intTypePromotion=1

Thông tư 65/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
88
lượt xem
5
download

Thông tư 65/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H     S è   6 5 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2 0 0 5   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   q u i   c h Õ   x ö   n î   b Þ   r ñ i   r o   c ñ a   N g © n  h µ n g   c h Ý n h   s ¸ c h   x ∙   h é i   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   q u y Õ t   ® Þ n h   s è  69/2005/Q§­TTg ngµy 4/4/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Thi  hµnh   quyÕt  ®Þnh   sè  69/2005/Q§­TTg   ngµy   4/4/2005   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ xö lý  nî  bÞ rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, sau khi thèng   nhÊt víi Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  ®Çu t, Bé  trëng Bé  Lao   ®éng th¬ng binh vµ  x∙ héi, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung   nh sau: I­ QUY §ÞNH CHUNG 1.   Môc  ®Ých   cña   viÖc   xö  lý   nî  bÞ  rñi   ro   do   nguyªn  nh©n kh¸ch quan t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi:  ­ T¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng vay vèn cña Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi kh¾c phôc khã kh¨n, tr¶ ®îc nî cho Ng©n  hµng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh. ­   T¹o  ®iÒu   kiÖn   xö  lý   c¸c   kho¶n   nî  bÞ  rñi   ro   do  nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. 2. Kh¸ch hµng lµ  hé nghÌo vµ  c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch  ®îc vay vèn t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi gÆp rñi ro do  nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm mÊt mét phÇn hoÆc toµn bé vèn,  tµi s¶n dÉn ®Õn gÆp khã  kh¨n vÒ tµi chÝnh ®îc xem xÐt xö  lý nî theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 69/2005/Q§­TTg ngµy  4/4/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh qui chÕ xö lý  nî bÞ rñi ro cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi (sau ®©y gäi  t¾t lµ QuyÕt ®Þnh sè 69/2005/Q§­TTg). 3. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt,  tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ viÖc thùc hiÖn xö lý  nî bÞ rñi ro cho kh¸ch hµng vay t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi. II­ C¸C QUI §ÞNH Cô THÓ  1. Ph¹m vi xö lý nî bÞ rñi ro
 2. 2 1.1. Th«ng t nµy quy ®Þnh viÖc xö lý  nî bÞ rñi ro do  nguyªn nh©n kh¸ch quan cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi.  §èi víi kh¸ch hµng vay vèn t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙  héi  cã   tµi   s¶n  b¶o  ®¶m  theo   qui  ®Þnh  gÆp  rñi  ro  do  nguyªn nh©n kh¸ch quan, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®îc  quyÒn chñ  ®éng xö lý  tµi s¶n b¶o ®¶m theo tho¶ thuËn víi  kh¸ch hµng vµ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thu håi vèn.  Sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc xö lý  tµi s¶n b¶o ®¶m dïng ®Ó bï  ®¾p chi phÝ  xö  lý  tµi s¶n b¶o  ®¶m; hoµn tr¶  nî  gèc, nî  l∙i cho Ng©n hµng; nÕu thõa th×  tr¶  l¹i cho kh¸ch hµng,  nÕu thiÕu th×  phÇn thiÕu  ®îc xö  lý  rñi ro theo qui  ®Þnh  cña QuyÕt ®Þnh sè 69/2005/Q§­TTg. 1.2. C¸c kho¶n nî bÞ rñi ro trong cho vay ®èi víi ng­ êi nghÌo  vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh  s¸ch kh¸c cña Ng©n  hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi do nguyªn nh©n chñ quan cña tæ chøc, c¸  nh©n th×  tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt ph¶i båi thêng  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh møc båi thêng cña  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. 1.3. C¸c kho¶n cho vay ®èi víi hé nghÌo vµ c¸c ®èi t­ îng chÝnh s¸ch kh¸c t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi b»ng  nguån vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t theo tõng HiÖp ®Þnh hoÆc  Hîp  ®ång ký  kÕt víi c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi  níc kh¸c mµ  ®îc trÝch dù  phßng rñi ro th×  viÖc xö  lý  nî  bÞ  rñi ro thùc hiÖn theo HiÖp  ®Þnh hoÆc Hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt víi tæ chøc, c¸ nh©n uû th¸c. 2. Nguyªn t¾c xö lý nî bÞ rñi ro 2.1. ViÖc xem xÐt, xö lý  nî bÞ rñi ro cho kh¸ch hµng  chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:  a) Kh¸ch hµng lµ  hé nghÌo vµ  c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch  kh¸c  ®îc vay vèn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 2 NghÞ  ®Þnh  sè  78/2002/N§­CP ngµy 04 th¸ng 10  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ ®∙  sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých; b) Kh¸ch hµng bÞ thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan  lµm mÊt mét phÇn hoÆc toµn bé vèn, tµi s¶n; c) Kh¸ch hµng gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh dÉn  ®Õn cha  cã   kh¶  n¨ng   tr¶  ®îc   nî  hoÆc   kh«ng   tr¶  ®îc   nî  cho   Ng©n  hµng. 2.2. ViÖc xö  lý  nî  bÞ  rñi ro cho kh¸ch hµng  ®îc xem  xÐt tõng trêng hîp cô thÓ c¨n cø vµo nguyªn nh©n dÉn ®Õn  rñi ro, møc ®é rñi ro vµ  kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng,  ®¶m b¶o  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  ph¸p lý,  ®óng tr×nh tù, kh¸ch quan  vµ c«ng b»ng gi÷a c¸c ®èi tîng vay vèn.
 3. 3 3. C¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm thiÖt h¹i trùc tiÕp  ®Õn vèn vµ  tµi s¶n cña kh¸ch hµng nªu t¹i  ®iÒu 6 QuyÕt  ®Þnh sè 69/2005/Q§­TTg bao gåm c¸c trêng hîp cô thÓ sau: 3.1.   C¸c   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   lµm   thiÖt   h¹i   trùc  tiÕp ®Õn vèn vµ  tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®îc xem xÐt miÔn,  gi¶m l∙i tiÒn vay gåm: a) Thiªn tai bao gåm: b∙o, lò lôt, lò quÐt, h¹n h¸n,  mÊt mïa, ®éng ®Êt, sÐt ®¸nh, ma ®¸, s¹t lë ®Êt, lèc xo¸y,  sãng thÇn. b) §Þch ho¹, chiÕn tranh. c) Ho¶ ho¹n, ch¸y rõng. d) C¸c dÞch bÖnh liªn quan ®Õn con ngêi, gia sóc, gia  cÇm, thuû h¶i s¶n, ®éng vËt nu«i kh¸c vµ c©y trång. ®)   Nhµ   níc  ®iÒu   chØnh   chÝnh   s¸ch   lµm  ¶nh   hëng   trùc  tiÕp  ®Õn  ho¹t  ®éng   s¶n  xuÊt,   kinh  doanh   cña   kh¸ch  hµng  nh kh«ng cßn nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu; mÆt hµng s¶n  xuÊt kinh doanh bÞ cÊm, bÞ h¹n chÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p  luËt hoÆc kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn viÖc chuyÓn  ®æi s¶n  xuÊt, kinh doanh theo quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan Nhµ  níc  cã thÈm quyÒn. e)   Do   biÕn  ®éng   chÝnh   trÞ,   kinh   tÕ  ­   x∙   héi  ë  khu  vùc, quèc tÕ vµ níc nhËn lao ®éng cña ViÖt Nam lµm ¶nh h­ ëng trùc tiÕp  ®Õn ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc cã  thêi h¹n  t¹i níc ngoµi nh: Doanh nghiÖp tiÕp nhËn lao ®éng bÞ ph¸p  s¶n, gi¶i thÓ; ngêi lao  ®éng bÞ  ®¬n ph¬ng chÊm  døt  hîp  ®ång lao ®éng mÊt viÖc lµm; ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n nghÒ  nghiÖp trong qu¸ tr×nh lao ®éng ë níc ngoµi. 3.2.   C¸c   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   lµm   thiÖt   h¹i   trùc  tiÕp ®Õn vèn vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®îc xem xÐt xo¸ nî  gåm: a) Kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n vay vèn bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh  vi d©n sù, èm ®au thêng xuyªn ph¶i ®iÒu trÞ dµi ngµy, m¾c  bÖnh t©m thÇn, cã  hoµn c¶nh  ®Æc biÖt khã  kh¨n kh«ng n¬i  n¬ng tùa, chÕt, mÊt tÝch hoÆc bÞ  tuyªn bè  lµ  chÕt, mÊt  tÝch kh«ng cßn tµi s¶n ®Ó tr¶ nî hoÆc kh«ng cã  ngêi thõa  kÕ  hoÆc   ngêi   thõa   kÕ  thùc   sù  kh«ng   cã   kh¶  n¨ng   tr¶  nî  thay cho kh¸ch hµng. b)   Kh¸ch   hµng   lµ   ph¸p   nh©n,   tæ  chøc   kinh   tÕ  ®∙   cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  hoÆc ph¸ s¶n theo qui  ®Þnh cña ph¸p  luËt mµ kh«ng cßn vèn, tµi s¶n ®Ó tr¶ nî cho Ng©n hµng. 4. Qui  ®Þnh  vÒ  rñi  ro trªn diÖn  réng vµ  rñi  ro  ®¬n  lÎ, côc bé. 4.1.   C¸c   rñi  ro   do   c¸c   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.1 môc II x¶y ra ®èi víi  ®a sè kh¸ch hµng 
 4. 4 ®îc  vay vèn  tõ  5 (n¨m) x∙, phêng trë  lªn th×  ®îc coi lµ  rñi ro x¶y ra trªn diÖn réng. 4.2.   C¸c   rñi  ro   do   c¸c   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.1 môc II x¶y ra  ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng  thuéc diÖn réng qui ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1 th×  ®îc coi lµ  rñi  ro x¶y ra thuéc diÖn ®¬n lÎ, côc bé. 5. Thêi  ®iÓm vµ  thÈm quyÒn xem xÐt xö  lý  nî  bÞ  rñi  ro. 5.1. Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh  viÖc xö  lý  nî bÞ rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan trªn diÖn réng  vµ  do nguyªn nh©n kh¸ch quan qui ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.2 kho¶n  3 môc II Th«ng t nµy. ViÖc xem xÐt xö lý  nî bÞ rñi ro do  nguyªn nh©n kh¸ch quan ®îc thùc hiÖn theo ®ît trªn c¬ së  ®Ò  nghÞ  cña  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc  Trung ¬ng vµ thÈm ®Þnh cña liªn Bé. 5.2. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙  héi  xem  xÐt,   quyÕt  ®Þnh  viÖc  xö  lý  nî  bÞ  rñi  ro  do  nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   thuéc   diÖn  ®¬n   lÎ,   côc   bé  theo  thêi ®iÓm thùc tÕ ph¸t sinh rñi ro hoÆc theo ®ît. 6. BiÖn ph¸p xö lý nî bÞ rñi ro.  6.1. MiÔn l∙i tiÒn vay: a) §iÒu kiÖn miÔn l∙i tiÒn vay: ­ Kh¸ch hµng vay vèn bÞ  rñi ro do nguyªn nh©n  kh¸ch  quan, gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh dÉn  ®Õn cha tr¶  ®îc nî  cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi nhng vÉn cßn kh¶ n¨ng tr¶  nî. ­ Møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n cña kh¸ch hµng  ®îc qui ®Þnh cô thÓ nh sau: +  §èi  víi  kh¸ch hµng  vay  vèn  lµ  hé  nghÌo,  ®èi  tîng  vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®èi tîng vay vèn  ®Ó mua nhµ  tr¶  chËm,  ®èi  tîng  vay   vèn  ch¬ng   tr×nh   níc  s¹ch  vµ   vÖ  sinh   m«i   trêng:   Møc  ®é  thiÖt  h¹i  vÒ  vèn  vµ   tµi   s¶n  do  nguyªn nh©n qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1a ®Õn 3.1® môc II tõ 80%  trë lªn so víi tæng sè vèn thùc hiÖn dù ¸n hoÆc ph¬ng ¸n  s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng  + §èi víi kh¸ch hµng vay vèn lµ  häc sinh, sinh viªn:  Møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n cña gia ®×nh häc sinh,  sinh viªn trong thêi gian häc sinh, sinh viªn cha xin ®îc  viÖc  lµm do nguyªn nh©n qui  ®Þnh  t¹i  ®iÓm  3.1a  ®Õn  3.1®  môc  II   tõ  80%  trë  lªn   so   víi   tæng   sè  vèn  vay   cña  häc  sinh, sinh viªn. +  §èi  víi  kh¸ch hµng  lµ  ®èi  tîng  chÝnh s¸ch  ®i lao  ®éng  cã   thêi  h¹n  ë  níc  ngoµi:   Møc  ®é  thiÖt  h¹i  vÒ  thu  nhËp  cña  ngêi  lao  ®éng  do nguyªn nh©n qui  ®Þnh  t¹i  ®iÓm 
 5. 5 3.1e   môc  II  tõ  80%  trë  lªn  so  víi  tæng   sè  thu   nhËp  dù  kiÕn cña ngêi lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng. b) Sè tiÒn miÔn l∙i cho mçi kh¸ch hµng ®îc thùc hiÖn  nh sau: ­   Trêng   hîp   kh¸ch   hµng   cã   sè  nî  l∙i   t¹i   Ng©n   hµng  thÊp h¬n hoÆc b»ng sè tiÒn t¬ng ®¬ng víi sè l∙i tiÒn vay  tÝnh trªn toµn bé  thêi gian cho vay trong h¹n (kh«ng kÓ  thêi gian gia h¹n nî) th×  ®îc miÔn toµn bé sè nî l∙i cßn  nî Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. ­ Trêng hîp kh¸ch hµng cã sè nî l∙i t¹i Ng©n hµng lín  h¬n sè tiÒn t¬ng ®¬ng víi sè l∙i tiÒn vay tÝnh trªn toµn  bé  thêi gian cho vay trong h¹n (kh«ng kÓ  thêi gian gia  h¹n nî) th×  chØ  ®îc miÔn sè  nî  l∙i t¬ng  ®¬ng víi sè  l∙i  tiÒn vay tÝnh trªn toµn bé thêi gian cho vay trong h¹n. 6.2. Gi¶m l∙i tiÒn vay: a) §iÒu kiÖn gi¶m l∙i tiÒn vay: ­ Kh¸ch hµng vay vèn bÞ  rñi ro do nguyªn nh©n  kh¸ch  quan, gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh dÉn  ®Õn cha tr¶  ®îc nî  cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi nhng vÉn cßn kh¶ n¨ng tr¶  nî. ­ Møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n cña kh¸ch hµng  ®îc qui ®Þnh cô thÓ nh sau: +  §èi  víi  kh¸ch hµng  vay  vèn  lµ  hé  nghÌo,  ®èi  tîng  vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®èi tîng vay vèn  ®Ó mua nhµ  tr¶  chËm,  ®èi  tîng  vay   vèn  ch¬ng   tr×nh   níc  s¹ch  vµ   vÖ  sinh   m«i   trêng:   Møc  ®é  thiÖt  h¹i  vÒ  vèn  vµ   tµi   s¶n  do  nguyªn nh©n qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1a ®Õn 3.1® môc II tõ 40%  ®Õn díi 80% so víi tæng sè vèn thùc hiÖn dù ¸n hoÆc ph¬ng  ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng.  + §èi víi kh¸ch hµng vay vèn lµ  häc sinh, sinh viªn:  Møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n cña gia ®×nh häc sinh,  sinh viªn trong thêi gian häc sinh, sinh viªn cha xin ®îc  viÖc lµm do nguyªn nh©n t¹i  ®iÓm 3.1a ®Õn 3.1® môc II tõ  40% ®Õn díi 80% so víi tæng sè vèn vay cña häc sinh, sinh  viªn. +  §èi  víi  kh¸ch hµng  lµ  ®èi  tîng  chÝnh s¸ch  ®i lao  ®éng  cã   thêi  h¹n  ë  níc  ngoµi:   Møc  ®é  thiÖt  h¹i  vÒ  thu  nhËp  cña  ngêi  lao  ®éng  do nguyªn nh©n qui  ®Þnh  t¹i  ®iÓm  3.1e môc II tõ 40% ®Õn díi 80% so víi tæng sè thu nhËp dù  kiÕn cña ngêi lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng. b) Sè tiÒn gi¶m l∙i cho mçi kh¸ch hµng ®îc thùc hiÖn  nh sau: ­   Trêng   hîp   kh¸ch   hµng   cã   sè  nî  l∙i   t¹i   Ng©n   hµng  thÊp h¬n hoÆc b»ng sè tiÒn t¬ng ®¬ng víi 50% sè l∙i tiÒn  vay tÝnh trªn toµn bé thêi gian cho vay trong h¹n (kh«ng 
 6. 6 kÓ  thêi gian gia h¹n nî) th×  ®îc gi¶m toµn bé  sè  nî  l∙i  cßn nî Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. ­ Trêng hîp kh¸ch hµng cã sè nî l∙i t¹i Ng©n hµng lín  h¬n sè  tiÒn t¬ng  ®¬ng víi 50% sè  l∙i tiÒn vay tÝnh trªn  toµn bé  thêi gian cho vay trong h¹n (kh«ng kÓ  thêi gian  gia h¹n nî) th×  chØ  ®îc gi¶m sè nî l∙i t¬ng ®¬ng víi 50%  sè l∙i tiÒn vay tÝnh trªn toµn bé thêi gian cho vay trong  h¹n. 6.3. Xo¸ nî (gèc, l∙i): ­ ViÖc xo¸  nî  cho kh¸ch hµng  chØ  ®îc ¸p dông trong  trêng hîp kh¸ch hµng vay vèn gÆp rñi ro do nguyªn nªu t¹i  ®iÓm 3.2 môc II Th«ng t nµy.  ­ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm ¸p dông  mäi biÖn ph¸p tËn thu  ®èi víi kh¸ch hµng tríc khi  tr×nh  c¸c c¬ quan xem xÐt xo¸ nî cho kh¸ch hµng.  ­ Sè  tiÒn xo¸ nî  cho kh¸ch hµng  b»ng sè  tiÒn kh¸ch  hµng cßn ph¶i tr¶  cho Ng©n hµng sau khi  ®∙ ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p tËn thu. 7. Hå s¬ ph¸p lý ®Ó xem xÐt xö lý nî bÞ rñi ro 7.1. §èi víi miÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay  a)  §¬n  ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  cña kh¸ch hµng (theo mÉu sè  01 kÌm Th«ng t  nµy), trong  ®¬n kh¸ch hµng nªu râ  nguyªn  g©y thiÖt h¹i vÒ vèn vµ  tµi s¶n; møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn  vµ tµi s¶n; kh¶ n¨ng tr¶ nî; sè tiÒn l∙i vay cßn ph¶i tr¶  ng©n hµng; sè tiÒn l∙i xin miÔn hoÆc gi¶m. b) Biªn b¶n x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi  s¶n   do   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   n¬i   cho   vay   vèn   vµ  kh¸ch hµng lËp cã  x¸c nhËn cña c¸c c¬ quan cã  thÈm quyÒn  cô thÓ nh sau: ­ §èi víi cho vay hé nghÌo: Biªn b¶n x¸c ®Þnh møc ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n (theo mÉu  sè  02 kÌm Th«ng t  nµy) cã  x¸c nhËn cña Tæ  trëng  tæ  tiÕt kiÖm  vµ  vay vèn;  L∙nh  ®¹o   tæ  chøc   chÝnh   trÞ  ­   x∙   héi  ®Þa   ph¬ng   nhËn   uû  th¸c cho vay hé nghÌo; L∙nh ®¹o uû ban nh©n d©n x∙, phêng  n¬i kh¸ch hµng c  tró. X¸c nhËn cña c¬  quan chuyªn ngµnh  cÊp x∙, phêng (nÕu cã) nh: c¬  quan phßng chèng lôt b∙o;  c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y; c¬ quan thó  y. Trêng hîp ë  nh÷ng n¬i kh«ng cã  c¬  quan chuyªn ngµnh th×  Uû  ban nh©n  d©n cÊp x∙, phêng x¸c nhËn ghi râ kh«ng cã c¬ quan chuyªn  ngµnh.  ­  §èi víi cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm: Biªn b¶n x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n (theo mÉu sè  03  kÌm Th«ng t nµy) cã x¸c nhËn cña l∙nh ®¹o uû ban nh©n d©n  x∙, phêng, thÞ  trÊn n¬i kh¸ch hµng c  tró  hoÆc  n¬i thùc  hiÖn dù ¸n; x¸c nhËn cña l∙nh ®¹o c¬ quan Lao ®éng th¬ng 
 7. 7 binh vµ  x∙ héi hoÆc tæ  chøc  héi  ®oµn thÓ  n¬i kh¸ch hµng  c tró hoÆc n¬i thùc hiÖn dù ¸n. ­  §èi víi cho vay  häc sinh,  sinh  viªn cã   hoµn c¶nh  khã  kh¨n: Biªn b¶n x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i  vÒ  vèn  vµ  tµi s¶n (theo mÉu sè 04 kÌm Th«ng t nµy) cã  x¸c nhËn cña  l∙nh  ®¹o  Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙  vÒ  viÖc  gia  ®×nh   häc  sinh, sinh viªn gÆp rñi ro trong thêi gian häc sinh, sinh  viªn cha xin ®îc viÖc lµm. ­ §èi víi cho vay ®èi tîng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã  thêi h¹n ë níc ngoµi: Biªn b¶n x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i  vÒ thu nhËp (theo mÉu sè 05 kÌm Th«ng t nµy) cã  x¸c nhËn  cña   l∙nh  ®¹o   uû  ban   nh©n   d©n   x∙,   phêng,   thÞ  trÊn   n¬i  kh¸ch hµng c  tró, x¸c nhËn cña c¬  quan lµm thñ  tôc xuÊt  khÈu lao  ®éng (nÕu cßn ho¹t  ®éng), x¸c nhËn cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn x¸c nhËn ®èi tîng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã  thêi h¹n ë níc ngoµi; c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc ngêi  ®i   lao  ®éng   níc   ngoµi   gÆp   rñi   ro   do   nguyªn   nh©n   kh¸ch  quan nªu t¹i ®iÓm 3.1.e. ­  §èi   víi   cho   vay   mua   nhµ   tr¶  chËm   vµ   cho   vay   níc  s¹ch vÖ  sinh m«i trêng n«ng th«n  vµ  c¸c ch¬ng tr×nh cho  vay kh¸c theo quyÕt  ®Þnh cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn: Biªn  b¶n x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n (theo mÉu  sè  06  kÌm Th«ng t  nµy) cã  x¸c nhËn  cña  l∙nh  ®¹o uû  ban  nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn n¬i kh¸ch hµng c tró. c) B¶n sao hîp ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn hoÆc sæ  tiÕt kiÖm vay vèn (Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi n¬i cho  vay ký sao y). d) Trêng hîp kh¸ch hµng lµ  tæ chøc kinh tÕ th×  ngoµi  c¸c v¨n b¶n nªu trªn cÇn cã  c¸c hå s¬: Biªn b¶n x¸c ®Þnh  møc  ®é  tæn   thÊt,   thiÖt   h¹i   vÒ  vèn   vµ   tµi  s¶n   theo   qui  ®Þnh cña ph¸p luËt; B¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m gÇn nhÊt cña  tæ  chøc kinh tÕ; Ph¬ng ¸n kh«i phôc s¶n xuÊt kinh doanh  cña tæ chøc kinh tÕ. 7.2. §èi víi xo¸ nî.  a)  §¬n  ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  cña kh¸ch hµng (theo  mÉu  sè  01 kÌm  Th«ng t  nµy), trong  ®¬n kh¸ch hµng hoÆc  ngêi  ®îc  uû  quyÒn  ®¹i  diÖn  theo   qui  ®Þnh  cña  ph¸p   luËt   nªu   râ  nguyªn nh©n g©y thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n; møc ®é thiÖt  h¹i vÒ  vèn vµ  tµi s¶n; kh¶  n¨ng tr¶  nî; sè  tiÒn vay cßn  ph¶i tr¶ ng©n hµng; sè tiÒn gèc vµ l∙i xin xo¸ nî.  b) Biªn b¶n  x¸c  ®Þnh møc  ®é  thiÖt h¹i vÒ  vèn vµ  tµi  s¶n   do   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   n¬i   cho   vay   vèn   vµ  kh¸ch hµng hoÆc ngêi  ®îc uû quyÒn  ®¹i diÖn theo qui ®Þnh  cña ph¸p luËt lËp cã  x¸c nhËn cña l∙nh  ®¹o uû  ban nh©n  d©n x∙, phêng, thÞ trÊn n¬i kh¸ch hµng c tró. 
 8. 8 ­ Trêng hîp kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n vay vèn bÞ mÊt n¨ng  lùc hµnh vi d©n sù, èm ®au thêng xuyªn, m¾c bÖnh t©m thÇn  ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph¬ng. ­ Trêng hîp kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n vay vèn bÞ chÕt, bÞ  mÊt tÝch hoÆc bÞ coi lµ chÕt, mÊt tÝch ph¶i cã giÊy chøng  tö hoÆc giÊy x¸c nhËn mÊt tÝch cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ Trêng hîp kh¸ch hµng lµ  ph¸p nh©n, tæ chøc kinh tÕ  ®∙ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ ph¶i cã quyÕt ®Þnh ph¸ s¶n, gi¶i thÓ  cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn hoÆc  tuyªn bè  cña Toµ  ¸n vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc thanh lý tµi s¶n cña  ®¬n vÞ bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  c) B¶n sao hîp ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn hoÆc sæ  tiÕt kiÖm vay vèn (Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi n¬i cho  vay ký sao y). d) C¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã). 8. Tr×nh tù thùc hiÖn xö lý nî bÞ rñi ro: 8.1.   Kh¸ch   hµng   hoÆc   ngêi  ®îc   uû  quyÒn  ®¹i  diÖn  cã  c¸c kho¶n nî  ®Ò  nghÞ  xö  lý  cã  tr¸ch nhiÖm lËp  ®¬n vµ  hå  s¬ xö lý  nî theo qui ®Þnh vµ  göi ®Õn chi nh¸nh Ng©n hµng  chÝnh  s¸ch  x∙ héi n¬i vay  vèn. Ng©n  hµng  ChÝnh s¸ch  x∙  héi n¬i cho vay vèn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña hå  s¬; phèi hîp víi kh¸ch hµng lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh møc ®é  thiÖt h¹i vÒ vèn vµ  tµi s¶n, cã  sù tham gia x¸c nhËn cña  c¸c c¬ quan cã  thÈm quyÒn theo qui ®Þnh cña Th«ng t nµy;  tæng   hîp   hå  s¬  ®Ò  nghÞ  xö  lý   nî  tr×nh   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi cÊp tØnh. 8.2. Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cÊp tØnh  kiÓm tra, x¸c nhËn møc ®é rñi ro cña kh¸ch hµng; x¸c nhËn  tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp ph¸p cña hå s¬  ®Ò nghÞ xö lý  nî  cña kh¸ch hµng; tæng hîp vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ  ®Ò  nghÞ  xö  lý  nî  bÞ  rñi ro cña kh¸ch hµng göi vÒ  Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   ViÖt   Nam   kÌm   bé  hå  s¬  xö  lý   nî  cña  kh¸ch hµng.  §èi víi nh÷ng kho¶n nî  bÞ  rñi ro do nguyªn  nh©n kh¸ch quan x¶y ra trªn diÖn réng, ngoµi viÖc göi b¸o  c¸o Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam, chi nh¸nh Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cÊp tØnh b¸o c¸o Chñ  tÞch uû  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt ®Ó  cã ý kiÕn b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 8.3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ViÖt Nam chÞu tr¸ch  nhiÖm kiÓm tra, tæng hîp c¸c  ®Ò  nghÞ  cña kh¸ch  hµng vµ  chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   chÝnh   s¸ch   x∙   héi   cÊp   tØnh  ®Ó  xem  xÐt, xö lý ®èi víi trêng hîp rñi ro x¶y ra thuéc diÖn ®¬n  lΠ côc bé  hoÆc b¸o c¸o liªn  Bé  xem xÐt, thÈm  ®Þnh tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®èi víi nh÷ng tr­ êng hîp rñi ro x¶y ra trªn diÖn réng. 
 9. 9 ViÖc b¸o c¸o liªn Bé xem xÐt, thÈm  ®Þnh tr×nh Thñ t­ íng   ChÝnh   phñ  xö  lý   nî  bÞ  rñi   ro   do   nguyªn   nh©n   kh¸ch  quan x¶y ra trªn diÖn réng ®îc thùc hiÖn nh sau: ­ §èi víi rñi ro thuéc cho vay hé nghÌo; cho vay häc  sinh, sinh viªn cã  hoµn c¶nh khã  kh¨n; cho vay  ®èi tîng  chÝnh s¸ch  ®i lao  ®éng cã  thêi h¹n  ë  níc ngoµi; cho vay  níc  s¹ch  vµ  vÖ  sinh m«i trêng; cho vay mua nhµ  tr¶  chËm  vµ  cho vay c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c, Ng©n hµng ChÝnh   s¸ch x∙ héi lËp hå  s¬  b¸o c¸o liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  KÕ  ho¹ch vµ ®Çu t – Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. ­  §èi   víi   rñi   ro   thuéc  cho   vay   QuÜ  quèc   gia   gi¶i  quyÕt viÖc lµm, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi lËp hå s¬ b¸o  c¸o liªn Bé  Tµi chÝnh  ­  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  ®Çu t  – Bé  Lao  ®éng th¬ng binh vµ x∙ héi. 8.4. C¨n cø quyÕt ®Þnh xö lý nî bÞ rñi ro cña c¬ quan  Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn, Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi híng  dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn theo qui ®Þnh. 9. Nguån vèn ®Ó xö lý nî bÞ rñi ro. ­ Nguån vèn  ®Ó  xö  lý  nî  cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   bÞ  rñi   ro   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch quan x¶y ra trªn diÖn réng do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh. ­ Nguån vèn  ®Ó  xö  lý  nî  cho kh¸ch hµng vay vèn t¹i  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   bÞ  rñi   ro   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch quan thuéc diÖn  ®¬n lÎ, côc bé  ®îc lÊy tõ  Quü  dù  phßng  rñi ro tÝn dông cña Ng©n  hµng ChÝnh  s¸ch  x∙ héi.  Trêng hîp Quü  dù  phßng rñi ro tÝn dông kh«ng  ®ñ  bï  ®¾p,  Chñ  tÞch Héi  ®éng qu¶n trÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi  b¸o c¸o liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  KÕ  ho¹ch vµ  ®Çu t  tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. III­ Tæ CHøC THùC HIÖN   1. Giao Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng  Gi¸m  ®èc  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi híng dÉn, tæ chøc triÓn khai  thùc hiÖn Th«ng t nµy. 2.  §èi víi nh÷ng trêng hîp kh¸ch hµng gÆp rñi ro do  nguyªn  nh©n kh¸ch  quan  x¶y ra tríc ngµy  Th«ng  t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh, kh¸ch hµng vµ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙   héi  cã  tr¸ch  nhiÖm  lËp  hå  s¬  ®Ò  nghÞ  xö  lý   nî  vµ  thùc  hiÖn xö lý nî theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
 10. 10 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c ®Ò nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 11. 11 MÉu sè 01 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......., ngµy..... th¸ng....  n¨m.... §¥N §Ò NGHÞ Xö Lý Nî  KÝnh göi: Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙   héi ..................................... Tªn   t«i  lµ:   ..................................................... ................ sinh n¨m: ................. §Þa  chØ:   .................................................... ....................................................... Lµ   thµnh   viªn   cña   Tæ  vay   vèn   (dù  ¸n)   ..............................   do   ¤ng  (Bµ)   ..................................................  lµm Tæ trëng (chñ dù ¸n). T«i   lµm  ®¬n   nµy   xin   tr×nh   bµy   víi   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng mét viÖc nh sau: 1.   Gia  ®×nh   (doanh   nghiÖp)   t«i  cã   vay   vèn   t¹i   Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ..................... theo sæ tiÕt  kiÖm vay vèn (Hîp ®ång tÝn dông) sè .....................  cÊp ngµy ....................  ­   Sè  tiÒn  vay.......................................... ®ång. ­ Thêi gian vay .............. th¸ng.  ­ L∙i suÊt ................./th¸ng  ­ Thêi ®iÓm nhËn tiÒn vay....................... 2. Trong thêi gian võa qua, do ¶nh hëng trùc tiÕp cña  ........................................ nªn ®èi tîng ®Çu  t cña gia ®×nh (doanh nghiÖp) t«i bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ vÒ  vèn vµ tµi s¶n nh sau:  ­   Sè  vèn   vµ   tµi   s¶n   bÞ  thiÖt  h¹i ...............................................®ång
 12. 12 ­   Tæng   sè  vèn   thùc   hiÖn   dù  ¸n .............................................. ®ång ­  §¸nh   gi¸   møc  ®é  thiÖt   h¹i   vÒ  vèn   vµ   tµi  s¶n........................% ­   Kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña   gia  ®×nh   (doanh  nghiÖp)...................... ®ång ­   Tæng   sè  nî  cßn   ph¶i   tr¶  Ng©n   hµng  lµ ................................. ®ång Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                      +   Nî  l∙i  lµ   ....................................................  ®ång  3. HiÖn nay gia ®×nh (doanh nghiÖp) t«i ®ang gÆp rÊt  nhiÖu   khã   kh¨n   do   hËu   qu¶  cña   ........................  nªn cha cã kh¶ n¨ng tr¶ nî Ng©n hµng. VËy t«i lµm ®¬n nµy  kÝnh  ®Ò  nghÞ  Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙  héi .................. vµ  c¸c c¬ quan chøc n¨ng  xem xÐt  hç trî vµo t¹o ®iÖu kiÖn xö lý  sè nî bÞ rñi ro do nguyªn  nh©n kh¸ch quan cña gia ®×nh (doanh nghiÖp) t«i, cô thÓ: ­   Sè  tiÒn   xin   (miÔn,   gi¶m   l∙i;   xo¸  nî)   ...............lµ   ................................  ®ång    Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                        +   Nî  l∙i  lµ   ................................................... .®ång  Gia  ®×nh t«i xin cam kÕt sÏ  tr¶  hÕt nî  theo cam kÕt  víi Ng©n hµng.  Ngµy..... th¸ng.....  n¨m....... Kh¸ch hµng vay vèn (Ký tªn, hoÆc ®iÓm chØ; ®ãng dÊu (nÕu lµ tæ chøc  kinh tÕ))
 13. 13 MÉu sè 02 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......., ngµy..... th¸ng....  n¨m.... B I £ N   B ¶ N   X ¸ C   N H Ë N   N î   V A Y   T ¹ I   N G ¢ N   H µ N G   C H Ý N H   S ¸ C H  X∙ HéI BÞ RñI RO DO NGUY£N NH¢N KH¸CH QUAN  (¸p dông ®èi víi hé nghÌo) H«m   nay,   ngµy   ....   th¸ng....   n¨m   .....,  t¹i.............................. chóng t«i gåm cã: 1.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 2.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 3.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 4.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 5.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 6.   ¤ng  (bµ)..................................................... .............. lµ kh¸ch hµng vay vèn. §∙ tiÕn hµnh thÈm tra ®¬n ®Ò nghÞ xö lý  nî bÞ rñi ro  nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   cña   gia  ®×nh   ¤ng  (bµ)   .................................................... ...................................  §Þa  chØ  gia  ®×nh..................................................... .............................................. 1.   VÒ  nguyªn   nh©n   g©y   ra   thiÖt   h¹i   vèn   vµ   tµi  s¶n: ............................................
 14. 14 ..................................................... ......................................................... ............... 2. VÒ møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n:  a)   Sè  vèn   vµ   tµi   s¶n   bÞ  thiÖt  h¹i ...............................................®ång b)   Tæng   sè  vèn   thùc   hiÖn   dù  ¸n..............................................®ång c)  §¸nh   gi¸   møc  ®é  thiÖt   h¹i   vÒ  vèn   vµ   tµi   s¶n  (a/b)......................% 3.   T×nh   h×nh   tµi   chÝnh   vµ   kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña   gia  ®×nh cßn l¹i sau khi bÞ thiÖt h¹i ­   Thu   nhËp   b×nh   qu©n  ®Çu   ngêi   cña   gia  ®×nh........................................... ®ång  ­   Kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña   gia  ®×nh   .................................................... ...............®ång 4. T×nh h×nh d nî vay t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra møc ®é rñi ro  a) Sè  l∙i tiÒn  vay tÝnh trªn toµn  bé  thêi  gian cho  vay trong h¹n ................ ®ång b)   Tæng   sè  nî  cßn   ph¶i   tr¶  Ng©n   hµng  lµ   ..................................................  ®ång Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                      +   Nî  l∙i  lµ   ................................................... .®ång  5. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý nî C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña gia ®×nh, c¨n cø vµo  qui chÕ xö lý  nî bÞ rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan t¹i  Ng©n   hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi,   chóng   t«i   thèng   nhÊt  kiÕn  nghÞ víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  c¸c c¬ quan chøc  n¨ng   xem   xÐt   cho   (miÔn,   gi¶m  l∙i;   xo¸  nî)   .............................  ®èi   víi   gia  ®×nh   «ng  (bµ)......................................   sè   tiÒn ..................................................   Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång 
 15. 15                                       +   Nî  l∙i  lµ   ....................................................  ®ång  Biªn   b¶n   nµy  ®îc   lËp   xong   vµo   håi   ..........  ngµy   ............,   sau   khi   c¸c   thµnh   viªn   tham   dù  ®∙  thèng nhÊt vµ ký tªn díi ®©y. Chñ hé vay vèn Tæ trëng tiÕt kiÖm C¸n bé tÝn dông (ký, ghi râ hä  (ký, ghi râ hä  (ký, ghi râ hä  tªn hoÆc ®iÓm  tªn) tªn) chØ) §¹i diÖn UBND x∙ §¹i diÖn tæ chøc  §¹i diÖn NHCSXH héi ®oµn thÓ nhËn  (ký tªn, ®ãng dÊu) (ký tªn, ®ãng  uû th¸c dÊu) (ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh (ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 MÉu sè 03 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......., ngµy..... th¸ng....  n¨m.... B I £ N   B ¶ N   X ¸ C   N H Ë N   N î   V A Y   T ¹ I   N G ¢ N   H µ N G   C H Ý N H   S ¸ C H  X∙ HéI BÞ RñI RO DO NGUY£N NH¢N KH¸CH QUAN  (¸p dông cho ®èi tîng vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm) H«m   nay,   ngµy   ....   th¸ng....   n¨m   .....,  t¹i.............................. chóng t«i gåm cã: 1.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 2.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 3.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 4.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 5.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 6.   ¤ng  (bµ)..................................................... .............. lµ kh¸ch hµng vay vèn. §∙ tiÕn hµnh thÈm tra ®¬n ®Ò nghÞ xö lý  nî bÞ rñi ro  nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   cña  gia  ®×nh   ¤ng  (bµ)..................................................... ................thuéc  dù  ¸n   ..................................................   do  Chñ  dù  ¸n .................................................. §Þa  chØ  ..................................................... ......................................................... .
 17. 17 1.   VÒ  nguyªn   nh©n   g©y   ra   thiÖt  h¹i   vèn   vµ   tµi  s¶n: ............................................ ..................................................... ......................................................... ............... 2. VÒ møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n:  a)   Sè  vèn   vµ   tµi   s¶n  bÞ  thiÖt  h¹i   ..................................................... .....®ång b)   Tæng   sè  vèn   thùc   hiÖn   dù  ¸n....................................................... ...®ång c)  §¸nh   gi¸   møc  ®é  thiÖt   h¹i   vÒ  vèn   vµ   tµi   s¶n  (a/b)..............................% 3.   T×nh   h×nh   tµi   chÝnh   vµ   kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña  gia  ®×nh (dù ¸n) sau khi bÞ thiÖt h¹i ­   Doanh   thu   b×nh   qu©n   th¸ng   cña  (gia  ®×nh)   dù  ¸n ................................... ®ång  ­   Kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña  (gia  ®×nh)dù  ¸n   ...................................................... .®ång 4. T×nh h×nh d nî vay t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra møc ®é rñi ro  a) Sè  l∙i tiÒn  vay tÝnh trªn toµn  bé  thêi  gian cho  vay trong h¹n ................ ®ång b)   Tæng   sè  nî  cßn   ph¶i   tr¶  Ng©n   hµng  lµ   ..................................................  ®ång Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                      +   Nî  l∙i  lµ   ................................................... .®ång  5. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý nî C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña gia ®×nh, c¨n cø vµo  qui chÕ xö lý  nî bÞ rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan t¹i  Ng©n   hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi,   chóng   t«i   thèng   nhÊt  kiÕn  nghÞ víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  c¸c c¬ quan chøc  n¨ng   xem   xÐt   cho   (miÔn,   gi¶m  l∙i;   xo¸  nî)   ....................................  ®èi   víi  hé  gia  ®×nh   (dù  ¸n)   .......................................sè  tiÒn .............................................
 18. 18   Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                        +   Nî  l∙i  lµ  ................................................... .®ång  Biªn   b¶n   nµy  ®îc   lËp   xong   vµo   håi   ..........  ngµy   ............,   sau   khi   c¸c   thµnh   viªn   tham   dù  ®∙  thèng nhÊt vµ ký tªn díi ®©y. Kh¸ch hµng vay vèn Chñ dù ¸n C¸n bé tÝn dông (ký, ghi râ hä tªn  (ký, ghi râ hä  (ký, ghi râ hä  hoÆc ®iÓm chØ) tªn) tªn) §¹i diÖn UBND x∙ §¹i diÖn c¬ quan  §¹i diÖn NHCSXH Lao ®éng th¬ng  (ký tªn, ®ãng dÊu) (ký tªn, ®ãng dÊu) binh vµ x∙ héi  (héi ®oµn thÓ) (ký tªn, ®ãng dÊu)
 19. 19 MÉu sè 04 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......., ngµy..... th¸ng....  n¨m.... B I £ N   B ¶ N   X ¸ C   N H Ë N   N î   V A Y   T ¹ I   N G ¢ N   H µ N G   C H Ý N H   S ¸ C H  X∙ HéI BÞ RñI RO DO NGUY£N NH¢N KH¸CH QUAN  (¸p dông cho ®èi tîng häc sinh, sinh viªn) H«m   nay,   ngµy   ....   th¸ng....   n¨m   .....,  t¹i.............................. chóng t«i gåm cã: 1.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 2.   ¤ng  (bµ)...........................................  Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 3.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 4.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 5.¤ng  (bµ)............................................   Chøc  vô ...................... §¹i diÖn........... 6.   ¤ng  (bµ)..................................................... .............. lµ kh¸ch hµng vay vèn. §∙ tiÕn hµnh thÈm tra ®¬n ®Ò nghÞ xö lý  nî bÞ rñi ro  nguyªn nh©n kh¸ch quan cña gia ®×nh häc sinh (sinh viªn)  ......................................................... ............. §Þa  chØ  gia  ®×nh..................................................... .............................................. 1. VÒ nguyªn nh©n g©y ra thiÖt h¹i vèn vµ tµi s¶n  ®èi  víi  gia  ®×nh   häc   sinh,   sinh  viªn:   ................................................... .........................................................
 20. 20 2. VÒ møc ®é thiÖt h¹i vÒ vèn vµ tµi s¶n:  a) Sè vèn vµ tµi s¶n cña gia ®×nh häc sinh, sinh viªn  bÞ  thiÖt  h¹i   ..................................................... ......................................................... ....... ®ång b)   Tæng   sè  vèn  vay   cña  häc  sinh,   sinh   viªn  lµ ................................... ®ång c)  §¸nh   gi¸   møc  ®é  thiÖt   h¹i   vÒ  vèn   vµ   tµi   s¶n  (a/b)...............................% 3.   T×nh   h×nh   tµi   chÝnh   vµ   kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña   gia  ®×nh häc sinh, sinh viªn sau khi bÞ thiÖt h¹i. ­   Thu   nhËp   b×nh   qu©n   b×nh   qu©n  ®Çu   ngêi   cña   gia  ®×nh........................... ®ång  ­   Kh¶  n¨ng   tr¶  nî  cña   gia  ®×nh   hoÆc   cña   häc   sinh,  sinh viªn..................... ®ång 4. T×nh h×nh d nî vay t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra møc ®é rñi ro  a) Sè  l∙i tiÒn  vay tÝnh trªn toµn  bé  thêi  gian cho  vay trong h¹n ................ ®ång b)   Tæng   sè  nî  cßn   ph¶i   tr¶  Ng©n   hµng  lµ ................................. ®ång Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                      +   Nî  l∙i  lµ   ...................................................  ®ång  5. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý nî C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña gia ®×nh, c¨n cø vµo  qui chÕ xö lý  nî bÞ rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan t¹i  Ng©n   hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi,   chóng   t«i   thèng   nhÊt  kiÕn  nghÞ víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi vµ  c¸c c¬ quan chøc  n¨ng   xem   xÐt   cho   (miÔn,   gi¶m  l∙i;   xo¸  nî) .............................  ®èi víi häc sinh, sinh  viªn   ......................................   sè  tiÒn ..................................................   Trong  ®ã:     +   Nî  gèc  lµ   ..................................................  ®ång                                        +   Nî  l∙i  lµ   ...................................................  ®ång 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2