Thông tư 88/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư 88/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 88/2003/TT-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 88/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 88/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 182/2003/Q -TTG NGÀY 5/9/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A T NƯ C Thi hành Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c, sau khi th ng nh t v i Ngân hàng Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. T năm 2003, B Tài chính th c hi n phát hành trái phi u Chính ph b ng ng Vi t Nam và ngo i t huy ng v n u tư cho các công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, chuy n d ch cơ c u kinh t . 2. K ho ch phát hành trái phi u Chính ph hàng năm do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s ti n th c hi n các công trình và nhu c u áo n trái phi u Chính ph n h n. 3. Toàn b kho n vay t phát hành trái phi u Chính ph ư c t p trung vào Kho b c Nhà nư c s d ng cho các công trình thu c danh m c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; tuy t i không ư c s d ng vào các m c tiêu khác. 4. Trái phi u Chính ph ư c chuy n như ng, t ng, l i th a k ho c s d ng c m c trong các quan h tín d ng; trái phi u b ng ng Vi t Nam ư c niêm y t và giao d ch trên th trư ng ch ng khoán t p trung. Tuỳ i u ki n th c t , Nhà nư c có th mua l i trái phi u trư c khi n h n thanh toán. 5. Các t ch c, cá nhân mua trái phi u Chính ph theo nguyên t c t nguy n. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân tích c c tham gia mua trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c. II. QUY NNH C TH
  2. 1. ơn v ti n t phát hành và thanh toán trái phi u Trái phi u Chính ph ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam và ngo i t t do chuy n i. Trái phi u phát hành b ng ng ti n nào thì ư c thanh toán g c, lãi b ng ng ti n ó. Trư ng h p s ti n thanh toán trái phi u có ngo i t l (dư i m t ơn v ti n t ) thì ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá bán ra do Ngân hàng Ngo i thương trên a bàn công b t i th i i m g n nh t chi tr cho khách hàng. 2. Hình th c và m nh giá trái phi u 2.1. iv i ng Vi t Nam: a) Ch ng ch không ghi tên, có ghi tên u in trư c m nh giá. M nh giá trái phi u g m: 100.000 ng, 200.000 ng, 500.000 ng, 1.000.000 ng, 2.000.000 ng, 5.000.000 ng, 10.000.000 ng, 20.000.000 ng, 50.000.000 ng, 100.000.000 ng. b) Ghi s . 2.2. i v i ngo i t : Hình th c, lo i ngo i t , m nh giá trái phi u do B trư ng B Tài chính quy nh cho t ng t phát hành. 2.3. Ch ng ch trái phi u do B Tài chính quy nh m u và giao cho Kho b c Nhà nư c TW t ch c in, qu n lý và s d ng trong toàn h th ng. 3. Kỳ h n trái phi u Trái phi u Chính ph có kỳ h n 5 năm, 10 năm. Trư ng h p c n thi t, B trư ng B Tài chính quy t nh phát hành các lo i trái phi u ng n h n ho c dài h n hơn áp ng nhu c u v n u tư c a các công trình và phù h p v i tình hình th c t c a th trư ng. 4. Lãi su t trái phi u Lãi su t trái phi u Chính ph ư c xác nh theo nguyên t c th trư ng, m b o h p d n nhưng không gây xáo tr n m t b ng lãi su t trên th trư ng. B trư ng B Tài chính quy t nh lãi su t trái phi u trên cơ s trao i v i Ngân hàng Nhà nư c. Lãi su t c a t ng t phát hành ư c xác nh phù h p v i t ng phương th c phát hành, c th như sau: 4.1. Phát hành theo phương th c bán l và i lý: B trư ng B Tài chính quy t nh lãi su t cho t ng t phát hành. 4.2. Phát hành theo phương th c b o lãnh và u th u: B trư ng B Tài chính quy t nh lãi su t tr n trong t ng th i kỳ. T ng giám c Kho b c Nhà nư c i u hành lãi su t c a t ng t phát hành, m b o không vư t quá m c tr n cho phép.
  3. Tuỳ theo i u ki n th c t , B trư ng B Tài chính có th quy t nh phương th c u th u theo lãi su t ho c theo kh i lư ng cho phù h p. 5. i tư ng mua trái phi u 5.1. Các i tư ng tham gia mua trái phi u Chính ph bao g m: a) Công dân Vi t Nam trong nư c và ngoài nư c; b) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; c) Ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; d) Cơ quan hành chính, s nghi p; e) T ch c chính tr ; chính tr - xã h i; chính tr - xã h i - ngh nghi p; xã h i; xã h i - ngh nghi p; f) Các t ch c thu c m i thành ph n kinh t ; g) T ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Các i tư ng quy nh t i i m d, e, f không ư c s d ng kinh phí ngân sách Nhà nư c c p mua trái phi u. 5.2. Vi c u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t ch áp d ng cho các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng t i Vi t Nam; ư c phép kinh doanh ngo i h i và có tài kho n ngo i t m t i Ngân hàng Nhà nư c. 5.3. B trư ng B Tài chính quy nh c th i tư ng ư c mua trái phi u cho t ng t phát hành. 6. Phương th c phát hành 6.1. Bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c a) Trái phi u phát hành theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam và ngo i t t do chuy n i. b) Vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t theo phương th c bán l có th th c hi n t i m t s t nh, thành ph l n, phù h p v i kh năng và nhu c u huy ng v n th c t . c) Trái phi u bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c ư c bán dư i hình th c ngang m nh giá. 6.2. u th u qua Ngân hàng Nhà nư c
  4. a) Trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c phát hành theo phương th c u th u qua Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c là i lý cho B Tài chính trong vi c phát hành và thanh toán trái phi u Chính ph b ng ngo i t . b) Trái phi u ư c phát hành ngang m nh giá, dư i hình th c ghi s , do Ngân hàng Nhà nư c ghi và qu n lý s sách. c) Vi c u th u trái phi u Chính ph ư c th c hi n dư i 2 hình th c u th u c nh tranh và không c nh tranh lãi su t. T ng t phát hành, B Tài chính có th quy nh hình th c u th u c nh tranh ho c k t h p gi a c nh tranh và không c nh tranh lãi su t. Trư ng h p áp d ng c hai hình th c u th u c nh tranh và không c nh tranh lãi su t thì kh i lư ng trái phi u u th u không c nh tranh lãi su t không vư t quá 30% t ng kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành c a t u th u ó. Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t nh hơn ho c b ng 30% thì ư c xác nh b ng kh i lư ng t th u. d) T ch c u th u: - Thông báo u th u: Trư c ngày t ch c u th u ít nh t hai ngày làm vi c, căn c vào ngh phát hành trái phi u Chính ph c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c g i thông báo u th u cho các thành viên th trư ng và công b trên các phương ti n thông tin i chúng. - Các thành viên tham gia u th u không b gi i h n v kh i lư ng t i thi u tham gia t th u và không ph i n p ti n ký qu khi tham gia t th u. - Trư c 13 gi c a ngày m th u, các thành viên tham gia u th u ph i g i phi u t th u cho Ngân hàng Nhà nư c. - Gi m th u quy nh là 13 gi 30 phút c a ngày u th u. - Xác nh kh i lư ng và lãi su t trái phi u Chính ph trúng th u: Căn c xác nh kh i lư ng và lãi su t trái phi u trúng th u bao g m: kh i lư ng, lãi su t t th u c a các t ch c tham gia u th u; kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành theo hình th c c nh tranh và không c nh tranh lãi su t; lãi su t tr n. Nguyên t c xác nh kh i lư ng và lãi su t trúng th u: + i v i các i tư ng tham gia u th u theo hình th c c nh tranh: Kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c xét ch n theo lãi su t t th u t th p n cao, trong ph m vi lãi su t tr n; T i m c lãi su t trúng th u cao nh t mà kh i lư ng trái phi u t th u vư t quá kh i lư ng trái phi u d ki n phát hành theo hình th c c nh tranh thì kh i lư ng trái phi u trúng th u ư c phân chia cho m i phi u t th u theo t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t th u t i m c lãi su t ó. Lãi su t trúng th u cao nh t là lãi su t phát hành áp d ng chung cho m i i tư ng trúng th u.
  5. + i v i các i tư ng tham gia u th u theo hình th c không c nh tranh lãi su t: Kh i lư ng trái phi u phát hành cho các i tư ng này ư c phân chia theo t l thu n v i kh i lư ng trái phi u t mua c a t ng i tư ng. Lãi su t mua trái phi u là lãi su t trúng th u ư c xác nh qua u th u c nh tranh lãi su t. e) Chuy n ti n mua trái phi u Chính ph trúng th u: - Trong ph m vi 2 ngày làm vi c ti p theo ngày u th u, các ơn v trúng th u ph i chuy n toàn b ti n mua trái phi u theo giá bán ã ư c xác nh trong thông báo trúng th u vào tài kho n ngo i t do Kho b c Nhà nư c TW m t i Ngân hàng Nhà nư c. - Ngày phát hành trái phi u ư c n nh vào ngày làm vi c th 2 k t sau ngày u th u. Trong ngày phát hành, Ngân hàng Nhà nư c báo Có cho Kho b c Nhà nư c s ti n thu bán trái phi u Chính ph t các t ch c trúng th u, ng th i ghi Có tài kho n trái phi u Chính ph cho các t ch c trúng th u. - Trư ng h p các thành viên trúng th u làm th t c thanh toán ch m so v i ngày quy nh, Ngân hàng Nhà nư c trích tài kho n ngo i t c a ơn v chuy n cho Kho b c Nhà nư c. N u s dư trên tài kho n ti n g i c a các thành viên trúng th u không thanh toán thì ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán s b hu b và ơn v b ph t 5% trên s ti n hu b chuy n n p ngân sách nhà nư c. f) Ban u th u tín phi u kho b c có nhi m v giúp B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c trong vi c t ch c và giám sát ho t ng th trư ng u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t . g) Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n c th quy trình, th t c u th u trái phi u Chính ph b ng ngo i t . 6.3. u th u qua Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán a) Trái phi u Chính ph b ng ng Vi t Nam ư c phát hành theo phương th c u th u qua Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán theo các quy nh t i Thông tư s 55/2000/TT-BTC ngày 9/6/2000 c a B Tài chính hư ng d n vi c u th u trái phi u Chính ph qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. b) Các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên u th u t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán có th tham gia t th u thông qua các thành viên u th u. c) Các t ch c, cá nhân tham gia u th u không ph i n p ti n ký qu khi tham gia t th u. 6.4. B o lãnh và i lý phát hành Trái phi u Chính ph b ng ng Vi t Nam ư c phát hành theo phương th c b o lãnh ho c i lý phát hành theo các quy nh t i Thông tư s 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph và Thông tư s 13/2002/TT-BTC ngày 5/2/2002 c a B
  6. Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 c a B Tài chính. 7. Thanh toán trái phi u 7.1. Thanh toán g c, lãi trái phi u nh n a) Ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n khi nh n b) Ti n lãi trái phi u ư c thanh toán nh kỳ m t năm m t l n. c) i v i trái phi u bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c ho c trái phi u niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán nhưng không lưu ký t p trung, n h n thanh toán g c ho c lãi mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n g c ho c lãi ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u trái phi u có nhu c u thanh toán; không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. 7.2. Mua l i trái phi u trư c h n Trư ng h p c n thi t, B trư ng B Tài chính quy t nh vi c mua l i trái phi u trư c h n cho phù h p v i kh năng c a Ngân sách Nhà nư c và m c tiêu c a chính sách tài chính Qu c gia. 7.3. Phương th c thanh toán trái phi u a) i v i trái phi u b ng ng Vi t Nam - Trái phi u không ghi tên ho c ghi s lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i các t ch c lưu ký trái phi u. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày, B Tài chính làm th t c chuy n v n cho Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán chuy n cho các t ch c lưu ký chi tr tr c ti p cho ch s h u trái phi u. - Trái phi u không ghi tên, không lưu ký t p trung t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán: Ch s h u trái phi u ư c t do l a ch n nơi thanh toán g c, lãi t i các ơn v Kho b c Nhà nư c ho c các i lý thanh toán trái phi u Chính ph . Kho b c Nhà nư c, các i lý thanh toán ng v n thanh toán cho ch s h u trái phi u. nh kỳ, Kho b c Nhà nư c, i lý thanh toán t ng h p s ã thanh toán ngh B Tài chính hoàn tr k p th i s ã t m ng. - Trái phi u có ghi tên: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u ư c th c hi n t i nơi phát hành. Kho b c Nhà nư c ng t n ngân qu thanh toán cho ch s h u trái phi u. nh kỳ hàng tháng, Kho b c Nhà nư c t ng h p s ã thanh toán ngh B Tài chính hoàn tr k p th i s ã t m ng. b) i v i trái phi u b ng ngo i t : - Phát hành theo phương th c u th u qua Ngân hàng Nhà nư c: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u n h n ư c th c hi n thông qua Ngân hàng Nhà nư c. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày, B Tài chính làm th t c chuy n ngo i t t
  7. ngu n ngo i t hi n có ho c chuy n ti n ng Vi t Nam mua ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c chi tr g c, lãi cho ch s h u trái phi u. - Phát hành theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c: Vi c thanh toán g c, lãi trái phi u n h n ư c th c hi n t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Ngu n ngo i t thanh toán t i các ơn v Kho b c Nhà nư c do Kho b c Nhà nư c TW chuy n v . Trư ng h p, B Tài chính mua ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c thanh toán g c, lãi trái phi u n h n s th c hi n theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m mua. 8. X lý các trư ng h p m t, hư h ng trái phi u 8.1. Trư ng h p t trái phi u không ghi tên b m t ho c b tNy xoá, s a ch a, rách nát, hư h ng không còn gi ư c hình d ng, n i dung ban u thì không ư c thanh toán. 8.2. Trư ng h p t trái phi u có ghi tên b m t ho c b rách nát, hư h ng, ch s h u trái phi u ph i báo b ng văn b n cho Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, n u t trái phi u ó chưa b l i d ng rút ti n thì xác nh n s gi i quy t thanh toán khi n h n. N u t trái phi u ó ã b l i d ng thì th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra k p th i, xác nh nguyên nhân và có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 9. Quy n l i và trách nhi m c a ch s h u trái phi u 9.1. ư c B Tài chính m b o thanh toán y , úng h n g c và lãi trái phi u b ng ng ti n khi mua trái phi u. 9.2. Ch s h u trái phi u ư c quy n bán, t ng, cho, l i th a k , c m c trái phi u. 9.3. Ch s h u trái phi u b ng ng Vi t Nam có th mua bán, giao d ch trái phi u qua Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 9.4. Ch s h u là t ch c tín d ng ư c giao d ch trái phi u trên th trư ng ti n t , chi t kh u, tái chi t kh u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 9.5. Các kho n thu nh p t lãi trái phi u và chênh l ch mua bán trái phi u iv i i tư ng là cá nhân ư c mi n thu thu nh p. 9.6. Ch s h u trái phi u có th g i t trái phi u t i Kho b c Nhà nư c b o qu n. Các i tư ng là cá nhân ư c mi n phí b o qu n t i Kho b c Nhà nư c. 9.7. Không ư c dùng trái phi u thay th ti n trong lưu thông, n p thu ho c th c hi n các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c. 10. Qu n lý ngu n thu phát hành trái phi u và ngu n thanh toán g c, lãi trái phi u 10.1. Toàn b s ti n thu v phát hành trái phi u Chính ph ư c t p trung vào Kho b c Nhà nư c s d ng u tư cho các công trình thu c danh m c ư c Th tư ng
  8. Chính ph phê duy t ho c áo n trái phi u Chính ph ã phát hành cho các công trình quan tr ng n h n. Không s d ng cho các m c tiêu khác. i v i kho n thu t phát hành trái phi u b ng ngo i t , sau khi tr các kho n chi tr c ti p b ng ngo i t , B Tài chính bán cho Ngân hàng Nhà nư c tăng d tr ngo i h i c a Nhà nư c theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m bán; ti n ng Vi t Nam do Ngân hàng Nhà nư c tr ư c chuy n cho B Tài chính. 10.2. Ngu n v n thanh toán lãi trái phi u Chính ph hàng năm do ngân sách Trung ương b o m và ư c cân i trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. Ngu n v n thanh toán g c trái phi u ư c b trí t ngu n phát hành trái phi u Chính ph các t ti p theo ho c cân i m t ph n vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 10.3. Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, h ch toán riêng ti n thu t phát hành trái phi u và thanh toán g c trái phi u. Vi c thanh toán g c trái phi u tr c ti p t ngân sách Nhà nư c ư c th c hi n thông qua tài kho n này. 11. Chi phí phát hành, thanh toán trái phi u 11.1. Chi phí phát hành và thanh toán trái phi u Chính ph do ngân sách Trung ương b o m và ư c chi tr cho t ch c th c hi n nhi m v phát hành, thanh toán trái phi u; c th như sau: a) Phí phát hành và thanh toán trái phi u bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c b ng 0,5% trên giá tr trái phi u bán l . Riêng vi c phát hành và thanh toán trái phi u i v i B o hi m xã h i, Kho b c Nhà nư c ư c hư ng m c phí là 0,2% trên giá tr trái phi u phát hành. b) Phí t ch c u trái phi u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán b ng 0,15% trên t ng giá tr trái phi u trúng th u. Trung tâm Giao d ch ch ng khoán tho thu n v i các thành viên có nh n l nh t th u c a các t ch c, cá nhân v m c phí ư c hư ng, t i a không quá 0,05% trên giá tr trái phi u trúng th u c a các t ch c, cá nhân không ph i là thành viên u th u. c) Phí cho T ch c làm i lý phát hành trái phi u t i a 0,1% s ti n trái phi u ã bán cho các nhà u tư. d) Phí cho T ch c làm i lý thanh toán trái phi u b ng 0,1% trên s ti n g c, lãi th c thanh toán. e) Phí cho T ch c b o lãnh phát hành ư c hư ng t i a 0,2% trên s ti n trái phi u nh n b o lãnh phát hành. f) Phí phát hành, thanh toán trái phi u Chính ph b ng ngo i t u th u qua Ngân hàng Nhà nư c b ng 0,1% giá tr trái phi u phát hành.
  9. Trư ng h p phát hành b ng ngo i t , chi phí phát hành, thanh toán ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. 11.2. Chi phí in trái phi u do ngân sách Trung ương m b o và thanh toán tr c ti p cho t ch c in trái phi u. 11.3. Chi phí chuy n ti n g c, lãi trái phi u vào tài kho n theo yêu c u c a ch s h u trái phi u, do ch s h u tr b ng m c phí thanh toán qua ngân hàng. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m tính toán l p k ho ch in trái phi u theo cơ c u m nh giá h p lý, cung c p y cho các ơn v Kho b c Nhà nư c; tr c ti p t ch c th c hi n công tác phát hành trái phi u; t ch c h ch toán k toán các kho n thu trái phi u; theo dõi và báo cáo B Tài chính k t qu th c hi n vi c phát hành trái phi u trong ph m vi toàn qu c. 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản