Thông tư liên bộ số 37-TT-LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 37-TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 37-TT-LB về việc quy định chế độ tạm thời về việc xét cấp học bổng cho sinh viên, học sinh miền Bắc ở các trường lớp đại học, trung học chuyên nghiệp và các trường lớp sơ cấp chuyên nghiệp, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 37-TT-LB

  1. B GIÁO D C-B TÀI VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 37-TT-LB Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 1964 THÔNG TƯ LIÊN B QUY Đ NH CH Đ T M TH I V VI C XÉT C P H C B NG CHO SINH VIÊN, H C SINH MI N B C CÁC TRƯ NG L P Đ I H C, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ CÁC TRƯ NG L P SƠ C P CHUYÊN NGHI P, NGHI P V Ch p hành thông tư s 12-TTg ngày 31-01-1964 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i ch đ h c b ng c p đ i h c và chuy n nghi p các c p, và ngh quy t c a thư ng v H i đ ng Chính ph trong phiên h p ngày 16-07-1964. Sau khi trao đ i ý ki n v i m t s B có trư ng đ i h c; trung h c chuyên nghi p và m t s đ a phương, liên B Giáo d c - Tài chính quy đ nh l i ch đ t m th i v xét c p h c b ng cho sinh viên, h c sinh các trư ng l p đ i h c, trung h c chuyên nghi p và các trư ng l p sơ c p chuyên nghi p, nghi p v , như sau: I. Đ I TƯ NG XÉT C P H C B NG. Căn c vào tinh th n ngh quy t c a thư ng v H i đ ng Chính ph , k t năm h c 1964-1965 tr đi, Nhà nư c ch xét c p h c b ng cho m t s đ i tư ng nh t đ nh, nh m giúp đ h c sinh gi i; có tư cách đ o đ c t t và gia đình quá nghèo; chi u c nh ng gia đình có công v i cách m ng và dân t c ít ngư i.C th là: 1. H c sinh gi i toàn di n, đ o đ c t t, nhưng gia đình quá nghèo. Tiêu chu n đ x p vào lo i đ i tư ng này như sau: - V h c t p: ph i có t 2/3 tr lên các môn thi và ki m tra là đi m gi i, còn là đi m khá. - V tư cách đ o đ c: có đ o đ c t t, gương m u trong h c t p, trong lao đ ng và trong m i công tác đư c nhà trư ng và đoàn th giao cho, đoàn k t t t, h nh ki m lo i A. - V đi u ki n kinh t gia đình: căn c vào đi u ki n kinh t quy đ nh m c II, tùy trư ng h p c th đư c xét c p cao hơn tiêu chu n chung m t m c ho c c p h c b ng toàn ph n. Trư ng h p ch đ t t 50% tr lên các môn thi và ki m tra là đi m gi i, còn l i là đi m khá, không có đi m trung bình, thì cũng đư c chi u c và x p vào lo i đ i tư ng này và cũng đư c xét c p cao hơn tiêu chu n chung m t m c.
  2. 2. H c sinh gi i, đ o đ c t t đang theo h c, nhưng gia đình g p tai n n b t ng , có khó khăn đ c bi t, nên không đ đi u ki n ti p t c theo h c. Tiêu chu n đ x p vào lo i đ i tư ng này như sau: - V h c t p: ph i đư c x p vào lo i trên trung bình. - V tư cách đ o đ c: như các đ i tư ng trên. - V kinh t gia đình: thu nh p gia đình b gi m sút nhi u do tai n n b t ng (thiên tai; h a ho n, ngư i lao đ ng chính trong gia đình b ch t ho c m t s c lao đ ng…) làm cho m c thu nh p bình quân trong gia đình b gi m sút t 30% tr lên trong m t th i gian, so v i m c thu nh p bình quân chung trong t nh. Lo i đ i tư ng này không có h c sinh m i tuy n vào h c, ch xét cho nh ng h c sinh đang theo h c, ít nh t đã h c đư c m t h c kỳ tr lên, và ch đư c xét c p h c b ng trong năm h c y mà thôi. T t c các lo i h c sinh thu c đ i tư ng này đ u đư c xét c p h c b ng căn c vào tiêu chu n chung v kinh t quy đ nh m c II. 3. H c sinh là con gia đình có công v i cách m ng. Đ i tư ng này g m có: - Con li t sĩ: căn c theo b n đ nh nghĩa đã quy đ nh ngh đ nh s 980-TTg ngày 27-07- 1956 c a Th tư ng Chí ph (công báo s 29 năm 1956). - Con t sĩ: con quân nhân t tr n hay m t tích trong khi t i ngũ, đã quy đ nh thông tư s 38-TT-LB ngày 01-08-1962 c a liên B N i v - Tài chính (công báo s 30 năm 1962). - Con công nhân, cán b b tai n n t tr n trong khi làm nhi m v . - Con thương binh: theo quy đ nh ngh đ nh s 18-NĐ ngày 17-11-1954 c a liên B Thương binh- Qu c phòng- Tài chính. - Con cán b ho t đ ng lâu năm: cán b ho t đ ng cách m ng t trư c Cách m ng tháng tám năm 1945, là nh ng ngư i thu c di n thi hành thông tư s 03-NV ngày 01-02-1963 c a B N i v và thông tư s 32-TT-TC ngày 14-10-1960 c a Ban T ch c Trung ương Đ ng Lao đ ng Vi t-nam. - Con quân nhân, cán b dân, chính, đ ng đã đư c t ng thư ng huân chương, huy chương Kháng chi n ho c Chi n th ng và con các gia đình đã đư c t ng b ng "Có công v i Nư c" ho c huân chương Kháng chi n.
  3. Các đ i tư ng nói trên đ u đư c trong di n xét c p h c b ng nhưng ph i có đ các đi u ki n dư i đây: V h c t p: ph i đư c x p vào lo i trung bình tr lên; V tư cách đ o đ c: như các lo i đ i tư ng trên; V đi u ki n kinh t gia đình: căn c vào tiêu chu n chung quy đ nh m c II , mà xét c p cao lên m t m c; nhưng n u thu c lo i h c gi i toàn di n thì đư c chi u c c p cao hơn m t m c n a. 4. H c sinh ngư i dân t c thi u s : - V h c t p: ph i đ t t lo i trung bình tr lên. - V tư cách đ o đ c: như các lo i đ i tư ng trên. - V đi u ki n kinh t : h c sinh dân t c thi u s v h c các trư ng mi n xuôi đ u đư c xét c p h c b ng toàn ph n không c n phân bi t dân t c ít ngư i hay dân t c đông ngư i và không c n căn c vào đi u ki n kinh t c a gia đình. N u sinh viên, h c sinh dân t c nào thu c lo i gi i toàn di n đ t t 2/3 tr lên các môn thi ki m tra là đi m gi i, còn là đi m khá, không có đi m trung bình, đ o đ c t t, có th đư c xét c p lo i h c b ng đ c bi t. Đ i v i sinh viên, h c sinh dân t c h c các trư ng mi n núi, y ban hành chính khu t tr s quy đ nh các tiêu chu n đ thích h p v i hoàn c nh c th c a đ a phương. II. ĐI U KI N KINH T GIA ĐÌNH Ngoài các đi u ki n v h c l c và tư cách đ o đ c đã nói trên, sau đây là tiêu chu n c th v sinh ho t kinh t đ làm căn c hư ng d n vi c xét c p h c b ng cho các lo i đ i tư ng: 1. Đ i v i gia đình s n xu t nông nghi p, thu nh p ch y u b ng thóc và hoa m u, c bình quân thu nh p m i nhân kh u hàng năm (ch tính ph n thu nh p khu v c kinh t t p th , còn v kinh t ph ch đ tham kh o khi xét c p): - N u thu nh p bình quân nhân kh u trong gia đình m t năm trên 250 cân thóc tr xu ng thì không c p. - N u thu nh p bình quân nhân kh u trong gia đình m t năm t 100 cân thóc tr xu ng thì xét c p h c b ng toàn ph n. 2. Đ i v i gia đình thu nh p ch y u b ng ti n, c bình quân thu nh p hàng tháng cho m i nhân kh u trong gia đình:
  4. a) nơi sinh ho t bình thư ng: - T 14 đ ng m t tháng thì không c p. - T 5 đ ng tr xu ng m t tháng thì xét c p h c b ng toàn ph n. b) nơi có ph c p khu v c t 10% tr lên: - T 16 đ ng m t tháng thì không c p. - T 7 đ ng tr xu ng m t tháng thì xét c p h c b ng toàn ph n. Đ i v i gia đình công nhân cán b Nhà nư c, khi tính bình quân thu nh p, đư c gi l i cho b n thân ngư i công nhân cán b 40% lương và ph c p (không k ph c p con). Ph n còn l i và ph c p con, c ng v i các kho n thu nh p khác c a gia đình, r i đem chia cho nh ng ngư i còn l i mà ngư i công nhân, cán b có trách nhi m ph i nuôi dư ng. Đ đ m b o m c sinh ho t t i thi u c n thi t cho nh ng ngư i lương ít, n u 40% lương và ph c p không đ m c 25đ, v n đư c tính gi l i đ 25đ. III. M C H C B NG. Trên cơ s phân bi t gi a các c p h c và đi u ki n sinh ho t kinh t gi a các đ a phương, nay n đ nh các lo i h c b ng cho t t c các ngành h c như sau: C PH C CÁC LO I H C B NG 4/4 3/4 1/2 1/3 -Đ ih c 22đ 16đ50 11đ 7đ00 - Trung h c chuyên nghi p 20đ 15đ00 10đ 6đ50 - Sơ c p chuyên nghi p và nghi p v 18đ 13đ50 9đ 6đ00 Con li t sĩ, t sĩ, thương binh tàn ph (lo i đ c bi t, lo i 1, lo i 2) không có nơi nương t a, đ đ m b o sinh ho t t i thi u, s đư c xét c p lo i h c b ng đ c bi t n đ nh như sau: Đ ih c 28 đ ng m t tháng Trung h c chuyên nghi p 26 đ ng ---- Sơ c p và cơ s 24 đ ng ---- IV. NGUYÊN T C XÉT C P H C B NG
  5. 1. Tât c các trư ng, l p đ i h c, trung h c chuyên nghi p, sơ c p chuyên nghi p và nghi p v đ u ph i ti n hành vi c xét c p h c b ng theo ch đ đã quy đ nh, không có lo i trư ng l p nào đư c đương nhiên c p h c b ng cho t t c h c sinh. 2. Vi c xét c p h c b ng ph i căn c vào các đ i tư ng đã quy đ nh và nh ng tiêu chu n c th cho t ng lo i đ i tư ng (h c l c, đ o đ c, đi u ki n kinh t gia đình), nhưng cũng ph i căn c vào kh năng tài chính Nhà nư c, Liên B s cùng v i các B có trư ng th a thu n đ n đ nh t l h c b ng cho t ng năm h c m t, có phân bi t đ i v i sinh viên, h c sinh vào h c t 1963-1964 tr v trư c và sinh viên, h c sinh vào h c t 1964-1965 tr đi. 3. H c b ng đư c xét c p t ng năm h c m t, và ch đư c xét c p m i năm m t l n, tr trư ng h p đ c bi t đư c B s quan hay y ban hành chính đ a phương đ ng ý. H c b ng đư c c p c trong th i gian ngh hè. 4. Các trư ng, l p không đư c ti p t c c p phát h c b ng cho nh ng trư ng h p: - Sinh viên, h c sinh, đã thi t t nghi p ra trư ng, trong th i gian ch b trí công tác; - Sinh viên, h c sinh b k lu t t hình th c c nh cáo toàn trư ng tr lên, b lưu ban vì h c quá kém, ho c khai man gi m o gi y t , h sơ đ ngh xét c p h c b ng. - Sinh viên, h c sinh m dài h n, dư c y sĩ, bác sĩ ch ng nh n không đ s c kh e theo h c, ho c đã đi u tr t ba tháng tr lên mà không kh i b nh. 5. Đ i v i gia đình có nhi u con cùng h c đ i h c và chuyên nghi p, ch đư c xét c p h c b ng cho ngư i con l n nh t n u có hai con cùng h c đ i h c và chuyên nghi p, ch xét c p h c b ng cho hai ngư i con l n nh t n u có t ba con tr lên cùng h c đ i h c và chuyên nghi p; nhưng n u nh ng ngư i con th 2, th 3 là con li t sĩ, t sĩ, thương binh tàn ph , dân t c ít ngư i ho c là h c sinh h c gi i toàn di n, thì v n đư c xét c p h c b ng theo các tiêu chu n đã quy đ nh trên. V. Đ I V I SINH VIÊN, H C SINH CŨ ĐÃ H C T NĂM 1963- 1964 TR V TRƯ C Đ i v i sinh viên, h c sinh đã vào h c t năm h c 1963-1964 tr v trư c c n có s chi u c , châm chư c đúng m c nh m đ m b o cho nh ng sinh viên, h c sinh này an tâm ti p t c h c t p. C th là: T t c sinh viên, h c sinh đã đư c xét c p h c b ng t năm 1963-1964 tr v trư c hàng năm v n đư c ti p t c xét c p h c b ng theo ch đ m i cho đ n ngày ra trư ng, nhưng khi xét c n chú ý: - V tư cách đ o đ c: ph i thu c vào lo i t t (không b phê bình, c nh cáo l n nào). - V h c t p: ph i đ t yêu c u t i thi u t lo i trung bình tr lên.
  6. - V đi u kiên kinh t gia đình: nói chung ph i căn c vào các tiêu chu n m i đã quy đ nh m c II, nhưng n u sinh viên, h c sinh nào thu c lo i h c sinh gi i toàn di n, thì đư c xét c p h c b ng theo quy đ nh m i nói m c I. VI. TH T C XÉT C P H C B NG. 1. N p đơn, chuy n đơn đ ngh xét c p h c b ng: Sinh viên, h c sinh nào t xét th y c n thi t đ ngh xét c p h c b ng thì n p đơn (theo m u đã ph bi n) và các h sơ, tài li u c n thi t (b n sao b ng T qu c ghi công, b ng có công v i Nư c, gi y ch ng nh n là thương binh tàn ph lo i nào…) cho y ban hành chính xã hay khu ph ho c cho cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ch m nh t là đ u tháng 8, đ đ a phương ho c cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ch ng nh n r i chuy n th ng đ n các trư ng vào gi a tháng 8 đ các trư ng có đ th i gian và đi u ki n xét c p h c b ng vào đ u m i năm h c. H c sinh m i đư c tuy n vào h c mu n đ ngh xét c p h c b ng ph i n p đơn và h sơ cho y ban hành chính xã hay khu ph ho c cho cơ quan, xí nghi p Nhà nư c vào đ u tháng 9. H sơ xét c p h c b ng ph i đư c lưu trong su t th i gian sinh viên, h c sinh còn h c trư ng. 2. Vi c ch ng nh n c a các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c và chính quy n đ a phương: - Đơn v c p h c b ng c a sinh viên, h c sinh ph i do y ban hành chính xã hay khu ph ch ng nh n c th s nhân kh u, s thu nh p chính, s thu nh p ph . Đ i v i gia đình s n xu t nông nghi p, các đơn xin c p h c b ng ph i thông qua Ban qu n tr h p tác xã đ đ i chi u v i s khoán công đi m, s chia hoa l i và y ban hành chính xã xác nh n các kho n thu nh p v h p tác xã và v kinh t ph c a gia đình. Đ i v i con công nhân, cán b Nhà nư c, đơn xin c p h c b ng do cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ch ng nh n s thu nh p và s nhân kh u. - Ngư i ch ng nh n không đúng s nhân kh u và s thu nh p s ch u trách nhi m v ph n nh n th c c a mình. - y ban hành chính các khu, thành, t nh c n có ch th c th cho các ngành, các c p trong đ a phương mình ch ng nh n đ m b o chính xác, c th , tránh tình tr ng ch ng nh n chung chung, thi u t p th , c m tình, n nang ho c thành ki n. 3. H i đ ng h c b ng: a) M i trư ng có m t H i đ ng h c b ng thành ph n như sau: - Hi u trư ng ho c hi u phó Ch t ch - Cán b ph trách t ch c, giáo v , tài,v , qu n tr y viên - Đ i bi u sinh viên, h c sinh y viên
  7. Cán b ph trách t ch c làm nhi m v thư ng tr c c a H i đ ng và có m t s cán b t ch c, giáo v , tài v , qu n tr giúp vi c. b) Trách nhi m c a H i đ ng: - Nghiên c u các h sơ đ ngh xét c p h c b ng. - T ch c th m tra l i đ i v i nh ng trư ng h p kê khai và ch ng nh n chưa rõ ràng, chưa đ y đ , thi u chính xác. - L p danh sách sinh viên, h c sinh đ ngh xét c p h c b ng r i trình B hay y ban hành chính khu, thành, t nh quy t đ nh. - Theo dõi và đ ngh đi u ch nh nh ng trư ng h p chưa h p lý, gi i quy t nh ng trư ng h p đ t xu t như gia đình sinh viên, h c sinh b tai n n b t ng . - Nghiên c u, gi i quy t các khi u n i v v n đ h c b ng, n u có trong ph m vi nhà trư ng. 4. Sinh viên, h c sinh m i đư c tuy n vào h c, n u đư c c p h c b ng s đư c hư ng t ngày khai gi ng năm h c. Trong khi ch đ i vi c xét c p h c b ng, nói chung sinh viên, h c sinh ph i t túc, tr các đ i tư ng h c sinh c n đư c đ c bi t chi u c : con li t sĩ, t sĩ, con thương binh tàn ph mà không có nơi nào nương t a, h c sinh dân t c ít ngư i, thì đư c t m ng ti n ăn. VII. ĐI U KHO N THI HÀNH Ch đ h c b ng này áp d ng cho t t c các trư ng l p đ i h c chuyên nghi p và nghi p v các c p, do B Giáo d c qu n lý cũng như do các B , các ngành khác qu n lý, do trung ương qu n lý cũng như đ a phương qu n lý. Ch đ này không áp d ng đ i v i các trư ng l p đào t o công nhân h c ngh , các trư ng l p đào t o cán b cho các xã và h p tác xã, sinh ho t phí do các xã và h p tác xã đài th cho h c viên. Thông tư này có hi u l c k t ngày khai gi ng năm h c 1964-1965, nh ng đi u kho n thi hành trong ngh đ nh liên B Tài chính-Giáo d c s 776-NĐ-LB ngày 15-09-1956 và t t c các văn b n quy đ nh ch đ h c b ng chung và ch đ h c b ng riêng, k c thông tư s 34-TT-ĐH ngày 21-06-1961 c a B Giáo d c đ u không áp d ng n a. Các khu t tr s căn c vào các đi u kho n quy đ nh trong thông tư liên B này mà quy đ nh c th cho thích h p v i hoàn c nh và đi u ki n c a các trư ng trong đ a phương mình. Chi ti t thi hành thông tư liên B này do B Giáo d c hư ng d n c th . Các cơ quan tài chính có trách nhi m cùng v i cơ quan giáo d c hư ng d n, theo dõi công tác xét c p h c
  8. b ng c a các B , các ngành, các trư ng cho ch t ch , đ m b o ch p hành đúng chính sách và ch đ đã quy đ nh. Vi c s a đ i ch đ h c b ng đã đ ra hi n nay là c n thi t và phù h p v i tình hình và nhi m v mi n B c nư c ta trong giai đo n th c hi n công nghi p hóa xã h i ch nghĩa. Liên B yêu c u các B , các ngành, các đ a phương có k ho ch lãnh đ o tư tư ng đ t ch c ph bi n chu đáo, đ ng th i có k ho ch ch đ o ch t ch vi c ch p hành nh m làm cho m i ngư i nh n th c đúng đ n và ch p hành t t ch đ t m th i xét c t h c b ng này. Liên B s cùng các B , các y ban hành chính đ a phương rút kinh nghi m đ quy đ nh ch đ chính sách sau. K.T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH K.T. B TRƯ NG B GIÁO D C TH TRƯ NG TH TRƯ NG Đào Thi n Thi Nguy n Khánh Toàn
Đồng bộ tài khoản