Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT về việc hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe do Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT

  1. B CÔNG AN-B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/2003/TTLT-BCA- Hà N i , ngày 27 tháng 1 năm 2003 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C ÁNH D U S L N VI PH M PHÁP LU T GIAO THÔNG Ư NG B TRÊN GI Y PHÉP LÁI XE Th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông, ùn t c giao thông, liên B Công an - Giao thông v n t i hư ng d n vi c ánh d u s l n vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe, qu n lý ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng: Ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b trên lãnh th Vi t Nam, th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b mà theo quy nh c a pháp lu t, hành vi ó có m c cao nh t c a khung ti n ph t t 200.000 ng (hai trăm ngàn ng) tr lên thì ngoài vi c x ph t vi ph m hành chính còn b ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe: Vi c ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe ư c th c hi n b ng cách b m l (có hình tròn, ư ng kính 4,5 mm) vào v trí quy nh trên gi y phép lái xe. 3. Nguyên t c ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe: a. M i hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b t i i m 1 nêu trên b b m m t l trên gi y phép lái xe; trư ng h p cùng m t lúc vi ph m t hai hành vi vi ph m tr lên và theo quy nh c a pháp lu t, các hành vi ó u b b m l thì cũng ch b m m t l trên gi y phép lái xe; b. Gi y phép lái xe b b m n l th ba thì h t giá tr s d ng và b thu h i;
  2. c. i v i hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b , b áp d ng hình th c x ph t b sung là tư c quy n s d ng gi y phép lái xe không th i h n thì không c n ph i b m l . II. QUY NNH C TH 1. V trí b m l trên gi y phép lái xe: a. V trí b m l trên gi y phép lái xe n m trên ư ng k vi n ngoài, phía bên ph i m t sau gi y phép lái xe và b m theo th t t trên xu ng dư i như sau: - L th nh t giao i m gi a ư ng k vi n ngoài v i ư ng k phân chia h ng A2 và A3; - L th hai giao i m gi a ư ng k vi n ngoài v i ư ng k phân chia h ng B1 và B2; - L th ba giao i m gi a ư ng k vi n ngoài v i ư ng k phân chia h ng D và E; b. Gi y phép lái xe có quy nh v trí ánh d u, thì b m l vào úng v trí ó. 2. ThNm quy n ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe: Ngư i có thNm quy n x ph t các hành vi vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b nêu t i i m 1 ph n I Thông tư này thu c l c lư ng c nh sát giao thông quy t nh vi c ánh d u vi ph m trên gi y phép lái xe. 3. X lý gi y phép lái xe b ánh d u: a. Khi ngư i vi ph m thi hành xong quy t nh x ph t, thì ti n hành b m l , ghi rõ ngày tháng năm b m l vào quy t nh x ph t. Trư ng h p gi y phép lái xe b b m l l n th ba, cơ quan c nh sát giao thông (nơi b m l l n th ba) t m gi gi y phép lái xe và thông báo b ng văn b n cho C c ư ng b Vi t Nam ho c S giao thông v n t i (giao thông công chính) nơi qu n lý bi t ph i h p và báo cáo C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. b. Sau 12 tháng k t ngày b m l l n th ba, ngư i vi ph m m i ư c sát h ch c p l i gi y phép lái xe theo quy nh. III. T CH C TH C HI N 1. C c c nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, B Công an hư ng d n, ch o l c lư ng C nh sát giao thông th c hi n vi c ánh d u vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b theo quy nh c a Thông tư liên t ch này; hàng tháng thông báo các trư ng h p b m l l n th ba cho cơ quan ch c năng c a ngành Giao thông v n t i bi t ph i h p. 2. C c ư ng b Vi t Nam, B Giao thông v n t i hư ng d n, ch o các ơn v ch c năng th c hi n theo úng các quy nh c a Thông tư liên t ch này; ti p nh n,
  3. theo dõi các trư ng h p b b m l l n th ba do C nh sát giao thông thông báo qu n lý. ng th i, hàng tháng thông báo cho C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t v các trư ng h p b m l l n th ba ã ư c gi i quy t sát h ch c p l i gi y phép lái xe. 3. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ch trì, ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam hư ng d n th ng nh t m u thông báo áp d ng cho các trư ng h p quy nh t i i m 2, i m 3 nêu trên. 4. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph n nh k p th i v liên B Công an - Giao thông v n t i (qua C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c ư ng b Vi t Nam) có hư ng d n k p th i. Lê Th Ti m Ph m Th Minh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản