Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn é  s è  02/TTL B   ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t ­  é   © y  d ù n g   é  T h ­  B c § BX ­ B ¬ n g  m ¹ i n g µ y 25 th¸ng 2 n¨ m  1997 h í ng d É n th ù c hi Ö n  Q u y  ch Õ   Ê u  th Ç u ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh    ®Þ 43/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ)   Ch ph Quy  Õ   u   Çu  îc ban  µnh  Ìm  ch ®Ê th ®   h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 43/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  íim ôc   ch  c Ch ph v   ®Ý b¶o  ¶m   Ýnh  ® t kh¸ch quan, c«ng    b»ng  µ  èng  Êt    ¹t®éng  u   Çu    ¹m    µn  èc  Ò     v th nh c¸c ho   ®Ê th trªnph vito qu v c¸c lÜnh  ùc:tuyÓn  än   Ên, mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ   µ  ©y  ¾p  ùc hiÖn  v  ch t v   s v      v x l th   trªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    n  ho x∙h   ngh Vi   Thùc  Ön  Òu  cña  hi §i 3  NghÞ   nh  ®Þ 43/CP  µ  Òu  cña  v §i 46  Quy  Õ   u   ch ®Ê thÇu,Liªnbé  é   Õ   ¹ch vµ  Çu     é   ©y  ùng    é   ¬ng  ¹ihíng dÉn       B K ho   § t­ B X d ­ B Th m    chung  ét  è  éi dung  ñ  Õu  ña  m sn  ch y c Quy  Õ   u   Çu      é   µnh,  ch ®Ê th ®Ó c¸c B ng ®Þa  ¬ng  µ  ¬  ë  èng  Êt thùc hiÖn. ph v c s th nh     P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Ph¹m      ông    vi¸p d Quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th bao  å m   ÷ng  i t ng ® îcquy  g nh ®è  î     ®Þnh  ¹ ®iÒu  cña  t i 2  Quy  Õ   u  Çu,nay  íng dÉn  ô  Ó    ch ®Ê th   h  c th nh sau:   a. C¸c  ù  ®Ç u    ® îc ngêi cã  Èm   d ¸n  t     th quyÒn quyÕt  nh   u    phª ®Þ ®Ç t   duyÖt  theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  42/CP  µ nh÷ng  ù  do  µ   íc c©n  i  èn  u   , nh÷ng  ù    l  d ¸n  Nh n   ®è v ®Ç t   d ¸n thuéc    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,nh÷ng  ù  do  µ   íc b¶o    èn  µ  Nh n   d ¸n  Nh n   l∙nh v v nh÷ng  ù   sö  ông  d ¸n  d c¸c  nguån  èn  v ODA  theo NghÞ   nh   ®Þ 20/CP  µy  ng 15/3/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph b. C¸c  ù  ®Ç u    ªndoanh  ña    d ¸n  t li   c doanh  nghiÖp  µ   íc ViÖt Nam   ã  Nh n     c møc  ãp  èn  g v ph¸p  nh  õ 30%   ëlªnlµnh÷ng  ù    ∙  îcc¸c c¬  ®Þ t  tr       d ¸n ® ®     quan  ã  c thÈm  Òn  Êp  Êy phÐp  u    quy c gi   ®Ç ttheo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h c.§Êu  Çu    ùa chän  i t¸cdù    ªndoanh  µ  îp t¸ckinh doanh,   th ®Ó l   ®è     ¸n li   vh       dù    ¸n 100%   èn  ícngoµi, ù    ùc hiÖn  v n    ¸n th   d theo ph¬ng    thøc BOT     hoÆc   ® ­ BT  îc¸p dông     theo c¸cquy  nh     ®Þ riªng. d. Ngoµi nh÷ng  ù  nãi trªntuy kh«ng  ¾t  éc  ng      d ¸n        b bu nh khuyÕn  Ých  kh ¸p dông    Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 2.H×nh    thøc lùachän  µ  Çu.    nh th a.  Êu  Çu  éng  i H×nh  § th r r∙   : thøc  u   Çu  µy  îc khuyÕn  Ých    ®Ê th n ®   kh ¸p dông  nh»m   ttÝnh  ¹nh  ®¹   c tranh cao    ¬  ë    trªnc s tham    ña  Òu  µ  Çu. gia c nhi nh th   Tuy  nhiªn,h×nh    thøc  µy  îc¸p dông  ú theo  õng  ù    ô  Ó  n ®    tu   t d ¸n c th trong ph¹m    vim ét  a  ¬ng,m ét  ïng,li   ïng,toµn  èc    ®Þ ph   v   ªnv   qu hoÆc   èc  Õ. qu t
 2. 2 b. §Êu  Çu  ¹n  Õ:  ×nh    th h ch H thøc ®Êu  Çu  µy  îc¸p dông    th n ®     trong c¸ctr    ­ êng  îp sau: h  ­ ChØ   ã  ét  è  µ  Çu  ¸p    c m s nh th ® øng  îcyªu cÇu  ña  å  ¬  êi  Çu  ­ ®   c h s m th nh ng  èi Óu ph¶icã  nhµ  Çu  ã  t  thi     3  th c kh¶  n¨ng  tham  gia. ­C¸c  ån  èn  ö  ông  ã    Çu  Õn hµnh  u  Çu  ¹n chÕ.   ngu v s d c yªu c ti   ®Ê th h   ­Do    Çu  Ò   Õn ®é   ùc hiÖn  ù    îcngêicã  Èm  Òn  Õt    yªu c v ti   th   d ¸n ®     th quy quy ®Þnh  u    Êp  Ën. ®Ç tch thu c. ChØ   nh  Çu: H×nh    ®Þ th   thøc chØ   nh  Çu  îc ¸p  ông  ®Þ th ®   d theo  Òu  §i 30  ña  Òu  Ö  c §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3.S¬  Ón  µ  Çu   tuy nh th a. ViÖc  ¬  Ón  µ  Çu  îc¸p dông  i víic¸c gãithÇu  ©y  ¾p  ã    s tuy nh th ®     ®è         xlc gi¸trÞ tõ 100  û ®ång  ëlªn;c¸c gãithÇu  Ët tthiÕtbÞ   ã    Þ trªn200  û      t  tr         v      c gi¸tr     t  ®ång  hoÆc   ã  c c«ng  nghÖ  phøc  ¹p.Nh÷ng  ãi thÇu  ã    Þ díimøc     t  g  c gi¸tr     quy ®Þnh  trªn,  m êi  Çu  ã  Ó  Õn hµnh  ¬  Ón  µ  Çu,n Õu  Çn  Õt. bªn  th c th ti   s tuy nh th   c thi   Néi dung    ícs¬  Ón  µ  Çu  ùc hiÖn    c¸c b   tuy nh th th   theo  Òu  vµ  Çn  (Phô  §i 26  ph A  lôcII   ña    Ic Quy  Õ   u  Çu. ) ch ®Ê th §èivíi   ãithÇu  ©y  ¾p  chøc  u  Çu  èc  Õ,c¸cnhµ  Çu  ­    g  c¸c x l tæ  ®Ê th qu t     th n íc ngoµi ph¶i cã        v¨n b¶n cam   Õt  ªndoanh  t  Êt  íim ét  µ  Çu  Öt k li   Ý nh v   nh th Vi   Nam. Hå   ¬  ¬  Ón  µ  Çu  bªn  êi  Çu  Ëp  s s tuy nh th do  m th l hoÆc   thuªc¸c c¬      quan  chuyªn  m«n     Óu  Ò   u   Çu  µ  Ünh  ùc  am hi v ®Ê th v l v chuyªn  m«n   ña  ãi thÇu  c g  hoÆc   chøc   Ên  ã  Êy  Ðp  tæ  tv c gi ph kinh doanh    hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò   h ngh lËp. Bªn  êi  Çu  ã    m th c tr¸ch nhiÖm   ×nh  êi cã  Èm     tr ng   th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ ®Ç u    thoÆc   Êp  îc uû  Òn  c ®   quy phª  Öt  å  ¬  ¬  Ón  íc khith«ng    duy h s s tuy tr     b¸o m êi  ¬  Ón. s tuy b. §èivíi   ãithÇu  íi        g c¸c d   møc  c¸c quy  nh      ®Þ trªntuy kh«ng  ùc hiÖn  ¬  th   s tuyÓn,nhng    trong hå  ¬  êi  Çu    s m th ph¶iyªu  Çu  µ  Çu  ép      µiliÖu   c nh th n ®ñ c¸c t     quy  nh  ¹  Òu    ôc  cña  ®Þ ti§i 6, M 2  Quy  Õ   u   Çu  Ò   iÒu  Ön  ù  Çu, ch ®Ê th v ® ki d th   vµ    kª khain¨ng  ùckinh nghiÖm     l    theo    É u   Óu  è            vµ      c¸c m bi s 2, 3, 4, 5, 6, 7  8, 9 (nÕu  ã) trong phô  ôc II  Çn  kÌm  c    l  I (Ph A)  theo Quy  Õ   u   Çu    ã    ch ®Ê th ®Ó c c¨n cø xem   Ðt  Ò   Æt   µnh  Ýnh, ph¸p  ý vµ  xvm h ch   l   kh¶  n¨ng  ùc  Ön  îp  ng  th hi h ®å cña  µ  Çu  íc khi ®¸nh    µ  Õp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu. Riªng  É u   nh th tr     gi¸v x h c¸c h s d th   m biÓu  è  ® îchiÖu  s 3    chØnh  ¹ theo  ôc    l i m VII,kho¶n    iÓ m     ña  2.4,® (d)c Th«ng   t nµy    ïhîp víi Õ     Õ     Ön  µnh. ®Ó ph       ch ®é k to¸nhi h 4.¦u®∙inhµ  Çu       th trongníc   Nhµ   Çu  th trong níctham    u   Çu  èc  Õ  ¹  Öt Nam   Õu  óng    gia ®Ê th qu t t i Vi   n tr   thÇu  Ï® îchëng    Ýnh  s    c¸cch s¸ch u  ∙itheo c¸cquy  nh   ®     ®Þ riªngcña  µ   íc.   Nh n 5.Gi¸xÐt thÇu     §èivíi®Êu   Çu  ©y  ¾p,bªn  êi     th x l   m mua   Çu  th ph¶isö  ông    Ðt thÇu   d gi¸x   ®Ó   µm  l c¨n  ®¸nh    å  ¬  ù  Çu. Gi¸ xÐt  Çu  µy  cø  gi¸h s d th     th n ph¶i ® îc ngêi cã      
 3. 3 thÈm   Òn  Õt  nh  u    quy quy ®Þ ®Ç t hoÆc   Êp  îc uû  Òn  Õt  nh    c ®   quy quy ®Þ sau thêi®iÓ m   Õt  ¹n  ép  Çu  µ  ícthêi®iÓ m   ë   Çu.§èivíi u  Çu    h h n th v tr     m th       ®Ê th mua   s ¾ m   Ët tthiÕtbÞ   v      hoÆc   Ón  än   Ên, bªn  êi  Çu  ã  Ó  ö  ông    tuy ch tv   m th c th s d gi¸ xÐt thÇu  ú theo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng dù    tu     ki c th c t   ¸n. Gi¸xÐt thÇu  îcx¸c®Þnh     ®   theo nh÷ng    sau:   c¨n cø  ­Yªu  Çu  µ  ÷ng    c v nh chØ  Én  trong hå  ¬  êi  Çu. d nªu    s m th ­Tæng  ù      d to¸nhoÆc   ù    ∙  îcduyÖt. d to¸n® ®   ­ Tæng    møc  u    ña  ù    Õu  a  ã  ®Ç tc d ¸n n ch c tæng  ù    d to¸nhoÆc   ù    ­ d to¸n® îcduyÖt.   Gi¸xÐt thÇu     ph¶in»m     trong ph¹m    ña    vic tæng  ù    d to¸nhoÆc   ù    µ  d to¸nv kh«ng  µm  îttæng  l v  møc  u    ña  ù    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç tc d ¸n ® ®     Gi¸tróngthÇu      kh«ng  îcvît   Ðt thÇu  ∙  îcquyÕt ®Þnh. ®   x  gi¸ ®®     6.Thñ  ëng  ¬    tr c quan  ã  Èm  Òn c th quy Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ã  Èm   Òn  µ c¸c cÊp  îc quy  nh  ¹  Òu    c th quy l    ®  ®Þ ti§i 7 cña  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ,cã    Ch ph   tr¸chnhiÖm   µ  Òn  ¹n  îcquy    v quy h®  ®Þnh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña  t  i 4  42  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th P h Ç n  thø h ai Tr × n h t ù th ù c hi Ö n  ® Ê u  th Ç u I. h u È n  b Þ  ® Ê u  th Ç u  C Néi dung      c¸cc«ng  Öc  Èn  Þ  u  Çu  vi chu b ®Ê th bao  å m: g ­K Õ   ¹ch ®Êu  Çu.   ho   th ­Nh ©n  ù.   s ­Hå   ¬  êi  Çu.   s m th ­TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu.    ® gi¸h s d th 1.K Õ   ¹ch ®Êu  Çu   ho   th Néi dung tæng qu¸tcña  Õ   ¹ch  u   Çu  îc quy  nh  ¹  Òu      K ho ®Ê th ®   ®Þ ti §i 5 cña  Quy  Õ   u  Çu,nay  íng dÉn  ô  Ó    ch ®Ê th   h  c th nh sau: 1.1.Ph ©n    chiagãithÇu    ­G ãi thÇu  µc¨n cø    chøc  u  Çu  µ  Ðt thÇu.ViÖc  ©n     l     ®Ó tæ  ®Ê th v x     ph chia  dù  thµnh  ãi thÇu  ¸n  g  ph¶i hîp  ý,tr c h Õt    l   í  ph¶i c¨n  vµo    cø  c«ng nghÖ,  Ýnh  t chÊt hoÆc   ×nh  ù thùc hiÖn  ù    ãi  Çu    tr t    d ¸n.G th ph¶i® îc ph©n     chia theo      quy m«   îp lývµ  ¶m   h    ® b¶o  Ýnh  ng  é  ña  ù    ñ   u    t ®å b c d ¸n.Ch ®Ç t kh«ng  îc ph©n  ®  chia dù  thµnh    ãi thÇu    ¸n  c¸c g   qu¸  á  õm ét  è  êng  îp  Æc   Öt)lµm  nh (tr   s tr h® bi   gi¶m  Ýnh  îp lýcña  ù    µ  µm      Ý  u  Çu. t h    d ¸n v l t¨ngchiph ®Ê th
 4. 4 ­ Gi¸ trÞ dù  Õn  ña  ãi thÇu        ki c g   kh«ng  îc vîtdù  ®     to¸n (nÕu  ãi thÇu  µ   g  l  m ét  ¹ng  ôc)  µ  h m v tæng    Þ c¸c gãi thÇu  gi¸tr       kh«ng  îc vîttæng  ®   møc   u     ®Ç t hoÆc   tæng  ù    Õu  ã)®∙  îcphª duyÖt. d to¸n(n c   ®     ­ §èivíi Ón  än   Ên, gi¸trÞ dù  Õn  ña  ãithÇu    theo       tuy ch tv       ki c g   c¨n cø  møc   íctÝnh  víi   so   tæng  møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®     1.2.Ph¬ng    thøc thùc hiÖn  îp ®ång     h  ViÖc  ùc chän  ¬ng  l  ph thøc  ùc  Ön  îp  ng  th hi h ®å ph¶i c¨n  theo  Ýnh    cø  t chÊt,quy    m«,  êigian thùc hiÖn..  ña  õng gãithÇu. th       . ct    a.Hîp  ng  ängãi(theo gi¸kho¸n gän):   ®å tr          §èivíic¸c gãithÇu  ã  iÒu  Ön    nh  Ýnh    èil ng,sè îng        c® ki x¸c ®Þ ch x¸c kh  î   l   vµ    t¹  êi®iÓ m   u  Çu  × ph¸p    ông  gi¸c¶  i   th ®Ê th th   ¸p d theo  ¬ng  ph thøc  îp ®ång  h  trän gãi.Trong    ×nh thùc hiÖn     qu¸ tr     kh«ng  îcthay ® æi    ®∙  ®    gi¸c¶  tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång. §èivíic¸c ph¸tsinh kh«ng                ph¶ido  µ  Çu  ©y    ×    nh th g ra th ph¶i  ® îc ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u   hoÆc   Êp  îc uû  Òn        th quy quy ®Þ ®Ç t c ®   quy phª duyÖt b»ng      v¨n b¶n. b.Hîp  ng  ã  iÒu    ®å c ® chØnh  gi¸: b.1.Ph¹m      ông:   vi¸p d ­ Nh÷ng  ãithÇu    g  bao  å m   ÷ng  Çn  Öc  g nh ph vi hoÆc   ¹ng  ôc  h m kh«ng  ã  c ®iÒu  Ön  ki x¸c  nh   Ýnh  ®Þ ch x¸c  èi l ng  kh  î hoÆc   è îng  ¹  êi®iÓ m   u   s l t ith   ®Ê thÇu. ­ Nh÷ng  ãithÇu  ã  êigian thùc hiÖn  t  Êt trªn12    g  c th       Ý nh     th¸ngvµ  ã  Õn    c bi ®éng  Ò     i  íi3  Õu  è  ñ  Õu  µ nguyªn  Ët  Öu,thiÕtbÞ   µ    v gi¸®è v   y t ch y l  v li     v lao ®éng. b.2.Nguyªn  ¾c    ông:   t ¸p d ­ Bªn  êi  Çu    m th chØ  îc ¸p  ông  ¬ng  ® d ph thøc  îp  ng  ã  iÒu  h ®å c® chØnh  gi¸®èi  íinh÷ng  ãithÇu  ∙  îc phª  Öt    v  g  ®®  duy trong kÕ   ¹ch  u   Çu    ho ®Ê th hoÆc   ®∙  îcngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt. ®    th quy quy   ®Ç tphª duy ­ ChØ     ông  i víi ÷ng  èil ng hoÆc   è îng ph¸tsinh (t¨nghoÆc     ¸p d ®è     nh kh  î   sl         gi¶m)  kh«ng ph¶ido  µ  Çu  ©y    îcc¸c bªn  ªnquan    Ën  µ  îc   nh th g ra,®     li   x¸c nh v ®   ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u      th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. Nh÷ng  èil ng hoÆc   è  ph   kh  î   s l ng ph¸tsinh do  µ  Çu  ©y    × kh«ng  îcxem   Ðt. î      nh th g ra th   ®  x ­ Gi¸trÞ®iÒu      chØnh  ña  îp ®ång  c h  kh«ng  îcvîttæng  ù    ®   d to¸nhoÆc   ù  d to¸n®∙  îcduyÖt.Gi¸trÞ ®iÒu   ®      chØnh  ña  µn  é  ù    c to b d ¸n kh«ng  îcvîttæng  ®   møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®       b.3.§iÒu  Ön  µ    ki v c«ng  thøc ®iÒu    chØnh: Trong  å  ¬  êi  Çu  h s m th ph¶i quy  nh   ô  Ó  Ò   iÒu  Ön    îc   ®Þ c th v ® ki ®Ó ®   ®iÒu chØnh      Çn  Öc  gi¸, ph c¸c vi hoÆc   ¹ng  ôc  îc®iÒu  h m ®  chØnh    í h¹n  gi¸,   gi i ®iÒu  chØnh  µ  v c«ng  thøc ®iÒu    chØnh gi¸. c.Hîp  ng  ×a    ®å ch kho¸ traotay:§èivíi ÷ng  ù    ùc hiÖn           nh d ¸n th   theo  ×nh  h thøc  u   Çu  µn  é  ù    Õu  ñ  u    ®Ê th to b d ¸n n ch ®Ç t kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng qu¶n  ýth× l    ® îc ¸p  ông  ¬ng   d ph thøc  îp  ng  ×a  h ®å ch kho¸ trao tay nhng       ph¶i® îc ngêi cã       thÈm  Òn  Õt  nh  u    quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. Tuú  ph   theo  iÒu  Ön  µ  Ýnh  Êt ® ki v t ch   cô  Ó  ña  õng  ù    ñ  u    cã  Ó  dông  th c t d ¸n, ch ®Ç t th ¸p  theo  îp  ng  än gãi h ®å tr     hoÆc   ã  iÒu  c® chØnh    gi¸theo quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     µ    ãitrªn.   ®Þ t    i (a)v (b)n  
 5. 5 1.3.Ph¹m    êigian cña  Õ   ¹ch ®Êu  Çu:   vith     k ho   th Bªn  ¹nh  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  c k ho   th tæng  Ó  ña  µn  é  ù    i víi   ù  th c to b d ¸n,®è     d c¸c ¸n  ã  êigian  ùc hiÖn    c th   th   c¸c c«ng  Öc  u   Çu    th¸ng (2  vi ®Ê th trªn24    n¨m)  Çn  c lÇn îtx¸c ®Þnh  Õ   ¹ch  u   Çu    Õtcho  n¨m  l    k ho ®Ê th chiti   1  hoÆc   èi®a   n¨m   t   2  m ét    µm  ¬  ë  ×nh duyÖt. ®Ó l c s tr   1.4.Tr×nh  Öt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu   duy   ho   th K Õ   ¹ch  u   Çu  bªn  êi  Çu  Ëp  ho ®Ê th do  m th l ph¶i® îcngêicã  Èm  Òn       th quy quyÕt ®Þnh  u      Öt:   ®Ç tphª duy +  èi víidù   cã  ö  ông  èn  µ   íc:ngêi cã  Èm   §     ¸n  s d v Nh n     th quyÒn  quyÕt  ®Þnh  u    îcquy  nh  ¹ m ôc  §iÒu  cña  Òu  Ö  ®Ç t®   ®Þ t i 1  7  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng.Riªng ®èi víic¸c gãithÇu  éc dù    ã m   thùc hiÖn             thu   ¸n nh A,    theo  Òu    §i 42 cña  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th +  èivíi ù    ªndoanh  §     ¸n li   d (trong ®ã     doanh  nghiÖp  µ   ícViÖt Nam   ã  Nh n     c møc   ãp  èn  g v ph¸p  nh  õ 30%   ë lªn)  Õ   ¹ch  u   Çu  Héi  ng   ®Þ t  tr   :k ho ®Ê th do  ®å qu¶n  Þcña  tr   doanh  nghiÖp  ªndoanh    Öt trªnc¬  ë    Õn  li   phª duy     s ý ki tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . c B K ho   § t 2.Nh ©n  ù:   s 2.1.Ng êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u       th quy quy   ®Ç t Tr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña  êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u      v quy h c ng   th quy quy ®Þ ®Ç t ® îcquy  nh  ¹ ®iÒu  cña    ®Þ t i 42  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 2.2.Bªn  êi  Çu   m th Bªn  êi  Çu  ã  Ó  µchñ  u    m th c th l   ®Ç thoÆc   idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u   ®¹   h    ch ®Ç t cã    tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    ¹t®éng  u   Çu. Tr¸ch nhiÖm   µ  Òn     th   c¸c ho   ®Ê th     v quy h¹n cña  m êi  Çu  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña    bªn  th ®   ®Þ t i 40  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 2.3.Tæ     chuyªn giahoÆc    Ên  óp viÖc     tv gi   cho  m êi  Çu bªn  th §èi víic¸c dù  kh«ng  ã  u   Çu  Ón  än   Ên  ×        ¸n  c ®Ê th tuy ch t v th chØ   ã    c tæ chuyªn giahoÆc    Ên  óp viÖc     tv gi   cho  m êi  Çu. bªn  th Trêng  îp cã    Çu  h   yªu c ph¶ithuªtvÊn       (thaycho    chØ  nh  chuyªn gia ®Þ tæ     gióp  Öc) ®Ó   ùc hiÖn    vi   th   c¸c c«ng  Öc  vi theo  iÓ m   §iÒu  cña  ® 1  40  Quy  Õ   ch ®Êu   Çu, n Õu   ã    Ý   õ 500  iÖu ®ång  ë lªn,bªn  êi  Çu  th   c chiph t   tr   tr     m th ph¶i tæ    chøc  u   Çu  ®Ê th theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   u   Çu  µ    éi dung  ch ®Ê th v c¸c n   vÒ   Ón  än   Ên  ña  tuy ch tv c Th«ng   µy. tn 2.3.1.  ChØ   nh  chuyªn giahoÆc      Ên. ®Þ tæ     thuªtv Tæ  chuyªn    gia hoÆc    Ên  óp  Öc  tv gi vi cho  bªn  êi  Çu  îc thµnh  Ëp m th ®   l  hoÆc  thuª,cã    c¸c  Ö m   ô  nhi v quy  nh   ¹  ôc   §iÒu  vµ  ã    ®Þ t im 1,  40  c c¸c tr¸ch   nhiÖ m  Òn  ¹n  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  quy h ®   ®Þ t i 41  Quy  Õ   u  Çu,nay  íng ch ®Ê th   h  dÉn  ô  Ó    c th nh sau: a. §èivíic¸c gãithÇu  éc  ù  nhã m   B           thu d ¸n  A,  trong ®ã     bªn  êi  Çu  µ m th l   c¸c ban    qu¶n  ý dù  hoÆc     chøc  l   ¸n  c¸c tæ  chuyªn  tr¸chvÒ     qu¶n  ý ®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  ×  d th bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸chnhiÖ m     chØ   nh  chuyªn    ®Þ tæ  gia hoÆc   thuªtvÊn  óp viÖc  u  Çu.    gi   ®Ê th C¸c  chuyªn    îc ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    êi    gia ®     th quy quy ®Þ ®Ç t m ®Ó t vÊn  Ò   Öc  ¸nh    Õt  v vi ® gi¸k qu¶  ùachän  µ  Çu  Èm  nh  Õt  l  nh th (th ®Þ k qu¶  bªn  do 
 6. 6 m êi  Çu  ×nh)ph¶i thùc  Ön  ng  th tr     hi ®ó theo  ÷ng  nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 41  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th b.§èivíi   ãithÇu  éc dù    ã m     µ  ét  è  ãithÇu  ã       g c¸c thu   ¸n nh Cv m s g   c quy   m« nhá  íi tû®ång  éc c¸cdù    ã m   B  d  10    thu     ¸n nh A,  trong ®ã   m êi  Çu  µc¸cc¬    bªn  th l     quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  hoÆc     chøc  t  ã  c¸c tæ  Ý c kinh nghiÖ m   Ò     v qu¶n  lý ®Ç u    µ  ©y  ùng  ×  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    ã    tv x d th ng   th quy quy ®Þ ®Ç t c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én  h d bªn  êi  Çu  µnh  Ëp  chuyªn gia gióp  Öc  u   Çu  m th th l tæ     vi ®Ê th (bao  å m   c¸cchuyªn gia do  Êp  Õt  nh  u    êi)®Ó   Õn hµnh    g c¶        c quy ®Þ ®Ç tm   ti   tæ chøc  u  Çu  µ  ¸nh    Õp  ¹ng    µ  Çu. ®Ê th v ® gi¸,x h c¸cnh th 2.3.2. ¬   Êu  chøc    c tæ  C chuyªn giahoÆc    Ên    tv ­ Thµnh      viªn(hoÆc  ã m   µnh  nh th viªn)chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     Ên      v c¸c v ®Ò kü  Ët­c«ng  Ö. thu    ngh ­ Thµnh      viªn(hoÆc  ã m   µnh  nh th viªn)chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     Ên      v c¸c v ®Ò kinhtÕ  µichÝnh.   t  ­ Thµnh      viªn(hoÆc  ã m   µnh  nh th viªn)chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     Ên      v c¸c v ®Ò ph¸p lývµ    Ên        c¸cv ®Ò kh¸c(nÕu  Çn).   c Bªn  êi  Çu  Çn  ö  ét  tr ng    iÒu  µnh  m th c c m tæ  ë ®Ó ® h c«ng  Öc  ña    vi c tæ, tæng  îp vµ  Èn  Þ        ¸nh  . h   chu b c¸cb¸o c¸o ® gi¸. . 2.3.3.  C¸c    Çu  ùachän  yªu c l   chuyªn gia   ­Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n  ªnquan  n   ãithÇu   li   ®Õ g   ­Am   Óu  Ò     éidung  ô  Ó  ña  ãithÇu.   hi v c¸cn   c th c g   ­ Cã     kinhnghiÖm    trong c«ng      t¸cqu¶n  ýthùc tÒ  l    hoÆc   nghiªncøu.     ­Am   Óu    hi quy  ×nh tæ  tr   chøc  ¸nh    Ðt chän  Õt  ® gi¸,   x k qu¶  u  Çu. ®Ê th ­ Thµnh    chuyªn gia hoÆc    Ên    viªntæ     tv kh«ng  îctham    Èm  nh   ®  gia th ®Þ kÕt  qu¶  u  Çu. ®Ê th 2.3.4.  Tr¸chnhiÖm  ña    µnh    chuyªn giatvÊn   c c¸cth viªntæ       (Ngoµinh÷ng    quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 41  Quy  Õ   u  Çu) ch ®Ê th ­ Ph¶i t«n  äng    éi dung  µ    tr c¸c n   v yªu  Çu  ô  Ó  c c th nªu trong  å  ¬  êi  hsm thÇu  µ      Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ∙  îc ngêi cã  Èm   Òn  v c¸c tiªuchu ® gi¸h s d th ® ®     th quy quyÕt ®Þnh  u      ®Ç thoÆc   Êp  îcuû  Òn    Öt. c ®   quy phª duy ­ TuyÖt  i    ®è kh«ng  îc tiÕtlé c¸c th«ng    ã  ªnquan  n   ®        tinc li   ®Õ qu¸  ×nh tr   ®Êu  Çu  µ  Ðt thÇu  íi Êt cø  ×nh  th v x   d    h b thøc nµo.   ­ ViÖc  ¸nh    Õp  ¹ng  µ  Çu    ® gi¸, x h nh th ph¶ithùc sù      kh¸ch quan.X¸c  nh       ®Þ thø  ¹ng    ¬  ë  ¸nh    h trªnc s ® gi¸tæng  îp c¸c tiªuchuÈn, cã  ©n  Ých    ¸ng  h        ph t x¸c ® tõng tiªuchÝ     trong m çi tiªuchuÈn  íi ù  èng  Êt ý  Õn  ña        v   th s nh   ki c c¸cchuyªn gia.   Trêng  îp  h trong  qu¸  ×nh  ¸nh    µ  Õp  ¹ng  µ  Çu, ý  Õn  ña    tr ® gi¸v x h nh th   ki c c¸c chuyªn    gia kh«ng  µn  µn  èng  Êt  Ò   ét  è  éi dung  ho to th nh v m s n   quan  äng th×  tr   ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u       th quy quy ®Þ ®Ç t ph¶i tæ    chøc  Èm   nh  µ  Óm   th ®Þ v ki tra®Ó   µm    l s¸ng tá.   ­Kh«ng  îccéng    íi µ  Çu  íi Êt cø  ×nh    ®  t¸cv  nh th d     h b thøc nµo.   ­ M äi  µnh    ña  chuyªn gia hoÆc    Ên  óp viÖc  Õu    ¹m  Ï   th viªnc tæ     tv gi   n viph s   bÞ  ö  ýtheo §iÒu  cña  x l    45  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th
 7. 7 3.ChuÈn  Þ  å  ¬  êi  Çu   b h s m th a.  éi  N dung  å  ¬  êi  Çu  ∙  îc quy  nh   ô  Ó  h s m th ® ®   ®Þ c th trong  Quy  Õ   ch ®Êu  Çu  µ  íng dÉn    Õttrongc¸cPhô  ôckÌm  th v h   chiti      l  theo,cô  Ó  µ:   th l ­ TuyÓn  än   Ên: §iÒu  cña    ch t v   16  Quy  Õ   u   Çu  µ  Çn  trong ch ®Ê th v Ph B    phô  ôcIkÌm  l    theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th ­ Mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ:  Òu  cña    s v      §i 19  Quy  Õ   u   Çu, phô  ôc II ch ®Ê th   l    kÌm  theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th ­ X ©y  ¾p: §iÒu  cña    l  27  Quy  Õ   u   Çu, Ph Çn     ch ®Ê th   B trong  ô   ôc II  Ph l   I kÌm  theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th §èivíi u  Çu  ©y  ¾p  Çn  Æc   Ötl ý:hå  ¬  ÕtkÕ   µ     ®Ê th x l c ® bi  u    s thi   v b¶n    tiªn l ng ph¶i® îcx¸c®Þnh  õthiÕtkÕ   ü  Ëtthi î      t    k thu     c«ng  êng  îp thiÕtkÕ   ét  ­ (tr h    mb íc)hoÆc   ÕtkÕ     thi   b¶n  Ïthic«ng  êng  îp thiÕtkÕ     íc); ÷ng  v    (tr h     haib   nh chØ  Én  d kü  Ëtph¶ih Õt  thu     søc  ô  Ó  µ  â rµng.Riªng ®èi víi   ù    ã  c th v r           d ¸n c quy    ín, c¸c m« l   khitæ    chøc  u  Çu  a  ã  ÕtkÕ   ®Ê th ch c thi   b¶n  Ïthic«ng  × b¶n   îng cã  Ó  v    th   tiªnl   th ® îcx¸c ®Þnh  õ thiÕtkÕ   ü  Ët.Nh÷ng  êng  îp kh¸c víinh÷ng     t    k thu   tr h     quy  nh   ®Þ trªnn Õu  îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u      ®    th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp, bªn  êi  Çu  ph   m th ph¶iíctÝnh  ét     m b¶n   îng thèng  Êt ®Ó   µm    ®Êu  Çu.Trêng  îp tiªnl   nh   l c¨n cø  th   h  c¸c c«ng  ×nh do  íc ngoµithiÕtkÕ   ×  å  ¬  ÕtkÕ     tr   n       th h s thi   ph¶i®¹t ë      møc     cho phÐp    nh  îckhèil ng thi x¸c®Þ ®   î     c«ng c«ng  ×nh. tr b.Chi phÝ  Ëp hå  ¬  êi  Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu:    l   s m th v ® gi¸h s d th ­ Trêng  îp  c¸c c¬    h do    quan  chuyªn m«n  hoÆc   chøc   Ên  tæ  t v trong níc    thùc hiÖn  × chiphÝ  Ëp  å  ¬  êi  Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  îcthùc   th     l h s m th v ® gi¸h s d th ®     hiÖn theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 501/BXD­VKT  µy    ng 18/9/1996 cña  é  ©y  ùng.   BX d ­ Trêng  îp  tæ    h do  chøc    Ên  íc ngoµi thùc  Ön  ×  Çn    Ý    tv n    hi th ph chi ph t vÊn  ícngoµi® îc¸p dông  n       theo m ôc  §iÒu  cña    1  17  Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 4.TiªuchuÈn  ¸nh     ® gi¸ 4.1.§Êu  Çu  Ón  än   Ên   th tuy ch tv ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên  îctiÕn hµnh  ® gi¸h s d th tv ®     theo 2  íc:  b (1).  §¸nh    å  ¬    Êtkü  Ët. gi¸h s ®Ò xu   thu (2).§¸nh    å  ¬    Êt tµichÝnh  µ  ¬ng    gi¸h s ®Ò xu     v ph th¶o  îp ®ång. §¸nh    h    gi¸ hå  ¬    Êtkü  Ët® îctiÕn hµnh    ¬  ë  tiªuchuÈn  s ®Ò xu   thu       trªnc s 3    sau:  ­Kinh    nghiÖm ­Gi¶iph¸p vµ  ¬ng       ph ph¸p luËn   ­Nh ©n  ù.   s Nh ©n   ù    Êt ®Ó   ùc hiÖn  Þch  ô   Ên  îc coilµ yÕu  è quan  s ®Ò xu   th   d v tv ®       t  träng nhÊt.C¸c  ©n  ù  Çn  ã    ×nh lµm  Öc  µ      nh sc c qu¸ tr   vi v kinh nghiÖm   â  µng    rr phï hîp  íiyªu  Çu  ña  ãi thÇu. §èi víicè  Ên  ëng  ®éi tr ng)    v  c c g       v tr (  ë ph¶i ®¶m     b¶o  cÇu  è  yªu  s n¨m  ∙  ® c«ng    éc chuyªn ngµnh  ï hîp víigãithÇu.C¸c  t¸cthu     ph           thµnh    viªn ph¶i cam   Õt  ã  ÷  ý) cã    ü  êigian    ùc  Ön  ãi   k (c ch k   ®ñ qu th   ®Ò th hi g   thÇu  theo tiÕn ®é           ®Ò ra.Trong  êng  îp ®Êu  Çu  èc  Õ,c«ng     Ên  ­ tr h  th qu t   tytv n ícngoµiph¶icã        cam   Õt  ªndanh  k li   b»ng    v¨n b¶n  íic«ng     Ên  Öt Nam;  v  tytv Vi  
 8. 8 cã  tiªncho      Êt sö  ông  Òu   Ên  u    c¸c ®Ò xu   d nhi t v trong níc.C¸c     cam   Õt    k trªn ph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong hîp ®ång.    C¸c  éi dung    Õt® îc híng  Én  ¹  ôc  thuéc  ô  ôc I cña  n  chiti     d ti m IV  ph l     Quy   chÕ   u  Çu. ®Ê th 4.2.§Êu  Çu    th mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ s v      a.TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ¬  Ón    ® gi¸h s s tuy §èi víic¸c gãi thÇu  éc  ôc    Çn         thu m 3, Ph thø  Êt  ña  nh c Th«ng   µy, ®Ó   tn   lùa chän    µ  Çu  ã      c¸c nh th c ®ñ n¨ng  ùc vµ   l   t c¸ch tham  ù  u   Çu, bªn  êi    d ®Ê th   m thÇu  Çn  Õn hµnh  ¬  Ón    i víi u  Çu  ©y  ¾p  c ti   s tuy nh ®è     ®Ê th x l quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ ti   4.3 díi y.    ®© b.TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th 1.N¨ng  ùcvµ    l   kinh nghiÖ m   2.Kü  Ët   thu 3.TµichÝnh  µ       v gi¸c¶ 4.Thêigian thùc hiÖn.         5.ChuyÓn    giao c«ng  Ö   ngh 6.§µo  ¹o   t 7.C¸c    Èn    tiªuchu kh¸c(nÕu  ã).   c C Ç n   ©y  ùng  xd thang  iÓ m   ® (theo h Ö   èng    th 100 hoÆc  1000  iÓ m)    ® ®Ó ®¸nh      Õt®èi  íitõng    Èn, trong ®ã   tiªuchuÈn  Ýnh  µ:(1) gi¸chiti   v  tiªuchu     3    ch l    n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖ m,    ü  Ët,(3)tµichÝnh  µ    ph¶icã  û lÖ  õ   (2)k thu       v gi¸c¶    t  t  65%   tæng  è  iÓ m   ë lªn.§èi víitr ng  îp  ∙  s® tr         ê h ® qua  íc s¬  Ón, khuyÕn  b   tuy   khÝch  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ® gi¸h s d th theo  ¬ng  ph ph¸p    gi¸quy  æi    ïng  ét  ® trªn c m m Æt   b»ng. Trong  êng  îp ®Êu  Çu  èc  Õ,ngoµic¸c yªu cÇu  tr h  th qu t       trªn, µ  Çu  íc  nh th n   ngoµi ph¶i cã      v¨n  b¶n cam   Õt  ªndanh  íic¸c nhµ  Çu  Öt Nam   k li   v    th Vi   hoÆc   cam   Õt  ö  ông  Ët t thiÕtbÞ   ï hîp  ã  k sd v      ph   c kh¶  n¨ng s¶n  Êt vµ    xu   gia c«ng  ¹ ti ViÖt Nam   ¸p    ® øng  yªu  Çu  å  ¬  êi  Çu  Êt l ng,gi¸c¶).C¸c  c h s m th (ch  î       cam   Õt  k trªnph¶i® îcthÓ  Ön       hi trong hîp ®ång.    4.3.§Êu  Çu  ©y  ¾p   th x l a.S¬  Ón  µ  Çu   tuy nh th § Ó   ùa chän    µ  Çu  ã    l  c¸c nh th c ®ñ n¨ng  ùc vµ    l   t c¸ch tham  ù  u   Çu,   d ®Ê th   bªn  êi  Çu  ¸nh    å  ¬  ù  ¬  Ón  i  íic¸c gãi thÇu  m th ® gi¸h s d s tuy ®è v       quy  nh  ¹ ®Þ ti  m ôc    Çn  nhÊt cña  3,Ph thø    Th«ng   µy  tn theo 3  Õu  èsau:  y t  1.N¨ng  ùcvÒ   ü  Ët   l   k thu 2.N¨ng  ùcvÒ   µi Ýnh   l   t  ch 3.Kinh    nghiÖm C Ç n   ©y  ùng  Ö   èng  xd h th thang  iÓ m     ¸nh    yÕu  å trªnvµ    ® ®Ó ® gi¸3  t     c¨n cø  Ýnh  Êt cña  çi  ãi thÇu      nh  û träng cña  õng  Õu  è.C¸c  t ch   m g  ®Ó x¸c ®Þ t    t y t  nhµ  Çu  th ph¶i®¹t® îcÝt  Êt 60%         nh   tæng  è  iÓ m   Èn  Ò   ü  Ëtmíi® îc s® chu v k thu       chän    ù  Çu. ®Ó d th b.TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th
 9. 9 1.TiªuchuÈn  ü  Ët, Êtl ng 2.TiªuchuÈn     k thu   ch  î       kinhnghiÖm  µ  Çu   nh th 3.TiªuchuÈn  µi Ýnh  µ       t  ch v gi¸c¶ 4.TiªuchuÈn  Õn ®é        ti   thi c«ng. C Ç n   ©y  ùng  xd thang  iÓ m   ® (theo h Ö   èng    th 100 hoÆc  1000  iÓ m)    ® ®Ó ®¸nh      Õt®èi  íitõng    Èn, trong ®ã   tiªuchuÈn  Ýnh  µ (1) gi¸chiti   v  tiªuchu     3    ch l    kinh nghiÖm,    ü  Ët,(3)tµichÝnh  µ    ph¶icã  û lÖ  õ 65%     (2)k thu       v gi¸c¶    t  t  tæng  sè  iÓ m   ëlªn. ® tr   §èivíitr ng  îp ®∙      ê h   qua  íc s¬  Ón, khuyÕn  Ých  ¸nh    å  ¬  ù  b   tuy   kh ® gi¸h s d thÇu  theo ph¬ng    ph¸p gi¸quy  æi    ïng m ét  Æt      ® trªnc   m b»ng. Trong  êng  îp ®Êu  Çu  èc  Õ,ngoµic¸c yªu  Çu    µ  Çu  íc tr h  th qu t      c trªnnh th n   ngoµiph¶icã        v¨n b¶n  cam   Õt  ªndanh  t  Êt víim ét  µ  Çu  Öt Nam.  k li   Ý nh     nh th Vi   Néi dung cam   Õt  k bao  å m:  g cam   Õt  ö  ông  Çu  ô  ©y  ¾p  k sd th ph x l trong níc;    cam   Õt  ö  ông  Ët t thiÕtbÞ   ï hîp  ã  k sd v      ph   c kh¶  n¨ng s¶n  Êt vµ    xu   gia c«ng  ¹  ti ViÖt Nam   ¸p    ® øng    Çu  å  ¬  êi  Çu  Êtl ng,gi¸c¶);x¸c ®Þnh  û lÖ  yªu c h s m th (ch  î         t  %   èil ng c«ng  Öc  µ    sÏgiao cho  µ  Çu  ÖtNam   ùc hiÖn.C¸c  kh  î   vi v gi¸c¶      nh th Vi   th     cam   Õt    k trªnph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong hîp ®ång.    II. ê i th Ç u  M 1.Th«ng  m êi  Çu   b¸o  th Th«ng  b¸o  êi  Çu  îc¸p  ông  m th ®   d trong tr ng  îp ®Êu   Çu  éng  iNéi  ê h   th r r∙     . dung  th«ng  m êi  Çu  Çn  îcph¸thµnh  éng  i b¸o  th c ®     r r∙ nh»m     cung  Êp  c th«ng    tin ban  u   ®Ç cho    µ  Çu  Èn  Þ   c¸c nh th chu b tham    u   Çu  ô  Ó. §èi víic¸c gia ®Ê th c th         gãi thÇu  ã  ¬  Ón, tr c khi ®Êu   Çu  Ýnh    c s tuy   í     th ch thøc bªn  êi  Çu  Çn    m th c tæ chøc  th«ng    ¬  Ón.M É u   b¸o s tuy   th«ng    ¬  Ón  µ  b¸o s tuy v th«ng    êi  Çu  îc b¸o m th ®   quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trongc¸cPhô  ôckÌm     l  theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th Bªn  êi  Çu  m th ph¶itiÕn hµnh      th«ng  trªnc¸c ph¬ng  Ön th«ng    i b¸o      ti   tin®¹   chóng  ú theo  tu   quy    µ  Ýnh  Êt cña  ãithÇu  m« v t ch   g  (b¸ophæ   Õn  µng  µy,   bi h ng   ph¬ng  Ön nghe  ×n..   ng  èi Óu ph¶i®¶m   ti   nh . nh t   ) thi     b¶o  kú  ªntôc.Trêng  îp 3  li     h  ¸p dông  ×nh    h thøc ®Êu  Çu  èc  Õ,ngoµiquy  nh    th qu t     ®Þ trªn,   m êi  Çu    bªn  th cßn ph¶ith«ng  Ýt  Êt trªnm ét  ê b¸o  Õng    b¸o  nh     t   ti Anh  îcph¸thµnh  éng  i   Öt ®    r r∙ ë Vi     Nam. 2.G öi thm êi  Çu      th §èivíih×nh     thøc  u   Çu  ¹n  Õ,  ®Ê th h ch bªn  êi  Çu  Çn  öith m êi  Çu  m th c g    th trùctiÕp ®Õ n   õng  µ  Çu      t nh th trong danh    s¸ch m êi  Çu  ∙  îcduyÖt.M É u       th ® ®     th m êi  Çu  i  íitõng  Ünh  ùc  ô  Ó  îc quy  nh  th ®è v   l v c th ®   ®Þ trong c¸c Phô   ôc kÌm     l  theo cña    Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th III.N é p  h å  s ¬  d ù  th Ç u   1.Nguyªn  ¾c    t chung Hå   ¬  ù  Çu  s d th ph¶i® îc niªm     phong  µ  îc nép  ùctiÕp  v®  tr   hoÆc  qua  u  b ®iÖn  theo ®Þa    chØ  µ  êigian quy  nh  ña  å  ¬  êi  Çu. v th     ®Þ c h s m th
 10. 10 2.Niªm    phong ­ Nhµ   Çu    th ph¶iniªm    phong  µn  é  å  ¬  ù  Çu  ña  ×nh  to b h s d th c m trong ®ã     cã    â b¶n  èc  µ  ghir   g v b¶n  sao. ­ Trªn tóihå  ¬        s ph¶ighi râ    ãi thÇu, tªn dù      µ  Çu, tªn vµ      tªn g       ¸n,tªn nh th     ®Þa chØ  m êi  Çu  µ  bªn  th v ph¶ighirâ Kh«ng  îcm ë     íc.   µy  µ  ê m ë        ®   ra tr .(ng v gi   . thÇu). Bªn  êi  Çu  m th kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   i  íinh÷ng  êng  îp    ®è v   tr h kh«ng  tu©n  ñ nh÷ng  th   quy  nh  ®Þ trªn. 3.Hå   ¬  ù  Çu  ép  én   s d th n mu Hå   ¬  ù  Çu  öi tí bªn  êi  Çu  s d th g   i   m th sau  êih¹n  ép  Çu  èicïng  ∙  th   n th cu   ® quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu  îccoilµ kh«ng  îp lÖ  µ  îcgöitr¶l¹ cho    s m th ®       h   v ®        i nhµ  Çu  th theo nguyªn tr¹ng. õ  êng  îp bÊt kh¶        tr Tr h    kh¸ng,bªn  êi  Çu  ã  Ó    m th c th xem   Ðt tõng tr ng  îp cô  Ó    dÊu  u  iÖn  ng    x    ê h   th c¨n cø  b® ®ã trªnphong  ×  ã    b c ghi ngµy th¸ngnhËn  öi.   g 4.Söa  æi  µ  óthå  ¬  ù  Çu   ® v r   s d th ­  µ   Çu  ã  Ó  öa  æi  Nh th c th s ® hoÆc   óthå  ¬  ù  Çu  ∙  ép  íi®iÒu  r   s d th ® n v   kiÖn  ã    c v¨n b¶n  th«ng  söa  æi  b¸o  ® hoÆc   óthå  ¬  ù  Çu  µ  r   s d th v bªn  êi  Çu  m th ph¶inhËn  îctr cthêih¹n  ép  Çu  èicïng ® îcquy  nh    ®   í     n th cu      ®Þ trong hå  ¬  êi    sm thÇu. ­ V¨n b¶n    óthå  ¬  ù  Çu  ã  Ó  öi trùc tiÕp,b»ng  xin r   s d th c th g       telex,fax,    hoÆc     thb¶o  ¶m. ® 5.B¶o    ù  Çu  õtuyÓn  än   Ên)   l∙nhd th (tr   ch tv ­ Nhµ   Çu    th ph¶i nép    b¶o    ù  Çu  ïng  íihå  ¬  ù  Çu  íitû lÖ  l∙nh d th c v   s d th v     trong kho¶ng  õ 1%   n       t   ®Õ 3% tæng    Þ íctÝnh    ù  Çu  gi¸tr     gi¸d th hoÆc   ét  m møc   tiÒn b¶o    èng  Êt ® îcquy  nh    l∙nhth nh     ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th ­§ång  Òn trong b¶o    ù  Çu  ã  Ó  µ®ång  Òn sö  ông    ti     l∙nhd th c th l   ti   d trong hå    s¬  ù  Çu  d th hoÆc   µ ®ång  Òn  l  ti chuyÓn  æi  ù  kh¸c  îc bªn  êi  Çu  ® t do  ®  m th chÊp  Ën  íi ÷ng  ×nh  nh d   nh h thøc sau:   a. B¶o    ©n   µng  l∙nh Ng h hoÆc    tÝn  ông  th d kh«ng  û  hu ngang  îc ph¸t ®    hµnh  ëim ét  ©n  µng  ng  ¹ nícbªn  êi  Çu  b  Ng h ®ã t     m th hoÆc     ícngoµi® îcbªn  i ën      m êi  Çu  Êp  Ën  th ch thu theo  É u   ∙  trong phÇn  ô  ôccña  m ® nªu    Ph l   Quy  Õ   u   ch ®Ê thÇu  µ  ã    Þ30  µy  v c gi¸tr   ng sau    Õt  Öu  ùccña  å  ¬  ù  Çu. khih hi l   h s d th b.TiÒn  Æt     m hoÆc   Ðc s ­ N Õ u   µ  Çu    nh th kh«ng  ép  n b¶o    ù  Çu    ∙  l∙nhd th nh ® quy  nh  ®Þ trong hå    s¬  êi  Çu,th× hå  ¬  ù  Çu  ÏbÞ  ¹ . m th     s d th s   lo i ­B¶o    ù  Çu    l∙nhd th kh«ng    ông  ¸p d trongtr ng  îp chØ  nh  Çu.  ê h   ®Þ th 6.B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  õtuyÓn  än   Ên)   l∙nhth   h  (tr   ch tv
 11. 11 Néi dung    b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  l∙nhth   h  ®  ®Þ t  i 25  Quy  chÕ   u  Çu,nay  íng dÉn  ô  Ó    ®Ê th   h  c th nh sau: ­ §èivíi u  Çu       ®Ê th mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ: B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  s v       l∙nhth   h  cã    Þtõ10%   n   gi¸tr     ®Õ 15%   tæng    Þhîp ®ång. gi¸tr     ­ §èivíi®Êu   Çu  ©y  ¾p:Gi¸ trÞ b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  i víi      th x l       l∙nhth   h  ®è     nhµ  Çu  th trong níc® îcquy  nh      ®Þ chung  µ10%   l  tæng    Þ hîp ®ång, vµ  õ gi¸tr       t  10%   n   ®Õ 15%   tæng    Þhîp ®ång  i víi µ  Çu  ícngoµi. gi¸tr     ®è     nh th n   §èivíi   îp ®ång  ©y  ¾p  íi µ  Çu     h  c¸c x l v  nh th trong níc,gi¸trÞ b¶o    ùc       l∙nhth   hiÖn  îp  ng  ã  Öu  ùc cho  n     h ®å c hi l   ®Õ khi c«ng  ×nh  îc bµn  tr ®  giao theo  îp h  ®ång  µ  v chuyÓn  sang  Õ     ch ®é b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh. tr IV. ë  th Ç u  M ViÖc  ë   Çu  îc tiÕn  µnh  m th ®   h theo  iÒu  cña  ® 10  Quy  Õ   u   Çu. ch ®Ê th   Trong m ét sè tr ng hîp ® Æc  biÖt (dù ¸n thuéc lÜnh vùc an ninh, èc  ê  qu phßng),bªn  êi  Çu    m th chØ  êi  ét  è  ¹n  Õ     idiÖn  m m s h ch c¸c ®¹   tham    buæi  gia   m ë   Çu. KhuyÕn  Ých  ë   Çu  th   kh m th ngay  sau    ng  Çu  ng  khi®ã th nh kh«ng    qu¸ 48  ê (kh«ng  Ó   µy  gi   k ng nghØ   theo quy  nh  ña  µ   íc)kÓ   õ thêi®iÓ m   ®Þ c Nh n   t     h Õt  ¹n  ép  Çu. Trêng  îp  ë   Çu  h n th   h m th sau  êih¹n  th   quy  nh  ®Þ trªn,ph¶i ® îc      ngêi cã  Èm     th quyÒn  quyÕt  nh   u    hoÆc   Êp  îc uû   ®Þ ®Ç t c ®   quyÒn   Êp ch thuËn. 1.ChuÈn  Þ  ë   Çu   b m th Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸chnhiÖ m  Èn  Þ      chu b c¸cc«ng  Öc  vi sau: (1)M êi  ibiÓu    ®¹   tham  ù    d ®Ó chøng  Õn  å m: ki g ­§¹idiÖn  ¬     c quan  qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan. l  c li   ­ §¹idiÖn  Êp  Ýnh  Òn  ë  ¹ (®èivíi ÷ng  ãithÇu     c ch quy s ti      nh g  quan  äng ® ­ tr   îcthùc hiÖn    a  ¬ng).     ë ®Þ ph ­§¹idiÖn  ¬     c quan  µi î èn  Õu  ã). t   tr v (n c ­§¹idiÖn  ña  õng nhµ  Çu  Õu  ã).    ct  th (n c (2)ChuÈn  Þ     ¬ng  Ön  ï hîp      b c¸c ph ti ph   ®Ó th«ng b¸o  y     µ  Ýnh  ®Ç ®ñ v ch x¸cc¸csè  Öu cña  å  ¬  ù  Çu.     li   h s d th (3)ChuÈn  Þ    å  ¬  ù  Çu    ë     b c¸ch s d th ®Ó m theo thø  ùdo  m êi  Çu      t   bªn  th quy ®Þnh. 2.Tr×nh  ùm ë   Çu.   t   th 1.Th«ng  thµnh  Çn    b¸o  ph tham  ù d 2.Th«ng  sè îng vµ    µ  Çu  ã  å  ¬  ù  Çu  ∙  ép.   b¸o  l   tªnnh th c h s d th ® n 3.KiÓ m       traniªm  phong    å  ¬  ù  Çu. c¸ch s d th 4.M ë   Çn îtc¸cphong  ×  ng  å  ¬  ù  Çu    l l    b ®ù h s d th theo thø  ù®∙    t   quy  nh, ®Þ   ®äc  µ    ¹nh÷ng  v ghil   i th«ng    ñ  Õu  tinch y sau: ­Tªn  µ  Çu   nh th ­Sè îng b¶n  Ýnh,b¶n   l  ch   sao
 12. 12 ­Tæng    ù  Çu  Õu  ã)   gi¸d th (n c ­Tû  Ö    l gi¶m    µ    iÒu  Ön    ông  gi¸v c¸c® ki ¸p d gi¶m  gi¸ ­B¶o    ù  Çu  µ    Þb¶o    ù  Çu  Õu  ã)   l∙nhd th v gi¸tr   l∙nhd th (n c ­Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh¸c. 5. Ký     Ën  å  ¬  ù  Çu  éidung    Õtdo    x¸c nh h s d th (n   chi ti   bªn  êi  Çu    m th quy ®Þnh). 6.Th«ng  biªnb¶n  ë   Çu   b¸o    m th 7. §¹idiÖn     bªn  êi  Çu  µ  µ  Çu  Õu  ã) vµ  ét  è  idiÖn  m th v nh th (n c   m s ®¹   kh¸c  (®¹idiÖn  ¬    c quan qu¶n  ývµ  ¬  l   c quan  µnh  Ýnh  µ   íc)ký    Ën  µo  h ch Nh n   x¸c nh v biªnb¶n  ë   Çu.   m th 8. Bªn  êi  Çu  ã    m th c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  qu¶n  ýc¸c hå  ¬  ù  Çu  l     s d th theo  quy  Õ   ch b¶o  Ët  ña  µ   íc. m c Nh n V. §¸nh gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u t v Ê n  h §¸nh    å  ¬  ù  Çu   Ên  îc tiÕn  µnh  gi¸h s d th t v ®   h theo  ¬ng  ph thøc  u   Çu  ®Ê th haitói å  ¬:Tóihå  ¬    ÊtvÒ   ü  ËtsÏ® îc®¸nh    íc®Ó   Õp  ¹ng      s     s ®Ò xu   k thu       h gi¸tr   x h trªn c¬  ë    s yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    ∙  îc phª c c h s m th v tiªuchu ® gi¸® ®     duyÖt.Tói hå  ¬    Êt vÒ   ü  ËtsÏ ® îc ®¸nh    íc ®Ó   Õp  ¹ng        s ®Ò xu   k thu       gi¸tr   x h trªn c¬  ë  s yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    ∙  îc phª  Öt. c c h s m th v tiªuchu ® gi¸® ®   duy   Tóihå  ¬    ÊtvÒ   µichÝnh  ña  µ  Çu  Õp  ¹ng  nhÊt vÒ   ü  Ët   s ®Ò xu   t   c nh th x h thø    k thu   sÏ® îcm ë     ¬ng      ®Ó th th¶o hîp ®ång.    §¸nh    å  ¬    Êtkü  Ët gi¸h s ®Ò xu   thu 1. Xem   Ðt tÝnh  ïhîp vÒ   Æt   µnh  Ýnh    x  ph     m h ch ph¸p lýcña  õng  å  ¬  ù     t hsd thÇu  i víi     Çu  ña  å  ¬  êi  Çu. ®è     yªu c c h s m th c¸c 2. Lµ m   â  å  ¬  ù  Çu: § Ó   óp    r h s d th   gi qu¸  ×nh  Óm     ¸nh    µ    tr ki tra,® gi¸v so s¸nh    å  ¬  ù  Çu, bªn  êi  Çu  ã  Ó  c¸c h s d th   m th c th yªu  Çu    µ  Çu  µm  â c c¸c nh th l r   thªm  å  ¬  ù  Çu  ∙  ép. Yªu  Çu  µm  â ph¶igöib»ng    h s d th ® n   c l r     v¨n b¶n  í c¸c nhµ  t    i thÇu. ViÖc  µm  â  å  ¬  ù  Çu    l r h s d th kh«ng  îc lµm  ®  thay ® æi  éi dung  ¬      n  c b¶n cña  å  ¬  ù  Çu. h s d th 3. §¸nh      Õttõng  å  ¬  ù  Çu  Ò   ü  Ëttrªnc¬  ë    Èn    gi¸chiti   h s d th v k thu     s tiªuchu ®∙  îc cÊp  ã  Èm   ®  c th quyÒn th«ng qua  íc thêi®iÓ m   ë   Çu  tr     m th theo  tiªu 3    chuÈn  ñ  Õu  ch y sau: ­Kinh    nghiÖm  ña  µ  Çu c nh th ­Gi¶iph¸p vµ  ¬ng       ph ph¸p luËn   ­Nh ©n  ù   s 3.1.TiªuchuÈn     kinhnghiÖm:    Bao  å m   néidung  g 3    sau: (TiªuchuÈn  µy  êng  Õm    n th chi kho¶ng  ®Õ n   10  20%   tæng  è  iÓ m) s® (1)Kinh    nghiÖm  ùc hiÖn    ù   ¬ng  ù: th   c¸cd ¸n t t
 13. 13 Hå   ¬    Êt kü  Ët ph¶itr×nh  µy  ÷ng  ù  do  µ  Çu  ùc s ®Ò xu   thu     b nh d ¸n  nh th th   hiÖn  ã  éidung ¬ng  ùvíi ù    Ïthùc hiÖn  cn  t t     ¸n s   d   theo hå  ¬  êi  Çu.   s m th Tuú theo  ù  sÏ x¸c ®Þnh  iÓ m   èi®a   d ¸n      ® t   cho  éi dung    ¬ng  n  (1)t øng  íi v  sè îng nhÊt ®Þnh  ù   ¬ng  ù®∙  ùc hiÖn. l    d ¸n t t   th   (2)Kinh    nghiÖm  ùc hiÖn  ù    ã  iÒu  Ön ¬ng  ù: th   d ¸n c ® ki t t Ngoµi yªu  Çu   c nªu    ôc    ëm (1),trong m ét  è  êng  îp cÇn    s tr h  xem   Ðt  x kinh   nghiÖ m   ña  µ  Çu  ∙  ùc  Ön    ù  cã  iÒu  Ön  ¬ng  ù kh«ng  c nh th ® th hi c¸c d ¸n  ® ki t t  chØ  Ò   Æt   ù nhiªnm µ   vm t    cßn  Ò   ÷ng  Õu  è kh¸c nh:d©n  è, ®iÒu  Ön  v nh y t     s  ki ph¸ttr Ón kinh tÕ..  ú   i     .Tu theo  ù    Ïx¸c ®Þnh  iÓ m   èi®a  d ¸n s     ® t   cho  éidung    n  (2) t ng  ¬ øng  íi è îng nhÊt ®Þnh  ù    ∙  ùc hiÖn  ã  iÒu  Ön ¬ng  ù. v  l   s   d ¸n ® th   c® ki t t (3)C¸c  Õu  èkh¸c:   y t  ­ N¨ng  ùc:Kh¶    l  n¨ng  ¸p  ® øng  Ò   è îng  bé  i  íic«ng  Öc  Ön  v s l c¸n  ®è v   vi hi ®ang tham    òng    Ïtham    ña  µ  Çu. giac nh s   giac nh th ­ Kinh    nghiÖm  qu¶n  ý:§¸nh    ù  ï hîp vÒ   ×nh ®é   l  gi¸s ph     tr   qu¶n  ýhiÖn  ¹  l  ti cña  µ  Çu  víi   Çu  ña  ù  nh th so    c c d ¸n. yªu ­C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c... Tû  Ö  iÓ m   ña  éidung        µtuú thuéc vµo  Ýnh  Êt cña  ù  l® c n  (1),(2), l     (3)   t ch   d ¸n. 3.2 Tiªu chuÈn  Ò   ¬ng    v ph ph¸p  Ën  µ    lu v gi¶iph¸p  ùc  Ön  ña  µ  th hi c nh thÇu:(TiªuchuÈn  µy  êng  Óm      n th chi kho¶ng  ®Õ n   30  40%   tæng  è  iÓ m). s®   (1)HiÓu  â m ôc  ch  ù    ù  Óu  Õtchung  ña  µ  Çu  Ò   ôc     r  ®Ý d ¸n:S hi bi   c nh th v m ®Ých, yªu  Çu  ña  ù  ®∙  c c d ¸n  nªu  trong  Òu  "§i kho¶n tham  Õu" vµ  ã    chi   c tæ chøc  i  ® th¨m  a  iÓ m   ù  ®Þ ® d ¸n. (2) Ph¬ng    ph¸p  Ëtdo  µ  Çu    Êt:Ph¬ng  lu   nh th ®Ò xu   ph¸p  Ën    Êt lu ®Ò xu   cña  µ  Çu  nh th ph¶ihoµn    chØnh, hîp  ý®¸p    l  øng    c¸c yªu  Çu  c quy  nh  ®Þ trong  "§iÒu kho¶n tham  Õu". chi (3) S¸ng  Õn    Õn:Nhµ   Çu  ã    ki c¶i ti   th c s¸ng  Õn    Êt  îp  ý sÏ ® îc ki ®Ò xu h l       ®¸nh    ètnhÊt. gi¸t   (4) Ch ¬ng  ×nh    tr c«ng    ¬ng  ×nh  t¸c:Ch tr c«ng    t¸c bao  å m   ¬      g s ®å tæ chøc, biÓu      ®å c«ng    Þch  è  Ý nh©n  ù. S¬     chøc  îc thÓ  Ön  t¸c,l b tr   s   ®å tæ  ®  hi theo  èi  m quan  Ö   ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  òng  íi Ön  h gi   ®Ç tv nh th c v  bi ph¸p  qu¶n  ýdù  l  ¸n vµ    Ö m  ô  ña  Ý  i t¸c. Þch  è  Ýnh©n  ù  îc®¸nh      ¬    c¸cnhi v c ph ®è     L b tr   s®  gi¸trªnc së  ¾p  Õp  s x c«ng  Öc  îp lývµ  vi h     theo thêigian thÝch  îp.      h (5) C«ng    lao  ng  ®é (th¸ng­ êi):Nhu  Çu  ng   c th¸ng­ êi do  µ  Çu    ng   nh th ®Ò xuÊtcÇn  ïhîp víi   Çu  ctÝnh  ña  ù    ph       c í   yªu c d ¸n. (6)§µo  ¹ovµ    t   chuyÓn  giao c«ng nghÖ:  µ   Çu  Çn  a  néi dung  Nh th c ® ra    ®µo  ¹ovµ  t   chuyÓn  giao c«ng  Ö   â rµng  µ  ï hîp víiyªu  Çu  ña  ù    ngh r   v ph       c c d ¸n trongthêigian tr cm ¾t  òng    ©u  µi.      í  c nh l d   (7)Ph¬ng  Ön lµm  Öc:C¸c    Çu  ç  î Ò   ç  µm  Öc,trang thiÕt   ti   vi   yªu c h tr  ch l vi   v     bÞ, c¸n bé  i t¸c, ¬ng  Ön ®i  ¹ .  Çn      ®è     ph ti   l i . . c ph¶ihîp lývµ  Õtthùc.       thi   (8)C¸ch  ×nh bµy:Xem   Ðt hå  ¬  ù  Çu    tr     x   s d th theo  møc    ×nh bµy  ét  ®é tr   m c¸ch râ rµng,hoµn       chØnh,trong s¸ng vµ  Ô   Óu.       d hi
 14. 14 Tuú theo  õng dù    m êi  Çu  Ïx¸c®Þnh    éidung  Çn  ¸nh    t   ¸n bªn  th s     c¸cn   c® gi¸ vµ  møc  iÓ m   èi a. ® t  ® 3.3 TiªuchuÈn  Ò   ©n  ù    v nh s (TiªuchuÈn  µy  êng  Õm    n th chi kho¶ng  ®Õ n   50  60%   tæng  è  iÓ m). s® ViÖc  ¸nh    ©n  ù  îc tiÕn  µnh  ® gi¸nh s®  h theo  ét  Óu  m bi riªngc¨n  4  éi   cø  n   dung  sau: ­Kinh    nghiÖm  chung  20%):tr×nh ®é   äc  Ên,sè  (10­     h v   n¨m  c«ng  t¸c. ­ Kinh nghiÖm   ã  ªnquan  n   ù  (60­ c li   ®Õ d ¸n  70%): sè îng  ù  thuéc   l d ¸n    cïng lÜnh  ùc  ∙  ùc hiÖn.   v ® th   ­  C¸c  Õu  è kh¸c (10­ y t    20%): kinh    nghiÖ m   µm  Öc    íc ngoµi,ngo¹i l vi ë n       ng÷... ­BiªnchÕ   êng     th xuyªn cña      c¸cchuyªn giathuéc nhµ  Çu       th (5%). (a) §èi víicè  Ên  ëng  ®éi tr ng): Ph¶i ®¸nh         v tr (  ë     gi¸ kinh nghiÖm   ña  c chuyªn gia nµy  íit c¸ch cè  Ên  ëng     v      v tr trong nh÷ng  ù  tr c ®©y.  ång  êi   d ¸n  í   § th   ®¸nh    gi¸n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖm   ña  è  Ên  µy    ét    c c v n nh m chuyªn gia.Chuyªn     gia víit c¸ch  µ cè  Ên  ëng       l   v tr ph¶icã  èithiÓu  n¨m    t  5  c«ng    ªntôc trëlªn t¸cli         thuéc lÜnh  ùc    v chuyªn m«n  ã  ªnquan  n   ù    c li   ®Õ d ¸n. (b)§èi víic¸c chuyªn    éc    Ünh  ùc  ô  Ó: §¸nh    ×nh           gia thu c¸c l v c th   gi¸tr ®é häc  Ên  µ  ÷ng  Õt  v v nh k qu¶  o  ¹ocã  ªnquan  n   cÇu  ña  ù    ®µ t   li   ®Õ yªu  c d ¸n.§¸nh  gi¸vÒ   ¹m    µ    ph viv kinh nghiÖm  ¬ng  ù ®èi víi   t t       cÇu  ù    yªu  d ¸n.Trong    ×nh qu¸ tr   ®¸nh    gi¸,nªn  ©n  Öt c¸c chuyªn    µm  Öc  êng  ph bi     gia l vi th xuyªn  µ    v c¸c chuyªn   gialµm  îp ®ång    h  cho  µ  Çu. nh th   §¸nh    å  ¬    Êttµi Ýnh  µ  ¬ng  gi¸h s ®Ò xu     ch v th th¶o hîp ®ång.    Sau    Õp  ¹ng,nhµ  Çu  îcxÕp  ¹ng  nhÊt n Õu  ã  è  iÓ m   t khix h   th ®   h thø    cs® ®¹   65%  tæng  è  iÓ m   ëlªnmíi ® îc bªn  êi  Çu  êi  n     ë   óihå  ¬  s® tr         m th m ®Õ ®Ó m t   s ®Ò   Êt tµichÝnh. ViÖc  ¬ng  xu       th th¶o  îp  ng  Çn  ùa    ¬  ë    iÒu  h ®å c d trªnc s c¸c ® kiÖn  µichÝnh    hîp lývµ    iÒu  Ön  ï hîp víiyªu  Çu  ña  t  gi¸c¶      c¸c ® ki ph       c c bªn  êi  m thÇu. Trêng  îp  ¬ng    h th th¶o kh«ng  µnh  th c«ng  µ  Õu   îc cÊp  ã  Èm   vn ®  c th quyÒn  Êp  Ën,bªn  êi  Çu  Ï m êi  µ  Çu  Õp  ch thu   m th s   nh th ti theo  µnhµ  Çu  ã  (l   th c sè  iÓ m   ¸nh    ü  Ëtph¶i®¹t tõ 65%   ëlªn)®Ó   Õp  ôc m ë   óihå  ¬  ® ® gi¸k thu        tr     ti t   t   s ®Ò   ÊttµichÝnh  µ  ¬ng  xu     v th th¶o hîp ®ång.      VI. §¸nh gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u v Ò  m u a  s ¾ m  h v Ë t t thi Õt b Þ ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ® gi¸h s d th cung  øng  Ët t thiÕtbÞ   v      ph¶ic¨n  theo   cø    nh÷ng  cÇu  yªu  trong hå  ¬  êi  Çu,tiªuchuÈn  ¸nh    ∙  îccÊp  ã  Èm     s m th     ® gi¸® d   c th quyÒn phª  Öt.Tuú  duy   theo  Ýnh  Êt cña  õng  ãi thÇu, bªn  êi  Çu  Çn  t ch   t g    m th c ®¸nh    å  ¬  ù  Çu  gi¸h s d th theo ba  ícchñ  Õu    b  y sau: ­§¸nh    ¬  é  å  ¬  ù  Çu.   gi¸s b h s d th ­§¸nh      Õthå  ¬  ù  Çu.   gi¸chiti   s d th ­§¸nh      gi¸tæng  îp vµ  Õp  ¹ng. h x h 1.§¸nh    ¬  é  å  ¬  ù  Çu   gi¸s b h s d th
 15. 15 1.1.TÝnh  ïhîp cña  å  ¬  ù  Çu   ph     h s d th (a).Tríc h Õt      bªn  êi  Çu  m th ph¶i xem   Ðt  Ýnh  ï hîp  Ò   Æt   µnh    xt ph   vm h chÝnh  ph¸p  ýcña  õng  å  ¬  ù  Çu  i  íic¸c quy  nh  l  t h s d th ®è v     ®Þ trong hå  ¬  êi    sm thÇu nh»m     nh  x¸c®Þ kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  ña  õng  å  ¬  ù  Çu.(b). ct h s d th     Xem   Ðt x  tÝnh  µn  ho chØnh  ña  å  ¬  ù  Çu  Ó   nh÷ng  c h s d th k c¶  th«ng    Çn  Õtnh    tinc thi   c¸c phô  ôc vµ  ÷ng  µiliÖu  Ìm  l   nh t  k theo, thêigian  ã  Öu  ùc cña     c hi l   b¶o    ù  l∙nh d thÇu,kh¶    n¨ng  ¸p  ® øng    cÇu  Ò   Ýnh  îp lÖ  c¸c yªu  vt h   hoÆc       Èn  Ò   c¸c tiªuchu v kinhnghiÖm,  Õn ®é   ùc hiÖn,yªu cÇu  ép  å  ¬  ù  Çu..   ti   th      n h s d th . 1.2.Lµ m   â hå  ¬  ù  Çu   r   s d th § Ó   óp qu¸ tr×nh kiÓm     ¸nh    µ  s¸nh    å  ¬  ù  Çu,bªn  gi       tra,® gi¸v so  c¸c h s d th   m êi  Çu  ã  Ó    Çu    µ  Çu  µm  â thªm  å  ¬  ù  Çu  ∙  ép.Yªu  th c th yªu c c¸cnh th l r   h s d th ® n   cÇu  µm  â  l r ph¶igöi b»ng  b¶n  í tÊtc¶    µ  Çu. ViÖc  µm  â  å  ¬     v¨n  t     c¸c nh th   i l rh s dù  Çu  th kh«ng  îc lµm  ®  thay  æi  éi dung  ¬  ® n  c b¶n  µ    cña  å  ¬  ù  v gi¸c¶  hsd thÇu,trõtr ng  îp bªn  êi  Çu  ã    Çu  öa  çi è  äc.     ê h   m th c yªu c s l   h s 1.3.Lo¹ibá  ÷ng  å  ¬  ù  Çu      nh h s d th kh«ng  ¸p  ® øng    Çu yªu c (a)Nh÷ng  å  ¬  ù  Çu    h s d th kh«ng  ùc  Ön  th hi theo  ng    ®ó c¸c yªu  Çu    c nªu trong hå  ¬  êi  Çu  Þ    µnh÷ng  å  ¬  ù  Çu    s m th b coil   h s d th kh«ng  ïhîp vµ  ã  Ó  ph     c th bÞ   ¹   ng  lo i nh , ph¶i ® îc b¸o     c¸o  í  êi cã  Èm   t ing   th quyÒn quyÕt  nh   u     ®Þ ®Ç t hoÆc   Êp  îcuû  Òn  c ®   quy xem   Ðt. x (b)ViÖc    nh    x¸c ®Þ møc     ®é kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  ña  õng  å  ¬  ù  Çu  ct h s d th ph¶i® îctiÕn hµnh  ét       m c¸ch kh¸ch quan      theo      Èn    c¸c tiªuchu nh nhau  cho  äi  m hå  ¬  ù  Çu. s d th 2.§¸nh      Õthå  ¬  ù  Çu   gi¸chiti   s d th 2.1.Xem   Ðt gi¸dù  Çu    Öu    x     th ®Ó hi chØnh Bªn  êi  Çu  m th xem   Ðt hå  ¬  ù  Çu    öa  çi è  äc  µ  Õp ®ã   Öu  x   s d th ®Ó s l   h v ti   hi s chØnh    ù  Çu. gi¸d th 2.2.Chuy Ón  æi      ® gi¸sang  ét  ¹  Òn chung  m lo i ti   (chØ    ông  i víi u   ¸p d ®è     ®Ê thÇu  èc  Õ). qu t (a) Khi hå  ¬  ù  Çu  ∙  îc kiÓm         s d th ® ®   tra hoÆc   öa  çisè  äc, bªn  êi  s l  h   m thÇu ph¶ichuyÓn    ¹  Òn kh¸c nhau    c¸c lo iti     trong hå  ¬  ù  Çu  Õu  ã) sang    s d th (n c   m ét  ¹ tiÒn chung    ¸nh      å  ¬  ù  Çu. lo i     ®Ó ® gi¸c¸ch s d th (b) Tû     èi ®o¸n  ïng      gi¸h   d ®Ó chuyÓn  æi  µ tû gi¸cña  µy  ë   Çu  ® l      ng m th theo  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   Ng h Nh n     th«ng b¸o (theo  Òu  cña  §i 11  Quy  Õ   ch ®Êu  Çu). th (c)Bªn  êi  Çu    m th ph¶ib¶o  ¶m   Ýnh  Ýnh    ña  Öc    ® t ch x¸c c vi chuyÓn  æi. ®   N Õ u     Ön  ã  ÷ng    ãt,bªn  êi  Çu  ph¸thi c nh sais   m th ph¶ichuÈn    ¹®Ó   ¶m       x¸cl   ® i b¶o sù  Ýnh    ña  Öc  ¸nh    Çu. ch x¸cc vi ® gi¸th 2.3.Xem   Ðt tÝnh  ïhîp cña  å  ¬  ù  Çu  Ò   Æt   ü  Ët   x  ph     h s d th v m k thu (a)Bªn  êi  Çu    m th ph¶i xem   Ðt  ô  Ó  å  ¬  ù  Çu  Ò   Ýnh  ï hîp   x c th h s d th v t ph     theo c¸cyªu cÇu  ü  Ëtcña  ù    trong hå  ¬  êi  Çu.C«ng  Öc  µy      k thu   d ¸n nªu    s m th   vi n bao  å m   Öc  g vi xem   Ðt  ÷ng  Õu   è  ü  Ët chñ  Õu    quy    x nh y t k thu   y nh m« c«ng  tr×nh,thiÕtbÞ       hoÆc   Ët liÖu  ∙  v  ® quy  nh,  Õn    ®Þ ti ®é giao  µng  h hoÆc   ùc th   hiÖn...
 16. 16 (b)X¸c  nh  ÷ng    ®Þ nh kh¸c biÖt víic¸c tiªuchuÈn  ü  Ët ®∙           k thu   quy  nh   ®Þ ®Ó   iÒu  ® chØnh  Ò   µichÝnh. ViÖc  ¸nh    Ò   ü  Ëtph¶i® îctiÕn hµnh  v t    ® gi¸v k thu        m ét  c¸ch kh¸ch quan  µ      v c«ng b»ng  i víi Êtc¶    µ  Çu. ®è       c¸cnh th t 2.4.§iÒu    chØnh  ÷ng    Öch. nh sail Trêng  îp  å  ¬  ù  Çu  ã  ÷ng    Öch  h h s d th c nh sai l kh«ng  ¬  c b¶n  (kh«ng    qu¸ 10%  tæng    Þ dù  Çu) so  íic¸c yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu, bªn  êi  gi¸tr   th   v     c c h s m th   m thÇu ph¶itiÕn hµnh  iÒu      ® chØnh    bæ sung    ù  Çu    ã  îcgi¸dù  Çu  gi¸d th ®Ó c ®     th hiÖu chØnh nh»m   s¸nh c¸chå  ¬  ù  Çu    ïng m ét  Æt   so      s d th trªnc   m b»ng. 2.5.§¸nh      gi¸theo c¸ctiªuchuÈn  ∙  îcphª duyÖt     ®®     Sau    Öu  khi hi chØnh      ãt,chuyÓn  æi    ù  Çu  Õu  ã) vµ  c¸c sai s   ® gi¸d th (n c  ®iÒu  chØnh      Öch,c¸chå  ¬  ù  Çu  îc®¸nh    c¸csail     s d th ®   gi¸theo tõng tiªuchuÈn       theo nh÷ng  éidung  ñ  Õu    n  ch y sau: (a) N¨ng  ùc vµ    l   kinh  nghiÖ m   µ  Çu: §¸nh    nh th   gi¸theo  yÕu  è  3  t sau: ­    N¨ng  ùc kü  Ët:Xem   Ðt  ÷ng  l   thu   x nh s¶n  È m   ph kinh doanh  Ýnh  è îng  µ    ch (s l v chñng  ¹ . .  è îng vµ  ×nh ®é     é  lo i . ) l   tr   c¸n b chuyªn m«n... , s   ­ N¨ng  ùctµichÝnh  µ    l   v kinh doanh:Xen  Ðt vÒ       x   doanh  è,lînhuËn... ¹  s    i  i t thêi®iÓ m   u  Çu  µ    ®Ê th v trong thêigian tèi Óu 3        thi   n¨m  Çn  y. g ®© ­Kinh    nghiÖm:  Xem   Ðt vÒ   x   kinh nghiÖ m  ùc hiÖn    îp ®ång ¬ng  ù   th   c¸ch   t t  trongthêigian tèi Óu 5        thi   n¨m  Çn  y. g ®© (b)Kü  Ët:   thu   Xem   Ðt nh÷ng  éidung  ñ  Õu  x  n  ch y sau: ­ Kh¶    n¨ng  ¸p  ® øng    cÇu  Ò   c¸c yªu  v c«ng  Ö,  Êt l ng vËt tthiÕtbÞ  ngh ch  î        vµ  Ýnh  t n¨ng  ü  Ëttheo hå  ¬  êi  Çu. k thu     s m th ­ §Æc   Ýnh    t kinh tÕ  ü  Ët,m∙  Öu  ÕtbÞ   Ët t ® îcchµo  µng, tªn   k thu   hi thi   v      h    h∙ng vµ  ícs¶n  Êt..   n  xu . ­ TÝnh  îp lývµ  Öu    h     hi qu¶  kinh tÕ  ña        c c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët,biÖn  k thu   ph¸p  tæ  chøc cung øng  ËttthiÕtbÞ  n   ¬il¾p  Æt. v      ®Õ n   ® ­Kh¶    n¨ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ  µ  l® thi   v n¨ng  ùcc¸n bé  ü  Ët. l     k thu ­Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   ü  Ët. vm k thu ­Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   a  ý. vm ®Þ l ­T¸c ®éng  i víi    ®è     m«i  êng  µ  Ön  tr v bi ph¸p gi¶i     Õt. quy (c)Tµi chÝnh  µ         v gi¸c¶:Xem   Ðt kh¶  x  n¨ng  µichÝnh, kh¶  t    n¨ng  µ  iÒu  v® kiÖn cung  Êp  µichÝnh  Õu  ã  cÇu)  µ    ù  Çu.Kh¶  c t  (n c yªu  v gi¸d th   n¨ng  µ  iÒu  v® kiÖn cung  Êp  µichÝnh  c t  ph¶iphï hîp víiyªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu  µ           c c h s m th v c¸c th«ng  Ö  l trong nícvµ  èc  Õ.Gi¸tróng thÇu      qu t       kh«ng  îcvîtgi¸xÐt thÇu  ∙  ­ ®      ®® îcquyÕt ®Þnh.     (d)Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång: Thêigian thùc hiÖn          h          ph¶iphïhîp víi å         h s¬  êi  Çu  µ  m th v cam   Õt  µn  µnh  îp  ng  ¾n   ¬n  k ho th h ®å ng h hoÆc   theo  ng   ®ó tiÕn ®é   ∙  ù  Õn.   ® d ki (®)  ChuyÓn  giao c«ng nghÖ: Xem   Ðt  x kh¶  n¨ng chuyÓn giao c«ng  nghÖ   cho  µn  é  ù    to b d ¸n hoÆc   õng  Çn    ¬  ë  cÇu  ña  ù    t ph trªnc s yªu  c d ¸n hoÆc   lÜnh  ùc  Çn  Õt. v c thi
 17. 17 (e)§µo  ¹o:   t  Xem   Ðt kÕ   ¹ch bè  Ýchuyªn giathùc hiÖn  îp ®ång  Õt  x   ho   tr        h  k hîp  íiviÖc  Ên  Ön  ü  Ëtcho  v  hu luy k thu   c«ng  ©n  µ  bé  Öt Nam   µ  éi nh v c¸n  Vi   vn  dung  o  ¹oë  ícngoµi. ®µ t   n   (g)C¸c    chØ    Çn  Õtkh¸c tiªuc thi   3.§¸nh      gi¸tæng  îp vµ  Õp  ¹ng  µ  Çu h x h nh th Khi c¸c hå  ¬  ù  Çu  îckiÓm     µ ®¸p      s d th ®   tral   øng  Ò   v tæng  Ó, ®ång  êi th   th   gi¸dù  Çu  ∙  îc kiÓm     µ  Öu    th ® ®   tra v hi chØnh  Õu  ã),bªn  êi  Çu  Ï tiÕn  (n c   m th s   hµnh  ¸nh    ® gi¸chung  µ  Õp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu  vx h c¸c h s d th theo      Èn  ¸nh  c¸ctiªuchu ® gi¸®∙  îc phª  Öt.ViÖc  ¸nh     ®  duy   ® gi¸tæng  îp  ã  Ó    ¬  ë    h c th trªnc s gi¸quy  æi  ® trªncïng  ét  Æt     mm b»ng hoÆc   theo  Ö   èng  iÓ m   ∙  îc phª  Öt  Ìm  h th ® ®®  duy k theo      Èn  ¸nh    c¸c tiªuchu ® gi¸.Sau    ¸nh    khi ® gi¸tæng  îp      Èn, c¸c h c¸c tiªuchu     nhµ  Çu  îcxÕp  ¹ng    ¬  ë  Õt  th ®   h trªnc s k qu¶  ¸nh    ® gi¸tæng  îp. h VII.  §¸nh gi¸ å  s ¬  d ù  th Ç u v Ò  x © y  l ¾ p  h ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  Ò   ©y  ¾p  îc tiÕn  µnh  ® gi¸h s d th v x l ®   h theo  bíc chñ  3    yÕu  sau: ­§¸nh    ¬  é  å  ¬  ù  Çu.   gi¸s b h s d th ­§¸nh      Õthå  ¬  ù  Çu.   gi¸chiti   s d th ­§¸nh      gi¸tæng  îp vµ  Õp  ¹ng  µ  Çu. h x h nh th 1.§¸nh    ¬  é  å  ¬  ù  Çu   gi¸s b h s d th 1.1.Xem   Ðt tÝnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ù  Çu   x  h   c h s d th (a)§èivíi   ãithÇu  ∙  Õn hµnh  ¬  Ón,cÇn  Óm           g  c¸c ® ti   s tuy   ki trac¸cth«ng    tin cËp  Ët  µ   µ  Çu  khaië  êi®iÓ m   ¬  Ón    Õp  ôc xem   Ðt  nh m nh th kª    th   s tuy ®Ó ti t   x kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  Ò   v n¨ng  ùctµichÝnh  µ  ü  Ët.M äi  l   v k thu   th«ng    Ëp  Ët tinc nh   kh«ng  èng  Êt víihå  ¬  ù  Çu  u   îckiÓm     µ  th nh     s d th ®Ò ®   trav xem   Ðt.KiÓ m     x  tra sè îng hå  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu,kiÓm    ÷  ý  µ  l   s d th c nh th   trach k v b¶o    ù  Çu  l∙nhd th theo   quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® b.3  µ  v b.4  íi®©y.    èi víic¸c gãi thÇu  d  (b) §         kh«ng  Õn ti   hµnh  ¬  Ón,cÇn  Óm     s tuy   ki tratc¸ch vµ    n¨ng  ùccña  µ  Çu: l  nh th 1.KiÓ m     Êy phÐp    tragi   kinh doanh    hoÆc   chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh 2. KiÓ m       tra n¨ng  ùc vÒ   ü  Ët vµ  µichÝnh, kinh  l   k thu   t     nghiÖ m   ña  µ  c nh thÇu  theo yªu cÇu  ña  å  ¬  êi  Çu.    c h s m th 3.KiÓ m     è îng hå  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu.   tras l   s d th c nh th 4. KiÓ m     Ýnh    trat ph¸p  ýcña  ÷  ý    Ën  l  ch k x¸c nh trong hå  ¬  ù  Çu,b¶o    s d th   l∙nhdù  Çu..   th . 1.2.Xem   Ðt sù  ¸p    x   ® øng  ¬ c b¶n  ña  å  ¬  ù  Çu. c h s d th Hå   ¬  ù  Çu  ¸p  s d th ® øng  ¬  c b¶n  µ hå  ¬  ï hîp  íic¸c yªu  Çu,  iÒu  l   s ph   v    c ® kiÖn  µ  Æc   iÓ m   ü  Ët cña  å  ¬  êi  Çu; kh«ng  ã  ÷ng    Öch  v® ® k thu   h s m th   c nh sail hoÆc   ¹n  Õ   Ò   µiliÖu lµm  h ch v t     ¶nh  ëng  íntí quy  h l   i m«,  Êt l ng  ch  î hoÆc   Öc  vi thùc hiÖn    c«ng  ×nh;h¹n  Õ   Òn  ¹n  ña  tr   ch quy h c bªn  êi  Çu  m th hoÆc   Üa  ô  ngh v cña  µ  Çu. nh th
 18. 18 ViÖc    nh  ét  å  ¬  ù  Çu  x¸c ®Þ m h s d th kh«ng  îp  Ö  h l hoÆc  kh«ng  ¸p  ® øng  c¬ b¶n ph¶i® îctiÕn hµnh  ét       m c¸ch kh¸ch quan      theo  ng    Çu  ña  å  ¬  ®ó yªu c c h s m êi  Çu. th 1.3.Lµ m   â hå  ¬  ù  Çu  Õu  Çn)   r   s d th (n c Thùc  Ön  hi theo quy  nh  ¹ m ôc      ®Þ t  i VI,kho¶n    ña  1.2 c Th«ng   µy. tn 1.4.Lo¹ibá  å  ¬  ù  Çu      h s d th kh«ng  îp lÖ  h   hoÆc   kh«ng  ¸p  ® øng  ¬  c b¶n. Thùc  Ön  hi theo quy  nh  ¹ m ôc      ®Þ t  i VI,kho¶n    ña  1.3 c Th«ng   µy. tn 2.§¸nh      Õthå  ¬  ù  Çu   gi¸chiti   s d th 2.1 Söa  ÷a    çi è  äc   ch c¸cl   h s C¸c  å  ¬  ù  Çu  îcx¸c ®Þnh  µhîp lÖ  µ  ¸p  h s d th ®     l     v ® øng  ¬  c b¶n  Ï® îcbªn  s    m êi  Çu  Óm      çi è  äc.Bªn  êi  Çu  öa  ¹ c¸c lçi è  äc  Õu  ã) th ki trac¸c l   h   s m th s l       h (n c   i s cho  Èn    µ  chu x¸c v th«ng  b¸o  Þp  êicho  µ  Çu. Trêng  îp  ã    Öch  k th   nh th   h c sai l gi÷a    Þ viÕt b»ng  è  µ  gi¸tr     s v b»ng  ÷  ×    Þ viÕt b»ng  ÷  Ï lµ c¬  ë  ch th gi¸tr     ch s     s ph¸p  ý.N Õ u   ã    Öch  ÷a  n    µ  l  c sail gi ®¬ gi¸v tæng    viÖc  ©n  n    íi gi¸do  nh ®¬ gi¸v   khèil ng th× ®¬n    ù  Çu  Ïlµc¬  ë   î     gi¸d th s     s ph¸p lý.  Gi¸dù  Çu  trong hå  ¬  ù  Çu  Ï® îcbªn  êi  Çu  iÒu    th nªu    s d th s     m th ® chØnh  ¹ l  i theo  ng  ñ  ôc nªu  ®ó th t   trªn.N Õ u   µ  Çu    nh th kh«ng  Êp  Ën  ×  å  ¬  ù  ch nh th h s d thÇu    ÏbÞ  ¹ vµ  µ  Çu  ®ã s   lo   nh th kh«ng  îcnhËn  ¹tiÒn b¶o    ù  Çu. i ®  l i  l∙nhd th 2.2 §iÒu    chØnh  ÷ng    Öch nh sail Trêng  îp  å  ¬  ù  Çu  ã  ÷ng    Öch  h h s d th c nh sai l kh«ng  ¬  c b¶n (kh«ng    qu¸ 10%  tæng    ù  Çu) so  íic¸c yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu,bªn  êi  Çu  gi¸d th   v     c c h s m th   m th ph¶i tiÕn  µnh  iÒu    h ® chØnh    bæ sung    ù  Çu    s¸nh    å  ¬  ù  gi¸d th ®Ó so  c¸c h s d thÇu    ïng m ét  Æt   trªnc   m b»ng. 2.3.ChuyÓn   æi    ù  Çu    ® gi¸d th sang  ét  ¹  Òn  m lo iti chung (chØ  dông  ¸p  trongtr ng  u  Çu  èc  Õ)   ê ®Ê th qu t (a)Sau    å  ¬  ù  Çu  îckiÓm    öa  ÷a    çi è  äc  µ  Öu    khih s d th ®   tra,s ch c¸c l   h v hi s chØnh      Öch,bªn  êi  Çu  c¸csail   m th ph¶ichuyÓn  æi    ù  Çu  õc¸clo¹ tiÒn   ® gi¸d th t     i    kh¸c nhau    trong c¸c hå  ¬  ù  Çu  Õu  ã) sang  ét  ng  Òn      s d th (n c   m ®å ti chung    ®Ó lµm    ®¸nh    µ  s¸nh c¸chå  ¬  ù  Çu. c¨n cø  gi¸v so      s d th (b)Tû    èi®o¸icña  ng  Òn dïng      gi¸h     ®å ti   ®Ó chuyÓn  æi  µtû gi¸® îcquy  ® l        ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   ë   Çu  Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ti   th m th do  h Nh n     c«ng  è  b (theo   §iÒu  cña  11  Quy  Õ   u  Çu). ch ®Ê th (c)Bªn  êi  Çu    m th ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  Ýnh    Öc  t ch x¸c vi chuyÓn  æi  ® sang  m ét  ng  Òn  ®å ti chung  nh»m   ¶m   ® b¶o  Ýnh  t kh¸ch quan, c«ng    b»ng cho    c¸c nhµ  Çu. th 2.4 §¸nh      gi¸theo c¸ctiªuchuÈn  Ðt thÇu  ∙  îcphª duyÖt     x  ®®     Sau    Öu  khi hi chØnh  c¸c    ãt vÒ   è  äc  µ  sai s   s h v x¸c  nh       Öch  ®Þ c¸c sai l còng    nh chuyÓn  æi    ù  Çu  ® gi¸d th sang  ét  ng  Òn chung  Õu  ã),c¸chå  m ®å ti   (n c     s¬  ù  Çu  îc®¸nh    d th ®   gi¸theo tõng tiªuchuÈn  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu       v  nh n  ch y sau: (a)TiªuchuÈn  ü  Ët, Êtl ng:C Ç n      k thu   ch  î   xem  Ðt c¸cnéidung  x    sau: ­ Møc     ¸p    ®é ® øng  ña  å  ¬  ù  Çu  víic¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët, c h s d th so      c v k thu   chÊtl ng vËtt  ÕtbÞ  trong hå  ¬  ÕtkÕ   µ   î    ,thi   nªu    s thi   v chØ  Én  ü  Ët. d k thu
 19. 19 ­ S¬     chøc  Ön  êng    ®å tæ  hi tr (xem  É u   Óu  è    ô  ôc II  ña  m bi s 7, ph l   I c Quy  chÕ   u  Çu). ®Ê th ­Bè  Ýnh©n  ùct¹ hiÖn  êng    tr   l   i tr (xem  É u   Óu  è    ô  ôcII cña  m bi s 6,Ph l   I   Quy  chÕ   u  Çu);kÌm  ®Ê th   theo danh s¸ch c¸c c¸n bé  ñ  èt,tr×nh ®é,  © m           ch ch     th niªn c«ng    Ö m  ô  ù  Õn  îcgiao,kinh nghiÖ m  ã  ªnquan. t¸c,nhi v d ki ®       c li   ­ Kh¶    n¨ng  îp t¸cli   h     ªndanh  ªnkÕt  íi chøc  ©y  ùng  ña  Öt Nam   li   v  tæ  xd c Vi   (tr ng  îp ®Êu  Çu  èc  Õ). ê h  th qu t ­ TÝnh  îp lývµ    h     kh¶    ña      thic c¸cgi¶iph¸p kü  Ët, Ön    thu   bi ph¸p tæ    chøc    thi c«ng. ­C¸c  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ö     ® ® ki v sinh m«i  êng  µ    iÒu  Ön    tr v c¸c® ki an  µn  to kh¸cnh    phßng  ch¸y,næ,  toµn    ng...   an  lao®é ­ Sù   ï hîp cña  ÕtbÞ       ph     thi   thic«ng  Ò  è îng,chñng  ¹   (v s l   lo ic«ng  Êt sö  , su   dông  µ  Õn ®é   v ti   huy  ng  ®é cho c«ng  ×nh.. theo  É u   Óu  è    ô  ôcII  tr   . m bi s 5, Ph l   I cña  Quy  Õ   u  Çu). ch ®Ê th (b) Tiªu chuÈn      kinh nghiÖ m   µ  Çu  îc xem   Ðt    éi dung  nh th ®   x c¸c n   theo  m É u   Óu  è    ô  ôcII cña  bi s 4,Ph l   I   Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th (c)TiªuchuÈn  Õn ®é        ti   thi c«ng: ­ Xem   Ðt    x møc     ¶m   ®é ® b¶o tæng  Õn    ti ®é quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi    sm thÇu. ­ Xem   Ðt  ù  îp  ý vÒ   Õn    µn  µnh  ÷a    ¹ng  ôc,  Çn  x s h l   ti ®é ho th gi c¸c h m ph viÖc  ña  c c«ng  ×nh cã  ªnquan. tr   li   (d) Tiªu chuÈn  µichÝnh, gi¸c¶      t      (xem  É u   Óu  è    ô   ôc II  ña  m bi s 3, Ph l   Ic Quy  Õ   u  Çu)® îchiÖu  ch ®Ê th     chØnh  ¹nh  l   sau: i ­TiªuchuÈn  µi Ýnh:    t  ch + Xem   Ðt kh¶  x  n¨ng  µichÝnh  t  trong 3    n¨m  Çn  y  Ò   g ®© v tæng  è  µis¶n  s t  cã, tµis¶n u  ng, tæng  è  î ph¶itr¶,nî ph¶itr¶trong kú, nguån  èn  ñ     l ®é   s n             v ch së  ÷u,nguån  èn  h  v kinhdoanh.   + Xem   Ðt kh¶  x  n¨ng  Ýn  ông  ña  µ  Çu  µ  a  td c nh th v ®Þ chØ    ©n  µng  c¸cng h cung  Êp  Ýn  ông  ctd cho  µ  Çu. nh th +  Danh  ôc  µ  m v tæng    Þ c¸c hîp  ng  ang    gi¸tr     ®å ® thic«ng; gi¸trÞ c«ng      tr×nh thi    c«ng  ë  d dang;ngµy  µn  µnh    Çn  Öc    ho th c¸cph vi cßn  ¹cña  îp ®ång. l i h  ­ Tiªu chuÈn      ú      gi¸c¶: Tu theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  ãi thÇu, gi¸ ® ki c th c t g     tróng  Çu  th kh«ng  îc vîtgi¸xÐt  Çu  ∙  îc quyÕt  nh.  ®    th ® ®   ®Þ Trong  qu¸  ×nh tr   ®¸nh    Çn  ã  ÷ng  Ön  gi¸,c c nh bi ph¸p  ô  Ó    ¹  õtr ng  îp  c th ®Ó lo i   ê h ph¸    tr gi¸trong  ®Êu   Çu. ViÖc    nh  ù  ï hîp  ña    ù  Çu  îc c¨n  vµo    éi th   x¸c ®Þ s ph   c gi¸d th ®   cø  c¸c n   dung sau: +  ï  îp  Ò   ¬  Êu    ©y  ¾p    ¹ng  ôc   Ph h v c c gi¸x l c¸c h m hoÆc   Çn  Öc  îc ph vi ®   duyÖt cña  ãithÇu.   g  +  ï  îp vÒ   ét  è  n    ña  ÷ng  èil ng x©y  ¾p  ñ  Õu  ña  Ph h   m s ®¬ gi¸c nh kh  î   l ch y c gãi thÇu    nh»m  b¶o  ¶m   Êt l ng  ® ch  î c«ng  Öc  µ  ù  îp  ýcña  n    víi vi v s h l   ®¬ gi¸so    m Æt   b»ng    chung. gi¸c¶  3.§¸nh      gi¸tæng  îp c¸ctiªuchuÈn  µ  Õp  ¹ng  µ  Çu h     vx h nh th
 20. 20 ­ Tuú    theo    Çu  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  yªu c v ® ki c th c t c«ng  ×nh,viÖc  ¸nh  tr   ® gi¸tæng  îp c¸c tiªuchuÈn  ã  Ó    ông    h     c th ¸p d theo  ¬ng  ph ph¸p   quy  æi    gi¸  ® trªn cïng  ét  Æt   m m b»ng  hoÆc   theo  Ö   èng  iÓ m   ∙  îc phª  h th ® ®®  duyÖt. §iÓ m     chuÈn  ña      Èn  µ      Ý  Êu  µnh    Èn  îcx¸c ®Þnh   c c¸c tiªuchu v c¸c tiªuch c th tiªuchu ®     trong  Ö   èng  h th thang  iÓ m   ngêi cã  Èm   ® do    th quyÒn  quyÕt  nh   u     ®Þ ®Ç t hoÆc   Êp  îcuû  Òn    Öt tr cthêi®iÓ m   ë   u. c ®   quy phª duy   í     m ®Ç ­ Sau    ¸nh      khi® gi¸tæng  îp c¸c tiªuchuÈn  h      theo  ¬ng  ph ph¸p    gi¸quy  æi  ® hoÆc   theo  Ö   èng  h th thang  iÓ m   ® nªu trªn,c¸c hå  ¬  ù  Çu  îc xÕp  ¹ng      s d th ®   h thø  ù ®Ó   ã  cø  ×nh ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    t  c c¨n  tr     th quy quy ®Þ ®Ç t xem   Ðt x  phª duyÖt nhµ  Çu  óng thÇu.     th tr   VIII. × n h d u y Ö t k Õ t q u ¶  ® Ê u  th Ç u  Tr 1.§èivíi ãithÇu  éc dù    ã m         g thu   ¸n nh A 1.1.§èivíi   ãithÇu   Ên  ã    Þtõ10  û®ång  ëlªn,   ãithÇu       g c¸c tv c gi¸tr     t   tr     g   c¸c mua   ¾ m   Ët tthiÕtbÞ   s v      hoÆc   ©y  ¾p  ã    Þ tõ 50  û ®ång  ëlªnthuéc x l c gi¸tr     t   tr       dù    ã m   sÏdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Öt  Õt  ¸n nh A    Th t   ph phª duy k qu¶  u  Çu      ®Ê th nh quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña  t i 1  43  Quy  Õ   u  Çu: ch ®Ê th a.Bªn  êi  Çu  ã    m th c tr¸chnhiÖm   ×nh hå  ¬  Õt    tr   s k qu¶  u  Çu    ñ ­ ®Ê th lªnTh t íng ChÝnh  ñ,®ång  êiph¶ith«ng  ®Õ n   ¬    ph   th     b¸o  c quan  qu¶n  ýcña  ñ  u   l  ch ®Ç tvµ  ¬    c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ã  ªnquan. l    c li   b. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã    K ho v§ t c tr¸chnhiÖm   chøc  Èm   nh  Õt      tæ  th ®Þ k qu¶ ®Êu  Çu    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. th ®Ó tr   t  ph c.Thêigian tæ        chøc  Èm  nh  Õt  th ®Þ k qu¶  u   Çu  ®Ê th kh«ng    ngµy  qu¸ 30  kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  ×nh duyÖt kÕt  t  nh ®ñ h s tr     qu¶  u  Çu. ®Ê th d.  éi  N dung  å  ¬  ×nh  h s tr duyÖt  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th bao  å m     ông  g (¸p d chung  cho    ×nh  c¸ch thøc ®Êu  Çu):   th (1)C¸c      v¨n b¶n  ph¸p lý:   ­Quy Õt  nh  u    ù    Öp  nh  µitrî Õu  ã).   ®Þ ®Ç td ¸n,hi ®Þ t   (n c ­K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ña  ù    ∙  îcduyÖt.   ho   th c d ¸n ® ®   ­Hå   ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    ∙  îcduyÖt.   s m th v tiªuchu ® gi¸® ®   ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp tæ    ®Þ th l   chuyªn giahoÆc    Ên.    tv (2). µiliÖu li         ªnquan  n     ×nh ®Êu  Çu: T ®Õ qu¸ tr   th ­Tê  ×nh cña  ¬    tr   c quan  qu¶n  ýchñ  u  . l  ®Ç t ­ B¸o      ×nh tæ    c¸o qu¸ tr   chøc  u  Çu  µ  Õt  ®Ê th v k qu¶  u  Çu  ña  m êi  ®Ê th c bªn  thÇu  Ìm  (k theo    Õn  ¸nh    ña    ý ki ® gi¸c Tæ chuyªn gia hoÆc    Ên,kÕt     tv   qu¶  ¸nh  ® gi¸. . . .) ­Biªnb¶n  ë   Çu.    m th ­ Dù     th¶o hîp ®ång  Õu  ã).    (n c (3).  B¶n  sao    å  ¬  ù  Çu.(4). µiliÖu cã  ªnquan  c¸ch s d th         li   T kh¸c. 1.2.§èi víic¸c gãithÇu           cßn  ¹ cña  ù  thuéc  ã m   thùc hiÖn  li  d ¸n  nh A    theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     Òu  cña  ®Þ t  i 1,§i 43  Quy  Õ   u  Çu: ch ®Ê th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản