Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT-BCA-BNG về việc hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ công an- Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BCA-BNG

  1. B CÔNG AN-B NGO I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T GIAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/TTLT-BCA-BNG Hà n i , ngày 29 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG AN - B NGO I GIAO S 03/2002/TTLT-BCA-BNG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N VI C C P H CHI U PH THÔNG VÀ GI Y THÔNG HÀNH CHO CÔNG DÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI THEO NGHN NNH S 05/2000/N -CP NGÀY 03-3-2000 C A CHÍNH PH V XU T C NH, NH P C NH C A CÔNG DÂN VI T NAM Th c hi n Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03-3-2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam, B Công an và B Ngo i giao hư ng d n vi c c p, gia h n, b sung, s a i h chi u ph thông và gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Thông tư này hư ng d n vi c c p, gia h n, b sung, s a i h chi u ph thông và gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài. 2- Vi c c p gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nh ng nư c có ký Hi p nh ho c Tho thu n v i Vi t Nam v vi c nh n tr l i công dân Vi t Nam không ư c nư c ngoài cho cư trú; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương theo Quy t nh s 875/TTg ngày 21-11-1996 c a Th tư ng Chính ph không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 3- Vi c c p, gia h n, b sung, s a i h chi u ph thông và gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài nh m t o i u ki n thu n l i cho vi c cư trú, i l i c a công dân Vi t Nam, nhưng ph i m b o chính xác và ph c v ư c yêu c u b o v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i. 4- Công dân Vi t Nam nư c ngoài ngh c p, gia h n, b sung, s a i h chi u ph i tr c ti p có m t t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ư c u quy n th c hi n ch c năng lãnh s (sau ây g i chung là cơ quan i di n) n p h sơ và nh n h chi u. Trư ng h p ngư i ngh c p, gia h n, b sung, s a i h chi u ang nư c chưa có cơ quan i di n ho c vì m au, b nh t t ho c vì lý do c bi t khác mà không tr c ti p n p h sơ ho c nh n h chi u ư c thì ngư i ng u cơ quan i di n xem xét, quy t nh cho n p ho c nh n thay trên cơ s có ơn c a ngư i ngh . 5- Trư ng h p ph c t p v an ninh, cơ quan i di n ch c p h chi u ho c gi y thông hành khi có ý ki n ng ý c a C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an.
  2. 6- Trong thông tư này, nh ng khái ni m sau ây ư c hi u là: - Gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam bao g m: Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam; quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam; quy t nh cho tr l i qu c t ch Vi t Nam; gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. - Gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p bao g m: gi y ch ng minh nhân dân ; gi y ch ng nh n nhân thân (theo m u) có xác nh n c a Trư ng công an c p phư ng, xã nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú trư c khi xu t c nh; gi y xác nh n y u t nhân s do C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an c p; sơ y u lý l ch có xác nh n c a Th trư ng cơ quan có thNm quy n, n u ngư i ó ang là cán b , viên ch c Nhà nư c thu c quy n qu n lý c a cơ quan ó. - Y u t nhân thân c a ngư i ngh c p h chi u bao g m: h tên, khai sinh; ngày tháng năm sinh; nơi sinh; gi i tính; qu c t ch; a ch hi n nay và a ch thư ng trú trong nư c trư c khi xu t c nh. - Y u t nhân s c a ngư i ngh c p h chi u bao g m: y u t nhân thân, nh và thông tin v th i gian, c a khNu, hình th c xu t c nh, chi ti t gi y t xu t nh p c nh (lo i gi y t , s , ngày và cơ quan c p, th i h n), thân nhân ã ho c ang s ng t i Vi t Nam (h tên, quan h , th i gian và a ch thư ng trú), k c trư ng h p thân nhân ã ch t. II- VI C C P, GIA H N, B SUNG, S A IH CHI U VÀ GI Y THÔNG HÀNH 1- Vi c c p h chi u cho nh ng ngư i chưa có h chi u (c p l n u) 1.1- H sơ n p t i cơ quan i di n g m: - T khai ngh c p h chi u và nh theo quy nh; - B n sao gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam ; - B n sao gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p; Khi n p b n sao các gi y t trên thì xu t trình b n chính ki m tra, i chi u. Trư ng h p không có gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam ho c gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p thì n p sơ y u lý l ch theo quy nh. i v i ngư i ã ư c nư c s t i cho cư trú thì n p kèm theo gi y phép cư trú h p l . Trư ng h p chưa ư c nư c s t i cho cư trú thì trong t khai ngh c p h chi u c n ghi rõ ngu n g c, th i gian, lý do và m c ích n cư trú nư c s t i, kèm theo các gi y t ch ng minh (n u có). 1.2- Cơ quan i di n gi i quy t như sau:
  3. a) Trư ng h p có gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam, các y u t nhân thân và n i dung kê khai y , chính xác, không thu c trư ng h p quy nh t i M c III Thông tư này, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n c p h chi u cho ngư i ngh . b) Trư ng h p không có gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam ho c gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p, cơ quan i di n hư ng d n ngư i ngh c p h chi u khai sơ y u lý l ch, n p kèm theo các gi y t có giá tr tham kh o v qu c t ch (phù h p v i pháp lu t Vi t Nam v qu c t ch). Cơ quan i di n l p danh sách g m các y u t nhân s và nh c a ngư i ngh c p h chi u g i v C c lãnh s - B Ngo i giao. C c lãnh s có trách nhi m chuy n danh sách và nh ó cho C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an xác minh v nhân thân và cơ quan ch c năng c a B Tư pháp xác minh v qu c t ch (tuỳ theo yêu c u xác minh). Trong th i h n 40 ngày k t ngày nh n ư c danh sách do C c lãnh s chuy n, C c Qu n lý xu t nh p c nh và cơ quan ch c năng c a B Tư pháp có trách nhi m xem xét tr l i c c lãnh s C c lãnh s tr l i cơ quan i di n. Cơ quan i di n xem xét, gi i quy t và tr l i cho ngư i ngh c p h chi u trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n tr l i c a C c lãnh s . 1.3- Thân nhân Vi t Nam c a ngư i ngh c p h chi u (cha, m , v , ch ng, con, ông bà n i ngo i, anh ch em ru t ho c chú, bác, cô, dì ru t) có th tr c ti p n C c Qu n lý xu t nh p c nh ho c Phòng qu n lý xu t nh p c nh công an t nh, thành ph nơi cư trú ngh xác nh n y u t nhân s c a ngư i ngh c p h chi u. Trong th i h n 40 ngày k t ngày ư c ơn, C c Qu n lý xu t nh p c nh xem xét và có văn b n tr l i, ng th i thông báo cho cơ quan i di n. Khi công dân Vi t Nam nư c ngoài n p t khai ngh c p h chi u, kèm theo gi y t xác nh n y u t nhân s c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n các gi y t nêu trên, cơ quan i di n xem xét, quy t nh. 1.4- Vi c c p h chi u cho các trư ng h p c bi t khác, cơ quan i di n báo cáo B Ngo i giao B Ngo i giao xem xét, quy t nh, sau khi có ý ki n c a B Công an xác nh n không có v n v m t an ninh và m b o nguyên t c ch c p h chi u cho công dân Vi t Nam. 2- Vi c c p l i h chi u do b m t 2.1- H sơ n p t i cơ quan i di n g m: - T khai ngh c p h chi u và nh theo quy nh; - ơn trình báo m t h chi u có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i, nơi ngư i ó trình báo. 2.2- Cơ quan i di n gi i quy t như sau:
  4. a) Sau khi nh n ư c ơn trình báo m t h chi u, cơ quan i di n có trách nhi m thông báo k p th i y u t nhân s cho: - Cơ quan ã c p h chi u ó ki m tra và hu giá tr s d ng c a h chi u này; - C c Qu n lý xu t nh p c nh thông báo các c a khNu; - Cơ quan có ch c năng qu n lý xu t nh p c nh c a nư c s t i. b) Trư ng h p h chi u b m t do chính cơ quan i di n c p, cơ quan i di n ki m tra, i chi u v i h sơ lưu ho c h sơ ăng ký công dân, n u xác nh y u t nhân s mà ngư i ngh c p l i h chi u khai là chính xác, không thu c trư ng h p quy nh t i M c III Thông tư này, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n c p l i h chi u. c) Nh ng trư ng h p khác, cơ quan i di n g i y u t nhân s , kèm theo nh c a ngư i ngh c p l i h chi u n cơ quan ã c p h chi u b m t xác minh. N u cơ quan ư c yêu c u xác minh xác nh n có c p h chi u ó, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c k t qu xác minh, cơ quan i di n c p l i h chi u. N u cơ quan ư c yêu c u xác minh tr l i không c p h chi u ã khai m t, thì cơ quan i di n không c p l i h chi u cho ngư i ó và yêu c u khai báo rõ ràng, chính xác xem xét, gi i quy t theo hư ng d n t i i m 1 m c này. Trư ng h p ư c xem xét l i và gi i quy t; cơ quan i di n thông báo rõ lý do gi i quy t cho C c Lãnh s và C c qu n lý xu t nh p c nh bi t. Sau 45 ngày k t ngày cơ quan i di n g i yêu c u xác minh mà không nh n ư c ý ki n tr l i c a cơ quan c p h chi u, thì ngư i ng u cơ quan i di n xem xét, quy t nh. 2.3- Thân nhân Vi t Nam c a ngư i ngh c p l i h chi u chi u (cha, m , v , ch ng, con, ông bà n i ngo i, anh ch em ru t ho c chú, bác, cô, dì ru t) có th tr c ti p n C c qu n lý xu t nh p c nh ho c Phòng qu n lý xu t nh p c nh công an t nh, thành ph nơi cư trú ngh xác nh n y u t nhân s c a ngư i ngh c p l i h chi u. Trong th i h n 40 ngày k t ngày nh n ư c ơn, C c qu n lý xu t nh p c nh xem xét và có văn b n tr l i, ng th i thông báo cho cơ quan i di n. Khi công dân Vi t Nam nư c ngoài n p t khai ngh c p l i h chi u, kèm theo gi y t xác nh n y u t nhân s c a ngư i ó do C c qu n lý xu t nh p c nh c p, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n xem xét, quy t nh. 3- Vi c c p l i h chi u do b hư h ng (rách, bNn ) h t trang ho c h t h n s d ng. 3.1- H sơ n p cho cơ quan i di n g m:
  5. - T khai ngh c p h chi u và nh theo quy nh; - H chi u b hư h ng, h t trang ho c h t h n s d ng. 3.2- Cơ quan i di n gi i quy t như sau: a) Trư ng h p h chi u b hư h ng, h t trang ho c h t h n s d ng nhưng trang nhân thân và nh còn nguyên v n, không b tNy xoá, ho c i chi u nh trong t khai và trong h chi u cũ úng v i ngư i ngh , không thu c trư ng h p quy nh t i M c III thông tư này, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n c p l i h chi u. b) Trư ng h p h chi u có d u hi u không bình thư ng như: b tNy xoá, s a ch a t i trang nhân thân, thay nh, thay trang, khâu l i h chi u, nh trong h chi u b m , bong cơ quan i di n g i công văn, kèm theo b n sao h chi u và nh n cơ quan ã c p h chi u ó xác minh. N i dung công văn yêu c u xác minh c n nêu rõ các d u hi u không bình thư ng nói trên. N u cơ quan xác minh tr l i không c p h chi u ó, thì cơ quan i di n không c p l i h chi u cho ngư i ngh và yêu c u khai báo rõ ràng, chính xác xem xét, gi i quy t theo Hư ng d n t i i m 1 m c này. Trư ng h p ư c xem xét l i và gi i quy t, cơ quan i di n thông báo rõ lý do gi i quy t cho C c lãnh s và C c qu n lý xu t nh p c nh bi t. Sau 45 ngày k t ngày cơ quan i di n g i yêu c u xác minh mà không nh n ư c ý ki n tr l i c a cơ quan c p h chi u, thì ngư i ng u cơ quan i di n xem xét, quy t nh. Trư ng h p h chi u có d u hi u không bình thư ng nêu trên, n u ngư i ngh c p h chi u n p ho c xu t trình gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p, cơ quan i di n gi i quy t như quy nh t i i m 3.2a m c này. c) i v i h chi u ư c c p l i, cơ quan i di n b chú vào h chi u m i n i dung "h chi u này thay cho h chi u s , do c p ngày tháng năm ", ng th i c t góc h chi u cũ và tr cho ngư i ư c c p l i. 4- Vi c gia h n, b sung, s a i h chi u 4.1- Vi c gia h n h chi u: a) Trong vòng 12 tháng trư c khi h chi u h t h n, n u có nhu c u gia h n h chi u thì ngư i mang h chi u ph i n p cho cơ quan i di n t khai ngh gia h n h chi u theo m u quy nh, kèm theo h chi u. b) Cơ quan i di n gi i quy t như sau: - N u xác nh h chi u c a ngư i ngh gia h n còn nguyên v n, không có d u hi u b tNy xoá, s a ch a trang nhân thân, không b thay nh, thay trang ho c khâu l i h chi u, không thu c trư ng h p quy nh t i M c III Thông tư này, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n gia h n h chi u.
  6. - N u h chi u c a ngư i ngh gia h n có d u hi u không bình thư ng như: b tNy xoá, s a ch a trang nhân thân, thay nh, thay trang, khâu l i h chi u, thì cơ quan i di n g i công văn, kèm theo b n sao h chi u và nh n cơ quan ã c p h chi u xác minh. N i dung công văn yêu c u xác minh c n nêu rõ các d u hi u không bình thư ng nói trên. N u cơ quan xác minh tr l i không c p h chi u ó, thì cơ quan i di n không gia h n mà thu h i h chi u và yêu c u khai báo rõ ràng, chính xác xem xét, gi i quy t theo hư ng d n t i i m 1 m c này. Trư ng h p ư c xem xét l i và gi i quy t, cơ quan i di n thông báo rõ lý do gi i quy t cho C c Lãnh s và C c qu n lý xu t nh p c nh bi t. Trư ng h p h chi u có d u hi u không bình thư ng nêu trên, n u ngư i ngh c p h chi u n p ho c xu t trình gi y t ch ng nh n nhân thân, có nh óng d u giáp lai do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p, thì cơ quan i di n xem xét, quy t nh c p h chi u m i thay h chi u cũ ã b hư h ng, không ph i xác minh qua cơ quan ã c p h chi u. Trư ng h p ph c t p , cơ quan i di n trao i v i C c qu n lý xu t nh p c nh ph i h p x lý. - N u h chi u ã h t h n s d ng, h chi u c p cho ngư i dư i 16 tu i thì cơ quan i di n không gia h n mà hư ng d n h làm th t c c p l i h chi u và gi i quy t theo quy nh t i i m 3 m c này. 4.2- Vi c b sung, s a i h chi u: a) Ngư i ngh b sung, s a i h chi u ph i n p cho cơ quan i di n t khai ngh b sung, s a i h chi u theo m u quy nh, kèm theo h chi u. Nh ng trư ng h p sau ây c n n p thêm b n sao gi y t có giá tr pháp lý liên quan n n i dung ngh b sung, s a i, ng th i xu t trình b n chính i chi u: - B sung tr em vào h chi u c a cha, m ; cha, m nuôi ho c ngư i u thì n p b n sao gi y khai sinh c a tr em ó ho c b n sao quy t nh c a c p có thNm quy n công nh n vi c nuôi con nuôi ho c u. - S a i y u t v nhân thân: h , tên, tên m, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh , thì tuỳ trư ng h p c th mà n p b n sao gi y khai sinh, gi y ch ng minh nhân dân ho c b n sao quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh (nơi cư trú trư c ây Vi t Nam) cho phép thay i, c i chính h , tên, tên m, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh b) Cơ quan i di n gi i quy t như sau: - N u h chi u c a ngư i ngh b sung, s a i còn nguyên v n, trang nhân thân không b tNy xoá, s a ch a, không b thay nh ho c dán l i nh và y u t nhân thân ghi các lo i gi y t trên chính xác, thì cơ quan i di n b sung, s a i trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n gi y t h p l . - N u không có căn c xác nh y u t nhân thân ghi các lo i gi y t trên là chính xác, thì cơ quan i di n không b sung, s a i vào h chi u. N u ngư i ó ti p t c ngh b sung, s a i, thì cơ quan i di n g i b n sao gi y t ó và nêu rõ nh ng
  7. y u t chưa chính xác ho c nghi v n v C c lãnh s x lý theo quy nh t i i m 1.2b m c này. - Không b sung tr em vào h chi u c a ngư i không ph i là cha, m ; cha, m nuôi ho c ngư i u; không b sung tr em không có qu c t ch Vi t Nam vào h chi u c a công dân Vi t Nam. - Sau khi b sung, s a i h chi u, cơ quan i di n thông báo cho cơ quan c p h chi u bi t. 5- Vi c c p gi y thông hành. 5.1- Gi y thông hành c p cho nh ng trư ng h p không có h chi u sau ây v nư c: a) B chính quy n nư c s t i tr c xu t ho c bu c xu t c nh v Vi t Nam; b) Ph i v nư c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam; c) Có nguy n v ng ư c c p gi y t v nư c. 5.2. Nh ng ngư i thu c di n nêu t i i m 5.1 m c này, ph i n p cho cơ quan i di n t khai ngh c p gi y thông hành theo m u quy nh và gi y t nêu t i i m 1.1 m c này (n u có). 5.3. Cơ quan i di n gi i quy t như sau: a) Trư ng h p nêu t i i m 5.1a, cơ quan i di n g i y u t nhân thân, kèm theo nh v C c Lãnh s . C c Lãnh s có trách nhi m g i các tài li u này cho C c Qu n lý xu t nh p c nh xác minh. Trên cơ s k t qu xác minh c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, C c Lãnh s thông báo cho cơ quan i di n gi i quy t. b. Trư ng h p nêu t i i m 5.1b, cơ quan có yêu c u ưa ương s v nư c c n trao i b ng văn b n v i C c Lãnh s và C c Qu n lý xu t nh p c nh. Cơ quan i di n ch c p gi y thông hành cho ương s khi có thông báo c a C c Lãnh s ho c C c Qu n lý xu t nh p c nh. c) i v i trư ng h p nêu t i i m 5.1c, cơ quan i di n x lý như sau: - N u có gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam, y u t nhân thân và n i dung kê khai y , chính xác, không thu c trư ng h p quy nh t i M c III Thông tư này, thì trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n c p gi y thông hành. - N u không có gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam, mà ch có b n khai sơ y u lý l ch ho c n i dung kê khai trong t khai có i m nghi v n, thì cơ quan i di n th c hi n theo quy nh t i i m 1.2b m c này.
  8. d) i v i trư ng h p quy nh t i các i m 1, 3, 4, 5 và 6, M c III Thông tư này, cơ quan i di n ch c p gi y thông hành khi có thông báo ng ý c a C c Qu n lý xu t nh p c nh. ) i v i ngư i ư c c p gi y thông hành v nư c nêu t i i m 5.1a và i m 5.1b m c này, cơ quan i di n cung c p k p th i các thông tin v th i gian, phương ti n, s hi u chuy n bay và c a khNu nh p c nh c a ương s cho C c Qu n lý xu t nh p c nh và C c Lãnh s ph i h p x lý. III. TRƯ NG H P CHƯA Ư C C P, GIA H N, B SUNG, S A IH CHI U Nh ng trư ng h p sau ây chưa ư c c p, gia h n, b sung, s a i h chi u: 1. Vì lý do an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i c a Vi t Nam; 2- ang cư trú nư c ngoài theo quy ch t n n; 3- Qu c t ch, nhân thân và các chi ti t kê khai không rõ ràng ho c không có cơ s xác nh n i dung kê khai là úng s th t; 4- Gi m o h sơ ho c khai không úng s th t ư c c p, gia h n s a i, b sung h chi u; 5- Mua, bán ho c cho ngư i khác mư n và s d ng h chi u; 6- C ý làm hư h ng h chi u. IV- T CH C TH C HI N 1- Sau khi c p h chi u, gi y thông hành, cơ quan i di n có trách nhi m thông báo k p th i danh sách nh ng ngư i ư c c p h chi u, gi y thông hành, nêu rõ y u t nhân thân và chi ti t h chi u, gi y thông hành v C c qu n lý xu t nh p c nh và C c lãnh s . 2- Khi phát hi n nh ng trư ng h p nêu t i M c III Thông tư này ã ư c c p h chi u, n u h chi u ó do chính cơ quan i di n c p thì cơ quan i di n thu h i ho c thông báo hu giá tr s d ng; n u h chi u ó do cơ quan khác c p thì cơ quan i di n thu gi và g i v cơ quan c p. Ngay sau khi thu h i ho c thu gi h chi u, cơ quan i di n thông báo cho C c lãnh s và C c qu n lý xu t nh p c nh ph i h p x lý. 3- C c qu n lý xu t nh p c nh có trách nhi m: a) Hư ng d n công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n công tác xác minh, báo cáo v các trư ng h p công dân Vi t Nam nư c ngoài ngh c p, gia h n, s a i, b sung h chi u quy nh t i Thông tư này. b) Hư ng d n th c hi n quy nh v vi c thân nhân trong nư c ngh xác nh n y u t nhân s c a ngư i ngh c p h chi u.
  9. c) Ban hành M u " ơn ngh xác nh n y u t nhân s ", "Gi y xác nh n y u t nhân s " và "Gi y ch ng nh n nhân thân". d) K p th i trao i v i C c lãnh s và cơ quan i di n gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n Thông tư này. Ph i h p v i C c lãnh s t ch c ki m tra, n m tình hình vi c th c hi n thông tư này t i các cơ quan i di n khi có yêu c u. 4- C c lãnh s có trách nhi m a) Hư ng d n các cơ quan i di n và S Ngo i v thành ph H Chí Minh th c hi n thông tư này. b) Ch trì, ph i h p v i C c qu n lý xu t nh p c nh ban hành các lo i m u: "T khai ngh c p h chi u"; "T khai ngh gia h n, b sung, s a i h chi u"; "T khai ngh c p gi y thông hành" ; "Sơ y u lý l ch". 5- nh kỳ hàng năm, các cơ quan i di n có trách nhi m sơ k t vi c th c hi n thông tư này g i v C c qu n lý xu t nh p c nh và C c lãnh s . 6- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT/BNV- BNG ngày 19-05-1998 c a B N i v - B Ngo i giao. Nh ng quy nh và hư ng d n liên t ch trư c ây c a B Công an - B Ngo i giao trái v i Thông tư này u bãi b . Nguy n Văn Hư ng Nguy n Văn Ng nh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản