Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
188
lượt xem
9
download

Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán nợ ngân sách Nhà nước bằng kỳ phiếu thanh toán nợ của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  71­T C/K B N N  n g µ y   c 14 th¸ng 11 n¨ m  1992 H í ng d É n   th ù c hi Ö n  thanh to¸n  î  g © n  s¸ch N h µ  n íc b » n g  k ú  p hi Õ u  thanh  nn to¸n   n î c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc N Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  CT   µy  01­ ®Þ s 09­ ng 13­ 1992  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é   ëng  Ò   B tr v "Thanh    to¸nc«ng  î trong tæng  n    thanh    î giai®o¹n    to¸nn     I"; sau    ∙  µn  èng  Êt víi ©n  µng  µ   ícViÖtNam;  é  µichÝnh  ­ khi® b th nh     Ng h Nh n     BT  h íng  Én  Öc    d vi c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc sö  ông  ú  Õu  Nh n   d k phi thanh    î do   to¸n n   Ng ©n  µng  µ   ícph¸tthµnh  h Nh n     theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 15/Q§­ NH2   µy  01­ ng 15­ 1992  µ  v Th«ng  sè  t 02/TT­NH2   µy  01­ ng 31­ 1992  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   ®Ó   ép    îNg ©n  n tr¶n   s¸ch Nhµ   ícnh    n   sau: I ­ N g u yªn t ¾ c c h u n g: 1. C¸c    doanh nghiÖp  µ   íccã  ë  ÷u  ú  Õu  Nh n   s h k phi thanh    î (díi y   to¸nn     ®© gäit¾tlµkú  Õu)do  ©n  µng  µ   ícTrung  ng    µnh  îcsö  ông        phi   Ng h Nh n   ¬ ph¸th ® d kú  Õu        î qu¸ h¹n  õ30­ 1991  ëvÒ   íc)cho  ©n   phi ®ã ®Ó tr¶n     (t   4­ tr   tr   Ng s¸ch Nhµ     níc.Trêng  îp dïng  ú  Õu        h  k phi ®ã ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n  î Ng ©n   n  s¸ch Nhµ     nícsau  êih¹n 30­ 1991    th     4­ ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      T  ch nh b»ng    v¨n b¶n. a. §èi víikú  Õu  ∙  n   ¹n        phi ® ®Õ h thanh  to¸n,c¸c doanh     nghiÖp mang  ú  k phiÕu  ùctiÕp nép  µo  ©n   µng  ¬ng  ¹i hoÆc   ©n   µng  Çu     tr     v Ng h Th m  Ng h § t ph¸t tr Ón (n¬idoanh  i    nghiÖp  ë   µikho¶n) ®Ó   m t    KBNN   µm  ñ tôc thanh      l th     to¸nqua Ng ©n  µng  µ  ép    îNg ©n  h v n tr¶n   s¸ch Nhµ   íc.   n b. §èivíikú  Õu  a  n   ¹n        phi ch ®Õ h thanh  to¸n,c¸c doanh     nghiÖp  ép  ùc n tr   tiÕp vµo    ôc    Chi c Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è    µm  ñ tôcthanh    b  n    ph ®Ó l th     to¸n tr¶ nî Ng ©n      s¸ch  µ   íc chØ   Ýnh  Nh n   t theo  Ö nh     m gi¸,kh«ng  îc tÝnh    ®  l∙ theo i   quy  nh  ë  Çn  íi y. ®Þ nªu  ph d   ®© 2.  Chi  ôc  c Kho  ¹c  µ   íc lµ ®¬n   Þ   ùc  Ön  Öc  Õp  Ën  ú  b Nh n     v th hi vi ti nh k phiÕu  a  n   ¹n  ch ®Õ h thanh  to¸n do    c¸c  doanh  nghiÖp  ép  µo  µ  ã  n v v c tr¸ch   nhiÖ m  b¶o  qu¶n, cÊt  ÷,thanh    gi   to¸n kú  Õu  íiNg ©n   µng  µ   íc khi   phi v   h Nh n     ®Õ n   ¹n.Kho  ¹c  µ   íc ® îc sö  ông  ån  ©n  ü  ña  h  b Nh n     d t ng qu c Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   ®Ó  mua   ¹ kú  Õu  a  n   ¹n  l   phi ch ®Õ h thanh    doanh  i to¸ndo  nghiÖp  ép  µo    n v ®Ó tr¶nî Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc theo    Þ m Ö nh         ê kú  Õu.Sè   Òn   n  gi¸tr   gi¸ghitrªnt   phi   ti   thanh    î cho  ©n  to¸nn   Ng s¸ch ® îcghithu vµo  ©n       Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  iÒu  Õt   n  ® ti   cho    Êp  ©n  c¸cc Ng s¸ch theo chÕ         ®é quy  nh  ¹ thêi®iÓ m   Ën  ú  Õu. ®Þ t    i nh k phi 3.  ¬   C quan  Õ   ã  thu c tr¸ch nhiÖ m     x¸c  nh   ®Þ c¸c  kho¶n  Õ   ña    thu c c¸c doanh  nghiÖp cßn  î Ng ©n   n  s¸ch tõ 30­ 1991  ëvÒ   íc;®«n  c, kiÓm        4­ tr   tr   ®è   tra c¸cdoanh    nghiÖp  µ   ícthanh    îcho  ©n  Nh n   to¸nn   Ng s¸ch ®Çy  ,  Þp  êi.   ®ñ k th 4.C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖm    thanh    îqu¸ h¹n tõ30­ to¸nn         4­1991  ëvÒ   íc(hoÆc  tr   tr   sau  êih¹n  µy  Õu  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën) th   n n ®  T  ch nh   víi ©n   Ng s¸ch xong  ícngµy  12­   tr   31­ 1992. 5.C¸c  ¬    c quan  µichÝnh,Thu Õ,  T    Kho  ¹c Nhµ   ícphèihîp kiÓm      b  n     tra,x¸c ®Þnh  è  Òn c¸c doanh  s ti     nghiÖp  µ   íccßn  î Ng ©n   Nh n   n  s¸ch Nhµ   ícngoµisè    n   
  2. 2 nî tõ 30­ 1991  ëvÒ   íc®Ó   «n  c    ép  Þp  êivµo  ©n      4­ tr   tr   ® ®è thu n k th   Ng s¸ch Nhµ     níc. 6. C¸c    Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  n   tr¸chnhiÖ m     tæng  îp,b¸o    ×nh  ×nh  ùc h   c¸o t h th   hiÖn thanh    î Ng ©n   to¸nn   s¸ch Nhµ   ícb»ng  ú  Õu  ña      n  k phi c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íctheo quy  nh  n    ®Þ trongTh«ng   µy.   tn II  ­ § è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi s ö  d ô n g  k ú  p hi Õ u: 1. §èit ng:§îcsö  ông  ú  Õu      î qu¸ h¹n     î     d k phi ®Ó tr¶n     cho  ©n  Ng s¸ch Nhµ     níclµc¸cdoanh       nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  ë  ÷u  ú  Õu  Nh n     s h k phi thanh    îdo  to¸nn   Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng    µnh. h Nh n   ¬ ph¸th 2.Ph¹m      vi: ­ Kú   Õu    phi chØ  îc sö  ông      î qu¸ h¹n  ® d ®Ó tr¶n     cho  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc   n  ®èi  íic¸c kho¶n  î tõ 30­ 1991  ëvÒ   íc,vµ    v    n     4­ tr   tr   c¸c kho¶n  Òn  î thuÕ    ti n   sau ngµy  4­ 30­ 1991  Õu  îcBé  µichÝnh  ôc  n ®  T  C KBNN   Êp  Ën  ch nh b»ng    v¨n b¶n: ­ C¸c    doanh nghiÖp  µ   ícdïng  ú  Õu    î Ng ©n   Nh n   k phi tr¶n   s¸ch Nhµ   íclµ   n    nh÷ng  ú  Õu  ã    Þ vµ  k phi c gi¸tr   cßn  trong  êih¹n  th   thanh  to¸n do  ©n   µng    Ng h Nhµ   ícquy  nh        n  ®Þ ®Ó tr¶c¸c kho¶n  î Ng ©n   n  s¸ch Nhµ   íc(theo thêih¹n      n      nªu trªn)  bao  å m: g +  Õ   Êt,nhËp  Èu. Thu xu   kh +  Õ   Thu doanh    thu hoÆc     èc  thu qu doanh. +  Õ     ô ® Æc   Öt. Thu tiªuth   bi +  Õ   îtøc hoÆc   înhuËn  Thu l     i l  i cßn  îNg ©n  n  s¸ch Nhµ   íc.   n +  Õ   µinguyªn. Thu t   +  Kho¶n    Ò   ö  ông  èn  ©n  thu v s d v ng s¸ch. +  Êu  Kh hao  ¬  c b¶n. +  Thu  Õn    bi gi¸TSC§. +  î  Ò   Òn hµng  Ön  î N v ti   vi tr  ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  Thu  µn  èn  õc¸ckho¶n    µn  èn  ña  ôc  ù  ÷quèc  ho v (tr     thu ho v c C d tr   gia). ­ Chi côc     Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh,thµnh  è  µ ®¬n  Þ  Õp  Ën, kiÓm   b  n    ph l   v ti nh   so¸tkú  Õu  c¸c doanh    phi do    nghiÖp  ép  µo, b¶o  nv  qu¶n  µ  µm  ñ  ôc trùc v l th t     tiÕp thanh    íiNg ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è    a   µn    ú  to¸nv   h Nh n     ph trªn®Þ b khik phiÕu  n   ¹n thanh  ®Õ h   to¸n. III  ­ Tr × n h t ù, ñ t ô c thanh to¸n n î n g © n  s¸ch ® ¨ n g k ý  p hi Õ u   th thanh to¸n n î q u a  K h o  b ¹ c N h µ  n í c: 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc: Nh n
  3. 3 C¸c doanh  nghiÖp  µ   íc ® îc dïng  ú  Õu  Nh n     k phi thanh  to¸n nî cßn     trong  thêih¹n    thanh to¸n ®Ó     î qu¸  ¹n    tr¶n   h cho  ©n   Ng s¸ch  µ   íc,ph¶inép  µo  Nh n     v Chi côc    KBNN    ¬idoanh  ­n   nghiÖp  ng  ôsë,c¸chå  ¬  ®ã tr       s chøng  õsau  y: t  ®© a.§¬n    Þ    ®Ò ngh thanh    îNg ©n  to¸nn   s¸ch Nhµ   ícb»ng  ú  Õu,cã      n  k phi   x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  Õ  Ò   õng  ¹  Õ  µ   n  Þ  thu v t lo ithu m ®¬ v cßn  î Ng ©n   n  s¸ch Nhµ     níc(mÉu  nh  Ìm).   ®Ý k b. Kú   Õu  ña    phi c doanh  nghiÖp  µ   íc dïng      î cho  ©n   Nh n   ®Ó tr¶n   Ng s¸ch  Nhµ   íc lµ kú  Õu  Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng    µnh  n     phi do  h Nh n   ¬ ph¸th cßn trong  thêih¹n    thanh    µ  to¸nv kh«ng  Þ  Èy xo¸,söa  ÷a,nhÇu, r¸chn¸t, Ðt  ÷  µ  bt    ch       n ch v dÊu ph¶i®Çy   ,  â  µng  µ    ®ñ r r v ph¶i® îc Ng ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn  íc khi    h Nh n     tr     Kho  ¹c Nhµ   íclµm  ñ tôcthu nhËn. b  n  th       c.B¶ng    ép  ú  Õu    kª n k phi thanh    î(mÉu  ®Ýnh  Ìm) ® îclËp 2  ªn  to¸nn   K2  k       li , sau    ã    Ën  ña  khic x¸c nh c Kho  ¹c Nhµ   íc,®¬n  Þ  ÷ l¹ 1  ªn  li   öiChi b  n  v gi     li , ªng     i 1  côc  KBNN.  çi lo¹ kú  Õu  Ëp 1  M   i phi l   b¶ng      kª riªng(lo¹1      n¨m, lo¹ 2  i   i n¨m).   d. GiÊy  ép  Òn (mÉu  ®Ýnh  Ìm) do    n ti   K3  k   doanh  nghiÖp  Ëp  µm  li :   l l 5  ªn  1 li  u  ¹ doanh  ªnl t i   nghiÖp,4  ªnnép    li   KBNN   ïng víi ú  Õu;sau    Õ     ý  c     phi   k khik to¸nk x¸cnhËn,göil¹doanh         i nghiÖp  li       1  ªn®Ó ghisæ. e. §èivíikú  Õu  n   ¹n        phi ®Õ h thanh    Òn,doanh  to¸n ti   nghiÖp  mang  ê kú  t  phiÕu  n   ©n  µng  ¬idoanh  ®Õ Ng h (n   nghiÖp  ë   µikho¶n)®Ó   ©n  µng  µm  m t    Ng h l thñ  ôc thanh  t  to¸n kú  Õu    phi cho  doanh  nghiÖp. Ng ©n   µng  ã    h c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  ngay  Òn vµo  µikho¶n  Òn göicña  ti   t  ti     KBNN   ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   ­ m t  i h Nh n íctØnh,thµnh  è.§ång  êidoanh      ph   th   nghiÖp  ph¶ilËp 5  ªngiÊp  ép  Òn nép      li   n ti   ngay  µo  v KBNN;  ö  ýc¸cli   Êy nép  Òn nh  iÒu  ®  trªn. x l     ªngi   ti   ® 1. nªu  2.Chi côc     Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n a. §èivíi ú  Õu  a  n   ¹n        phi ch ®Õ h thanh    îcKBNN   Ën  µ  Óm    k to¸n®   nh v ki tra toµn  é   å   ¬    ép  ú  Õu      î  ©n   b h s xin n k phi ®Ó tr¶ n Ng s¸ch  µ   íc do  Nh n   doanh  nghiÖp  ép  µo, ®¶m   nv  b¶o  ,  ng  ñ  ôc,hîp  Ö,hîp  ®ñ ®ó th t   l   ph¸p  Ò   v chøng  õ. t  Riªng kú  Õu,ph¶icö    é  ïng víi ©n    ña    phi     c¸n b c     nh viªnc doanh  nghiÖp  ùctiÕp  tr   ®em   n   ©n   µng  µ   íclµm  ñ tôc x¸c nhËn  ®Õ Ng h Nh n   th       theo  quy  nh.  ®Þ Sau    khi gi¸m  nh  ®Þ xong,Ng ©n  µng  µ   ícký    Ën  µo  èc    Ýa  ph¶i   h Nh n   x¸cnh v g trªnph bªn    ë  Æt   m sau  ê kú  Õu  Çn    ó  ç  ê phiÕu  t   phi (ph ghich ch t   cßn  ¾ng),ghirâ hä    tr       tªn ngêi ký    Ën,  ng  Êu  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è. C¸n  é    x¸c nh ®ã d Ng h Nh n     ph   b Kho  ¹c  µ   íc mang  ê kú  Õu    Ò     Õn  µnh  µm  ñ  ôc thanh  b Nh n   t   phi ®ã v ®Ó ti h l th t   to¸nkú  Õu    phi cho  doanh  nghiÖp    îNg ©n  tr¶n   s¸ch Nhµ   íc.   n b.Xö  ýc¸cchøng  õthanh    ú  Õu:   l    t  to¸nk phi KÕ     to¸nKho  ¹c Nhµ   ícnhËn  îcbé  å  ¬,chøng  õdo  b  n  ®  hs  t   doanh  nghiÖp  nép  å m: g ­B¶ng    ép  ú  Õu    kª n k phi thanh    îdo  to¸nn   doanh nghiÖp  Ëp 2  ªn  l   li , sau    khi ký    Ën,  öi tr¶ ®¬n   Þ   li ,li   x¸c nh g   v 1  ªn  ªncßn  ¹  Ìm  íitê kú  Õu    µm  lik v     phi ®Ó l chøng  õh¹ch to¸nkÕ     µ  t      to¸nv nghiÖp  ô  v thanh    ú  Õu. to¸nk phi ­ §¬n    Þ    ®Ò ngh thanh    î Ng ©n   to¸n n   s¸ch Nhµ   íc;kÕ    u  ïng    n   to¸n l c b¶ng  kª. ­ GiÊy  ép  Òn  Éu    n ti (m K3)  doanh  do  nghiÖp  Ëp  li   è  Òn    Êy  l 4  ªns ti trªngi nép  Òn  ti ph¶i khíp ®óng  íisè  Òn  ña    ú  Õu      v   ti c c¸c k phi thanh  to¸n do    doanh  nghiÖp  ép  µo  n v Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó     îNg ©n  b  n   tr¶n   s¸ch Nhµ   íc;sau    ý      n  khik x¸c nhËn, tr¶l¹ doanh     i   nghiÖp  li , 1  ªn cßn  li   ö  ýnh  3  ªnx l   sau: 1  ªngöi c¬    li     quan 
  4. 4 thuÕ  ng  Êp,1  ªngöic¬  ®å c   li     quan  µichÝnh,1  ªnkÕ     T    li   to¸nKBNN   µm  ñ tôc l th     h¹ch to¸nkÕ         µo  ©n      to¸nghithu v Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  ng    n   ®ã chøng  õ. t c.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n: ­H¹ch    Õ     ¹ib¶ng:   to¸nk to¸nngo   C¸c Chi  ôc  c Kho  ¹c  µ   íc m ë   µikho¶n  ¹ib¶ng  è      Õt b Nh n   t  ngo   s 02, chi ti   tiÓu kho¶n: "Kú  Õu    phi b¶o qu¶n  ê  ch thanh  to¸n";®ång  êim ë     Õ       th   sæ k to¸n ngo¹ib¶ng      ®Ó theo dâi.   Khidoanh    nghiÖp  ép  ú  Õu,kÕ       Ëp  n k phi   to¸nghinh TK02  ë      Õt (m sæ chiti   theo tõng ®¬n  Þ).     v Khi xuÊt kú  Õu    µm  ñ tôc thanh      phi ®Ó l th     to¸n,kÕ     Ëp  Õu  µ      to¸nl phi v ghi xuÊtTK02.   Quy   c h¹ch  í  to¸n kÕ     to¸n ngo¹ib¶ng, m çi  ê kú  Õu  µ 1  ng  Öt       t   phi l   ®å Vi   Nam     Õttheo m Ö nh     µ  (chiti     gi¸v theo kú  ¹n).  h B¶o qu¶n  ê kú  Õu  a  n   ¹n  t   phi ch ®Õ h thanh  to¸n trong    kho  Òn   b¶o  ti nh qu¶n  Òn m Æt   µ  ti   v b¶o qu¶n  Ðc  ña  Ö   èng  s c h th Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­H¹ch    Õ       µo  ©n    to¸nk to¸nthu v Ng s¸ch Nhµ   íc:   n C¨n  vµo  ú  Õu  ïng  íigiÊy  ép  Òn  doanh  cø  k phi c v  n ti do  nghiÖp  ép  µo  nv KBNN,  Õ     ö  ýnh  k to¸nx l   sau: Ghi  î TK66  n  (TK 661      Õtkú  Õu  ­ Chi ti   phi thanh    î NSNN   a  n   to¸n n   ch ®Õ h¹n thanh    to¸n). Cã   74  TK  (741). §ång  êi®iÒu  Õtcho    Êp  ©n  th   ti   c¸cc ng s¸ch: Nî  74  TK  (741) Cã   71,72,73. TK      ­1  ªnb¶ng      li   kª thanh    ú  Õu  ïng lµm  to¸nk phi d   chøng  õghinîTK  t       661. ­ 1  ªngiÊy  ép  Òn  µm    li   n ti l chøng  õ ghi Cã     t     TK 741, sau    Ëp  Õu    ®ã l phi chuyÓn kho¶n    iÒu  Õtcho  ©n  ®Ó ® ti   ng s¸ch c¸ccÊp.    d.Thanh    ú  Õu    n   ¹n thanh    íi ©n  µng  µ   íc:   to¸nk phi khi®Õ h   to¸nv   Ng h Nh n ­ C¨n  kú  Õu  n   ¹n  cø  phi ®Õ h thanh  to¸n,kÕ     to¸n ngo¹ib¶ng  Ëp  Õu      l phi xuÊtkho,ghixuÊtTK  (nh÷ng  êkú  Õu  n   ¹n thanh         02  t   phi ®Õ h   to¸n); ñ kho       th ghi sæ   Êt kho  xu   b¶o  qu¶n  Êy tê cã    Þ;kÕ     Ëp b¶ng    Éu  è  gi     gi¸tr   to¸nl   kª (m s KBNN)  vµ  Ìm  k theo    ú  Õu  n   ¹n  c¸c k phi ®Õ h thanh  to¸n cïng  íi1    v   b¶ng  tÝnh    öi kª  l∙ g   i Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph (b¶ng  tÝnh    îc lËp  kª  l∙ ®   i riªng lo¹  ú    ik phiÕu  n¨m     Êt1,8%  1  ­l∙su   i th¸ng;lo¹ kú  Õu  n¨m     Êt2,1%      phi 2  i ­l∙su   i th¸ng). ­ Khi nhËn  îcb¶ng    µ     ®  kª v chøng  õ thanh    Ìm  t  to¸nk theo  Ng ©n   µng  do  h Nhµ   íc chuyÓn  n,  n  ®Õ sau    i  Õu, kiÓm     ng  íib¶ng  thanh  khi®è chi   so¸t®ó v  kª  to¸nvµ    b¶ng    Ýnh    ïng c¸cchøng  õkÌm  kª t l∙c     i t  theo,kÕ       to¸nghi: +  èivíi Òn gèc    î  51  §   ti   ghi: TK  (511) N                   Cã   66                     TK  (661) +  èivíi è  Òn l∙ghi: î  51  §     ti       TK  (511) s i N                      ã   93                     C TK  (931)
  5. 5 vµ  öib¸o c¸o cho  Õ     éibé,kÕ     éibé  g      k to¸nn     to¸nn   ghi: Nî  51  TK  (511) Cã   70  TK  (706   ë     Õtl∙thu vÒ   ­M chiti       thanh    ú  Õu). i to¸nk phi ­ Trêng  îp  ú  Õu  Ng ©n   µng  µ   íc trùc tiÕp    h k phi do  h Nh n     thanh to¸n cho    doanh nghiÖp    îNg ©n  tr¶n   s¸ch Nhµ   íc:   n KhinhËn  îcb¶ng      ®  kª thanh    Ìm  to¸nk theo  chøng  õ (1 li   t     ªnb¶ng    kª thanh  to¸n kú  Õu) do  ©n   µng  µ   íc chuyÓn  n,    phi   Ng h Nh n   ®Õ sau    Óm   khiki so¸t, i    ®è chiÕu  íp ®óng  íigiÊy  ép  Òn,do  kh   v  n ti   doanh  nghiÖp  Ëp  ép  µo  l n v Kho  ¹c b  Nhµ   íc(theo quy  nh    iÓ m     Çn  I trªn) kÕ       n    ®Þ ë® 1.e ph II  nªu    to¸nghisæ: , Nî  51  TK  (511)   Cã   74  TK  (741) §ång  êilËp phiÕu  th     chuyÓn  kho¶n    iÒu  Õtcho    Êp  ©n  ®Ó ® ti   c¸cc ng s¸ch  theo bótto¸n:    Nî  74  TK  (741) Cã   71,72,73. TK      IV ­ B¸o c¸o: Hµng  th¸ng c¸c Chi côc      Kho  ¹c Nhµ   íctæng  îp b¸o    Ò   ×nh  ×nh  b  n  h   c¸o v t h thu  î vµ  n   thanh  to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc b»ng  ú  Õu  Nh n   k phi thanh  to¸n nî (MÉu     K5). B¸o c¸o  Ëp  b¶n: 1  l 5    b¶n u  ¹  l ti Chi  ôc  c Kho  ¹c  µ   íc,1  b Nh n   b¶n  öi c¬ g  quan  Õ  ng  Êp,1  thu ®å c   b¶n  öic¬ g   quan  µichÝnh,1  T    b¶n  öiphßng  Õ     g  K to¸n Côc Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n  tæng  îp b¸o    é   ô  ©n   h   c¸o B (V Ng s¸ch Nhµ   íc,Tæng     n  côc  Õ),1  Thu   b¶n  öiNg ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. g  h Nh n     ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. tn c hi l     h k t  k C¸c doanh nghiÖp  µ   íc,c¬  Nh n   quan  µi chÝnh, Thu Õ   µ  T    v Kho  ¹c Nhµ   b  nícthùc hiÖn  Öc      vi thanh    îNg ©n  to¸nn   s¸ch Nhµ   ícb»ng  ú  Õu    n  k phi thanh    to¸n nîqua    Kho  ¹c Nhµ   ícthèng  Êt theo c¸cquy  nh  b  n  nh      ®Þ trong Th«ng   µy.   tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  c¸o kÞp  êi qu¸ tr       cv   ®Ò ngh b¸o    th   vÒ   é  µichÝnh  ôc  BT  (C Kho  ¹c Nhµ   íc)®Ó   èng  Êt híng dÉn    b  n   th nh     bæ sung.
  6. 6 M É u  K 1 ch qu¶n      Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam        C¬   quan  ñ  ho x∙h   ngh Vi   Tªn  n  Þ...                 §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc ®¬ v .                  . l    do   ph § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  thanh to¸n n î n g © n  s¸ch b ¶ n g  k ý   p hi Õ u  thanh to¸n n î KÝnh  öi:   ôc  g   c Kho  ¹c Nhµ   íc:.. . . Chi b  n   . .. Theo  Ón  bi b¶n  thanh    to¸nc«ng  îsè:.. . . µy. . ... n     . . ng . . ...   îclËp gi÷a: ®   §¹idiÖn:   ­  ­  ­  ­ §¬n  Þ... . .  v . . .cßn  î  ©n   . n Ng s¸ch  . . .... ,  .. . ....® trong    ã:. . ..    µ   ®ã c . . ..® l   . kho¶n  î Ng ©n   n  s¸ch tõ 30­ 1991  ëvÒ   íc,cô  Ó  õng      4­ tr   tr   th t kho¶n  Õ  µ    thu v thu nîNg ©n    s¸ch tõ30­ 1991  ëvÒ   ícnh      4­ tr   tr   sau: ­  ­  ­ § Ò   Þ  ngh Kho  ¹c Nhµ   íccho  n  Þ  îcthanh    b  n  ®¬ v ®   to¸nkho¶n  îtrªnb»ng  n    kú  Õu  è:.. . ....t   . . ........ phi s   . . ....r gi¸: . ........ Þ X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Õ: thu     µy... Ng  th¸ng..  .n¨m  . 199  Côc,(Chicôc)thuÕ... .       . . Gi¸m  c  Ý  ®è x nghiÖp X¸c  Ën  n  Þ...  ã  nh ®¬ v .c . c¸ckho¶n  îNS   õ30­ 1991    n   t   4­ trëvÒ   íclµ:   tr   ­ ­ ­ Ngµy... .th¸ng.. .n¨m  . . . 199 Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õ thu
  7. 7 Tªn  n  Þ  ®¬ v .. . .. . . .. M É u  K 2 B ¶ n g  kª n é p  k ú  p hi Õ u  thanh to¸n n î Lo¹i:              n¨m                     (1) KÝnh  öi:   ôc  g   c Kho  ¹c Nhµ   íc:.. . ..... Chi b  n   . . ..... Sè   TT Sè      ú  Õu sª ri phi k Sè  Òn ti X¸c  Ën  ña  nh c NHNN Céng:.. . .......... . . .......... §¬n  Þ v Chi côc    KBNN... . . NHNN  tØnh,thµnh  è..   ph . Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 199... Ngµy  Ën:.. . ... nh . . .. Ng êix¸cnhËn    Ng êinép      tr ng       KT  ë Ng êinhËn     tr ng      KT  ë (Ký,ghirâ hä    ng        tªn, ®ã dÊu) (1)LËp    riªngb¶ng    ¹ 12    kª lo i th¸ngvµ  ¹ 24      lo i th¸ng.  
  8. 8 M É u  K 3 Quy Ón  è:. .  s .. . Sè:.. . . ..   Bé  µichÝnh  T  C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Tæng  ôc  Õ c thu Côc,Chi côc    Gi Ê y n é p  ti Ò n b » n g  k ú  p hi Õ u  thanh to¸n n î Tªn  n  Þ  ®¬ v hoÆc   êinép  Òn: ng   ti §Þa  chØ: Nép  Òn b»ng  ú  Õu  ti   k phi thanh    îdo  to¸nn   NHNN:...    µnh. .ph¸th . Vµo  KBNN:  . . .tµi .. . ..     kho¶n  è:.. . . ¹ : .. . s   . .  i . .. . t § Ó   ép n PhÇn  KBNN   do  ghi Nî:. . . ........... . . ............ Cã:  . . ............ .. . . ........... Ch ¬ng Lo¹i Kho¶ H¹ng M ôc DiÔn  gi¶i TiÒn NS   NS   NS   n TW tØnh huyÖn Céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ....... ti   ch . . ...... §¬n  Þ  ép  Òn v n ti Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v KÕ   to¸n Kho  ¹c Nhµ   íc b  n ngµy  . t ¸ng. .n¨m  .. . h .  . (Ký,ghirâ hä          tªn, (Ký,ghirâ hä        tªn) Ngµy...th¸ng..n¨m    .   . 199.. 199 ®ãng  Êu) d K Õ     ëng to¸ntr K Õ     ëng  to¸ntr (Ký,ghirâ hä    ng        tªn,®ã Ký,     â hä   ghir   tªn dÊu)
  9. 9 Chi côc    KBNN .. . . ......  . . ........ . M É u  K 4 B ¶ n g  kª n é p  k ú  p hi Õ u  thanh to¸n n î Lo¹i:              n¨m                     (1)          Ýnh  öi: ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è:        K g  Ng h Nh n     ph .. . ........................... . . ........................... Sè   TT Sè      ú  Õu sª ri phi k Sè  Òn ti Chi côc    Kho  ¹c Nhµ   íc. . ..... b  n . . .... Ng ©n  µng  µ   íc.. . ...... h Nh n   . . ...... Ngµy...th¸ng..n¨m    .   . 199 Ngµy  Ën... . ............... nh . . .............. Ng êilËp   KT  ëng tr Thñ  ëng tr Ng êinhËn   KT  ëng Tr Gi¸m  ®èc Ghi chó:(1)LËp       riªnglo¹ 12    i th¸ngvµ  ¹ 24      lo i th¸ng.   M É u  K 5 Kho  ¹c Nhµ   íc b  n .. . ............ . . ............ M∙  è:. . ....... s . . ....... B¸o c¸o t × nh h × n h  thu n î N S N N  b » n g  K ú  p hi Õ u  thanh to¸n n î Th¸ng:.. . ../   . . .. 199 Sè   §¬n  Þ  ép vn Sè  Òn ti Ghi chó   TT Céng: .. . ...... . . ...... ..                          Ngµy...th¸ng..                              . .n¨m  . 199 Ng êilËp                   Thñ  ëng                        tr KBNN
  10. 10 Kho  ¹c Nhµ   íc b  n .. . ... . . .. M∙  è: s B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n k ú  p hi Õ u  thanh  to¸n n î Th¸ng:..     .199 . Sè   Sè îng kú  Õu l   phi Sè  Òn ti Trong  ®ã TT NS   TW NS   NS   tØnh huyÖn Tæng  éng c .. . ...... . . ..... .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 199 Ng êilËp                        Thñ  ëng                             tr KBNN
Đồng bộ tài khoản