Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

 1. B QU C PHÒNG - B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T - B LAO NG-THƯƠNG BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 02/2009/TTLT/BQP-BCA- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 68/2007/N -CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T B O HI M XÃ H I V B O HI M XÃ H I B T BU C I V I QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U HƯ NG LƯƠNG NHƯ I V I QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN Căn c Ngh nh s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như i v i quân nhân, công an nhân dân (sau ây g i t t là Ngh nh s 68/2007/N -CP); B Qu c phòng, B Công an, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2007/N -CP (sau ây g i t t là Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH) như sau: I. CH M AU 1. S a i, b sung kho n 1 M c I Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “1. Th i gian hư ng ch m au a) Th i gian hư ng ch m au quy nh t i i u 9 Ngh nh s 68/2007/N -CP tính theo ngày làm vi c, không k ngày ngh h ng tu n, ngày ngh l , ngh T t và ngày ngh phép h ng năm. b) Trư ng h p trong cùng m t th i gian ngư i lao ng có t hai con tr lên dư i 7 tu i b m au, thì th i gian hư ng ch chăm sóc con m au ư c tính b ng th i gian th c t ngư i lao ng ngh vi c chăm sóc con m au; th i gian t i a hư ng ch chăm sóc con m au trong m t năm cho m i con th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh s 68/2007/N -CP. Ví d 1: ng chí Nguy n Th Bình có m t con 1 tu i b m t ngày 9 n ngày 15 tháng 6 năm 2009 và m t con 5 tu i b m t ngày 12 n ngày 18 tháng 6 năm 2009
 2. và ph i ngh vi c chăm sóc con m t ngày 9 n ngày 18 tháng 6 năm 2009. Như v y, th i gian hư ng ch khi con m au c a ng chí Nguy n Th Bình ư c tính t ngày 9 n ngày 18 tháng 6 năm 2009 là 9 ngày (tr m t ngày ngh ch nh t). Trư ng h p này h sơ thanh toán c n có gi y khám b nh c a c 2 con.” 2. B sung kho n 4, kho n 5 vào M c I Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “4. Trư ng h p ngư i lao ng ư c cơ quan có thNm quy n cho phép i khám, ch a b nh nư c ngoài, thì ư c hư ng ch m au quy nh t i kho n 1 i u 9 và kho n 1 i u 10 Ngh nh s 68/2007/N -CP. H sơ hư ng ch m au g m: s b o hi m xã h i; gi y xác nh n c a cơ s y t trong nư c v tình tr ng b nh t t và quá trình i u tr ; gi y khám, ch a b nh do cơ s y t nư c ngoài c p và gi y xác nh n c a ngư i s d ng lao ng v th i gian ngh vi c khám, ch a b nh nư c ngoài (bao g m c ngày i và v ). 5. Ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e i v i ngư i lao ng sau khi m au quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh s 68/2007/N -CP ư c hư ng d n như sau: Trong kho ng th i gian 30 ngày k t khi ngư i lao ng tr l i làm vi c sau khi ã hư ng ch m au t 30 ngày tr lên trong năm mà s c kh e còn y u thì ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e. Th i gian và m c hư ng dư ng s c, ph c h i s c kh e ư c th c hi n theo kho n 2, kho n 3 i u 11 Ngh nh s 68/2007/N -CP”. II. CH THAI S N 1. B sung o n 3 v o i m d kho n 4 M c II Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “ - Ti n lương tháng óng b o hi m xã h i làm cơ s tính hư ng ch thai s n ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng hư ng ch . Ví d 2: ng chí thư ng úy Tr n Th Thu Trang, Bác s B nh vi n 198 B Công an, sinh con ngày 10/02/2009, theo quy nh ng chí Tr n Th Thu Trang ư c ngh vi c hư ng ch thai s n khi sinh con t tháng 02/2009 n tháng 6/2009 (5 tháng). Gi s ti n lương t i thi u chung do Chính ph quy nh t ngày 01/5/2009 tr i ư c i u ch nh t 540.000 ng/tháng lên 650.000 ng/tháng. M c hư ng ch thai s n khi sinh con c a ng chí Tr n Th Thu Trang ư c th c hi n như sau: - T tháng 02/2009 n tháng 4/2009 (3 tháng) ng chí Tr n Th Thu Trang ư c hư ng ch thai s n v i m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c và ư c tính theo m c lương t i thi u chung là 540.000 ng/tháng. - T tháng 5/2009 n tháng 6/2009 (2 tháng) ng chí Tr n Th Thu Trang ư c hư ng ch thai s n v i m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c và ư c tính theo m c lương t i thi u chung là 650.000 ng/tháng”.
 3. 2. B sung i m , i m e vào kho n 4 M c II Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “ ) Tr c p m t l n i v i lao ng n khi sinh con ho c ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i quy nh t i kho n 2 i u 14 Ngh nh s 68/2007/N - CP, th c hi n như sau: - Tr c p m t l n khi sinh con ho c nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng ngư i lao ng sinh con ho c tháng ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi; - Trư ng h p ngư i lao ng nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i có i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh s 68/2007/N -CP nhưng không ngh vi c thì ch ư c hư ng tr c p m t l n theo quy nh t i kho n 2 i u 14 Ngh nh s 68/2007/N -CP. e) Trong th i gian ngư i lao ng ngh vi c hư ng ch thai s n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 68/2007/N -CP n u không hư ng ch ti n lương tháng thì ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng không ph i óng b o hi m xã h i. Th i gian này ư c tính là th i gian óng b o hi m xã h i. Ti n lương ư c coi là có tính óng b o hi m xã h i là ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c khi ngư i lao ng ngh vi c hư ng ch thai s n”. 3. B sung kho n 6, kho n 7 vào M c II Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “6. i v i nh ng trư ng h p ngư i lao ng ã ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c trư c th i i m sinh con ho c nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i quy nh t i kho n 3 i u 12 Ngh nh s 68/2007/N -CP thì B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi ngư i lao ng sau khi ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c v cư trú h p pháp, căn c vào s b o hi m xã h i và quy nh t i i u 13, i u 14 Ngh nh s 68/2007/N -CP gi i quy t tr c p thai s n cho i tư ng. Ví d 3: ng chí Nguy n Th Mai, thi u úy quân nhân chuyên nghi p, ph c viên tháng 5/2008, có 10 năm 7 tháng liên t c óng b o hi m xã h i, n tháng 7/2008 ng chí Nguy n Th Mai nhân nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i theo quy nh c a pháp lu t. ng chí Nguy n Th Mai ư c b o hi m xã h i t nh, thành ph nơi cư trú sau khi ngh vi c chi tr tr c p thai s n theo quy nh t i kho n 4 i u 13 và kho n 1, kho n 2 i u 14 Ngh nh s 68/2007/N -CP. 7. Ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e sau khi ngh thai s n Ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e i v i lao ng n quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh s 68/2007/N -CP c th như sau: Trong kho ng th i gian 30 ngày tính t th i i m lao ng n tr l i làm vi c sau khi h t th i gian hư ng ch khi sNy thai, n o, hút thai ho c thai ch t lưu quy nh t i kho n 2 i u 13 Ngh nh s 68/2007/N -CP ho c trong kho ng th i gian 60 ngày tính t th i i m lao ng n tr l i làm vi c sau khi h t th i gian hư ng ch khi sinh con quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 3 i u 13 Ngh nh s
 4. 68/2007/N -CP mà s c kh e còn y u thì ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e. Th i gian và m c hư ng dư ng s c, ph c h i s c kh e th c hi n theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 16 Ngh nh s 68/2007/N -CP.” III. CH TAI N N LAO NG, B NH NGH NGHI P 1. S a i, b sung kho n 5 M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “5. Giám nh l i và giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng a) Giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng: i u ki n giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng quy nh t i i m b kho n 1 i u 41 Lu t B o hi m xã h i. M c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng ư c giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng sau khi thương t t, b nh t t tái phát ư c hư ng d n như sau: a1) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2007: - Trư ng h p sau khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng dư i 31% thì ư c hư ng m c tr c p m t l n theo quy nh sau: M c suy gi m kh M c suy gi m kh M c tr c p m t l n năng lao ng trư c năng lao ng sau khi khi giám nh l i giám nh l i T 10% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i T 5% n 10% T 11% n 20% 4 tháng lương t i thi u chung T 21% n 30% 8 tháng lương t i thi u chung T 20% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i T 11% n 20% T 21% n 30% 4 tháng lương t i thi u chung T 21 n 30% T 30% tr xu ng Không hư ng kho n tr c p m i - Trư ng h p sau khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng t 31% tr lên thì ư c hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p h ng tháng. M c hư ng theo b ng quy nh t i ti t a2 i m này. Ví d 4: ng chí trung úy Nguy n Tu n Anh b tai n n lao ng tháng 12/2006 v i m c suy gi m kh năng lao ng là 25%, ã nh n tr c p tai n n lao ng m t l n theo quy nh t i Ngh nh s 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph là 450.000 ng x 12 tháng = 5.400.000 ng. Tháng 12/2008 do thương t t tái phát, ng chí Nguy n Tu n Anh ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 32%. Theo quy nh, ng chí Nguy n Tu n Anh ư c chuy n sang hư ng tr c p tai n n lao ng h ng tháng c a nhóm 1 t tháng 12/2008, m c lương t i thi u chung t i tháng
 5. 12/2008 là 540.000 ng/tháng, ng chí Nguy n Tu n Anh ư c hư ng m c tr c p h ng tháng là: 540.000 ng x 0,4 tháng = 216.000 ng/tháng. a2) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p h ng tháng theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 01 năm 2007, sau khi giám nh l i thì tùy thu c vào k t qu giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng, ư c hư ng m c tr c p h ng tháng theo quy nh sau: M c suy gi m kh năng lao M c tr c p h ng tháng ng Nhóm 1: T 31% n 40% 0,4 tháng lương t i thi u chung Nhóm 2: T 41% n 50% 0,6 tháng lương t i thi u chung Nhóm 3: T 51% n 60% 0,8 tháng lương t i thi u chung Nhóm 4: T 61% n 70% 1,0 tháng lương t i thi u chung Nhóm 5: T 71% n 80% 1,2 tháng lương t i thi u chung Nhóm 6: T 81% n 90% 1,4 tháng lương t i thi u chung Nhóm 7: T 91% n 100% 1,6 tháng lương t i thi u chung a3) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n quy nh t i i u 21 Ngh nh s 68/2007/N -CP: - Sau khi giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng tăng so v i trư c ó và dư i 31% thì hư ng tr c p m t l n. M c tr c p m t l n ư c tính b ng hi u s gi a m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i v i m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng trư c ó. Ví d 5: ng chí thư ng úy Lê ăng B y, b tai n n lao ng ngày 14 tháng 6 năm 2007, n m vi n i u tr , n ngày 20 tháng 7 năm 2007 ra vi n v ơn v ti p t c công tác. Ti n lương tháng óng b o hi m xã h i tháng 5 năm 2007 c a ng chí Lê ăng B y là 3.078.000 ng, th i gian công tác tính n tháng 5 năm 2007 là 14 năm 7 tháng. Ngày 14 tháng 9 năm 2007 ư c H i ng giám nh y khoa k t lu n suy gi m kh năng lao ng 21% và ã ư c hư ng tr c p tai n n lao ng m t l n theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP. Tháng 02 năm 2009, do thương t t tái phát ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 30%. Gi s m c lương t i thi u chung t i tháng 02 năm 2009 là 540.000 ng/tháng, ng chí Lê ăng B y ư c hư ng tr c p m t l n như sau:
 6. {5x540.000 +(30-5)x0,5x540.000 } – {5x540.000 +(21-5)x0,5x540.000 } = 12,5 x 540.000 – 8 x 540.000 = 2.430.000 ng - Sau khi giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng t 31% tr lên thì ư c hư ng tr c p h ng tháng theo hư ng d n t i kho n 7 M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH, trong ó m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i; m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i ư c tính theo s năm óng b o hi m xã h i và ti n lương tháng óng b o hi m xã h i ã tính hư ng tr c p m t l n trư c ó. Ví d 6: Cũng trư ng h p ng chí thư ng úy Lê ăng B y nêu t i ví d 5. Tháng 02/2009 do thương t t tái phát, ng chí Lê ăng B y ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 35%. Gi s m c lương t i thi u chung t i tháng 02/2009 là 540.000 ng/tháng, ng chí Lê ăng B y ư c hư ng m c tr c p h ng tháng như sau: - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i (35%) là: 0,3 x 540.000 + (35-31) x 0,02 x 540.000 = 162.000 + 43.200 = 205.200 ng/tháng. - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i ( ư c tính n tháng 5/2007) là: 0,005 x 3.078.000 + (14-1) x 0,003 x 3.078.000 = 15.390 + 120.042 = 135.432 ng/tháng. - M c tr c p h ng tháng c a ng chí Lê ăng B y là: 205.200 + 135.432 = 340.632 ng/tháng. a4) i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p h ng tháng quy nh t i i u 22 Ngh nh s 68/2007/N -CP, khi giám nh l i có m c suy gi m kh năng lao ng thay i thì m c tr c p h ng tháng m i ư c tính theo quy nh t i kho n 7 M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP- BCA-BL TBXH, trong ó m c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i; m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i là m c hi n hư ng. Ví d 7: Cũng trư ng h p ng chí thư ng úy Lê ăng B y nêu t i ví d 5 nhưng m c suy gi m kh năng lao ng do H i ng giám nh y khoa k t lu n ngày
 7. 14/9/2007 là 31%, ang ư c hư ng tr c p tai n n lao ng h ng tháng theo i u 22 Ngh nh s 68/2007/N -CP, trong ó m c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i hi n hư ng là 135.432 ng/tháng. Do thương t t tái phát, tháng 02/2009 ng chí Lê ăng B y ư c giám nh l i, m c suy gi m kh năng lao ng m i là 40%. Gi s m c lương t i thi u chung t i tháng 02/2009 là 540.000 ng/tháng, ng chí Lê ăng B y ư c hư ng m c tr c p h ng tháng như sau: - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i (40%) là: 0,3 x 540.000 + (40-31) x 0,02 x 540.000 = 162.000 + 97.200 = 259.200 ng/tháng. - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i là m c hi n hư ng b ng 135.432 ng/tháng. - M c tr c p h ng tháng c a ng chí Lê ăng B y là: 259.200 + 135.432 = 394.632 ng/tháng. a5) M c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng ư c giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng quy nh t i i m này ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng có k t lu n giám nh l i c a H i ng giám nh y khoa. b) Giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng: i u ki n giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng quy nh t i kho n 2 i u 41 Lu t B o hi m xã h i. M c tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p i v i ngư i lao ng ư c giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng ư c hư ng d n như sau: i v i ngư i lao ng ã hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m t l n ho c h ng tháng mà t ngày 01 tháng 01 năm 2007 tr i b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p m i thì tùy thu c vào m c suy gi m kh năng lao ng do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau khi giám nh t ng h p gi i quy t tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p theo quy nh t i kho n 6, kho n 7 M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH, trong ó: b1) M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i ư c tính theo m c lương t i thi u chung t i tháng ra vi n c a l n i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng ho c t i tháng có k t lu n giám nh t ng h p c a H i ng giám nh y khoa n u không ph i i u tr n i trú. b2) M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i sau khi giám nh t ng h p ư c tính theo s năm óng b o hi m xã h i và ti n lương tháng óng b o hi m xã
 8. h i c a tháng li n k trư c khi ngh vi c i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng. Ví d 8: ng chí ng Văn Hùng, nhân viên Ban Cơ y u Chính ph , b tai n n lao ng tháng 5/2007, m c suy gi m kh năng lao ng là 32%, ang ư c hư ng tr c p tai n n lao ng h ng tháng theo i u 22 Ngh nh s 68/2007/N -CP. Tháng 01/2009 ng chí ng Văn Hùng b tai n n lao ng l n 2, ư c i u tr t i b nh vi n. Sau khi i u tr n nh, tháng 02/2009 ư c ra vi n v ơn v ti p t c công tác, tháng 3/2009 ư c giám nh t ng h p t i H i ng giám nh y khoa v i m c suy gi m kh năng lao ng sau khi giám nh t ng h p là 36%. Tính n tháng 12/2008 ng chí ng Văn Hùng có 15 năm 6 tháng óng b o hi m xã h i, m c ti n lương óng b o hi m xã h i tháng 12/2008 là 2.452.950 ng (h s 3,95; thâm niên ngh 15%), gi s m c lương t i thi u chung t i tháng 02/2009 là 540.000 ng/tháng, tr c p h ng tháng c a ng chí ng Văn Hùng sau khi giám nh t ng h p ư c tính như sau: - M c tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao ng m i (36%) sau khi giám nh t ng h p là: 0,3 x 540.000 + (36-31) x 0,02 x 540.000 = 162.000 + 54.000 = 216.000 ng/tháng. - M c tr c p tính theo s năm óng b o hi m xã h i (tính n tháng 12/2008) là: 0,005 x 2.452.950 + (15-1) x 0,003 x 2.452.950 = 12.265 + 103.024 = 115.289 ng/tháng. - M c tr c p h ng tháng c a ng chí ng Văn Hùng là: 216.000 + 115.289 = 331.289 ng/tháng. c) Th i i m hư ng tr c p: - Th i i m hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau khi giám nh l i m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính k t tháng có k t lu n c a H i ng giám nh y khoa; - Th i i m hư ng tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau khi giám nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao ng ư c tính k t tháng ngư i lao ng i u tr xong, ra vi n c a l n i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p sau cùng ho c t i tháng có k t lu n giám nh t ng h p c a H i ng giám nh y khoa n u không ph i i u tr n i trú. d) Trách nhi m th c hi n:
 9. Theo ngh c a Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p ngư i lao ng, B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m gi i thi u ngư i lao ng n H i ng giám nh y khoa giám nh l i ho c giám nh t ng h p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p”. 2. S a i, b sung kho n 8 M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “8. C p phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình Vi c c p phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình cho ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p quy nh t i i u 24 Ngh nh s 68/2007/N -CP th c hi n như sau: Ngư i lao ng b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p mà b t n thương các ch c năng ho t ng c a cơ th thì tùy theo tình tr ng thương t t, b nh t t ư c c p ti n mua các phương ti n tr giúp sinh ho t và d ng c ch nh hình theo ch nh t i các cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng thu c ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i ho c c a b nh vi n c p t nh, thành ph tr lên (g i t t là cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng), c th như sau: a) Ch c p ti n mua phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình: a1) i v i ngư i b c t chân, c t tay, b li t: - Ngư i b c t chân ư c c p ti n mua chân gi , niên h n là 3 năm (n u cư trú mi n núi, vùng cao thì niên h n là 2 năm); m i năm ư c c p thêm 170.000 ng mua các v t phNm ph ; - Ngư i b m t c bàn chân ho c n a bàn chân không có kh năng l p chân gi ho c b ng n chân, bàn chân b l ch v o ư c c p ti n mua m t ôi gi y ch nh hình ho c m t ôi dép ch nh hình, niên h n là 2 năm; - Ngư i b c t tay ư c c p ti n mua tay gi , niên h n là 5 năm; m i năm ư c c p thêm 60.000 ng mua các v t phNm ph ; - Ngư i b li t toàn thân ho c li t n a ngư i ho c li t 2 chân ho c c t c 2 chân không còn kh năng t di chuy n thì ư c c p ti n m t l n mua m t chi c xe lăn ho c xe l c; m i năm ư c c p thêm 300 ng b o trì phương ti n. M c ti n ư c c p mua phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình th c hi n theo B ng giá phương ti n tr giúp và d ng c ch nh hình trong ph l c kèm theo Thông tư này. a2) i v i ngư i b h ng m t, gãy răng, b i c: - Ngư i b h ng m t ư c c p ti n m t l n l p m t gi theo ch ng t th c t c a cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng nơi i u tr ;
 10. - Ngư i b gãy răng ư c c p ti n làm răng gi v i m c giá 1.000.000 ng/1 răng, niên h n là 5 năm; - Ngư i b i c c 2 tai ư c c p 500.000 ng mua máy tr thính, niên h n là 3 năm. b) Ch thanh toán ti n tàu, xe: Ngư i lao ng quy nh t i i m a nêu trên ư c thanh toán m t l n ti n tàu, xe i và v theo giá quy nh c a nhà nư c v i phương ti n giao thông ph thông t nơi cư trú ho c t nơi làm vi c n cơ s ch nh hình, ph c h i ch c năng g n nh t. c) Trách nhi m c a B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph : - C p gi y gi i thi u t i các cơ s ch nh hình và ph c h i ch c năng cho ngư i ang tr c ti p qu n lý, thu c di n ư c trang c p i làm các phương ti n phù h p v i ch c năng b t n thương; - C p ti n mua các phương ti n ư c trang c p và ti n c p thêm theo quy nh t i i m a nêu trên; thanh toán ti n tàu xe i l i theo quy nh t i i m b nêu trên”. 3. B sung kho n 10 vào M c III Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP- BCA-BL TBXH như sau: “10. Ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e sau khi i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p Ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e sau khi i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p quy nh t i kho n 1 i u 28 Ngh nh s 68/2007/N -CP, th c hi n như sau: Trong kho ng th i gian 60 ngày, tính t ngày có k t lu n c a H i ng giám nh y khoa mà s c kh e còn y u thì ngư i lao ng ư c ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e. Th i gian và m c hư ng dư ng s c, ph c h i s c kh e th c hi n theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 28 Ngh nh s 68/2007/N -CP.” IV. CH HƯU TRÍ 1. B sung i m e vào kho n 6 M c IV Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “e) Trong th i gian tham gia b o hi m xã h i, ngư i lao ng có t hai giai o n tr lên thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do nhà nư c quy nh thì vi c tính bình quân ti n lương khu v c nhà nư c ư c tính theo quy nh t i các i m a, b, c và d nêu trên ph thu c vào th i i m u tiên ngư i lao ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c. Ví d 9: ng chí trung úy CN Mai Th H ng, có di n bi n quá trình tham gia b o hi m xã h i như sau:
 11. - T tháng 02/1994 n tháng 12/2003 là giáo viên trư ng trung h c cơ s ; - T tháng 01/2004 ngh vi c không tham gia b o hi m xã h i, b o lưu th i gian tham gia b o hi m xã h i trư c ó (9 năm 11 tháng); - Tháng 9/2006 ư c tuy n d ng vào ơn v quân i, chuy n x p lương trung c p nhóm 1, b c 3, h s lương 4,10, phiên quân hàm trung úy CN. Như v y, sau này khi gi i quy t ch b o hi m xã h i, m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i tính lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu ho c tr c p m t l n khi ph c viên ư c tính bình quân ti n lương tháng c a 5 năm cu i (60 tháng) trư c khi ng chí Mai Th H ng ngh hưu ho c ph c viên (do th i i m u tiên ng chí H ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c là vào tháng 02/1994.” 2. B sung kho n 10, kho n 11, kho n 12 vào M c IV Ph n A Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH như sau: “10. i v i nh ng trư ng h p ngư i lao ng b k t án tù giam t ngày 01 tháng 01 năm 1995 tr i ho c xu t c nh trái phép ho c b tòa án tuyên b là m t tích, sau khi ch p hành xong án ph t tù giam ho c v nư c nh cư h p pháp ho c ư c tòa án tuyên b m t tích tr v , n u chưa ư c gi i quy t ch b o hi m xã h i cho th i gian tham gia b o hi m xã h i trư c ó thì cơ quan, ơn v cũ có trách nhi m báo cáo B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph c p s b o hi m xã h i (n u chưa ư c c p s b o hi m xã h i) và gi i quy t ch hưu trí ho c ch tr c p b o hi m xã h i m t l n ho c b o lưu th i gian công tác trư c ó, gi i thi u v b o hi m xã h i t nh, thành ph nơi cư trú h p pháp ti p nh n và gi i quy t ch theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. 11. Ngư i lao ng ã ư c hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng, có th i gian gián o n không lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng mà không y quy n cho ngư i khác lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng, ư c ti p t c hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng, ngư i lao ng có ơn ngh nêu rõ lý do gián o n lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng và có xác nh n c a chính quy n a phương nơi cư trú v vi c không b ph t tù giam ho c không xu t c nh trái phép ho c không b tòa án tuyên b là m t tích trong th i gian không lĩnh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng. Nh ng tháng chưa nh n lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng i v i trư ng h p ngư i lao ng có i u ki n trên ư c cơ quan b o hi m xã h i hoàn tr theo m c lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng theo quy nh t ng tháng ó, không bao g m ti n lãi. 12. i v i ngư i b t m d ng hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng quy nh t i i u 62 Lu t B o hi m xã h i thì th i i m ti p t c hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i h ng tháng ư c tính k t tháng li n k sau tháng ngư i b k t án tù giam ch p hành xong án ph t tù giam, ho c tháng ngư i ư c tòa án tuyên b là m t tích tr v (theo ngày tháng ghi trong quy t nh) ho c tháng ngư i xu t c nh tr v nh cư h p pháp (theo ngày tháng nh p c nh)”.
 12. V. I U KHO N THI HÀNH 1. S a i, b sung kho n 7 Ph n C Thông tư liên t ch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA- BL TBXH như sau: “7. Căn c vào các quy nh ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e t i Ngh nh s 152/2006/N -CP, Ngh nh s 68/2007/N -CP, hư ng d n t i Thông tư s 19/2008/TT-BL TBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và hư ng d n t i Thông tư này, B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n cho phù h p v i c i m t ch c c a B , ngành mình”. VI. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh t i Thông tư này v ch tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; ch hưu trí ư c áp d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2007. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v ph n ánh v liên B xem xét, hư ng d n gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG KT. B TRƯ NG B B L TBXH AN QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TH TRƯ NG TR C THƯ NG TƯ NG THƯ NG TƯ NG àm H u c Nguy n Văn ư c Nguy n Khánh Toàn Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - VPTƯ ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S L -TBXH, s Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - BHXH Vi t Nam; - Công báo; Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Các ơn v tr c thu c B Qu c phòng; - Lưu VT: BQP, BCA, BL TBXH.
 13. PH L C (Kèm theo Thông tư liên t ch s 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BL TBXH ngày 12/01/2009 c a B Qu c phòng, B Công an, B Lao ng – Thương binh và Xã h i) B NG GIÁ PHƯƠNG TI N TR GIÚP VÀ D NG C CH NH HÌNH (Quy nh t i Thông tư liên t ch s 17/2006/TTLT-BL TBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B Y t ) S Lo i d ng c S ti n ( )/1 niên TT h n ư cc p 1 Chân tháo kh p hông 3.186.000 2 Chân trên 1.488.000 3 Chân tháo kh p g i 1.864.000 4 Chân tháo kh p bàn 1.165.000 5 Chân dư i dây eo s 8 1.088.000 6 Chân dư i có bao da ùi 1.115.000 7 N p hông 1.047.000 8 N p ùi 603.000 9 N p c ng chân 476.000 10 Giày ch nh hình 862.000 11 Dép ch nh hình 504.000 12 Tay tháo kh p vai 1.884.000 13 Tay trên 1.733.000 14 Tay dư i 1.314.000 15 Xe l c 2.738.000 16 Xe lăn tay g p 1.945.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản