Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
104
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Nội vụ

 1. T h«ng t   liªn tÞch bé v¨n ho¸­ th«ng tin vµ bé néi vô  Sè 02/2005/TTLT/BVHTT­BNV ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005  Híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu  t æ   c h ø c   c ñ a   c ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   q u ¶ n  lý nhµ níc vÒ v¨n ho¸ ­ th«ng tin ë ®Þa ph¬ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè  45/2003/N§­CP ngµy 9 th¸ng 5 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tiªu chuÈn cña Bé Néi vô; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   171/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   9   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   tæ   chøc   c¸c   c¬   quan   chuyªn   m«n   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   172/2004/N§­CP   ngµy   29   th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh tæ chøc c¸c c¬   quan  chuyªn  m«n  thuéc  Uû  ban  nh©n  d©n  huyÖn,  quËn,   thÞ   x∙, thµnh phè thuéc tØnh; Liªn bé  Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vµ  Bé  Néi vô  h íng dÉn   chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña c¬   quan chuyªn m«n gióp Uû  ban nh©n d©n thùc hiÖn chøc n¨ng   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   v¨n   ho¸   ­  th«ng   tin   ë   ®Þa  ph¬ng   nh  sau: I .   C ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   t Ø n h ,  thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng qu¶n lý  nhµ níc vÒ v¨n ho¸ th«ng tin 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng 1.1. Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin hoÆc Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin vµ  ThÓ  thao lµ  c¬  quan chuyªn m«n thuéc Uû  ban nh©n  d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi  chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh) tham mu, gióp Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   tØnh   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   nhµ   níc  trªn   ®Þa   bµn   tØnh   vÒ   di   s¶n   v¨n   ho¸,   nghÖ   thuËt   biÓu  diÔn,  ®iÖn ¶nh, mü  thuËt, nhiÕp ¶nh, triÓn l∙m, b¸o chÝ,  xuÊt b¶n, quyÒn t¸c gi¶  ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc ­ nghÖ  thuËt, th viÖn, qu¶ng c¸o, v¨n ho¸ quÇn chóng, th«ng tin   cæ   ®éng,   ph¸t   thanh,   truyÒn   h×nh;   vÒ   c¸c   dÞch   vô   c«ng  thuéc ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin; thùc hiÖn mét sè, nhiÖm  vô, quyÒn h¹n theo sù  uû  quyÒn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 2. 2 1.2. Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chÞu sù  chØ  ®¹o, qu¶n lý  vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n cÊp   tØnh,   ®ång  thêi chÞu sù  chØ  ®¹o, híng dÉn, kiÓm  tra  vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 1.3. Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vµ  ThÓ  thao chÞu sù  chØ  ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Uû ban   nh©n d©n cÊp tØnh,  ®ång thêi chÞu sù  chØ  ®¹o, híng dÉn,  kiÓm tra vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô  vÒ  v¨n ho¸, th«ng tin  cña   Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vµ  vÒ  thÓ  dôc, thÓ  thao cña  Uû ban ThÓ dôc ThÓ thao. 2. NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n vÒ  lÜnh vùc v¨n ho¸ ­ th«ng  tin 2.1.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ban   hµnh   c¸c   quyÕt  ®Þnh, chØ thÞ  vÒ  qu¶n lý  lÜnh vùc v¨n ho¸ ­ th«ng  tin thuéc ph¹m vi qu¶n lý  cña  ®Þa ph¬ng vµ  ph©n cÊp cña  Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung c¸c  v¨n b¶n ®∙ tr×nh; 2.2.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   phª   duyÖt   quy  ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   dµi   h¹n,   5   n¨m   vµ   hµng   n¨m,   c¸c   ch¬ng  tr×nh, dù  ¸n thuéc lÜnh vùc qu¶n lý  cña Së  phï  hîp víi  quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  – x∙ héi cña  ®Þa  ph¬ng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh cña Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin; 2.3. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh viÖc   ph©n c«ng, ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn qu¶n lý vÒ lÜnh vùc v¨n  ­ th«ng  tin  ®èi víi Uû  ban nh©n d©n huyÖn,  quËn, thµnh  phè, thÞ  x∙ thuéc tØnh (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp huyÖn)  vµ  c¸c c¬  quan chuyªn m«n thuéc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.4. Tæ chøc, chØ  ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch,   ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   v¨n   ho¸   th«ng   tin   ®∙   ®îc   phª  duyÖt;   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn,   gi¸o   dôc   ph¸p   luËt   vµ  th«ng tin vÒ v¨n ho¸ ­ th«ng tin; 2.5. VÒ di s¶n v¨n ho¸ 2.5.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy chÕ, gi¶i   ph¸p huy  ®éng, qu¶n lý, sö  dông c¸c nguån lùc  ®Ó  b¶o vÖ  vµ  ph¸t huy gi¸ trÞ  di s¶n v¨n ho¸ t¹i  ®Þa ph¬ng; chÞu  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt; 2.5.2. Tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ­ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp b¶o tµng cÊp tØnh, ban qu¶n lý   di tÝch; c«ng nhËn b¶o tµng t  nh©n; xÕp h¹ng vµ  huû  bá  xÕp h¹ng b¶o tµng, di tÝch theo thÈm quyÒn; ­ Phª duyÖt dù ¸n b¶o qu¶n, tu bæ vµ phôc håi di tÝch   cÊp tØnh;
 3. 3 ­ Phª duyÖt dù ¸n b¶o qu¶n, tu bæ vµ phôc håi di tÝch   quèc   gia,   di   tÝch   quèc   gia   ®Æc   biÖt   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt, sau khi cã  v¨n b¶n thÈm  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 2.5.3.   Tæ   chøc   ®iÒu   tra,   ph¸t   hiÖn,   thèng   kª,   ph©n   lo¹i vµ  lËp hå  s¬  di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ  thuéc  ®Þa  bµn tØnh; 2.5.4. Híng dÉn thñ  tôc vµ  cÊp giÊy phÐp nghiªn cøu,  su tÇm di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ  trªn  ®Þa bµn tØnh cho  tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi vµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc  ngoµi; 2.5.5. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh vÒ  viÖc tæ chøc thùc  hiÖn  kiÓm kª, ph©n lo¹i,  lËp hå  s¬  xÕp h¹ng di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ  danh lam  th¾ng c¶nh thuéc ®Þa bµn tØnh; 2.5.6. ChÞu tr¸ch nhiÖm thÈm  ®Þnh dù  ¸n c¶i t¹o, x©y  dùng c¸c c«ng tr×nh n»m ngoµi khu vùc b¶o vÖ  di tÝch cÊp  tØnh cã kh¶ n¨ng ¶nh hëng ®Õn c¶nh quan, m«i trêng cña di  tÝch; 2.5.7.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc,   chØ   ®¹o   viÖc   thu   nhËn, b¶o qu¶n c¸c di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia ë ®Þa   ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.5.8. §¨ng ký vµ tæ chøc qu¶n lý di vËt, cæ vËt, b¶o  vËt quèc gia trong  ph¹m vi tØnh; cÊp giÊy  phÐp  lµm b¶n  sao di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia thuéc b¶o tµng cÊp  tØnh vµ së h÷u t nh©n. 2.6. VÒ nghÖ thuËt biÓu diÔn: 2.6.1.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ph¬ng   ¸n   s¾p  xÕp tæ chøc c¸c ®¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn thuéc ph¹m vi  qu¶n lý  cña  ®Þa ph¬ng phï  hîp víi quy ho¹ch  ph¸t  triÓn  ngµnh nghÖ thuËt biÓu diÔn cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; tæ  chøc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt; 2.6.2. Tr×nh Chñ  tÞch UBND cÊp tØnh ban hµnh qui chÕ  tæ chøc liªn hoan, héi thi, héi diÔn vÒ  nghÖ  thuËt biÓu  diÔn do  ®Þa ph¬ng tæ chøc trªn  ®Þa bµn phï  hîp víi quy  ®Þnh cña Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn  quy chÕ vµ xö lý vi ph¹m thuéc thÈm quyÒn; 2.6.3. CÊp phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn ë trong níc vµ cã yÕu tè níc ngoµi cho c¸c ®èi tîng: a. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt biÓu diÔn chuyªn nghiÖp,  ®¬n vÞ  cã chøc n¨ng tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt c«ng lËp, ngoµi   c«ng lËp thuéc ®Þa ph¬ng; b. C¬  quan Nhµ  níc, tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n  ho¸,   x∙   héi   kh«ng   cã   chøc   n¨ng   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   cã   nhu   cÇu   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn  
 4. 4 nghiÖp   cã   doanh   thu   nh»m   môc   ®Ých   phôc   vô   c«ng   t¸c   x∙  héi, tõ thiÖn ë ®Þa ph¬ng; c.  Tæ chøc  kinh tÕ,  chÝnh  trÞ,  v¨n ho¸,  x∙ héi  níc  ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  ho¹t  ®éng hîp ph¸p trªn l∙nh thæ  ViÖt Nam ®Æt trô së chÝnh t¹i ®Þa ph¬ng. 2.6.4. CÊp giÊy tiÕp nhËn ch¬ng tr×nh, vë  diÔn; giÊy  phÐp qu¶ng  c¸o vÒ  biÓu  diÔn nghÖ  thuËt  cho  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt  biÓu  diÔn,  ®¬n vÞ  cã  chøc n¨ng tæ chøc biÓu  diÔn  nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp ®∙ ®îc Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn,  Së V¨n ho¸ ­ Th«ng tin tØnh, thµnh phè kh¸c cÊp giÊy phÐp  c«ng diÔn ®Õn biÓu diÔn t¹i ®Þa ph¬ng; 2.6.5.   Tr×nh   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   cho  phÐp   c¸c   ®oµn  nghÖ   thuËt,  diÔn   viªn   ViÖt   Nam   thuéc   ®Þa   ph¬ng ra níc ngoµi biÓu diÔn vµ c¸c ®oµn nghÖ thuËt, diÔn   viªn níc ngoµi ®Õn biÓu diÔn nghÖ thuËt t¹i ®Þa ph¬ng; 2.6.6. CÊp phÐp vµ  kiÓm tra viÖc s¶n xuÊt, ph¸t hµnh  b¨ng,  ®Üa vÒ  ca móa nh¹c, s©n khÊu cho tæ chøc, c¸ nh©n  thuéc ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 2.7. VÒ ®iÖn ¶nh: 2.7.1.   Tr×nh   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   quy  ®Þnh ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh: b¸n vµ cho thuª b¨ng   ®Üa h×nh, ph¸t hµnh phim vµ chiÕu bãng; 2.7.2. CÊp phÐp phæ biÕn phim, b¨ng, ®Üa h×nh c¸c thÓ   lo¹i (trõ  phim truyÖn) do c¸c c¬  së  thuéc  ®Þa ph¬ng s¶n  xuÊt vµ nhËp khÈu; 2.7.3. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh t¹m dõng viÖc   phæ biÕn nh÷ng  ®Þa ph¬ng,  ®∙  ®îc cÊp giÊy phÐp phæ biÕn,  nÕu néi dung bé  phim cha phï  hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng;  ®ång thêi b¸o c¸o Bé  V¨n ho¸ Th«ng tin vµ  tæ chøc thùc hiÖn theo chØ ®¹o cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin 2.8. VÒ mü thuËt, nhiÕp ¶nh: 2.8.1. Tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Héi  ®ång nghÖ  thuËt tîng  ®µi, tranh hoµnh  tr¸ng   cÊp   tØnh   theo   Quy   chÕ   x©y   dùng   tîng   ®µi,   tranh  hoµnh tr¸ng cña Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; chÞu tr¸ch nhiÖm  lµ uû viªn thêng trùc cña Héi ®ång; 2.8.2. ChØ  ®¹o vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng mü  thuËt, nhiÕp ¶nh quy m« cÊp tØnh vµ khu vùc; 2.8.3.   