Thông tư liên ngành số 05/TTLN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư liên ngành số 05/TTLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên ngành số 05/TTLN về việc hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên ngành số 05/TTLN

  1. B N I V -B TƯ PHÁP- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI N KI M SÁT NHÂN Đ c l p - T do - H nh phúc DÂN T I CAO ******** ******** S : 05/TTLN Hà N i , ngày 14 tháng 2 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH S 05/TTLN NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 1995 C A TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO, VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO, B N I V , B TƯ PHÁP HƯ NG D N VI C ÁP D NG PHÁP LU T Đ I V I CÁC HÀNH VI BUÔN BÁN TRÁI PHÉP, V N CHUY N TRÁI PHÉP CH T MA TUÝ QUA BIÊN GI I Theo hư ng d n t i i m 7 Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 20-3-1993 c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v , B Tư pháp "Hư ng d n áp d ng m t s quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s " thì nh ng ngư i buôn bán trái phép ho c v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là ch t ma tuý b truy c u trách nhi m hình s v t i buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i theo i u 97 mà không b truy c u thêm v t i ph m quy nh t i i u 96a như ã hư ng d n trư c ó. Sau m t th i gian th c hi n hư ng d n nói trên, th c ti n công tác i u tra, truy t , xét x cho th y i v i các hành vi buôn bán trái phép ho c v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là các ch t ma tuý thì t i danh buôn bán ho c v n chuy n trái phép ch t ma tuý theo i u 96a B lu t hình s là sát úng hơn và cao hơn ý nghĩa c a cu c u tranh ch ng lo i t i ph m này. Vì v y, t nay tr i i v i m i hành vi buôn bán trái phép, v n chuy n trái phép qua biên gi i ch t ma tuý ch truy c u trách nhi m hình s theo i u 96a B lu t hình s . Trong trư ng h p vi c buôn bán trái phép, v n chuy n trái phép qua biên gi i các ch t ma tuý có kèm theo hành vi xu t c nh trái phép thì k ph m t i còn b truy c u trách nhi m hình s thêm v t i xu t c nh trái phép theo i u 89 B lu t hình s . Hư ng d n trên ây thay th hư ng d n v hành vi buôn bán trái phép, v n chuy n trái phép qua biên gi i hàng hoá là ch t ma tuý t i i m 7 Thông tư liên ngành s 02/TTLN ngày 20-3-1993. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành.
Đồng bộ tài khoản