Thông tư liên bộ số 02/LB-VGCP-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 02/LB-VGCP-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 02/LB-VGCP-GTVT về việc quản lý cước phí vận tải và cước phí cảng sông do Ban vật Giá Chính Phủ - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 02/LB-VGCP-GTVT

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B GIAO THÔNG V N T I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/LB-VGCP-GTVT Hà N i , ngày 27 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN V T GIÁ CHÍNH PH - B GIAO THÔNG V N T I S 02/LB- VGCP-GTVT NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1995 QUY Đ NH V QU N LÝ CƯ C PHÍ V N T I VÀ CƯ C PHÍ C NG SÔNG Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Ban v t giá Chính ph . Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Th tư ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B Giao thông v n t i. Căn c Ngh nh s 08/CP ngày 30/01/1993 c a Chính ph v thành l p C c ư ng sông Vi t Nam. Thi hành Quy t nh s 137/H BT ngày 24/04/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá, Ban v t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh cơ ch qu n lý Nhà nư c v cư c phí v n t i và cư c phí c ng sông như sau: I. QUY NNH CHUNG: Đi u 1: Cư c phí quy nh trong Thông tư này bao g m cư c, phí v n chuy n hàng hoá b ng phương ti n ư ng sông và các lo i cư c phí c ng sông nh m ph c v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, b o v l i ích h p pháp c a các bên tham gia v n t i và khai thác kinh doanh c ng sông. Đi u 2: Cư c phí v n t i và cư c phí c ng sông ư c xây d ng trên cơ s nh m c Nhà nư c; Các chi phí s n xu t th c t h p lý phù h p v i m t b ng giá tr th trư ng trong nư c và khu v c c a t ng th i kỳ. Đi u 3: Ph m vi áp d ng: 3.1 - Cư c v n t i ư c áp d ng i v i các phương ti n thu làm nhi m v v n chuy n hàng hoá trong nư c và hàng quá c nh trên các tuy n ư ng sông (k c giá thuê phương ti n). 3.2 - Cư c phí c ng sông (k c c ng chuyên dùng) ư c áp d ng cho các lo i hàng hoá và phương ti n ra vào c ng sông c a các t ch c cá nhân trong nư c và các t ch c liên doanh ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  2. 3.3 - Cư c phí ư c tính b ng ti n Vi t Nam, trư ng h p cư c phí tính b ng ng ô la M ch áp d ng i v i các ơn v v n t i và ơn v khai thác kinh doanh c ng sông ư c phép thu ngo i t . II- TH M QUY N QUY NNH V CƯ C PHÍ V N T I Ư NG SÔNG VÀ CƯ C PHÍ C NG SÔNG: Đi u 5: Ban V t giá Chính ph phê duy t và hư ng d n các lo i cư c phí sau: 5.1 - Cư c v n chuy n hàng hoá thu c ngu n chi Ngân sách hàng hoá ph c v kh c ph c thiên tai, hàng hoá quá c nh Vi t Nam (k c giá thuê phương ti n). 5.2 - Các lo i cư c phí: cư c phí tr ng t i, cư c phí th t c, cư c phí hoa tiêu. 5.3 - Quy nh khung cư c phí i v i nh ng hàng hoá có kh i lư ng v n chuy n l n, nh hư ng n s n xu t và i s ng dân sinh. Đi u 6: B Giao thông v n t i u quy n cho C c ư ng sông Vi t Nam: 6.1 - Ch o, hư ng d n các doanh nghi p v n t i và khai thác kinh doanh c ng sông (k c c ng sông chuyên dùng) th c hi n cơ ch qu n lý cư c phí và các m c cư c phí do Nhà nư c quy nh. 6.2 - Hư ng d n các doanh nghi p v n t i và khai thác kinh doanh c ng sông xây d ng phương án, thNm nh và t ng h p trình Ban V t giá Chính ph phê duy t các lo i cư c phí quy nh i u 5 c a Thông tư này sau khi ã báo cáo, xin ý ki n B Giao thông v n t i. 6.3 - Công b và phê duy t các lo i cư c phí c ng sông g m: cư c phí c u b n cư c phí hàng hoá qua c u b n; cư c phí thuê kho bãi; cư c phí x p d ; cư c phí b i thư ng, thư ng ph t; cư c phí h tr t u sông. Đi u 7: Giám c các doanh nghi p v n t i và khai thác kinh doanh c ng sông: 7.1 - T ch c th c hi n y và nghiêm ch nh cơ ch qu n lý cư c phí và m c cư c phí do Nhà nư c quy nh. 7.2 - Xây d ng phương án các lo i cư c phí v n t i (quy nh t i i u 5) và cư c phí c ng sông (quy nh t i i u 6.3) C c ư ng sông Vi t Nam thNm nh trư c khi trình B Giao thông V n t i và Ban V t giá Chính ph phê duy t và công b theo thNm quy n. 7.3 - i v i hàng hoá có kh i lư ng v n chuy n l n nh hư ng n s n xu t i s ng dân sinh, căn c vào khung giá hư ng d n c a Ban V t giá Chính ph các doanh nghi p v n t i cùng v i ch hàng tho thu n v m c cư c phí v n chuy n c th trong ph m vi khung giá c a Nhà nư c. 7.4 - T ch c th c hi n ăng ký giá và tho thu n v i khách hàng nh ng lo i cư c phí ngoài quy nh m c 1 và 2 c a i u 5 và m c 3 i u 6 c a Thông tư này.
  3. III- ĂNG KÝ VÀ HI P THƯƠNG GIÁ CƯ C PHÍ V N T I VÀ C NG SÔNG: Đi u 8: ăng ký giá cư c phí v n t i và c ng sông: 8.1 - Các ơn v kinh doanh v n t i và c ng sông có kh i lư ng hàng hoá l n, t p trung ho c các c m c ng trong khu v c u ph i th c hi n ăng ký giá cư c phí ngoài quy nh t i i u 5 và 6.3) v i C c ư ng sông Vi t Nam, B Giao thông v n t i và Ban V t giá Chính ph . - Các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a các chính quy n và các ngành a phương ngoài vi c ăng ký giá v i các cơ quan nói trên, còn ph i ăng ký giá v i cơ quan qu n lý giá a phương (T nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 8.2 - Cơ quan qu n lý Nhà nư c v giá không th c hi n vi c xét duy t i v i các lo i cư c phí thu c di n ăng ký giá. 8.3 - H sơ ăng ký giá cư c phí v n t i và cư c phí c ng sông bao g m: - Bi u cư c, phí v n t i và c ng sông. - B n thuy t minh các y u t hình thành cư c phí chi phí cho s n xu t, các y u t nh hư ng khác, di n gi i phương pháp tính toán. - M c cư c phí v n t u và c ng sông hi n hành (trư c th i i m ăng ký giá c a doanh nghi p). 8.4 - Các doanh nghi p ư c i u ch nh giá, cư c phí ã ăng ký v i m c tăng ho c gi m 10%. N u vư t quá t l trên thì các doanh nghi p ph i th c hi n ăng ký l i. H sơ ăng ký l i ch c n làm rõ ph n thay i và lý do c n ư c thay i so v i m c ã ăng ký trư c. 8.5 - Trong trư ng h p xét th y c n thi t, cơ quan qu n lý Nhà nư c v giá cùng v i cơ quan ch qu n ti n hành ki m tra chi phí s n xu t và các y u t hình thành cư c phí. Đi u 9: Hi p thương giá cư c, phí v n t i và cư c, phí c ng sông. 9.1 - Khi có s tranh ch p v cư c, phí v n t i và cư c phí c ng sông thì m t trong các bên tranh ch p có quy n ngh cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá. Cơ quan ch trì hi p thương ư c quy nh như sau: - C c ư ng sông Vi t Nam ch trì hi p thương (có s tham gia c a Ban V t giá Chính ph ) trong trư ng h p các i tư ng tranh ch p thu c C c ư ng sông Vi t Nam qu n lý. - Cơ quan qu n lý giá a phương ch trì hi p thương trong trư ng h p các i tư ng tranh ch p cùng a phương qu n lý.
  4. - Ban V t giá Chính ph ch trì hi p thương (có s tham gia c a C c ư ng sông Vi t Nam) khi các i tư ng tranh ch p không thu c hai trư ng h p trên. 9.2 - Trư ng h p ã t ch c hi p thương giá , mà bên v n chưa tho thu n ư c m c cư c phí thì cơ quan ch trì hi p thương quy t nh m c cư c phí k p th i ph c v các yêu c u c a các doanh nghi p. Sau m t th i gian th c hi n n u th y c n thi t thì t ch c l i vi c hi p thương giá. IV- CÁC QUY NNH KHÁC: Đi u 10: Ban V t giá chính ph ph i h p v i C c ư ng sông Vi t Nam t ch c thanh tra - ki m tra vi c th c hi n v cư c phí v n t i và cư c c ng sông. Đi u 11: Trư c th i h n 30 ngày, k t ngày cư c phí có hi u l c thi hành , các doanh nghi p v n t i, c ng sông thông báo cho các cơ quan h u quan bi t, ng th i báo cáo Ban v t giá Chính ph , C c ư ng sông Vi t Nam và cơ quan qu n lý a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). Đi u 12: Giám c các doanh nghi p v n t i và khai thác kinh doanh c ng sông th c hi n ch báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t g i v C c ư ng sông Vi t Nam tình hình th c hi n cư c phí c a ơn v mình qu n lý. C c ư ng sông Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i và Ban V t giá Chính ph . Th i h n g i báo cáo: - Các doanh nghi p g i báo cáo v C c: Báo cáo nh kỳ 6 tháng trư c ngày 15/7, báo cáo nh kỳ trư c ngày 30/1 năm sau theo các n i dung hư ng d n c a C c ư ng sông Vi t Nam. - C c ư ng sông Vi t Nam g i báo cáo v B Giao thông V n t i và Ban V t giá Chính ph : báo cáo nh kỳ 6 tháng trư c 30/7 và báo cáo nh kỳ hàng năm trư c 15/2 năm sau. - Báo cáo t xu t ch th c hi n trong trư ng h p cơ quan qu n lý giá ho c cơ quan ch qu n c p trên và trong các trư ng h p t bi n v các ho t ng c a doanh nghi p có nh hư ng tr c ti p vi c th c hi n h th ng cư c phí hi n hành. V- I U KHO N THI HÀNH: Đi u 13: Nh ng quy nh trong Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v cơ ch qu n lý và ch o cư c phí v n t i và c ng sông trái v i thông tư này u bãi b . Đi u 14: Trong quá trình th c hi n các doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng sông và khai thác kinh doanh c ng sông có nhi m v ph n ánh k p th i v i C c ư ng sông Vi t Nam nh ng v n phát sinh c n ư c b sung s a i. C c t ng h p căn c vào các quy nh v thNm quy n trong Thông tư này. C c xem xét, x lý xu t v i Ban V t giá Chính ph i u ch nh s a i cho phù h p. Bùi Văn Sư ng Lê Văn T n
  5. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản