Thông tư liên bộ số 157-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 157-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 157-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 104-CP ngày 05-7-1968 của Hội đồng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 157-TT/LB

  1. B Đ I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN VI T NAM DÂN CH C NG HÒA NGHI P - B TÀI CHÍNH Đ c l p – T do - H nh phúc ****** ****** S : 157-TT/LB Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 1968 THÔNG TƯ LIÊN B HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 104-CP NGÀY 05-7-1968 C A H I Đ NG CHÍNH PH V VI C S A Đ I CH Đ H C B NG CHO H C SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯ NG Đ I H C VÀ TRUNG H C CHUYÊN NGHI P Kính g i: - Các B , các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i Đ ng kính g i: đ ng Chính ph , y ban hành chính các khu, thành ph , t nh. - Các trư ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p tr c thu c trung ương và đ a phương. H i đ ng Chính ph đã ra quy t đ nh s 104-CP ngày 05-7-1968 s a đ i l i ch đ c p h c b ng cho h c sinh, sinh viên các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Liên b Đ i h c và trung h c chuyên nghi p – Tài chính gi i thích và hư ng d n vi c thi hành ch đ h c b ng m i như sau: I. Ý NGHĨA C A VI C S A Đ I CH Đ H C B NG. T trư c đ n nay, Nhà nư c đã có nhi u c g ng trong vi c c i ti n ch đ h c b ng đ i v i h c sinh, sinh viên các trư ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p nh m giúp đ con em nhân dân lao đ ng và cán b , công nhân, viên ch c có đi u ki n theo h c, do đó đã t o đi u ki n cho vi c không ng ng m r ng quy mô và nâng cao ch t lư ng đào t o cán b khoa h c k thu t và qu n lý kinh t c a Nhà nư c. M t b ph n l n h c sinh, sinh viên là con em nhân dân lao đ ng, đ c bi t là con em công nhân và nông dân t p th vào h c các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p đã đư c Nhà nư c c p h c b ng. Trong tình hình c nư c có chi n tranh, quy mô đào t o cán b khoa h c k thu t và qu n lý kinh t v n ti p t c đư c m r ng, s lư ng h c sinh tuy n vào các trư ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p không ng ng tăng lên hàng năm, Chính ph l i quy t đ nh s a đ i ch đ h c b ng: Nhà nư c đ m b o vi c nuôi ăn cho t t c h c sinh, sinh viên các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p. Quy t đ nh trên có m t ý nghĩa quan tr ng đ i v i s nghi p đào t o cán b , đ i v i sinh ho t c a các gia đình nhân dân lao đ ng và cán b , công nhân, viên ch c có con em đư c tuy n vào h c các trư ng đ i h c và trung h c chuyên nghi p và đ c bi t có ý nghĩa quan tr ng đ i v i các trư ng trong vi c nuôi d y h c sinh, sinh viên. II. N I DUNG C A CH Đ H C B NG M I 1. Nói chung, t t c h c sinh, sinh viên (tr cán b đi h c hư ng sinh ho t phí) đ u đư c Nhà nư c c p h c b ng theo m c: - Sinh viên đ i h c : 18đ m t tháng. - H c sinh trung h c: 16đ m t tháng. H c b ng đư c c p trong su t th i gian theo h c t i trư ng, k c nh ng tháng ngh hè. N h c sinh, sinh viên đư c c p thêm, ngoài h c b ng, m i ngư i hàng tháng 0đ50 ti n v sinh phí. 2. Riêng các đ i tư ng sau đây, v n đư c c p h c b ng theo các ch đ đã quy đ nh trư c đây: M cc p Đ ih c Trung h c a) H c sinh, sinh viên là ngư i mi n Nam t p k t (Theo Thông tư s 14-TTg ngày 10-2-1964 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n s 38-TT/MN ngày 01-8-1964 c a B Giáo d c) Lo i 1: Con t sĩ, li t sĩ, con thương binh tàn ph 32 đ 31 đ Lo i 2: M côi c cha l n m , ho c không có cha m mi n B c. 28 đ 27 đ Lo i 3: Có gia đình mi n B c nhưng m c thu nh p bình quân nhân kh u hàng 18 đ 17 đ tháng dư i 15đ ( nông thôn) ho c dư i 20đ (đ i v i Hà-n i - H i – phòng ho c nh ng vùng có ph c p khu v c t 10% tr lên) Lo i đ c bi t: 28đ 26đ H c sinh, sinh viên mi n Nam t p k t tuy có cha m mi n B c nhưng cha m
  2. già y u hư ng ch đ an dư ng dài h n, ho c hưu trí, thôi vi c vì m t s c lao đ ng, ch hư ng m c tr c p t i thi u hàng tháng 25đ. Lo i bình quân quá th p: (Theo Thông tư s 27-TTg ngày 14-3-1965 c a Th 22 đ 20đ tư ng Chính ph ) N u m c thu nh p bình quân nhân kh u hàng tháng dư i 10đ ( Hà-n i, H i – phòng và các vùng có ph c p khu v c t 10% tr lên) ho c dư i 8đ các đ a phương khác b) H c sinh, sinh viên mi n B c hư ng h c b ng đ c bi t: 28 đ 26 đ (Theo quy đ nh t i Thông tư s 30-TT/QLTN ngày 11-1-1966 c a B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p): - H c sinh dân t c ít ngư i vùng r o cao như Mèo, Mán, Lô-lô, Nh ng v .v… - H c sinh dân t c ít ngư i vùng th p như Tày, Nùng, Mư ng, Thái, Hoa v .v… nhưng m côi c cha l n m không ngư i nuôi dư ng; - H c sinh, sinh viên là con li t sĩ m côi c cha l n m , là con thương binh tàn ph không nơi nương t a. c) H c sinh, sinh viên mi n B c hư ng h c b ng toàn ph n: (Theo th ng tư s 30-TT/QLTN ngày 11-1-1966 c a B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Thông tư s 26-TTg/Cn ngày 27-2-1968 c a Ph Th tư ng v ch đ đ i v i thanh niên xung phong ch ng M , c u nư c v .v…) : - H c sinh, sinh viên là ngư i dân t c ít ngư i vùng th p như Tày, Nùng, Mư ng, Thái, Hoa v .v… 22 đ 20 đ - H c sinh, sinh viên m côi c cha l n m không nơi nương t a; - H c sinh, sinh viên là con li t sĩ còn cha ho c m ; - H c sinh, sinh viên là cán b ho c thanh niên xung phong đư c c đi h c nhưng chưa đ thâm niên đ hư ng sinh ho t phí, là cán b ch ch t xã đư c gi i thi u đi h c, đã có th i gian công tác liên t c t 1 năm tr lên; - H c sinh, sinh viên là b đ i ph c viên, thương binh v xã đư c đ a phương gi i thi u đi h c; - H c sinh, sinh viên các đ a phương có chi n tranh phá ho i ác li t như Qu ng – bình, Vĩnh – linh; - H c sinh, sinh viên mà gia đình quá neo đơn không còn s c lao đ ng, thu nh p không đáng k , ho c gia đình b t n th t n ng n v ngư i lao đ ng chính, v tài s n do chi n tranh ho c d ch h a mà đ a phương ph i c u t thư ng xuyên; - H c sinh, sinh viên thu c các trư ng sư ph m, th d c, th thao, ngh thu t sân kh u, múa, xi c và các trư ng, l p đào t o cán b cho mi n Núi, cho nhu c u qu c phòng (Theo ch th s 114-CP ngày 29-6-1966 c a H i đ ng Chính ph , công văn s 2575-VG ngày 15-12-1964 c a Ph Th tư ng v .v… ) II. TH TH C THI HÀNH 1. Trong khi th c hi n ch đ h c b ng m i, c n chú ý nh ng đi m sau đây: a) Đ i v i h c sinh, sinh viên cũ hi n nay đã đư c c p h c b ng toàn ph n (22đ đ i h c và 20đ trung h c) theo đúng các quy đ nh cũ, tuy không thu c các đ i tư ng đã nói m c II, kho n 2, đi m c trên đây, thì nói chung v n đư c gi nguyên m c h c b ng y cho đ n khi ra trư ng, tr trư ng h p quá b t h p lý thì m i đi u ch nh l i theo ch đ m i. b) Đ i v i các trư ng, l p đ i h c, trung h c chuyên nghi p c a trung ương và các đ a phương di n xét c p theo t l chung trư c đây (trong kho ng 65% h c b ng toàn ph n đ i h c và 70% h c b ng toàn ph n trung h c) n u đã t đ ng c p đ ng lo i 100% h c b ng toàn ph n thì ph i đi u ch nh l i theo đúng quy đ nh c a ch đ h c b ng m i này. c) H c sinh, sinh viên là con cán b công tác B v n hư ng tr c p như cũ, do B N i v tr . 2. Ch đ h c b ng m i c a Nhà nư c nh m đ m b o nuôi ăn cho h c sinh, sinh viên: các nhà ăn t p th ph i đ m b o m c ăn 2 b a cơm chính là 18đ cho sinh viên đ i h c và 16đ cho h c sinh trung h c. Các B ch qu n, các trư ng c n tăng cư ng ch đ o vi c t ch c qu n lý t t các nhà ăn t p th c a h c sinh, sinh viên ti p t c đ y m nh vi c tăng gia s n xu t nh m c i thi n thêm b a ăn cho h c sinh, sinh viên. C n đ c bi t chú ý đ n vi c c i ti n k thu t, ch bi n lương th c, th c ph m kiên quy t ch ng tham ô lãng phí đ đ m b o cho h c sinh, sinh viên ăn đ và ăn h t m c ăn đã quy đ nh.
  3. Ch trong đi u ki n 2 b a ăn chính đư c c i thi n t t, m i có th , trong ph m vi m c ti n nói trên, thêm b a ăn lót d bu i sáng, không đư c tùy ti n h th p m c ăn đ tr l i ti n cho h c sinh, sinh viên. 3. Đ i v i h c sinh, sinh viên đư c c p h c b ng theo chính sách riêng, các trư ng c n hư ng d n s d ng s ti n đư c c p cho đúng m c đích c a ch đ h c b ng (ăn m c, tiêu dùng cá nhân). 4. Vi c xét c p h c b ng cho h c sinh, sinh viên ph i đ m b o các th t c sau đây: a) Nh ng h c sinh, sinh viên đư c c p h c b ng theo chính sách riêng (m c h c b ng cao hơn m c c p đ ng lo t) ph i n p đ gi y t ch ng minh c n thi t, có xác nh n c a cơ quan có trách nhi m và ban tuy n sinh các t nh, thành ph . H i đ ng xét duy t h c b ng nhà trư ng tr c ti p xét duy t đúng th t c r i đ ngh lên B ch qu n ho c y ban hành chính t nh, thành ph ra quy t đ nh c p h c b ng. Nhà trư ng đư c t m c p kinh phí đ chi ngay ti n ăn khi h c sinh, sinh viên t p trung đ n trư ng theo đúng ngày ghi trong gi y tri u t p. b) Khi đã làm xong các th t c và đư c B ch qu n ho c y ban hành chính t nh, thành ph ra quy t đ nh c p h c b ng chính th c, nhà trư ng làm báo cáo theo m u s 1 và s 2 kèm theo thông tư này ([1]), cùng v i danh sách h c sinh, sinh viên đã đư c duy t, g i cho cơ quan tài chính, đ đ ngh c p kinh phí. Đ b o đ m nhanh chóng n đ nh sinh ho t cho h c sinh, sinh viên, các th t c trên ph i làm xong trong vòng m t tháng sau ngày khai gi ng năm h c m i. c) Các B ch qu n, các y ban hành chính t nh, thành ph có trư ng tr c thu c, t ng h p tình hình c p h c b ng theo m u s 2 (1), g i cho B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và B Tài chính, sau khi các trư ng đã t ch c xét c p xong. 5. Ch đ h c b ng m i s a đ i thi hành t đ u năm h c 1968-1969, t c là 01-9-1968 tr đi đ i v i h c sinh, sinh viên cũ đang theo h c, t ngày nh p trư ng theo gi y tri u t p c a nhà trư ng đ i v i h c sinh, sinh viên m i tuy n. Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn m c m u gì, ho c có ý ki n c n góp thêm, đ ngh các B , các y ban hành chính các t nh, thành ph ph n ánh k p th i cho B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và B Tài chính. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B Đ I H C VÀ TRUNG TH TRƯ NG H C CHUYÊN NGHI P TH TRƯ NG Tr nh Văn Bính Hoàng Xuân Tùy [1] Không đăng ký các b n m u s 1 và s 2
Đồng bộ tài khoản