CÊp   phÐp   vµ   híng   dÉn   ho¹t   ®éng   triÓn   l∙m   mü  thuËt,   triÓn   l∙m   ¶nh,   tæ   chøc   c¸c   cuéc   thi   ¶nh   nghÖ  thuËt, liªn hoan ¶nh, sao chÐp t¸c phÈm mü  thuËt t¹i ®Þa  ph¬ng  theo quy chÕ ho¹t ®éng triÓn l∙m mü thuËt, quy chÕ  ho¹t  ®éng nhiÕp ¶nh, quy chÕ  sao chÐp t¸c phÈm mü  thuËt  do Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ban hµnh;
 5. 5 2.8.4. ThÈm ®Þnh, cÊp phÐp thÓ hiÖn phÇn mü thuËt ®èi   víi c¸c dù  ¸n x©y dùng tîng  ®µi, tranh hoµnh tr¸ng theo  uû quyÒn cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2.9. VÒ b¸o chÝ: 2.9.1. Thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng b¸o chÝ  trªn  ®Þa bµn tØnh bao gåm b¸o in, b¸o nãi, b¸o h×nh, b¸o  ®iÖn tö  theo ph©n c«ng vµ  uû  quyÒn cña Uû  ban nh©n d©n  tØnh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt B¸o chÝ vµ c¸c v¨n b¶n   híng dÉn thi hµnh LuËt; 2.9.2. CÊp phÐp cho t¸c phÈm b¸o chÝ  cña c¸ nh©n, tæ  chøc  ë   ®Þa ph¬ng mµ  c¸ nh©n, tæ chøc  ®ã  kh«ng thuéc c¸c  c¬  quan b¸o chÝ,  ®a ra  ®¨ng b¸o, t¹p chÝ  hoÆc ph¸t trªn  ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh ë níc ngoµi; 2.9.3. Tæ chøc kiÓm tra b¸o chÝ  lu chiÓu vµ  qu¶n lý  b¸o chÝ lu chiÓu cña ®Þa ph¬ng; 2.9.4. CÊp, thu håi giÊy phÐp ho¹t  ®éng b¶n tin cho   c¸c c¬ quan, tæ chøc trªn ®Þa bµn tØnh; 2.9.5.   CÊp,   thu   håi   giÊy   phÐp   sö   dông   thiÕt   bÞ   thu  tÝn hiÖu truyÒn h×nh tõ  vÖ  tinh (TVRO) trªn  ®Þa bµn tØnh  theo thÈm quyÒn; 2.9.6. CÊp phÐp häp b¸o  ®èi víi c¸c c¬  quan, tæ chøc  cña ®Þa ph¬ng. 2.10. VÒ xuÊt b¶n: 2.10.1. Tæ chøc thÈm ®Þnh, tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n   d©n cÊp tØnh hå  s¬  xin phÐp thµnh lËp nhµ  xuÊt b¶n cña  c¸c tæ chøc, c¬ quan Nhµ níc thuéc tØnh; 2.10.2. CÊp, thu håi giÊy phÐp xuÊt b¶n c¸c tµi liÖu  lu hµnh néi bé  cña c¬  quan, tæ chøc thuéc  ®Þa ph¬ng vµ  giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   xuÊt   b¶n   phÈm   kh«ng   nh»m   môc   ®Ých  kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.10.3.   NhËp   lu   chiÓu,   kiÓm   tra   néi   dung   xuÊt   b¶n  phÈm cña nhµ xuÊt b¶n, cña c¸c tæ chøc, c¬ quan thuéc ®Þa  ph¬ng; chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm  ®Þnh khi ph¸t hiÖn  xuÊt b¶n phÈm lu chiÓu cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. 2.11. VÒ quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ   thuËt: 2.11.1.   Cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña Nhµ níc, tæ chøc vµ c¸  nh©n trong  lÜnh vùc quyÒn  t¸c  gi¶   ®èi  víi  t¸c  phÈm  v¨n  häc nghÖ  thuËt trªn  ®Þa bµn tØnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt; 2.11.2. Tæ chøc thùc hiÖn vµ  híng dÉn, kiÓm tra viÖc  thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ quyÒn t¸c gi¶ 
 6. 6 v¨n häc, nghÖ  thuËt vµ  chÕ   ®é  nhuËn bót cho t¸c gi¶, chñ  së h÷u t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt; 2.11.3.   ThÈm   ®Þnh   quyÒn   t¸c   gi¶   khi   cã   tranh   chÊp   theo yªu cÇu cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2.12. VÒ th viÖn: 2.12.1.   ChuyÓn   giao   c¸c   xuÊt   b¶n   phÈm   lu   chiÓu   t¹i  ®Þa ph¬ng cho th viÖn cÊp tØnh theo quy ®Þnh; 2.12.2.   Híng   dÉn   viÖc   ®¨ng   ký   vµ   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   th  viÖn trong tØnh theo quy  ®Þnh cña Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin; 2.12.3. ChØ  ®¹o c¸c th  viÖn trong tØnh x©y dùng quy  chÕ  tæ chøc ho¹t  ®éng theo quy chÕ  mÉu cña Bé  V¨n ho¸ ­  Th«ng tin; 2.13. VÒ qu¶ng c¸o: 2.13.1. ThÈm  ®Þnh hå  s¬, tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n   d©n   cÊp   tØnh   cÊp,   söa   ®æi,   bæ   sung,   thu   håi   giÊy   phÐp  thµnh   lËp   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc  ngoµi kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o ®Æt t¹i ®Þa bµn tØnh; 2.13.2. CÊp, thu håi giÊy phÐp qu¶ng c¸o trªn b¶ng,  biÓn,   pa­n«,   b¨ng­r«n,   mµn   h×nh   ®Æt   n¬i   c«ng   céng,   vËt  ph¸t quang, vËt thÓ  trªn kh«ng, díi níc, ph¬ng tiÖn giao  th«ng, vËt thÓ di ®éng kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh. 2.14. VÒ v¨n ho¸ quÇn chóng, th«ng tin cæ ®éng, triÓn   l∙m; 2.14.1.   Híng   dÉn   x©y   dùng   quy   chÕ   tæ   chøc   vµ   ho¹t  ®éng cña c¸c thiÕt  chÕ  v¨n ho¸, th«ng  tin  trªn   ®Þa bµn  tØnh theo quy chÕ mÉu cña Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin; 2.14.2. ChØ  ®¹o vµ  híng dÉn tæ chøc c¸c lÔ  héi; thùc  hiÖn   nÕp   sèng   v¨n   minh   trong   viÖc   cíi,   viÖc   tang;   x©y  dùng gia ®×nh, lµng, x∙, c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸ trªn ®Þa  bµn tØnh; 2.14.3. Tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy   chÕ  phèi hîp víi c¸c së, ban, ngµnh,  ®oµn thÓ  chØ  ®¹o vµ  híng dÉn phong trµo “Toµn d©n  ®oµn kÕt x©y dùng  ®êi sèng   v¨n   ho¸”   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  Thêng   trùc   Ban   chØ   ®¹o   phong  trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”; 2.14.4. ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn vµ tæ chøc  thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ho¹t  ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn cæ  ®éng, triÓn l∙m phôc vô c¸c nhiÖm vô  chÝnh trÞ, kinh tÕ,  v¨n ho¸, x∙ héi vµ  quy ho¹ch hÖ  thèngg cæ  ®éng trùc quan  trªn ®Þa bµn tØnh; 2.14.5. Tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¸c tranh cæ  ®éng,  côm   cæ   ®éng;   cung   cÊp   tµi   liÖu   tuyªn   truyÒn,   tranh   cæ 
 7. 7 ®éng phôc vô  nhiÖm vô  chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa x∙ héi  trªn ®Þa bµn; 2.14.6. Híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ  tæ chøc liªn hoan, héi thi, héi diÔn v¨n nghÖ quÇn chóng,   triÓn l∙m t¹i ®Þa ph¬ng; cÊp giÊy phÐp triÓn l∙m theo quy  chÕ ho¹t ®éng triÓn l∙m cña Bé V¨n hãa Th«ng tin. 2.15. Tæ chøc hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬  quan h÷u quan  kh¸c   tæ   chøc   thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   phßng   chèng,  ng¨n   chÆn c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa th«ng tin vi ph¹m ph¸p luËt ; 2.16. Híng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc sù   nghiÖp  dÞch vô  c«ng thuéc  c¸c  lÜnh  vùc qu¶n lý  cña Së;  chØ  ®¹o, híng  dÉn,  kiÓm tra c¸c tæ chøc sù  nghiÖp  trùc  thuéc Së  thùc hiÖn  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; 2.17. Gióp Uû  ban Nh©n d©n cÊp tØnh qu¶n lý  Nhµ  níc  néi dung ho¹t  ®éng cña c¸c héi vµ  c¸c tæ chøc phi ChÝnh  phñ  trong lÜnh vùc v¨n hãa, th«ng tin cña  ®Þa ph¬ng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.18. Nghiªn cøu, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc, c«ng   nghÖ; x©y dùng hÖ  thèng th«ng tin, lu tr÷  t  liÖu vÒ  c¸c  lÜnh vùc qu¶n lý cña Së; 2.19.   Thùc   hiÖn   hîp   t¸c   quèc   tÕ   trong   lÜnh   vùc   v¨n  hãa, th«ng tin theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  sù  chØ  ®¹o  cña Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh; 2.20. Tr×nh Uû  ban Nh©n d©n cÊp tØnh ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch c¶i c¸ch  hµnh chÝnh, x∙ héi hãa ho¹t ®éng v¨n hãa,  th«ng tin; chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn sau khi ® îc  phª duyÖt; 2.21. Híng dÉn, kiÓm tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi  víi c¬  quan chuyªn  m«n thuéc Uû  ban Nh©n d©n cÊp huyÖn  thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ níc vÒ v¨n hãa, th«ng tin; 2.22. KiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p  luËt vÒ v¨n hãa, th«ng tin theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.23. Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp  vô ®èi víi c¸c tµi n¨ng v¨n hãa nghÖ thuËt vµ ®èi víi c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   ho¹t   ®éng   v¨n   hãa,   th«ng   tin  trªn ®Þa bµn tØnh; 2.24. Tæng hîp, thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt   vÒ  t×nh h×nh thùc  hiÖn  nhiÖm vô   ®îc giao theo quy  ®Þnh  víi Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh vµ Bé V¨n hãa Th«ng tin; 2.25. Qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  c¸c chÝnh s¸ch, chÕ   ®é   ®∙i ngé, khen th­ ëng, kû  luËt  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc  Së theo quy ®Þnh;
 8. 8 2.26.   Qu¶n   lý   tµi   chÝnh,   tµi   s¶n   ®îc   giao   vµ   thùc  hiÖn   ng©n   s¸ch   ph©n   bæ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vµ  ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; 2.27. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c do Chñ  tÞch Uû  ban  Nh©n d©n cÊp tØnh giao. §èi víi nh÷ng tØnh thµnh lËp Së  V¨n hãa Th«ng tin vµ  ThÓ  thao th×  ngoµi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n  vÒ  lÜnh vùc v¨n hãa th«ng tin quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy  cßn thùc hiÖn nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n vÒ  lÜnh vùc thÓ  dôc  thÓ thao theo Th«ng t liªn tÞch Uû ban ThÓ dôc ThÓ thao ­  Bé  Néi vô  híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña c¬  quan chuyªn m«n gióp Uû  ban Nh©n d©n  qu¶n lý Nhµ níc vÒ thÓ dôc thÓ thao ë ®Þa ph¬ng. 3. Tæ chøc vµ biªn chÕ. 3.1. L∙nh ®¹o Së Së  V¨n hãa Th«ng tin cã  Gi¸m  ®èc vµ  kh«ng qu¸ 3 Phã  Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc Së chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c tr íc  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Bé V¨n hãa Th«ng tin vµ b¸o c¸o   c«ng t¸c tríc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh khi ®îc yªu cÇu. Gi¸m ®èc Së chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Uû ban Nh©n d©n cÊp  tØnh, tríc ph¸p luËt vÒ  toµn bé  ho¹t  ®éng cña Së  vµ  viÖc  thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. C¸c   Phã   Gi¸m   ®èc   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Gi¸m   ®èc   vµ  tríc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng. Chñ  tÞch Uû  ban Nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh viÖc bæ  nhiÖm Gi¸m  ®èc vµ  Phã  Gi¸m  ®èc Së  theo tiªu chuÈn chuyªn  m«n, nghiÖp vô  do Bé  trëng Bé  V¨n hãa Th«ng tin quy  ®Þnh  vµ theo quy ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ c«ng t¸c c¸n bé. ViÖc miÔn nhiÖm, khen thëng, kû  luËt Gi¸m  ®èc vµ  Phã  Gi¸m ®èc Së thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  3.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Së, gåm: ­ V¨n phßng ­ Thanh tra; ­ C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô; ­ C¸c tæ chøc sù nghiÖp. ViÖc   thµnh   lËp   c¸c   phßng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   dùa  trªn   nguyªn   t¾c   b¶o   ®¶m   bao   qu¸t   ®Çy   ®ñ   c¸c   lÜnh   vùc  thuéc ph¹m vi qu¶n lý Nhµ níc cña Së; chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña   tõng   phßng   ph¶i   râ   rµng,   kh«ng   chång   chÐo  víi  chøc   n¨ng,  nhiÖm  vô  cña phßng vµ  tæ chøc kh¸c thuéc  Së; phï  hîp víi ®Æc ®iÓm vµ khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ ë ®Þa ph­ ¬ng, b¶o  ®¶m  ®¬n gi¶n vÒ  thñ  tôc hµnh chÝnh vµ  thuËn lîi 
 9. 9 trong   viÖc   gi¶i   quyÕt   c¸c   ®Ò   nghÞ   cña   tæ   chøc   vµ   c«ng  d©n. Sè   phßng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   cña   Së   kh«ng   qu¸   8  phßng  ®èi víi thµnh phè  Hµ  Néi vµ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh;  kh«ng qu¸ 6 phßng ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè cßn l¹i. Sè  lîng, tªn gäi c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô  cña  Së  do Gi¸m  ®èc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin phèi hîp víi Gi¸m  ®èc   Së   Néi   vô   tr×nh   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  quyÕt ®Þnh. Gi¸m  ®èc Së  V¨n hãa Th«ng tin phèi hîp víi Gi¸m  ®èc  Së  Néi vô  tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban Nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c¸c tæ chøc sù  nghiÖp, trùc thuéc Së  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®¸p øng yªu cÇu phôc vô qu¶n lý   ngµnh, phôc vô nhu cÇu hëng thô v¨n hãa cña nh©n d©n. Gi¸m ®èc Së V¨n hãa Th«ng tin quy ®Þnh nhiÖm vô quyÒn   h¹n   cña   V¨n   phßng,   phßng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô,   c¸c   tæ   chøc sù  nghiÖp thuéc Së  vµ  quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ngêi  ®øng   ®Çu   c¸c   tæ   chøc   thuéc   Së   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt;   gióp   Uû   ban   Nh©n   d©n   cÊp   tØnh   híng   dÉn   x©y   dùng  chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña c¬  quan chuyªn m«n  gióp   Uû   ban   Nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   qu¶n   lý   Nhµ   níc   vÒ   v¨n  hãa,   th«ng   tin   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  172/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 3.3. Biªn chÕ: Biªn chÕ  cña V¨n phßng, Thanh tra, c¸c phßng chuyªn  m«n, nghiÖp vô  lµ  biªn chÕ  qu¶n lý  Nhµ  níc. Biªn chÕ  cña  Së  V¨n hãa Th«ng tin do Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   71/2003/N§­CP   ngµy   19/6/2003 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý biªn chÕ hµnh   chÝnh, sù  nghiÖp Nhµ  níc vµ  NghÞ   ®Þnh sè  112/2004/N§­CP  ngµy 08/4/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ qu¶n lý biªn   chÕ ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. Gi¸m ®èc Së V¨n hãa Th«ng tin bè trÝ, sö dông c¸n bé,  c«ng chøc, viªn chøc cña Së  ph¶i phï  hîp víi chøc danh,  tiªu chuÈn, ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc Nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. I I .   C ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   N h © n   d © n   h u y Ö n ,  q u Ë n ,   t h Þ   x ∙ ,   t h µ n h   p h è   t h u é c   t Ø n h   q u ¶ n   l ý   n h µ   n í c  vÒ v¨n hãa th«ng tin thÓ thao 1. Chøc n¨ng C¬  quan chuyªn m«n gióp Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn,  thÞ   x∙,   thµnh  phè  thuéc   tØnh(sau   ®©y   gäi   chung   lµ  UBND  
 10. 10 cÊp   huyÖn)   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   Nhµ   níc   vÒ   v¨n  hãa,   th«ng   tin,   thÓ   thao,   qu¶n   lý   Nhµ   níc   c¸c   dÞch   vô  c«ng thuéc ngµnh v¨n hãa th«ng tin thÓ  thao trªn  ®Þa bµn  huyÖn   ®îc   tæ   chøc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  172/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy   ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n  huþªn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh. C¬   quan   chuyªn   m«n   chÞu   sù   chØ   ®¹o,   qu¶n   lý   vÒ   tæ  chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn,  ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, kiÓm tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp   vô  cña Së  v¨n hãa Th«ng tin, Së  ThÓ  dôc thÓ  thao hoÆc Së   V¨n hãa Th«ng tin vµ ThÓ thao. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn quy  ®Þnh cô  thÓ  chøc n¨ng,  nhiÖm  vô,  quyÒn  h¹n cña c¬  quan chuyªn  m«n gióp Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ  v¨n hãa th«ng tin, thÓ thao theo híng dÉn cña Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh. 3. Biªn chÕ: C¨n cø  ®Æc  ®iÓm, t×nh h×nh ph¸t triÓn v¨n hãa th«ng   tin thÓ  thao  ë   ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn quyÕt ®Þnh biªn chÕ ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ  níc vÒ  v¨n hãa th«ng  tin,  thÓ  thao trong  tæng  biªn chÕ  hµnh chÝnh ®îc Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh giao cho huyÖn. I I I .   N h i Ö m   v ô   q u ¶ n   l ý   N h µ   n í c   v Ò   v ¨ n   h ã a   t h « n g   t i n  cña Uû ban Nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn NhiÖm vô  qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  v¨n hãa th«ng tin cña Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn  (sau   ®©y gäi chung lµ  UBND cÊp x∙) do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Së  V¨n hãa Th«ng tin vµ  Gi¸m  ®èc Së   Néi vô. C¨n  cø t×nh  h×nh  thùc tÕ,  yªu cÇu  nhiÖm  vô  qu¶n  lý  Nhµ níc vÒ v¨n hãa th«ng tin ë ®Þa ph ¬ng, Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh sè  lîng c¸n bé  kh«ng chuyªn tr¸ch vÒ  v¨n   hãa   th«ng   tin   ë   x∙   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  121/2003/N§­CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x∙, phêng,  thÞ trÊn. IV. Tæ chøc thùc hiÖn
 11. 11 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o,   thay   thÕ   c¸c   néi   dung   híng   dÉn  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc vÒ  v¨n  hãa th«ng tin t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 28/1998/TTLT­VHTT­ TDTT­TCCP ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 1998 cña Liªn Bé  V¨n hãa  Th«ng tin ­ Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao ­ Ban Tæ chøc c¸n bé   ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô); 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   Nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc  hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t  nµy,  nÕu cã  vÊn  ®Ò  ph¸t sinh hoÆc cã  khã  kh¨n, víng m¾c c¸c  tØnh cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  V¨n hãa Th«ng tin vµ  Bé   Néi vô nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản