intTypePromotion=1

Thông tư 65-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
127
lượt xem
4
download

Thông tư 65-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 65 T C/T C T  n g µy  24 th¸ng  n¨ m  1997 9  h íng d É n  viÖc x¸c  Þ n h  gi¸ ®  thu Õ  n h Ë p  kh È u  vµ thu Õ tiªu thô  Æ c  bi Öt  èi víi µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  c ña ® ®  h c¸c ® èi tîng ® îc mi Ô n  thu Õ  n ay thay ® æ i lý d o  m i Ô n  thu Õ C¨n  §iÒu  §iÒu  NghÞ   cø  7,  15  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy  28/8/1993 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu;  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   97/CP  sè  ngµy  27/12/1995 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtvµ      c¸c LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt; C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  th«ng b¸o  i t¹ c«ng v¨n  sè 2972/KTTH  ngµy  13/6/1997 cña    V¨n  phßng  ChÝnh  phñ;Sau    ý    khicã  kiÕn  cña    Bé Th¬ng  m¹i,Tæng     côc H¶i  quan, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc x¸c  ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖttruythu ®èi víi           hµng  ho¸ nhËp  khÈu  îc miÔn  ®   thuÕ  ® a  ®∙  vµo  dông, nay  thay  sö    do  ®æi    lý do  miÔn  thuÕ  (thanh    lý,chuyÓn  nhîng,biÕu    tÆng,  dông  sö  kh«ng  ®óng  môc   ®Ých,..Sau    . ®©y        gäit¾tlµchuyÓn  nhîng), thÓ  sau:  cô  nh    I. èi tîng v µ p h¹ m  vi ¸p d ô n g:  § 1) Hµng viÖn    trîkh«ng hoµn  i sö  l¹ ®∙  dông    vµo  môc ®Ých cña ch¬ng  tr×nh dù      ¸n,hÕt    thêih¹n thùc hiÖn    cña  ch¬ng tr×nh dù    îc phÐp    ¸n ®   chuyÓn  nhîng cho     îng kh«ng    c¸c®èi t   thuéc diÖn  îcmiÔn    ®   thuÕ;   2) Hµng      ho¸ cña      c¸c XÝ nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi® îcmiÔn      thuÕ  theo LuËt ®Çu      t níc ngoµi t¹    iViÖt Nam     nay chuyÓn  nhîng cho    c¸c ®èi îng t   kh«ng thuéc diÖn  îcmiÔn    ®   thuÕ; 3) Hµng ho¸ cña    c¸c ®èi îng  îc hëng  t ®   chÕ     ®é miÔn    i trõ t¹ ViÖt Nam     chuyÓn nhîng cho     îng kh«ng    c¸c®èi t   thuéc diÖn  îcmiÔn    ®   thuÕ;  4) Hµng nhËp  khÈu  chuyªn dïng  phôc  trùc tiÕp  vô    cho  ninh,quèc  an    phßng;nghiªncøu      khoa häc  gi¸odôc,®µo      ® îcmiÔn  vµ      t¹omµ ®∙    thuÕ nhËp  khÈu  nhng kh«ng  dông  sö  phôc  cho  vô  môc  ®Ých  ninh, quèc  an    phßng,  nghiªncøu    khoa  häc  gi¸odôc,®µo    vµ      t¹onay chuyÓn nhîng cho     îng   c¸c ®èi t   kh«ng thuéc diÖn  îcmiÔn    ®   thuÕ; 5) Hµng    lµ quµ biÕu, quµ    tÆng cho    chøc  c¸c tæ  ViÖt Nam   îc miÔn    ®   thuÕ nhËp khÈu  nhng  kh«ng  dông  sö  ®óng  môc ®Ých biÕu, tÆng        ®ã mµ chuyÓn nhîng cho   îng kh«ng    ®èi t   thuéc diÖn  îcmiÔn    ®   thuÕ. 6) C¸c  êng      tr hîp kh¸c® îcmiÔn, gi¶m        thuÕ nhËp  khÈu theo  quyÕt  ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn, chuyÓn  nhîng cho ®èi îng  t kh«ng  thuéc diÖn  miÔn  thuÕ,bÞ        truythu thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ      Æc   vµ  tiªuthô ® biÖt(nÕu      cã).
  2. 2 II.  C¸ch x¸c ® Þ n h  gi¸  tÝn h thu Õ  n h Ë p  k h È u, thu Õ  tiªu thô ® Æ c  bi Öt (n Õ u  c ã) trong c¸c tr n g  hîp b Þ  truy thu nªu trªn ê Hµng    ho¸ nhËp  khÈu cña    c¸c ®èi  îng  t thuéc  diÖn  îc miÔn  ®   gi¶m thuÕ  quy  ®Þnh  i t¹ môc       Inãitrªn, ® a   ®∙  vµo  dông,nay  îcphÐp  sö    ®   thay ®æi      lýdo  miÔn,  gi¶m  thuÕ  (thanh    lý,chuyÓn  nhîng,biÕu    tÆng, ...)th×      ph¶itruythu       thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu        cã).Gi¸tÝnh thuÕ  lµm    c¨n cø  ®Ó   tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ    ® Æc   vµ  tiªuthô  biÖt (nÕu      cã) ph¶itruythu       ® îc x¸c ®Þnh    së      dông      trªnc¬  gi¸trÞ sö  cßn  i l¹ cña    hµng ho¸  i   t¹ thêi®iÓm   chuyÓn  nhîng thanh      lýhoÆc  biÕu tÆng,.. . . Gi¸trÞ sö      dông  cßn   l¹ cña  i hµng    i   ho¸ t¹ thêi®iÓm   chuyÓn  nhîng,thanh    lýhoÆc     biÕu tÆng,.. ® îcx¸c ®Þnh    vµo        . c¨n cø  kÕt  qu¶  gi¸m  ®Þnh  chÊt l    îng hµng  ho¸ cña  quan  c¬  gi¸m  ®Þnh  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn.  Trong  êng    tr hîp c¨n  thêigian  a  cø    ® vµo  dông  tû lÖ  sö  vµ    khÊu  hao, t×nh    tr¹ng thùc  cña    tÕ  hµng  ho¸,c¬    quan  thu thuÕ  quyÒn    cã  tõ chèi kÕt    qu¶  gi¸m  ®Þnh  nÕu  xÐt  thÊy cha        phïhîp ®Ó tiÕn hµnh  ng    tr cÇu  gi¸m ®Þnh  iC¬  l¹  quan    . thu thuÕ  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh  ph¶i chÞu      chi phÝ  gi¸m  ®Þnh   nÕu   kÕt  qu¶  gi¸m  ®Þnh     l¹i ®óng    víikÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  ®¬n    do  vÞ, doanh  nghiÖp  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh;   §¬n    vÞ, doanh  nghiÖp chÞu  tr¸chnhiÖm           chitr¶chiphÝ  gi¸m  ®Þnh  nÕu  kÕt  qu¶  gi¸m ®Þnh   ikh«ng  l¹  ®óng   víikÕt qu¶  gi¸m ®Þnh   ®¬n   do  vÞ, doanh  nghiÖp  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh. Trªn  së  c¬  kÕt  qu¶  gi¸m ®Þnh  chÊt îng  l hµng  ho¸ cña  quan  c¬  gi¸m  ®Þnh  Nhµ     thÈm   níc cã  quyÒn,  quan  c¬  H¶i quan    x¸c ®Þnh     gi¸tÝnh thuÕ  nhËp khÈu theo nguyªn t¾c      sau ®©y: ­ Gi¸trÞsö        dông  cßn    l¹ cña  i hµng        ho¸ ®¹ttõ 30%   m ¬iphÇn  (ba    tr¨m)trë     xuèng  gi¸tÝnh  th×    thuÕ b»ng  10%  (mêiphÇn    tr¨m)cña      gi¸nhËp khÈu hµng  ho¸. ­ Gi¸ trÞ sö        dông  cßn    l¹ cña  i hµng          ho¸ ®¹t tõ trªn30%  ®Õn  50%   gi¸ th×    tÝnh  thuÕ  b»ng  20%     ¬iphÇn  (haim   tr¨m)cña      gi¸nhËp  khÈu hµng    ho¸. ­ Gi¸ trÞ sö        dông  cßn    l¹ cña  i hµng          ho¸ ®¹t tõ trªn50%  ®Õn  70%   gi¸ th×    tÝnh  thuÕ  b»ng  30%     ¬iphÇn  (ba m   tr¨m)cña      gi¸nhËp  khÈu hµng    ho¸. ­ Gi¸ trÞ sö        dông  cßn    l¹ cña  i hµng          ho¸ ®¹t tõ trªn70%  ®Õn  85%   gi¸ th×    tÝnh  thuÕ  b»ng  45%   (bèn  ¬il¨m  m   phÇn  tr¨m)cña      gi¸nhËp khÈu  hµng    ho¸. ­      dông  Gi¸ trÞ sö  cßn  i l¹ cña hµng ho¸      ®¹t tõ 85%       trë lªn th×    gi¸tÝnh  thuÕ  b»ng  60%     ¬iphÇn  (s¸um   tr¨m)cña      gi¸nhËp khÈu  hµng  ho¸. Gi¸ nhËp    khÈu  hµng    ho¸ nªu        trªnlµ x¸c ®Þnh  theo    gi¸nhËp  khÈu  (CIF)  t¹    ithêi®iÓm   chuyÓn  nhîng.Trêng    hîp hµng  ho¸  truy thu  bÞ    thuÕ  kh«ng  cã  gi¸nhËp    khÈu  sÏ x¸c ®Þnh  th×      theo    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu  trong  B¶ng    gi¸ tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu   tèithiÓu  hiÖn  hµnh;  nÕu  kh«ng  trong cã    B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu   tèithiÓu  c¬  th×  quan    H¶i quan x©y  dùng    gi¸ theo nguyªn  t¾c  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/8/1993   cña ChÝnh  phñ.Sau  x¸c ®Þnh      ®ã    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu      ®èi víihµng    ho¸ ph¶itruythu thuÕ        theo nguyªn t¾c  trªn.     nªu    §èivíigi¸tÝnh        thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcña  Æt     m hµng nhËp khÈu thuéc  diÖn  chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtph¶itruythu ® îcx¸c ®Þnh              theo  c«ng thøc 
  3. 3 qui ®Þnh  i   ®iÓm   môc      t¹ tiÕtb  2  IITh«ng   98  t sè  TC/TCT ngµy 30/12/1995  cña  TµichÝnh.Cô  Bé      thÓ: Gi¸tÝnh    thuÕ    tiªu = Gi¸tÝnh    thuÕ  + ThuÕ   nhËp  thô ® Æc     biÖt nhËp khÈu khÈu Trong      ®ã gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  thuÕ  vµ  nhËp khÈu  îc x¸c ®Þnh  ®     nh  quy ®Þnh  trªn. nªu  III.X ö  lý vi p h¹ m   C¸c ®èi  îng    t qui ®Þnh   imôc     t¹  I nªu trªn,nÕu     viÖc  chuyÓn  nhîng  cã  hµnh    viman  khai,kh«ng    khaib¸o      ®Ó trèn lËu    thuÕ  th× ngoµi viÖc      truy thu  ®ñ  thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ    ® Æc     tiªuthô  biÖt nªu    trªn,sÏ bÞ  ph¹ttheo        xö    qui ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  LuËt thuÕ      vµ    tiªuthô dÆc   biÖthiÖn    hµnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. C¸c    qui ®Þnh   íc ®©y   i   tr   tr¸ víiquy    ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêi b¸o c¸o Tæng  côc H¶i  quan  Bé    vµ  Tµi chÝnh   ®Ó nghiªn cøu    xem  xÐt söa  ®æi    bæ sung  cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2