Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
138
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a liªn é  N é i v ô  ­ Giao th«ng v Ë n    s è  01­T T L B/ N V­G T V T  n g µ y 13   B t¶i th¸ng 3 n¨ m  1996 h í ng d É n  m é t  è  ® i Ó m  v Ò s x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  ® è i  íi µ n h  vi v  h vi p h ¹ m  tr Ët  an  to µ n giao  th«ng ® ê n g  b é v µ  tr Ët t ù a n  to µ n    giao th«ng ® «  th Þ ­ C¨n  §iÒu  NghÞ   nh   cø  29  ®Þ 49/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 26  7  1995  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh      ¹m  Ëttù an  µn  ®Þ x ph   ch vh viviph tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 36/CP  µy  ng 29/5/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ®¶m   Ëttùan  µn  tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® B v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th § Ó   Öc  ö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  Ëttù an  µn  vi x ph   ch ®è v     viviph tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ    ® th theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 49/CP  µy  ng 26/7/1995  ña  Ýnh  ñ  îc ¸p  ông  èng  Êt  c Ch ph ®   d th nh trong c¶  íc,Liªn Bé   éi vô      n     N   ­ Giao  th«ng  Ën    íng  Én  ét  è  iÓ m     v t¶ih d m s® nh sau: I. í ng d É n  m é t s è  ® i Ó m  v Ò  x ö  p h ¹t  H  vi p h ¹ m h µ n h  c h Ý n h  q u y  ® Þ n h  t¹i h ¬ n g  II ñ a  c  c N g h Þ  ® Þ n h  4 9/C P n g µ y  2 6/7/1995 1. Trång  ©y    c trong ph¹m      vib¶o  Ö   êng  µm  v® l che  Êt tÇm  ×n  ña  khu   nh c ngêi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön    khi ph ti giao th«ng  ®iÓm     ( a, kho¶n  §iÒu    Ç m   1,  4)."T nh×n  ña  êi ®iÒu  Ón  c ng   khi giao  th«ng" lµ tÇm   ×n  èithiÓu  ùc diÖn  µ     nh t   tr   v tÇm  ×n  cña  êi®iÒu  Ón  nh bªn  ng   khi giao th«ng.   T Ç m   ×n  ùcdiÖn    nh  nh tr   x¸c ®Þ theo  iÒu  Ön  µm  Öc  ña  ¾t  êi ® ki l vi c m ng   ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön ë    khi ph ti   ®é cao    nh  gi¶ ®Þ 1m20  víi Æt   êng  µ  Þ  Ý so   m ® v v tr   cña  ¬ng  Ön ë  µn xe  µicïng phÝa  ph ti   l   ngo     ph¶ic¸ch m Ð p   Æt   êng      m ® 1,5m    nh sau: Tèc      ®é xe T Ç m   ×n  èi Óu (m) nh t   thi   ch¹ytrªn® êng     (km/h) T Ç m   ×n  êng  ét  Òu nh ® m chi T Ç m   ×n  êng    Òu nh ® haichi 80 100 200 60 75 150 40 50 80 25 20 40 T Ç m   ×n  nh bªn  µ tÇm   ×n  èithiÓu  äc  bªn  êng    êi ®iÒu  l  nh t  d 2  ® ®Ó ng   khiÓn  ¬ng  Ön cã  Ó  ö  ýc¸ctrëng¹ixuÊthiÖn  õdäc    ® êng. ph ti   th x l           t  haibªn 
  2. 2 ë  ÷ng  o¹n  êng  ã  Ó  ã  êi,sóc  Ët,ph¬ng  Ön tõ bªn  êng  i  nh ® ® c th c ng   v  ti     ® ® vµo  × kh«ng  îctrång c©y  th   ®    trong ph¹m      vib¶o  Ö   êng. v® Khi trång  ©y    c trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   êng  v® kh«ng b¶o  ¶m   Çm   ×n  ® t nh theo quy  nh      × bÞ  ö  ¹ttheo ®iÓ m       ®Þ ë trªnth   x ph     a,kho¶n    Òu  1,§i 4. N Õ u   ång  ©y  tr c trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  µ     m che khuÊt kh«ng    b¶o  ¶m   Çm   ×n  Êy  ña  Ón  ® t nh th c bi b¸o  Öu  õ cù    hi t   ly150m     trªn nh÷ng  o¹n  êng  ch¹y tèc ®é   ® ® xe      cao  µ  ã  Òu  µn xe, 100m     ÷ng  v c nhi l     trªnnh ®o¹n  êng  µiph¹m    ® ngo   vikhu  «ng  ©n  ,50m     ÷ng  o¹n  êng  ® d c  trªnnh ® ® trong  ph¹m    vikhu  «ng  ©n    × bÞ  ö  ¹ttheo ®iÓ m     ® d c th   x ph     a,kho¶n    Òu  2,§i 4. 2.  Öc  ù    ë   êng  Vi t ý m ® ngang qua  êng  é, ® êng  ã    ©n   ® b  c gi¶iph c¸ch  (®iÓ m    d,kho¶n    Òu  2,§i 6). ViÖc  ù ý  ë   êng  t  m ® ngang qua  êng  é, ® êng  ã    ©n  ® b  c gi¶iph c¸ch lµtù ý      lµm  êng  èivµo  êng  é, ® Æt  êng  ¾t  ® n  ® b  ® s giao c ¾t  Æt     m b»ng  íi® êng  é, v  b  ph¸ bá    ©n    gi¶i ph c¸ch cøng  ña  êng  é    ¹olèi   c® b ®Ó t     ngang qua  êng  é. ® b 3.  ïng  dï    D «,  ®Ó che  ¾ng,  a    i  ®¹p  µ  ïng  dï      n m khi ® xe  vd «,  ®Ó che n ¾ng,  a    iÒu  Ón  m¸y,m«     ®iÓm     m khi® khi xe    t« ( b, kho¶n    Òu  vµ  iÓ m   1, §i 8  ® b,kho¶n    Òu    1,§i 11). Hµnh    µy  vin quy  nh  i víi êingåitrªnxe  p,xe  ®Þ ®è     ng       ®¹   m¸y,m«      t« (bao  gå m   ngêi®iÒu  Ón  µ  êi® îcchë  c¶    khi v ng     theo)sö  ông    ï ®Ó    d «, d   che  ¾ng,  n che  a. m 4.VÊn    õng,®ç   ña  ¬ng  Ön.   ®Ò d   c ph ti a.§ç,dõng  «t« kh«ng  ng     xe    ®ó quy  nh, (®iÓ m    ®Þ   b,kho¶n    Òu  1,§i 13). Xö   ¹tc¸c hµnh    ph     vitrong ®iÓ m     Òu  §iÒu  Ö  Ëttù ¸n  µn    h, §i 39  l tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn  ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ    ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  36/CP  µy  ng 29/5/1995  ña  Ýnh  ñ, ®ång  êichó    Öu  ùc cña  c Ch ph   th   ý hi l   biÓn  Ê m   õng      Ê m       "C d ®ç xe" "C ®ç xe" quy  nh  ¹  ô  ôcsè  §iÒu  Ö    ®Þ tiph l   3  l b¸o hiÖu  ® êng  bé  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  3485/KHKT  ngµy  12/11/1984  ña  é   ëng  é   c B tr B Giao  th«ng  Ën  .N¬i  v t¶i  kh«ng  ã  Ón  Ê m   c bi c dõng  × ® îcdõng,n¬ikh«ng  ã  Ón  Ê m     × ® îc®ç. th        c bi c ®ç th     Trêng  îp  Êt  h b kh¶  kh¸ng    ang  i    êng  t  ét bÞ   áng  nh ® ® trªn® ®é ng   h m¸y,  háng  èp m µ   l  ph¶idõng, ®ç       trong ph¹m    Ê m   õng, cÊ m     ×    vic d   ®ç th kh«ng  ö  x ph¹t. b. §èivíixe        m¸y, m«     m¸y  , Ých      t«,xe  l«i x   l« m¸y: §ç    õng  ë    xe, d xe  lßng  ® êng,chç  Ê m   , cÊ m   õng  ®iÓm      c ®ç   d ( c,kho¶n    Òu  1,§i 11). ChØ   ö  ¹t®èi  íic¸c tr ng  îp      õng  ë  x ph   v     ê h ®ç xe, d xe  lßng  êng  ©y    ® g c¶n trëgiao th«ng  ∙  îcnh ¾c  ë  µ       ®®  nh m kh«ng  Êp  µnh.C¸c  êng  îp ®ç     ç  ch h   tr h   ë ch cÊ m   , dõng    ¬icÊ m   õng  u   ®ç   ën   d ®Ò ph¶ixö  ¹t.   ph c. Dõng  ë    xe  lßng  êng, chiÒu  êng  ®   ® kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ©y    ®Þ g c¶n trëgiao th«ng  ®iÓm        ( c,kho¶n    Òu    ïng  ®Èy  µm  Çy  µng   u  1, §i 8).D xe  l qu h ho¸ l ®éng    êng    íiquy  nh  ©y  trªn® tr¸ v   i ®Þ g c¶n  ëgiao  tr   th«ng  ®iÓm     ( c, kho¶n    1, §iÒu 9).
