Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 1012/TT-LB ngày 25/12 của liên Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn t Þ ch c ñ a B é  X © y  d ù n g  ­ B a n  T æ  c h ø c C¸n b é  C h Ý n h   h ñ   p s è  702/1997/TTLT­B X D­B T C C B C P   g µ y  25 th¸ng 10  m  1997 n n¨ v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a T h « n g    liªn é t  B s è 1012/TT­L B  n g µ y 25/12/1996 c ñ a liªn é  X © y   ù n g  ­  B d B a n  T æ  ch øc  c¸n b é  C h Ý n h  p h ñ  h í ng d É n  n hi Ö m   ô,v q u y Ò n  h ¹ n  µ  c ¬  c Ê u  t æ  ch øc  c ñ a  ¬   u a n v cq c h u yªn m « n  gi ó p U û  b a n  n h © n   © n   Þ a  p h ¬ n g d ® q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  n g µ n h  X © y   ù n g l n d C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, NghÞ   nh  è  l  tv x d   ®Þ s 92/CP  µy  ng 23/8/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi    c Ch ph v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Òu  m s® c §i lÖ  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996;Bé   ©y  ùng  µ   X d v Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  öa  æi  ét  b Ch ph s ® m sè  iÓ m   ña  ® c Th«ng   ªnBé  è  tli   s 1012/TT­ ngµy  LB  25/12/1996 nh    sau: Bá   o¹n  Ðt  ® "X duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët m ét  è  ù  x©y  ùng  thi   k thu   s d ¸n  d c«ng  tr×nh  ©n  ông  µ  d d v c«ng  nghiÖp  ã m   C   nh B,  theo  ù  û  Òn  ña  û     s u quy c U ban nh©n  ©n  d tØnh" t¹  iÓ m      i ® c,kho¶n    ôc  IphÇn  cña  1, m II   , B  Th«ng   t 1012/TT­ LB  µy  ng 25/12/1996.Nh   Ëy  iÓ m      v® c, kho¶n    ôc  IphÇn  cña  1, m II   , B  Th«ng    t 1012/TT­ cßn  ¹ lµ"Phèihîp víi   ¬  LB  l    i       c quan  ã  ªnquan  Èm    c¸c c li   th tratæng  ù  d to¸nc¸c c«ng  ×nh do  a   ¬ng     tr   ®Þ ph qu¶n  ý®Ó   ×nh Uû   l  tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  xÐt duyÖt".   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý  tn c hi l   15  k t  k ban  µnh. h Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   Çn  qu¸ tr       cv   c ph¶n  kÞp  êivÒ   ¸nh  th   Bé   ©y   ùng  µ  X d v Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh   ñ    ­  b Ch ph ®Ó nghiªn cøu      gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản