Thông tư liên bộ số 142 TTLB/NV-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 142 TTLB/NV-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 142 TTLB/NV-GTVT về việc chuyển giao nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải thi hành Nghị định 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ do Bộ Nội Vụ - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 142 TTLB/NV-GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N IV NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142TTLB/NV-GTVT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B N I V - GIAO THÔNG V N T I V VI C CHUY N GIAO NHI M V VÀ PH I H P CÔNG TÁC GI A B N I V VÀ B GIAO THÔNG V N T I THI HÀNH NGH Đ NH 36/CP NGÀY 29-5-1995 C A CHÍNH PH th c hi n i u 5 và i u 6 c a Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph quy nh nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a B Giao thông V n t i và B N i v trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Liên b N i v -Giao thông v n t i hư ng d n vi c chuy n giao nhi m v và ph i h p công tác gi a hai B như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. T ngày 01-8-1995 B Giao thông V n t i t ch c th c hi n các nhi m v ư c Chính ph giao là: Ki m tra k thu t và c p gi y phép lưu hành cho các phương ti n cơ gi i ư ng b ; t ch c qu n lý ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b (tr phương ti n, ngư i lái xe dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích b o m an ninh và tr t t an toàn xã h i c a ngành Công an). 2. Vi c bàn giao n i dung công vi c và các v n liên quan t B N i v (bên giao) sang B Giao thông V n t i (bên nh n) ư c ti n hành ng th i t Trung ương n các a phương (T nh, Thành ph ), nh m m b o cho phương ti n ư ng b , ngư i lái xe... ho t ng không b gián o n. 3. B N i v và B Giao thông V n t i ph i h p ch o ch t ch l c lư ng công an, giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong các lĩnh v c liên quan n công tác m b o tr t t ATGT ư ng b và tr t t ATGT ô th . II. QUY NNH V VI C BÀN GIAO T B N I V SANG B GIAO THÔNG V N T I 1. N i dung bàn giao: a. Bàn giao ki m tra nh kỳ k thu t và c p gi y phép lưu hành: B N i v thông báo b ng văn b n cho B Giao thông V n t i: - T ng s phương ti n cơ gi i ư ng b ã ư c c p Gi y phép lưu hành trong th i gian qua, phân chia theo ch ng lo i xe và theo t nh, Thành ph . C c CSGT-TT tr c
  2. ti p bàn giao cho C c ư ng b Vi t Nam, Phòng CSGT-TT T nh, thành ph bàn giao cho S giao thông v n t i (Giao thông công chính) c a a phương. Khi bàn giao c n thông báo rõ s lư ng phương ti n h t h n lưu hành trong tháng 8-1995. - Các văn b n quy nh v tiêu chuNn k thu t c a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b làm căn c c p Gi y phép lưu hành; Gi y t và s sách liên quan, các m u v gi y phép lưu hành. b. Bàn giao v công tác sát h ch và c p gi y phép lái xe: B N i v bàn giao cho B Giao thông V n t i: - Các Văn b n quy nh v tiêu chuNn, i u ki n ư c c p Gi y phép lái xe, quy nh v vi c i, c p m i và c p l i gi y phép lái xe. - Các văn b n quy nh v vi c theo dõi các cơ s ào t o lái xe (Trư ng, trung tâm), quy nh v qu n lý ngư i lái xe cơ gi i (phương pháp, nguyên t c, th t c...). - Danh sách lái xe ã ư c c p gi y phép lái xe theo ch ng lo i, theo t nh, thành ph . Phân lo i gi y phép lái xe không chuyên nghi p và chuyên nghi p. - Thông báo s lư ng trư ng, cơ s ào t o lái xe theo t ng t nh, thành ph và trong toàn qu c do C nh sát giao thông theo dõi. 2. Cách th c và l ch bàn giao: - C c c nh sát giao thông - tr t t tr c ti p bàn giao cho C c ư ng b Vi t Nam. - Công an các t nh, thành ph tr c ti p bàn giao cho S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). - T ch c bàn giao gi a C c CSGT-TT v i C c ư ng b Vi t Nam; Sau ó rút kinh nghi m ch o các a phương. - Vi c giao nh n ư c ti n hành theo t ng lo i n i dung công vi c. Cán b tr c ti p giao nh n n i dung công vi c nào k biên b n giao nh n n i dung công vi c ó. Biên b n chung do Th trư ng cơ quan c a hai bên cùng ký. Giám c hai s công an và Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ph i ch u trách nhi m v vi c bàn giao và báo cáo k t qu v B N i v và B Giao thông V n t i. III. QUY NNH V PH I H P CÔNG TÁC GI A B N I V VÀ B GIAO THÔNG V N T I TRONG M T S LĨNH V C 1. Quy nh v vi c ph i h p theo dõi qu n lý ăng ký phương ti n, ki m tra nh kỳ k thu t, c p Gi y phép lưu hành và sát h ch c p Gi y phép lái xe. - i v i các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b sau khi ăng ký xong cho ch phương ti n hàng tháng vào ngày 3 n 5 C c CSGT-TT và C nh sát giao thông các a phương thông báo b ng văn b n v s lư ng và ch ng lo i phương ti n ã ăng
  3. ký trong tháng cho C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) a phương theo dõi ki m tra k thu t và c p gi y phép lưu hành. - C c ư ng b Vi t Nam và S Giao thông v n t i (Giao thông công chính nh kỳ hàng tháng vào các ngày 3 và 5 thông báo b ng văn b n cho C c CSGT-TT và công an các t nh, Thành ph (C nh sát giao thông) v th i h n và s lư ng phương ti n ã ư c c p gi y phép lưu hành, s lư ng Gi y phép lái xe các lo i ã c p CSGT-TT theo dõi ki m soát. - Khi hai B ã hoàn thi n h th ng thông tin, có m ng máy tính n i tr c ti p gi a hai B và gi a các B v i các a phương, vi c thông báo là tr c ti p, liên t c, thư ng xuyên. 2. Ph i h p trong công tác t ch c, ch huy, i u khi n giao thông: - Ngành Giao thông v n t i ch trì và ph i h p v i ngành Công an trong vi c t ch c giao thông, phân lu ng, phân tuy n, t bi n báo hi u, quy nh các i m , d ng xe, ch qua ư ng... trên ư ng b và ư ng ô th . - S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch ng ph i h p v i C nh sát giao thông trong vi c xây d ng h th ng èn tín hi u giao thông và m b o h th ng èn tín hi u ho t ng thư ng xuyên. CSGT-TT có trách nhi m qu n lý và s d ng t t h th ng èn tín hi u giao thông. - Khi xây d ng các ư ng giao thông m i, B Giao thông V n t i ph i h p v i B N i v v các bi n pháp m b o an toàn giao thông và vi c l p t h th ng c c tiêu bi n báo trên toàn tuy n. 3. Ph i h p công tác theo dõi, phân tích tai n n giao thông và ra các bi n pháp phòng ng a tai n n giao thông: - nh kỳ hàng tháng vào các ngày 3 n 5 Công an t nh, thành ph thông báo b ng văn b n cho S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) v s lư ng v tai n n, m c thi t h i v ngư i và tài s n, các nguyên nhân gây ra tai n n giao thông (do lái xe, phương ti n, ngư i i b , công trình giao thông...). i v i các v tai n n giao thông gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n. C nh sát giao thông c n thông báo k p th i cho S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ph i h p gi i quy t h u qu . - Khi h th ng máy tính ư c n i m ng: vi c trao i thông tin v TNGT là thư ng xuyên, tr c ti p, cơ s báo cáo có trách nhi m v s li u th ng kê ban u. IV. T CH C TH C HI N B N i v ch o C c CSGT- TT, Công an các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong vi c bàn giao và ph i h p công tác v i ngành S Giao thông v n t i (Giao thông công chính).
  4. B Giao thông V n t i ch o C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam, các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong vi c nh n bàn giao và ph i h p công tác v i ngành n i v . Nh ng h sơ, văn b n không liên quan tr c ti p n vi c gi i quy t công vi c hàng ngày c n ư c bàn giao s m, các vi c khác ch m nh t ngày 31-7-1995 ph i bàn giao xong. Hai B Giao thông V n t i và N i v th ng nh t duy trì và tăng cư ng ho t ng c a ban ch o ATGT Trung ương ư c thành l p theo Thông tư Liên b s 44/Q /LB ngày 28-5-1991 ph i h p ho t ng c a 2 B v lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. Liên b yêu c u các C c, V , các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Công an các T nh, Thành ph t ch c th c hi n t t các quy nh trên ây. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c c n báo cáo k p th i Liên B nghiên c u gi i quy t ho c b sung, i u ch nh. Thông tư có hi u l c k t ngày ký. Bùi Văn Sư ng Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản