Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
104
lượt xem
12
download

Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 68/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 40/2009/N -CP NGÀY 24/4/2009 C A CHÍNH PH QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THÚ Y Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 40/2009/N -CP ngày 24/4/2009 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n chi ti t m t s i u c a Ngh nh s 40/2009/N - CP ngày 24/4/2009 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y như sau: Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n chi ti t v hình th c, th i hi u, thNm quy n, trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính (vi t t t là VPHC) trong lĩnh v c thú y và m t s hành vi VPHC trong lĩnh v c thú y. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng liên quan n lĩnh v c thú y trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Áp d ng quy nh c a các Ngh nh có liên quan trong x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y 1. Khi x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y, ngư i có thNm quy n x ph t ph i áp d ng hình th c, m c x ph t quy nh t i Ngh nh s 40/2009/N -CP ngày 24/4/2009 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y (sau ây g i là Ngh nh s 40/2009/N -CP). Trong trư ng h p hành vi VPHC không ư c quy nh t i Ngh nh s 40/2009/N -CP thì m i áp d ng hình th c, m c ph t quy nh t i các Ngh nh khác c a Chính ph v x ph t VPHC trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. 2. Vi c x ph t các hành vi vi ph m quy nh v hàng hóa c m kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nh p l u; vi ph m quy nh v nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng gi ; kinh doanh tem, nhãn, bao bì hàng hóa gi ; kinh doanh hàng hóa quá h n s d ng ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 18, 22, 23, 24, 25,
 2. 26 c a Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16/01/2008 c a Chính ph quy nh v x ph t VPHC trong ho t ng thương m i (sau ây g i là Ngh nh s 06/2008/N -CP). 3. Vi c x ph t các hành vi VPHC liên quan n o lư ng, ch t lư ng s n phNm hàng hóa, ngư i có thNm quy n x ph t ư c áp d ng các quy nh t i Ngh nh s 54/2009/N -CP ngày 05/6/2009 c a Chính ph quy nh v x ph t VPHC trong lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng và ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 4. Ngoài các Ngh nh nêu t i các kho n 2, 3 i u này, ngư i có thNm quy n x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y có quy n áp d ng hình th c, m c x ph t quy nh t i các Ngh nh khác c a Chính ph v x ph t VPHC trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan. i u 3. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y là m t năm, k t ngày VPHC ư c th c hi n, t c là ngày hành vi VPHC ư c phát hi n và ngư i có thNm quy n l p biên b n VPHC theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i vi ph m. 2. Các hành vi VPHC liên quan n xu t khNu, nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t, thu c thú y; s n xu t, kinh doanh thu c thú y gi thì th i hi u x ph t là hai năm, bao g m: a) Hành vi vi ph m quy nh v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ư c quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP; Hành vi vi ph m quy nh v nh p khNu thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y ư c quy nh t i i u 20 c a Ngh nh 40/2009/N -CP; Hành vi kinh doanh thu c thú y gi ư c quy nh t i kho n 7 i u 24 c a Ngh nh s 06/2008/N - CP. Chương 2 CÁC HÌNH TH C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THÚ Y i u 4. Các hình th c x ph t chính 1. Hình th c ph t c nh cáo: a) Hình th c ph t c nh cáo ch ư c áp d ng i v i các hành vi VPHC mà Ngh nh s 40/2009/N - CP quy nh hình th c ph t c nh cáo i v i hành vi ó và khi có các tình ti t gi m nh như VPHC l n u, có quy mô nh , không áng k ; VPHC do l c h u, không hi u bi t các quy nh c a pháp lu t v hành vi vi ph m ó. VPHC l n u trong lĩnh v c thú y là trư ng h p t ch c, cá nhân trư c ó chưa b x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y ho c ã b x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y nhưng ã quá m t năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t VPHC ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m. b) Khi x ph t các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u 9, kho n 1 i u 17, kho n 1 i u 24, kho n 1 i u 27 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP, ngư i có thNm quy n x ph t căn c m c VPHC, nhân thân ngư i vi ph m áp d ng hình th c ph t c nh cáo ho c ph t ti n. 2. Hình th c ph t ti n:
 3. a) Ph t ti n ư c áp d ng theo khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi VPHC ó. b) Trong lĩnh v c thú y, m c ph t ti n ư c quy nh t 50.000 ng n 40.000.000 ng iv im t hành vi VPHC. i u 5. Các hình th c ph t b sung 1. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng VPHC là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. Trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v thú y, các trư ng h p c th b áp d ng t ch thu tang v t, phương ti n ư c quy nh t i Ngh nh s 40/2009/N -CP. Trong khi th c hi n x ph t VPHC, ngư i có thNm quy n x ph t không ư c tùy ti n áp d ng hình th c x ph t b sung t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n VPHC n u Ngh nh c a Chính ph không quy nh. 2. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh trong lĩnh v c thú y là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c áp d ng có th i h n ho c không có th i h n và ư c quy nh i v i hành vi VPHC c th , tùy thu c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m ó. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, hình th c ph t b sung ã nêu trên, t ch c, cá nhân VPHC còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh s 40/2009/N -CP. Các bi n pháp kh c ph c h u qu ph i áp d ng kèm theo hình th c ph t chính, tr trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t VPHC quá th i h n ra quy t nh x ph t theo quy nh t i i u 56 c a Pháp l nh X lý VPHC năm 2002. Trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t thì ngư i có thNm quy n x ph t v n có th áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 Ngh nh s 40/2009/N -CP i v i ngư i VPHC. T ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m i chi phí th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu . Chương 3 M TS HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THÚ Y i u 6. Hành vi vi ph m quy nh v phòng b nh, ch a b nh, ch ng d ch b nh cho ng v t 1. Vi ph m quy nh v phòng b nh, ch a b nh cho ng v t trên c n: a) Hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u 9 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP ư c hi u là hành vi không tuân th các quy nh v i u ki n v sinh thú y, khai báo d ch b nh, tiêm phòng, ki m d ch ng v t, chNn oán b nh quy nh t i b n Quy nh vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 66/2008/Q -BNN ngày 26/5/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 6 i u 9 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP ư c hi u là hành vi v t, b ng v t b m c b nh, b ch t vì b nh ra môi trư ng, ao, h , kênh, r ch, sông, ngòi hay các ngu n nư c t nhiên khác mà không th c hi n tiêu h y theo úng quy nh. Vi c xác nh ng v t b m c b nh, b ch t vì b nh truy n nhi m nguy hi m ư c căn c vào k t qu chNn oán lâm sàng c a nhân viên thú y, cơ quan thú y có thNm quy n ư c ti n hành t i a i m VPHC mà không c n có k t qu xét nghi m phi lâm sàng. 2. Vi ph m quy nh v ch ng d ch b nh cho ng v t trên c n:
 4. a) Hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u 10 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP ư c hi u là hành vi s d ng phương ti n v n chuy n không t tiêu chuNn v sinh thú y v n chuy n ng v t i gi t m b t bu c, có kh năng làm rơi, vãi th c ăn, ch t th i c a ng v t trên ư ng i ho c v n chuy n ng v t m c b nh d ch t phương ti n v n chuy n ã ư c cơ quan thú y có thNm quy n ki m tra, ch p thu n sang phương ti n chưa ư c ki m tra, v sinh, tiêu c ho c t ý d ng phương ti n v n chuy n không úng nơi quy nh, ng v t m c b nh ti p xúc v i ng v t kh e m nh khác trên ư ng n nơi gi t m ư c ch nh. b) Hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 3 i u 10 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP ư c hi u là hành vi s d ng xe không ph i là xe chuyên d ng v n chuy n ng v t ho c s d ng xe chuyên d ng nhưng không t tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh ho c không th c hi n v sinh, kh trùng, tiêu c phương ti n sau v n chuy n ng v t ho c nơi gi t m không m b o các i u ki n v sinh thú y, không th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c sau gi t m theo hư ng d n c a cơ quan thú y. c) Hành vi vi ph m quy nh t i i m e kho n 3 i u 10 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP bao g m các hành vi sau ây: Gi t m , x lý ng v t, xác ng v t m c b nh ho c nghi m c b nh, s n phNm ng v t mang m m b nh thu c Danh m c b nh ph i công b d ch không úng a i m ư c ch nh, không theo úng quy nh; Không chôn, t ng v t m c b nh, nghi m c b nh; xác ng v t ch t vì b nh mà theo quy nh ph i tiêu h y ho c chôn không úng sâu, không úng k thu t, nơi chôn g n các ngu n nư c t nhiên, nư c sinh ho t; Không x lý nơi chôn, t ng v t theo úng hư ng d n c a cơ quan thú y có thNm quy n. i u 7. Hành vi vi ph m quy nh v ki m d ch ng v t, s n ph m ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y 1. Vi ph m quy nh v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t trên c n lưu thông trong nư c: Hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u 12 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi v n chuy n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t thu c Danh m c i tư ng ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t nhưng ch hàng ho c ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n không xu t trình ư c Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t do cơ quan thú y có thNm quy n c p. Trong trư ng h p hành vi vi ph m này x y ra t i th i i m có b t kỳ m t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh trong ph m vi c nư c ang công b có d ch b nh trên loài ng v t ó thì ngư i có thNm quy n x ph t VPHC ph i áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu bu c tiêu h y ng v t, s n phNm ng v t n u ch hàng không ch ng minh ư c ngu n g c c a ng v t, s n phNm ng v t, c th là không xu t trình ư c gi y xác nh n c a y ban nhân dân xã v ngu n g c ng v t, s n phNm ng v t. 2. Hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 i u 13 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi v n chuy n con gi ng th y s n ra kh i cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng mà không ư c cơ quan thú y có thNm quy n ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch. Trong trư ng h p con gi ng th y s n ã ư c ki m d ch thì ch hàng khi bán con gi ng ph i cung c p b n photo gi y ch ng nh n ki m d ch do cơ quan thú y có thNm quy n c p cho ngư i mua. 3. Vi ph m quy nh v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu, t m xu t tái nh p, t m nh p tái xu t, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam. a) Hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u 14 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi cá nhân mang theo ngư i, hành lý các lo i ng v t, s n phNm ng v t v i kh i lư ng, s lư ng vư t quá kh i lư ng, s lư ng cho phép; s n phNm có ngu n g c t ng v t mà chưa qua ch bi n công nghi p; ng v t, s n phNm ng v t thu c lo i lu t pháp qu c t c m lưu thông, v n chuy n ho c
 5. không xu t trình ư c gi y ch ng nh n ki m d ch h p l do cơ quan thú y qu c gia nư c xu t khNu c p. b) Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 14 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi không xu t trình ư c v i cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu b h sơ ki m d ch h p l i v i lô hàng hóa ó. M t b h sơ ki m d ch không h p l có th là: Thi u gi y ch ng nh n ki m d ch ho c có gi y ch ng nh n ki m d ch nhưng thi u ch ký; có gi y ch ng nh n ki m d ch nhưng n i dung không úng v i th c t v loài, s lư ng ng v t ho c các thông tin v s n phNm ng v t như ngày s n xu t, h n s d ng…; n i dung b tNy xóa, s a ch a; s d ng gi y ch ng nh n ki m d ch không do cơ quan thú y có thNm quy n c p; thi u m t trong các gi y t khác có liên quan n vi c xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu quá c nh lãnh th Vi t Nam i v i lô hàng hóa ó. c) Hành vi vi ph m quy nh t i i m e kho n 3 i u 14 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là các hành vi: ng v t ang trong th i gian cách ly ki m d ch ti p xúc v i các ng v t n i a khác; Xu t bán, s d ng làm gi ng ng v t, s n phNm ng v t chưa h t th i gian cách ly ki m d ch; Không tiêm phòng các b nh thu c Danh m c các b nh ph i tiêm phòng iv i ng v t trong th i gian cách ly ki m d ch; Không ch p hành vi c l y m u xét nghi m b nh c a cơ quan thú y có thNm quy n; Không m b o các yêu c u v v sinh thú y trong th i gian cách ly ki m d ch. d) Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u 14 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi c a t ch c, cá nhân ưa vào lãnh th c a Vi t Nam khi chưa có văn b n ng ý c a C c Thú y và không th c hi n ki m d ch i v i các lo i hàng hóa, v t phNm sau: Các lo i b nh phNm ph c v cho công tác xét nghi m, chNn oán b nh ho c s d ng cho các m c ích khác; Các i tư ng thu c Danh m c i tư ng ki m d ch, bao g m vi sinh v t, ký sinh trùng gây b nh ng v t, vi sinh v t gây ô nhi m, các hóa ch t c h i, các i tư ng khác ư c quy nh t i Quy t nh s 45/2005/Q -BNN ngày 25/7/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. e) Hành vi gi t m ng v t, sơ ch s n phNm ng v t không rõ ngu n g c xu t x quy nh t i i m kho n 2 i u 15 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi gi t m ng v t không có gi y ch ng nh n ki m d ch ho c không có gi y xác nh n ngu n g c c a thú y xã ho c không có gi y ch ng nh n tiêm phòng c a cơ quan thú y a phương; sơ ch s n phNm ng v t không có gi y ch ng nh n ki m d ch nh p khNu ho c không có tem v sinh thú y c a cơ quan thú y, cơ quan ki m d ch có thNm quy n. g) Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 i u 16 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi c a t ch c, cá nhân kinh doanh ng v t th y s n, s n phNm ng v t tươi s ng mà k t qu ki m tra c a cơ quan thú y có thNm quy n cho th y b nhi m khuNn ho c có ch t t n dư vư t quá gi i h n cho phép. Tùy t ng trư ng h p, ngư i có thNm quy n x ph t có th cho phép chuy n m c ích s d ng như làm th c ăn chăn nuôi i v i ng v t th y s n, s n phNm ng v t tươi s ng b nhi m khuNn ho c có ch t t n dư quá gi i h n cho phép. Vi c x lý i v i s n phNm ng v t không t tiêu chuNn v sinh th c phNm ph i theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 6. i u 8. Hành vi vi ph m quy nh v qu n lý thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y, thú y th y s n (sau ây g i chung là thu c thú y) 1. Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 18 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi s n xu t m t lô thu c thú y có ch tiêu v lý, hóa, vi sinh, hàm Nm không t ho c m t ho c nhi u thành ph n c a thu c có hàm lư ng th c t th p hơn ho c vư t quá sai s cho phép v hàm lư ng mà cơ s ã ăng ký v i cơ quan thú y có thNm quy n khi ăng ký lưu hành ho c t công b theo quy nh c a Lu t Ch t lư ng s n phNm hàng hóa. 2. Hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 4 i u 19 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi kinh doanh m t lo i thu c thú y có ch tiêu v lý, hóa, vi sinh, hàm Nm không t ho c có m t ho c nhi u ho t ch t có hàm lư ng th c t th p hơn ho c vư t quá m c sai s cho phép mà cơ s s n xu t ã ăng ký v i cơ quan thú y có thNm quy n khi ăng ký lưu hành s n phNm ho c công b trên nhãn thu c. 3. Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u 20 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi t ch c, cá nhân nh p khNu m t lô thu c, nguyên li u làm thu c thú y có ch tiêu v lý, hóa, vi sinh, hàm Nm không t ho c m t ho c nhi u thành ph n c a thu c có hàm lư ng th c t th p hơn ho c vư t quá sai s cho phép v hàm lư ng mà cơ s ã ăng ký v i cơ quan thú y có thNm quy n khi ăng ký lưu hành s n phNm ho c công b trên nhãn thu c. 4. Hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u 21 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi c a t ch c, cá nhân thông tin, qu ng cáo trên nhãn thu c, trên các phương ti n truy n thông, thông tin i chúng như báo chí, ài phát thanh truy n hình Trung ương ho c a phương, pano qu ng cáo, t rơi, t bư m..v i nh ng n i dung không úng v thành ph n, công d ng, công hi u, ch c năng ho c v ch t lư ng c a thu c ã ăng ký. 5. Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 23 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi s n xu t, nh p khNu thu c thú y thu c lo i hàng hóa ph i công b ch t lư ng h p chuNn, h p quy theo quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t nhưng cơ s s n xu t, nh p khNu chưa th c hi n công b h p chuNn, h p quy ho c thu c thú y không phù h p v i tiêu chuNn công b áp d ng, quy chuNn k thu t tương ng mà ã t ý s d ng tem h p chuNn, h p quy trên s n phNm ho c thông tin, qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng, báo chí, ài phát thanh truy n hình, t rơi, t bư m..là ã công b h p chuNn, h p quy. i u 9. Hành vi vi ph m các quy nh khác trong lĩnh v c thú y 1. Hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1, i m a kho n 6, i m a kho n 8 i u 24 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi c a ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh có các ho t ng hành ngh thú y khác v i lĩnh v c chuyên môn ã ư c quy nh trong ch ng ch hành ngh do cơ quan thú y có thNm quy n c p. 2. Hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 5, i m a kho n 7, i m a kho n 9 i u 24 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi t ý thêm vào, xóa b , làm thay i n i dung ban u c a ch ng ch hành ngh do cơ quan thú y có thNm quy n c p. 3. Hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 5, i m c kho n 7, i m b kho n 9 i u 24 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi kê khai, khai báo gian d i, không trung th c các thông tin v b ng c p chuyên môn, trình chuyên môn, cung c p b n sao các lo i gi y ch ng nh n, văn b ng không ph i là b n sao do cơ quan có thNm quy n c p, ch ng th c ư c c p m i ho c c p gia h n ch ng ch hành ngh thú y. 4. Hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 5, i m d kho n 7, i m d kho n 9 i u 24 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP là hành vi c a cá nhân s d ng ch ng ch hành ngh không ph i do cơ quan thú y có thNm quy n c p hành ngh . Chương 4
 7. TH M QUY N X PH T, TRÌNH T VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 10. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t VPHC ư c th c hi n theo quy nh t i i u 42 c a Pháp l nh x lý VPHC, i u 15 c a Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16/12/2008 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh nh 128/2008/N -CP) Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh x lý VPHC năm 2002 và Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý VPHC năm 2008 và quy nh t i các i u 29, 30, 31 c a Ngh nh s 40/2009/N -CP. 2. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi VPHC trong lĩnh v c thú y thì thNm quy n x ph t ư c xác nh như sau: a) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi u thu c thNm quy n c a ch c danh ư c quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u 29 Ngh nh 40/2009/N -CP thì thNm quy n x ph t v n thu c ch c danh ó. b) Trong trư ng h p m c ti n ph t, tr giá tang v t phương ti n b t ch thu ho c m t trong các hình th c x ph t ho c bi n pháp kh c ph c h u qu không thu c thNm quy n ho c vư t quá thNm quy n c a mình thì ngư i ang th lý v vi c vi ph m ph i k p th i chuy n v vi c ó n ngư i có thNm quy n x ph t. 3. Chánh thanh tra Chi c c Thú y c p t nh, Chánh thanh tra C c Thú y có thNm quy n x ph t VPHC i v i nh ng hành vi vi ph m ư c phát hi n trong khi thi hành công v và x lý các v VPHC do thanh tra viên chuyên ngành thú y ho c cán b thú y chuy n h sơ theo quy nh c a pháp lu t. 4. Khi áp d ng hình th c tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh thú y, ngư i có thNm quy n x ph t VPHC thu gi gi y phép, ch ng ch hành ngh và ghi rõ trong quy t nh x ph t. Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày ban hành quy t nh x ph t VPHC, ngư i có thNm quy n x ph t thông báo v i cơ quan ã c p gi y phép, ch ng ch hành ngh v vi c áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh i v i cá nhân vi ph m. 5. Khi áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n VPHC, thanh tra viên chuyên ngành thú y ang thi hành công v có thNm quy n t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng VPHC có giá tr n 2.000.000 ng theo quy nh t i i m b, kho n 1 i u 29 c a Ngh nh 40/2009/N -CP. Tr giá c a tang v t, phương ti n VPHC ư c xác nh d a trên giá tr th c t c a tang v t, phương ti n t i th i i m, nơi x y ra VPHC. i u 11. Bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n nh m ngăn ch n vi ph m hành chính: 1. ThNm quy n t m gi tang v t, phương ti n VPHC: a) Nh ng ngư i có thNm quy n t m gi tang v t, phương ti n VPHC trong lĩnh v c thú y bao g m các ch c danh ư c quy nh t i i u 46 c a Pháp l nh x lý VPHC. b) Thanh tra viên chuyên ngành thú y ang thi hành công v ư c quy n ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n VPHC trong trư ng h p có căn c cho r ng n u không t m gi tang v t, phương ti n VPHC ngay thì tang v t, phương ti n VPHC có th b tNu tán, tiêu h y. Trong th i h n 24 gi , k t khi ra quy t nh t m gi , ngư i ra quy t nh t m gi ph i báo cáo cho th trư ng tr c ti p c a mình là m t trong nh ng ngư i có thNm quy n t m gi tang v t, phương ti n VPHC quy nh t i i m a kho n 1 i u này và ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. Trong trư ng h p không ư c s ng ý c a các ch c danh quy nh t i i m a, kho n 1 i u này thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i h y ngay quy t nh t m gi và tr l i tang v t, phương ti n ã b t m gi . Khi tr l i tang v t, phương ti n VPHC, ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh theo m u t i Ph l c IV kèm theo Thông tư này.
 8. 2. Ch t m gi tang v t, phương ti n VPHC khi th y th t c n thi t ngăn ch n ngay hành vi vi ph m ho c phòng ng a h u qu x u có th x y ra i v i con ngư i và ng v t, c th : a) Tang v t VPHC là ng v t, s n phNm ng v t nghi m c b nh, mang m m b nh; ng v t, s n phNm ng v t không rõ ngu n g c, xu t x ho c s n phNm ng v t nghi ng không t tiêu chuNn v sinh thú y; thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y thu c Danh m c thu c thú y c m lưu hành t i Vi t Nam, thu c thú y nghi ng ư c làm gi , làm nhái nhãn mác, h t h n s d ng, không có trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; các trư ng h p c th khác do ngư i có thNm quy n x lý VPHC quy t nh. b) Vi c áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n VPHC ph i tuân th úng trình t , th t c quy nh. Trư ng h p không tuân th các quy nh, gây ra thi t h i v v t ch t cho ngư i v n chuy n hàng hóa, ch hàng hóa thì cán b , công ch c gây ra thi t h i ph i ch u trách nhi m b i thư ng v v t ch t cho ngư i b thi t h i. 3. Trình t th t c t m gi tang v t, phương ti n VPHC: a) Trên cơ s quy t nh t m gi tang v t, phương ti n VPHC, ngư i ã ra quy t nh ph i l p Biên b n t m gi tang v t, phương ti n VPHC. Trong biên b n ph i ghi y các n i dung theo quy nh và giao cho ngư i vi ph m m t b n. N u ngư i vi ph m không ký vào biên b n thì ph i ghi rõ lý do. Biên b n ph i theo úng m u t i Ph l c s II ban hành kèm theo Ngh nh s 40/2009/N -CP. b) Ngư i ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n VPHC có trách nhi m ph i h p v i chính quy n a phương ho c cơ quan có thNm quy n nơi x y ra vi ph m b trí nơi t m gi , b o qu n tang v t, phương ti n VPHC b t m gi . Trư ng h p không b trí ư c nơi t m gi ho c không th di chuy n tang v t, phương ti n VPHC v nơi t m gi thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i áp d ng các bi n pháp tránh vi c ngư i vi ph m tNu tán tang v t, phương ti n VPHC và có th yêu c u ch phương ti n t b o qu n, trông coi phương ti n VPHC và tang v t VPHC ư c chuyên ch , v n chuy n trên phương ti n ó. c) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t m gi tang v t, phương ti n VPHC, ngư i ra quy t nh t m gi ph i x lý tang v t, phương ti n VPHC theo úng các bi n pháp ư c ghi trong quy t nh x lý. Trong trư ng h p không áp d ng bi n pháp t ch thu tang v t, phương ti n VPHC thì ph i tr l i cho ngư i vi ph m, ch s h u tang v t, phương ti n VPHC. 4. Vi c x lý i v i tang v t, phương ti n VPHC h t th i h n b t m gi ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 70/2006/N -CP ngày 24/7/2006 quy nh vi c qu n lý tang v t, phương ti n b t m gi theo th t c hành chính và Ngh nh s 22/2009/N -CP ngày 24/02/2009 s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 70/2006/N -CP ngày 24/7/2006 quy nh vi c qu n lý tang v t, phương ti n b t m gi theo th t c hành chính. i u 12. Trình t và th t c x ph t vi ph m hành chính 1. Vi c x ph t VPHC trong lĩnh v c thú y ph i tuân theo trình t , th t c ư c quy nh t i Pháp l nh X lý VPHC, Ngh nh s 128/2008/N -CP: a) Khi phát hi n hành vi VPHC trong lĩnh v c thú y, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i ình ch ngay hành vi vi ph m. Vi c ình ch hành vi vi ph m trong lĩnh v c thú y ư c th hi n b ng biên b n VPHC. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày l p biên b n VPHC, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t; i v i v VPHC có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là trong vòng 30 ngày. b) Ngư i có thNm quy n x ph t VPHC áp d ng tình ti t tăng n ng khi ra quy t nh x ph t trong các trư ng h p sau ây: Vi ph m nhi u l n: t ch c, cá nhân th c hi n hành vi VPHC trong lĩnh v c thú y nhưng trư c ó vi ph m này chưa b phát hi n, chưa b x ph t ho c chưa h t th i hi u x ph t thì ư c coi là vi ph m nhi u l n trong lĩnh v c thú y.
 9. Tái ph m: t ch c, cá nhân ã b x ph t v m t hành vi vi ph m trong lĩnh v c thú y, nhưng chưa h t m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà l i ti p t c th c hi n hành vi vi ph m trong lĩnh v c thú y thì áp d ng tình ti t tăng n ng là tái ph m khi ra quy t nh x ph t. c) i v i hành vi VPHC trong lĩnh v c thú y có hình th c ph t chính là c nh cáo ho c ph t ti n n 200.000 ng thì sau khi ình ch hành vi vi ph m thì ngư i có thNm quy n x ph t VPHC có th x ph t theo th t c ơn gi n và ra quy t nh x ph t t i ch theo m u quy nh t i Ph l c s V, ban hành kèm theo Ngh nh s 40/2009/N -CP. d) Trư ng h p ngư i ra quy t nh x ph t VPHC là thanh tra viên chuyên ngành thú y, không có quy n s d ng con d u tr c ti p thì quy t nh x ph t ph i ư c óng d u c a Chi c c Thú y. D u ư c óng vào góc trên cùng, bên trái t i v trí ghi tên cơ quan ra quy t nh x ph t VPHC, s và ký hi u c a quy t nh x ph t. ) Trư ng h p ph t ti n n 200.000 ng thì ngư i vi ph m có th n p ti n t i ch cho ngư i ra quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành, ho c n p ti n t i Kho b c nhà nư c ư c ghi trong quy t nh x ph t. Trư c khi h t ngày làm vi c, ngư i ra quy t nh x ph t ph i bàn giao h sơ v VPHC, biên lai thu ti n ph t VPHC và s ti n ph t cho ngư i có trách nhi m trong ơn v lưu h sơ x ph t VPHC, n p l i ti n ph t cho Kho b c Nhà nư c. e) i v i hành vi vi ph m có m c ph t ti n trên 200.000 ng thì ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i l p biên b n VPHC theo úng m u quy nh. g) Trư ng h p m c ti n ph t t 10.000.000 ng tr lên i v i ngư i vi ph m ang g p hoàn c nh khó khăn c bi t v kinh t , ng th i ngư i vi ph m có ơn ngh ư c n p ti n ph t nhi u l n; ơn ngh ã ư c y ban nhân dân c p xã nơi ngư i vi ph m cư trú xác nh n hoàn c nh thì ngư i ra quy t nh x ph t hành chính quy t nh b ng văn b n cho phép ngư i vi ph m ư c n p ti n ph t nhi u l n theo trình t , th t c quy nh t i i u 27 c a Ngh nh s 128/2008/N -CP. Quy t nh x ph t b ng hình th c ph t c nh cáo, b ng hình th c ph t ti n theo th t c ơn gi n, biên b n VPHC, quy t nh x ph t VPHC ph i m b o ghi y các n i dung theo các m u Ph l c ư c ban hành kèm theo Ngh nh 40/2009/N -CP. Quy t nh x ph t VPHC có hi u l c k t ngày ký ban hành, tr trư ng h p Quy t nh có ghi ngày có hi u l c khác. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, cá nhân, t ch c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t. 2. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : i v i m t s hành vi VPHC ư c quy nh t i Ngh nh 40/2009/N -CP, ngoài hình th c x ph t chính còn b áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu . a) Hình th c x ph t b sung tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thú y: Gi y phép là m t lo i gi y t do cơ quan thú y có thNm quy n c p cho t ch c, cá nhân t ch c, cá nhân này ư c phép ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c thú y. Ch ng ch hành ngh thú y là m t lo i gi y t do cơ quan thú y có thNm quy n c p cho cá nhân cho phép cá nhân hành ngh v thú y trong m t lĩnh v c nh t nh. Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh : t i a không quá 12 tháng i v i hình th c tư c quy n s d ng có th i h n và t 12 tháng tr lên i v i hình th c tư c quy n s d ng không có th i h n. i v i lo i gi y phép mà ngư i có thNm quy n x ph t VPHC không có thNm quy n tư c quy n s d ng (ví d như Gi y phép kinh doanh do S K ho ch & u tư các t nh, thành ph c p) thì ngư i có
 10. thNm quy n ph i có văn b n ki n ngh ng th i g i kèm theo h sơ v vi c VPHC n cơ quan ã c p phép x lý. i v i hành vi VPHC mà trong Ngh nh 40/2009/N -CP quy nh vi c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh trong m t kho ng th i gian nh t nh (ví d t 03 n 06 tháng) thì ngư i có thNm quy n ph i căn c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m quy t nh th i h n c th ngư i vi ph m b tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . N u m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m mà các hành vi vi ph m này u ư c quy nh hình th c x ph t b sung là tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thì ngư i có thNm quy n x ph t ch áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh i v i m t hành vi vi ph m mà Ngh nh s 40/2009/N -CP quy nh có th i h n tư c quy n s d ng dài nh t i v i hành vi này. b) T ch thu tang v t, phương ti n VPHC: T ch thu tang v t, phương ti n VPHC là hình th c ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c ph t chính. Th t c và các trư ng h p c th b áp d ng t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m ư c quy nh t i Ngh nh s 40/2009/N -CP và các Ngh nh x ph t VPHC trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c khác có liên quan. Khi t ch thu tang v t, phương ti n VPHC, ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh t ch thu theo m u quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này. Không áp d ng hình th c x ph t t ch thu tang v t, phương ti n trong trư ng h p tang v t, phương ti n b t ch c, cá nhân vi ph m chi m o t, s d ng trái phép mà ph i tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp. c) Các bi n pháp kh c ph c h u qu Bi n pháp kh c ph c h u qu là m t trong nhi u hình th c x ph t ư c áp d ng cùng v i hình th c x ph t chính, nh m x lý tri t vi ph m, lo i tr nguyên nhân, i u ki n tái ph m, kh c ph c h u qu do VPHC gây ra. Vi c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu bu c tiêu h y tang v t VPHC ph i l p h i ng tiêu h y và ph i l p biên b n tiêu h y theo m u t i Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư này. Trong lĩnh v c thú y, ngoài các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 3, i u 7 thì Ngh nh s 40/2009/N -CP còn quy nh m t s bi n pháp kh c ph c h u qu c thù sau ây: T m ình ch ho t ng c a cơ s ; Bu c thu h i thu c thú y. i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 và kho n 4 i u 17 Ngh nh 40/2009/N -CP quy nh bi n pháp kh c ph c h u qu là t m ình ch ho t ng c a cơ s trong trư ng h p c n thi t kh c ph c cho n khi i u ki n v sinh thú y theo quy nh. Trư ng h p c n thi t ư c hi u là các trư ng h p mà cơ s vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v i u ki n v sinh thú y, v sinh thú y môi trư ng s n xu t, kinh doanh mà h u qu có th gây nh hư ng n ng n ho c tác ng tr c ti p n s c kh e ngư i dân ho c môi trư ng s ng xung quanh. Tùy theo m c vi ph m, tình tr ng vi ph m i u ki n v sinh thú y c a cơ s mà ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh th i gian t m ình ch ho t ng c a cơ s , ng th i nêu rõ th i i m cơ s ph i kh c ph c hoàn toàn i u ki n v sinh thú y cơ quan thú y có thNm quy n ti n hành ki m tra trư c khi cho phép cơ s ho t ng tr l i. i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 18, kho n 3 i u 20 Ngh nh 40/2009/N -CP quy nh bi n pháp kh c ph c h u qu là bu c thu h i thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y.
 11. Vi c thu h i thu c ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 02/2009/TT-BNN ngày 14/01/2009 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n th t c thu h i và x lý thu c thú y. Chương 5 T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Chánh Thanh tra S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chánh Thanh tra C c Thú y, Chánh thanh tra Chi c c Thú y các t nh, thành ph ch u trách nhi m ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n Thông tư, n u có vư ng m c, cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i i u ch nh, b sung. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B Nông nghi p & PTNT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Di p K nh T n - V Pháp ch , C c Thú y - B NN & PTNT; - S NN & PTNT,Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Lưu: VT, C c Thú y.
Đồng bộ tài khoản