Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan về việc quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  liªn  tÞch B é  giao th«ng v Ë n  t¶i,t æ n g   ôc h ¶i q u a n     c Sè 02/1999/TTLT­B G T V T­T C H Q  n g µ y 08  th¸ng  06 n¨ m  1999  q u y  ® Þ n h  c« n g  t¸c p h èi hîp    kiÓ m  tra,  gi¸m   ® èi víi s¸t   h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p   h È u, h µ n h  lý cña h µ n h  kh¸ch  k x u Êt  h Ë p  c¶n h  b» n g  p h ¬ n g   n tiÖn v Ë n  t¶i  trªn  tuy Õ n   ên g  s ¾t liªn v Ë n  q u è c tÕ ®   ­ C¨n  HiÖp    cø  ®Þnh  ªnvËn  li   hµnh kh¸ch (SMPS), HiÖp    ®Þnh  ªnvËn  li   hµng    êng  ho¸ ® s¾t  quèc  (SMGS),quy  tÕ    t¾c lµm viÖc  cña SMPS   SMGS; vµ  ­ C¨n  HiÖp    cø  ®Þnh  êng  ® s¾t      NghÞ  biªngií vµ  i ®Þnh    êng  th ® s¾t biªn  giíViÖt­Trung  ® îcký    i    ®∙    kÕt  gi÷a Bé    Giao  th«ng vËn      t¶i Céng  níc hoµ      x∙héi chñ  nghÜa  ViÖt Nam   Bé  êng    vµ  ® s¾t    níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa   ngµy  ­8   8   ­1998; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990; ­ C¨n  §iÒu  ­ NghÞ     cø  27    ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  ­ 3    27    ­ 1999  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        thñ tôc h¶iquan, gi¸m        s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶i quan; §Ó   thùc hiÖn    chøc n¨ng,nhiÖm   cña    vô  mçi ngµnh          ®èi víi ho¹t®éng   c¸c xuÊt nhËp    khÈu,xuÊt nhËp      c¶nh  i   ® êng  t¹ c¸cga    s¾t  ªnvËn  li   quèc  vµ    tÕ  trªn c¸c®oµn      tµu chuyªn chë    hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  hµnh  vµ  kh¸ch xuÊt nhËp      c¶nh,®ång      thêith«ng  qua viÖc thùc hiÖn    chøc n¨ng  cña mçi Ngµnh    ®Ó cã  biÖn  ph¸p  ®Êu  tranh chèng    bu«n    lËu,chèng  gian lËn th     ¬ng    hiÖu  m¹icã  qu¶,  Bé Giao  th«ng  vËn    Tæng   t¶ivµ  Côc  H¶i quan  quy ®Þnh  c«ng    t¸cphèi hîp    gi÷a    hai ngµnh  trong viÖc kiÓm     tra,kiÓm   so¸t,gi¸m      s¸thµng  ho¸,hµnh      lý xuÊtnhËp    khÈu  ph¬ng  vµ  tiÖn vËn      t¶i xuÊtnhËp    c¶nh. i/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1/ Tµu  ªnvËn    li   quèc  chë  tÕ  hµnh kh¸ch xuÊt nhËp      c¶nh,hµng      ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu, hµnh      lýcña hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh ph¶idõng,     ®ç    li   t¹ ga  ªnvËn  êng  i ® s¾t  quèc  ®Ó   tÕ  lµm        thñ tôch¶iquan  thùc hiÖn    vµ    c¸c quy ®Þnh  cña  quan  êng  C¬  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  tÕ. 2/C¬    quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  trong ph¹m    tÕ    vi,chøc n¨ng  thÈm  vµ  quyÒn  cña m×nh  thùc hiÖn    viÖc vËn chuyÓn, b¶o    qu¶n  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, hµnh      lýcña  kh¸ch xuÊt nhËp      c¶nh theo    c¸c quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh,  NghÞ ®Þnh    êng  th ® s¾t  ªnvËn  li   quèc        tÕ,c¸c v¨n b¶n  li   cã  ªnquan  ®Õn     ho¹t ®éng xuÊtnhËp    khÈu hµng  ho¸. 3/ C¬     quan  H¶i quan  i   li   t¹  ga  ªnvËn  c¸c quèc  lµ nh÷ng  tÕ    ®¬n  H¶i vÞ    quan cöa  khÈu ho¹t®éng    theo Quy  chÕ, Quy tr×nh nghiÖp  H¶i quan  ­   vô    ® êng  s¾t  ªnvËn  li   quèc  do  tÕ  Tæng  Côc  ëng  tr Tæng  Côc    H¶iquan ban  hµnh. 4/ Ga   ªnvËn  êng    li   ® s¾t  quèc  bao  tÕ  gåm:    ªnvËn  êng  Ga li   ® s¾t quèc  tÕ  biªngií vµ    ªnvËn  êng  ë      Ga li   i ® s¾t quèc  ë    tÕ  néi®Þa   Bé  do  Giao  th«ng  vËn    t¶iquyÕt  ®Þnh thµnh  vµ  lËp  c«ng  víi     bè    nícthµnh    c¸c viªncña    Tæ chøc 
  2. 2 ® êng s¾t  quèc  (OSZD).C¸c  li   tÕ    ga  ªnvËn  êng  ® s¾t  quèc  lµm  tÕ  nhiÖm   vô  giao nhËn, vËn    chuyÓn, b¶o  qu¶n  hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, hµnh      lý,bao  göi cña    hµnh  kh¸ch xuÊt nhËp    c¶nh. C¬     quan  H¶i  quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  t¹ c¸cga  ªnvËn  tÕ      li   i nµy lµm        thñ tôch¶iquan      ®èi víiph¬ng  tiÖn vËn      t¶i, hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, hµnh      lý,bao    göicña  hµnh  kh¸ch (bao    gåm   Tr­ c¶  ëng    l¸vµ  tµu,tæ    nh©n    i viªnlµm viÖc      trªntµu xuÊtnhËp    c¶nh). 5/ Liªn HiÖp  êng      ® s¾t ViÖt nam     chÞu tr¸chnhiÖm   íc Bé    tr   Giao  th«ng  vËn    t¶itrong viÖc    chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  ® êng  vÞ  s¾t phô tr¸chc«ng    ªnvËn    t¸cli   ® êng  s¾t  quèc    tÕ. C¸c  li   ga  ªnvËn  quèc  thùc hiÖn    tÕ    c¸c c«ng  viÖc  li   cã  ªn quan  ®Õn  giao nhËn, vËn    chuyÓn, xÕp    dì,b¶o vÖ, b¶o  qu¶n    i c¸c lo¹ hµng  ho¸,hµnh      lý,bao    göixuÊt nhËp    khÈu  cha hoµn thµnh        thñ tôc h¶iquan u    l gi÷ t¹    li   i ga  ªnvËn  c¸c quèc  vµ  tÕ  trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn, ®ång      thêiphèihîp     víiC¬     quan    H¶i quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  nh»m   tÕ  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. 6/ Ngoµiniªm      phong cña  quan  êng  C¬  ® s¾t,c¬    quan   H¶i quan  dông  sö  niªm phong  H¶i quan    ®Ó niªm  phong    c¸c toa    xe, kho hµng, bao    kiÖn hµng  ho¸,vËt phÈm,      ph¬ng  tiÖn chuyªn chë    hµng   ho¸ xuÊt nhËp    khÈu. Trêng      hîp thËt® Æc     biÖthµng      ho¸ kh«ng  thÓ niªm  phong  îchoÆc     ®   xÐt thÊy cÇn  ph¶i  ¸p t¶i   quan        C¬  th× H¶i quan  c¸n bé      cïng ph¬ng  cö    ¸p t¶i ®i    tiÖn vËn  ,   t¶i nh»m     ®¶m   b¶o tÝnh  nguyªn tr¹ng cña    hµng  ho¸, vËt    phÈm  trong qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn. 7/ Trêng  hîp  hµng  ho¸ nhËp  khÈu  trong îc khai/vËn  l   ®¬n/phiÕu  giao  tiÕp ghirâ n¬igiao hµng            (Ga    dì hµng) lµga  ªnvËn  êng      li   ® s¾t  quèc  ë    tÕ  néi ®Þa    quan    th× C¬  H¶i quan  ® êng  ga  s¾t  ªnvËn  li   quèc  ë      nhiÖm  tÕ  biªngií cã  i vô kiÓm      tra, ®èi chiÕu  hå  tr bé  s¬  ëng   tµu nép    l       hiÖu  víi îng toa xe,sè  sè  tõng  toa,niªm    phong  cña  quan  c¬  vËn  , t¶i nÕu  kh«ng  g×    cã  viph¹m      th× H¶i quan  niªm phong  tõng toa xe hµng, x¸c nhËn, ®ãng  dÊu  trªn l îc khai/vËn   ®¬n/phiÕu  giao  tiÕp  bµn  vµ  giao  hå  hµng    bé  s¬  ho¸ cho  quan  êng  c¬  ® s¾t  chÞu  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  ga  êng  vÒ  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  ë    tÕ  néi®Þa.  Ngay  sau    vµo      khitµu  ga, H¶i quan  dì hµng  ga    ph¶itiÕp    nhËn  hå  ®Ó   bé  s¬  kiÓm   tra®èi chiÕu        víiniªm  phong,sè îng toa xe,sè    l       hiÖu    vµ  toa xe  tiÕn  hµnh    c¸c thñ tôctheo quy        ®Þnh.   II­  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a b é  giao th«ng v Ë n  t¶i µ   v t æ n g  c ô c h ¶i q u a n 1/ Bé    Giao  th«ng  vËn    t¶igiao tr¸chnhiÖm       cho    LiªnhiÖp  êng  ® s¾t  ViÖt  Nam. 1.1­ChØ     ®¹o    ® êng  c¸c ga  s¾t  ªnvËn  li   quèc  th«ng  cho    tÕ  b¸o  H¶i quan  ® êng s¾t chËm  nhÊt lµ2    íckhi®oµn          giê tr     tµu ra,vµo  vÒ    ga  thêigian tµu ®i,       ®Õn   dõng  i   li   vµ  t¹ c¸cga  ªnvËn        ®Ó H¶i quan chñ ®éng    gi¶iquyÕt        c¸cthñ tôc theo quy ®Þnh      ®èi víi®oµn  xuÊt nhËp  tµu    c¶nh,hµng      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu,   hµnh    lýcña hµnh  kh¸ch xuÊtnhËp      c¶nh. 1.2­H íng dÉn      Trëng        c¸cnh©n    tµu,Tæ l¸ vµ    i viªnlµm  viÖc    trªn®oµn    tµu li   ªnvËn, chÊp    hµnh  khai b¸o      h¶i quan, kiÓm         tra h¶i quan, nép    hoÆc  xuÊt  tr×nh c¸c giÊy    ®oµn    hµng    hµnh    phÈm,  kiÖn      tê vÒ  tµu,vÒ  ho¸,vÒ  lý,bu  bu  chuyªn chë        trªntµu theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p luËt.
  3. 3 1.3­ChØ     ®¹o    ® êng  c¸c ga  s¾t  ªnvËn  li   quèc  th«ng  kÞp    tÕ  b¸o  thêicho  H¶i quan  êng    ® s¾t biÕtmäi    thay ® æi  li     cã  ªnquan ®Õn   hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu,  hµnh    lý cña hµnh  kh¸ch    ®Ó H¶i  quan chñ ®éng  biÖn  cã  ph¸p    gi¶i quyÕt thÝch    øng;cô    thÓ  sau: nh  ­ViÖc    thªm    bítthay,® æi      tõ®oµn      c¸ctoa xe    tµu nµy  sang  ®oµn    tµu kh¸c  cïng khæ   êng.   ® ­ViÖc    thªm    bítthay,® æi      tõ®oµn      c¸ctoa xe    tµu nµy  sang  ®oµn    tµu kh¸c  cã khæ   êng    ® kh¸c. ­ViÖc    thªm    bítthay ®æi    hµng    ho¸ trongc¸ctoa xe.       ­ Trêng      hîp hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  sù    cã  sailÖch  gi÷a hµng      ho¸ thùc  tÕ  chuyªn chë  víi   so    vËn ®¬n/l   îckhai/phiÕu chuyÓn    tiÕp. ­ Nh÷ng      l«hµng  ngêigöi     hµng  cÇu  yªu  ngêinhËn    ph¶igöitr¶c¸c dông          cô  chuyªn chë    hoÆc   bao  rçng. b×  ­ Nh÷ng    thay ®æi    kh¸c vÒ    hµng    ph¬ng  ho¸,vÒ  tiÖn vËn      t¶ix¶y    ra trong  qu¸ tr×nh vËn      chuyÓn, l gi÷trong kho,b∙i xuÊtkho,nhËp   u        ,      kho. 1.4­Mäi  êng    tr hîp    viph¹m      vÒ thêigian  lµm thñ    tôc,kh«ng  chÊp  hµnh  ®óng    c¸c quy ®Þnh cña    H¶i quan,kh«ng    xuÊt tr×nh giÊy        tê,hµnh      lý®Ó lµm  thñ tôch¶iquan;lµm          chËm   giê tµu ch¹y;tù ®éng  trÔ          sang    toa,c¾t    toa,dõng  tµu, xÕp   hµng    dì  ho¸    mµ kh«ng  th«ng  b¸o  íc hoÆc   tr   kh«ng  îc sù  ®   chÊp  thuËn  cña  quan    c¬  H¶i quan, g©y    thiÖth¹ivÒ       kinh tÕ, mÊt        m¸t hµng  ho¸..  . th× ®èi t        îng viph¹m  chÞu tr¸chnhiÖm    theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   1.5­T¹o    ®iÒu  kiÖn quy  ho¹ch,bè      trÝ phßng lµm  viÖc  i     ªnvËn  t¹ c¸c Ga li     quèc  ®¶m   tÕ  b¶o ®éc    lËp,thuËn tiÖn ®Ó   quan      C¬  H¶i quan hoµn  thµnh    tèt nhiÖm vô. 1.6­T¹o    ®iÒu kiÖn cho    H¶i quan  ªnvËn  êng  li   ® s¾t quèc  th«ng  tÕ  b¸o  quy ®Þnh  i t¹ nhµ  ®Ó   ga  híng dÉn    hµnh kh¸ch,chñ    hµng chÊp hµnh    c¸c quy  ®Þnh  cña Ngµnh    H¶i quan  li   cã  ªnquan  trong viÖc    lµm  tôc vËn  thñ    chuyÓn,   giao nhËn, l gi÷,b¶o     u    qu¶n  hµng    ho¸,hµnh    phÈm,  kiÖn  lý,bu  bu  xuÊt nhËp    khÈu. 2/ Tæng    Côc    H¶i quan  giao tr¸chnhiÖm       cho Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè. 2.1­ChØ     ®¹o    H¶i quan    ® êng  c¸c ga  s¾t  ªnvËn  li   quèc  phèihîp chÆt  tÕ      chÏ víic¸c lùc l thuéc         îng  Ngµnh  êng  ® s¾t    ®Ó thùc hiÖn    nghiªm      tóc c¸c quy  ®Þnh  thñ tôc h¶iquan      vÒ        ®èi víi®oµn    tµu,hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, hµnh    lýcña    hµnh kh¸ch xuÊtnhËp      c¶nh. 2.2­Bè          trÝ ®ñ biªn chÕ  cho    c¸c ®¬n  H¶i quan  i   ® êng  vÞ    t¹  ga  c¸c s¾t  li   ªnvËn quèc  nh»m   tÕ  ®¶m  b¶o    thêigian lµm    viÖc  theo quy    ®Þnh  cña  ngµnh  ® êng s¾t. 2.3­ChØ     ®¹o    H¶i quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  lu«n  tÕ  lu«n chñ ®éng  phèihîp víiNgµnh  êng        ® s¾t  c¸c lùcl   ªnquan      vµ     îng li   ®Ó ph¸thiÖn  kÞp thêi  , ng¨n chÆn   nh÷ng hµnh    vigian lËn  ¬ng    th m¹i,bu«n    lËu,trèn thuÕ    lý   ®Ó xö    theo ph¸p luËt.     2.4­ChØ     ®¹o    H¶i quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  phèihîp víi tÕ        Ngµnh  ­ ® êng  s¾t b¶o ®¶m  viÖc lµm        thñ tôc h¶iquan  xÕp  vµ  hµng    ho¸ xuÊt khÈu      lªn tµu tr         íckhitµu khëihµnh    chËm  nhÊt 2    giê.
  4. 4 2.5­Th«ng  c¸cquy    b¸o    tr×nh thñ tôch¶iquan,c¸c v¨n b¶n                chØ  ®¹o híng  dÉn  tiªuchuÈn  vµ    chÕ  ®é, chÝnh s¸ch cña    nhµ    li   níccã  ªnquan    t¹ nhµ  ®Ó   i ga  chñ  hµng,hµnh    kh¸ch thùc hiÖn  gi¸m        vµ  s¸tviÖc thùc hiÖn    cña    H¶i quan: ­ §èi víihµng        nhËp khÈu    thêih¹n lµm thñ      tôc h¶i quan kiÓm       tra lµ 30  ngµy  tõngµy  kÓ    hµng    ®Õn   li   ho¸ vÒ  ga  ªnvËn quèc  tÕ. ­      §èi víihµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ph¶i hoµn    thµnh thñ tôc    h¶i quan  xong  íckhiph¬ng  tr     tiÖn xuÊtc¶nh    giê.     lµ1  §èivíi     hµng xuÊt khÈu    b»ng  êng  ® s¾t  sau    khilµm xong      thñ tôc®¨ng  ký  tê khaiH¶i quan  i li         t¹ ga  ªnvËn    quèc    tÕ,nÕu Chñ hµng  yªu cÇu      cã    th× c¸n bé  H¶i quan      sÏ®Õn   c¸c nhµ  tËn    m¸y,xÝ    nghiÖp    ®Ó kiÓm    niªm  travµ  phong    h¶i quan  theo quy    ®Þnh. ­§èivíi       hµnh kh¸ch xuÊtc¶nh      khaib¸o,nép  s¬  ªnquan      hå  li   ®Õn   hµnh    lý t¹ H¶i quan  êng    i   ® s¾t  li   ga  ªnvËn quèc  biªngií   tÕ    ihoµn  , thµnh      íckhi thñ tôctr     tµu khëihµnh  giê.     02  ­ §èivíi       kh¸ch nhËp    c¶nh ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan      ®èi víihµnh        lýt¹ H¶i i quan  êng  ® s¾t  li   ga  ªnvËn      biªngií ngay    ®Õn   vµ  i khitµu  ga  ph¶ihoµn    thµnh  thñ tôctr           íckhitµu khëihµnh.   III­m èi q u a n  h Ö  p h èi hîp c ñ a c ¬ q u a n  ® ê n g  s ¾t   v µ c ¬ q u a n  h ¶i q u a n  ® ê n g  s ¾t liªn Ë n  q u è c tÕ  v 1/ C¸n  nh©n      quan  tr¸chnhiÖm     bé  viªnhaiC¬  cã    thùc hiÖn    ®óng, ®Çy     ®ñ  chøc n¨ng,nhiÖm   cña    vô  m×nh; C¬    quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  phèi tÕ    hîp chÆt    t¹o®iÒu    chÏvµ    kiÖn cho  quan    C¬  H¶i quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  tÕ kiÓm    tra,kiÓm      so¸t®Ó ng¨n chÆn   ph¸thiÖn    vµ    kÞp    thêinh÷ng  hµnh      vivi ph¹m  Ph¸p      luËth¶i quan, c¸c vô      bu«n    lËu,gian  lËn  ¬ng        th m¹i trªnc¸c ®oµn  tµu li     ªnvËn  quèc  vµ      liÖn vËn  tÕ  t¹ c¸cga    i quèc  tÕ. 2/ Trêng    nh÷ng    hîp cã  víng m ¾c     hoÆc  c«ng  viÖc  ®ét xuÊt mµ       víi thÈm  quyÒn    quan  hai c¬  hoÆc   cña mçi  bªn kh«ng    gi¶iquyÕt  îc th×  ®   b¸o c¸o  vµ  ®Ò  xuÊt kÞp        thêilªn cÊp    trªncña  mçi bªn    xin chØ  ®¹o; tr   êng  hîp nÕu     xÐt thÊy chØ  cÇn    haibªn  chøc  tæ  häp  ®ét xuÊt ®Ó     thèng nhÊt c¸ch gi¶iquyÕt        th× tæ    chøc  häp kÞp thêi,  sau cuéc  häp ph¶ib¸o      c¸o kÕt  qu¶    lªncÊp    trªncu¶  Ngµnh  m×nh. 3/ §Þnh  6    kú  th¸ng mét    lÇn,c¬    quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  chñ    tÕ  tr× cuéc häp cïng C¬    quan    H¶i quan  êng  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  vµ    tÕ  c¸cngµnh  ªn li   quan  i häp      t¹ ga  ®Ó rótkinh nghiÖm   quan      vÒ  hÖ c«ng    thùc hiÖn  t¸cvµ    chøc  n¨ng,nhiÖm  gi÷a haic¬    vô      quan. 4/ Hµng    n¨m,  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(LiªnhiÖp  êng    ® s¾t ViÖt nam)    tæ  chøc häp    víiTæng  côc    H¶i quan    ®Ó tæng  kÕt,®¸nh        gi¸, kinh nghiÖm   rót   vµ  bµn      b¹c c¸cbiÖn ph¸p phèihîp c«ng          t¸cgi÷a haiNgµnh.     VI­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T
  5. 5 1/ Liªn hiÖp  êng      ® s¾t ViÖt nam,    Côc  H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  ga  êng  cã  ® s¾t  ªnvËn  li   quèc  cã  tÕ  tr¸chnhiÖm     th«ng  b¸o híng  dÉn  cho Trëng    l¸     tµu,tæ  ic¸c nh©n    , viªnphôc  trªn®oµn  vô    tµu vµ  c¸c ®¬n  thuéc    liÖn vËn, chñ    vÞ  c¸c ga      hµng  hµnh  vµ  kh¸ch xuÊt nhËp    c¶nh  cã tr¸chnhiÖm    chÊp hµnh  nghiªm chØnh    c¸cquy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2/ Qu¸    tr×nh thùc hiÖn,tæng    c¸o ®Çy  nh÷ng        hîp,b¸o    ®ñ  víng m ¾c,      ph¸t sinh vµ    nh÷ng  kiÕn    ý  ®Ò xuÊt,kiÕn    nghÞ    Bé  göivÒ  Giao  th«ng vËn       t¶i Liªn ( hiÖp  êng  ® s¾t ViÖtnam)  göiTæng    vµ    côc    H¶i quan    ®Ó thèng nhÊt chØ    ®¹o  gi¶i  quyÕt. 3/Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản