intTypePromotion=1

Thông tư 91/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
158
lượt xem
3
download

Thông tư 91/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 91/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 91/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  91/2003/TT­B T C   g µy  25 th¸ng 9 n¨ m  2003  íng  c n H d É n  viÖc d¸n te m   µ n g  n h Ë p  k h È u h C¨n  LuËt H¶iquan  cø      ngµy  29/6/2001, C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  qui ®Þnh          chi tiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ    tôc h¶i  quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan, C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  107/2002/N§­   CP ngµy  23/12/2002 cña ChÝnh  phñ  qui ®Þnh     ph¹m    vi ®Þa  bµn  ho¹t ®éng      h¶i quan; quan      hÖ phèi hîp    trong  phßng, chèng    bu«n    lËu,vËn  chuyÓn    tr¸ phÐp  i hµng ho¸ qua    i c¸c  biªn gií vµ    hµnh    vikh¸cviph¹m     ph¸p luËth¶iquan,       C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 77/2003/N§­   CP ngµy  01/7/2003  cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    c¬  h¹n vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  TµichÝnh, Bé    C¨n  ChØ   cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi, C¨n cø ý kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ t¹ c«ng v¨n sè  i 1862/VPCP­V.Ingµy    18/4/2003 cña    V¨n  phßng ChÝnh phñ, Bé    TµiChÝnh  híng dÉn    viÖc    d¸n tem  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  sau: nh  1.     Hµng    ho¸ thuéc danh    môc  Æt   m hµng  ph¶id¸n    tem  hµng  nhËp khÈu  (sau ®©y       gäi lµ hµng ho¸ ph¶i d¸n    tem)    khi nhËp  khÈu ®Òu  ph¶i d¸n    tem  hµng nhËp  khÈu. Danh  môc  Æt   m hµng ph¶i d¸n    tem  îc qui ®Þnh  i   ®     t¹  Th«ng       c¸c t Liªn tÞch    sè: 77/1997/TTLT/BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy  01/11/1997,sè    30/1998/ TTLT/BTC­BTM­BNV­TCHQ  ngµy16/3/1998,  sè 121/1998/TTLT/BTC­BTM­ BCA­TCHQ   ngµy 01/9/1998, sè    46/1999/TTLT/BTC­BTM­BCA­TCHQ   ngµy  05/5/1999 cña    Liªn tÞch  Tµi ChÝnh­  Th¬ng    C«ng  ­ Tæng  Bé    Bé  M¹i­Bé  An    côc    H¶i quan (Phô      lôc1­ kÌm Th«ng  tnµy). Hµng ho¸  cña ®èi îng  ®∙i,miÔn    t u    trõngo¹igiao,nÕu  îc miÔn      ®   kiÓm  tra thùc      tÕ, th× kh«ng ph¶i d¸n    tem. Chñ hµng  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm     thùc  hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËtViÖt nam         vÒ viÖc  nhËp khÈu, tiªuthô       hµng  nhËp khÈu.   2. Hµng    ho¸ ph¶id¸n    tem kh«ng  ® îc miÔn      kiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ khilµm          thñ tôch¶iquan    ®Ó nhËp  khÈu.  3. Hµng      ho¸ ph¶id¸n    tem chØ  îcth«ng  ®   quan  sau    khichñ hµng  d¸n  ®∙  tem (theo ®óng    quy ®Þnh  i   t¹  Th«ng   c¸c t Liªn tÞch    dÉn trªn)cho    toµn  l« bé    hµng. 4. C¨n  sè îng hµng  ngêikhaih¶iquan    cø  l   do        khai,     côc    Chi H¶i quan  lµm  thñ tôcnhËp      khÈu  cho    l«hµng  cÊp  tem  ®ñ  cho  chñ hµng.  Chñ hµng ph¶itæ    chøc  tem  i   d¸n  t¹  kiÓm     n¬i trathùc tÕ    hµng      ho¸ díisù  gi¸m    s¸tcña c«ng chøc    H¶i quan.
  2. 2 ViÖc d¸n tem ph¶i ®¶m     b¶o tem  d¸n  ®∙  th× kh«ng  thÓ bãc  ®Ó   ra  sö  dông  i îc. Chñ  l¹ ®    hµng  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt nÕu     d¸n tem  kh«ng ®¶m   b¶o ®óng yªu cÇu      nµy. 5.NhiÖm   cña    vô  c«ng  chøc    H¶i quan  gi¸m    s¸tviÖc    d¸n tem: ­ Ph¶i gi¸m        s¸tchÆt    chÏ trong suèt thêigian      chñ hµng thùc hiÖn viÖc  d¸n tem.   ­ Ph¶ikiÓm          tral¹ viÖc  tem  i d¸n  cña  chñ  hµng,nÕu      ph¸thiÖn  chiÕc  tem  nµo  kh«ng  d¸n  ®óng quy  ®Þnh   yªu cÇu  th×     chñ  hµng    i d¸n l¹ . ­ Cã    tr¸chnhiÖm     xem     xö    tem  r¸ch,bÞ  xÐt vµ  lýsè  bÞ    háng  trong khid¸n      vµ l    îng tem  thõa,thiÕu theo qui®Þnh              t¹ c¸cTh«ng     i tLiªntÞch  dÉn trªn. 6.   Thñ    tôcchuyÓn  cöa  khÈu      ®èi víihµng  nhËp  khÈu  ph¶id¸n tem:     ­ §iÒu kiÖn, thñ    tôc chuyÓn  cöa khÈu  thùc hiÖn  theo quy ®Þnh     t¹i QuyÕt ®Þnh  sè 53/2003/Q§­ BTC  ngµy 16/4/2003 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi  ChÝnh  thñ      vÒ  tôc h¶iquan  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu.   ­ Ngay    sau    khilµm  xong      thñ tôc chuyÓn  cöa khÈu cho    l«hµng,Chi côc      H¶i quan    cöa  khÈu nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng  cho    b¸o  Chi côc Qu¶n    lýThÞ  tr êng  tØnh, thµnh    phè    trªntuyÕn  êng    ® tõ cöa khÈu  ®Þa   vÒ  ®iÓm  lµm tiÕp   thñ tôccho        l«hµng,®Ó     phèihîp gi¸m    cho        s¸tvµ  Chi côc    H¶i quan lµm      thñ tôc cho    l«hµng,®Ó     theo dâi,     tiÕp nhËn.   ­ NhËn  îcth«ng  cña  quan      ®   b¸o  C¬  H¶i quan    Chi côc Qu¶n    lýThÞ  êng  tr ®Þa  ph¬ng  li   cã  ªnquan ph¶itæ    chøc  gi¸m        s¸tc¸c l«hµng    trªntheo chØ ®¹o  cña   íng chÝnh  thñ t   phñ      t¹ v¨n b¶n  i 1862/VPCP­V.Ingµy    18/4/2003. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  b¸o. B∙ibá      qui®Þnh  “C¬ quan    H¶i quan thùc hiÖn    viÖc d¸n tem hµng nhËp  khÈu;nghiªm    cÊm  viÖc giao tem    cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      kinhdoanh      tùd¸n”  t¹ 4    Th«ng     i tLiªntÞch dÉn trªn.  C¸c    néidung kh¸c t¹  Th«ng       i 4  tLiªntÞch dÉn    trªnvÉn  îctiÕp    ®   tôc thùc  hiÖn.
  3. 3 D a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  p h ¶i d¸n te m  n h Ë p  k h È u     (Theo    qui ®Þnh     Th«ng   t¹ic¸c  tLiªn tÞch   77/1997/TTLT­   sè:   BTC­BTM­ BNV­ ngµy  01/11/1997;30/TTLT­   BTC­BTM­BNV­TCHQ   ngµy 16/03/1998;   121/1998/TTLT­ BTC­BTM­BCA­TCHQ   ngµy 01/9/1998;   46/1999/TTLT­BTC­BTM­BCA­TCHQ   ngµy 05/05/1999 cña Liªn tÞch    Bé    Tµi ChÝnh­  Th¬ng    C«ng  Bé  M¹i­Bé  An(Bé  Néi  Vô)­Tæng     côc H¶i  quan) 1.R îuchai(bao        gåm   hò,b×nh). c¶    2.Xe    ®¹p  nguyªn chiÕc.   3.Qu¹t®iÖn    i     c¸clo¹ . 4.M¸y      thu h×nh  nguyªn chiÕc(còvµ      míi). 5.§Çu    Video  nguyªn chiÕc    míi).   (cò vµ  6.Tñ      l¹nhnguyªn chiÕc    dïng cho      gia®×nh    míi). (cò vµ  7.M¸y    ®iÒu  hoµ  kh«ng  khÝ    lo¹ l¾p  i vµo  cöa    sæ hoÆc   l¾p  vµo êng  t ho¹t®éng    ®éc  lËp(còvµ    míi). 8.§éng  næ     míi).   c¬  (cò vµ  9.Sø  sinh:BÖ     vÖ    xÝ. 10.Sø  sinh:ChËu    Æt.   vÖ    röa m 11.G¹ch  l¸ c¸clo¹ nguyªn bao  bao    èp  t   i       b×  gåm   g¹ch èp êng  g¹ch c¶    t vµ    l¸  t nÒn. 12.M¸y    b¬m     níc®iÖn    i c¸clo¹ . 13.BÕp   c¸clo¹ .   ga    i 14.Nåi c¬m       ®iÖn    i c¸clo¹ . 15.Khung  ®¹p.   xe  16.PhÝch  ruétnãng      i   vµ    l¹nhc¸clo¹ . 17. §éng  næ     c¬  cïng víi     m¸y  c«ng   thµnh    t¸c  c¸c m¸y  hoµn  chØnh, ®ång    bé.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2