intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch B é  k Õ  h o¹ch vµ  Ç u  t ­ B é  C « n g  n g hi Ö p  ­  ® B é  th¬ n g  m ¹i sè 03/2001/TTLT­B K H § T­B C N­ B T M   n g µy  18 th¸ng 5 n¨ m  2001 h íng d É n  viÖc  nhËp   hÈu   k linh kiÖn  «t« d¹ng  d1ck ­ C¨n  LuËt §Çu       cø    tnícngoµit¹ ViÖtNam       i   n¨m 1996,LuËt Söa  æi        ® bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt Nam     i    n¨m 2000  NghÞ   vµ  ®Þnh  24/2000/N§­   CP ngµy  1  3  th¸ng 7    n¨m  2000  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh   chitiÕtthi       hµnh LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ­ C¨n  ý    cø  kiÕn  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ Th«ng  sè    b¸o  365/CP­KTTH   ngµy  th¸ng4  10    n¨m 1999 cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ; Bé    KÕ ho¹ch vµ    §Çu ,Bé  t  C«ng  nghiÖp,Bé    Th¬ng   m¹iban hµnh Th«ng  t híng    dÉn viÖc l¾p    d¹ng  r¸p «t«  CKD1  cña    c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p    r¸p«t« nh      sau: 1. C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt l¾p    ® îc phÐp      r¸p «t«    ho¹t®éng  i t¹ ViÖt  Nam   îc nhËp  ®   khÈu    linhkiÖn    «t« d¹ng CKD1     ®Ó th¨m  thÞ  êng      dß  tr tiªuthô trong níc ®èi          víic¸c mÉu   míivíisè îng      «t«      l tèi®a 300  víithêigian    xe      tèi®a  kh«ng    n¨m  qu¸ 2  cho    mçi mÉu     «t« míi. 2.    iÓn khai s¶n  Khi tr     phÈm     míi,doanh  nghiÖp  cÇn ®¨ng  bæ   ký  sung  s¶n phÈm     míi vµo danh môc s¶n  phÈm  trong LuËn    chøng  kinh tÕ  thuËt   kü    hoÆc  B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    tr×nh Bé    thi®∙    KÕ ho¹ch  §Çu       vµ  t khixin cÊp  GiÊy phÐp  §Çu . l 3. Sau    îc Bé      khi®   KÕ ho¹ch  §Çu     vµ  t x¸c nhËn ®¨ng  bå  ký  sung danh  môc  s¶n phÈm, doanh  nghiÖp b¸o  Bé  c¸o  Th¬ng      îc gi¶iquyÕt    m¹i ®Ó ®     thñ tôcnhËp    khÈu theo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 4. §èi víic¸c mÉu           «t«    míi hiÖn doanh nghiÖp ®ang l¾p    r¸p,nÕu  cha  nhËp  sè îng trªnvµ  ®ñ  l     nÕu  nhu  cã  cÇu    Th¬ng    th× Bé  m¹ixem     xÐt cho nhËp  tiÕp cho    l 300    ®ñ sè îng  xe, cßn  nhËp    ®∙  ®ñ th× kh«ng xem  xÐt cho nhËp  tiÕp. 5.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2