Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
158
lượt xem
37
download

Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng quốc doanh qua chấn chỉnh hoạt động ngân hàng sau thanh tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  ­  é   µi c h Ý n h  t N BT s è 03­1997/TTLT/N H N N­B T C  n g µ y  22 th¸ng 11 n¨ m  1997 h í ng d É n  x ö   ý n î q u¸  ¹ n c ñ a c¸c N g © n  h µ n g l h  q u è c d o a n h q u a  ch Ê n  ch Ø n h  h o ¹t ® é n g   N g © n  h µ n g  sau  thanh tra § Ó   iÓn khaiý  Õn  Õt  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ Th«ng  sè  tr     ki k lu c Th t   ph t i   b¸o  25/TB  µy  th¸ng 03  ng 17    n¨m  1997  µ  v C«ng    è  v¨n s 4086/KTTH  µy  th¸ng ng 15    8 n¨m 1997  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýnî qu¸ h¹n    ©n  µng  c Th t   ph v vi x l       c¸c Ng h th ng  ¹i quèc  ¬ m  doanh, sau    ã  ù    khi c s trao ® æi  µ  èng  Êt  íiThanh      v th nh v   tra Nhµ   íc,nay    é  íng dÉn  iÓnkhaithùc hiÖn    n  LiªnB h   tr       nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1.Ph¹m    ö  ýnîqu¸ h¹n   vix l       1.1. Nî    qu¸  ¹n  n   êi®iÓ m   th¸ng  n¨m  h ®Õ th   31  12  1996  ña  c c¸c  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh  µ     î®ã   Én  m d n   v cßn  n   9­ ®Õ 30­ 1997. 1.2.C¸c    kho¶n  î qu¸ h¹n    n     ph¸tsinh sau  êi®iÓ m   12­   th   31­ 1996  µ  ÷ng  v nh kho¶n  î qu¸ h¹n    n    tuy cßn    î ®Õ n   12­ dn  31­ 1996, nhng    sau    ©n   µng  ­ ®ã Ng h th ¬ng  ¹i®∙    åith× kh«ng  éc ph¹m    ö  ýt¹ Th«ng   µy. m   thu h     thu   vix l     i tn 1.3.Nh÷ng    kho¶n  îqu¸ h¹n ®∙  îcChÝnh  ñ  n      ®   ph cho  Ðp  ph khoanh  õn¨m  t  1995  Ò   íc,sÏ ® îc xö  ý trong  v tr       l   thanh to¸n c«ng  î    o¹n    µ        n giai® IIv c¸c quy ®Þnh kh¸ccña  Ýnh  ñ  µ    é.   Ch ph v LiªnB 2.§èit ng ® îcxö  ýnîqu¸ h¹n    î     l       2.1.C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.2.C¸c  îp t¸cx∙n«ng    h      nghiÖp,tiÓu thñ c«ng       nghiÖp,l©m    nghiÖp,diªm    nghiÖp,thuû h¶is¶n,x©y  ùng..        d . 2.3.T nh©n,    Ó, hé    c¸ th   n«ng  ©n  éc    µnh  d thu c¸c ng nghÒ; n«ng, l©m,    ng,diªm    nghiÖp. II  © n   ¹i µ  ¬ng  . Ph lo   ph v ph¸p  ö  ýnî qu¸  ¹n x l    h A. N î q u¸ h ¹ n d o  n g u yªn n h © n  c h ñ  q u a n. 1. Nî    qu¸  ¹n  nguyªn  ©n  ñ  h do  nh ch quan  Ò   Ýa    ©n   µng    v ph c¸c Ng h cho vay: 1.1.X¸c  nh    ®Þ nguyªn nh©n  å m:   g a.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  ®Þ trongthÓ  Ö  Ýn  ông;   lt d b. C¸n  é  ©n  µng    b Ng h th«ng  ng  íi ®å v   kh¸ch hµng,vay  Ð, vay  é,thu nî     k  h      kh«ng  ép  ©n  µng. n Ng h
 2. 2 1.2.H íng xö  ý:Ph¶i ¸p  ông    Ön      l   d c¸c bi ph¸p  Ën    è  t thu,s cßn  ¹ ph¶iquy  l i   tr¸chnhiÖ m  ô  Ó  Ó  l∙nh®¹o  µ    é  ©n    c th (k c¶    v c¸n b nh viªn). 1.3.Thñ  ôc xö  ý:Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  íng  Én  Öc  Óm     t   l  h Nh n   ¬h d vi ki travµ  ö  ýcô  Ó  i víi ¹  î nµy,b¸o    Õt    x l   th ®è     i   lo n   c¸o k qu¶    ñ íng Ch Ýnh  ñ  lªnTh t   ph vµ Ban chØ  o. ®¹ 2.Nî    ¹n do    qu¸ h   nguyªn nh©n    kh¸ch hµng  è    õa®¶o, chôp  Ët:   c ýl     gi 2.1.H íng xö  ý:     l  B»ng  äi  Ön  m bi ph¸p tËn    thu. 2.2. Thñ   ôc xö  ý:Sau    dông    t   l  khi ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  Ën  t thu,c¸c  ©n     Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh    Þ  ëitètr cph¸p luËtvµ  c¸o kÕt    ®Ò ngh kh     í       b¸o    qu¶ lªnNg ©n  µng  µ   íc.   h Nh n 3. Nî    ¹n  nguyªn  ©n    qu¸ h do  nh kh¸ch hµng  µ doanh    l  nghiÖp  µ   íc sö  Nh n   dông  èn  v vay    ôc  ch. saim ®Ý 3.1.H íng xö  ý:     l  B¶o  ¶m     åinî. ® thu h   3.2.Thñ  ôc xö  ý:C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    t   l  Ng h th m  doanh tæng  îp,b¸o  h  c¸o  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh    Óm     µm  â  Ng h Nh n   B T   ®Ó ki tra,l r nguyªn  ©n   nh vµ chØ  o    Ön  ®¹ c¸cbi ph¸p thu håihoÆc   ã  Ön      c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h B. N î q u¸ h ¹ n d o  n g u yªn n h © n  k h¸ch q u a n: 1.Nî    ¹n do    qu¸ h   nguyªn nh©n    kh¸ch quan,® îcxem  Ðt cho    î:      x  xo¸n 1.1.C¸c    nguyªn nh©n, gå m:     a. Nguyªn  ©n  Êt kh¶    nh b  kh¸ng:thiªntai  òlôt  Êt  ïa,dÞch  Önh  i      ,  , l mm  b ®è víi     kh¸ch hµng  c¸c   vay  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc     y  µ  thu    î   ®Þ ti   2, m Itrªn®© v lµkh¸ch hµng      kh«ng  cßn kh¶ n¨ng    îNg ©n  µng. tr¶n   h b.  cã  §∙  quyÕt  nh   ®Þ tuyªn bè     ph¸  s¶n  ña  µ   Nh ©n   ©n   c To ¸n  d hoÆc   quyÕt  nh    Ó  i  íinh÷ng  ®Þ gi¶ith ®è v   kh¸ch hµng    vay  éc  i îng  thu ®è t quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m     µ    ôc      y,  i® 2.1.v 2.2,m I trªn®© nay  kh«ng cßn  kh¶ n¨ng    î Ng ©n   tr¶ n   hµng. c. Do     kh¸ch  µng  h vay  éc  i  îng  thu ®è t quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc      ®Þ ti ® 2.3  I trªn ®©y   ∙  Õt  ® ch hoÆc   Þ   µ  tuyªn bè  µ ®∙  Õt  b To ¸n    l   ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt(§iÒu  Bé   Ët d©n  ù) hoÆc     91  Lu   s  tuyªn bè  µ m Êt  Ých  Òu      l  t (§i 88),kh«ng  cßn kh¶  n¨ng  µ  µis¶n      î Ng ©n   µng, kh«ng  v t  ®Ó tr¶n   h   cßn  êi thõa  Õ   µi ng   k t  s¶n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   1.2.Hå   ¬,thñ tôc.   s    a. Hå   ¬    Þ    î ®èi víi   s ®Ò ngh xo¸ n       nguyªn nh©n    Õta  iÓ m     Çn      ë ti   ® 1.1 ph B m ôc      y,  å m: IItrªn®© g ­§ Ò   Þ  ña  vay  èn.   ngh c bªn  v ­ Biªn b¶n    nh  Öth¹ido      x¸c ®Þ thi     thiªntai  ò lôt  Êt  ïa, tain¹n,dÞch    ,  , l m m      b Önh  i  íi®èi îng  ®è v   t vay  èn, ghi râ  v     møc     µ  è  èn  Þ   Öth¹i, ã    ®é v s v b thi     ®Ò c nghÞ  hoÆc     Ën  ña    ¬  x¸cnh c c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ¹ ®Þa  ¬ng  µo  êi c th quy ti  ph v th   ®iÓ m   Èy    Öth¹i  ô  Ó    x ra thi   , th nh sau: c
 3. 3 + Doanh  nghiÖp  µ   íc:x¸c nhËn  ña  û  Nh n     c u ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh    phè; x¸c nhËn  ña  ôc     cC qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  ®èi (  víidoanh    nghiÖp  µ   íc ®Þa   ¬ng)  Nh n   ph hoÆc  Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µi l  v t  s¶n  µ   íc t¹  Nh n   i doanh  nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  Trung  ng);x¸c nhËn  ¬    cña  ¬  c quan  chøc n¨ng  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ nguyªn nh©n  µy    a  ¬ng;x¸c   n ë ®Þ ph    nhËn  ña  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  µ  ña  ©n  µng  c Ng h Nh n     ph v c Ng h cho  vay. +  îp        Ën  ña  û  H t¸c x∙:x¸c nh c u ban  ©n   ©n   Êp    êng; Uû     Nh d c x∙,ph   ban Nh ©n   ©n  Ön,  Ën; phßng  µichÝnh  Ön, quËn; c¬  d huy qu   t  huy     quan  chøc n¨ng  cã  ªnquan  n   li   ®Õ nguyªn nh©n  µy    a  ¬ng;Ng ©n  µng    n ë ®Þ ph   h cho  vay. +   nh©n,  thÓ, hé  T c¸    s¶n  Êt  xu (thuéc  iÓ m   ® 2.3  ôc       y): x¸c m I trªn ®©     nhËn  ña  û  c u ban  ©n  ©n  Êp    êng;c«ng  x∙,phêng  µ  ©n  µng  Nh d c x∙,ph   an    v Ng h cho  vay. ­Kh Õ   cvay  èn      í  v (do Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  Ng h cho  vay  ý  k sao  y) b.  å   ¬    Þ     î ®èi  íinguyªn  ©n  éc  Õtb  iÓ m     H s ®Ò ngh xo¸ n   v  nh thu ti   ® 1.1 phÇn  m ôc      y,  B  IItrªn®© bao  å m: g ­ Quy Õt  nh    ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n  ña  µ    c To ¸n hoÆc   Õt  nh    Ó  quy ®Þ gi¶ith (cã c«ng    chøng). ­ Ph¬ng      Ó, ph¬ng    ©n    ¸n gi¶ith   ¸n ph chiatµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp,b¸o    c¸o quyÕt      ×nh gi¶ithÓ    to¸nqu¸ tr     doanh nghiÖp  (hoÆc  c¸o thanh  ývµ  µi b¸o    l  t   s¶n doanh  nghiÖp); ­Kh Õ   cvay  èn      í  v (do Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  Ng h cho  vay  ý  k sao  y). c.Hå   ¬,thñ tôc®Ò   Þ    î ®èi víi   s      ngh xo¸n       nguyªn nh©n  éc tiÕtc  iÓ m     thu     ® 1.1 phÇn  m ôc      y,  å m:    B  IItrªn®© g C¸c  Êy têchøng  gi     minh  Öc  vi kh¸ch hµng  ∙    ® chÕt  hoÆc   ∙  Þ  µ    ® b To ¸n tuyªnbè  µ®∙  Õt    l   ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt(tr    ­ êng  îp bÞ   Õt  h   ch hoÆc   tuyªnbè  Êt  Ých,bÞ   Õt  ña  µ     m t   ch c To ¸n theo    Òu  c¸c §i 60,63,88,91  ña  é  Ët d©n  ù).       c B Lu   s 1.3.H¹ch      î.   to¸nxo¸n C¨n  vµo  Õt  nh    î cña  cø  quy ®Þ xo¸n   ban  chØ  o  ö  ýnî qu¸ h¹n  ®¹ x l       Trung  ­ ¬ng  µ  å  ¬  v h s ph¸p  ýli   l   ªnquan,kÕ     ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    to¸nNg h th m  doanh  ¬  c së  Ëp chøng  õghisæ     ¹ch to¸n: l  t     ®Ó h   Nî:Tµikho¶n  Ých  îp (tuútheo  ån  èn  îcchØ  nh  µ     th h    ngu v ®   ®Þ v quan  Ö   h thanh    ô  Ó). to¸nc th Cã:  µikho¶n  îqu¸ h¹n (øng  íi µikho¶n  î® îcxo¸). T  n      v   t n    XuÊt:Tµikho¶n  ¹ib¶ng:l∙treocña     ngo        i kho¶n  î® îcxo¸. n    2. Nî    qu¸  ¹n  nguyªn  ©n  h do  nh kh¸ch quan  Ðt  x cho  khoanh  î tõ 3  n     n¨m   ®Õ n   n¨m, trongthêigian khoanh  îkh¸ch hµng  5         n    kh«ng  ph¶itr¶l∙ .    i 2.1.§èit ng:Lµ     î   doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.2.X¸c  nh      ®Þ c¸cnguyªn nh©n, gå m:     a. Do   ÷ng    nh kh¸ch  µng  h vay  ã  c chøc  n¨ng  Êt ­ nhËp  Èu  µng    xu     kh h ho¸ trùc tiÕp  Þ     b ¶nh  ëng  ña  Öc  h c vi thay  æi  ¬  Õ,  Ýnh  ® c ch ch s¸ch  ña  µ   íc c Nh n   (cÊm  ÊtkhÈu  ç,g¹o,m Êt  Þ  êng.. ) xu   g    th tr .; b.Do  ¾p  Õp  ¹doanh   s x l  i nghiÖp;
 4. 4 c. Cho    vay theo chØ   nh  ®Þ hoÆc   Õt  nh  ña  Êp    ñ  Õu   quy ®Þ cc trªn(ch y ph¸tsinh t¹  ©n   µng  Çu   µ     i Ng h § t v Ph¸ttr Ón,cho   i   vay theo  Õ   ¹ch  ña  µ   k ho c Nh níc,cho    vay mua  Ðn, mua  înh¬i®Ó   ×nh    Ò   . ) k  l    b æn v gi¸. . . 2.3.Hå   ¬,thñ tôcgå m:   s      a. C¸c      v¨n b¶n  ã  ªnquan  ùctiÕp  n   Öc    c li   tr   ®Õ vi ph¸tsinh nî qu¸ h¹n  ña       c c¸cdoanh    nghiÖp. b.§ Ò   Þ  ña    ngh c doanh  nghiÖp,cã    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícchuyªn ngµnh      (doanh  nghiÖp  Trung  ng: Bé   ¬   chuyªn ngµnh;doanh      nghiÖp  ®Þa  ph¬ng: Uû  ban Nh ©n  d©n  c¸c cÊp quyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh  nghiÖp),cña  ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    Ng h th m  doanh  Ò   v nguyªn nh©n      ph¸tsinh nî    qu¸ h¹n.   c.Ph¬ng      ¸n kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶  µ  Õ   ¹ch    î Ng ©n   µng    v k ho tr¶n   h sau khih Õt  êih¹n    th   khoanh  î ® îcc¬  n     quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  µ  ©n   µng  l    v Ng h cho vay tho¶ thuËn.   d. Kh Õ   c vay  èn    í  v (do Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h cho vay  ý    k sao y). 3. Nî    qu¸  ¹n  nguyªn  ©n  h do  nh kh¸ch quan  Ðt  x cho    î tõ 3  n     gi∙nn     ®Õ 5 n¨m, vÉn  Ýnh  µ        t v thu l∙trong thêigian gi∙nnî. i       3.1.§èit ng:Lµ     î   doanh nghiÖp  µ   íc; Nh n 3.2.X¸c  nh    ®Þ nguyªn nh©n:   §©y  µc¸c kho¶n  î Ng ©n   µng  ∙    ¹n  kh¸ch hµng  l    n  h ® qu¸ h do    vay  µ doanh  l  nghiÖp  µ   íckinh doanh  Nh n     thua  ç,nhng  yªu  Çu  ña  Òn  l  do  c cn kinh tÕ    hoÆc   cña  a   ¬ng  µ   ®Þ ph m doanh  nghiÖp    Çn  ®ã c ph¶i tiÕp  ôc  îc duy  × ho¹t   t®  tr     ®éng. 3.3.Hå   ¬,thñ tôc,®iÒu  Ön    Þ    î,gå m:   s      ki ®Ò ngh gi∙nn   a. V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp,cã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  qu¶n  lýNhµ   ícchuyªn ngµnh    ôc  , Çn  ®iÓ m     Õtb    y)  Ò   ù    n    (nh m II  ph B,  2.3 ti   trªn®© v s cÇn  Õt duy  × ho¹t®éng  ña  thi   tr     c doanh  nghiÖp, ph¶i th¸o gì  ã        kh kh¨n    cho doanh nghiÖp  µ  ña  ©n  µng  v c Ng h cho vay. b.Ph¬ng      ¸n s¶n  Êt­ kinh doanh  ã  Öu  xu      c hi qu¶  µ  Õ   ¹ch tr¶nîNg ©n   v k ho       hµng sau    Õt  êih¹n    î ® îcc¬  khih th   gi∙nn     quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  µ  ©n   l    v Ng hµng  cho vay,tho¶ thuËn.     c. Kh Õ   c vay  ©n   µng    í  Ng h (do Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h cho    vay ký  sao y). III.T æ  ch øc  ch Ø   o th ù c hi Ö n   ®¹ 1.Thµnh  Ëp Ban    l  chØ  o  ö  ýnîqu¸ h¹n: ®¹ x l       1.1.ë    Trung  ng: Thèng  c  ©n   µng  µ   íc lµm  ëng  ¬  ®è Ng h Nh n   tr ban; c¸c    thµnh viªn gå m:    L∙nh  o  ®¹ c¸c  é   µi  Ýnh,  B T ch Thanh    µ   íc.M çi  é, tra Nh n   B  ngµnh  trªncö  ét    é  Êp  ô  µ  ét  è  nªu    m c¸n b c V v m s chuyªn viªngióp viÖc.      1.2.ë    TØnh,  µnh  è: ChØ   Þch  û  Th ph   t u ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è    ph quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Ban chØ  o  å m:  ã  ñ   Þch  û   ®¹ g Ph Ch t U ban  ©n   ©n   Nh d
 5. 5 tØnh,thµnh  è  µm  ëng    ph l Tr ban;c¸cthµnh    å m:     viªng Gi¸m  c  ë  µichÝnh    ®è s T   ­ VËt    gi¸,Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc(Thêng  ùc)  ôc  ëng  ôc  Ng h Nh n   tr , C tr C Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  ña  µ   íc t¹  l  v t  c Nh n   idoanh  nghiÖp, Thanh    µ   íc   tra Nh n   tØnh.M çi ngµnh  ö  ét  è     c m s chuyªn viªngióp viÖc.      2. NhiÖ m   ô  ña    µnh, c¸c cÊp    v c c¸c ng    trong viÖc  Ëp,kiÓm     µ    l  trav tæng  hîp hå  ¬,m É u   Óu      ©n  ¹ nîqu¸ h¹n:   s  bi b¸o c¸o ph lo i       2.1.Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  èc  ®è Ng h qu doanh  ÖtNam: Vi   2.1.1.ChØ   o        ®¹ c¸c chinh¸nh  ùc thuéc  ùc hiÖn  Öc  Ëp  îp  å  ¬, tr   th   vi t h h s   thñ tôc,b¸o    ©n  ¹ theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.C¸c        c¸o ph lo i       t i tn   chinh¸nh  ã  c tr¸ch  nhiÖ m  ùc hiÖn  ÷ng  Öc  µm  ô  Ó  th   nh vi l c th sau  y: ®© a. Lµ  n  Þ  Þu    ®¬ v ch tr¸chnhiÖm     trong viÖc    nh    i t ng kh¸ch   x¸c ®Þ c¸c ®è  î     hµng  îcxö  ýtheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ    ôc   ®   l    ®Þ t  i 1  2,m ITh«ng   µy.Cô   Ó  µ: tn   th l ­ KiÓ m       nh  ng    i t ng kh¸ch hµng    tra,x¸c ®Þ ®ó c¸c ®è  î     trong diÖn  îcxem     ®  xÐt xö  ýnîqu¸ h¹n;   l      ­ X¸c  nh   ng  ¹m    µ  ®Þ ®ó ph vi v møc    nî  d qu¸  ¹n  h nh»m  tr¸nh trïng lÆp      trongviÖc    xem   Ðt xö  ýnîqu¸ h¹n. x   l      b. TËp  îp ®Çy    å  ¬,thñ tôc theo    h  ®ñ h s       quy  nh  ¹ m ôc    ®Þ ti  IITh«ng    µy, tn   s ¾p  Õp  å  ¬    x h s c¸ckho¶n  îtheo tõng lo¹ nguyªn nh©n. n     i     c.Trªn c¬  ë  i t ng kh¸ch hµng,ph¹m      îqu¸ h¹n ® îcxö  ývµ  å  ¬      s ®è  î       vid n         l   h s thñ  ôc trªn®©y,  Ëp    É u   Óu  Ìm  t    l c¸c m bi k theo  Th«ng    µy, lÊy x¸c nhËn  ña  tn       c c¸c c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng . M É u   Óu  nh  Ìm  t  bi ®Ý k gå m: +  Óu      Bi X1, X2; Tæng  îp chitiÕtnîqu¸ h¹n  Ðt cho    î; h          x   xo¸n +  Óu      Bi K1, K2: Tæng  îp nîqu¸ h¹n  Ðt cho  h      x   khoanh  î; n +  Óu  Bi G1,  G2:  Tæng  îp nîqu¸ h¹n xÐt cho    î. h          gi∙nn d. C¸c    Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh  öi hå  ¬  Ò   g   s v Ban  chØ  o  ®¹ tØnh, thµnh  è, ®ång  öivÒ   éi së  Ýnh  ©n   µng  ¬ng  ¹i   ph   g   H   ch Ng h th m  quèc  doanh  ÖtNam,  êigian hoµn  µnh  íc15­ 1997. Vi   th     th tr   12­ 2.1.2.TiÕp  Ën  µ  chøc  Óm      nh v tæ  ki trab¶o  ¶m   Ýnh    ng  n,  ® ch x¸c,®ó ®¾ ®Çy    ña  å  ¬  ®ñ c h s ph¸p  ývÒ   ©n  ¹    l   ph lo i kho¶n  î do    c¸c n   chinh¸nh  ùcthuéc tr     göilªnsau    ∙  ã    Ën  ña    ¬     khi® c x¸cnh c c¸cc quan  ã  Èm  Òn    å  ¬  c th quy trªnh s theo  quy  nh  ¹ phÇn  m ôc    ®Þ t i B  IITh«ng   µy. tn 2.1.3.  Tæng  îp c¸cm É u   Óu  c¸o ph©n  ¹ nîqu¸ h¹n  ña  Ö   èng  h   bi b¸o    lo i     c h th   Ng ©n  µng  × nh, göiBan  h m    chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ theo  ng  íng dÉn  ¹ Th«ng  ®ó h   t i tnµy.Thêigian hoµn  µnh:tr cngµy  12­         th   í  31­ 1997. 2.1.4.KiÓ m       tra,x¸c  nh   â  ÷ng  ®Þ r nh kho¶n  î  n qu¸  ¹n  ©n   µng    h Ng h do kh¸ch  µng  h vay  ã      õa ®¶o,  ôp  ùt. .phèi hîp  íic¸c c¬  c ý ®å l   ch d .   ,   v     quan  chøc  n¨ng    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  Ën    t thu hoÆc     Þ  ëitè tr cph¸p  Ët(khicÇn  ®Ò ngh kh     í   lu     thiÕt) Thêigian hoµn  µnh    .     th trongth¸ng1­     1998. 2.2.Ban    chØ  o  ®¹ tØnh,thµnh  è:   ph 2.2.1.ChØ   o      ®¹ c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh    trªn ®Þa   µn  ùc hiÖn  Öc  Ëp  å  ¬  b th   vi l h s theo  íng  Én  ¹  Çn  m ôc    h d tiph B  IITh«ng   t nµy.
 6. 6 2.2.2.Tæ     chøc  Óm       nh  Ýnh  ng  n,  y    µ  ý    ki tra,x¸c ®Þ t ®ó ®¾ ®Ç ®ñ v k x¸c nhËn theo tr¸chnhiÖ m     å  ¬    trªnh s ph¸p  ývÒ   ©n  ¹    l   ph lo i kho¶n  î theo  íng c¸c n  h  dÉn  ¹ Th«ng   µy.Thêigian hoµn  µnh:tr cngµy  th¸ng12  t  i tn       th   í  15    n¨m  1997. 2.3.Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng:   h Nh n   ¬ 2.3.1.H íng  Én  Öc  Óm     µ  ö  ý cô  Ó  î    d vi ki tra v x l   th n qu¸  ¹n  nguyªn h do    nh©n  ñ  ch quan  ¹ phÇn  m ôc    t i A,  IITh«ng   µy. tn 2.3.2.Chñ   ×,phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ    tr     v  T   v Thanh    µ   íc c¸c néi traNh n       dung  c«ng  Öc  Ò: vi v a. Tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   ån  èn  ï ®¾ p     Th t Ch ph v ngu v b   cho  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícdo  ∙  ö  ýxo¸nî®èi víi   ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  n   ® x l           Ng c¸c h th m  doanh. b.KiÓ m     íng dÉn  ô  Ó  Öc  ö  ý(chuyÓn  èn,h¹ch to¸n, Õ     tra,h  c th vi x l   v      to¸n) k   ®Ó   ùc hiÖn  iÓ m   t¹ C«ng    è  th   ® 3  i  v¨n s 4086/KTTH  µy  8­ ng 15­ 1997  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   ùc  Ön    ¬ng  Ch ph v th hi c¸c ph ph¸p    î  xo¸ n quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® 1, phÇn    ôc    èivíic¸c kho¶n  î ® îc xo¸,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Bm II"§       n        h th m  doanh  îc h¹ch  ®  to¸n dÇn  µo    Ý,  ü  ï ®¾ p   ñiro  ña  ©n   µng,   v chi ph qu b   r   c Ng h   hoÆc   îcgi¶m  îvay  ©n  µng  µ   íc". ®  n  Ng h Nh n H íng dÉn  ¬ng    ph ph¸p cho    khoanh  îquy  nh  ¹ ®iÓ m     Çn  m ôc   n  ®Þ ti  2,ph B,  IIvµ  ¬ng    ph ph¸p cho    î quy  nh  ¹  iÓ m     Çn  m ôc    ¹  gi∙nn   ®Þ ti ® 3, ph B,  IIt iTh«ng   t nµy  i víi   ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ®è     Ng c¸c h th m  doanh. c.Lµ m   â ®Ó   Õn  Þ  ¬    r   ki ngh c quan  chøc  n¨ng  ö  ýnh÷ng  x l  kh¸ch hµng      vay ®∙  ö  ông  èn  sd v vay  ©n  µng    ôc  ch  ã  Ng h saim ®Ý c kh¶  n¨ng  Êttho¸t th   . 2.4.Ban    chØ  o  ®¹ Trung  ng: ¬ 2.4.1.ChØ   o      ®¹ c¸c Ban chØ  o  ®¹ tØnh,thµnh  è  µ    ©n  µng  ­   ph v c¸c Ng h th ¬ng  ¹i quèc  m  doanh  ùc hiÖn  th   theo  ng    éi dung  íng  Én  ¹  ®ó c¸c n   h d ti Th«ng t nµy. 2.4.2.Tæ     chøc  Óm     å  ¬, thñ tôc vµ  ki trah s       b¸o    ©n  ¹  î qu¸ h¹n; c¸o ph lo i       n tæng  îp sè  Öu cña    ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h   li   c¸c Ng h th m  doanh  öilªn®Ò   Þ  g   ngh xo¸,khoanh  µ    î theo  Çn  m ôc      v gi∙nn   ph B,  IITh«ng ;thèng  Êt biÖn  t  nh   ph¸p  ö  x lýtõng  êng  îp  ô  Ó, giao  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc hiÖn    tr h c th   Ng h Nh n   d th   theo  néidung    (2.3.2b) ®iÓ m     ôc  I    2,m II Th«ng   µy.   tn 2.4.3.  B¸o    Õt  c¸o k qu¶  ö  ýnîqu¸ h¹n    ñ íng Ch Ýnh  ñ  x l       lªnTh t   ph trong quý    In¨m    1998. 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý    tn c hi l   15  k t  k ban  µnh.Trong  h   qu¸ tr×nh thùc hiÖn,cã  ã          kh kh¨n,víng m ¾ c       ph¶n  vÒ   êng  ùcBan  ¸nh  Th tr   chØ   ®¹o Trung  ng  ©n  µng  µ   ícTrung  ng) ®Ó   ¬ (Ng h Nh n   ¬   nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy Ghi  ó: Chi  ch   nh¸nh  NHTM Q D  chØ   nh÷ng  kª  kho¶n  cho vay  î qu¸  ¹n  n  h ph¸t sinh  õ    t 31/12/1996  ë vÒ   íc nhng  è  tr   tr   s cßn   ®Õ n   d 30/9/1997  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícxÐt cho    î. nh n     gi∙nn
 7. 7
 8. 8 BiÓu  G1 Chi nh¸nh..          .       BiÓu    Õtnî qu¸  ¹n  ña         chi ti     h c doanh  nghiÖp Nhµ   ícxÐt  n  cho  gi∙nnî    (®Õn  30/9/1997) Sè  Tªn  doanh   §Þa  Do   kinh  doanh  thua  ç l Ghi  TT nghiÖp vay  èn v chØ chó Tæng   G èc L∙i sè 1 Doanh  nghiÖp  A 2 Doanh  nghiÖp  B 3 .. . ... . . .. 4 .. . ... . . .. Tæng  è s Ghi  ó: Chi  ch   nh¸nh NHTM Q D  chØ   nh÷ng  kª  kho¶n  cho  vay  î qu¸  ¹n  n  h ph¸t sinh  õ    t 31/12/1996  ë vÒ   íc nhng  tr   tr   cßn  è   ®Õ n   sd 30/9/1997  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícxÐt cho    î. nh n     gi∙nn                                         Ngµy...                                           th¸ng..n¨m     . 1997 Chñ  Þch  t UBND     Gi¸m  c             ®è       Gi¸m  c         Gi¸m  c ®è           ®è                tØnh                Së   µi chÝnh      chinh¸nh           T         NHNN             chinh¸nh  NHTM   BiÓu  G2 Ng © n   µng .. h .   Óu    Õtnî qu¸  ¹n  ña  Bi chi ti     h c doanh  nghiÖp Nhµ   ícxÐt  n  cho    î gi∙nn (®Õn  30/9/1997)                                §¬n  Þ:1  iÖu®ång, 1.000                                  v   tr     USD Sè  Tªn    chi nh¸nh  © n   Ng Do   kinh  doanh  thua  ç l Ghi  ó ch TT hµng  µ  v doanh  nghiÖp  vay  èn v Tæng   è s G èc L∙i I Chi nh¸nh    A 1 Doanh  nghiÖp.. . ..
 9. 9 2 Doanh  nghiÖp.. . .. II   Chi nh¸nh    B 1 Doanh  nghiÖp.. . . 2 Doanh  nghiÖp.. . . Tæng   è s Ghi  ó:  ch C¨n  biÓu  cø  G1,  ©n  µng  Ng h TMQD   Ëp biÓu  l  tæng  îp nµy. h                                            µy...                                         Ng  th¸ng..n¨m     . 1997             Ëp  Óu                                     L bi                          Tæng  Gi¸m  c ®è  
 10. 10
 11. BiÓu  KI Chi nh¸nh..     . BiÓu    Õtc¸c  chi ti   kho¶n  î qu¸  ¹n  ña n  hc doanh nghiÖp  µ   ícxÐt  Nh n   cho khoanh ®Õ n   30/9/1997                                      ¬n  Þ:1  iÖu®ång, 1.000                                     § v   tr     USD Sè  Tªn  kh¸ch  µng   §Þa  h Tæng   è  î ®Ò   s n  Trong  ®ã TT vay chØ nghÞ   khoanh Tæng   Gèc L∙i Do   thay  æi  ¬  Õ   Do   ¾ p   Õp  ¹i ® c ch s x l  DN Do  chØ   nh,  ®Þ sè chÝnh  s¸ch quy Õt  nh   ña  ®Þ c cÊp  trªn Tæng   G èc L∙i Tæng   Gèc L∙i Tæng   Gèc L∙i sè sè sè A DNNN 1 Danh  nghiÖp  A 2 .. . . .. .. . . .. Tæng  éng c                                                                                             Ghi  ó: C¸c    ch   chi nh¸nh NHTM Q D  chØ   nh÷ng  kª  kho¶n  î qu¸  ¹n  n  h ph¸tsinh  õ 31/12/1996  ë vÒ   íc nhng    t  tr   tr   cßn  è    n   s d ®Õ 30/9/1997 cña      c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc®Ò   Þ  nh n   ngh khoanh. Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 1997
 12. Chñ  Þch  t UBND   Gi¸m  c  ë  µi Ýnh ®è S t   ch Gi¸m  c chinh¸nh  ®è     NHNN Gi¸m  ®èc  chi nh¸nh  NHTM
 13. BiÓu  K2 Ng ©n  µng..  h . BiÓu  tæng  îp  kho¶n  î qu¸  ¹n h c¸c  n  h cña  doanh nghiÖp  µ   ícxÐt  Nh n   cho  khoanh ®Õ n   30/9/1997                                                                                      §¬n  Þ: 1  iÖu                                                                                       v   tr   ®ång, 1.000    USD Sè TT Tªn    chi nh¸nh  µ  v doanh   Tæng   è  î ®Ò   s n  Trong  ®ã nghiÖp  vay  èn v nghÞ   khoanh Tæng   G èc L∙i Do  thay  æi  ¬  Õ   ® c ch Do   ¾ p   Õp  ¹i s x l  Do  chØ   nh,  ®Þ sè chÝnh s¸ch doanh  nghiÖp quy Õt  nh   ña  ®Þ c cÊp  trªn Tæng   G èc L∙i Tæng   Gèc  L∙i Tæng   Gèc L∙i sè sè sè I Chi nh¸nh    A 1 Doanh  nghiÖp.. . . 2 Doanh  nghiÖp.. . . .. . .. . . .. . .. II Chi nh¸nh    B 1 Doanh  nghiÖp... 2 Doanh  nghiÖp... .. . . .. . .. .. . . .. Tæng   è s Ghi  ó: C¨n  biÓu  cña      ch   cø  K1  c¸c chi nh¸nh, NHTM Q D     Óu  µy; lÊy  è    lªn bi n   s tæng  éng  õng    c t chi nh¸nh  µ  tõng  v kª  doanh  nghiÖp.          LËp  Óu                                                Ngµy...           bi                                                    th¸ng..n¨m    . 1997
 14.                                                                                                                                                 Tæng  Gi¸m  c ®è   BiÓu  XI Chi nh¸nh..     . BiÓu    Õtc¸c  chi ti   kho¶n  î qu¸  ¹n n  h xÐt  cho    î xo¸ n   Õn  (§ 30/9/1997)                                                                       ¬n  Þ:1  ng, 1                                                                      § v   ®å   USD Sè  Tªn  kh¸ch  µng   h §Þa  Tæng   è  î ®Ò   s n   nghÞ   Trong  ®ã TT vay chØ xo¸ Tæng   Gèc L∙i Do   thiªntai, ò lôt, Êt  ïa, Do     Þ          l m m  DN b ph¸  s¶n,gi¶ithÓ     sè dÞch  Ö nh,  Õt,m Êt  Ých  vµ   © n,    Ó  Õt,m Êt  b ch   t tnh c¸ th ch   (®Õn  30/9/1997) tÝch (®Õn 30/9/1997) Tæng   G èc L∙i Tæng   G èc L∙i sè sè I DNNN 1 Doanh  nghiÖp A 2 Doanh  nghiÖp B .. . .. . . .. . .. II Hîp    t¸cx∙ 1 HTX  A 2 HTX  B .. . .. . . . .. III T  ©n   thÓ nh ­C¸  1 T  ©n  nh A
 15. 2 T  ©n  nh B .. . . .. . . .. Tæng   éng c Ghi  ó:C¸c    ch   chinh¸nh  NHTM Q D   chØ    ÷ng  kª nh kho¶n cho vay  ∙    ¹n    ® qu¸ h ph¸tsinh tõ 31/12/1996  ëvÒ   ícnhng     tr   tr   cßn  è    sd ®Õ n   30/9/1997,xÐt cho       xo¸riªng®èi víi         HTX,   ©n    Ó,lÊy x¸cnhËn  ña  Êp  µ  µnh    a  ¬ng. c¸c tnh c¸th       c c v ng ë ®Þ ph                                                                          µy...                                                                        Ng  th¸ng..n¨m    . 1997 Chñ   Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è           ph        Gi¸m  c  ë  µichÝnh                    Gi¸m  c    ®è S T                        ®è Chi nh¸nh          Gi¸m   ®èc    chinh¸nh    (huyÖn,    êng  Þ  Ên) x∙,ph th tr          ëng  (tr phßng  µi chÝnh  T  huyÖn  Ën  qu )                                     NHNN   NHTM   BiÓu  X2 Ng ©n  µng.. . h .   Óu  Bi tæng  îp  kho¶n  î qu¸  ¹n h c¸c  n  h xÐt cho    î xo¸ n   (§Õn  30/9/1997)                                                                         §¬n  Þ:1  ng, 1                                                                           v   ®å   USD Sè TT Tªn    chi nh¸nh  Tæng   è  î ®Ò   s n   nghÞ   Trong ®ã NHTM Q D xo¸ Tæng   Gèc L∙i Do   thiªntailò lôt, Êt  ïa,        m m  Do   DN   c¸c  ph¸  s¶n, gi¶ithÓ  µ     v sè  dÞch  Ö nh,  Õt,m Êt  Ých b ch   t tnh © n,    Ó  Õt,m Êt  Ých   c¸ th ch   t Tæng   è s G èc L∙i Tæng   è s G èc  L∙i I Chi nh¸nh    A 1 DNNN 2 HTX 3 TN    ­CT
 16. II Chi nh¸nh    B 1 DNNN 2 HTX 3 TN    ­CT .. . . .. .. . . .. Céng DNNN Céng  HTX Céng TN   ­CT Tæng   éng c Ghi chó:C¨n  biÓu  cña          cø  X1  c¸cchinh¸nh,NHTM Q D     Óu  µy,lÊysè    lªnbi n     tæng  éng  õng chinh¸nh  µ  õng thµnh  Çn  c t    vt   ph kinh  tÕ  ña  õng chinh¸nh. c t                                                                          Ng µy...                                                                          th¸ng..n¨m    . 1997                      LËp  Óu                                                 Tæng                        bi                                                   Gi¸m  c ®è

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản