Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T   LI£N TÞCH ng©n hµng nhµ níc ViÖt nam ­ bé t ph¸p  s è   0 4 / 2 0 0 4 / T T L T ­ N H N N ­ B T P   n g µ y   2 7   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g   d É n  t h µ n h   l Ë p   H é i   ® å n g   ® Þ n h   g i ¸   x ö   l ý   n î   v a y   ® ã n g   t µ u   x a   b ê  kh¾c phôc hËu qu¶ c¬n b∙o sè 5 n¨m 1997  C¨n   cø   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè   144/2002/Q§­TTg   ngµy   24/10/2002   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   172/2002/Q§­TTg   ngµy   28/11/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  biÖn ph¸p xö   lý  nî  vay vèn söa ch÷a,  ®ãng míi tµu thuyÒn, mua s¾m ng  cô tõ nguån vèn tÝn dông u ®∙i theo QuyÕt ®Þnh sè 985/TTg   ngµy 20/11/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n   sè  548/CP­NN ngµy 05/5/2003 cña ChÝnh phñ  vµ  C«ng v¨n sè   502/VPCP­NN   ngµy   04/02/2004   cña   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc thµnh lËp Héi ®ång ®Þnh gi¸ xö lý nî vay ®ãng tµu xa   bê kh¾c phôc b∙o n¨m 1997; C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ  vÒ  xø lý  nî  vay kh¾c phôc   hËu qu¶ c¬n b∙o sè 5 n¨m 1997 t¹i c¸c ®Þa ph¬ng; Liªn tÞch Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  Bé  T ph¸p h­ íng   dÉn   viÖc   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   xö   lý   nî   vay   ®ãng tµu xa bê  kh¾c phôc hËu qu¶ c¬n b∙o sè  5 n¨m 1997   nh sau: 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông ViÖc  thµnh  lËp  Héi  ®ång   ®Þnh  gi¸ xö  lý   nî  vay  ®ãng  tµu xa bê  kh¾c phôc hËu qu¶ c¬n b∙o sè  5 n¨m 1997 (sau  ®©y gäi t¾t lµ Héi ®ång ®Þnh gi¸) ¸p dông ®èi víi c¸c tr ­ êng hîp:  1.1. §èi víi nh÷ng  ®Þa ph¬ng kh«ng cã  Trung t©m dÞch  vô  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc doanh nghiÖp b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   Quy   chÕ   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   ban  hµnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   86/CP   ngµy   19/12/1996   cña   ChÝnh  phñ   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   chuyÓn   nghiÖp):  Thµnh  lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ xö  lý  nî  vay   ®ãng  tµu xa bê  kh¾c phôc hËu qu¶ c¬n b∙o sè  5 n¨m 1997 (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Héi  ®ång  ®Þnh gi¸)  ®Ó   ®Þnh gi¸ vµ  b¸n  ®Êu   gi¸ tµi s¶n. 1.2. §èi víi nh÷ng  ®Þa ph¬ng cã  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸  chuyªn nghiÖp nhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chØ  ®¹o cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i c¸c QuyÕt  ®Þnh sè  144/2002/Q§­TTg  ngµy   24/10/2002   vµ   sè   172/2002/Q§­TTg   ngµy   28/11/2002,  C«ng v¨n sè 548/CP­NN ngµy 5/5/2003 cña ChÝnh phñ vµ híng  dÉn   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   t¹i   Th«ng   t  sè  02/2003/TT­NHNN ngµy 11/2/2003 vµ C«ng v¨n sè 547/NHNN­TD 
  2. 2 ngµy 28/5/2003 ph¸t sinh víng m¾c khi hé  vay ph¶i chuyÓn  ®æi chñ  tµu  ®Ó  tr¶ nî  b»ng h×nh thøc c«ng khai b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n nhng gi÷a c¸c chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i  (NHTM) cho vay vµ  ngêi vay kh«ng tho¶ thuËn  ®îc gi¸ khëi  ®iÓm ®Ó ®a tµi s¶n ra b¸n ®Êu gi¸ vµ chi nh¸nh NHTM tØnh,   thµnh phè  tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tµi s¶n: Thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ®Ó   ®Þnh gi¸ tµi s¶n vµ  giao tµi s¶n cho tæ chøc   b¸n ®Êu gi¸ chuyªn nghiÖp thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸. ViÖc   ®Þnh   gi¸   cña   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   ®îc   thµnh   lËp  trong c¶ hai trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 vµ  1.2 nªu  trªn   ®Òu   ph¶i   tu©n   theo   mét   tr×nh   tù   vµ   thñ   tôc   thèng  nhÊt do Chñ tÞch Héi ®ång ban hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. 2. Thµnh phÇn cña Héi ®ång ®Þnh gi¸ ­ Phã  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  ­ Chñ  tÞch Héi ®ång,  ­ §¹i  diÖn  l∙nh  ®¹o  Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ­ phã Chñ tÞch  thêng trùc; ­ §¹i diÖn cña Së T ph¸p ­ Phã Chñ tÞch Héi ®ång; ­ §¹i diÖn Së Tµi chÝnh vËt gi¸ tØnh ­ Thµnh viªn Héi  ®ång; ­ §¹i diÖn cña Së Thuû s¶n ­ Thµnh viªn Héi ®ång; ­ §¹i diÖn cña Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n   ­ Thµnh viªn Héi ®ång;  ­ §¹i diÖn cña Chi côc b¶o vÖ  nguån lîi thuû  s¶n ­  Thµnh viªn Héi ®ång  3. Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng Héi ®ång ®Þnh gi¸ Héi  ®ång ho¹t  ®éng theo Quy chÕ  do Chñ  tÞch Héi  ®ång  ban hµnh trªn nguyªn t¾c: ­ §èi  víi nh÷ng   ®Þa  ph¬ng kh«ng  cã   tæ chøc  b¸n  ®Êu  gi¸ chuyªn nghiÖp th×  Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tæ chøc b¸n  ®Êu  gi¸ theo Quy chÕ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n ban hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh 86/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ; Trêng hîp  gi÷a c¸c chi nh¸nh  NHTM cho vay vµ  ngêi vay kh«ng tho¶  thuËn  ®îc gi¸ khëi  ®iÓm  ®Ó   ®a tµi s¶n ra b¸n  ®Êu gi¸ th×  Héi ®ång ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm theo gi¸ thÞ tr­ êng t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸; ­   §èi   víi   nh÷ng   ®Þa   ph¬ng   cã   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸  chuyªn nghiÖp th×  nhiÖm vô  cña Héi  ®ång lµ  x¸c  ®Þnh gi¸  khëi  ®iÓm  theo  gi¸ thÞ  trêng  t¹i  thêi   ®iÓm  ®Þnh gi¸  ®Ó  chuyÓn cho tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ chuyªn nghiÖp  ®øng ra b¸n 
  3. 3 ®Êu   gi¸   theo   Quy   chÕ   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   ban   hµnh   kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ. ­ C¸c Chi nh¸nh NHTM cho vay vµ chñ tµu cã tµu ® îc xö  lý  b¶o  ®¶m tiÒn vay  ®îc Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ mêi dù  häp vµ  ph¸t biÓu  ý  kiÕn khi Héi  ®ång häp  ®Ó   ®Þnh gi¸  ®Ó   ®¶m b¶o   tÝnh kh¸ch quan vµ  nh»m  ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¸c bªn cã  liªn quan ®Õn kho¶n vay. ­ Chñ  tÞch  Héi  ®ång  quy  ®Þnh  vÒ  kinh  phÝ   ho¹t  ®éng  cña Héi ®ång phï hîp víi chÕ ®é chi tiªu hiÖn hµnh cña Bé   Tµi chÝnh vµ quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. Héi ®ång tù chÊm døt ho¹t ®éng sau khi kÕt thóc xö lý  b¸n ®Êu gi¸ tµu ®Ó thu håi nî vay. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngay ®¨ng  C«ng b¸o. 5. Tæ chøc thùc hiÖn 5.1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè:  Qu¶ng Ng∙i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hßa, B×nh ThuËn, Bµ  RÞa ­ Vòng  Tµu, thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  TiÒn Giang,  BÕn  Tre, Trµ  Vinh, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ  Mau vµ  Kiªn Giang  ban hµnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp kÌm theo Quy chÕ  ho¹t  ®éng  cña Héi ®ång ®Þnh gi¸. 5.2.   ViÖc   b¸n   ®Êu   gi¸   cÇn   ®îc   khÈn   tr¬ng   thùc   hiÖn  ngay sau khi c¸c con tµu ®∙ ®îc ®Þnh gi¸. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   ®Þa  ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®Ó  tæng hîp  b¸o c¸o liªn Bé ®Ó xö lý.
Đồng bộ tài khoản