Thông tư 79/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư 79/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quÌc hÐi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   7 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­TTg  n g µ y   0 7 / 5 / 2 0 0 4   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ     v Ò   v i Ö c   ® i Ò u   c h Ø n h ,  bæ sung mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é  x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë t¹i c¸c tØnh  thêng xuyªn ngËp lò vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   173/2001/Q§­TTg   ngµy   6/11/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long giai ®o¹n 2001­2005, C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   105/2002/Q§­TTg   ngµy   02/8/2002   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch cho c¸c hé  d©n vïng   ngËp  lò  mua  tr¶  chËm  nÒn  nhµ  vµ  nhµ     ë   trong  c¸c  côm,   tuyÕn d©n c ë c¸c tØnh vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long,  C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   78/2004/Q§­TTg   ngµy   07/5/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè   c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   ®Ó   ®Èy   nhanh   tiÕn   ®é   x©y   dùng   côm,   tuyÕn d©n c vµ   nhµ   ë  t¹i   c¸c tØnh thêng xuyªn ngËp lò   vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long. Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung mét   sè  c¬  chÕ  chÝnh s¸ch  ®Ó   ®Èy nhanh tiÕn  ®é  x©y dùng côm,   tuyÕn   d©n   c  vµ   nhµ   ë   t¹i   c¸c   tØnh   thêng   xuyªn   ngËp   lò   vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long nh sau: I .   V Ò   V è N   § Ç U   T ¦   X ¢ Y   D ù N G   C ¥   S ë   H ¹   T Ç N G   T H I Õ T   Y Õ U  TRONG CôM, TUYÕN D¢N C¦: 1. Nguån vèn  ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng thiÕt yÕu  trong côm, tuyÕn d©n c: §Ó  kÞp thêi gi¶i quyÕt vèn  ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c   (®êng néi bé, hÖ  thèng cÊp, tho¸t níc,…) nh»m t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu  hót c¸c hé  d©n thuéc diÖn   ®îc b×nh  xÐt  nhanh  chãng  vµo  sèng æn  ®Þnh trong  c¸c côm, tuyÕn  d©n  c, c¸c  ®Þa ph¬ng  cÇn chñ ®éng xö lý b»ng c¸c nguån vèn  sau: 1.1.  Uû  ban  nh©n  d©n tØnh  chØ  ®¹o  Së  Tµi  chÝnh  lµm  viÖc víi Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn ®Þa ph¬ng ®Ó x¸c  ®Þnh tæng nhu cÇu vèn vay  ®Çu t  x©y dùng c¸c kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu cña ®Þa ph¬ng. Quü Hç trî ph¸t triÓn Trung  ¬ng xö  lý  cho Ng©n s¸ch tØnh vay trong kÕ  ho¹ch tÝn dông  ®Çu t  cña Nhµ  níc hµng n¨m  ®Ó   ®Çu t  vµo môc  ®Ých trªn.  Thêi h¹n vay tèi  ®a lµ  24 th¸ng. L∙i suÊt vay theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c  ®Þa ph¬ng ph¶i cã  cam kÕt tr¶ nî  vµ 
 2. 2 tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc sö  dông vèn vay  ®èi víi Chi  nh¸nh   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn   cña   TØnh.   Quü   Hç   trî   ph¸t  triÓn Trung ¬ng híng dÉn chi tiÕt thñ  tôc cho vay vµ  thu  håi nî. 1.2. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh chñ   ®éng lång ghÐp c¸c  ch¬ng tr×nh môc tiªu ®Ó ®Çu t  h¹ tÇng thiÕt yÕu, nhÊt lµ  Ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n, ®êng  giao   th«ng   n«ng   th«n   trong   c¸c   côm,   tuyÕn   d©n   c  thuéc  ph¹m vi tØnh qu¶n lý.  1.3.   Huy   ®éng   nguån   vèn   ®Ó   ®Çu   t  x©y   dùng   h¹   tÇng  thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c b»ng gi¶i ph¸p nhµ  thÇu  øng tríc vèn  ®Ó  thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Uû  ban nh©n d©n  tØnh cã thÓ chØ ®Þnh thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi  víi   nhµ   thÇu   cã   ®ñ   n¨ng   lùc   vèn   ®Ó   thi   c«ng.   Khi   c«ng  tr×nh   hoµn   thµnh   ®a   vµo   sö   dông   sÏ   thanh   to¸n   cho   nhµ  thÇu. 1.4. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®ãng gãp cña ng êi d©n ®îc  thô hëng tõ ch¬ng tr×nh (nh  ®ãng gãp b»ng tiÒn, b»ng ngµy  c«ng,…)   ®Ó   ®Çu t  x©y dùng  h¹  tÇng  thiÕt  yÕu trong  côm,  tuyÕn d©n c .  1.5. C¸c ®Þa ph¬ng ®îc chñ ®éng ®iÒu tiÕt tiÒn thu ®­ îc tõ  b¸n 30% nÒn nhµ  trªn c¸c côm, tuyÕn d©n c   ®Ó   ®Çu t  h¹ tÇng thiÕt yÕu cho c¸c côm, tuyÕn d©n c trªn ®Þa bµn. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt nÒn nhµ trªn c¸c côm, tuyÕn d©n   c (phÇn b¸n 30%) ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1  môc I PhÇn B Th«ng t liªn tÞch sè 72/2002/TTLT­TC­XD­NHNN  cña liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  X©y dùng ­ Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vÒ  híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho c¸c hé  d©n  vïng   ngËp   lò   mua   tr¶   chËm   nÒn   nhµ   vµ   nhµ   ë   trong   côm,  tuyÕn d©n c vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long.  1.6. Trong trêng hîp huy  ®éng c¸c nguån vèn trªn mµ  cßn thiÕu vèn th×  c¸c tØnh chñ   ®éng bè  trÝ  ng©n s¸ch  ®Þa  ph¬ng  ®Ó   ®Çu t x©y dùng h¹  tÇng thiÕt yÕu. Trêng hîp  ®Þa  ph¬ng ®ang nhËn trî cÊp c©n ®èi tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cã  khã  kh¨n th×  Bé  Tµi chÝnh sÏ  t¨ng tiÕn  ®é  trî  cÊp ng©n  s¸ch theo kÕ  ho¹ch ng©n s¸ch n¨m trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña  Uû ban nh©n d©n tØnh. 2. Nguån vèn ®Ó tr¶ nî x©y dùng h¹ tÇng thiÕt yÕu: ViÖc b¸n 30% nÒn nhµ sau khi ®∙ cã h¹ tÇng thiÕt yÕu,  vÒ   nguyªn   t¾c   sau   khi   b¸n   (hoÆc   ®Êu   gi¸   quyÒn   sö   dông  ®Êt) toµn bé  sè  tiÒn b¸n  ®îc nép vµo Kho b¹c nhµ  níc  ®Þa  ph¬ng (Së  Tµi chÝnh më  mét tµi kho¶n  ®Ó  theo dâi vµ  qu¶n  lý nguån vèn nµy). TiÒn thu tõ  b¸n 30% nÒn nhµ  trªn c¸c côm, tuyÕn d©n  c   lµ  nguån vèn  ®Ó  hoµn tr¶ tiÒn vay tõ  Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn mµ tØnh ®∙ vay ®Ó x©y dùng h¹ tÇng thiÕt yÕu.
 3. 3 ­ Trêng hîp tiÒn vay Quü Hç trî ph¸t triÓn lín h¬n sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc b¸n 30% nÒn nhµ, th×  ng©n s¸ch  ®Þa  ph¬ng   thanh   to¸n   phÇn   chªnh   lÖch   víi   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn. ­ Trêng hîp tiÒn vay Quü Hç trî ph¸t triÓn nhá h¬n sè  tiÒn thu  ®îc do b¸n 30% nÒn nhµ, th×   ®Þa ph¬ng  ®îc chñ  ®éng  ®iÒu tiÕt sè  tiÒn chÖnh lÖch  ®Ó  tiÕp tôc  ®Çu t  x©y  dùng   h¹   tÇng   thiÕt   yÕu   ë   nh÷ng   côm,   tuyÕn   d©n   c    kh¸c  trªn ®Þa bµn qu¶n lý.  3. LËp kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng  thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c: 3.1. Chñ   ®Çu t c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña dù  ¸n   x©y dùng vµ  lËp kÕ  ho¹ch tæng nhu cÇu vèn vµ  nguån vèn  ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn  d©n c göi Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  Së  Tµi chÝnh. Trong  ®ã   chi tiÕt c¸c nguån sau: ­ Nguån vèn  b¸n 30% nÒn nhµ. ­ Nguån vay tõ  Quü Hç trî ph¸t triÓn. ­ Nguån vèn nhµ thÇu øng tríc vèn ®Ó thi c«ng. ­ Nguån vèn ®ãng gãp cña ngêi d©n ®îc thô hëng tõ ch­ ¬ng tr×nh nhµ thÇu øng tríc vèn ®Ó thi c«ng. KÕ  ho¹ch vèn trªn lËp hµng n¨m cã  chia ra tõng quý.  ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng  c¸c kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu  ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i v¨n b¶n  nµy. (Theo biÓu sè 01 KH/TC ®Ýnh kÌm) 3.2. Së Tµi chÝnh: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng  h¹ tÇng thiÕt yÕu côm, tuyÕn d©n c  cña c¸c Chñ ®Çu t, Së  Tµi chÝnh tæng hîp  ®Ò  xuÊt ph¬ng ¸n bè  trÝ  c¸c nguån vèn  ®Ó  x©y dùng h¹  tÇng thiÕt yÕu cña c¸c côm, tuyÕn d©n c  trong toµn tØnh. C¨n cø vµo ph¬ng ¸n  ®Ò  xuÊt cña Së  Tµi  chÝnh, Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh giao kÕ  ho¹ch cho c¸c chñ §Çu t qu¶n lý, thùc hiÖn. (Theo biÓu sè  02 TH/KH ®Ýnh kÌm) 4. B¸o c¸o x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu trong  côm, tuyÕn d©n c: 4.1. Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o theo c¸c néi dung sau: ­   C¨n   cø   vµo   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   thanh   to¸n,   quyÕt  to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¸c kÕt cÊu h¹ tÇng thiÕt yÕu. ­ Vµo ngµy 5 cña th¸ng  ®Çu quý  sau, Chñ   ®Çu t  thùc  hiÖn lËp b¸o c¸o theo quý  göi Së  Tµi chÝnh (theo mÉu sè  03 BCTH). Trong b¸o c¸o nªu râ  khã  kh¨n, tån t¹i vµ  kiÕn nghÞ  xö lý vèn ®Ó ®¸p øng tiÕn ®é.
 4. 4 4.2. Së  Tµi chÝnh: tæng hîp b¸o c¸o vµ   ®Ò  xuÊt ph ¬ng  ¸n  ®iÒu chØnh vèn vµ  nguån vèn cña tõng chñ   ®Çu t, phï  hîp víi tiÕn  ®é  thùc hiÖn côm, tuyÕn d©n c  ®Ó  tr×nh Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh  xem  xÐt,   quyÕt   ®Þnh  (BiÓu   04   KH§C/TC   ®Ýnh kÌm). 4.3.  Uû  ban  nh©n  d©n tØnh  tæng  hîp kÕ  ho¹ch  vèn  vµ  t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng c¸c kÕt cÊu  h¹ tÇng thiÕt yÕu hµng quý vµ n¨m göi Bé Tµi chÝnh vµ Ban   §iÒu phèi ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c  vµ nhµ ë  vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long. 5. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan: 5.1. Uû ban nh©n d©n tØnh cã tr¸ch nhiÖm: ­ ChØ ®¹o c¸c ngµnh chøc n¨ng: tæng hîp, x¸c ®Þnh nhu   cÇu vèn x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu vµ  kh¶ n¨ng c¸c   nguån vèn  ®¶m b¶o, trong  ®ã  cã  nhu cÇu vèn vay tõ  Quü  Hç   trî ph¸t triÓn. ­ ChØ  ®¹o viÖc lËp ph¬ng ¸n, chñ   ®éng  ®iÒu tiÕt vèn  b¸n nÒn nhµ tõ n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi (b¸n ®îc nhiÒu)  ®Õn n¬i kh«ng thuËn lîi (kh«ng b¸n  ®îc hoÆc b¸n  ®îc  Ýt),  ®Ó  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n  c;  phª duyÖt kÕ ho¹ch b¸n nÒn nhµ. ­ ChØ  ®¹o viÖc vay vµ  tr¶ nî  vay vèn tÝn dông  ®Çu t   ph¸t triÓn cña Nhµ  níc; tæ chøc giao nÒn nhµ  vµ  vèn ph¶i  tr¶ nî  tíi tõng hé  d©n, thu håi kho¶n nî  cña tõng hé  d©n   ®Ó hoµn tr¶ Quü Hç trî ph¸t triÓn . ­ ChØ  ®¹o viÖc qu¶n lý  vèn  ®Çu t  vµ  x©y dùng c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5.2. Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm. ­ Tæng hîp, x¸c  ®Þnh nhu cÇu vèn x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu vµ  kh¶ n¨ng c¸c nguån vèn  ®¶m b¶o, trong  ®ã cã nhu cÇu vèn vay tõ  Quü Hç trîp ph¸t triÓn. ­ LËp ph¬ng ¸n  ®iÒu tiÕt vèn b¸n nÒn nhµ  tõ  n¬i cã  ®iÒu kiÖn thuËn lîi (b¸n  ®îc nhiÒu)  ®Õn n¬i kh«ng thuËn  lîi (kh«ng  b¸n  ®îc hoÆc b¸n  ®îc  Ýt),  tr×nh  Uû  ban nh©n  d©n tØnh quyÕt ®Þnh. ­ Thùc hiÖn viÖc vay vµ  tr¶ nî  vay vèn tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc theo QuyÕt  ®Þnh cña Uû  ban nh©n  d©n tØnh. ­ Qu¶n lý vèn ®Çu t vµ x©y dùng c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh  kÕt cÊu h¹  tÇng thiÕt yÕu theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
 5. 5 5.3. Quü Hç trî ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång   cho   vay   vèn,   chuyÓn   vèn   vµ   thu   nî   theo   hîp   ®ång   ®∙   ký  kÕt. 5.4.   Kho   b¹c   nhµ   níc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   kiÓm  so¸t thanh to¸n vèn cho c¸c dù  ¸n vµ  b¸o c¸o t×nh h×nh  thanh to¸n vèn theo quy ®Þnh. 5.5. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm: ­ Sö  dông vµ  qu¶n lý  vèn  ®óng môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ­ X©y  dùng  kÕ  ho¹ch  vèn vµ   nguån  vèn hµng  n¨m,  quý  ®Çy   ®ñ   kÞp   thêi   göi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   theo   quy  ®Þnh cña Th«ng t nµy. ­ Tham mu cho Uû  ban nh©n d©n tØnh tæ chøc b¸n 30%  nÒn nhµ  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh   cña Nhµ  níc vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. ­ Thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc   hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. ­ Thùc hiÖn viÖc thanh, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  ®Çy  ®ñ  vµ kÞp thêi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. II. VÒ VèN §ÇU T¦ C¸C Dù ¸N §¾P Bê BAO  KHU D¢N C¦ Cã S½N C¸c   dù   ¸n   ®¾p   bê   bao   khu   d©n   c  cã   s½n   thuéc   Ch¬ng  tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c   vµ  nhµ   ë, phï  hîp víi  quy ho¹ch thuû  lîi vµ  quy ho¹ch kiÓm so¸t lò  cña  ®Þa ph­ ¬ng vµ  cña toµn vïng  ®îc  ®Çu t  x©y dùng b»ng c¸c nguån  vèn nh sau: 1.   C¸c   ®Þa   ph¬ng   ®îc   sö   dông   kh«ng   qu¸   80%   sè   vèn  ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng   ®∙   ph©n   bæ   theo   QuyÕt   ®Þnh  216/2002/Q§­TTg ngµy 25/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (®∙  ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o) ®Ó ®Çu t c¸c dù ¸n ®¾p bê bao  khu d©n c cã s½n. Nguån vèn ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ®∙ ph©n bæ theo QuyÕt  ®Þnh   216/2002/Q§­TTg   ngµy   25/3/2002   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ   vµ  vèn vay tõ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  (®∙ ® îc Bé  Tµi  chÝnh th«ng b¸o) lµ  møc vèn tèi  ®a  ®Ó  c¸c  ®Þa ph¬ng thùc  hiÖn viÖc t«n nÒn vµ   ®¾p bê  bao khu d©n c  cã  s½n thuéc  Ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c . 2. Ngoµi phÇn vèn ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó ®Çu t c¸c dù  ¸n   ®¾p   bê  bao  khu  d©n  c  cã   s½n,   c¸c   ®Þa   ph¬ng   ®îc   huy  ®éng c¸c nguån vèn sau ®©y:
 6. 6 2.1 Huy  ®éng sù   ®ãng gãp cña c¸c hé  d©n  ®îc hëng lîi  trong khu vùc dù  ¸n  ®¾p bê  bao. §èi víi c¸c hé  d©n  ®ang  ®Þnh c  trong khu vùc  ®îc  ®¾p bê  bao vµ  c¸c hé  d©n  ®ang  sèng r¶i r¸c  ®îc di dêi vµo  ë  trong khu vùc  ®îc  ®¾p bê  bao  ®îc mua tr¶ chËm nÒn nhµ  vµ  nhµ   ë  theo c¬  chÕ, chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   sè   105/2002/Q§­TTg  ngµy 2/8/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Chi phÝ   ®ãng gãp cña c¸c hé   ® îc x¸c  ®Þnh theo nguyªn  t¾c ph©n bæ trªn diÖn tÝch ®Êt cña tõng hé. 2.2   NÕu   huy   ®éng   c¸c   nguån   vèn   trªn   vÉn   cßn   thiÕu,  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®îc bè  trÝ  b»ng vèn hîp ph¸p kh¸c tõ  ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn. 3. ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t  x©y  dùng c¸c dù  ¸n  ®¾p bê  bao khu d©n c cã  s½n  ®îc thùc hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH ViÖc   qu¶n   lý,   thanh   to¸n,   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  x©y  dùng h¹  tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c   vµ   ®¾p bê  bao   khu   d©n   c  cã   s½n   thuéc   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   côm,  tuyÕn d©n c    ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n  ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh:   Th«ng   t  sè   39/2002/TT­BTC   ngµy  26/4/2002,   Th«ng   t  sè   54/2002/TT­BTC   ngµy   25/6/2002   cña  Bé  Tµi chÝnh vµ  Th«ng t  liªn tÞch sè  72/2002/TTLT­TC­XD­ NHNN   liªn   tÞch   Tµi   chÝnh­   X©y   dùng­   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam,  híng dÉn thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch cho c¸c hé  d©n  vïng   ngËp   lò   mua   tr¶   chËm   nÒn   nhµ   vµ   nhµ   ë   trong   côm,  tuyÕn d©n c  vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long . Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  g×  v íng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.       
 7. v¨n phßng quÌc hÐi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA UBND TØNH… BiÓu sè 01 KH/TC Chñ ®Çu t… (KÌm theo TT sè …………….. ngµy.... /7/2004 cña Bé TC) KÕ HO¹CH §ÇU T¦ X¢Y DùNG KÕT CÊU H¹ TÇNG CôM, TUYÕN D¢N C¦ (KÌm theo CV sè ……………..     ngµy     /     /2004 cña…...) §¬n vÞ : triÖu ®ång STT Tªn côm,  Thêi  Gi¸  Vèn  KÕ  Nguån vèn Ghi  tuyÕn gian  trÞ  ®∙  ho¹c chó KLTH ®îc  h  TT vèn  n¨m  2004 (200 5) K/C­ §Þa  Tæn Trong  KL  Tæng  Trong ®ã HT ®iÓm g  ®ã KL  n¨m  sè sè n¨m  nay tríc Vay  Lång  øng  B¸n  Huy  QHTPT ghÐp  cña  30% ®éng CT nhµ  thÇu A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng sè I Côm,   tuyÕn  d©n c
 8. 8 1 CT cÊp níc 2 CT tho¸t níc 3 §êng néi bé … II Côm,   tuyÕn  d©n c … Ngµy..... th¸ng... n¨m.... Thñ trëng ®¬n vÞ Ngªi lËp b¶ng Ký tªn, ®∙ng d£u UBND TØNH… BiÓu sè 02 KH/TC Së TC.... (KÌm theo TT sè …………….. ngµy.... /7/2004 cña Bé TC) Dù KIÕN KÕ HO¹CH §TXD H¹ TÇNG CôM, TUYÕN D¢N C¦ (KÌm theo CV sè …… ngµy     /     /2004 cña Së TC) §¬n vÞ : triÖu ®ång STT Tªn côm, tuyÕn KÕ  Nguån vèn Ghi chó ho¹ch Tæng  Trong ®ã sè Vay QHTPT Lång  øng cña nhµ  B¸n 30% Huy ®éng ghÐp thÇu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng sè
 9. 9 I Côm,   tuyÕn   D©n  c CT cÊp níc CT tho¸t níc §êng néi bé … II Côm,   tuyÕn   D©n  c Ngµy..... th¸ng... n¨m.... Gi¸m ®èc Së TC Ngªi lËp b¶ng Ký tªn, ®ãng dÊu Chñ ®Çu t.... BiÓu sè 03 BC/TH (KÌm theo TT sè …………….. ngµy.... /7/2004 cña Bé TC) B¸O C¸O T×NH H×NH THùC HIÖN §TXD H¹ TÇNG CTDC QUý    N¡M (KÌm theo CV sè… ngµy     /     /2004 cña ………………. §¬n vÞ : triÖu ®ång STT Tªn côm Thêi gian  §Þa ®iÓm  Dù to¸n  KÕ ho¹ch  Gi¸ trÞ KLTH Vèn ®∙ ®îc  Ghi  khëi c«ng  XD ®îc duyÖt ®îc giao cÊp chó hoµn thµnh
 10. 10 A B C D 1 2 3 4 5 Tæng sè I Côm,   tuyÕn   D©n  c CT cÊp níc CT tho¸t níc §êng néi bé … II Côm,   tuyÕn   D©n  c … Ngµy..... th¸ng... n¨m.... Thñ trëng ®¬n vÞ Ngªi lËp b¶ng Ký tªn, ®ãng dÊu BiÓu sè 04 KH§C/TC UBND TØNH… Së TC.... (KÌm theo TT sè …………….. ngµy.... /7/2004 cña Bé TC) TæNG HîP B¸O C¸O T×NH H×NH THùC HIÖN §TXD CSHT CTDC (KÌm theo CV sè ……     ngµy     /7/2004 cña Së TC) §¬n vÞ : triÖu ®ång
 11. 11 STT Tªn côm KÕ ho¹ch ®îc  Gi¸ trÞ KLTH Vèn ®∙ ®îc cÊp KiÕn nghÞ cña Së  giao TC A B 1 2 3 4 Tæng sè I Côm, tuyÕn D©n c CT cÊp níc CT tho¸t níc §êng néi bé … II Côm, tuyÕn D©n c … Ngµy..... th¸ng... n¨m.... Gi¸m ®èc Së TC Ngªi lËp b¶ng Ký tªn, ®ãng dÊu
Đồng bộ tài khoản