Thông tư 89/2004/TT-BQP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
68
lượt xem
8
download

Thông tư 89/2004/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2004/TT-BQP về Quy chế khu vực biên giới biển do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2004/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2004/TT-BQP Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 89/2004/TT-BQP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 161/2003/N -CP C A CHÍNH PH V QUY CH KHU V C BIÊN GI I BI N Ngày 18 tháng 12 năm 2003, Chính ph ban hành Ngh nh s 161/2003/N -CP v quy ch khu v c biên gi i bi n, trong ó kho n 2 i u 36 quy nh "B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này". Sau khi th ng nh t v i các B , ngành liên quan, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n c th m t s n i dung sau ây: 1. Quy nh v khu v c biên gi i bi n, vùng c m, khu v c h n ch ho t ng 2. M t s quy nh i v i ngư i, tàu thuy n Vi t Nam, nư c ngoài ho t ng trong khu v c biên gi i bi n. 3. M t s quy nh v qu n lý, b o v khu v c biên gi i bi n. 4. Trách nhi m t ch c th c hi n. I. KHU V C BIÊN GI I BI N, VÙNG C M,KHU V C H N CH HO T NG A. KHU V C BIÊN GI I BI N 1. Khu v c biên gi i bi n tính t biên gi i qu c gia trên bi n vào h t a gi i hành chính các xã, phư ng, th tr n giáp bi n và các o, qu n o. Biên gi i qu c gia trên bi n là ranh gi i phía ngoài lãnh h i c a t li n, lãnh h i c a o, lãnh h i c a qu n o thu c Vi t Nam; biên gi i qu c gia trên bi n ư c xác nh và ánh d u b ng các t a trên h i . nh ng nơi lãnh h i, n i th y ho c vùng nư c l ch s c a Vi t Nam ti p giáp v i lãnh h i, n i th y ho c vùng nư c l ch s c a nư c láng gi ng thì biên gi i qu c gia trên bi n ư c xác nh theo th a thu n gi a các nư c có chung vùng bi n phù h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t. 2. Khu v c biên gi i bi n g m:
  2. - Các xã, phư ng, th tr n giáp bi n và các o, qu n o (theo ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 161/2003/N -CP ngày 18/12/2003 c a Chính ph ) - N i th y, lãnh h i c a t li n và n i th y, lãnh h i c a các o, qu n o. 3. Khu du l ch, d ch v , thương m i, khu kinh t liên doanh v i nư c ngoài trong khu v c biên gi i bi n th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i khu v c ó. N u ho t ng các khu v c này liên quan n biên gi i qu c gia, vùng c m, khu v c h n ch ho t ng thì th c hi n theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 161/2003/N -CP và Thông tư này. B. VÙNG C M 1. Vùng c m ch quy nh nh ng nơi c n thi t, nh ng khu v c quan tr ng ho c trong t ng th i i m nh t nh nh m b o m an ninh cho các ho t ng quân s và nhi m v qu c phòng, an ninh. B Ch huy B i Biên phòng t nh (thành) ch trì ph i h p và th ng nh t v i B ch huy Quân s t nh, Ban Giám c Công an t nh xác nh tính ch t, th i gian, ph m vi c th c a vùng c m; B Tư l nh B BP t ng h p báo cáo B Qu c phòng quy t nh. B Tư l nh B BP có trách nhi m thông báo Quy t nh vùng c m cho U ban nhân dân c p t nh, các i tư ng có liên quan nơi xác nh vùng c m; n u vùng c m n m trong n i th y ho c lãnh h i thì thông báo cho C c Hàng h i Vi t Nam thông báo hàng h i cho ngư i, tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài bi t th c hi n. 2. Vùng c m ư c qu n lý, b o v theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy ch qu n lý, b o v do B trư ng B Qu c phòng ban hành. 3. Khi xác nh vùng c m n u c n di d i dân ph i thông báo trư c và th c hi n vi c n bù theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph m vi vùng c m ư c ánh d u b ng bi n báo (trên b ) ho c xác nh, ánh d u b ng các t a trên h i (trên bi n). 5. Bi n báo "Vùng c m" làm theo m u th ng nh t; bi n làm b ng kim lo i, dày 1,5 mm; c t bi n b ng thép ng, ư ng kính 100 mm; bi n làm b ng ch t li u ph n quang, n n sơn màu xanh, ch sơn màu tr ng. Bi n báo ư c c m nh ng nơi d nh n bi t. Trên bi n báo vi t b ng hai th ti ng, thành hai dòng, dòng trên vi t b ng ch Vi t Nam, dòng dư i vi t b ng ch Anh. Quy nh c th theo ph l c kèm theo Thông tư này. C. KHU V C H N CH HO T NG 1. Trong khu v c biên gi i bi n ư c xác l p khu v c h n ch ho t ng vì lý do sau ây: - Qu n lý, b o v môi trư ng; - Khai thác, tr c v t;
  3. - Tìm ki m c u n n; - Di n t p quân s ; - Phòng ch ng d ch b nh; - Các trư ng h p khác. 2. Khu v c h n ch ho t ng thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành do các b , ngành xác nh (ph m vi, tính ch t, m c , th i gian) sau khi th ng nh t v i B Ch huy B BP t nh, báo cáo U ban nhân dân c p t nh s t i quy t nh ngth i thông báo cho B Qu c phòng. 3. Cơ quan ra quy t nh khu v c h n ch ho t ng ph i thông báo cho các i tư ng có liên quan; n u khu v c h n ch ho t ng n m trong n i th y ho c lãnh h i thì thông báo cho C c Hàng h i Vi t Nam thông báo hàng h i cho ngư i, tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài bi t th c hi n. 4. Ph m vi khu v c h n ch ho t ng ư c ánh d u b ng các bi n báo (trên b ) ho c ư c ánh d u b ng các t a trên h i (trên bi n) ho c thông báo theo khu v c; bi n báo làm b ng tôn ho c g , c m nơi d nh n bi t. II. QUY NNH I V I NGƯ I, TÀU THUY N HO T NG TRONG KHU V C BIÊN GI I BI N A. I V I NGƯ I, TÀU THUY N VI T NAM 1. Ngư i, tàu thuy n ra, vào ho t ng trong lãnh h i, n i th y, t i các c ng bi n, b n u th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 161/2003/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t, ch u s ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng và l c lư ng ki m soát chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan, ơn v khi t ch c di n t p quân s , di n t p tìm ki m c u n n, tu n tra chung, b n n th t ho c s d ng v t li u n trong khu v c biên gi i bi n ph i: - Th c hi n theo k ho ch và quy t nh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Thông báo rõ a i m, ph m vi, th i gian th c hi n cho U ban nhân dân t nh, B i Biên phòng c p t nh bi t ít nh t 05 ngày trư c khi ti n hành. Trư ng h p t ch c trong n i th y, lãnh h i thì ph i thông báo cho C c Hàng h i Vi t Nam thông báo hàng h i cho tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài bi t th c hi n. 3. Tàu thuy n ra, vào ho t ng trong khu v c biên gi i bi n ph i có bi n s ăng ký theo quy nh (k c tàu thuy n c a các doanh nghi p Quân i, Công an ho t ng vì m c ích kinh t ), có y gi y t quy nh t i i u 10 Ngh nh 161/2003/N - CP, phương ti n ph i b o m an toàn hàng h i và nh ng gi y t liên quan rt c ti p n lĩnh v c ho t ng c a ngư i, tàu thuy n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i Vi t Nam khi làm vi c trên tàu thuy n nư c ngoài ph i có m t trong các gi y t sau:
  4. - Th thuy n viên (n u là thuy n viên). - Gi y phép do n biên phòng nơi tàu thuy n neo u c p. B. I V I NGƯ I, TÀU THUY N NƯ C NGOÀI 1. Ngư i, tàu thuy n nư c ngoài ho t ng trong khu v c biên gi i bi n Vi t Nam ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n Vi t Nam, có y gi y t theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh 161/2003/N -CP; ch u s giám sát, ki m tra, ki m soát, x lý vi ph m c a B i biên phòng và các l c lư ng ch c năng c a Vi t Nam. i v i ngư i, tàu thuy n nư c ngoài ti n hành thăm dò, khai thác h i s n, nghiên c u khoa h c, khai thác tài nguyên trong khu v c biên gi i bi n, thu c lĩnh v c chuyên ngành do các B , ngành ch qu n c p gi y phép, ng th i thông báo cho UBND và B Ch huy B i Biên phòng c p t nh bi t ít nh t 02 ngày trư c khi ti n hành. 2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú, t m trú Vi t Nam n ho t ng khu v c biên gi i bi n (tr khu du l ch, d ch v ) ph i ư c Công an c p t nh tr lên c p gi y phép; khi a i m ghi trong gi y phép ph i trình báo và ch u s ki m tra, ki m soát c a U ban nhân dân c p xã ho c n biên phòng. Trư ng h p ngư i nư c ngoài i trong oàn c a các cơ quan, t ch c Vi t Nam n khu v c biên gi i bi n thì i di n cơ quan, t ch c ó ph i l p danh sách ngư i nư c ngoài i cùng và báo cho n biên phòng ho c chính quy n a phương nơi oàn n; n u ngh qua êm ph i ăng ký t m trú theo quy nh c a pháp lu t và ch u s ki m tra, ki m soát c a n biên phòng và chính quy n a phương s t i. Ngư i nư c ngoài xu ng tàu thuy n c a Vi t Nam và nư c ngoài ph i ư c phép c a n biên phòng nơi tàu thuy n neo u. 3. Khi tàu thuy n neo u t i c ng, b n u, n u thuy n viên, nhân viên nư c ngoài có h chi u ho c s thuy n viên h p l , có tên trong danh sách thuy n viên c a tàu, ư c c p gi y phép i b ho c sang các tàu thuy n nư c ngoài khác. - Gi y phép do n biên phòng c p và thu l phí theo quy nh c a B Tài chính; gi y phép có giá tr m t l n trong th i gian tàu thuy n neo u t i c ng. - Th i gian ư c phép i b t 07 gi n 24 gi trong ngày. N u i tham quan, du l ch, ch a b nh, c p c u... s ư c gia h n th i gian theo t ng trư ng h p c th . - Ph m vi ư c phép i b : Trong n i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c ng mà tàu thuy n neo u. Trư ng h p ra ngoài ph m vi trên n các t nh, thành ph khác ho c xu t c nh kh i Vi t Nam qua ư ng hàng không, ư ng b , ư ng s t ph i ư c B Công an (cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh các c p) xét duy t và c p gi y phép. - Thuy n viên, nhân viên nư c ngoài có các hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam trong th i gian tàu thuy n neo u t i c ng s b c m i b .
  5. - Thuy n viên, nhân viên nư c ngoài i b n u vi ph m quy nh s b x lý theo pháp lu t Vi t Nam. III. QU N LÝ, B O V KHU V C BIÊN GI I BI N 1. Chính ph th ng nh t ch o các ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia trên bi n và duy trì an ninh, tr t t an toàn xã h i trong khu v c biên gi i bi n; B i biên phòng là l c lư ng nòng c t chuyên trách, ch trì ph i h p v i các l c lư ng Quân i, Công an, C nh sát bi n, H i quan và các l c lư ng liên quan khác trên a bàn ph trách trong th c hi n nhi m v : - Ti n hành ng b các bi n pháp công tác nghi p v biên phòng t i các xã, phư ng, th tr n thu c khu v c biên gi i bi n n m ch c tình hình, qu n lý a bàn, i tư ng, duy trì an ninh, tr t t an toàn xã h i. - Tu n tra, ki m soát phát hi n, ngăn ch n, b t gi và x lý nh ng cá nhân, t ch c Vi t Nam và nư c ngoài vi ph m pháp lu t Vi t Nam ho c các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. - ăng ký, qu n lý, ki m tra ngư i, tàu thuy n ra vào các b n bãi, khu v c neo u làm ăn, s n xu t kinh doanh và các ho t ng d ch v khác khu v c biên gi i bi n. - Qu n lý, duy trì an ninh, tr t t an toàn t i các b n bãi, khu v c neo u c a tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài khu v c biên gi i bi n. 2. Vi c xây d ng khu dân cư, b n bãi neo u c a tàu thuy n, xây d ng các công trình c ng, khu kinh t liên doanh v i nư c ngoài, thăm dò, khai thác tài nguyên trong khu v c biên gi i bi n ph i có quy ho ch và th ng nh t gi a cơ quan ch qu n v i chính quy n a phương c p t nh, B ch huy B i biên phòng t nh, Ban Giám c Công an t nh và các ngành liên quan trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. Ch d án các công trình nói trên khi th c hi n ph i thông báo cho U ban nhân dân, B Ch huy B i biên phòng t nh s t i bi t ít nh t 07 ngày trư c khi tri n khai th c hi n. 3. Trong khu v c biên gi i bi n các cơ quan, các l c lư ng khác ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh; ng th i có trách nhi m ph i h pv iB i biên phòng trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia trên bi n, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i trong khu v c biên gi i bi n theo quy ch ph i h p ho t ng gi a các l c lư ng. 4. Ngư i, tàu thuy n h at ng trong khu v c biên gi i bi n ho t ng úng m c ích, ph m vi, th i gian, i úng lu ng tuy n và tr l i các tín hi u, yêu c u c a l c lư ng tu n tra, ki m soát và ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng, C nh sát bi n, H i quan và các l c lư ng ch c năng khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tàu thuy n c a các l c lư ng khi làm nhi m v tu n tra, ki m soát trên bi n ph i treo qu c kỳ Vi t Nam v trí cao nh t, treo c hi u phía trư c mũi phương ti n; cán b , chi n sĩ, nhân viên các ngành ch c năng khi làm nhi m v ph i m c trang ph c eo phù hi u, bi n ki m soát theo quy nh.
  6. 6. Trong khi làm nhi m v , B i biên phòng và các l c lư ng ch c năng ư c quy n: - Trưng d ng các lo i phương ti n thông tin liên l c, phương ti n giao thông, k c ngư i i u khi n phương ti n c a các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i và cá nhân trong các trư ng h p c n thi t, tr phương ti n c a cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. - T ch c, huy ng ngư i, phương ti n th c hi n nhi m v , tham gia tìm ki m, c u n n. - B trí l c lư ng, phương ti n, ti n hành các bi n pháp nghi p v , s d ng các lo i phương ti n, vũ khí, khí tài, k thu t quân s , công c h tr và t ch c các i tu n tra, ki m soát lưu ng ki m tra, ki m soát ho t ng c a ngư i, tàu thuy n trong khu v c biên gi i bi n. Cơ quan, t ch c, cá nhân khi ư c cơ quan có thNm quy n huy ng ph i ch p hành và tuân theo s ch huy, i u hành c a ngư i ch huy cơ quan ó. Trong khi th c hi n nhi m v n u ngư i ư c huy ng b thi t h i v tính m ng, s c kh e thì b n thân và gia ình ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a Nhà nư c; n u phương ti n ư c huy ng b hư h ng ho c b m t thì ch phương ti n ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các ngành ch c năng ph i h p v i B ch huy B i biên phòng t nh, Ban Giám c Công an t nh tham mưu cho U ban nhân dân c p t nh quy t nh: - i m h p ch . - Thành l p các b n bãi, khu v c neo u cho tàu thuy n. - Quy nh n i quy b n, bãi, khu v c neo u. - Thành l p ban qu n lý, b o v các b n bãi, khu v c neo u. Khi neo u t i c ng, b n bãi, khu v c neo u, tàu thuy n ph i ch p hành nghiêm ch nh n i quy ã quy nh. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B Tư l nh B i biên phòng t ch c quán tri t n các ơn v thu c B i biên phòng và các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n Ngh nh 161/2003/N -CP c a Chính ph v quy ch khu v c biên gi i bi n và Thông tư này; ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n. Hàng năm ti n hành sơ k t và báo cáo k t qu t ch c th c hi n v B Qu c phòng.
  7. 3. B Tư l nh B i phòng ch trì ph i h p v i C c Tài chính B Qu c phòng, các cơ quan ch c năng c a B Tài chính, B K ho ch và u tư nghiên c u trình B Qu c phòng, B Tài chính b sung, s a i Thông tư s 3729/2001/TTLT/BQP-BTC ngày 29/11/2002 c a B Qu c phòng - B Tài chính hư ng d n n i dung chi và qu n lý ngân sách th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i trong khu v c biên gi i t li n. Trong quá trình t ch c th c hi n có v n gì chưa phù h p, ho c khi có s i u ch nh a gi i hành chính các t nh, huy n, xã, phư ng, th tr n giáp bi n thì Tư l nh B i biên phòng ch u trách nhi m t ng h p, xu t báo cá B Qu c phòng. Ph m Văn Trà ( ã ký) PH L C M u bi n "Vùng c m" (kèm theo Thông tư s 89/2004/TTBQP ngày 19 tháng 6 năm 2004) 400 Te xt Bo x: 90 0 + 000 200 Tex t Box : 900 + 1700 200
  8. 1400 Te Te Te Te Te xt xt xt Bo xt xt Bo Bo Bo Bo x: x: x: 10 x: x: 20 17 20 20 0 0 00 0 0 ° ° ° ° ° ° ° ° + 2600 Vùng c m No admittance Te xt Bo x: 20 0 ........ ....
  9. Ghi chú: - Bi n làm b ng tôn, d y 1,5mm, c t bi n b ng thép ng, ư ng kính 100mm; cao ngang t m nhìn c m phía bên ph i i vào vùng c m. - M t bi n sơn màu xanh, ph n quang. - Ch sơn m u tr ng, ph n quang (kích thư c là mm). - O: L b t vít.
Đồng bộ tài khoản