  3. 3 ChØ   ö  ¹t®èi  íic¸c tr ng  îp  ©y  x ph   v   ê h g c¶n  ëgiao  tr   th«ng,®∙  îc nh ¾c    ®  nhë  µ   m kh«ng  Êp  µnh. ch h d. Xe  p, xe    ®¹   m¸y, m«t«  ë    è  êi quy  nh  ®iÓm       ch qu¸ s ng   ®Þ ( a, kho¶n    3, §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu  8; ® d  1  11) trong t×nh  Õ  Êp  Õtnh  ë  êi ®i    th c thi   ch ng   cÊp cøu  × kh«ng  ö  ¹t. th   x ph ®.  ãn    § tr¶ kh¸ch kh«ng  ng  Õn,  ®ó b kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®iÓm     ®Þ ( b, kho¶n    Òu    1,§i 14).Kh«ng    ông  i víi t«taxië  ÷ng  ¬ikh«ng  ã  Õn,  ¸p d ®è         nh «  n  cb «t« chë    kh¸ch theo hîp ®ång.      5. Kh«ng  Êp  µnh  ù  Óm    Óm     ña    ch h s ki tra,ki so¸tc c¶nh    s¸tgiao th«ng      khi cã    ¹m  ®iÓm    viph ( g,kho¶n    Òu    iÓ m     2,§i 11;® e,kho¶n    Òu  3,§i 13). Hµnh    µy  vin bao  å m:  g kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  õng    ch h hi l d xe,kh«ng  Êt xu   tr×nh giÊy têtheo yªu cÇu  ña          c c¶nh   s¸tgiao th«ng   Ëttù.   ­tr   6. V Ò   Êy  Ðp  i (®iÓm       gi ph l¸ xe  e, kho¶n    Òu    iÓ m     2, §i 11; ® g, kho¶n    3 §iÒu  13). Tríc ngµy    1/8/1995  Êy  Ðp  i   Bé   éi  ô  Êp  Õu   a  Õt  "Gi ph l¸ xe" do  N v c   n ch h h¹n  Én  ã    Þ.Sau  µy  v c gi¸tr   ng 1/8/1995  Êy  Ðp    ® îc® æi  µnh  Gi ph l¸ xe    i th "b»ng  l¸ xe" do  é   i   B Giao    th«ng  Ën    Êp. Ng êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  v t¶ic     khi ph ti chØ   îc ®  ®iÒu  Ón  ¹  ¬ng  Ön  khi lo i ph ti theo  ng  ®ó quy  nh      Êy  Ðp  i   ®Þ ghi trªn"Gi ph l¸ xe"   hoÆc   ng  ©n  ¹ng  ®ó ph h quy  nh  ¹  Òu  Ö  , Êp  ®Þ ti§i l thi  c b»ng  i ban  µnh  l¸ xe    h kÌm  theo  Quy Õt  nh  ®Þ 3395­Q§/TCCB­L§  µy  ng 01/7/1995  ña  é   ëng  é  c B tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i 7. Kh«ng  µm  ñ tôc chuyÓn  æi  Òn  ë  ÷u  hoÆc     l th     ® quy s h xe  chuyÓn  ïng v  theo quy  nh  ®iÓm      ®Þ ( h,kho¶n    Òu  2,§i 11). ChØ   ö  ¹tkhi®∙  ã    x¸c®Þnh  Ýnh    µnh    x ph     c c¨n cø    ch x¸ch vikh«ng chuyÓn   ® æi  Òn  ë  ÷u  quy s h (b¸n,cho,tÆng)      hoÆc  chuyÓn  ïng (dichuyÓn  é  Èu  v    h kh ®Õ n   a  ¬ng  ®Þ ph kh¸c,hoÆc   cña  chøc  µ   iÒu    xe  tæ  m® chuyÓn  sang  a  ­ ®Þ ph ¬ng  kh¸c)theo    quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   TT/BNV  µy  t 03­ ng 24/7/1995  ña  é   éi c BN  vô.  Kh«ng  ö  ¹tc¸ctr ng  îp ®i  m încña  êikh¸c. x ph     ê h   xe    ng   8. §iÒu  Ón  cha  ã  ¨ng  ý,xe    khi xe  c® k   kh«ng  ã  Ón  è  c bi s hoÆc   ¾n   Ón  g bi sè    ®iÓm    gi¶( b,kho¶n    Òu  3,§i 11). Kh«ng  ö  ¹txe  a  ã  ¨ng  ý  x ph   ch c ® k trong c¸ctr ng  îp ®i  tõn¬imua  Ò       ê h   xe      v nhµ,trªn® êng  i  µm  ñ tôc®¨ng  ý,®∙  îccÊp  Ón  è  µ  ã  Êy hÑn  Êy    ® l th     k  ®   bi s v c gi   l  ®¨ng  ý  ña  ¬  k c c quan  C«ng    an. C¨n  ®Ó     nh    êng  îp trªnlµ c¸c cø  x¸c ®Þ c¸c tr h        giÊy têmang     theo vµ    chØ  íh¹n trong thêigian 30  µy  gi     i      ng ph¶ihoµn  µnh  ñ   th th   tôc ®¨ng  ý    k (Theo  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   TT/BNV  µy  t03­ ng 24/7/1995)ngoµi     thêigian nµy  Þ  ö  ¹t.     b x ph BiÓn  è    µ biÓn  è  s gi¶ l   s kh«ng  c¬  do  quan  ¨ng  ý  cÊp, n Õu   ¾n   ® k xe    g biÓn  è  s kh«ng  íp víisè      ¨ng  ý  còng  Þ   ö  ýnh  ¾n   Ón  è  kh     ghitrªn® k xe  b x l  g bi s gi¶.
  4. 4 9. Dïng  ©n  èng  Ñt  èng    ch ch qu xu lßng  êng    ®ang  ¹y (®iÓm     ® khixe  ch   a, kho¶n    Òu  4,§i 11). ChØ   ö  ¹t®èi víi   êng  îp cè  ,cã  Ýnh  Êt cµn  Êy;nh÷ng  ­ x ph       tr c¸c h   ý  t ch   qu   tr êng  îp do  ý  h   v«  kh«ng  ¹tch©n  èng  × nh ¾c  ë. g  ch th   nh 10.Sö  ông     d tr¸quy  nh  m«     ã  i ®Þ xe  t« c dung  Ých    t xilanh tõ 175     cm3  ë tr   lªn(®iÓm      b,kho¶n    Òu  5,§i 11). Xö   ¹t®èi víi êisö  ông    ph       ng   d tr¸quy  nh  m«t«  ã  i ®Þ xe  c dung  Ých    t xilanh  tõ 175    cm3  ëlªnph¶ic¨n cø  µo  tr         v Quy Õt  nh  ®Þ 258/TTg  µy  ng 29/5/1993 cña    Thñ íng Ch Ýnh  ñ,C«ng    è  t  ph   v¨n s 4284/KTKH  µy  ng 27/8/1993 cña    V¨n phßng  ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   è  t s 07/BNV  µy  ng 14/7/1993  ña  é   éi vô; kh«ng  ã  c BN   c tr ng  îp ngo¹ilÖ.Trêng  îp ngêi®iÒu  Ón  lµ ngêitrong gia ®×nh  ña  ê h     h    khi xe         c chñ  ¬ng  Ön (chung  é  Èu) còng  Þ  ö  ¹t. ph ti   h kh   b x ph 11. Thay  æi  Æc   Ýnh  ña  m¸y, m«     m¸y  ,xÝch        ® ® t c xe    t«,xe  l«i  l« m¸y (®iÓ m    c,kho¶n    Òu  4,§i 11). Thay  æi  Æc   Ýnh  ña    ¹  nµy  µ thay ® æi  ® ® t c c¸c lo i xe  l    dung  Ých    t xilanh  lính¬n    dung  Ých  ÕtkÕ,  t thi   thay cßixe      kh«ng  ng  ñng  ¹ . ®ó ch lo i 12. BiÓn  è  Þ   ê,  Þ     s b m b che  Êp  ®iÓm   ,  l( ® kho¶n    Òu    iÓ m     2, §i 11; ® d, kho¶n    Òu  1,§i 13) ChØ   ö  ¹tnh÷ng  êng  îp cè    Î cong,b«ibÈn, che  Êt biÓu  è..  x ph   tr h   ýb        khu   s. ®Ó   èn tr¸nhsù  Óm     Óm   tr     ki tra,ki so¸t; ÷ng  êng  îp   Nh tr h kh«ng  è    ×  ¾c   c ý th nh nhë,híng dÉn,yªu cÇu  Êp  µnh  ng         ch h ®ó quy  nh.®Þ 13. §iÒu  Ón  thiÕu    n  Õu    khi xe  cßi,®Ì chi s¸ng,®Ìn  Ýn  Öu  ®iÓ m   ,    t hi ( ® kho¶n    Òu  1,§i 13). Møc  ¹tnµy    ông  ph   ¸p d cho  ÷ng  thiÕu  n  Õu  nh xe  ®Ì chi s¸ng,®Ìn  Ýn  Öu    t hi trong tr ng  îp  i    ê h ® ban  µy, cßn  Õu  i  ng   n ® ban  ªm   ×  ö  ¹ttheo  iÓ m     ® th x ph   ® g, kho¶n    Òu  (Møc  ¹tcao  ¬n). 2,§i 13  ph   h 14. Chë     äng t¶icho  Ðp  ña  (®iÓm       qu¸ tr     ph c xe  c,kho¶n    Òu      4, §i 13).Xe chë  µng  h ho¸,®å   Ët vîtqu¸  äng t¶icho  Ðp  µ vîtqu¸  äng t¶ithiÕtkÕ     v   tr     ph l    tr       cña  t« ®∙  îc ghi trong giÊy  Ðp u  µnh. Trêng  îp  ë  «    ®       ph lh   h ch qu¸  äng t¶idíi tr       2%   × kh«ng  ö  ¹t. th   x ph 15.Ng êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön kh«ng      khi ph ti   mang  theo  Êy tê hîp lÖ  ®iÓm   gi       ( a,kho¶n    Òu    6,§i 13). Xe kh«ng  ¨ng  ý  îp  Ö  µ xe  µ   ñ  cha  µm  ñ  ôc ®¨ng  ý  íi, ® k h l l   m ch xe  l th t   km   kh«ng  µm  ñ  ôc chuyÓn  æi  l th t   ® quyÒn  ë  ÷u  s h (sang tªn),chuyÓn  ïng      v (di chuyÓn) theo quy  nh.     ®Þ
  5. 5 Nh÷ng  Êy  ê  gi t quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ph¶i lµ    ®Þ t i® a,  6,  13    b¶n chÝnh. Trêng  îp  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön    h ng   khi ph ti kh«ng  mang theo b¶n  Ýnh  ch hoÆc   ïng  Êy  ê lµ b¶n  d gi t     ph«t« (kÓ  ph«t« cã    c¶    c«ng  chøng  µ  íc)hoÆc   nh n   c¸cgiÊy tê kh¸c ®Ó          thay thÕ    cho  Êy tê theo  gi     quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   a, kho¶n    6, §iÒu  th× ngêicã  Èm  Òn  ¹m  ÷®¨ng  ý    Êy phÐp    (b»ng    13      th quy t gi   k xe,gi   l¸ xe  i l¸i xe) vµ  Êy  Ðp u  µnh    gi ph lh hoÆc   ¹m  ÷ ph¬ng  Ön  t gi   ti (chØ  ¹m  ÷ ph¬ng  Ön t gi   ti   khikh«ng  ã  ¨ng  ý      c® k xe).Trong  êih¹n  ngµy  Õu  ñ  ¬ng  Ön  Êt th   10  n ch ph ti xu   tr×nh ®Çy      ®ñ b¶n  Ýnh  × kh«ng  ö  ¹t. ch th   x ph Quy  nh  µy  òng  îc¸p dông  i víi êi®iÒu  Ón  m¸y,m«     ®Þ nc ®    ®è     ng   khi xe    t« vµ    ¬ng  Ön c¬  íkh¸c. c¸cph ti   gi   i 16.Chë  êivîtqu¸ sè    ng       quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹ xe  õxe  ýt)(®iÓm    t lo i (tr   bu     d, kho¶n    Òu  2,§i 14). Trong  iÒu  Ön  Ön  ¹   ® ki hi t i møc   ö  ý vi ph¹m  ë  êi vîtqu¸  è    , x l    ch ng     s quy ®Þnh    ông    ¸p d nh sau: Hµnh    µy  iÒu  vin ® chØnh  chung  i víi   ¹ xe  ë  ®è     lo   ch kh¸ch (trõxe  ýt) c¸c i     bu a.Xe    kinhdoanh  ë    ch kh¸ch: C¨n  vµo  è  êi ® îc chë    cø  s ng     ghi trong giÊy  Ðp u  µnh    ö  ýthùc   ph lh khix l     hiÖn  theo quy  nh  íi y:   ®Þ d  ®© ­Xe  n   chç  åi: ë  ît   ngêikh«ng  ö  ¹t; ë  îtqu¸ 2  êi   ®Õ 9  ng   Ch v   1  qu¸   x ph   ch v     ng   xö  ¹tb»ng  ph   50%  møc   Òn  ¹tquy  nh;  ë  îtqu¸ 3  êichë    ×  ö  ti ph   ®Þ ch v     ng   lªnth x ph¹ttiÒn theo møc        quy  nh. ®Þ ­ Xe    chç  åi®Õ n   chç  åi:Chë   îtqu¸ 2  êikh«ng  ö  ¹t;   trªn9  ng   30  ng   v     ng   x ph   chë  îtqu¸  ngêi xö  ¹tb»ng  v  3    ph   50%  møc   Òn  ¹tquy  nh;  ë  îtqu¸    ti ph   ®Þ ch v   4 ngêitrëlªnth× xö  ¹ttiÒn theo møc          ph       quy  inh. ® ­Xe    chç  åi: ë  îtqu¸ 3  êikh«ng  ö  ¹t, ë  ît   ngêi   trªn30  ng   Ch v     ng   x ph   ch v   4  qu¸   xö  ¹tb»ng  ph   50%  møc   Òn  ¹tquy  nh;  ë  îtqu¸ 5  êi trëlªnth×  ö  ti ph   ®Þ ch v     ng       x ph¹ttiÒn theo møc        quy  nh. ®Þ b. Xe  ë  êinhng    ch ng   kh«ng  µm  l kinh doanh  ë    ch kh¸ch:vËn  ông ¬ng  ù   d t t  quy  nh  ®Þ trªn. 17.Dïng  t¶i ë  êim µ     xe   ch ng   kh«ng  îcphÐp  ®  hoÆc     saiquy  nh  ®Þ (kho¶n  3,§iÒu    14). Dïng  t¶ichë  êië  ïng xe  µ   xe    ng   th   m kh«ng  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 25  Òu  Ö  Ëttù an  µn  §i l tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn  ® b v tr     to giao  th«ng  ®«  Þ  th hoÆc   è  êingåitrong cabinxe    îtqu¸ sè  ç  åitheo  ÕtkÕ   s ng         t¶i     ch ng   v thi   vµ  îcghitrong giÊy phÐp u  µnh  × bÞ  ö  ¹t. ®       lh th   x ph 18. Kh«ng    n  Õu    ®ñ ®Ì chi s¸ng,®Ìn    phanh  µ    ¹  n  Ýn  Öu  v c¸c lo i®Ì t hi kh¸c  theo quy  nh  ®iÓm  ,    ®Þ ( ® kho¶n    Òu  1,§i 15). Trêng  îp cã    n  Ò   ×nh  h   ®ñ ®Ì v h thøc  ng  nh kh«ng  ã  Öu  ùccòng  Þ   ö  c hi l   bx ph¹t.
  6. 6 19. Chë       äng cho  Ðp  ña  Çu  êng  ®iÓm       qu¸ t¶itr   ph cc ® ( c, kho¶n    Òu  1, §i 16). Xe qu¸  äng t¶ilµ xe  ã    äng trôchoÆc   tr       c t¶itr     tæng  äng t¶ivîtqu¸ søc  tr         chÞu t¶i ña cÇu  vµ  ® êng theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t  c i  239­TT/PC  ngµy  30/9/1995 cña  é    B Giao th«ng  Ën  . v t¶i Khi c©n  ®Ó     nh    xe  x¸c ®Þ tæng  äng t¶icña  th×  îc trõ saisè    tr     xe  ®       cho phÐp  ña  ©n  c¬  c c (do  quan  ã  Èm  Òn  Ò   o êng    nh  µ  îcniªm  c th quy v®l x¸c®Þ v®  yÕt c«ng  khait¹  Çu  ©n)  µ  îc trõ1%    i c c v®   tæng  äng t¶isau    ©n  o     tr     khic ® do thay ® æi  Ò   ùträng cña  (x¨ng,dÇu, níc. . .   v t    xe      .) Tæng  äng cña  sau    õsaisè  ña  ©n  µ  ù  tr   xe  khitr     c c v s thay ® æi    cho  Ðp   ph vÒ   ù träng cña  (1%  t    xe  tæng  äng)n Õu  víiquy  nh  µ   îtqu¸ th×  ö  tr   so    ®Þ m v    x ph¹tnh    sau: ­ V îttõtrªn1%   n       äng cho  Ðp  × møc  Òn ph¹tb»ng          ®Õ 2% t¶i tr   ph th   ti     50%   møc  Òn ph¹tquy  nh. ti     ®Þ ­V îttõtrªn2%     ängcho  Ðp  × xö  ¹ttiÒn theo møc          t¶i tr   ph th   ph       quy  nh. ®Þ 20.  Òu  Ón  cã  èp  §i khi xe  l kh«ng  ng  Ých  ì,tiªu chuÈn  ü  Ët ®ó k c    k thu   (®iÓ m    a,kho¶n    Òu  1,§i 17). Lèp kh«ng  ng  Ých  ìlµlèpcã  êng  Ýnh  µnh  ®ó k c      ® k v b¸nh  kh«ng  ng  xe  ®ó ® êng  Ýnh  µnh  k v b¸nh  theo thiÕtkÕ   ña  µ  Õ   ¹o. xe      c nh ch t Lèp kh«ng  ng    Èn  ü  Ët lµ lèp kh«ng  ¶m   ®ó tiªuchu k thu       ® b¶o    Èn  tiªuchu ngµnh  TCN   22­ 224­ ban  µnh  Ìm  95  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 321­Q§/KHKT   µy  ng 29/6/1995 cña  é  ëng  é    B tr B Giao  th«ng  Ën      ôc  10­ nh  v t¶i ë m , 1­ 3  sau:§óng  ì,   c  ®ñ   è îng,®ñ     Êt,kh«ng  ång  ép,kh«ng    ìtílípv¶i. s l   ¸p su   ph r  nøt v         i C¸c  b¸nh  Én   d híng ph¶i®ång  u   Ò   Òu      ®Ò v chi cao  hoa  èp;chiÒu  l  cao  hoa  èp cßn  ¹ cña    l  l i c¸c b¸nh  Én  íng kh«ng  á  ¬n: dh  nh h ­¤t« con    m    1,6 m ­¤t« kh¸ch 2,0 m m       ­¤t« t¶i   m      m 1,0 21. H Ö   èng    th chuyÓn  íng  h kh«ng b¶o  ¶m     Èn  ü  Ët(®iÓm   ® tiªuchu k thu   b,kho¶n    Òu    1,§i 17). H Ö   èng  th chuyÓn  íng thÓ  Ön  h  hi qua    ¬  ãc  ña  l¨ng: ®é d g c v«  ­ ¤t« con,«t« kh¸ch ®Õ n   chç,«t« t¶i ã  äng t¶i n           12        tr     c ®Õ 1500  kh«ng  kg  lính¬n  ®é.   10  ­¤t« kh¸ch trªn12  ç,kh«ng  ính¬n  ®é.        ch   l  12  ­¤t« t¶i ã  äng t¶i         tr     c trªn1500    kg,kh«ng  ính¬n  ®é. l  25  22.Thay  æi  ×nh    ® h d¸ng,kÝch  íc,khung  á  hoÆc   Ö   èng    th   v xe  h th phanh,  h Ö   èng  th truyÒn  ng,  ®é chuyÓn  ng  ®é kh«ng b¶o  ¶m     Èn  ü  Ët ® tiªuchu k thu   (kho¶n    Òu  2,§i 17).
  7. 7 Thay  æi  ×nh  ® h d¸ng, kÝch  íc,khung  á  lµ thay  æi  Æc   iÓ m     th   v xe    ® ® ® cña  ® îc qu¶n  ýtrong hå  ¬  vµ  ¨ng  ý  m µ   xe    l    s xe  ® k xe  kh«ng  îc c¬  ®   quan  ã  c thÈm  Òn  quy cho  Ðp. ph TÊt  nh÷ng  µnh    c¶  h vithay ® æi  Ö   èng    h th phanh,h Ö   èng    th truyÒn  ng, ®é   h Ö   èng  th chuyÓn  ng  ®é (bao  å m   h Ö   èng  ikh«ng  ¶m   g c¶  th l¸   ) ® b¶o    Èn  tiªuchu ngµnh  TCN   22­ 224­ ban  µnh  Ìm  95  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 3321­Q§/KHKT  µy  ng 29/6/1995  ña  é   ëng  é   c B tr B Giao  th«ng  Ën    µ  v t¶iv kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  cc quan  ã  Èm  Òn  u   Þ  ö  ¹ttheo quy  nh. c th quy ®Ò b x ph     ®Þ 23. §Æt,    µn  r¶ib ch«ng hoÆc  c¸c  Ët  ¾t  än  v s nh kh¸c    êng  trªn ® giao  th«ng  ®iÓ m    ( a,kho¶n    Òu  5,§i 19). §Æt, r¶ibµn     ch«ng hoÆc     Ët kh¸c s ¾c  än    êng  c¸c v     nh trªn® giao th«ng  (kim  ¹   lo i m¶nh  , chai,m¶nh  Ýnh...  u   Þ   ö  ¹ttheo  iÓ m       k )®Ò b x ph   ® a, kho¶n    5, §iÒu 19. II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T Bé   éi  ô, Bé   N v   Giao  th«ng  Ën  , û   v t¶i  ban  ©n  ©n  U nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖ m    phæ   Õn,híng dÉn, tæ  bi       chøc  äc  Ëp  ht cho    ¬  c¸cc quan,c¸nh©n  ã  Èm  Òn  ö  ¹tthuéc quyÒn  × nh.    c th quy x ph     m § Ò   Þ   ñ   Þch  û   ngh Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ phæ   Õn  í ®«ng  ¶o  ©n  ©n  µ  íng dÉn, kiÓm      µnh  bi t  i ® nh d vh     tra, h thi ®óng    c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n,víng m ¾ c,    n  Þ  Çn      c¸c ®¬ v c ph¶n    Ò     é    ¸nh v Liªnb ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản