Thông tư liên bộ số 10-TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 10-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 10-TTLB về việc quản lý thuốc dùng cho người và súc vật do Liên bộ Y tế - Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 10-TTLB

  1. B Y T - B NÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P VÀ CÔNG c l p – T do – H nh phúc NGHI P TH C PH M ***** **** S : 10-TTLB Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B V VI C QU N LÝ THU C DÙNG CHO NGƯ I VÀ SÚC V T Thu c phòng, ch a b nh là lo i hàng hóa c bi t liên quan s c kh e và tính m ng con ngư i. Do nhu c u b o v tính m ng và s c kh e con ngư i và b o v s n xu t chăn nuôi c n ph i có nh ng tiêu chuNn riêng cho các ch ng lo i thu c c a t ng ngành. Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành theo Ngh nh s 23 – H BT ngày 24-01-1991; Căn c H th ng Qui ch Dư c c a B Y t ; Qui ch 100-NN/CNYT/QC ngày 22- 01-1992 c a B Nông nghi p – Công nghi p th c phNm, nay B Y t và B Nông nghi p – Công nghi p th c phNm ra Thông tư này nh m: - Ngăn ch n vi c s n xu t, nh p khNu, buôn bán, s d ng l n l n thu c c a hai ngành Y t và Thú y; nh m b o v s c kh e và tính m ng cho ngư i và b o v s n xu t chăn nuôi. - Qu n lý ch t ch vi c s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c, ngăn ch n thu c gi , thu c không t phNm ch t, thu c quá h n dùng, thu c chưa ư c phép lưu hành h p pháp (k c thu c nư c ngoài nh p vào Vi t Nam). 1. V s n xu t thu c: - Ch ư c s n xu t và lưu hành các s n phNm thu c khi ã ư c cơ quan có thNm quy n c p S ăng ký (S K) s n xu t và cho phép lưu hành. - Nhãn thu c và bao gói ph i có c u t o y n i dung và hình th c theo Quy ch nhãn thu c riêng c a t ng B . Riêng thu c dùng cho súc v t trên nhãn và bao gói ph i có dòng ch “Thu c dùng cho súc v t”. 2. V nh p kh u, buôn bán thu c và nguyên li u làm thu c: - Nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c ph i căn c vào nhu c u th c t c a t ng ngành. B Y t , B Nông nghi p – Công nghi p th c phNm xét duy t ơn hàng xin nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c cho các ơn v thu c quy n qu n lý c a mình, theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  2. Nghiêm c m nh p các lo i thu c khi chưa làm y th t c xin nh p. - Thu c và nguyên li u làm thu c nh p cho ngành nào, ch s n xu t, lưu thông và s d ng trong ngành ó. Khi c n có s trao i, như ng l i các lo i nguyên li u làm thu c dùng cho ngư i ph i có s ng ý c a hai B ; các cơ s c a hai ngành không ư ct ng ký h p ng trao i ho c mua bán. - Các c a hàng, i lý c a m i ngành ch ư c phép kinh doanh các lo i thu c trong thông báo danh m c thu c ư c phép lưu hành h p pháp theo t ng th i i m c a t ng B . Nghiêm c n các c a hàng thu c Y t (thu c b t c lo i hình doanh nghi p nào) bán thu c dùng cho súc v t. Nghiêm c m các C a hàng thu c Thú y bán thu c dùng cho ngư i. 3. V s d ng thu c: Ch các i tư ng trong quy nh riêng c a t ng B m i ư c s d ng thu c phòng b nh, ch a b nh. Nghiêm c m vi c dùng nguyên li u s n xu t thu c Thú y s n xu t thu c dùng cho ngư i. Nghiêm c m vi c dùng thu c Thú y ch a b nh cho ngư i. 4. V ki m tra, thanh tra, x ph t: T ng B t ti n hành thanh tra, ki m tra theo chương trình riêng c a ngành. Nh ng vi c thanh tra, ki m tra có liên quan c hai bên ph i có s bàn b c chung v n i dung, th i gian, cách ti n hành gi a hai B ho c S . Trong quá trình thanh tra, ki m tra liên ngành n u có i m nào không th ng nh t, ph i có văn b n báo cáo lãnh o hai B ho c S . Vi c x ph t vi ph m các quy nh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Thông tư này có hi u l c t ngày ký ban hành. Các ơn v thu c m i B có trách nhi m tri n khai th c hi n. N u có vư ng m c trong quá trình th c hi n c n g i công văn v hai B nghiên c u hư ng d n thêm KT. B TRƯ NG B NÔNG KT. B TRƯ NG B Y T NGHI P VÀ CÔNG NGHI P TH C TH TRƯ NG PH M TH TRƯ NG
  3. PGS. PTS Lê Văn Truy n PGS. PTS Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản