Thông tư liên bộ số 77-TTLB/TC/NV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 77-TTLB/TC/NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 77-TTLB/TC/NV về việc hướng dẫn bổ sung việc thu và sử dụng tiền thu phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 77-TTLB/TC/NV

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77-TTLB/TC/NV Hà N i , ngày 30 tháng 10 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH-N I V S 77-TTLB/TC-NV NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯ NG D N B SUNG VI C THU VÀ S D NG TI N THU PH T I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Căn c vào ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph nêu t i Công i n s 5395/LC ngày 26/9/1995 c a Văn phòng Chính ph , th c hi n t t Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , Liên B Tài chính - N i v hư ng d n s a i, b sung m t s i u v thu và s d ng ti n thu ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c này như sau: 1/ S a l i n i dung c a i m 4 - ph n I Thông tư Liên b s 56 - TTLB/TC-NV ngày 17/7/1995 như sau: Toàn b ti n thu v x ph t i v i các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th do các l c lư ng Trung ương và a phương x ph t, u ph i ư c t p trung vào Ngân sách Nhà nư c thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c b sung kinh phí cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th . Trong ó: - 30% t p trung vào Ngân sách Trung ương chi b sung kinh phí (chi t p trung Trung ương) cho các B , ngành Trung ương như: B N i v , B Giao thông v n t i, B Tài chính (Kho b c Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c thu ). - 70% ư c i u ti t cho Ngân sách a phương chi cho các ho t ng gi gìn tr t t an toàn giao thông và ô th t i a bàn t nh, thành ph (bao g m c các kho n chi tr c ti p cho các l c lư ng Trung ương tr c ti p tham gia công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th trên a bàn, như cơ quan n i v , giao thông, Kho b c Nhà nư c...). 2/ Kho n thu t ti n ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ư c s d ng chi b sung cho vi c duy trì và m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th . C th như sau: a/ i v i ph n kinh phí t p trung Trung ương:
  2. - Chi cho vi c mua s m trang, thi t b c n thi t b sung ph c v tr c ti p cho công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông và thu ti n ph t. - Chi b sung cho vi c in n quy t nh, biên b n x ph t, biên lai thu ti n ph t và các ch ng t khác có liên quan, chi cho công tác tuyên truy n, in n tài li u... - Các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c th c hi n Ngh nh 36/CP... b/ i v i ph n kinh phí l i cho a phương: - B sung kinh phí cho vi c s p x p l i các ch trên hè ư ng vào úng nơi quy nh. - B sung cho vi c xây d ng h th ng tín hi u giao thông ( èn báo, h th ng các bi n báo, bi n ch d n...). - Làm thêm và s a ch a các hàng rào phân cách lu ng ư ng các tr c ư ng c n thi t, làm m i l i các v ch phân chia lu ng ư ng giành cho xe cơ gi i, cho ngư i i b , v a hè, nơi xe. - H tr kinh phí trong vi c tháo d các l u quán, công trình xây d ng trái phép trên các hè ph , ư ng giao thông (ngoài ph n chi phí cư ng ch do cá nhân ơn v vi ph m ph i ch u theo quy nh c a Pháp l nh x ph t hành chính). - Các chi phí liên quan t i vi c b o qu n, t m gi phương ti n vi ph m hành chính... (bao g m c vi c thuê kho bãi - n u có). - Chi b i dư ng cho các l c lư ng tr c ti p tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th trên a bàn t nh, thành ph theo k ho ch c a B N i v , B Giao thông, B Tài chính và UBND t nh, thành ph (bao g m c l c lư ng công an, giao thông, Kho b c Nhà nư c tr c ti p tham gia trên a bàn t nh, thành ph , l c lư ng thanh niên, t dân ph ư c huy ng vào vi c m b o tr t t an toàn giao thông b và ô th ). - Chi cho các ho t ng tuyên truy n, ph bi n v tăng cư ng công tác tr t t an toàn giao thông. - Các chi phí khác liên quan tr c ti p t i vi c th c hi n công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ... c/ Các kho n chi b i dư ng cho l c lư ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ư c th c hi n theo ch hi n hành quy nh v làm êm, làm thêm gi (theo Thông tư s 10/L TBXH - TL ngày 19/4/1995 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i), công tác phí (theo Thông tư s 09/TC-HCVX ngày 17/2/1994 c a B Tài chính), vv... nhưng t i a không quá 200.000 /ngư i-tháng. Các kho n chi khác th c hi n theo d toán ư c duy t, m b o tuân th các quy nh chung v qu n lý tài chính hi n hành.
  3. 3/ Căn c vào các n i dung quy nh t i i m 2 nêu trên, các b ngành, các ơn v ư c giao nhi m v trên a bàn t nh, thành ph l p d toán chi g i B Tài chính, S Tài chính xét duy t và c p phát kinh phí b sung cho ơn v . 4/ S Tài chính V t giá căn c vào s thu ư c v ti n ph t và nhi m v ã giao cho các ơn v trên a bàn t nh, thành ph th c hi n vi c xét duy t, phân b và c p phát kinh phí cho các ơn v . Khi xét duy t và c p phát b sung kinh phí t ngu n thu ph t v vi ph m i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ph i xem xét m b o không chi trùng l p v i k ho ch ã ư c duy t hàng năm, m b o chi úng m c ích và có hi u qu nh m thúc Ny vi c m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th . 5/ Kinh phí chi cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và ô th ư c qu n lý theo quy nh v qu n lý Ngân sách Nhà nư c hi n hành. Cu i năm S Tài chính các a phương th c hi n quy t toán ngu n kinh phí này theo úng ch quy t toán Ngân sách quy nh, trong ó có thuy t minh riêng ph n thu ti n ph t và chi b sung cho công tác m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh, thành ph . Các B , Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c quy t toán kinh phí này cùng v i quy t toán kinh phí NSNN hàng năm. 6/ S a l i i m 3 - ph n II Thông tư Liên b s 56/TT-LB như sau: b o m vi c thi hành quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n x ph t có quy n t m gi gi y phép lưu hành phương ti n, gi y phép lái xe, gi y t c n thi t khác có liên quan ho c tang v t, phương ti n vi ph m cho n khi cá nhân, t ch c vi ph m ư c ghi vào biên b n ho c quy t nh x ph t. Trư ng h p t m gi phương ti n, tang v t ph i l p biên b n riêng. 7/ B sung n i dung quy nh v a i m thu ti n ph t: Ngư i có thNm quy n x ph t có trách nhi m hư ng d n ngư i b x ph t n n p ph t t i các a i m thu ti n ph t thu n l i nh t. Trong m t s trư ng h p c bi t, ngư i b x ph t không th n p ph t t i các a i m thu ti n trên a bàn t nh, thành ph , ngư i b x ph t có th ngh ư c n p ph t t i b t kỳ i m thu ph t nào c a Kho b c Nhà nư c (ho c do KBNN u quy n) trong ph m vi c nư c, nhưng ph i m b o úng quy nh trong th i gian t i a không quá 5 ngày. Kho b c Nhà nư c Trung ương có trách nhi m theo dõi, ki m tra và t ch c hư ng d n vi c thu ti n ph t. 8/ B sung n i dung quy nh v vi c thu ti n ph t như sau: Cơ quan Kho b c Nhà nư c th c hi n thu ti n ph t theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n x ph t. Trư ng h p có khi u n i và ư c cơ quan có thNm quy n x ph t gi i quy t thì căn c vào quy t nh gi i quy t khi u n i, cơ quan Kho b c Nhà nư c thu thêm ti n (n u quy t nh gi i quy t khi u n i thay i m c ti n ph t cao hơn quy t nh x ph t trươc); ph i h p v i cơ quan tài chính tr l i s ti n chênh l ch (n u quy t nh gi i quy t khi u n i thay i m c ti n ph t th p hơn ho c hu b quy t nh x ph t cũ). 9/ Kho b c Nhà nư c có th th c hi n vi c u quy n thu ti n ph t cho m t s ơn v như bưu i n, thu , ngân hàng nhưng ph i m b o nguyên t c n p k p th i s thu v
  4. ti n ph t vào KBNN. Biên lai thu ti n th c hi n th ng nh t như quy nh t i thông tư Liên b s 56 - TTLB/TC - NV ngày 17/7/1995. Ti n thanh toán phí u nhi m thu ư c trích t t ng s thu ti n ph t và n m trong d toán c a KBNN t nh, thành ph ư c S Tài chính duy t. 10/ Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký, riêng vi c qu n lý và s d ng ti n ph t quy nh t i các i m 1, 2, 3, 4, 5 c a Thông tư này áp d ng t 1/8/1995. M t s n i dung quy nh t i Thông tư 56- TTLB/TC-NV ngày 17/7/1995 c a Liên B Tài chính - N i v không còn phù h p v i Thông tư này u ư c bãi b . Lê Th Ti m Lê Th Băng Tâm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản