Thông tư 76/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
115
lượt xem
19
download

Thông tư 76/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  S è  76/2003/TT­B T C  n g µ y  04 th¸ng  08 n¨ m  2003 H í ng  d É n  v Ò  b¶ o  hi Ó m  trong ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g C¨n  LuËt kinhdoanh  cø      b¶o  Ó m   µy  th¸ng12  hi ng 09    n¨m  2000; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 01    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtm ét  è  iÒu  ña  Ët kinh doanh  ®Þ chiti   s® c Lu     b¶o  Ó m; hi C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; NghÞ   l  tv x d   ®Þnh  è  s 07/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  c Ch ph v s ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u   vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  Ò   T  h  v b¶o  Ó m   hi trong ®Ç u    µ  ©y  ùng      tv x d nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Khi tiÕn hµnh       c«ng    u    µ  ©y  ùng  éc c¸c dù    u  ,c¸c t¸c®Ç tv x d thu     ¸n ®Ç t    tæ chøc  µ    ©n  ã  ªnquan  Ó  c¸c tæ  v c¸ nh c li   (k c¶    chøc,c¸ nh©n  ícngoµitham     n    gia ho¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng  µ  ¹t®éng       tv ®Ç tv x d v ho   thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  tr×nh t¹  Öt Nam)  ùc hiÖn   i Vi   th   mua  b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    µy  tn ®Ó  øng  ã  íi Öth¹iph¸tsinh do  ÷ng  ñiro bÊt ngê,kh«ng êng  íc® îc ph v   thi         nh r       l tr     hoÆc   lçi thiÕu  ãt,sù  Êt  Èn  ña    chøc,c¸ nh©n  do    , s   b c c c¸c tæ     trong qu¸ tr×nh      ®Ç u    µ  ©y  ùng.  tv x d   B¶o  Ó m   hi trong ®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   ù    u    ùctiÕp cña    tv x d ®è     d ¸n ®Ç ttr   c¸c   nícngoµithùc hiÖn        theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u    ícngoµit¹  Öt lu   ®Ç t n    i Vi   Nam. 2. ViÖc    mua  b¶o  Ó m   hi trong ®Ç u    µ  ©y  ùng  ña    chøc  µ      tv x d c c¸c tæ  v c¸ nh©n ph¶ithùc hiÖn  ¹ doanh      t i nghiÖp  b¶o  Ó m   ¹t®éng    ÖtNam. hi ho   ë Vi   3. Quy  ¾c,®iÒu    t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m  trong ®Ç u    µ  ©y  ùng  hi     tv x d ¸p dông    theo quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ hi h c BT  II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.C¸c    s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi trong ®Ç u    µ  ©y  ùng    tv x d bao  å m: g 1.1.B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖ m  Ò     ngh nghiÖp   Ên  u    µ  ©y  ùng. tv ®Ç tv x d   1.2.B¶o  Ó m     hi c«ng  ×nh x©y  ùng.   tr   d     1.3.B¶o  Ó m     hi cho  Ëtt  ÕtbÞ, nhµ  ëng  ôc  ô    v  ,thi     x ph v thi c«ng. 1.4.B¶o  Ó m     ¹n ®èi víi êilao®éng.   hi tai       n ng     1.5.B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖ m  ©n  ù  i víi êithø      d s ®è     ng   ba. 
  2. 2 2.§èit ng b¶o  Ó m   ¾t  éc:    î   hi b bu 2.1.B¶o  Ó m     hi c«ng  ×nh x©y  ùng  ùc hiÖn  i víi   ù    u    ã  tr   d th   ®è     d ¸n ®Ç tc c¸c sö  ông  èn  ©n  d v ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn    t dông  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u     i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp  Nhµ   íc. n §èi víic¸c dù  ®Ç u    sö  ông    ån  èn        ¸n  t d c¸c ngu v kh¸c,Nhµ   íc khuyÕn    n  khÝch  mua  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 2.2.B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖ m   Ò     ngh nghiÖp   Ên  u    µ  ©y  ùng;b¶o  tv ®Ç tv x d   hiÓ m  cho  Ët t  ÕtbÞ, nhµ  ëng  ôc  ô    v  ,thi     x ph v thic«ng;b¶o  Ó m     ¹n  i víi   hi tain ®è     ngêi lao ®éng;     b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i  íingêi thø  thùc hiÖn    d s ®è v     ba    viÖc mua   b¶o  Ó m   ¾t  éc  i  íic¸c tæ  hi b bu ®è v     chøc,c¸ nh©n       khitham    ¹t gia ho   ®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng  µ  ¹t®éng    tv ®Ç t v x d v ho   thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh, tr   kh«ng  ©n  Ötnguån  èn  u  . ph bi   v ®Ç t 3.Bªn    mua  b¶o  Ó m   hi bao  å m:  ñ  u    g ch ®Ç t(hoÆc ban  qu¶n  ýdù      l   ¸n),tæ chøc  (hoÆc    ©n)   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh  c¸nh tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng. xd 3.1. §èi víib¶o  Ó m        hi tr¸ch nhiÖ m     nghÒ  nghiÖp   vÊn  u    vµ  ©y  t ®Ç t x dùng:Bªn    mua   b¶o  Ó m   µc¸c tæ  hi l     chøc  (hoÆc    ©n)   Ên  u    µ  ©y  c¸ nh tv ®Ç tv x dùng. 3.2.§èivíib¶o  Ó m        hi c«ng  tr×nh   ©y  ùng: Bªn     x d   mua  b¶o  Ó m   µ chñ  hi l  ®Ç u    t (hoÆc ban qu¶n  ýdù    êng  îp  phÝ   l   ¸n).Tr h  b¶o  Ó m   ∙  îc tÝnh  µo  hi ®®  v gi¸tróngthÇu  × nhµ  Çu  ùc hiÖn  Öc      th   th th   vi mua  b¶o  Ó m. hi 3.3.§èi víib¶o  Ó m   Ët  , thiÕtbÞ,  µ  ëng  ôc  ô         hi v t    nh x ph v thic«ng; b¶o   hiÓ m     ¹n  i víi êilao ®éng; b¶o  Ó m   tain ®è     ng       hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víi êi   d s ®è     ng   thø    ba:Bªn  mua  b¶o  Ó m   µc¸cdoanh  hi l    nghiÖp  ©y  ùng. xd 4.H¹ch    Ý    to¸nph b¶o  Ó m: hi 4.1. §èi víib¶o  Ó m        hi tr¸ch nhiÖ m     nghÒ  nghiÖp   vÊn  u    vµ  ©y  t ®Ç t x dùng:PhÝ     b¶o  Ó m   îctÝnh  µo    µnh  hi ®  v gi¸th s¶n  È m    Ên. ph tv 4.2.§èi víib¶o  Ó m        hi c«ng  ×nh  ©y  ùng: PhÝ   tr x d   b¶o  Ó m   µ m ét  é  hi l  b phËn  èn  u    cña  ù  vµ  îc tÝnh  v ®Ç t d ¸n  ®   trong tæng  ù  d to¸n (dù    to¸n)c«ng    tr×nh.PhÝ     b¶o  Ó m   îc tÝnh  hi ®  theo  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)  víigi¸trÞ c«ng  so        tr×nh. 4.3.§èivíi      b¶o  Ó m   hi cho  Ëtt  ÕtbÞ, nhµ  ëng  ôc  ô    v  ,thi     x ph v thic«ng;b¶o    hiÓ m     ¹n  i víi êilao ®éng; b¶o  Ó m   tain ®è     ng       hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víi êi   d s ®è     ng   thø    Ý   ba:Ph b¶o  Ó m   îctÝnh  µo    Ý  hi ®  v chiph s¶n  Êt­kinh doanh  ña  xu      c doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd 5. Khi  x¶y  sù  è  éc  ra  c thu tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m  ph¶i båi th ng     ê cho bªn mua  b¶o  Ó m   hi theo  ng    iÒu  Ön  µ  ®ó c¸c ® ki v ®iÒu  kho¶n  ña  îp ®ång  c h  b¶o  Ó m. hi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® c«ng  b¸o vµ    thay thÕ    Th«ng   è  ts 137/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng11  ng 19    n¨m  1999  ña  c Bé  µichÝnh  íng dÉn  T  h  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d
  3. 3 Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản