¸ng ­ Hßa L¹c C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16   th¸ng 12 n¨m 2002;  C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 C¨n   cø  NghÞ  ®Þnh   sè  16/2005/N§­CP   ngµy   07   th¸ng   05   n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng   c«ng tr×nh. Thùc hiÖn v¨n b¶n sè  224/CP­CN ngµy 01 th¸ng 03 n¨m   2003; v¨n b¶n sè 828/CP­CN ngµy 18 th¸ng 06 n¨m 2003; v¨n   b¶n   1726/CP­CN   ngµy   17   th¸ng   12   n¨m   2003   cña   Thñ  tíng   ChÝnh phñ; v¨n b¶n sè 120/TB­VPCP ngµy 14/6/2004 cña V¨n   phßng ChÝnh phñ vÒ ®Çu t Dù ¸n më réng vµ hoµn thiÖn ®êng   L¸ng ­ Hßa L¹c. Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn  viÖc  qu¶n  lý,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu t cho Dù ¸n më réng vµ hoµn thiÖn ®êng L¸ng ­ Hßa L¹c   nh sau: I. QUI §ÞNH CHUNG 1. Dù  ¸n Hoµn thiÖn më  réng  ®êng L¸ng ­ Hßa L¹c  ®îc  ®Çu t b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc, bao gåm: ­   Nguån   vèn   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   dµnh   cho   c«ng   t¸c  chuÈn bÞ ®Çu t, qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn gi¸m s¸t chÊt lîng  c«ng tr×nh,  ®îc c©n  ®èi theo kÕ  ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n hµng n¨m cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. ­  Vèn   ng©n   s¸ch   cña   thµnh   phè  Hµ   Néi   (tù  huy  ®éng  theo   h×nh   thøc  ®Êu   gi¸   quyÒn   sö  dông  ®Êt)  ®ãng   gãp  ®Ó  thùc hiÖn  ®Çu t  x©y dùng tuyÕn  ®êng  ®o¹n thuéc  ®Þa bµn  thµnh phè Hµ Néi. ­ Nguån vèn huy  ®éng b»ng quü  ®Êt trªn  ®Þa bµn tØnh  Hµ T©y ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng tuyÕn ®êng  ®o¹n thuéc ®Þa bµn tØnh Hµ T©y. 2. ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t  cña dù  ¸n  ®îc  thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n  lý, thanh to¸n vèn ®Çu t vµ c¸c qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
  2. 2 3. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ban Qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long),  Tæng thÇu x©y dùng (Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng  ViÖt Nam­Vinaconex) theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  ®îc giao cã  tr¸ch nhiÖm  ®¶m b¶o thùc hiÖn dù  ¸n theo  ®óng tiÕn  ®é,  chÊt lîng vµ  sö  dông  ®óng môc  ®Ých c¸c nguån vèn  ®Çu t  cho Dù  ¸n hoµn thiÖn më  réng  ®êng L¸ng ­ Hßa L¹c, kh«ng  ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c. 4. Së Tµi chÝnh thµnh phè Hµ  Néi vµ  tØnh Hµ  T©y tham  mu cho UBND    thùc hiÖn viÖc qu¶n lý,  ®¶m b¶o nguån vèn  ®Çu t  cho dù  ¸n hoµn thiÖn më  réng  ®êng L¸ng ­ Hßa L¹c  theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 5. UBND Thµnh phè  Hµ  Néi, UBND tØnh Hµ  T©y cã  tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý, chØ  ®¹o vµ  híng dÉn c¸c cÊp qu¶n lý  thuéc  thÈm quyÒn thùc hiÖn theo ®óng c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña  Nhµ níc vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 6. ViÖc kiÓm so¸t vµ  thanh to¸n vèn  ®Çu t  cho dù  ¸n  ®îc thùc hiÖn t¹i Kho b¹c nhµ níc. II. QUI §ÞNH Cô THÓ 1. LËp dù to¸n ng©n s¸ch chi cho dù ¸n hµng n¨m: 1.1. Vµo thêi ®iÓm x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc  hµng n¨m theo qui ®Þnh, Tæng thÇu x©y dùng c¨n cø tiÕn ®é  thùc hiÖn dù  ¸n, lËp kÕ  ho¹ch nhu cÇu vèn  ®Çu t  cã  ph©n  chia   theo  theo   tõng   nguån  vèn   (vèn  cña   ng©n   s¸ch  thµnh  phè  Hµ   Néi  vµ   vèn  tõ  quü  ®Êt  cña  tØnh   Hµ   T©y)   göi  Ban  qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long. 1.2. Ban qu¶n lý  dù  ¸n Th¨ng Long tæng hîp kÕ  ho¹ch  nhu cÇu vèn hµng n¨m cña dù ¸n, ph©n chia theo tõng nguån  vèn (vèn ng©n s¸ch trung ¬ng, vèn cña ng©n s¸ch thµnh phè  Hµ   Néi  vµ   vèn  tõ  quü  ®Êt  cña  tØnh  Hµ  T©y)   göi  Bé  Giao  th«ng vËn t¶i. Bé Giao th«ng vËn t¶i tæng hîp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t göi  UBND Thµnh phè  Hµ  Néi, UBND tØnh Hµ  T©y (t¬ng  øng phÇn  vèn  ®Çu   t  cña   tõng   tØnh).   UBND   Thµnh   phè  Hµ   Néi,   UBND  tØnh Hµ  T©y tæng hîp x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m  cña ®Þa ph¬ng göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh tæng  hîp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. 1.3. Sau khi dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao, Bé Tµi chÝnh  tæng hîp kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n chi tiÕt  theo tõng nguån vèn (vèn ng©n s¸ch trung ¬ng cña Bé Giao  th«ng vËn t¶i, vèn cña ng©n s¸ch thµnh phè Hµ  Néi vµ  vèn  tõ  quü  ®Êt cña tØnh Hµ  T©y) göi Kho b¹c nhµ  níc  ®Ó  lµm  c¨n cø kiÓm so¸t, thanh to¸n cho dù ¸n, ®ång göi Bé Giao 
  3. 3 th«ng vËn t¶i, UBND Thµnh phè Hµ Néi, UBND tØnh Hµ T©y ®Ó  phèi hîp qu¶n lý, ®¶m b¶o ®ñ nguån. Trong n¨m kÕ  ho¹ch, c¨n cø  t×nh h×nh thùc hiÖn thùc  tÕ  vµ   c¸c   nguån   vèn  thùc   cã   cña   dù  ¸n,   Tæng   thÇu   x©y  dùng, Ban qu¶n lý  dù ¸n Th¨ng Long cã  thÓ thùc hiÖn viÖc  ®iÒu chØnh kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t  cho dù  ¸n göi cÊp cã  thÈm  quyÒn ®Ó xem xÐt ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch 2. Qu¶n lý, thanh to¸n vèn: 2.1.  §èi   víi   khèi   lîng   c«ng   viÖc  ®îc  ®¶m   b¶o   thanh  to¸n b»ng nguån vèn ng©n s¸ch trung ¬ng vµ nguån vèn ng©n  s¸ch   Thµnh   phè  Hµ   Néi  ®¶m   nhËn  ®îc   thùc   hiÖn   qu¶n   lý,  thanh to¸n theo qui ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n lý  dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ  Th«ng t sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh  chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc  c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, thay thÕ th«ng t nµy vµ c¨n  cø  trªn nguån vèn thùc cã  ®èi víi phÇn vèn do ng©n s¸ch  Thµnh phè Hµ Néi ®¶m b¶o. Së Tµi chÝnh thµnh phè Hµ Néi ®Þnh kú hµng quý chuyÓn  vèn sang Kho b¹c nhµ  níc ®Ó  ®¶m b¶o nguån thanh to¸n cho  dù ¸n. 2.2. §èi víi khèi lîng c«ng viÖc ®îc thanh to¸n b»ng  quü ®Êt cña tØnh Hµ T©y: ­ ViÖc qu¶n lý, lËp hå s¬  ®Ò nghÞ thanh to¸n ®îc thùc  hiÖn   theo quy  ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n  lý   dù  ¸n  ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh   vµ   Th«ng   t  sè  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh  chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc  c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, thay thÕ th«ng t nµy.  Ban Qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long göi hå s¬ thanh to¸n cña  dù ¸n cho c¬ quan kho b¹c nhµ níc ®Ó kiÓm so¸t chi; ­ C¬ quan kho b¹c nhµ  níc, c¨n cø hå s¬ cña Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n Th¨ng Long göi  ®Õn, kiÓm tra vµ  thùc hiÖn viÖc  x¸c nhËn gi¸ trÞ  khèi lîng  ®ñ  ®iÒu kiÖn thanh to¸n vèn  chuyÓn   Ban   qu¶n   lý   dù  ¸n   Th¨ng   Long   vµ   Tæng   thÇu   x©y  dùng. ­ C¨n cø  x¸c nhËn khèi lîng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn  ®îc thanh  to¸n cña c¬ quan kho b¹c nhµ níc, Ban Qu¶n lý dù ¸n Th¨ng  Long, Tæng thÇu x©y dùng tiÕn hµnh thanh to¸n cho dù  ¸n  ®ång thêi thanh to¸n trùc tiÕp cho  ®¬n vÞ  thô  hëng theo  ®óng quy ®Þnh; 
  4. 4 ­ Ban Qu¶n lý  dù ¸n Th¨ng Long tæng hîp, theo dâi sè  vèn ®∙ thanh to¸n cho dù ¸n, ®Þnh kú hµng quý lËp b¸o c¸o  tæng hîp göi UBND tØnh Hµ  T©y (Së Tµi chÝnh) ®Ó theo dâi  ®èi chiÕu vµ  lµm c¨n cø cho c«ng t¸c thanh to¸n b»ng quü  ®Êt cña tØnh Hµ T©y cho Tæng thÇu x©y dùng. ­ ViÖc h¹ch to¸n vµ  qu¶n lý  tiÒn thu  ®îc tõ  sö  dông  quü  ®Êt ®Ó t¹o vèn ®Çu t cho dù ¸n hoµn thiÖn më réng ®­ êng L¸ng ­ Hßa L¹c ®îc thùc hiÖn nh sau: + Sau khi giao  ®Êt cho Tæng c«ng  ty xuÊt nhËp khÈu  x©y   dùng   ViÖt   Nam­Vinaconex,   Së  Tµi   chÝnh   tØnh   Hµ   T©y  thùc hiÖn ghi thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vÒ tiÒn giao quyÒn  sö dông ®Êt vµ ghi chi t¹m øng cho dù ¸n t¬ng øng gi¸ trÞ  diÖn tÝch ®Êt thùc giao.  HÕt niªn ®é ng©n s¸ch n¨m (31/1 hµng n¨m), c¨n cø b¸o  c¸o tæng hîp cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n Th¨ng Long vÒ  sè  vèn  ®∙ thanh to¸n cho dù  ¸n cã  x¸c nhËn  cña c¬  quan kho b¹c  nhµ  níc, UBND tØnh Hµ  T©y (Së Tµi chÝnh vËt gi¸) lµm thñ  tôc h¹ch to¸n chi ng©n s¸ch vÒ  ®Çu t vµ  chuyÓn nguån vèn  cßn l¹i (nÕu cã) sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc thanh to¸n cho  dù ¸n. + Trêng hîp gi¸ trÞ quü ®Êt chi t¹m øng cho Tæng thÇu  x©y dùng lín h¬n gi¸ trÞ  c«ng tr×nh cña dù  ¸n th×  Tæng  thÇu x©y dùng ph¶i nép phÇn chªnh lÖch b»ng tiÒn vµo Ng©n  s¸ch tØnh Hµ  T©y. Trêng hîp gi¸ trÞ  quü  ®Êt chi t¹m  øng  cho Tæng thÇu x©y dùng nhá h¬n gi¸ trÞ c«ng tr×nh cña dù  ¸n th× Ng©n s¸ch tØnh Hµ T©y thanh to¸n tr¶ cho tæng thÇu  x©y dùng phÇn chªnh lÖch.  2.3. UBND Thµnh phè Hµ Néi, UBND tØnh Hµ T©y cã tr¸ch  nhiÖm ®¶m b¶o cÊp ®ñ kinh phÝ cho dù ¸n theo tiÕn ®é thùc  hiÖn   dù  ¸n  ®Ó  chñ  ®Çu   t  (bé  Giao   th«ng   vËn   t¶i)   triªn  khai x©y dùng dù  ¸n. Trêng hîp kh«ng  ®¸p  øng nguån vèn  theo tiÕn ®é, Tæng thÇu x©y dùng ph¶i øng vèn ®Çu t tríc  th×  viÖc thùc hiÖn øng vèn vµ  thanh to¸n vèn øng trªn c¬  së ®ång thuËn gi÷a c¸c bªn. 2.4.  §èi   víi   khèi  lîng   hoµn   thµnh   thanh   to¸n   chËm  thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 16/2005/N§­CP.  3. QuyÕt to¸n: ­ QuyÕt to¸n  niªn  ®é: Ban qu¶n lý   dù  ¸n Th¨ng  Long  b¸o c¸o quyÕt to¸n tõng h¹ng môc chi ng©n s¸ch theo niªn  ®é  víi   tõng  ®Þa   ph¬ng   theo   chÕ  ®é  qui  ®Þnh,  ®ång   thêi  tæng hîp c¶  dù  ¸n b¸o c¸o Bé  Giao th«ng vËn t¶i, Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè  53/2005/TT­BTC ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh  vÒ  híng dÉn lËp, thÈm  ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc theo 
  5. 5 niªn  ®é  ng©n s¸ch hµng n¨m hoÆc c¸c v¨n b¶n söa  ®æi, bæ  sung thay thÕ. ­ UBND Thµnh phè Hµ Néi vµ UBND tØnh Hµ T©y thùc hiÖn  quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ­   QuyÕt   to¸n   dù  ¸n   hoµn   thµnh:   Sau   khi   dù  ¸n   hoµn  thµnh, chñ  ®Çu t cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  dù  ¸n  theo qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  45/TT­BTC ngµy  15 th¸ng 05 n¨m 2003 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn quyÕt  to¸n   vèn  ®Çu   t  hoÆc   c¸c   v¨n   b¶n   söa  ®æi,   bæ  sung   thay  thÕ. 4. B¸o c¸o, kiÓm tra: ­ VÒ B¸o c¸o: + §Þnh kú, trong vßng 5 ngµy ®Çu tiªn hµng th¸ng, Ban  Qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh  thùc   hiÖn,   thanh   to¸n   vèn  ®Çu   t  cña   dù  ¸n   cho   Bé  Giao  th«ng vËn t¶i, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh, UBND  thµnh phè Hµ Néi, UBND tØnh Hµ T©y + Kho b¹c nhµ  níc b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh  vÒ chÕ ®é b¸o c¸o vèn ®Çu t. +   Trong   vßng   10   ngµy  ®Çu   tiªn   hµng   th¸ng,   Bé  Tµi  chÝnh vµ  Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t tæng hîp, b¸o c¸o Thñ tíng  ChÝnh phñ theo quy ®Þnh. ­ VÒ  kiÓm tra: C¸c Bé, UBND  thµnh phè  Hµ  Néi, UBND  tØnh Hµ  T©y kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt dù ¸n vÒ t×nh  h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t, t×nh h×nh sö  dông vèn vµ  viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh ®Çu t. ­ Bé Giao th«ng vËn t¶i, UBND thµnh phè Hµ  Néi, UBND  tØnh   Hµ   T©y,   Tæng   thÇu   x©y   dùng,   Ban   Qu¶n   lý   dù  ¸n   cã  tr¸ch   nhiÖm   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   c«ng   t¸c   kiÓm  tra, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng l∙ng phÝ, thÊt tho¸t, tiªu cùc. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã  khã  kh¨n, víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c   c¬  quan,  ®¬n   vÞ  ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   vÒ  Bé  Tµi  chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.  
Đồng bộ tài khoản