intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BTM-BKH-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
101
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BTM-BKH-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BTM-BKH-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BTM-BKH-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦  LI£N T Þ C H   é   H¦¥ N G  M¹i ­  é   Õ   O ¹ C H  V µ  § Ç u  t ­  B T B K H bé  C ¤ N G   G HI Ö P  sè 02/2003/TTLT­B T M ­ K H § T­C N   N n g µ y 27 th¸ng 5 n¨ m  2003 h íng d É n   viÖc giao vµ  thùc hi Ö n  h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt k h È u   n vµo  thÞ tr n g  H o a   ú  n¨ m  2003 ê K Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  iV¨n  t¹  b¶n  669/CP­ sè  KTTH  ngµy 21/5/2003 cña ChÝnh phñ    iÓn khai HiÖp  vÒ tr     ®Þnh  DÖt may   ViÖtNam      ­Hoa    Kú; C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh  bu«n  hµng  b¸n  dÖt  may  ViÖtNam       ­ Hoa  vµ  Kú  viÖc  thùc hiÖn xuÊt khÈu    trong n¨m    2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m 2003 cña    ¬ng  c¸c th nh©n;   C¨n  n¨ng    cø  lùc s¶n xuÊt vµ    xuÊt khÈu    hµng dÖt may vµo ThÞ  êng  tr Hoa  cña  ¬ng  Kú  th nh©n; Liªn Bé    Th¬ng        m¹i ­ KÕ ho¹ch  §Çu     vµ  t ­ C«ng nghiÖp híng dÉn viÖc  giao vµ    thùc hiÖn      h¹n ng¹ch hµng    dÖt may  xuÊtkhÈu    sang Hoa  n¨m  Kú  2003  nh sau:  I. H ÷ N G  Q U Y  § Þ n h  C H U N G  N 1.Ph¹m        vi¸p dông    h¹n ng¹ch H¹n ng¹ch hµng    dÖt  may  xuÊt khÈu    sang  Hoa  cã  chñng  i Æt   Kú  38  lo¹  m hµng (gåm  Cat.®«i vµ  Cat.®¬n)  îcquy  13      12    ®   ®Þnh  i t¹ Phô    kÌm  lôc1  theo  Th«ng   tnµy. 2.§èit      îng thùc hiÖn   Th¬ng  nh©n s¶n xuÊt hµng    dÖt may  thuéc mäi thµnh phÇn  kinh tÕ    cã  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh, ®∙    ®¨ng  m∙  kinh  ký  sè  doanh  xuÊt  nhËp khÈu  hoÆc   GiÊy  cã  phÐp  ®Çu    ttheo LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam      i   ®∙ xuÊt khÈu    hµng dÖt  may sang  thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m 2003  hoÆc   n¨ng    vµ  cã  lùc s¶n xuÊt vµ    xuÊt khÈu    sang thÞ  êng  tr Hoa  Kú. II. U Y  § Þ N H  V Ò  Q U ¶ N  L ý  H¹ N  N G ¹ C H  Q 1.Ph©n    giao h¹n ng¹ch.     1.1.C¨n  ®Ó     cø  ph©n  giao h¹n ng¹ch.     ­ KÕt    qu¶  xuÊt khÈu    n¨m 2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m  2003  n¨ng    vµ  lùc s¶n  xuÊt,n¨ng      lùcxuÊt khÈu   îng c«ng    (sè l   nh©n, thiÕtbÞ, hîp ®ång... trªnc¬            )   së  b¸o c¸o cña  ¬ng  th nh©n. Trêng hîp xÐt thÊy B¸o c¸o kh«ng chÝnh      x¸c,Tæ gi¸m    ªnngµnh    s¸tli   sÏthùc hiÖn    hËu  kiÓm.
  2. 2 ­ Hîp    ®ång xuÊt khÈu    s¶n phÈm  may  Æc   dông    m sö  v¶is¶n xuÊt trong     níc. ­ Th¬ng nh©n thuéc vïng kinh  khã  tÕ  kh¨n  hîp  cã  ®ång s¶n xuÊt,gia     c«ng  hµng dÖt may  xuÊtkhÈu    sang Hoa  Kú. 1.2.ViÖc    ph©n  giao h¹n ng¹ch     ViÖc ph©n giao h¹n    ng¹ch hµng    dÖt may  xuÊt khÈu    sang  tr thÞ  êng  Hoa  Kú  îc tiÕn  ®   hµnh c«ng khai,minh    b¹ch,hîp    dóng    lý vµ  ®èi îng,cô  t   thÓ  nh  sau:   a) Dµnh    ­ 70%   ng¹ch 2003      tõ 65    h¹n    ®Ó ph©n giao cho    ¬ng    c¸c th nh©n  trªnc¬  kÕt    së  qu¶ xuÊt khÈu    cña  ¬ng  th nh©n trong n¨m    2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m 2003; b) Dµnh    ­28%       tõ23   h¹n ng¹ch ®Ó     ph©n  giao cho:   ­ Th¬ng nh©n  n¨ng    cã  lùc s¶n xuÊt,n¨ng      lùc xuÊt khÈu    línnhng    míi tham    giaxuÊtkhÈu    cuèin¨m    2002  hoÆc  ®Çu   n¨m 2003; ­ Th¬ng nh©n cha  xuÊt khÈu    trong n¨m  2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m 2003  nhng  hîp ®ång  cã    xuÊt khÈu    trong n¨m    2003    së  trªnc¬  n¨ng    lùcs¶n xuÊt cña    th¬ng nh©n,  tiªnth u    ¬ng  nh©n  ®Çu    t c«ng nghÖ   thiÕtbÞ  vµ    hiÖn   ®¹i s¶n  xuÊthµng    dÖt may  xuÊtkhÈu  gi¸trÞcao.   cã      Tû  chÝnh      i lÖ  x¸cghit¹ môc  vµ  sÏx¸c®Þnh    a  b      sau    kÕt  khicã  qu¶  kiÓm   tracña  gi¸m    ªnngµnh.   tæ  s¸tli   ­ Dµnh    3% ph©n  giao cho  ¬ng  th nh©n  hîp  ký  ®ång  s¶n xuÊt vµ    xuÊt  khÈu    trùctiÕp víi   ®oµn      tËp  c¸c nhËp khÈu,ph©n    phèilíncña      Hoa Kú. c)Dµnh        7% h¹n ng¹ch hç      trî cho    ¬ng  c¸cth nh©n  dông  sö  nguyªn liÖu v¶i       s¶n xuÊt trong níc®Ó         s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  hç      vµ  trî cho    ¬ng  c¸cth nh©n  thuéc    c¸c vïng kinh  khã  tÕ  kh¨n  n¨ng    cã  lùc s¶n xuÊt vµ  hîp    cã  ®ång  xuÊt  khÈu. 1.3.Thêih¹n ph©n        giao h¹n ng¹ch     §îtIt¹m     giao 80%   ng¹ch:   h¹n  a) Vµo cuèith¸ng 5/2003      cho  ¬ng  th nh©n  vµ  ®∙  ®ang  xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  sang Hoa  cã  s¬  Kú  hå  ®Çy  ®ñ,    theo      hîp lÖ  c¸cv¨n b¶n  0677/TM­ sè  XNK  ngµy  18/3/2003;v¨n    b¶n  0962/TM­XNK   sè  ngµy 28/4/2003  v¨n  vµ  b¶n  sè  1024/TM­XKK   ngµy  7/5/2003 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. b) Vµo  cuèith¸ng 6/2003      cho  ¬ng  th nh©n  vµ  ®∙  ®ang  xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  sang Hoa  nhng  Kú  cha  hå  ®Çy   cã  s¬  ®ñ,  lÖ      hîp  ®îtI theo    c¸c v¨n  b¶n  0677/TM­XNK,  0962/TM­XNK   sè  sè  cña    Bé Th¬ng  m¹i  cho  ¬ng  vµ  th nh©n  cha  xuÊtkhÈu    trong n¨m    2002,3    th¸ng®Çu     n¨m 2003  nhng  n¨ng    cã  lùc s¶n xuÊt,cã      hîp ®ång  xuÊt khÈu    hµng dÖt may  sang Hoa  n¨m  Kú  2003, cã    b¸o c¸o theo quy        ®Þnh cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §îtII 20%       :  h¹n ng¹ch cßn        l¹sÏgiao tiÕp cho  lo¹ ®èi t     i     2     îng trªnsau    i khicã  kÕt  qu¶  kiÓm tra. 2.CÊp    Visa KÓ     tõ 0l/7/2003 tÊtc¶  chñng  i Æt       38  lo¹ m hµng (Cat.) îc quy      ® ®Þnh    t¹i phô    lôckÌm  theo Th«ng  tnµy    khixuÊt khÈu    sang  Hoa  ph¶icã  Kú    Visa do      c¸c
  3. 3 Phßng XNK  thuéc  Th¬ng    ic¸c  Bé  m¹i t¹  thµnh phè    Hµ Néi, H¶i    Phßng, §µ  N½ng,  Hå  TP  ChÝ  Minh,Vòng    TÇu  §ång    vµ  Nai cÊp. ViÖc  cÊp  Visa Bé    Th¬ng      quy  m¹isÏcã  ®Þnh      t¹ v¨n b¶n  i riªng.
  4. 4 III.N h ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  T H ù C  HI Ö N   1.HiÖu      lùcthùc hiÖn   ViÖc  xuÊt khÈu    hµng  dÖt  may  sang  Hoa  ® îc thùc  Kú    hiÖn    së  trªnc¬  Th«ng  b¸o giao  h¹n ng¹ch  cña  Th¬ng    hiÖu      Bé  m¹i cã  lùc tõ 01/5/2003  ®Õn   31/12/2003.Th«ng  nµy  îcc«ng  trªnc¸cB¸o    b¸o  ®   bè      Th¬ng   m¹i,C«ng  nghiÖp  vµ §Çu  vµ  i   t t¹  Phßng  c¸c Qu¶n   lý XNK  khu  vùc cña  Th¬ng    Bé  m¹i.Th¬ng  nh©n  b¶n  cã  Th«ng    b¸o giao h¹n ng¹ch li             ªnhÖ trùctiÕp víi       Phßng  c¸c Qu¶n    lý XNK  khu  vùc    ®Ó lµm  thñ tôc xuÊt  khÈu    (xin giÊy chøng  nhËn  xuÊt khÈu  hoÆc  VISA).C¸c    Phßng  Qu¶n    lýXNK   khu vùc thuéc  Th¬ng    Bé  m¹i kiÓm     tra sè îng  l h¹n  ng¹ch  cÊp  ®∙  GiÊy  phÐp  xuÊt  khÈu  (E/C) cho  ¬ng    th nh©n     tõ 01/5/2003  tÝnh      vµ  trõ lï vµo  l h¹n  i sè îng  ng¹ch  i t¹ Th«ng  b¸o giao h¹n ng¹ch   cña Bé  Th¬ng m¹i theo quy ®Þnh  t¹ C«ng  v¨n sè 1024/TM­XNK  ngµy  i 07/5/2003 vÒ  ng¹ch hµng    h¹n    dÖt  may  xuÊt khÈu    sang  tr thÞ  êng  Hoa  cña  kú  Bé Th¬ng  m¹i. 2.Hoµn    tr¶ Th¬ng  nh©n  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc hiÖn    h¹n ng¹ch  îc giao,ph¶icã  ®       v¨n b¶n hoµn      Th¬ng      tr¶l¹ Bé  i m¹i ®Ó giao cho    c¸c doanh nghiÖp  kh¸c.NÕu     doanh nghiÖp  hoµn    íc 01/10/2003    îc tÝnh  tr¶tr   sÏ ®   vµo phÇn h¹n  ng¹ch n¨m  sau;NÕu     kh«ng  thùc hiÖn    phÇn  ng¹ch ® îcgiao vµ  h¹n        còng  kh«ng      tr¶l¹ th×  i n¨m tiÕp theo sÏkh«ng  îcph©n    ng¹ch t       ®   bæ h¹n   ¬ng øng.H¹n    ng¹ch kh«ng  ­   ® îcmua      b¸n,chuyÓn  nhîng. 3.ChuyÓn    ®æi    h¹n ng¹ch Trong    qu¸ tr×nh giao  thùc hiÖn    vµ    h¹n ng¹ch hµng dÖt  may  xuÊt khÈu,     nÕu  nhu  cã  cÇu  chuyÓn  æi  ng¹ch gi÷a c¸cchñng  i ® h¹n        lo¹ (Cat.) ¬ng     th nh©n  cã  b¶n      Th¬ng      îc xem   v¨n  göi vÒ Bé  m¹i ®Ó ®   xÐt    gi¶iquyÕt    víiquy  phï hîp    ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh. 4.Uû    nhËn  th¸c   th¸cvµ  uû  ViÖc uû th¸c vµ nhËn  uû th¸c îc thùc hiÖn theo NghÞ  ®Þnh  sè   ® 57/1998/N§­  ngµy 31/7/1998 vµ NghÞ  ®Þnh  sè 44/2001/N§­  ngµy  CP CP 02/8/2001 cña    ChÝnh  phñ. H¹n ng¹ch chØ  ph©n giao cho  ¬ng  th nh©n s¶n xuÊt,kh«ng    ph©n cho  th¬ng nh©n nhËn  th¸c. uû  5.PhÝ      h¹n ng¹ch: Th¬ng nh©n  îc giao  ®   h¹n ng¹ch hµng may  Æc   m xuÊt khÈu    sang Hoa  Kú  nghÜa  nép  cã  vô  phÝ. Møc     phÝ  thÓ    theo  cô  c¨n cø  QuyÕt  ®Þnh cña Bé  TµichÝnh.   IV.§iÒu    kho¶n    thihµnh: 1. Bé    Th¬ng    C«ng  m¹i,Bé  nghiÖp  Bé    vµ  KÕ ho¹ch  §Çi tphèihîp víi vµ           HiÖp    héi DÖt may  ViÖt Nam     thùc hiÖn    viÖc ph©n  giao h¹n ng¹ch.KÕt    qu¶  ph©n  giao  t×nh  vµ  h×nh  thùc hiÖn  h¹n ng¹ch  îc th«ng  ®   b¸o      trªnc¸c ph¬ng  tiÖn th«ng        tin®¹ichóng  website: vµ   www.mot.gov.vncña  Th¬ng    Bé  m¹i. 2. C¸c Th¬ng nh©n ph¶i thùc    hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh  cña  Th«ng   t nµy  c¸c quy  vµ    ®Þnh cña HiÖp ®Þnh  DÖt may  víiHoa  ký    Kú. NÕu  
  5. 5 th¬ng nh©n    viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  cña Th«ng  tnµy,cña    HiÖp  ®Þnh  dÖt may  víiHoa      Kú, b¸o    c¸o kh«ng  trung thùc hoÆc   gian  th     cã  lËn  ¬ng    m¹i (thùc hiÖn    chuyÓn    t¶ibÊt hîp ph¸p, lî dông    i   VISA, C/O  cña  ViÖt Nam     ®Ó xuÊt  khÈu  hµng s¶n  xuÊt ë       níc kh¸c.. .tïytheo  .    ) møc       ®é vi ph¹m    trõ h¹n  sÏ bÞ    ng¹ch   (nÕu    cã) gÊp  lÇn  3  møc     viph¹m;  thu    bÞ  håi h¹n ng¹ch,®×nh    chØ  giao h¹n  ng¹ch hoÆc         truytètheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3. Liªn bé      Th¬ng    m¹i,C«ng  nghiÖp, KÕ     ho¹ch  §Çu    vµ  t thµnh lËp    Tæ kiÓm    ªnngµnh  trali   gåm       c¸c®¹idiÖn cña  Th¬ng    KÕ   Bé  m¹i,Bé  ho¹ch vµ    §Çu  t  C«ng  ,Bé  nghiÖp,H¶i quan,Së        Th¬ng    HiÖp    m¹i vµ  héiDÖt may  ViÖt Nam     ®Ó  gi¸m    s¸tviÖc thùc  hiÖn HiÖp ®Þnh   DÖt  may  ViÖt Nam   Hoa     ­  Kú vµ  ®iÓm     trachèng  gian lËn th     ¬ng   m¹icña  ¬ng  th nh©n. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùc®Õn   ngµy  31/12/2003.
  6. 6 P h ô  lôc 1 (KÌm  theo Th«ng   ªntÞch  02/2003/TTLT­   tli   sè  BTM­KH§T­CN   ngµy  27/5/2003) D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  d Öt m a y  x u Êt k h È u   s a n g  H o a  k ú  b » n g  h¹n n g¹ch STT M Æt   hµng Chñng  i lo¹  §¬n  vÞ (Cat.) 1 ChØ   may, sîi   lÎ     b¸n  ®Ó 200 kg 2 Sîib«ng  ch¶i   ®∙  301 kg 3 TÊt  chÊtliÖu b«ng     332 t¸®«i   4 ¸ kho¸cnam   o    d¹ng    ¸o complª 333 t¸ 5 ¸ kho¸cnam,  chÊtliÖu b«ng o    n÷      334/335 t¸ 6 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      338/339 t¸ 7 ¸ s¬  nam   o  mi  dÖt  thoi chÊt    liÖu  b«ng  sî340/640 vµ    t¸ nh©n  t¹o 8 ¸ s¬  n÷  o  mi  dÖt    thoichÊt liÖu b«ng  sînh©n      vµ    341/641 t¸ t¹o 9 V¸y ng¾n  chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 342/642 t¸ 10 ¸ sweaterchÊtliÖu b«ng o        345 t¸ 11 QuÇn  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      347/348 t¸ 12 QuÇn   ¸n ngñ  chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n t¹o 351/361 t¸ 13 §å    lãtchÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 352/652 t¸ 14 QuÇn  yÕm... 359/659­C kg 15 QuÇn   ¸o b¬i 359/659­S kg 16 ¸ kho¸cnam   o    chÊtliÖu len     434 t¸ 17 ¸ kho¸cn÷  o    chÊtliÖu len     435 t¸ 18 S¬  nam   chÊtliÖu len mi  n÷      440 t¸ 19 QuÇn  nam   chÊtliÖu len     447 t¸ 20 QuÇn  chÊtliÖu len n÷      448 t¸ 21 V¶ib»ng    ­a­   sîi l m¨ng  fi tæng    hîp kh¸c 620 m2 22 TÊt  chÊtliÖu sîi       nh©n  t¹o 632 t¸®«i   23 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  638/639 t¹o t¸ 24 ¸ sweaterchÊtliÖu sîi o          nh©n  t¹o 645/646 t¸ 25 QuÇn  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  t¹o 647/648 t¸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2