intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
339
lượt xem
49
download

Thông tư 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt  viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4   S ö a  ® æ i ,   b æ   s u n g   T h « n g   t   s è   1 2 0 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   1 2 / 1 2 / 2 0 0 3   h í n g  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP  n g µ y   1 0 / 1 2 / 2 0 0 3   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   L u Ë t  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) C¨n cø LuËt thuÕ GTGT sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   GTGT   sè   07/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   148/2004/N§­CP   ngµy   23/7/2004   cña   ChÝnh  phñ  söa ®æi,  bæ sung  NghÞ  ®Þnh  sè 158/2003/N§­CP ngµy   10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ   GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§­TTg ngµy 19/10/1998 cña  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   quy   chÕ   vÒ   cöa   hµng   kinh   doanh   hµng miÔn thuÕ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung t¹i   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh  nh sau: 1. Bæ sung ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT quy ®Þnh t¹i  §iÓm  23, Môc II, PhÇn A nh sau: DÞch vô ®¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ, dÞch vô b¶o  hiÓm cung cÊp cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ, nh b¶o hiÓm th©n  tµu   hoÆc   th©n   m¸y   bay,   b¶o   hiÓm   tr¸ch   nhiÖm   d©n   sù   chñ   tµu  hoÆc tr¸ch nhiÖm d©n sù chung ®èi víi m¸y bay. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ lµ ph¬ng tiÖn cã doanh thu vÒ  vËn t¶i quèc tÕ ®¹t trªn 50% tæng doanh thu vÒ vËn t¶i cña ph­ ¬ng tiÖn ®ã trong n¨m; ®èi víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ lµ  m¸y bay th× ph¶i cã sè giê bay quèc tÕ ®¹t trªn 50% tæng sè  giê bay cña m¸y bay ®ã trong n¨m. Trêng hîp ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ do c¬ së kinh doanh  vËn   t¶i  t¹i   ViÖt   Nam  khai   th¸c   sö  dông,   th×  hµng   n¨m   c¬  së  kinh doanh vËn t¶i c¨n cø vµo doanh thu vËn t¶i quèc tÕ hoÆc  giê  bay  quèc  tÕ thùc  tÕ ®¹t  ®îc n¨m tríc ®Ó ®¨ng ký víi c¬  quan ThuÕ qu¶n lý trùc tiÕp vÒ danh s¸ch c¸c ph¬ng tiÖn vËn  t¶i quèc tÕ (theo mÉu ®¨ng ký kÌm Th«ng t nµy) ®Ó c¬ quan thuÕ  x¸c nhËn lµm c¨n cø x¸c ®Þnh kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi hµng  hãa, dÞch vô cung cÊp trùc tiÕp cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc  tÕ. Khi b¸n hµng hãa, dÞch vô cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ,  c¬ së kinh doanh (c¬ së cung cÊp hµng hãa, dÞch vô) ph¶i yªu 
 2. 2 cÇu c¬ së kinh doanh vËn t¶i t¹i ViÖt nam sö dông ph¬ng tiÖn  vËn t¶i quèc tÕ cÊp b¶n ®¨ng ký ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ víi  c¬ quan  thuÕ  (b¶n sao cã x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu cña c¬ së sö  dông   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   quèc   tÕ).   C¬   së   cung   cÊp   hµng   hãa,  dÞch vô cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ ph¶i lËp ho¸ ®¬n ghi râ  tªn, sè hiÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ; sè, ngµy tê khai ph­ ¬ng tiÖn vËn t¶i ®Õn hoÆc giÊy cÊp phÐp bay (®èi víi m¸y bay)  trêng hîp lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i níc ngoµi.  C¬ së b¸n hµng ho¸, dÞch vô ph¶i lu gi÷ b¶n sao B¶n ®¨ng  ký nªu trªn, hãa ®¬n b¸n hµng ho¸ dÞch vô, hîp ®ång b¸n hµng  ho¸ dÞch vô (nÕu cã), chøng tõ thanh to¸n hµng ho¸ dÞch vô.  Trêng hîp b¸n qua ®¹i lý, c¬ së b¸n hµng ho¸ dÞch vô ph¶i cã  biªn b¶n thanh to¸n c«ng nî gi÷a c¬ së vµ ®¬n vÞ ®¹i lý, trong  ®ã ghi râ, tªn, sè lîng hµng ho¸, dÞch vô b¸n cho ph¬ng tiÖn  vËn   t¶i  quèc   tÕ;   sè  vµ  ngµy   b¶n  ®¨ng   ký  ph¬ng  tiÖn   vËn   t¶i  quèc tÕ; tªn vµ sè hiÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ; sè ngµy tê  khai tµu ®Õn hoÆc giÊy phÐp bay (®èi víi m¸y bay) trêng hîp lµ  phîng tiÖn vËn t¶i níc ngoµi; ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸ dÞch vô cho  ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ. Trêng hîp c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i míi ®Çu t mua s¾m ®a vµo  sö dông th× c¬ së kinh doanh vËn t¶i t¹i ViÖt Nam c¨n cø vµo  kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu vËn t¶i quèc tÕ hoÆc  giê   bay   quèc   tÕ   ®Ó   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   thuÕ   theo   híng   dÉn  trªn. NÕu khi x¸c ®Þnh tû träng doanh thu vËn t¶i quèc tÕ hoÆc  giê bay quèc tÕ n¨m tríc kh«ng ®¶m b¶o tû lÖ trªn 50% do lý do  kh¸ch quan, nh: bÞ tai n¹n, háng hãc ph¶i söa ch÷a nhng n¨m  ®¨ng  ký ho¹t  ®éng     cã kÕ ho¹ch  tû träng  doanh thu vËn t¶i  quèc tÕ hoÆc giê bay quèc tÕ trªn 50% th× doanh nghiÖp ph¶i  gi¶i tr×nh cho c¬ quan ThuÕ râ ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng ký ph¬ng  tiÖn vËn t¶i quèc tÕ. 2. §iÓm 14, Môc II, PhÇn A vÒ ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT  ®èi víi dÞch vô vÖ sinh c«ng céng  ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “14­ DÞch vô c«ng céng nh vÖ sinh, tho¸t níc; duy tr× vên  thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh ®êng phè, chiÕu s¸ng c«ng  céng; dÞch vô tang lÔ. C¸c dÞch vô nµy kh«ng ph©n biÖt nguån  kinh phÝ chi tr¶. DÞch vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè bao gåm  c¸c ho¹t ®éng thu, dän, xö lý r¸c vµ chÊt phÕ th¶i, tho¸t níc,  xö lý níc th¶i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng ph©n biÖt nguån  kinh phÝ chi tr¶. NÕu c¬ së kinh doanh tËn dông chÊt phÕ th¶i  ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c ®Ó b¸n th× c¸c s¶n phÈm nµy sÏ  thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i môc II,  phÇn A Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo h­ íng dÉn t¹i môc II, phÇn B Th«ng t  sè 120/2003/TT­BTC. Trêng  hîp c¬ së kinh doanh thùc hiÖn c¸c dÞch vô, nh: lau dän, vÖ 
 3. 3 sinh v¨n phßng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× dÞch vô nµy thuéc  ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo thuÕ suÊt 10% híng dÉn t¹i ®iÓm  3.27, môc II, phÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC. Duy   tr×   vên   thó,   c«ng   viªn   bao   gåm   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý,  trång c©y, ch¨m sãc, b¶o vÖ chim, thó, c©y ë c¸c c«ng viªn, v­ ên thó, khu vùc c«ng céng, vên quèc gia.  DÞch vô tang lÔ bao gåm c¸c ho¹t ®éng cho thuª nhµ, xe «  t« phôc vô tang lÔ cña c¸c tæ chøc lµm dÞch vô tang lÔ; mai  t¸ng, ho¶ t¸ng. C¸c ho¹t ®éng cã thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é phÝ vµ lÖ phÝ  cña Nhµ níc th× kho¶n thu nµy kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ  GTGT.” 3. §iÓm 1, Môc II, PhÇn B vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ®îc söa  ®æi, bæ sung nh sau: “1­ ThuÕ suÊt 0%: ¸p dông ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô xuÊt  khÈu, ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ë níc ngoµi  vµ   c«ng   tr×nh   cña   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt.   Hµng   hãa,   dÞch   vô  xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng gia c«ng xuÊt khÈu; hµng hãa b¸n cho  cöa hµng miÔn thuÕ;  hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu  thuÕ GTGT xuÊt khÈu (trõ dÞch vô du lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi;  dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi; dÞch vô tÝn dông, ®Çu t tµi  chÝnh, ®Çu t chøng kho¸n ra níc ngoµi vµ hµng hãa, dÞch vô quy  ®Þnh t¹i §iÓm 23, §iÓm 27, Môc II, PhÇn A Th«ng t sè 120/2003/ TT­BTC). ­ Hµng hãa xuÊt khÈu bao gåm xuÊt khÈu ra níc ngoµi kÓ c¶  uû th¸c xuÊt khÈu, b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ c¸c trêng  hîp ®îc coi lµ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, nh:  + Hµng  ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu  chuyÓn  tiÕp  theo  quy ®Þnh  t¹i   §iÒu   17   NghÞ   ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t  ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸  víi   níc   ngoµi.   Trêng   hîp   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   hµng   gia   c«ng  xuÊt khÈu cña c¬ së trùc tiÕp gia c«ng theo hîp ®ång gia c«ng  c¬ së ®∙ ký víi bªn níc ngoµi (gäi lµ c¬ së giao hµng), nhng  hµng   gia   c«ng   cha   ®îc   xuÊt   khÈu   ra   níc   ngoµi   mµ   ®îc   giao  chuyÓn   tiÕp   cho   c¬   së   kh¸c   ë   trong   níc   (gäi   lµ   c¬   së   nhËn  hµng)   theo   chØ   ®Þnh   cña   bªn   níc   ngoµi   ®Ó   tiÕp   tôc   gia   c«ng  thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh theo hîp ®ång gia c«ng ®∙ ký víi níc  ngoµi, tiÒn gia c«ng do bªn níc ngoµi trùc tiÕp thanh to¸n. + Hµng hãa uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu. Trêng hîp nµy lµ  trêng hîp c¬ së ký hîp ®ång gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi  nhng ký hîp ®ång giao l¹i cho c¬ së kh¸c gia c«ng. C¬ së ký  hîp ®ång gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi chØ hëng hoa hång  trªn tiÒn gia c«ng.
 4. 4 + Hµng hãa do doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt b¸n cho  níc   ngoµi   nhng   hµng   hãa   ®îc   giao   cho   doanh   nghiÖp   kh¸c   t¹i  ViÖt Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi (gäi t¾t lµ hµng hãa  xuÊt khÈu t¹i chç) ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng hµng  hãa xuÊt khÈu. +  Hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó b¸n t¹i héi chî, triÓn l∙m ë níc  ngoµi . ­ DÞch vô xuÊt khÈu vµ dÞch vô cung cÊp cho doanh nghiÖp  chÕ xuÊt ®Ó sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp  chÕ xuÊt, trõ c¸c dÞch vô sö dông cho tiªu dïng c¸ nh©n: DÞch vô xuÊt khÈu lµ dÞch vô ®îc cung cÊp trùc tiÕp cho tæ  chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi vµ ®îc tiªu dïng ngoµi l∙nh thæ ViÖt  Nam nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn: c¬ së cung cÊp dÞch vô ph¶i cã hîp  ®ång ký víi ngêi mua ë níc ngoµi theo quy ®Þnh cña LuËt th¬ng  m¹i; ngêi mua níc ngoµi thanh to¸n tiÒn dÞch vô cho c¬ së cung  cÊp dÞch vô t¹i ViÖt Nam.” 4. Söa ®æi, bæ sung §iÓm 2.27, Môc II, PhÇn B nh sau: “2.27  Mñ cao su s¬ chÕ nh  mñ cê rÕp,  mñ tê, mñ bón, mñ  cèm.” 5. Söa ®æi, bæ sung ®o¹n thø ba sau §iÓm 3.27, Môc II, PhÇn  B nh sau: DÞch   vô   söa   ch÷a,   b¶o   hµnh   ¸p   dông   thuÕ   suÊt   thuÕ   GTGT  10%. Riªng söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ  s¶n phÈm c¬ khÝ; dÞch vô ®¨ng kiÓm c¸c ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ  ngµnh giao th«ng vËn t¶i ¸p dông thuÕ suÊt 5%. 6. Bæ sung vµo §iÓm 1.2.c, Môc III, PhÇn B vÒ x¸c ®Þnh thuÕ  GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,  l©m nghiÖp, nu«i trång ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n cã tæ chøc s¶n  xuÊt khÐp kÝn, h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tËp trung  cã   sö   dông   s¶n   phÈm   ë   c¸c   kh©u   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m  nghiÖp; nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû, h¶i s¶n lµm nguyªn liÖu ®Ó  tiÕp tôc s¶n xuÊt chÕ biÕn ra s¶n phÈm chÞu thuÕ GTGT (bao gåm  s¶n phÈm n«ng, l©m, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn xuÊt khÈu hoÆc  s¶n   phÈm   ®∙   qua   chÕ   biÕn   thuéc   ®èi   tîng   chÞu   thuÕ   GTGT)   nh sau: C¬ së kinh doanh ®îc kª khai, khÊu trõ thuÕ GTGT cña hµng  hãa, dÞch vô mua vµo phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ë tÊt c¶  c¸c kh©u: ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, s¶n xuÊt, chÕ biÕn; trêng hîp  c¬ së cã b¸n hµng hãa lµ s¶n phÈm n«ng, l©m, thuû h¶i s¶n cha  qua   chÕ   biÕn   hoÆc   míi   qua   s¬   chÕ   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu  thuÕ GTGT th× sè thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo ®îc  tÝnh khÊu trõ theo tû lÖ (%) doanh sè hµng hãa, dÞch vô chÞu  thuÕ GTGT so víi tæng doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra. 
 5. 5 ViÖc   kª   khai   nép   thuÕ   GTGT   thùc   hiÖn   t¹i   V¨n   phßng   trô   së  chÝnh. 7. Bæ sung vµo §iÓm 1.2d, Môc III, PhÇn B vÒ ®iÒu kiÖn, thñ  tôc dÞch vô cung cÊp cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt, ho¹t ®éng x©y  dùng,   l¾p   ®Æt   c¸c   c«ng   tr×nh   ë   níc   ngoµi   vµ   c«ng   tr×nh   cña  doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo  nh  sau: ­ C¬ së cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt, x©y  dùng,   l¾p   ®Æt   c¸c   c«ng   tr×nh   ë   níc   ngoµi   vµ   c«ng   tr×nh   cña  doanh nghiÖp chÕ xuÊt ph¶i cã Hîp ®ång ký gi÷a c¬ së cung cÊp  dÞch vô vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt, bªn níc ngoµi theo quy ®Þnh  cña LuËt th¬ng m¹i. ­ C¬ së cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt; x©y  dùng, l¾p ®Æt   c¸c c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ph¶i  thanh   to¸n   theo   híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   1.2.d3,   môc   III,   phÇn   B  Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC. 8. Bæ sung vµo §iÓm 2, Môc II, PhÇn C vÒ kª khai nép thuÕ  GTGT ®èi víi mét sè trêng hîp sau: ­ C¬ së kinh doanh lµm ®¹i lý b¸n hµng hãa, dÞch vô thuéc  ®èi   tîng   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT;   c¬   së   kinh   doanh   lµm   ®¹i   lý  dÞch vô bu ®iÖn, b¶o hiÓm, xæ sè, b¸n vРm¸y bay theo ®óng gi¸  quy ®Þnh cña c¬ së giao ®¹i lý hëng hoa hång th× kh«ng ph¶i kª  khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi doanh thu hµng hãa, dÞch vô nhËn  b¸n ®¹i lý vµ doanh thu hoa hång ®¹i lý ®îc hëng. ­ C¬ së kinh doanh cã ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng  tr×nh ë kh¸c ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng V¨n phßng trô së chÝnh, cã ®¬n  vÞ   phô   thuéc   ë   kh¸c   ®Þa   ph¬ng   thuéc   ®èi   tîng   nép   thuÕ   GTGT  theo tû lÖ % trªn doanh thu, khi kª khai nép thuÕ GTGT t¹i V¨n  phßng trô së chÝnh ph¶i kª khai bæ sung trªn b¶n gi¶i tr×nh tê  khai   thuÕ   GTGT   th¸ng   vÒ   sè   tê   khai   thuÕ   GTGT,   sè   thuÕ   GTGT  ph¶i nép, sè chøng tõ vµ sè thuÕ GTGT ®∙ nép t¹i ®Þa ph¬ng n¬i  cã c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt, n¬i b¸n hµng ®Ó c¬ quan ThuÕ  qu¶n lý c¬ së kinh doanh cã c¨n cø tÝnh sè thuÕ GTGT ®∙ nép,  cßn ph¶i nép hoÆc nép thõa. Khi quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m, c¬  së kinh doanh ®ång thêi ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ ®Þa  ph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt, n¬i b¸n hµng vÒ sè  thuÕ GTGT ph¸t sinh ph¶i nép, sè thuÕ GTGT ®∙ nép.  9. Bæ sung vµo §iÓm 3, Môc I, PhÇn D nh sau: Khi dù ¸n ®Çu t  thµnh lËp doanh nghiÖp míi ®∙ hoµn thµnh  vµ   hoµn  tÊt   c¸c  thñ   tôc  vÒ   ®¨ng  ký   kinh  doanh,   ®¨ng  ký   nép  thuÕ,  c¬ së kinh  doanh lµ chñ dù ¸n ®Çu  t  ph¶i  tæng  hîp sè  thuÕ GTGT ph¸t sinh, sè thuÕ GTGT ®∙ hoµn, sè thuÕ GTGT cha ®­
 6. 6 îc hoµn cña dù ¸n ®Ó bµn giao cho doanh nghiÖp míi thµnh lËp  ®Ó   doanh   nghiÖp   míi   thùc   hiÖn   kª   khai,   nép   thuÕ   vµ   ®Ò   nghÞ  hoµn   thuÕ   GTGT   theo   quy   ®Þnh   víi   c¬   quan   thuÕ   qu¶n   lý   trùc  tiÕp.  10. Bæ sung ®o¹n g¹ch ®Çu dßng thø ba vµo §iÓm 6, Môc I,  PhÇn D nh sau:  Trêng   hîp   chñ   dù   ¸n   thuéc   ®èi   tîng   ®îc   hoµn   thuÕ   kh«ng  ph¶i   lµ   c¬   së   kinh   doanh,   kh«ng   cã   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh th× chØ ®îc hoµn thuÕ khi cã QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban  qu¶n lý dù ¸n vµ chñ dù ¸n uû quyÒn cho Ban qu¶n lý dù ¸n lµm  thñ tôc hoµn thuÕ. 11. Thñ tôc kª khai, nép thuÕ GTGT: a. Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy tê khai thuÕ GTGT (mÉu sè  01/GTGT),   B¶n   gi¶i   tr×nh   tê   khai   thuÕ   GTGT   th¸ng   mÉu   sè  01B/GTGT   vµ   mÉu   tê   khai   ®iÒu   chØnh   thuÕ   GTGT   n¨m   (mÉu   sè  11/GTGT) thay thÕ mÉu tê khai thuÕ GTGT (mÉu sè 01/GTGT) vµ  mÉu quyÕt to¸n thuÕ GTGT (mÉu sè 11/GTGT) ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC.  b. Söa ®æi viÖc kª khai nép thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së kinh  doanh   nép   thuÕ   theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ,   cã   ho¹t   ®éng   kinh  doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p trùc tiÕp: ­ §èi víi hµng ho¸ dÞch vô tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõ,   c¬   së   kinh   doanh   lËp   tê   khai   thuÕ   GTGT   theo   mÉu   sè  01/GTGT, 01B/GTGT, 11/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. ­ §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý vµ ngo¹i  tÖ,   c¬   së   kinh   doanh   lËp   tê   khai   thuÕ   GTGT   theo   mÉu   sè  07A/GTGT, 12A/GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 120/2003/TT­ BTC. ­ C¬ së kinh doanh ®ång thêi ph¶i nép cho c¬ quan thuÕ tê  khai   thuÕ   GTGT   theo   mÉu   sè   01/GTGT,   01B/GTGT,   11/GTGT,  07A/GTGT, 12A/GTGT nªu trªn. ­ Sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña c¬ së kinh doanh trong kú ®îc  tæng hîp tõ sè thuÕ GTGT ph¸t sinh trªn tê khai thuÕ GTGT mÉu  sè   01/GTGT,   07A/GTGT,   12A/GTGT.   Trêng   hîp   trªn   tê   khai   thuÕ  GTGT theo mÉu sè 01/GTGT cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cha ®îc khÊu  trõ hÕt, trªn tê khai thuÕ GTGT theo mÉu sè 07A/GTGT, 12A/GTGT  cã ph¸t sinh sè thuÕ GTGT ph¶i nép, th× c¬ së kinh doanh kh«ng  ®îc bï trõ gi÷a sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ vµ sè  thuÕ GTGT ph¶i nép. 12.  Söa ®æi, bæ sung Môc IV, PhÇn C vÒ quyÕt to¸n thuÕ nh  sau:
 7. 7 C¬ së kinh  doanh nép thuÕ  GTGT  theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõ  thùc hiÖn lËp vµ göi tê khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT n¨m (mÉu sè  11/GTGT) cho c¬ quan ThuÕ.  Thêi h¹n c¬ së kinh doanh ph¶i nép tê khai ®iÒu chØnh thuÕ  GTGT n¨m cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 60 ngµy kÓ tõ  ngµy 31/12 cña n¨m ®iÒu chØnh. Sè liÖu ®iÒu chØnh thuÕ GTGT  trªn tê khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT n¨m c¬ së kinh doanh sö dông  ®Ó ®iÒu chØnh vµo tê khai thuÕ GTGT th¸ng 2 n¨m sau. Trêng hîp  c¬ së kinh doanh lËp tê khai ®iÒu chØnh chËm so víi thêi gian  quy ®Þnh nªu trªn, th× c¬ së kinh doanh ®iÒu chØnh vµo tê khai  thuÕ GTGT cña th¸ng c¬ së kinh doanh hoµn thµnh tê khai ®iÒu  chØnh thuÕ GTGT n¨m. C¬ së kinh doanh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ,  ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; chuyÓn ®æi h×nh thøc c«ng ty thùc  hiÖn   kª   khai   thuÕ   GTGT   theo   mÉu   sè   01/GTGT   vµ   tê   khai   ®iÒu  chØnh thuÕ GTGT n¨m theo mÉu sè 11/GTGT göi cho c¬ quan ThuÕ  trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp  nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; chuyÓn  ®æi h×nh thøc c«ng ty. C¬ së kinh  doanh ph¶i  chÞu  tr¸ch nhiÖm  vÒ tÝnh  ®óng ®¾n  cña sè liÖu trªn tê khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT n¨m, nÕu c¬ së  kinh doanh b¸o c¸o sai ®Ó trèn, lËu thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ®¨ng c«ng b¸o.  C¸c trêng hîp tõ 1/1/2004 c¬ së kinh doanh cung cÊp dÞch  vô cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt nÕu cã ®Çy ®ñ thñ tôc theo híng  dÉn   t¹i   Th«ng   t  nµy,   ®∙   tÝnh   thuÕ   GTGT,   lËp   hãa   ®¬n   GTGT,  thanh to¸n theo gi¸ cã thuÕ GTGT vµ kª khai nép thuÕ GTGT th×  c¬ së kinh doanh vµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt lËp biªn b¶n ®iÒu  chØnh gi¸ thanh to¸n theo thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%, hãa ®¬n GTGT  ®Ó ®iÒu chØnh l¹i thuÕ GTGT ®∙ kª khai cho c¸c hãa ®¬n nµy.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n  vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn bæ sung.   M a u  1 ­ T T 8 4 . x ls Mau 01B kem theo  M a u   1 1 ­ T T 8 4 . x ls Ban dang ky phtien  TT84.doc van tai­TT84.doc
 8. 8 MÉu sè: 01/GTGT CéNG HOµ X∙  HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Ngµy nép tê  (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ  khai: GTGT theo  ......./.... ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Tê KHAI THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG (GTGT) [01]  Kú kª khai:  ..................(th¸ng)  ................. (n¨m) (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2004/TT­BTC ngµy 18/8/2004  cña Bé Tµi chÝnh) [02] M∙ sè thuÕ   §¬n   vÞ   tiÒn:   §ång  ViÖt Nam   [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] §Þa chØ trô së:                                                       [05]   QuËn/huyÖn:                                                  [06] TØnh/ Thµnh phè: [07] §iÖn tho¹i:                                                            [08]   Fax:                                                               [09] E­Mail: Kh«ng cã ho¹t ®éng mua, b¸n ph¸t sinh trong kú (®¸nh dÊu "X") [10] ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn sang: [11] Gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch  ThuÕ GTGT  Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú vô   mua   vµo     (cha   cã  thuÕ GTGT) Trong ®ã: [12] [24] + NhËp khÈu [13] [25] + Tµi s¶n cè ®Þnh [14] [26] ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®îc tÝnh  khÊu trõ trong kú  [27] §iÒu chØnh t¨ng (gi¶m) thuÕ GTGT  ®∙  ®îc  khÊu  trõ  c¸c kú tríc: [15] [28]  + §iÒu chØnh t¨ng [16] [29]  + §iÒu chØnh gi¶m Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  [30]= [11] + [27] +  [30] [28] ­ [29] Hµng   ho¸,   dÞch   vô   b¸n   ra   trong   kú:           [17]= [17] [18]+[19] +[20]+ [21] ThuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú:  [31] [31] = [32]+ [33]  Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT [18] Hµng ho¸ dÞch vô xuÊt khÈu 0% [19]
 9. 9 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra thuÕ suÊt 5% [20] [32] Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra thuÕ suÊt 10% [21] [33] §iÒu  chØnh  t¨ng  (gi¶m)    thuÕ  GTGT  ®Çu  ra    ®∙  kª  khai c¸c kú tríc:  + §iÒu chØnh t¨ng [22] [34]  + §iÒu chØnh gi¶m [23] [35] ThuÕ GTGT ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong kú ([36] = [31] + [34] ­ [36]  [35] ­ [30] >0)  ThuÕ GTGT cha khÊu trõ luü kÕ ®Õn cuèi kú ®Ó kÕt chuyÓn kú sau khÊu trõ  [37]  hoÆc lËp hå s¬ hoµn thuÕ                             ([37] = [31] + [34] ­   [35] ­ [30]  
 10. 10 Híng dÉn lËp tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) A. Mét sè quy ®Þnh khi lËp tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1. “GTGT” lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña tõ “gi¸ trÞ gia t¨ng”. 2. CSKD lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña tõ “c¬ së kinh doanh”. 3. Sè tiÒn ghi trªn tê khai lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ tÝnh lµ  ®ång ViÖt Nam. Kh«ng ghi sè thËp ph©n trªn tê khai thuÕ GTGT. 4. C¸c sè liÖu ghi trªn tê khai kh«ng ®îc ghi sè ©m (cã  dÊu ­ ®»ng tríc). b. Híng dÉn lËp tê khai thuÕ GTGT: 1. Tõ chØ tiªu [01] ®Õn chØ tiªu [09]: CSKD ghi ®óng kú kª  khai thuÕ vµ c¸c th«ng tin ®∙ ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan thuÕ.  NÕu cã thay ®æi c¸c th«ng tin tõ chØ tiªu [02] ®Õn chØ tiªu  [09],   CSKD   ph¶i   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký   thuÕ   bæ   sung   víi   c¬   quan  thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. ChØ tiªu [10] “Kh«ng  cã ho¹t ®éng mua,  b¸n  HHDV  ph¸t  sinh trong kú”: NÕu CSKD trong kú kª khai kh«ng cã c¸c ho¹t  ®éng mua, b¸n hµng hãa dÞch vô th× ®¸nh  dÊu “X” vµo « sè 10  nµy, ®ång thêi kh«ng ph¶i ®iÒn sè liÖu cho c¸c chØ tiªu trong  kú   (c¸c   chØ   tiªu   [12],   [13],   [14],   [17],   [18],   [19],   [20],  [21], [24], [25], [26], [27], [31], [32], [33]. 3.   ChØ   tiªu   [11]   “ThuÕ   GTGT   cßn   ®îc   khÊu   trõ   kú   tríc  chuyÓn sang”: Gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy b»ng « sè [37] cña tê  khai kú tríc. Trêng hîp trong kú c¬ së ®∙ lËp hå s¬ hoµn thuÕ  cho sè thuÕ GTGT cha ®îc khÊu trõ cña kú tríc chuyÓn sang th×  chØ tiªu 11 kh«ng ghi. 4. ChØ tiªu [12] “Hµng hãa, dÞch vô mua vµo trong kú”: lµ  toµn bé gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô mua vµo trong kú cã hãa ®¬n  GTGT (kÓ c¶ hãa ®¬n ®Æc thï), hãa ®¬n b¸n hµng vµ c¸c chøng tõ  kh¸c; trêng hîp hµng hãa, dÞch vô mua vµo chÞu thuÕ GTGT cã  hãa ®¬n b¸n hµng th× gi¸ mua kª theo gi¸ b¸n ghi trªn hãa ®¬n  b¸n  hµng;  t¬ng  øng  lµ « sè [24]  ­ Toµn  bé sè thuÕ GTGT  ghi  trªn hãa ®¬n GTGT vµ hãa ®¬n ®Æc thï ®∙ ®îc tÝnh vµ kª khai  t¹i B¶ng kª sè 03/GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo trong kú. 5. ChØ tiªu [13] “hµng hãa nhËp khÈu”, [14] ­ “Tµi s¶n cè  ®Þnh mua vµo”: Lµ c¸c kª khai chi tiÕt cho c¸c gi¸ trÞ hµng  hãa nhËp khÈu, tµi s¶n cè ®Þnh nhËp khÈu, mua vµo cha cã thuÕ  GTGT vµ t¬ng øng lµ « sè [25], [26] ­ thuÕ GTGT cña hµng hãa 
 11. 11 nhËp khÈu, tµi s¶n cè ®Þnh nhËp khÈu, mua vµo. CSKD bá trèng  c¸c chØ tiªu nµy nÕu kh«ng cã c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô mua  vµo nh trªn ph¸t sinh trong kú kª khai. 6. ChØ tiªu [27]: “ThuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo  ®îc tÝnh khÊu trõ trong kú”. Bao gåm thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng hãa, dÞch vô mua  vµo   sö   dông   cho   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   hµng   hãa,   dÞch   vô   chÞu  thuÕ GTGT cã hãa ®¬n GTGT, hãa ®¬n ®Æc thï gi¸ b¸n ®∙ cã thuÕ  GTGT (trõ hãa ®¬n b¸n hµng), chøng tõ ®∙ nép thuÕ GTGT ë kh©u  nhËp khÈu. §èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo sö dông hãa ®¬n  ®Æc   thï  ®∙   cã  thuÕ   GTGT,   c¬  së  kinh   doanh   kª  khai   chi  tiÕt  trªn B¶ng kª sè 03/GTGT ph¶i tÝnh t¸ch riªng gi¸ b¸n cha cã  thuÕ GTGT, thuÕ GTGT. Trêng hîp CSKD võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng chÞu thuÕ  GTGT, võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT  th× ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua  vµo dïng cho SXKD mÆt hµng chÞu thuÕ vµ mÆt hµng kh«ng chÞu  thuÕ.   Trêng   hîp   kh«ng   h¹ch   to¸n   ®îc   riªng   th×   tÝnh   ph©n   bæ  theo tû lÖ (%) gi÷a doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ  GTGT b¸n ra so víi tæng doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra.  C¬   së  kinh   doanh   ph¶i  gi¶i   tr×nh   c¨n   cø  ph©n   bæ  vµ  sè  thuÕ  GTGT ph©n bæ ®îc khÊu trõ t¹i B¶n gi¶i tr×nh tê khai thuÕ GTGT  theo mÉu sè 01B/GTGT. 7. ChØ tiªu “§iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  kú tríc”: ®îc ®iÒu chØnh cho nh÷ng sai sãt kú kª khai tríc cha  ph¸t hiÖn ®∙ kª khai khÊu trõ, ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®∙  lËp   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   hoµn   thuÕ   nhng   kh«ng   ®îc   hoµn   ph¶i   kÕt  chuyÓn sang kú sau khÊu trõ (nÕu cã), ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®Çu  vµo theo quyÕt ®Þnh xö lý sau kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së  cña c¬ quan chøc n¨ng. §iÒu chØnh t¨ng ghi vµo « sè [28], ®iÒu  chØnh gi¶m ghi vµo « sè [29]. NÕu ®iÒu chØnh thuÕ GTGT g¾n víi  gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô mua vµo kh«ng cã thuÕ GTGT th× ®iÒu  chØnh vµo « sè [15], [16]. 8. ChØ tiªu [30] “Tæng  sè thuÕ  GTGT ®îc khÊu trõ”:  [30]  =[11] + [27] + [28] ­ [29]. ChØ tiªu ®iÒu chØnh gi¶m [29] ghi trõ theo sè tuyÖt ®èi. 9. ChØ tiªu [17] “Hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú”: [17]  = [18] + [19] + [20] + [21] 10.   ChØ tiªu [31] “ThuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô b¸n  ra trong kú”: [31] = [32] + [33] Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô b¸n ra sö dông hãa ®¬n ®Æc thï  gi¸ b¸n ®∙ cã thuÕ GTGT th× c¬ së kinh doanh ph¶i kª khai trªn 
 12. 12 B¶ng kª sè 02/GTGT sau khi ®∙ t¸ch riªng gi¸ b¸n cha cã thuÕ  GTGT vµ thuÕ GTGT. 11.   ChØ   tiªu   [18]   “Hµng   hãa,   dÞch   vô   b¸n   ra   kh«ng   chÞu  thuÕ GTGT”: Gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú thuéc  ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 12. ChØ tiªu [19] “Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu: 0%”: Gi¸  trÞ hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu trong kú. 13. ChØ tiªu [20], [21]: Gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra  trong kú ¸p dông thuÕ suÊt 5%, 10% cha cã thuÕ GTGT theo hãa  ®¬n GTGT (kÓ c¶ hãa ®¬n ®Æc thï). Trêng hîp hµng hãa b¸n ra sö  dông hãa ®¬n ®Æc thï th× ghi theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT ®∙  tÝnh vµ kª khai trªn B¶ng kª sè 02/GTGT, thuÕ GTGT ghi t¬ng  øng vµo « sè [32], [33]. 14. ChØ tiªu: “§iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra ®∙  kª khai c¸c kú tríc”. ChØ tiªu nµy ®Ó ®iÒu chØnh cho nh÷ng sai  sãt   c¸c  kú   kª  khai   tríc   khi  kª  khai   nép   thuÕ  GTGT   cha  ph¸t  hiÖn ra hoÆc bá sãt, ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®Çu ra theo quyÕt  ®Þnh xö lý sau kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së cña c¬ quan chøc  n¨ng, ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®Çu ra theo tê khai ®iÒu chØnh thuÕ  GTGT n¨m. §iÒu chØnh t¨ng ghi vµo « sè [34], ®iÒu chØnh gi¶m  ghi vµo « sè [35]. NÕu ®iÒu chØnh thuÕ GTGT g¾n víi gi¸ trÞ  hµng hãa, dÞch vô b¸n ra th× ®iÒu chØnh vµo « sè [22], « sè  [23] CSKD bá trèng c¸c chØ tiªu nµy nÕu kh«ng cã ®iÒu chØnh  nµo cho kª khai c¸c kú tríc. TÝnh kÕt qu¶ thuÕ GTGT trong kú: 15. ChØ tiªu [36]: “ThuÕ GTGT ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc trong kú”: [36] = [31] + [34] ­ [35] ­ [30] > 0 ChØ tiªu ®iÒu chØnh gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra [35] ghi theo sè  tuyÖt ®èi 16. ChØ tiªu [37]: “ThuÕ GTGT cha khÊu trõ lòy kÕ ®Õn cuèi  kú ®Ó kÕt chuyÓn kú sau khÊu trõ hoÆc lËp hå s¬ hoµn thuÕ”: [37] = [31] + [34] ­ [35] ­ [30] 
 13. 13 XDCB, cha thµnh lËp doanh nghiÖp, cha ®¨ng ký kinh doanh, cha  ®¨ng ký thuÕ. 18. ChØ tiªu [39]: ThuÕ GTGT cña hµng hãa dÞch vô mua vµo  sö dông cho dù ¸n ®Çu t  ®ang trong giai ®o¹n XDCB, cha thµnh  lËp doanh nghiÖp, cha ®¨ng ký kinh doanh, cha ®¨ng ký thuÕ. ChØ   tiªu   nµy   kª   khai   riªng.   Khi   ®Õn   kú   ®îc   hoµn   thuÕ  (th¸ng, quý, n¨m), c¬ së kinh doanh lËp hå s¬ hoµn thuÕ riªng  cho dù ¸n.
 14. 14 MÉu sè 01B/GTGT B¶N GI¶I TR×NH Tê KHAI THUÕ GTGT TH¸NG......N¡M..... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2004/TT­BTC ngµy 18/8/2004 cña  Bé Tµi chÝnh) 1. Gi¶i tr×nh vÒ c¸c néi dung ®iÒu chØnh trªn tê khai, nh:  ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu  cã); lý do ®iÒu chØnh. 2. Gi¶i tr×nh c¨n cø ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu  trõ trong trêng hîp ph©n bæ theo tû lÖ (%) doanh sè b¸n hµng  hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT trªn tæng doanh sè b¸n hµng hãa,  dÞch vô trong kú (nÕu cã) 3. Gi¶i tr×nh vÒ sè thuÕ GTGT ®∙ nép trong kú (nép ë kh©u  kinh doanh trong níc): ­ Tæng sè thuÕ GTGT ®∙ nép trong kú: Trong ®ã: + Sè thuÕ GTGT ®∙ nép cho sè thuÕ GTGT tån ®äng kú tríc  chuyÓn sang; hoÆc sè thuÕ nép thõa kú tríc. + Sè thuÕ GTGT ®∙ nép cho sè thuÕ GTGT ph¸t sinh kú nµy,  trong ®ã: sè thuÕ GTGT ®∙ nép theo tû lÖ % (2% hoÆc 3%) cho  c¸c ®¬n vÞ phô thuéc hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ë kh¸c ®Þa ph¬ng  n¬i ®ãng trô së chÝnh, ghi râ sè tê khai, chøng tõ vµ sè tiÒn  thuÕ ®∙ nép (kÌm theo b¶n sao cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn hîp  ph¸p doanh nghiÖp vµ ®ãng dÊu cña doanh nghiÖp) 4. ThuÕ GTGT cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo phôc vô cho dù  ¸n ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp míi, ®ang trong giai ®o¹n ®Çu  t XDCB, cha thµnh lËp doanh nghiÖp, cha ®¨ng ký kinh doanh. Sè   thuÕ   GTGT   nµy   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng   kª   khai   vµo   sè  thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong tê khai thuÕ GTGT th¸ng.  C¬ së kinh doanh lËp sè liÖu kª khai riªng trªn B¶ng kª sè 03/ GTGT ­ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo phôc vô  cho dù ¸n ®Çu t  míi ®ang trong giai ®o¹n XDCB, cha thµnh lËp  doanh nghiÖp. 5. VÒ hoµn thuÕ GTGT: ­ Sè thuÕ GTGT ®∙ lËp hå s¬ göi c¬ quan thuÕ trong kú ghi  râ   cña  kú  hoµn   thuÕ   th¸ng   nµo.   Trong   ®ã  ghi  râ   sè  thuÕ   nép  thõa ­ Sè thuÕ GTGT ®∙ hoµn trong kú:
 15. 15 + Cña hå s¬ hoµn thuÕ ®∙ lËp göi c¸c kú tríc (ghi râ theo  hå s¬ vµ kú hoµn thuÕ) + Cña hå s¬ hoµn thuÕ lËp trong kú (Ghi râ theo hå s¬ hoµn  thuÕ). ­ Sè thuÕ GTGT cßn cha ®îc hoµn: + Cña hå s¬ hoµn thuÕ ®∙ lËp göi c¬ quan thuÕ c¸c kú tríc. + Cña hå s¬ ®∙ lËp göi c¬ quan ThuÕ trong kú. Trêng hîp c¬ së cã dù ¸n ®Çu t  míi, ®ang trong giai ®o¹n  ®Çu t XDCB, cha thµnh lËp doanh nghiÖp, cha ®¨ng ký kinh doanh  vµ ®¨ng ký nép thuÕ, c¬ së kinh doanh ph¶i gi¶i tr×nh chi tiÕt  viÖc hoµn thuÕ riªng cho dù ¸n. 6. Gi¶i tr×nh c¸c néi dung kh¸c (nÕu cã): 7. C¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp (nÕu cã) ......., Ngµy.....  th¸ng.... n¨m..... Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc  vô)
 16. 16 MÉu sè: 11/GTGT CéNG HOµ X∙  HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Ngµy nép tê  (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ  khai: GTGT theo  ......./.... ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Tê KHAI ®iÒu chØnh thuÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG n¨m N¨m 200.... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2004/TT­BTC ngµy 18/8/2004  cña Bé Tµi chÝnh) M∙ sè thuÕ Tªn c¬ së kinh doanh: §Þa chØ trô së:                                QuËn/huyÖn:  TØnh/thµnh phè: §iÖn tho¹i                                       Fax:  E­Mail:   1. §iÒu chØnh t¨ng (gi¶m) thuÕ GTGT ®∙ ®îc khÊu trõ trong n¨m:  + §iÒu chØnh t¨ng + §iÒu chØnh gi¶m Gi¶i tr×nh râ tõng néi dung ®iÒu chØnh, c¨n cø vµ lý do ®iÒu  chØnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong n¨m 2. §iÒu chØnh t¨ng (gi¶m)  thuÕ GTGT ®Çu ra  ®∙ kª khai trong  n¨m:  + §iÒu chØnh t¨ng + §iÒu chØnh gi¶m Gi¶i tr×nh râ tõng néi dung ®iÒu chØnh, c¨n cø vµ lý do ®iÒu  chØnh sè thuÕ GTGT ®Çu ra trong n¨m 3. Hoµn thuÕ: 
 17. 17 ­ Sè thuÕ GTGT lËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi ®Õn c¬ quan thuÕ  trong n¨m ­ Sè thuÕ GTGT ®∙ ®îc hoµn: + Sè thuÕ GTGT ®∙ ®îc hoµn cña hå s¬ hoµn thuÕ n¨m tríc + Sè thuÕ GTGT ®∙ ®îc hoµn cña hå s¬ hoµn thuÕ lËp trong n¨m ­ Sè thuÕ GTGT ®∙ lËp hå s¬ hoµn thuÕ cha ®îc hoµn: + Cña hå s¬ n¨m tríc + Cña hå s¬ lËp trong n¨m Trêng hîp cã hoµn thuÕ GTGT cho dù ¸n ®Çu t nÕu ®ang trong giai  ®o¹n XDCB cha thµnh lËp doanh nghiÖp, cha ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký  thuÕ th× c¬ së kinh doanh ph¶i b¸o c¸o gi¶i tr×nh chi tiÕt hoµn thuÕ  cho dù ¸n 4. Gi¶i tr×nh c¸c néi dung kh¸c liªn quan ®Õn viÖc kª khai nép  thuÕ GTGT trong n¨m: PHÇN DµNH CHO C¥ QUAN THUÕ : T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn  lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè  liÖu ®∙ kª khai. ............ , ngµy...... th¸ng......  n¨m 200...... Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ  chøc vô)
 18. 18 Sè:...../CT­ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §KPTVTQT §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc (Sè do c¬ quan  ThuÕ cÊp)    B¶N §¡NG Ký VÒ D A N H   S ¸ C H   C ¸ C   P H ¦ ¥ N G   T I Ö N   V Ë N   T ¶ I     Q U è C   T Õ   ( P T V T   Q U è C  TÕ) (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2004/TT­BTC ngµy 18/8/2004   cña Bé Tµi chÝnh) Tªn c¬ së kinh doanh vËn t¶i: M∙ sè thuÕ: §Þa chØ trô së: §iÖn tho¹i: FAX:........... E­ Mail:..... STT Tªn  Sè  Doanh thu (sè giê bay) cña PTVT  Tû träng doanh  PTVT  hiÖu  tham gia vËn t¶i quèc tÕ n¨m  thu (sè giê bay)  cã  PTVT tríc (hoÆc theo kÕ ho¹ch kinh  vÒ vËn t¶i quèc  tham  doanh ®èi víi PTVT míi ®Çu t) tÕ trªn tæng  gia  doanh thu (tæng  vËn  sè giê bay) cña  t¶i  PTVT (%) quèc  Tæng  Doanh thu  Doanh thu  tÕ doanh thu  (sè giê  (sè giê  (tæng sè  bay) vÒ  bay) vÒ  giê bay) vËn t¶i  vËn t¶i  néi ®Þa quèc tÕ 1 2 3 4 5 6 7=6/4 1. ...... . 2. ...... .. 3. ...... . ... ..... .....,   ngµy...  T«i cam ®oan sè liÖu kª khai  th¸ng.... n¨m.... trªn lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn 
 19. 19 X¸c nhËn cña c¬ quan ThuÕ tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè  liÖu ®∙ kª. ......., ngµy..... th¸ng.....   n¨m 200.... Ngêi ®¹i diÖn ph¸p luËt ký tªn,  ®ãng dÊu  (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản