Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
323
lượt xem
12
download

Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 1. T h«ng t c ñ a   B é   n é i   v ô   S è   7 9 / 2 0 0 5 / T T ­ B N V   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n   c h u y Ó n   x Õ p   l ¬ n g   ® è i   v í i   c ¸ n   b é ,   c « n g   c h ø c ,   v i ª n  chøc khi thay ®æi c«ng viÖc vµ c¸c trêng hîp  ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu  vµ c«ng ty Nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan  Nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc  C¨n   cø   ®iÓm   d   kho¶n   1   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc   lîng   vò   trang;   sau   khi   trao   ®æi   ý   kiÕn   víi   Bé   Tµi  chÝnh   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn   quan,   Bé   Néi   vô   híng   dÉn  chuyÓn xÕp l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi  thay  ®æi c«ng viÖc vµ  c¸c trêng hîp  ®îc chuyÓn c«ng t¸c  tõ  lùc lîng vò  trang, c¬  yÕu vµ  c«ng ty Nhµ  níc vµo lµm  viÖc trong c¸c c¬  quan Nhµ  níc vµ  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña Nhµ  níc (bao gåm c¶ c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh  phñ, c¸c dù  ¸n vµ  c¸c c¬  quan, tæ chøc quèc tÕ   ®Æt t¹i  ViÖt Nam cã sö dông biªn chÕ Nhµ níc) nh sau: I­ ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã thay ®æi c«ng viÖc   do ®îc bÇu cö, bæ nhiÖm chøc danh l∙nh ®¹o, th«i gi÷ chøc  danh l∙nh  ®¹o; n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch;  ®iÒu  ®éng, lu©n  chuyÓn, chuyÓn c«ng t¸c. 2­ SÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹  sÜ  quan hëng  l¬ng thuéc lùc lîng vò  trang (qu©n  ®éi nh©n d©n vµ  c«ng  an nh©n d©n), ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu trong tæ chøc c¬  yÕu vµ ngêi lµm viÖc trong c«ng ty Nhµ níc ®îc tiÕp nhËn,  tuyÓn dông,  ®iÒu  ®éng, lu©n chuyÓn (sau  ®©y gäi chung lµ  chuyÓn  c«ng t¸c) vµo lµm viÖc  trong  c¬  quan Nhµ  níc vµ  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.  C¸c  ®èi tîng thuéc ph¹m vi ¸p dông nªu trªn t¹i thêi   ®iÓm thay  ®æi c«ng viÖc hoÆc chuyÓn c«ng t¸c  ®∙  ®îc xÕp  l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ­UBTVQH11  ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû  ban th êng vô  Quèc héi vÒ  viÖc phª chuÈn  b¶ng l¬ng  chøc  vô, b¶ng phô  cÊp chøc vô  ®èi   víi   c¸n   bé   l∙nh   ®¹o   cña   Nhµ   níc;   b¶ng   l¬ng   chuyªn  m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; NghÞ ®Þnh sè   204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò  trang vµ  NghÞ   ®Þnh sè  205/2004/N§­CP ngµy 14   th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh hÖ  thèng thang 
 2. 2 l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng c¸c c«ng ty Nhµ n­ íc. II­ nguyªn t¾c xÕp l¬ng 1­ §èi víi c¸n bé   ®îc bÇu cö  hoÆc  ®îc bæ nhiÖm gi÷  chøc danh l∙nh ®¹o theo nhiÖm kú thuéc diÖn xÕp l ¬ng theo  b¶ng l¬ng chøc vô  gåm Bé  trëng vµ  t¬ng  ®¬ng trë  lªn vµ  c¸n bé  chuyªn tr¸ch  ë  x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y viÕt  t¾t lµ chøc danh xÕp l¬ng chøc vô theo nhiÖm kú). a) HiÖn gi÷  chøc danh nµo th×  xÕp l¬ng chøc vô  theo  chøc danh ®ã; nÕu ®ång thêi gi÷ nhiÒu chøc danh kh¸c nhau   th×   xÕp   l¬ng   theo   chøc   danh   cã   hÖ   sè   l¬ng   chøc   vô   cao  nhÊt;   khi   thay   ®æi   chøc   danh   th×   xÕp   l¹i   l¬ng   cho   phï  hîp. b)   Trêng   hîp   lu©n   chuyÓn   theo   yªu   cÇu   nhiÖm   vô   ®Õn   gi÷  chøc danh kh¸c cã  møc l¬ng chøc vô  thÊp h¬n th×   ®îc  gi÷  møc l¬ng  chøc  vô   ®ang  hëng theo chøc  danh  cò  trong  suèt thêi gian lu©n chuyÓn. c)  Khi th«i  gi÷  chøc  danh   ®Ó  lµm  c«ng viÖc  kh¸c  cã  møc l¬ng chøc vô hoÆc møc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô céng  víi   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   vµ   phô   cÊp   th©m   niªn   vît  khung (nÕu cã) thÊp h¬n møc l¬ng chøc vô ®ang hëng th× ®­ îc b¶o lu møc l¬ng chøc vô   ®ang hëng trong 6 th¸ng, sau  ®ã xÕp l¹i l¬ng theo chøc danh hoÆc c«ng viÖc míi ®îc ®¶m  nhiÖm. NÕu  th«i  gi÷  chøc  danh  ®Ó  lµm thñ  tôc nghØ  hu theo  th«ng b¸o cña cÊp cã thÈm quyÒn mµ vÉn thuéc biªn chÕ tr¶  l¬ng cã   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi  ë  c¬  quan,  ®¬n vÞ  th×   ®îc  b¶o lu møc l¬ng chøc vô cho ®Õn khi nghØ hu. NÕu th«i gi÷ chøc danh do bÞ kû luËt (miÔn nhiÖm, b∙i   nhiÖm, c¸ch chøc) vµ  c¸c trêng hîp th«i gi÷  chøc danh  ®Ó  lµm c«ng viÖc kh¸c kh«ng thuéc biªn chÕ  tr¶ l ¬ng cã   ®ãng  b¶o hiÓm x∙ héi ë c¬ quan, ®¬n vÞ cña Nhµ níc th× th«i h­ ëng l¬ng chøc vô kÓ tõ ngµy th«i gi÷ chøc danh. 2­ §èi víi c¸n bé  gi÷  chøc danh do bÇu cö  thuéc diÖn  xÕp l¬ng  chuyªn  m«n,  nghiÖp  vô  vµ  hëng  phô  cÊp  chøc  vô  l∙nh ®¹o. Khi  ®îc bÇu gi÷  chøc danh th×   ®îc hëng phô  cÊp chøc  vô  l∙nh  ®¹o cña chøc danh bÇu cö   ®îc  ®¶m nhiÖm vµ  xÕp l­ ¬ng vµo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh nh sau:  NÕu  ®ang xÕp  l¬ng  ë  ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh th×  gi÷  nguyªn ng¹ch,   bËc l¬ng  ®ang hëng; nÕu  ®ang xÕp l¬ng  ë  ng¹ch c«ng chøc,  viªn chøc kh¸c th×  ph¶i chuyÓn sang ng¹ch c«ng chøc hµnh  chÝnh t¬ng ®¬ng; nÕu cha xÕp l¬ng ë ng¹ch c«ng chøc, viªn 
 3. 3 chøc th×  tïy tõng  trêng  hîp   ®Ó  bæ nhiÖm  vµo  ng¹ch  c«ng  chøc hµnh chÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3­   §èi   víi   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   thuéc   diÖn  xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc hoÆc chøc danh  chuyªn m«n, nghiÖp vô  chuyªn ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t (sau  ®©y gäi chung lµ ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc). a) Lµm c«ng viÖc g× th× bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc,   viªn chøc ®ã; ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc   nµo th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã. b) ViÖc ph©n lo¹i kÕt qu¶ tuyÓn dông hoÆc kÕt qu¶ thi   n©ng ng¹ch kh«ng  ®îc dïng lµm c¨n cø  ®Ó  xÕp lªn bËc l¬ng  cao h¬n trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm. c) Khi thay  ®æi c«ng viÖc hoÆc chuyÓn c«ng t¸c kh«ng  ®îc kÕt hîp n©ng bËc l¬ng hoÆc n©ng ng¹ch. Trêng hîp chuyÓn sang lµm c«ng viÖc míi kh«ng phï hîp   víi ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®ang gi÷  th×  ph¶i chuyÓn   ng¹ch. Trêng hîp lu©n chuyÓn theo yªu cÇu nhiÖm vô   ®Õn lµm   c«ng viÖc  kh¸c  cã  møc  l¬ng thÊp h¬n th×   ®îc gi÷  ng¹ch,  bËc l¬ng  ®ang hëng (kÓ  c¶ chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®ã). Trêng   hîp   chuyÓn   c«ng   t¸c   mµ   c«ng   viÖc   míi   phï   hîp  víi ng¹ch  ®ang gi÷, th×  c¬  quan,  ®¬n vÞ  míi tiÕp tôc tr¶  l¬ng (kÓ c¶ tÝnh thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc  xÐt hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung nÕu cã   ë  ng¹ch  ®ang  gi÷) theo giÊy th«i tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ cò. d)   Khi   ®îc   bæ   nhiÖm   chøc   danh   l∙nh   ®¹o,   th×   gi÷  nguyªn ng¹ch, bËc l¬ng  ®ang hëng vµ  hëng phô  cÊp chøc vô  cña   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   ®îc   ®¶m   nhiÖm;   nÕu   ng¹ch   c«ng  chøc,   viªn   chøc   ®ang   gi÷   kh«ng   phï   hîp   víi   chuyªn   m«n  theo chøc danh l∙nh ®¹o míi ®îc ®¶m nhiÖm th× ph¶i chuyÓn  ng¹ch. 4­   C¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   gi÷   chøc   danh   l∙nh  ®¹o (bÇu cö  hoÆc bæ nhiÖm)  khi th«i gi÷  chøc danh  l∙nh  ®¹o th× kh«ng ®îc dïng phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o ®∙ ®îc h­ ëng tríc  ®ã   ®Ó  xÕp lªn bËc l¬ng cao h¬n trong ng¹ch c«ng  chøc,  viªn  chøc  ®ang gi÷;  viÖc  b¶o lu vµ  th«i hëng  phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o thùc hiÖn theo híng dÉn cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn. 5­ C¸n bé  chuyªn tr¸ch vµ  c«ng chøc  ë  x∙, phêng, thÞ  trÊn (cÊp x∙), c¸c  ®èi tîng thuéc lùc lîng vò  trang, c¬  yÕu vµ  c«ng ty Nhµ  níc  ®îc chuyÓn c«ng t¸c vµo lµm viÖc  trong c¬  quan Nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc,  th×   ®îc bæ nhiÖm  vµ  xÕp l¬ng  vµo  ng¹ch  c«ng chøc,  viªn 
 4. 4 chøc phï hîp víi vÞ trÝ vµ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng  viÖc míi  ®îc  ®¶m nhiÖm. ChÕ   ®é  tËp sù  hoÆc thö  viÖc khi  chuyÓn   c«ng   t¸c   thùc   hiÖn  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   thêi gian tËp sù  hoÆc thö  viÖc (nÕu cã) nµy  ®îc tÝnh vµo  thêi gian   ®Ó  xÐt n©ng  bËc  l¬ng   ë  ng¹ch  c«ng  chøc, viªn  chøc ®îc bæ nhiÖm khi chuyÓn c«ng t¸c. III­ C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng 1­ C¸n bé  xÕp l¬ng chøc vô  Bé  trëng vµ  t¬ng  ®¬ng trë  lªn. C¸n bé ®îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh xÕp  l¬ng chøc vô  Bé  trëng vµ  t¬ng t¬ng trë  lªn hoÆc khi th«i  gi÷  chøc danh   ®Ó  lµm c«ng  viÖc  kh¸c th×  tïy tõng trêng  hîp   cô   thÓ   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   c¸n   bé   xem   xÐt,   quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng cho phï hîp. 2­ C¸n bé ®îc bÇu gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙. a)   Trêng   hîp   c«ng   chøc   ®ang   lµm   viÖc   trong   c¬   quan   Nhµ  níc tõ  cÊp huyÖn trë  lªn vµ  viªn chøc  ®ang lµm viÖc  trong  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc  ®îc bÇu gi÷  chøc danh  chuyªn tr¸ch cÊp x∙, th×   ®îc gi÷  ng¹ch, bËc l¬ng  ®ang h­ ëng (kÓ  c¶ chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp th©m  niªn vît khung ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã). b) Trêng hîp c«ng chøc cÊp x∙  ®îc bÇu gi÷  chøc danh  chuyªn tr¸ch cÊp x∙, th× xÕp l¬ng vµo bËc 1 cña chøc danh  chuyªn tr¸ch  ®îc  ®¶m nhiÖm. NÕu hÖ  sè  l¬ng bËc 1  ë  chøc  danh chuyªn tr¸ch nµy thÊp h¬n hÖ  sè  l¬ng cña chøc danh  chuyªn m«n  ®ang hëng, th×   ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªch lÖch  b¶o lu cho b»ng hÖ  sè  l¬ng chuyªn m«n  ®ang hëng; hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu nµy gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé ®îc xÕp l­ ¬ng bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn  ®¶m nhiÖm hoÆc  xÕp l¬ng ë chøc danh chuyªn tr¸ch kh¸c cao h¬n. c)  C¸c trêng hîp  kh¸c  ngoµi  quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm  a vµ  ®iÓm b kho¶n 2 nµy ®îc bÇu gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp  x∙ lÇn  ®Çu (nhiÖm kú   ®Çu) th×   ®îc xÕp l¬ng vµo bËc 1 cña  chøc danh chuyÓnt¸ch ®îc®¶m nhiÖm. d) C¸n bé  chuyªn tr¸ch cÊp x∙  ®ang xÕp l¬ng bËc 1  ë  chøc   danh   chuyªn   tr¸ch   nhiÖm   kú   ®Çu   9kÓ   c¶   ®îc   bÇu   bæ  sung),  ®Õn nhiÖm kú  thø hai  ®îc t¸i cö  (cïng chøc danh)  hoÆc ®îc bÇu gi÷ chøc danh k¸hoÆc cã cïng hÖ sè l¬ng chøc  vô  th×  khi cã   ®ñ  60 th¸ng hëng l¬ng bËc 1 tÝnh tõ  nhiÖm   kú   ®Çu  ®îc xÕp l¬ng vµo bËc 2  ë  chøc danh chuyªn tr¸ch  hiÖn ®¶m nhiÖm. ®) C¸n bé  chuyªn tr¸ch cÊp x∙  ®îc bÇu gi÷  chøc danh  chuyªn tr¸ch míi cã  hÖ  sè  l¬ng chøc vô  kh¸c víi hÖ  sè  l­
 5. 5 ¬ng chøc vô  cña chøc danh chuyªn tr¸ch  ®∙  ®¶m nhiÖm tríc  ®ã (sau ®©y gäi lµ chøc danh chuyªn tr¸ch cò), th× c¨n cø  vµo   hÖ   sè   l¬ng   ®ang   hëng   ë   chøc   danh   chuyªn   tr¸ch   cò  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng cao h¬n gÇn nhÊt  ë  chøc danh  chuyªn tr¸ch míi (hiÖn  ®¶m nhiÖm). NÕu chøc danh chuyªn  tr¸ch míi cã hÖ sè l¬ng bËc 2 thÊp h¬n hÖ sè l¬ng ®ang h­ ëng  ë  chøc danh chuyªn tr¸ch cò, th×   ®îc b¶o lu hÖ  sè  l­ ¬ng  ®ang hëng  ë  chøc danh chuyªn tr¸ch cò  trong 6 th¸ng,  sau  ®ã  xÕp l¬ng vµo bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch míi  (hiÖn ®¶m nhiÖm). Trêng   hîp   ®ang   xÕp   l¬ng   bËc   1   ë   chøc   danh   chuyªn   tr¸ch cò, mµ  chøc danh chuyªn tr¸ch cò  nµy cã  hÖ  sè  l¬ng  bËc 1 thÊp h¬n nhng cã hÖ sè l¬ng bËc 2 cao h¬n so víi hÖ   sè l¬ng bËc 1 cña chøc danh chuyªn tr¸ch míi, th× ®îc xÕp  vµo bËc 1 ë chøc danh chuyªn tr¸ch míi; thêi gian gi÷ bËc  1  ë  chøc danh chuyªn tr¸ch cò   ®îc tÝnh vµo thêi gian gi÷  bËc   1   ë   chøc   danh   chuyªn   tr¸ch   míi,   ®Õn   khi   cã   ®ñ   60   th¸ng   ®îc xÕp lªn bËc 2 cña chøc  danh  chuyªn  tr¸ch  míi  (hiÖn ®¶m nhiÖm). VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A ®îc bÇu gi÷ chøc danh Thêng  trùc §¶ng ñy x∙ B tõ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 vµ ®îc xÕp  vµo bËc 1 hÖ  sè  l¬ng 1,95 cña chøc danh nµy;  ®Õn ngµy 01  th¸ng 5 n¨m 2005 «ng A  ®îc bÇu bæ sung gi÷  chøc danh Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n x∙ B. Do «ng A ®ang xÕp bËc 1 ë chøc  cò  mµ  chøc danh cò  nµy cã  hÖ  sè  l¬ng bËc 1 lµ  1,95 thÊp  h¬n nhng cã hÖ sè l¬ng bËc 2 lµ 2,45 cao h¬n so víi hÖ sè  l¬ng 2,15 (bËc 1) cña chøc danh míi (Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n   x∙),   nªn   kÓ   tõ   ngµy   01   th¸ng   5   n¨m   2005   «ng   A   ®îc  chuyÓn tõ  bËc 1 hÖ  sè  l¬ng 1,95 cña chøc danh cò  (Thêng  trùc §¶ng  ñy x∙) vµo bËc 1 hÖ  sè  l ¬ng 2,15 cña chøc danh  míi (Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x∙). Thêi gian ®∙ gi÷ bËc 1   ë  chøc danh cò  (Thêng trùc §¶ng  ñy x∙) tõ  ngµy 01 th¸ng  11 n¨m 2004  ®îc tÝnh vµo thêi gian gi÷  bËc 1  ë  chøc danh   míi (Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x∙) vµ ®Õn ngµy 01 th¸ng 11   n¨m 2009 (khi cã ®ñ 60 th¸ng), «ng A ®îc xÕp l¬ng lªn bËc  2 hÖ  sè  l¬ng 2,65 cña chøc danh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n   x∙ (hiÖn ®¶m nhiÖm). 3­ C¸n bé  th«i gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙ th×  thùc hiÖn  b¶o  lu chøc  vô   ®ang  hëng theo nguyªn  t¾c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 1 môc II Th«ng t  nµy. NÕu th«i gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙ do  ®îc chuyÓn vµo lµm c«ng  chøc cÊp x∙ hoÆc c«ng chøc trong c¬  quan Nhµ  níc vµ  viªn  chøc trong  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc th×  thùc hiÖn nh sau:  a) Trêng hîp tríc khi gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp  x∙  ®∙ lµ  c«ng chøc cÊp x∙, th×  c¨n cø vµo thêi gian gi÷  bËc   l¬ng   theo   chøc   danh   chuyªn   m«n   ®∙   ®îc   xÕp   ë   ng¹ch  c«ng chøc cho  ®Õn khi gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙ 
 6. 6 céng víi thêi gian gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙ cã  ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi   (kh«ng   nhÊt   thiÕt   ph¶i   cïng   chøc  danh vµ  nÕu cã  thêi gian gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch  ®øt  qu∙ng   mµ   cha   hëng   chÕ   ®é   b¶o   hiÓm   x∙   héi   th×   ®îc   céng  dån)  ®Ó  xÕp vµo bËc l¬ng  trong  ng¹ch   ®îc bæ nhiÖm  theo  chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn  ë  ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm  ®ã  (ng¹ch   ®îc bæ nhiÖm  lµ  cïng ng¹ch  c«ng  chøc  ®∙  ®îc xÕp  tríc   khi   gi÷   chøc   danh   chuyªn   tr¸ch   cÊp   x∙   hoÆc   ng¹ch  kh¸c t¬ng  ®¬ng phï  hîp víi vÞ  trÝ  vµ  chuyªn m«n, nghiÖp  vô cña c«ng viÖc míi ®îc ®¶m nhiÖm). b) Trêng hîp tríc khi gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp  x∙ ®∙ lµ c«ng chøc trong c¬ quan Nhµ níc tõ cÊp huyÖn trë  lªn hoÆc viªn  chøc  trong  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña  Nhµ  níc,  th×   tiÕp   tôc   hëng  theo   ng¹ch,  bËc  c«ng   chøc,   viªn  chøc   ®ang gi÷. NÕu ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch kh¸c th× ph¶i chuyÓn   ng¹ch cho phï hîp víi vÞ trÝ vµ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña  c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. c) Trêng hîp tríc khi gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp  x∙ cha xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc, th×   c¨n cø vµo tr×nh  ®é   ®µo t¹o chuyªn ngµnh  ®∙  ®¹t  ®îc, néi  dung   c«ng   viÖc   vµ   tiªu   chuÈn   nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   c«ng  chøc,  viªn   chøc   ®Ó   thùc   hiÖn   bæ   nhiÖm  vµo  ng¹ch   chuyªn   viªn vµ t¬ng ®¬ng trë xuèng. C¸ch chuyÓn xÕp l¬ng khi ®îc  bæ nhiÖm vµo ng¹ch (tõ ng¹ch chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng trë  xuèng) ®îc tÝnh nh sau:  TÝnh tõ bËc 1 cña ng¹ch ®îc bæ nhiÖm vµ thêi gian gi÷  chøc   danh   chuyªn   tr¸ch   cÊp   x∙   cã   ®ãng   b¶o   hiÓm   x∙   héi  (kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cïng chøc danh vµ nÕu cã thêi gian   gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch  ®øt qu∙ng mµ  ch a  ®îc hëng chÕ  ®é  b¶o hiÓm x∙ héi th×   ®îc céng dån)  ®Ó  xÕp vµo bËc l¬ng  trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm (theo chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng  xuyªn  ë  ng¹ch  ®ã). NÕu hÖ  sè  l¬ng céng víi phô  cÊp chøc  vô  l∙nh  ®¹o (nÕu dã)  ®îc xÕp  ë  ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm thÊp  h¬n hÖ sè l¬ng chøc vô ®ang hëng ë chøc danh chuyªn tr¸ch  cÊp   x∙,   th×   ®îc   b¶o   lu   hÖ   sè  l¬ng   chøc   vô   ®ang   hëng   ë  chøc danh  chuyªn  tr¸ch  cÊp x∙  ®ã  trong  6 th¸ng,  sau  ®ã  xÕp   l¬ng   vµo   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm.   Trêng   hîp   ®ang   trong  thêi gian 6 th¸ng b¶o lu l¬ng mµ tÝnh xÕp l¬ng ë ng¹ch ®­ îc bæ nhiÖm cã  hÖ  sè  l¬ng b»ng hoÆc cao h¬n hÖ  sè  l¬ng  chøc vô ®ang ®îc b¶o lu th× th«i hëng b¶o lu l¬ng chøc vô  ®Ó xÕp l¬ng vµo ng¹ch ®îc bæ nhiÖm. VÝ  dô  2:  Bµ  Vò  ThÞ  B cã  tr×nh  ®é   ®µo t¹o trung cÊp,   ®∙ gi÷  chøc danh Phã  BÝ  th §¶ng  ñy x∙ C tõ  ngµy 01 th¸ng  12 n¨m 2001; ®Õn ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®îc chuyÓn xÕp  vµo bËc 1 hÖ  sè  l¬ng míi 2,15. §Õn ngµy 01 th¸ng 9 n¨m  2005 bµ B th«i gi÷ chøc danh Phã BÝ th §¶ng ñy x∙ C, ®ång  thêi  ®îc chuyÓn c«ng t¸c  ®Õn lµm viÖc t¹i Phßng Néi vô  ­ 
 7. 7 Lao  ®éng huyÖn D. Bµ  B  ®îc hëng l¬ng tõ  ngµy 01 th¸ng 9  n¨m 2005 nh sau: Do   bµ   B   cã   tr×nh   ®é   trung   cÊp   vµ   ®¸p   øng   ®ñ   tiªu  chuÈn   nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   c¸n   sù   nªn   ®îc   bæ   nhiÖm   vµo  ng¹ch   c¸n   sù   vµ   ®îc   tÝnh   xÕp   l¬ng   vµo   ng¹ch   c¸n   sù   nh  sau:   TÝnh tõ  ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2001 (ngµy gi÷  chøc  danh Phã  BÝ  th  §¶ng  ñy x∙) bµ  B  ®îc xÕp vµo bËc 1 ng¹ch  c¸n sù,  ®Õn ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 (sau  ®ñ  2 n¨m vµ  trong   thêi   gian   nµy   bµ   B   lu«n   hoµn   thµnh   nhiÖm   vô   ®îc  giao vµ kh«ng bÞ kû luËt), bµ B ®îc tÝnh xÕp lªn 1 bËc (2  n¨m/1 bËc) vµo bËc 2 hÖ sè l¬ng míi 2,06 ng¹ch c¸n sù. Do  hÖ  sè  l¬ng  bµ  B  ®ang hëng  khi  lµ  Phã  BÝ  th  §¶ng  ñy x∙  (2,15) cao h¬n hÖ  sè  l¬ng 2,06  ®îc xÕp  ë  ng¹ch c¸n sù,  nªn bµ  B  ®îc hëng b¶o lu hÖ  sè  l¬ng 2,15 trong 6 th¸ng  (kÓ   tõ   ngµy   01   th¸ng   9   n¨m   2005   ®Õn   hÕt   th¸ng   2   n¨m   2006).  Nhng  ®Õn ngµy  01 th¸ng  12 n¨m  2005  (khi cha hÕt  thêi gian 6 th¸ng b¶o lu) bµ  B  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  n©ng bËc  l¬ng  ë  ng¹ch c¸n sù  lªn bËc 3 hÖ  sè  l¬ng 2,26 cao h¬n so  víi hÖ  sè  l¬ng  ®ang  ®îc b¶o lu (2,15) nªn bµ  B th«i hëng  b¶o lu l¬ng chøc vô (2,15) ®Ó xÕp l¬ng vµo bËc 3 hÖ sè l­ ¬ng 2,26 ng¹ch  c¸n sù; thêi gian xÐt n©ng  bËc  l¬ng  lÇn  sau  ë  ng¹ch c¸n sù  cña bµ  B  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng  12 n¨m 2005. d) Trêng hîp th«i gi÷  chøc danh chuyªn tr¸ch cÊp x∙  do  ®îc bÇu gi÷  chøc danh theo nhiÖm kú  thuéc diÖn xÕp l­ ¬ng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô,   th×   ®îc   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch  c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o cña  chøc   danh   bÇu   cö   ®îc   ®¶m   nhiÖm;   viÖc   xÕp   l¬ng   khi   bæ  nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh thùc hiÖn theo h íng  dÉn t¹i ®iÓm a, b vµ c kho¶n 3 nµy. 4­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc n©ng ng¹ch. a) Trêng hîp khi n©ng ng¹ch mµ  cha hëng phô  cÊp th©m  niªn vît khung  ë  ng¹ch cò  (ng¹ch  ®ang gi÷  tríc khi n©ng  ng¹ch), th×  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt  ë  ng¹ch ®îc bæ nhiÖm (khi n©ng ng¹ch). Thêi  gian  xÐt n©ng  bËc  l¬ng lÇn  sau  ë  ng¹ch   ®îc bæ  nhiÖm ®îc tÝnh nh sau:  NÕu chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng ®­ îc xÕp ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm so víi hÖ sè l¬ng ®ang hëng ë  ng¹ch   cò   b»ng   hoÆc   lín   h¬n   chªnh   lÖch   gi÷a   2   bËc   l¬ng  liÒn kÒ ë ng¹ch cò, th× ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh  bæ nhiÖm vµo ng¹ch; nÕu nhá  h¬n chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l­ ¬ng liÒn kÒ ë ng¹ch cò, th× ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp hÖ sè  l¬ng ®ang hëng ë ng¹ch cò (riªng trêng hîp cã ngµy xÕp hÖ  sè  l¬ng  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò  tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m  2004 mµ  t¹i thêi  ®iÓm ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã  hÖ  sè   l¬ng cò   ë  ng¹ch cò  thÊp h¬n hÖ  sè  l¬ng cò   ë ng¹ch  ®îc bæ  nhiÖm,  khi tÝnh chuyÓn  xÕp sang l¬ng míi cã  hÖ  sè  l¬ng 
 8. 8 míi   ë   ng¹ch   cò   cao   h¬n   hÖ   sè   l¬ng   míi   ë   ng¹ch   ®îc   bæ  nhiÖm, th× thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch ®­ îc bæ nhiÖm ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004). b) Trêng hîp khi n©ng ng¹ch mµ ®ang hëng phô cÊp th©m  niªn vît khung  ë  ng¹ch cò, th×  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng  ë  bËc cuèi cïng  trong  ng¹ch  cò  chuyÓn  xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng  b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm. Thêi  gian  xÐt n©ng  bËc  l¬ng lÇn  sau  ë  ng¹ch   ®îc bæ  nhiÖm ®îc tÝnh nh sau:  NÕu chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng ®­ îc xÕp  ë ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm so víi hÖ  sè  l¬ng  ë  bËc cuèi  cïng trong ng¹ch cò  b»ng hoÆc lín h¬n chªnh lÖch gi÷a 2  bËc l¬ng liÒn kÒ   ë  ng¹ch cò, th×   ® îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch;   nÕu   nhá   h¬n   chªnh   lÖch  gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ   ë  ng¹ch cò, th×   ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung gÇn nhÊt (theo møc  % phô cÊp th©m niªn vît khung ®ang hëng) ë ng¹ch cò. Sau khi chuyÓn xÕp l¬ng vµo ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm theo  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b nµy, nÕu hÖ  sè  l¬ng  ®îc xÕp  ë  ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm thÊp h¬n so víi hÖ  sè  l ¬ng céng víi phô  cÊp  th©m niªn vît khung  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò, th×  kÓ  tõ  ngµy  bæ nhiÖm vµo ng¹ch  ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªnh lÖch b¶olu  cho b»ng hÖ  sè  l¬ng céng víi phô  cÊp th©m niªn vît khung  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò. HÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu nµy (®îc  tÝnh trßn sè sau dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé,  c«ng chøc, viªn chøc  ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc  ®îc hëng phô  cÊp   th©m   niªn   vît   khung   ë   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm   hoÆc   ®îc  n©ng ng¹ch kh¸c cao h¬n. VÝ  dô  3:   ¤ng NguyÔn V¨n C  ®∙ xÕp bËc cuèi cïng (hÖ   sè  l¬ng 4,98)  ë  ng¹ch chuyªn viªn vµ   ®Õn ngµy 01 th¸ng 5  n¨m 2005 ®∙ ®îc tÝnh hëng 6% phô cÊp th©m niªn vît khung.  ¤ng C  ®¹t kú  thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn chÝnh vµ   ®îc cÊp  cã   thÈm   quyÒn   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   chuyªn   viªn   chÝnh   tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006, th×  «ng C  ®îc chuyÓn xÕp l¬ng  vµo ng¹ch chuyªn viªn chÝnh nh sau:  C¨n   cø   vµo   hÖ   sè   l¬ng   4,98   ë   bËc   cuèi   cïng   trong  ng¹ch  chuyªn   viªn  (ng¹ch   cò)   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè  l ¬ng  cao h¬n gÇn nhÊt la 5,08 bËc 3 ng¹ch chuyªn  viªn chÝnh  (ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm). Do chªnh lÖch gi÷a hÖ  sè  l¬ng 5,08  ®îc xÕp  ë  ng¹ch chuyªn viªn chÝnh so víi hÖ  sè  l¬ng 4,98  (bËc cuèi cïng) ë ng¹ch chuyªn viªn lµ 0,10 (5,08 – 4,98)   nhá h¬n chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ (0,33) ë ng¹ch  chuyªn  viªn, nªn thêi  gian  xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  ng¹ch chuyªn viªn chÝnh cña «ng C ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01  th¸ng 5 n¨m 2005 (ngµy tÝnh hëng 6% phô cÊp th©m niªn vît  khung  ë  ng¹ch chuyªn viªn). §ång thêi do hÖ  sè  l¬ng 5,08  ®îc xÕp  ë  ng¹ch chuyªn viªn chÝnh thÊp h¬n so víi hÖ  sè  l¬ng   céng   víi   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung   ®ang   hëng   ë  ng¹ch chuyªn viªn (4,98 + 6%VK), nªn kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 
 9. 9 01   n¨m   2006   (ngµy   ®îc   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   chuyªn   viªn  chÝnh)   «ng   C   ®îc   hëng   thªm   hÖ   sè   chªch   lÖch   b¶o   lu   lµ  0,20 (4,98 + 6%VK – 5,08). Khi «ng C  ®îc n©ng bËc l¬ng  (bËc 3 lªn bËc 4)  ë  ng¹ch chuyªn viªn chÝnh th×  do hÖ  sè   l¬ng t¨ng thªm khi n©ng bËc lµ  0,34 lín h¬n hÖ  sè  chªch  lÖch b¶o lu (0,20)  ®ang hëng, nªn «ng C th«i hëng hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu 0,20 nµy. 5­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyÓn ng¹ch. a) Trêng hîp chuyÓn ng¹ch mµ   ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch  míi trong cïng nhãm ng¹ch víi ng¹ch cò (ng¹ch cò vµ ng¹ch   míi cã cïng hÖ sè bËc l¬ng), th× chuyÓn ngang bËc l¬ng vµ  % phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã)  ®ang hëng  ë  ng¹ch  cò  (kÓ  c¶ tÝnh thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc  xÐt hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung nÕu cã   ë  ng¹ch cò)  sang ng¹ch míi ®îc bæ nhiÖm. b) Trêng hîp chuyÓn ng¹ch mµ   ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch  míi cã  hÖ  sè  bËc l¬ng cao h¬n so víi hÖ  sè  cïng bËc l¬ng  ®ang gi÷   ë  ng¹ch cò  (nhãm 3 vµo nhãm 2; nhãm 2 vµo nhãm  1; nhãm 3 hoÆc nhãm 2 vµo nhãm 1), th×  thùc hiÖn chuyÓn  xÕp l¬ng vµ tÝnh thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc  xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ë ng¹ch ®îc  bæ nhiÖm nh  c¸ch chuyÓn xÕp l¬ng khi c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc n©ng ng¹ch (híng dÉn t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n  4 môc III Th«ng t nµy). c) Trêng hîp chuyÓn ng¹ch mµ   ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch  míi cã hÖ sè bËc l¬ng thÊp h¬n so víi hÖ sè cïng bËc l¬ng  ®ang gi÷   ë  ng¹ch cò  (nhãm 2 vµo nhãm 3; nhãm 1 vµo nhãm  2, nhãm 1 hoÆc nhãm 2 vµo nhãm 3), th×  chuyÓn ngang bËc  l¬ng vµ  % phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã)  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò  (kÓ  c¶ tÝnh thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn  sau hoÆc xÐt hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung nÕu cã   ë  ng¹ch cò) sang ng¹ch míi ®îc bæ nhiÖm. §ång thêi ®îc hëng  thªm hÖ sè chªch lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng céng víi  phô  cÊp th©m niªn  vît khung (nÕu  cã)   ®ang  hëng  ë  ng¹ch  cò; hÖ sè chªch lÖch b¶o lu nµy (®îc tÝnh trßn sè sau dÊu  phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  ®îc   n©ng   bËc   l¬ng   hoÆc   ®îc   hëng   phô   cÊp   th©m   niªn   vît  khung ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc n©ng ng¹ch. 6­ SÜ  quan vµ  h¹  sÜ  quan thuéc lùc lîng vò  trang xÕp  l¬ng cÊp bËc qu©n hµm vµ  ngêi lµm c«ng t¸c c¬  yÕu xÕp l­ ¬ng cÊp hµm c¬ yÕu (sau ®©y gäi chung lµ chøc danh xÕp l ­ ¬ng cÊp hµm)  ®îc chuyÓn  c«ng t¸c vµo lµm viÖc  trong  c¬  quan Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. a) ChuyÓn xÕp hÖ  sè  l¬ng cÊp hµm  ®ang hëng vµo hÖ  sè  l¬ng cña ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc  ® îc bæ nhiÖm kÓ  tõ ngµy chuyÓn c«ng t¸c nh sau: 
 10. 10 Trêng hîp theo vÞ  trÝ  c«ng viÖc míi  ® îc  ®¶m nhiÖm vµ  cã   ®ñ   tiªu   chuÈn   nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   c«ng   chøc,   viªn   chøc, th×  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cÊp hµm  ®ang hëng chuyÓn  xÕp vµo hÖ sè l¬ng ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm theo b¶ng sau:  HÖ sè l¬ng cÊp hµm  Ö   sè   l¬ng   cña   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm  H ®ang hëng (sÜ quan  Ýnh   theo   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng   t¹i   NghÞ  (t qu©n ®éi, sÜ quan ®Þnh sè 204/2004/N§­CP) vµ h¹ sÜ quan c«ng  Ng¹ch c«ng chøc, viªn  BËc  HÖ sè l­ an vµ c¬ yÕu) theo  chøc  trong  ¬ng  NghÞ ®Þnh sè  (nÕu cã ®ñ tiªu chuÈn  ng¹ch trong  204/2004/N§­CP nghiÖp vô cña ng¹ch) ng¹ch (1) (2) (3) (4) 3,20 Nh©n   viªn   kü   thuËt   vµ  1 1,65 t¬ng ®¬ng (C1) 3,50 C¸n sù vµ t¬ng ®¬ng (B) 1 1,86 3,80 C¸n sù vµ t¬ng ®¬ng (B) 2 2,06 4,20 Chuyªn   viªn   vµ   t¬ng   ®­ 1 2,34 ¬ng (A1) 4,60 Chuyªn   viªn   vµ   t¬ng   ®­ 3 3,00 ¬ng (A1) 5,00 Chuyªn   viªn   vµ   t¬ng   ®­ 4 3,33 ¬ng (A1) 5,40 Chuyªn   viªn   vµ   t¬ng   ®­ 6 3,99 ¬ng (A1) 6,00 Chuyªn viªn chÝnh vµ  t­ 2 4,74 ¬ng ®¬ng (A2.1) 6,60 Chuyªn viªn chÝnh vµ  t­ 4 5,42 ¬ng ®¬ng (A2.1) 7,30 Chuyªn   viªn   cao   cÊp   vµ  1 6,20 t¬ng ®¬ng (A3.1) 8,00 Chuyªn   viªn   cao   cÊp   vµ  3 6,92 t¬ng ®¬ng (A3.1) 8,60 Chuyªn   viªn   cao   cÊp   vµ  5 7,64 t¬ng ®¬ng (A3.1) N©ng l¬ng cÊp hµm §îc xÕp lªn 1 bËc trªn liÒn kÒ   ë  b¶ng  lÇn I (nÕu cã) nµy N©ng l¬ng cÊp hµm §îc xÕp lªn 2 bËc trªn liÒn kÒ   ë  b¶ng  lÇn 2 (nÕu cã) nµy Trêng hîp theo vÞ  trÝ  c«ng viÖc míi  ® îc  ®¶m nhiÖm vµ  theo tiªu chuÈn nghiÖp vô  cña ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc 
 11. 11 mµ   ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc cïng lo¹i  nhng  ë  nhãm 2 hoÆc nhãm 3 (nhãm cã  hÖ  sè  bËc l¬ng thÊp  h¬n so víi hÖ  sè  cïng bËc l¬ng nhãm 1) hoÆc  ®îc bæ nhiÖm  vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc thÊp h¬n so víi ng¹ch c«ng   chøc, viªn chøc ghi  ë  cét 2 b¶ng chuyÓn xÕp nµy, th×   ®îc  xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   b»ng   hoÆc   thÊp   h¬n   gÇn   nhÊt   trong  ng¹ch   ®îc   bæ  nhiÖm   so   víi   hÖ  sè   l¬ng   ghi   ë  cét  4   b¶ng  chuyÓn xÕp nµy. Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc xÐt hëng phô  cÊp   th©m   niªn   vît   khung   (nÕu   cã)   ë   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm  (sau   khi   chuyÓn   xÕp   l¬ng   vµo   ng¹ch  bËc  c«ng   chøc,   viªn  chøc theo c¸c trêng hîp híng dÉn t¹i ®iÓm a nµy) ®îc tÝnh  kÓ  tõ  ngµy xÕp hÖ  sè  l¬ng cÊp hµm (hoÆc hÖ  sè  n©ng l¬ng  lÇn 1 hoÆc lÇn 2) ®ang hëng khi chuyÓn c«ng t¸c. b)   VÒ   b¶o   lu   l¬ng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   khi  chuyÓn c«ng t¸c. HÖ  sè  chªnh lÖch b¶o lu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  khi chuyÓn c«ng t¸c  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi÷a hÖ  sè  l¬ng cÊp hµm (hoÆc hÖ  sè  n©ng l¬ng lÇn 1 hoÆc lÇn 2)  ®ang hëng khi chuyÓn c«ng t¸c so víi hÖ  sè  l¬ng céng víi  phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc chuyÓn xÕp ng¹ch  c«ng chøc, viªn chøc  ®îc bæ nhiÖm theo híng dÉn t¹i diÓm  a kho¶n 6 nµy. HÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu nªu t¹i  ®iÓm b nµy (®îc tÝnh  trßn sè sau dÊu phÈy 2 sè) ®îc hëng tèi thiÓu 18 th¸ng kÓ  tõ  ngµy chuyÓn  c«ng t¸c; viÖc  tiÕp  tôc cho hëng  b¶o  lu  ngoµi   thêi   gian   18   th¸ng   do   thñ   trëng   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc xem xÐt, quyÕt   ®Þnh cho phï  hîp víi t¬ng  quan  tiÒn l¬ng  néi  bé.  Trong  thêi gian hëng b¶o lu l¬ng (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b nµy)  th×   hÖ   sè   chªch   lÖch   b¶o   lu   gi¶m   t¬ng   øng   khi   c¸n   bé,  c«ng chøc, viªn chøc  ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc  ®îc hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm hoÆc ®îc  n©ng ng¹ch. 7­   Qu©n   nh©n   chuyªn   nghiÖp,   sÜ   quan   chuyªn   m«n   kü  thuËt c«ng an vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu xÕp l¬ng chuyªn  m«n   kü   thuËt   c¬   yÕu   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   chøc   danh   chuyªn   m«n   kü   thuËt)   ®îc   chuyÓn   c«ng   t¸c   vµo   lµm   viÖc  trong c¬ quan Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. a) ChuyÓn xÕp hÖ  sè  l¬ng chuyªn m«n kü  thuËt  ®ang h­ ëng vµo hÖ sè l¬ng cña ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc ®­ îc bæ nhiÖm kÓ tõ ngµy chuyÓn c«ng t¸c theo 2 bíc sau:  Bíc   1:     C¨n   cø   vµo   hÖ   sè   l¬ng   chuyªn   m«n   kü   thuËt  ®ang hëng trõ   ®i hÖ  sè  tiÒn l¬ng chªnh lÖch cao h¬n gi÷a  tiÒn l¬ng cña chøc danh chuyªn m«n kü  thuËt so víi tiÒn  l¬ng cña c«ng chøc, viªn chøc theo b¶ng sau:
 12. 12 HÖ sè chªnh lÖch trõ ®i gi÷a tiÒn l¬ng cña  chøc danh chuyªn m«n kü thuËt so víi tiÒn l­ Chøc danh  ¬ng cña c«ng chøc, viªn chøc (tÝnh theo chÕ  chuyªn m«n  ®é tiÒn l¬ng t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP  kü thuËt ) NÕu ®îc bæ  NÕu ®îc  NÕu ®îc bæ NÕu ®îc bæ  nhiÖm vµo  bæ nhiÖm  nhiÖm vµo  nhiÖm vµo  ng¹ch chuyªn  vµo c«ng  ng¹ch c¸n  ng¹ch nh©n  viªn vµ t¬ng  chøc,  sù vµ t¬ng viªn (c«ng  ®¬ng trë lªn  viªn chøc ®¬ng (c«ng chøc, viªn  (c«ng chøc,  lo¹i A0 chøc, viªn  chøc lo¹i  viªn chøc  chøc lo¹i  C) lo¹i A1, A2,  B) A3) 1­   Lo¹i   cao  cÊp ­ Nhãm 1 1,51 1,75 1,99 2,20 ­ Nhãm 2 1,31 1,55 1,79 2,00 2­   Lo¹i  trung cÊp Kh«ng ®îc bæ  Kh«ng ®îc  nhiÖm vµo c¸c  bæ nhiÖm  ­ Nhãm 1 1,64 1,85 ng¹ch nµy v×  vµo c¸c  ­ Nhãm 2 1,34 1,55 kh«ng cã  ng¹ch nµy  Kh«ng ®îc  3­   Lo¹i   s¬  tr×nh ®é ®¹i  v× kh«ng  bæ nhiÖm  cÊp häc cã tr×nh  vµo c¸c  ­ Nhãm 1 1,55 ®é cao  ng¹ch nµy  ­ Nhãm 2 1,30 ®¼ng v× kh«ng cã  tr×nh ®é  trung cÊp Bíc 2:   C¨n cø vµo kÕt qu¶ hÖ  sè  l ¬ng cña phÐp trõ  nªu trªn, thùc hiÖn chuyÓn xÕp vµo bËc cã hÖ sè l¬ng b»ng  hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm (trêng hîp  hÖ  sè  l¬ng  ë  bËc cuèi cïng trong ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm thÊp  h¬n so víi hÖ  sè  l¬ng cña phÐp trõ  nªu trªn th×   ®îc xÕp  vµo bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm ®ã). Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc xÐt hëng phô  cÊp   th©m   niªn   vît   khung   (nÕu   cã)   ë   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm  (sau khi chuyÓn xÕp l¬ng vµo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn  chøc theo híng dÉn t¹i  ®iÓm a nµy)  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy  xÕp hÖ  sè  l¬ng chuyªn m«n kü  thuËt (nÕu cha hëng phô  cÊp  th©m niªn  vît khung)  hoÆc  kÓ  tõ  ngµy  hëng  phô  cÊp  th©m  niªn vît khung gÇn nhÊt (theo møc % phô cÊp th©m niªn vît  khung)   ®ang   hëng   ë   chøc   danh   chuyªn   m«n   kü   thuËt   khi  chuyÓn c«ng t¸c. b)   VÒ   b¶o   lu   l¬ng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   khi  chuyÓn c«ng t¸c:
 13. 13 HÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  khi chuyÓn c«ng t¸c  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi÷a hÖ  sè l¬ng chuyªn m«n kü thuËt céng víi phô cÊp th©m niªn v­ ît khung (nÕu cã) ®ang hëng khi chuyÓn c«ng t¸c so víi hÖ  sè l¬ng céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ®îc  chuyÓn xÕp ë ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm theo  híng dÉn t¹i ®iÓm a, kho¶n 7 nµy. Thêi  gian  hëng  b¶o lu l¬ng  vµ  møc  gi¶m hÖ   sè  chªnh  lÖch b¶o lu nªu t¹i  ®iÓm b nµy  ®îc thùc hiÖn nh híng dÉn  t¹i  ®iÓm b kho¶n 6 môc III Th«ng t  nµy (thùc hiÖn nh  ®èi  víi sÜ quan chuyÓn c«ng t¸c). 8­   C¸c   chøc   danh   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh  viªn chuyªn tr¸ch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng c«ng  ty Nhµ  níc (sau  ®©y gäi chung lµ  chøc vô  qu¶n lý  doanh  nghiÖp)   ®îc   chuyÓn   c«ng   t¸c   vµo   lµm   viÖc  trong   c¬   quan   Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. a)   Trêng   hîp   tríc   khi   gi÷   chøc   vô   qu¶n   lý   doanh  nghiÖp   ®∙   ®îc   xÕp   l¬ng   theo   ng¹ch,   bËc   c«ng   chøc,   viªn  chøc (kÓ c¶ viªn chøc trong c«ng ty Nhµ níc): C¨n cø vµo vÞ trÝ c«ng viÖc míi ®îc ®¶m nhiÖm vµ tiªu  chuÈn nghiÖp vô  cña ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc, nÕu  ®îc  bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (ng¹ch t¬ng  ®¬ng hoÆc ng¹ch thÊp h¬n so víi ng¹ch ®∙ ®îc xÕp tríc khi  gi÷ chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp) th× xÕp l ¬ng theo ng¹ch  ®ã. HÖ  sè  l¬ng  ®îc xÕp  ë  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®îc  bæ nhiÖm khi chuyÓn c«ng t¸c ®îc thùc hiÖn nh sau:  C¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng  ®∙  ®îc xÕp  ë  ng¹ch, bËc c«ng  chøc, viªn chøc tríc khi gi÷ chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp   (nÕu hÖ  sè  l¬ng  ®∙  ®îc xÕp  ë  ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn  chøc theo hÖ  sè  l¬ng cò  tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  th×  chuyÓn   ®æi sang hÖ  sè  l¬ng  míi  t¬ng øng)  ®Ó  chuyÓn  xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   b»ng   hoÆc   cao   h¬n   gÇn   nhÊt   ë   ng¹ch  c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm. Thêi gian gi÷ bËc l¬ng  ®∙  ®îc xÕp  ë  ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc cho  ®Õn khi  gi÷  chøc vô  qu¶n lý  doanh nghiÖp céng víi thêi gian gi÷  chøc vô  qu¶n lý  doanh nghiÖp (nÕu cã  thêi gian  ®øt qu∙ng  mµ  cha hëng chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi th×   ®îc céng dån)  ®îc  tÝnh  ®Ó  n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc  ®Ó  xÕp lªn bËc l¬ng  cao h¬n hoÆc tÝnh hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu  cã) trong  ng¹ch   ®îc bæ nhiÖm  theo  chÕ   ®é  n©ng  bËc l¬ng  thêng xuyªn vµ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn vît khung ë ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm ®ã. Sau   khi   chuyÓn   xÕp   l¬ng   vµo   ng¹ch   c«ng   chøc,   viªn  chøc ®îc bæ nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a nµy, nÕu hÖ sè   l¬ng  ®îc xÕp  ë  ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm céng víi phô  cÊp chøc  vô  l∙nh  ®¹o vµ  phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) thÊp 
 14. 14 h¬n so víi hÖ  sè  l¬ng chøc vô  qu¶n lý  doanh nghiÖp  ®ang  hëng  t¹i  thêi   ®iÓm   chuyÓn   c«ng   t¸c,   th×   tïy   tõng  tr êng  hîp cô  thÓ  vµ  c¨n cø vµo t¬ng quan tiÒn l¬ng néi bé, thñ  trëng  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc xem xÐt , quyÕt  ®Þnh cho hëng thªm hÖ  sè  chªch  lÖch b¶o lu. NÕu ®îc hëng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu, th× hÖ  sè chªch lÖch b¶o lu nµy (®îc tÝnh trßn sè sau dÊu phÈy 2  sè) gi¶m t¬ng  øng  khi  c¸n  bé,  c«ng  chøc, viªn  chøc   ®îc  n©ng bËc l¬ng hoÆc  ®îc hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  trong ng¹ch bæ nhiÖm (khi chuyÓn c«ng t¸c) hoÆc khi  ®îc  n©ng ng¹ch. b) Trêng hîp tõ  tríc  ®Õn nay cha xÕp l¬ng theo ng¹ch  bËc c«ng chøc, viªn chøc (kÓ  c¶ viªn chøc trong c«ng ty  Nhµ  níc), th×  Thñ  trëng Bé, ngµnh  ë  Trung  ¬ng, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng c¨n  cø   vµo   vÞ   trÝ   c«ng   viÖc   míi   ®îc   ®¶m   nhiÖm,   tiªu   chuÈn  nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   c«ng   chøc,   viªn   chøc   vµ   t¬ng   quan  tiÒn l¬ng néi bé, xem xÐt vµ  cã  v¨n b¶n gi¶i tr×nh qu¸  tr×nh c«ng t¸c, diÔn biÕn tiÒn l¬ng vµ  chøc vô  (kÌm theo  dù  kiÕn  ®Ò  nghÞ  xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn  chøc)  ®èi víi tõng ngêi göi vÒ  Bé  Néi vô   ®Ó  thèng nhÊt  ý   kiÕn tríc khi quyÕt  ®Þnh. Trong thêi gian cha cã   ý  kiÕn  cña Bé trëng Bé Néi vô th× t¹m thêi gi÷ nguyªn hÖ sè l ¬ng  chøc   vô   qu¶n   lý   doanh   nghiÖp   ®ang   hëng   t¹i   thêi   ®iÓm  chuyÓn c«ng t¸c. 9­   Viªn   chøc   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   (kÓ   c¶   Tr ëng  phßng, Phã  trëng phßng) vµ  nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô  trong  c«ng  ty Nhµ  níc  ®îc chuyÓn  c«ng  t¸c vµo lµm viÖc  trong c¬ quan Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. a) C¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng theo chuyªn m«n, nghiÖp vô,  thõa   hµnh,   phôc   vô   ®ang   hëng  t¹i  thêi   ®iÓm   chuyÓn   c«ng  t¸c (sau  ®©y gäi lµ  hÖ  sè  l¬ng  ®ang hëng  ë  ng¹ch cò)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt  ë  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®îc bæ nhiÖm (ng¹ch t¬ng  ®¬ng  hoÆc ng¹ch thÊp h¬n so víi ng¹ch cò ®∙ ®îc xÕp trong c«ng  ty Nhµ níc). Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc xÐt  hëng  phô  cÊp  th©m  niªn vît khung  (nÕu cã)  ë  ng¹ch  c«ng  chøc, viªn chøc míi  ®îc bæ nhiÖm  ®îc tÝnh nh  sau:   NÕu  chªnh   lÖch   gi÷a   hÖ   sè   l¬ng   ®îc   xÕp   ë   ng¹ch   c«ng   chøc,  viªn chøc míi  ®îc bæ nhiÖm so víi hÖ  sè  l¬ng  ®ang hëng  ë  ng¹ch   cò   b»ng   hoÆc   lín   h¬n   chªnh   lÖch   gi÷a   2   bËc   l¬ng  liÒn kÒ   ë  ng¹ch cò  th×   ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   c«ng   chøc,   viªn   chøc;   nÕu   nhá   h¬n   chªnh   lÖch   gi÷a   2   bËc   l¬ng   liÒn   kÒ   ë   ng¹ch   cò   th×   ®îc  tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp hÖ sè l¬ng ®ang hëng ë ng¹ch cò. b) Trêng hîp trong thêi gian lµm viÖc  ë  c«ng ty Nhµ  níc mµ xÕp l¬ng cha ®óng víi quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   t¹i   c¸c   thêi 
 15. 15 ®iÓm t¬ng øng, th×  ph¶i xÕp l¹i l¬ng cho phï  hîp, sau  ®ã  míi   thùc   hiÖn  chuyÓn   xÕp   l¬ng  vµo  ng¹ch   bËc   c«ng   chøc,  viªn chøc  ®îc bæ nhiÖm theo híng dÉn t¹i  ®iÓm a kho¶n 9  nµy. 10­ C¸c  ®èi tîng  ®ang xÕp l¬ng theo c¸c thang l¬ng,  b¶ng   l¬ng  c«ng   nh©n,   nh©n  viªn   trùc   tiÕp   s¶n   xuÊt  kinh   doanh,   b¶ng   l¬ng   chuyªn   gia   cao   cÊp   vµ  nghÖ   nh©n   trong   c«ng ty Nhµ níc ®îc chuyÓn c«ng t¸c vµo lµm viÖc trong c¬  quan Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. Chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n trong c«ng ty Nhµ n íc  ®îc chuyÓn c«ng t¸c vµo lµm viÖc trong c¬ quan Nhµ níc vµ  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc, th×  tïy tõng trêng hîp cô  thÓ  Thñ  trëng c¬  quan cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  c¸n bé, c«ng  chøc, viªn chøc xem xÐt, bæ nhiÖm vµ  xÕp l¬ng vµo ng¹ch  c«ng   chøc,   viªn   chøc   cho   phï   hîp   víi   vÞ   trÝ   vµ   chuyªn  m«n, nghiÖp vô cña c«ng viÖc ®îc ®¶m nhiÖm. C¸c trêng hîp  cßn l¹i nªu t¹i kho¶n 10 nµy ®îc thùc hiÖn nh sau:  a)   Trêng   hîp   ®îc   bè   trÝ   lµm   c«ng   viÖc   chuyªn   m«n,  nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô  trong c¬  quan Nhµ  n íc hoÆc  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña Nhµ  níc theo  ®óng tr×nh   ®é  chuyªn  m«n cña chuyªn ngµnh ®∙ ®îc ®µo t¹o. NÕu cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc trë  lªn th×  bæ nhiÖm vµ  xÕp  l¬ng vµo ng¹ch chuyªn viªn vµ t¬ng ®¬ng (lo¹i A1); nÕu cã  tr×nh ®é cao ®¼ng th× bæ nhiÖm vµ xÕp l¬ng vµo ng¹ch c«ng  chøc, viªn chøc lo¹i A0; nÕu cã  tr×nh  ®é  trung cÊp hoÆc  qua ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ th× bæ nhiÖm vµ xÕp l­ ¬ng vµo ng¹ch c¸n sù  vµ  t¬ng  ®¬ng (lo¹i B); nÕu cã  tr×nh  ®é  s¬  cÊp hoÆc qua häc nghÒ  theo h×nh thøc kÌm cÆp t¹i  doanh nghiÖp th× bæ nhiÖm vµ xÕp l¬ng vµo ng¹ch nh©n viªn  kü thuËt (m∙ sè 01.007); nÕu cha qua ®µo t¹o th× bæ nhiÖm  vµ  xÕp l¬ng vµo ng¹ch nh©n viªn phôc vô  (m∙ sè  01.009).  ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®îc  bæ nhiÖm  ®îc c¨n cø vµo thêi gian c«ng t¸c cã   ®ãng b¶o  hiÓm   x∙   héi   theo   thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng   do   Nhµ   níc   quy  ®Þnh (trõ  thêi gian tËp sù  hoÆc thö  viÖc khi tuyÓn dông  lÇn  ®Çu vµo lµm viÖc  ë  c¬  quan Nhµ  n íc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña Nhµ  níc hoÆc  ë  c«ng ty Nhµ  níc)  ®Ó  xÕp vµo bËc l¬ng  trong ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®îc bæ nhiÖm theo c¸ch  tÝnh sau:  TÝnh   tõ   bËc   1   cña   ng¹ch   ®îc   bæ   nhiÖm,   cø   sau   mçi  kho¶ng  thêi gian 3 n¨m (®ñ  36 th¸ng)   ®èi víi c¸c ng¹ch  c«ng   chøc,   viªn   chøc   lo¹i   A0   vµ   lo¹i   A1   vµ   cø   sau   mçi  kho¶ng  thêi gian 2 n¨m (®ñ  24 th¸ng)   ®èi víi c¸c ng¹ch  c«ng   chøc,   viªn   chøc   tõ   lo¹i   B   trë   xuèng   (nÕu   cã   thêi  gian ®øt qu∙ng mµ cha hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi th× ®îc  céng   dån)   ®îc   xÕp   lªn   1   bËc   l¬ng   trong   ng¹ch   ®îc   bæ  nhiÖm.   Trêng  hîp  trong   thêi   gian  c«ng   t¸c   cã  n¨m  kh«ng   hoµn thµnh nhiÖm vô   ®îc giao hoÆc bÞ  kû  luËt (mét trong 
 16. 16 c¸c   h×nh   thøc  khiÓn   tr¸ch,   c¶nh   cao,   c¸ch  chøc)   th×   cø   mçi n¨m (tÝnh  ®ñ  12 th¸ng) kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô   ®îc  giao hoÆc bÞ  kû  luËt kh«ng  ®îc tÝnh vµo thêi gian  ®Ó  xÕp  lªn bËc l¬ng cao h¬n trong ng¹ch ®îc bæ nhiÖm. Sau khi quy  ®æi thêi gian  ®Ó  xÕp vµo bËc l¬ng trong  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®îc bæ nhiÖm nªu trªn, nÕu cã  sè  th¸ng cha  ®ñ  36 th¸ng  (®èi  víi c«ng chøc,  viªn  chøc  lo¹i A0 vµ  lo¹i A1) hoÆc cha  ®ñ  24 th¸ng (®èi víi c«ng  chøc, viªn chøc tõ lo¹i B trë xuèng), th× sè th¸ng nµy ®­ îc tÝnh vµo thêi gian  ®Ó  xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau hoÆc  xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) trong ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm. b) Trêng hîp kh«ng lµm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp   vô  theo  ®óng chuyªn ngµnh  ®∙  ®îc  ®µo t¹o, th×  thùc hiÖn  bæ nhiÖm vµ  xÕp l¬ng vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc cho  phï hîp víi vÞ trÝ vµ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c«ng viÖc  míi   ®îc   ®¶m   nhiÖm.   C¸ch   chuyÓn   xÕp   l¬ng  vµo  ng¹ch   c«ng  chøc,  viªn  chøc  ®îc bæ nhiÖm   ®èi  víi  c¸c  trêng  hîp  nµy  thùc   hiÖn   nh  c¸ch   chuyÓn   xÕp   l¬ng   híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   a  kho¶n 10 nµy. c) Sau khi chuyÓn xÕp l¬ng vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn  chøc   ®îc   bæ   nhiÖm   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   vµ   ®iÓm   b  kho¶n 10 nµy, nÕu hÖ sè l¬ng ®îc xÕp ë ng¹ch ®îc bæ nhiÖm  céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) thÊp h¬n so  víi   hÖ   sè   l¬ng   ®ang   hëng   (theo   thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng  trong c«ng ty Nhµ níc) t¹i thêi ®iÓm chuyÓn c«ng t¸c, th×  tïy tõng trêng hîp cô thÓ vµ c¨n cø vµo t¬ng quan tiÒn l­ ¬ng néi bé, Thñ  trëng c¬  quan cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  c¸n  bé, c«ng chøc, viªn chøc xem xÐt quyÕt ®Þnh cho h ëng thªm  hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu. NÕu  ®îc hëng hÖ  sè  chªch lÖch  b¶o lu, th× hÖ sè chªch lÖch b¶o lu nµy (®îc tÝnh trßn sè  sau dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc   ®îc n©ng bËc l¬ng  hoÆc   ®îc hëng phô  cÊp th©m  niªn vît khung trong ng¹ch  ®îc bæ nhiÖm (khi chuyÓn c«ng  t¸c) hoÆc khi ®îc n©ng ng¹ch. d) Trêng hîp trong c¬  quan Nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cña Nhµ  níc cã  c¸c lo¹i h×nh lao  ®éng  ®Æc thï  nh  trong  c«ng   ty   Nhµ   níc   (kh«ng   thay   ®æi   nghÒ   c«ng   nh©n,   nh©n  viªn),  th×  Thñ  trëng  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  qu¶n lý  c¸n  bé, c«ng chøc, viªn chøc xem xÐt, quyÕt ®Þnh tiÕp tôc cho   hëng l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n  viªn ®ang hëng ®èi víi c¸c trêng hîp nµy (vÉn xÕp l¬ng vµ  n©ng bËc l¬ng nh  c«ng nh©n, nh©n viªn trong c«ng ty Nhµ  níc). ®) Quy  ®Þnh vÒ  xÕp l¬ng t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c, vµ  d  kho¶n 10 nµy còng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp ®∙ ®­ îc tuyÓn dông hoÆc ký hîp ®ång lao ®éng lµm viÖc trong c¬  quan Nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc  ®ang xÕp l­
 17. 17 ¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc  tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty Nhµ níc. IV­ HiÖu lùc thi hµnh 1­ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. a)   T¹i   thêi   ®iÓm   cã   thay   ®æi   c«ng   viÖc   hoÆc   chuyÓn  c«ng t¸c, c¸c  ®èi tîng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña Th«ng t nµy   vÉn   ®ang   xÕp   l¬ng   cò   (theo   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng   tríc  th¸ng   10   n¨m   2004)   th×   ph¶i   chuyÓn   xÕp   sang   l ¬ng   míi  (theo chÕ   ®é  tiÒn l¬ng th¸ng 10 n¨m 2004) theo híng dÉn  cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn.   Sau   khi   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò  sang l¬ng míi theo híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th×  míi thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy. b) KÓ  tõ  ngµy cã  hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t  liªn  tÞch   sè   01/2005/TTLT­BNV­BTC   híng   dÉn   thùc   hiÖn   chuyÓn  xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc (ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2005), c¸n bé gi÷ chøc danh do  bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh  chÝnh vµ  hëng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o cña chøc danh bÇu  cö  hiÖn  ®¶m nhiÖm  ®îc thùc hiÖn xÕp ng¹ch bËc l¬ng theo  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy. Trêng hîp ng¹ch, bËc l¬ng  ®îc  chuyÓn   xÕp   qu¸   bÊt   hîp   lý   víi   vÞ   trÝ   chøc   danh   bÇu   cö  hiÖn  ®¶m nhiÖm, th×  thñ  trëng Bé, ngµnh  ë  Trung ¬ng, Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  c¨n cø vµo t¬ng quan  ®éi ngò  c¸n bé  l∙nh  ®¹o thuéc ph¹m  vi qu¶n lý, xem xÐt vµ  cã  v¨n b¶n gi¶i tr×nh qu¸ tr×nh  c«ng t¸c, tr×nh  ®é   ®µo t¹o, diÔn biÕn tiÒn l¬ng vµ  chøc  vô  (kÌm theo dù  kiÕn  ®Ò  nghÞ  xÕp l¬ng vµo ng¹ch bËc c«ng  chøc, viªn chøc cho phï  hîp víi vÞ  trÝ  chøc danh bÇu cö  hiÖn   ®¶m   nhiÖm)   ®èi   víi   tõng   ngêi   göi   vÒ   Bé   Néi   vô   ®Ó  thèng  nhÊt   ý   kiÕn  tríc   khi   quyÕt   ®Þnh.   Trong   thêi   gian  cha   cã   ý   kiÕn   cña   Bé   trëng   Bé   Néi   vô   th×   gi÷   nguyªn  ng¹ch,   bËc   c«ng   chøc   hµnh  chÝnh   ®îc   xÕp   theo   ®óng   híng  dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2­ Th«ng t nµy thay thÕ  c¸c quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n  sau:  a) Th«ng t  sè  39/2000/TT­BTCCBCP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m  2000 cña Ban Tæ chøc ­ C¸n bé  ChÝnh phñ  (nay lµ  Bé  Néi  vô) híng dÉn viÖc xÕp l¬ng khi bæ nhiÖm vµo ng¹ch ®èi víi  c«ng chøc ®¹t kú thi n©ng ng¹ch. b)   C¸c   ®iÓm   1.1   vµ   1.2   kho¶n   1   vµ   kho¶n   3   môc   II  Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   34/2004/TTLT­BNV­BTC­BL§TB&XH   ngµy 
 18. 18 14 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  sè 121/2003/N§­CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ   vÒ  chÕ   ®é  chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc  ë  x∙, ph ­ êng, thÞ trÊn. 3­ ViÖc xÕp l¬ng vµ  tÝnh thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng  lÇn sau khi  ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc  ®èi víi c¸c trêng hîp thay ®æi c«ng viÖc hoÆc chuyÓn c«ng   t¸c tríc ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh  ®îc thùc  hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ  c¸c v¨n b¶n  híng dÉn hoÆc c¸c v¨n b¶n tháa thuËn cña c¬  quan cã  thÈm  quyÒn t¹i c¸c thêi ®iÓm t¬ng øng. 4­  ViÖc bæ  nhiÖm  vµ  xÕp l¬ng  vµo ng¹ch   ®èi  víi c¸n  bé, c«ng chøc,  viªn chøc khi thay   ®æi  c«ng  viÖc vµ  c¸c  trêng  hîp  chuyÓn  c«ng  t¸c  quy   ®Þnh  t¹i Th«ng t  nµy  ®îc  thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. 5­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬   quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ  thùc hiÖn theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trêng  hîp chuyÓn c«ng t¸c vµo lµm viÖc trong c¬ quan Nhµ níc vµ  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc th×  thùc hiÖn theo híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   Bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Néi   vô   ®Ó   nghiªn   cøu,  gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản