Thông tư liên bộ số 28/TTLT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
6
download

Thông tư liên bộ số 28/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 28/TTLT về việc thu lệ phí về quản lý xe và lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 28/TTLT

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/TTLT Hà N i , ngày 30 tháng 3 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - N I V S 28/TTLT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1993 QUY NNH VI C THU L PHÍ V QU N LÝ XE VÀ LÁI XE CƠ GI I Ư NG B Căn c i u 6 Pháp l nh C nh sát Nhân dân ban hành ngày 28 tháng 01 năm 1989. Căn c Quy t nh s 276-CT ngày 28-7-1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí. Liên B Tài chính - N i v quy nh ch thu l phí qu n lý xe và lái xe cơ gi i ư ng b như sau: I- I TƯ NG THU: i tư ng thu l phí qu n lý xe và lái xe cơ gi i ư ng b bao g m: - Các t ch c, công dân Vi t Nam, các t ch c cá nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, khi ư c c p các lo i gi y ăng ký qu n lý xe cơ gi i ư ng b thu c di n ph i ăng lý qu n lý v i cơ quan Công an. - Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam ư c cơ quan Công an c p các lo i gi y phép lái xe và qu n lý lái xe cơ gi i ư ng b . II - M C THU, LO I TI N THU 1. M c thu l phí c p các gi y ăng ký qu n lý xe và lái xe cơ gi i ư ng b áp d ng theo bi u ính kèm Thông tư này. Các cơ quan thu l phí ph i niêm y t công khai b ng m c thu thêm kho n ti n nào ngoài quy nh. Khi giá c th trư ng bi n ng t 20% tr lên thì B N i v th ng nh t v i B Tài chính i u ch nh m c thu cho phù h p. 2. Lo i ti n thu: - i v i các t ch c, công dân Vi t Nam thu l phí b ng ti n ng Vi t Nam. - i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài thì thu b ng ôla M ho c quy i ra ti n Vi t Nam theo t giá mua vào do Ngân hàng Vi t Nam công b t i th i i m thu l phí.
  2. - i v i các Công ty, Xí nghi p, tư nhân liên doanh gi a Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài n u phương ti n ăng ký lo i bi n dành cho ngư i nư c ngoài thì thu như i v i các t ch c cá nhân ngư i nư c ngoài. III - QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU 1. i v i vi c s n xu t bi n xe: ơn v s n xu t bi n xe ph i th c hi n theo úng m u quy nh c a T ng c c C nh sát nhân dân và ch u s ki m tra hư ng d n c a C c C nh sát giao thông tr t t . Th c hi n ăng ký và ho t ng theo các quy nh c a Nhà nư c hi n hành. Ch p hành ch qu n lý tài chính và làm nghĩa v n p thu theo úng lu t nh, giá bi n xe ph i ghi trên cơ s giá thành h p lý t ng a phương theo t ng th i gian. 2. i v i kho n thu l phí: C c C nh sát Giao thông (B N i v ) và công an các t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c thu l phí qu n lý xe và lái xe g n v i vi c c p các gi y phép qu n lý xe và lái xe, th c hi n vi c kê khai ăng ký v i C c Thu a phương. Khi thu l phí s d ng biên lai thu ti n do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành. ơn v t ch c thu l phí ư c trích l i 60% trên t ng s thu b ng ti n ng Vi t Nam (k c ngo i t ã quy i ra ti n Vi t Nam) chi cho vi c mua bi n xe, mua h sơ và các chi phí c n thi t c a ơn v t ch c thu l phí và b sung thêm kinh phí ho t ng. B N i v quy nh vi c qu n lý s d ng kho n trích này theo úng ch Nhà nư c. S thu còn l i (sau khi trích theo t l trên) Tài v các ơn v ph i n p toàn b vào Ngân sách Nhà nư c t i Kho b c t nh, thành ph theo chương tương ng, Lo i 14, Kho n 1, h ng 1, M c 35, M c l c Ngân sách hi n hành, ngo i t n p vào Tài kho n: 229-110-370-001 t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, ch m nh t 05 ngày u tháng sau ph i n p h t s ph i n p c a tháng trư c. Tài v C c C nh sát giao thông, Tài v Công an các t nh, thành ph liên h v i C c Thu a phương nh n biên lai thu ti n t C c thu a phương c p cho b ph n t ch c c p gi y phép qu n lý xe, lái xe và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng theo úng ch c a B Tài chính quy nh. Ph i m s sách k toán theo dõi các kho n chi phí phát sinh, tình hình qu n lý thu n p và trích kho n l phí này theo úng quy nh c a Pháp l nh K toán Th ng kê và nh kỳ hàng quý, năm t ng h p báo cáo Quy t toán v i B N i v và C c thu a phương. IV - T CH C TH C HI N - C c Thu các t nh, thành ph có nhi m v ôn c thu n p kho n l phí v qu n lý xe và lái xe theo úng quy nh t i Thông tư này. - Thông tư này có hi u l c t ngày ký, các quy nh c a các c p, các Ngành v kho n l phí ăng ký qu n lý xe và lái xe trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
  3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c c n báo cáo k p th i v B Tài chính và B N i v nghiên c u gi i quy t. Ph m Tâm Long Phan Văn Dĩnh ( ã ký) ( ã ký) BI U GIÁ THU L PHÍ QU N LÝ XE VÀ LÁI XE KÈM THEO THÔNG TƯ S 28 NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1993 S N i dung các kho n thu ơn L phí áp L phí áp TT v tính d ng i v i d ng i ngư i Vi t v i ngư i Nam thu = nư c ngoài ng V.Nam thu = ng ( ng) ôla (USD) 1 2 3 4 5 I - L phí qu n lý xe 1 ăng ký ôtô máy kéo v n t i các lo i /xe 55.000 35 ho c c p l i bi n s xe ô tô máy kéo v n t i. 2 ăng ký xe cơ gi i 2 bánh, 3 bánh " 20.000 15 ho c c p l i bi n xe 2 bánh, 3 bánh 3 ăng ký xe Rơmoóc, Sơ mi Rơmoóc " 30.000 20 4 Ki m tra k thu t an toàn nh kỳ và " 25.000 20 c p gi y phép lưu hành xe ôtô, xe lam và xe 3 bánh 5 C p l i gi y ch ng nh n ăng ký " ho c gi y phép lưu hành và các gi y t khác trong qu n lý xe: + Ôtô: " 20.000 20 + Mô tô " 10.000 10 6 C p gi y ch ng nh n c i t o xe " 20.000 15 7 Làm th t c sang tên (không thay i " bi n) + Ôtô: " 30.000 20 + Mô tô " 10.000 10
  4. II - L phí qu n lý lái xe 1 Thi l y gi y phép lái xe và thi chuy n /lư t 70.000 70 c p lái xe ôtô các lo i (k c xe lam) 2 Thi c p gi y phép lái xe môtô 2 bánh, " 40.000 40 3 bánh
Đồng bộ tài khoản