Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T CñA   LIªN  é   é   © Y   ù NG    é   Õ   ¹CH     Ç U      é   µI CH Ý NH   è  BBX D ­B K HO &§ T ­B T   S 04/TTLB   NG µ Y   TH¸NG   N¨M   10  9  1996  íNG  É N   H D THI  µ NH   IÒ U   Ö   H ® L QU¶N   ý  U     µ   © Y   L ®Ç T V X Dù NG  BAN   µ NH   ÌM  H K THEO   NGH Þ   NH   è  ®Þ S 42/CP  µ Y   NG 16/7/1996 Cñ A   Ý NH   ñ   CH PH Ngµy  th¸ng 7  16    n¨m 1996  Ýnh  ñ  ∙  ý  Ch ph ® k NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP ban   hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (sau  y  Õtt¾tlµ§LQL§T  XD   ®© vi       &  42/CP) thay  Õ   Òu  Ö  th §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 177/CP  µy  10­ ng 20­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Thùc  Ön §iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  vµ   Òu 59  ña §LQL§T  &  XD   hi 3  §i c 42/CP, li   é  ©y  ùng    é   Õ   ¹ch  µ  u      é   µi chÝnh  íng  Én     ªnb X d ­ B k ho v ®Ç t ­ B T   h d chung  ét  è  Ên    ñ  Õu  m s v ®Ò ch y (ngoµinh÷ng  éi dung  íng  Én    n  h d riªng tõng    lÜnh  ùc  v theo chøc    n¨ng  ña    é  ã  ªnquan)®Ó   c c¸cB c li     thay thÕ    Th«ng   ªnbé   tli   Bé   ©y  ùng    û   X d ­ U ban  Õ   ¹ch  µ   íc ­ Bé   µi chÝnh  è  K ho Nh n     T   s 03/TTLB  µy  ng 25­ 1995    1­ nh sau: I­PH¹ M  ¸P  ô NG   ñA     VI  D C §LQL§T  XD   &  42/CP: 1­  C¨n  vµo  éi dung  ña  cø  n  c §LQL§T      & XD 42/CP, c¸c dù  sau  y       ¸n  ®© thuéc ph¹m      ông  ña  Òu  Ö  µy:   vi¸p d c §i l n a) C¸c  ù  ®Ç u    d ¸n  tph¸ttr Ón thuéc  äi  ån  èn  ña    µnh  Çn   i   m ngu v c c¸c th ph kinh tÕ, trong ®ã        bao  å m   c¸c dù  sö  ông  èn  µ   íc ®Ó   g c¶    ¸n  d v Nh n   mua   ¾ m   s thiÕtbÞ, m¸y  ãc     m kh«ng  Çn  ¾p  Æt. cl® b) C¸c  ù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  µ   íctrong c¸cch¬ng  ×nh   d ¸n ®Ç tx d sd v Nh n      tr   quèc  gia. c) C¸c  ù  quy  ¹ch  d ¸n  ho ph¸ttr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi vïng,l∙nh thæ;    t ­         quy ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh.    i   d) C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n. 2­ C¨n  §iÒu  cña    cø  3  §LQL§T  XD   &  42/CP, tuú theo  Ýnh  Êt cña  õng     t ch   t dù      ù    u    îcqu¶n  ýtheo nguyªn t¾c  ¸n,c¸cd ¸n ®Ç t®   l      sau: a)  èivíic¸c dù  ®Ç u    §       ¸n  t kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc th×  µ   íc chØ   sd v Nh n   Nh n   qu¶n  ývÒ   ôc    Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ    éi;quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch l  m tiªuchi l     i     x∙h   ho   k ho   ph¸ttr Ón ngµnh, l∙nh thæ,   i      quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch  ©y  ùng  «   Þ, n«ng  ho v k ho x d ® th   th«n, quy  Èn  ©y  ùng; tiªuchuÈn  ©y  ùng; lùa  än    chu x d    x d   ch c«ng  nghÖ;  ö  s dông  t  ai tµinguyªn;b¶o  Ö   ®Ê ®       v m«i  êng, sinh th¸ithiÕtkÕ   ü  Ët,kiÕn  tr      ,   k thu   tróc;x©y  ¾p;b¶o  Ó m,    l  hi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh vµ    Ýa  ¹nh    éicña  ù  tr   c¸ckh c x∙h   d ¸n khiquyÕt ®Þnh  u  .      ®Ç t Chñ   u    ã  ®Ç tc tr¸chnhiÖm     Êy phÐp  u      xingi   ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   2  Òu  cña  §i 7  §LQL§T  XD   &  42/CP. b) §èivíi   ù    u    ö  ông  èn  µ   íc,ngoµic¸c néidung        d ¸n ®Ç ts d c¸c v Nh n       qu¶n  lýnh  i víi   ù      ®è     d ¸n kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc,Nhµ   íccßn  c¸c sd v Nh n   n  qu¶n  ývÒ     l   c¸c m Æt   µichÝnh,gi¸c¶  µ  Öu  t      v hi qu¶  kinh tÕ  ña  ù    c d ¸n.
  2. 2 c)§èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tsau  y  ã  íng dÉn  c¸c ®© c h   riªng: ­C¸c  ù    u    ña    ¬    d ¸n ®Ç tc c¸cc quan  idiÖn  ÖtNam   ¹ nícngoµi. ®¹   Vi   t    i ­C¸c  ù    u    ã  ö  ông  ån  èn    d ¸n ®Ç tc s d ngu v ODA. ­ C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t mua   ¾ m   Çn  Ò m   s ph m m¸y  Ýnh,së  ÷u  t   h b¶n  Òn, quy   ph¸tminh    s¸ng chÕ   .   .. ­ C¸c  ù  ®Ç u     ã    d ¸n  t c yªu  Çu  ¬  Ët  éc  ninh,quèc  c cm thu an    phßng  ùc th   hiÖn  theo quyÕt ®Þnh      431/CP  µy  ng 7/8/1995 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph II­ ñ   U      CH ®Ç T C¸C  ù   ®Ç U     ö   ô NG   è N   µ   íC D ¸N  TS D V NH N §èivíic¸c dù    u    ö  ông  èn  µ   ícth×  ñ   u          ¸n ®Ç t s d v Nh n   Ch ®Ç tph¶ilµngêi      chÞu  tr¸chnhiÖ m   µn  Ön    to di trong viÖc  chøc  Ëp dù    ùc hiÖn  ù    µ    tæ  l   ¸n,th   d ¸n v ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸csö  ông;®ång  êi  ñ  u       d   th , ch ®Ç tcßn  ã  c tr¸chnhiÖ m   ùc   tr   tiÕp qu¶n  ýsö  ông  èn  u    µ  µn    èn  u    ng  ¹n  ®èivíic¸c l  d v ®Ç t v ho tr¶v ®Ç t ®ó h (      dù  ph¶i thu  åi vèn  ¸n    h  theo quy  nh); ngêi cã  Èm   ®Þ     th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ ®Ç u   kh«ng  µm  t l chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  ñ   u    nh÷ng  ù  ®Ç u       v c Ch ®Ç t d ¸n  t nµy. II   ITæN G   ­ MøC   U   ®Ç T 1­ Tæng  møc   u    µ gií h¹n    Ý   èi®a   µ   êi cã  Èm   Òn  ®Ç t l   i   chiph t   m ng   th quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç tcho  Ðp    ñ  u    ùa chän    ¬ng    ùc hiÖn  ph ®Ó ch ®Ç tl   c¸c ph ¸n th   dù    u    ¸n ®Ç ttheo §iÒu    iÓ m   cña    1,® 8  §LQL§T  XD   &  42/CP. 2­ Tæng    møc  u    ®Ç tbao  å m   ÷ng    Ý  g nh chiph cho  Öc  Èn  Þ   u    vi chu b ®Ç t (®iÒu    trakh¶o    Ëp  µ  Èm   nh  ù      Ý   ùc hiÖn  u    ©y  s¸t,l v th ®Þ d ¸n),chiph th   ®Ç t (x l¾p,mua   ¾ m   ÕtbÞ   µ      Ý    s thi   v c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan);chiphÝ    li      b¶o  Ó m,  hi quyÕt  to¸n vµ  Óm     ki to¸n c«ng  ×nh;chiphÝ   Èn  Þ   Ën  µnh  a  ù      tr    chu b v h ® d ¸n vµo khaith¸c,sö  ông    Ý   o  ¹o,ch¹y thö,thuªchuyªn gia vËn  µnh     d (chiph ®µ t           h trong thêigian ch¹y thö,vèn u  ng          l ®é ban  u     Èn  Þ   ®Ç ®Ó chu b s¶n  Êt ..   Ó   xu   . k ) c¶    Ý     chiph ph¸tsinh do  Õu  è trtgi¸,   Ý   ù   y t   î    ph d phßng  thay ® æi  èil chi do    kh  ­ îng,l∙vay    i trong thêigian x©y  ùng,chiphÝ       d    b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh.Néi dung  tr    chitiÕttæng     møc  u    ®Ç ttheo híng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  u  .     c B k ho   ®Ç t 3­ Trong    ×nh thùc hiÖn  u      qu¸ tr     ®Ç tph¶ib¶o  ¶m     ® nguyªn t¾c    kh«ng  îc ®  vîttæng    møc  u    ∙  îcduyÖt ®èi víi   ù    µ   ån  èn  ñ  Õu  îc ®Ç t® ®         d ¸n m ngu v ch y c¸c ®  c©n  i  ®è trong ng©n    s¸ch Nhµ   íc.Trêng  îp ® Æc   Öt vîttæng    n  h  bi     møc   u  , ®Ç t  chñ  u    ®Ç tph¶itr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u          th quy quy ®Þ ®Ç txem   Ðt.Trong  x  tr ng  îp  ,  êi cã  Èm   Òn  Õt  Þnh  u    cã  Ó  iÒu  ê h ®ã ng   th quy quy d ®Ç t th ® chØnh  m ôc    u    µ  ö  ýt¨nggi¶m  èn  tiªu®Ç tv x l     v b»ng  ån  ù  ngu d phßng  ña  ù    c d ¸n hoÆc   nguån  èn  Õ   ¹ch ® îcph©n  Êp  iÒu  µnh. v k ho     c® h IV­V Ò   © N   ¹IDù   Vµ   û     PH LO   ¸N  U QUY Ò N   QUY Õ T   NH   U   ®Þ ®Ç T 1­ Trong  ô  ôcph©n  ¹  ù    u    Ìm    Ph l   lo i ¸n ®Ç tk theo  d §LQL§T  µ    v XD 42/CP,  tæng  møc   u   cña    ù  ®∙  ®Ç t c¸c d ¸n  bao  å m   Òn  g ti thuª quyÒn  ö  ông  t,   sd ®Ê   m Æt   íc,m Æt   Ón,thÒ m   ôc®Þa,  ïng trêi Õu  ã). n  bi   l  v   (n c C¸c  ù    u    éc nhã m   cña    µnh  d ¸n ®Ç tthu   B  c¸cng cßn  ¹ cha  trong danh  l i nªu    m ôc    ù    éc nhã m   quy  nh  ¹  ô  ôcph©n  ¹  ù    u     ña  c¸c d ¸n thu   A  ®Þ tiPh l   lo i ¸n ®Ç t c d §LQL§T  XD   &  42/CP  µ c¸c dù    Õ   Õn  l     ¸n ch bi n«ng  ©m  l thæ  s¶n,c«ng    nghiÖp  nhÑ,  µnh    û  s sø, thu tinh,giÊy,da, d Öt, may  Æc,  û         m thu s¶n, ho¸  îc,thuèc   d    ch÷a  Önh  . b ..
  3. 3 2­ C¸c  ù  ®Ç u    íi50  iÖu ®ång, néi dung  Ëp  d ¸n  t d   tr      l b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    îc®¬n  thi®   gi¶n theo  íng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  u      µm        h  c B k ho   ®Ç t®Ó l c¨n cø lËp  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  thi   k thu   tæng  ù    ×nh cÊp  Õt  nh  u    d to¸ntr   quy ®Þ ®Ç txem   Ðt x  phª duyÖt.   3­ C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n,néidung  Ëp b¸o     l  c¸o nghiªncøu      kh¶    thitheo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c Bx d 4­ Quy Õt  nh  u    µ  û   Òn:   ®Þ ®Ç tv U quy ThÈ m   Òn  Õt  nh  u    µ  Öc  û  Òn  Õt  nh  u    quy quy ®Þ ®Ç tv vi u quy quy ®Þ ®Ç t ® îcthùc hiÖn      theo §iÒu  cña    7  §LQL§T  XD   &  42/CP,trong ®ã:     a)  È m   Òn  Õt  nh  u    ña    é, c¬  Th quy quy ®Þ ®Ç t c c¸c b   quan  ngang  é, c¬  b  quan  éc  Ýnh  ñ  îchiÓu  thu Ch ph ®   bao  å m   c¬  g c¶  quan Trung  ng  ña      ¬ c c¸c tæ chøc  Ýnh  Þvµ  chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi(Ban  µichÝnh  ch tr   tæ  ch tr         t  qu¶n  Þtrung ­ tr     ¬ng, M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam;    tr   qu Vi   Tæng  ªn®oµn    ng  Öt Nam;  éi li   lao ®é Vi   H  li   Öp  ô  ÷  ÖtNam;  µn  ªnhi ph n Vi   §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh  . ) .. . . b) C¸c  ù    éc thÈm  Òn  Õt  nh  u    ña    é, c¬    d ¸n thu   quy quy ®Þ ®Ç t c c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho  Êp  íi c d  hoÆc   c¸c c¬    quan  chøc n¨ng  ùcthuéc (vô,ViÖn,trung t©m...) Õt  nh  u  ; tr           quy ®Þ ®Ç t  trõ c¸c Tæng   ôc  µ  ôc  ùc thuéc    é   ã  Ó  îc Bé   ëng  û  Òn     c vC tr   c¸c B c th ®   tr u quy quyÕt  nh  u      ù  thuéc  ã m   Riªng    ù  nhã m   tr c khi ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  nh C.  c¸c d ¸n  B  í     quyÕt  nh  u    Çn  ã    Õn  èng  Êt  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  ®Þ ®Ç t c c ý ki th nh c B tr B k ho v ®Ç u    Ò   Õ   ¹ch ®Ç u    µ  é  ëng  tv k ho   tv B tr qu¶n  ýngµnh  Ò   l  v quy  ¹ch ph¸ttr Ón ho     i   ngµnh  µ  éidung  vn  kinh tÕ  ü  Ëtcña  ù    Ó   c¸cdù    u    ã m       k thu   d ¸n,k c¶    ¸n ®Ç t nh B thuéc thÈm  Òn  Õt  nh  u    ña  éi ®ång    quy quy ®Þ ®Ç tc H   qu¶n  Þc¸cTæng  tr     c«ng  ty ® îc thµnh lËp theo Quy Õt ®Þnh  91/TTg ngµy 7­ 1994 cña Thñ  t ng 3­ í  ChÝnh  ñ. ph c) C¸c  ù    u    µnh  Ëp    d ¸n ®Ç tth l c«ng    ªndoanh  ÷a c¸c doanh  ty li   gi     nghiÖp  trong  íc m ôc     n  tiªus¶n  Êt  xu kinh doanh  éc  µnh  µo  µ chÝnh  ×  é  thu ng n l  th B qu¶n  ýngµnh    Õt ®Þnh  u      ù    éc nhã m   vµ  l  ®ã quy   ®Ç tc¸cd ¸n thu   B  C. d) C¸c  ù    éc thÈm  Òn  Õt  nh  u    ña      d ¸n thu   quy quy ®Þ ®Ç tc c¸c tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng  tr       kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho    ¬  c¸cc quan chøc  n¨ng  ùc tr   thuéc (Së,Ban, ngµnh  .   Õt  nh  u  ,trõc¸c quËn  Ön        ..  quy ®Þ ) ®Ç t      huy theo    quy ®Þnh  sau  y: ®© ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H N   th ph H Ch Minh  îc uû  ®   quyÒn  cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n   Ën,  nh d qu huyÖn quyÕt  ®Þnh  u      ù    ã  ®Ç tc¸cd ¸n c møc  èn  u    íi tû®ång. v ®Ç td     2  ­ C¸c    tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   trung  ng  ¬ cßn  ¹   ñ   Þch  û     l iCh t , U ban nh©n  ©n  d tØnh  îcuû  Òn  ®   quy cho  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën,huyÖn, nh d qu     quyÕt ®Þnh  u      ù    ã    ®Ç tc¸cd ¸n c møc  èn  u    íi v ®Ç td   500  iÖu®ång. tr   ­ Møc  íi tØ  ng  µ    d  2  ®å v 500  iÖu ®ång  tr   nªu    µmøc  èi®a.  ú  trªnl   t  Tu theo  ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng ®Þa  ¬ng,cã  Ó  û  Òn    ki c th c t   ph   th u quy ë møc  Êp  ¬n. th h Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ã  ¬ c thÓ  û  Òn  u quy cho  gi¸m  c  ë   ®è S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng phª  Öt  duy thiÕt kÕ   ü  Ët vµ    k thu   tæng  ù  d to¸n c¸c    c«ng  ×nh  ña  ù   thuéc  Èm   tr c d ¸n  th quyÒn  Õt ®Þnh  u    ña    quy   ®Ç tc c¸ctØnh,thµnh  è.   ph e) Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo  Õt  nh  quy ®Þ 91/ TTg  µy  ng 7/3/1994 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  îcquyÕt  nh  u      ù      Th t   ph ®   ®Þ ®Ç tc¸cd ¸n
  4. 4 nhã m   (trõODA)  ã  B    c møc  èn  á  ¬n  v nh h 50%   møc  èn ¬ng  vt øng  ña    ù    c c¸cd ¸n thuéc nhã m   quy  nh  ¹ phô  ôcph©n  ¹ dù    u    Ìm    B  ®Þ ti   l  lo i ¸n ®Ç tk theo    §LQL§T    & XD  42/CP  µ  îcquyÒn  Õt  nh  u      ù    éc nhã m   cô  Ó  v®  quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n thu   C,  th nh sau: ­ §èivíic¸c dù    Ò   û  î          ¸n v thu l igiao th«ng  õc¶ng  Ón,s©n  ,   (tr   bi   bay,® êng    quèc  é),cÊp  l  tho¸tníc vµ      c«ng  ×nh  ü  Ët h¹  Çng  «   Þ, khu  tr k thu   t ® th   c«ng  nghiÖp, kü  Ët ®iÖn,  iÖn  ö,tinhäc, c«ng  ×nh  ¬  Ý,    thu   ® t      tr c kh s¶n  Êt  Ët xu v   liÖu,bu  Ýnh  Ôn    ch vi th«ng.Héi ®ång     qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    îcquyÕt  nh   ty®   ®Þ ®Ç u      ù    ã  tc¸cd ¸n c møc  èn  íi v d  100  û®ång. t  ­ §èi víic¸c dù  thuéc  ã m     ña    µnh          ¸n  nh B c c¸c ng cßn  ¹   éi  ng  l iH ®å , qu¶n  trÞ Tæng    c«ng    îcquyÒn  Õt  nh  u      ù    ã  ty®   quy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n c møc  èn  íi   v d  50 tû®ång.   ­ Trêng  îp ® Æc   Öt kh¸c víinh÷ng    h  bi      quy  nh  ®Þ nªu    trªnph¶i® îcThñ ­    t íng Ch Ýnh  ñ    ph cho  Ðp. ph ­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ã  Ó  û  Òn  ty c th u quy cho Tæng  gi¸m  ®èc  hoÆc  gi¸m  c  n  Þ  µnh    Õt ®Þnh  u    ét  è  ù    íi   ®è ®¬ v th viªnquy   ®Ç tm s d ¸n d   15 tû ®ång  ®èivíic¸c dù  nhã m   m ôc    íi10  û ®ång  ®èivíic¸c dù      (       ¸n  C,  a);d   t   (       ¸n nhã m   m ôc    µ  íi tû®ång  i víi   ù    ã m     C,  b) v d     4  ®è     d ¸n nh c¸c C kh«ng  éc m ôc    thu   a vµ  ôc   nãi trªn trong  ô   ôc ph©n  ¹  ù  ®Ç u    cña  m b      Ph l   lo id ¸n  t §LQL§T      & XD 42/CP.   g­ §èivíic¸c dù            ¸n ODA   éc nhã m   Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  u    thu   B,  tr B K ho v ®Ç t quyÕt  nh   u    hoÆc   ã  Ó  û  Òn  ®Þ ®Ç t c th u quy cho  ¬  c quan  Êp    ña  ñ  c trªnc ch ®Ç u    quyÕt  nh   u    sau    ∙  Èm   nh   ù  theo  t ®Þ ®Ç t khi ® th ®Þ d ¸n  quy  nh   ¹ ®Þ ti   ®iÓ m     Òu  cña  3, §i 15  §LQL§T  XD   &  42/CP. Bé   Õ   ¹ch  µ  u    íng dÉn    K ho v ®Ç t h   cô  Ó  éidung  Èm  nh    ù    µy. th n   th ®Þ c¸cd ¸n n h­ §èivíi   ù          d ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ    éi, ïng,l∙nhthæ; quy  c¸c ho     i     x∙h   v      ho¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  ã   i   c møc     Ý   Ëp  chi ph l quy  ¹ch  õ 1  ®ång  ë lªn ho t   tØ  tr     ph¶i cã    Õn  èng  Êt  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  . §èi víic¸c dù  quy    ý ki th nh c B K ho v§ t         ¸n  ho¹ch  ©y  ùng  «  Þ  ã  xd ® th c møc    Ý  Ëp  chiph l quy  ¹ch  õ 500  iÖu ®ång  ë ho t  tr   tr   lªnph¶icã    Õn  èng  Êt cña  é  ©y  ùng.     ý ki th nh   BX d V­  Ò   Õ   ¹CH   V K HO HO¸  C«NG   T¸C  IÒ U   ® TRA,  KH¶O   S¸T,QUY   ¹CH:   HO 1­ K Õ   ¹ch vèn    ho   cho  c«ng    iÒu    t¸c® trakh¶o    Ëp quy  ¹ch ph¸ttr Ón s¸tl   ho     i   kinh tÕ    éicña    ïng l∙nhthæ  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,qu¶n  ý   x∙h   c¸c v     do  K ho   § tch tr   l  vèn    chøc  ùc hiÖn. ®Ó tæ  th   Trêng  îp  µ   íc uû  Ö m   h Nh n   nhi cho  é,  µnh  chøc  ùc hiÖn  ×  é   B ng tæ  th   th B K Õ   ¹ch  µ  Çu   c©n  i  èn  u    cho  é,  µnh    ho v§ t ®è v ®Ç t B ng ®ã trong  Õ   ¹ch k ho   hµng  n¨m. 2­ K Õ   ¹ch  èn    ho v cho c«ng    iÒu    t¸c® trakh¶o    Ëp    ¹ch ph¸ttr Ón s¸tl quiho     i   ngµnh  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  i vèn  u    µng  do  K ho   § tc ®è   ®Ç th n¨m  theo    µnh  c¸cng ®Ó   chøc  ùc hiÖn. tæ  th   3­  Õ   ¹ch  èn  K ho v cho  c«ng    iÒu    t¸c® tra kh¶o      ¹ch  «   Þ    s¸tqui ho ® th do ®Þa   ¬ng    Êt yªu  Çu. Bé   ©y  ùng  ph ®Ò xu   c   X d tæng  îp kÕ   ¹ch  h   ho trong c¶  íc,  n  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ©n  i  K ho v§ tc ®è chung  µ  ©n  Êp  v ph c qu¶n  ý kÕ   ¹ch  ùc l   ho th   hiÖn    nh sau:
  5. 5 a­  Òu    §i trakh¶o    Ëp  s¸tl quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng  µ  ho x d v v quy  ¹ch  ho chung  c¸c®«  Þ  õcÊp    th t   tØnh  þtrëlªn, é  Õ   ¹och  µ  Çu   ©n  i trùctiÕp vèn  l      K h B v§ tc ®è       ng©n s¸ch cho  é  ©y  ùng  chøc  ùc hiÖn.   BX d tæ  th   b­  Òu    §i trakh¶o    Ëp  s¸tl quy  ¹ch    Õttrong c¸c ®«   Þ  õ lo¹  trë ho chiti       th t   i 2    lªn,   «  Þ  Êp  Þ    ã    ôcgiao th«ng  èc    i    ® th (c th x∙)c c¸c tr   c¸c   qu gia ® qua  µ      v c¸c khu ®«   Þ  íi do  é   ©y  ùng  th m   B X d qu¶n  ývµ  îc Nhµ   íc c©n  i  èn  µng    l  ®   n  ®è v h n¨m ®Ó   chøc  ùc hiÖn. tæ  th   c) §iÒu      tra kh¶o    Ëp  s¸tl quy  ¹ch  ho chung  µ  v quy  ¹ch    Õtc¸c ®«   ho chiti     thÞ  íicÊp  d  tØnh  þvµ  l   quy  ¹ch    Õtc¸c ®«  Þ,tØnh  þ díilo¹  do    ho chiti     th   l    i 2  c¸c ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ýtæ  l   chøc  ùc hiÖn  µ  îcc©n  i hµng  th   v®  ®è   n¨m  b»ng  ån  ngu vèn  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 4­  Òu    §i trakh¶o    Ëp  s¸tl quy  ¹ch  µ  ¬ng  ×nh vÒ   ho v ch tr   n«ng  th«n th«ng  qua  ¬ng  ×nh,dù    Êp  µ   íc,Bé   Õ   ¹ch vµ  u    ©n  i vèn    ch tr   ¸n c Nh n   k ho   ®Ç tc ®è   cho bé, ngµnh  îcNhµ   íc giao chñ  ×ch¬ng  ×nh,dù        chøc  ùc   ®  n    tr   tr   ¸n ®ã ®Ó tæ  th   hiÖn. VI­V Ò   © Y   ù NG    X D KHU   ô   î  µ PH TR V NH µ     ¹M  ñ A   ëT C C«NG   © N   © Y   ù NG NH X D Ph¶ilµm  â sù  Çn  Õtcña  Öc  ©y  ùng    r  c thi   vi x d khu  ô  î nhµ    ¹m  ña  ph tr   , ët c c«ng  ©n  ©y  ùng  nh xd trong b¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    ùa      thic d ¸n.D trªnyªu cÇu  Ò   v quy  m«,  ¹  ×nh.Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    n  nh   lo ih     th quy quy ®Þ ®Ç tÊ ®Þ møc    Ý  Çn  ÕthoÆc   chiph c thi   theo  ûlÖ      Þx©y  ¾p  t   % gi¸tr   l cho  Öc  ©y  ùng  vi x d khu  ô  înhµ    ¹m  ãitrªnvµ  ùc hiÖn  ph tr   , ë t n     th   theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1­ §èivíi   ù    îctæ        d ¸n ®   chøc  u  Çu  × c¸c chiphÝ  ©y  ùng    c¸c ®Ê th th       xd khu phô  înhµ    ¹m  îctÝnh  tr   , ët ®   trong gi¸cña    ãithÇu.    c¸cg   2­ Trêng  îp ® Æc   Öt,m ét  è  ù    ã    h  bi   s d ¸n c quy    ín® îcThñ íng ChÝnh  m« l     t  phñ cho  Ðp  ph chØ   nh   Çu  ×  ®Þ th th c¸c    Ý   chi ph nªu    îc qu¶n  ý theo trªn ®   l    nguyªn t¾c:   a) V Ò   Ý  Ý  ©y  ùng    ch ph x d khu  ô  î êiquyÕt ®Þnh  u      vµo  ph tr ng     ®Ç tc¨n cø  møc    Ý  Çn  ÕthoÆc   û lÖ      Þ x©y  ¾p  ∙  îcphª  Öt  chiph c thi   t   % gi¸tr   l ®®   duy trong  dù    ¸n kh¶      thi®Ó kho¸n trängãicho    n  Þ  ©y  ¾p.      c¸c®¬ v x l b) Chi phÝ  µ    ¹m  ña     nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng    vµo  nh xd c¨n cø  nhu  Çu  Çn  cc thiÕtnhng    kh«ng  îtqu¸  %     Þ x©y  ¾p  µ  v  2  gi¸tr   l v chØ   dông  i  íic«ng  ¸p  ®è v   tr×nh míikhëic«ng    khu  ©n  ,nh÷ng       ë xa  d c  c«ng  ×nh theo  Õn  ®êng    tr   tuy ( x¸, kªnh  ¬ng  Êp    êng  ©y, ® êng  ©m  m c I,® d   l nghiÖp);kh«ng  dông  i  íic¸c   ¸p  ®è v     c«ng  ×nh trong thµnh  è,thÞ    Þ  Ên vµ  tr     ph   x∙,th tr   khu  ©n    Ëp  d c t trung. c) Ph¬ng    thøc  Êp  c ph¸tc¸c kho¶n    Ý   ãi trªn® îc thùc  Ön     chi ph n       hi theo   tõng  t trong thêigian  Èn  Þ   ©y  ùng  íimøc   ®î      chu b x d v  kho¸n  än gãi,®¬n  Þ  tr     v x©y  ¾p  l c«ng  ×nh ® îcchñ  ng  ö  ông  tr     ®é s d theo  ôc  ch, n Õu  ÕtkiÖm  ­ m ®Ý   ti   ® îc chiphÝ   µ    ¹m  ña     nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  ×  îc ® a  µo  ü  óc  î nh x d th ®   v qu ph l   i cña  n  Þ, n Õu  ÕtkiÖm   îcchiphÝ  ®¬ v   ti   ®   khu  ô  î ×  îc® a  µo  ph tr  ®   v quy    th ph¸t tr Óns¶n  Êtcña  n  Þ. i  xu   ®¬ v VII­  CHI  Ý   È M   NH   µ     Ê N   U   ,X © Y   ù NG;  PH TH ®Þ V TV ®Ç T   D CHI  Ý   PH B¶O   HIÓ M,  QUY Õ T   TO¸N, KIÓ M     TO¸N C«NG   × NH TR 1­ Møc    Ý  Èm  nh  µ   Ên  u  ,x©y  ùng  Bé   ©y  ùng  chiph th ®Þ v t v ®Ç t  d do  x d quy  nh  ®Þ sau    èng  Êt víiBé   Õ   ¹ch  µ  u    µ  é   µichÝnh. Chi khith nh     k ho v ®Ç tv B t     
  6. 6 phÝ    Ên  u  ,x©y  ùng  îc x¸c ®Þnh  tv ®Ç t  d ®   th«ng qua  u   Çu  Ón  än   ®Ê th tuy ch t vÊn. 2­ Møc    Ý    chiph b¶o  Ó m,    Ý  hi chiph cho c«ng    Óm    µ  Õt    t¸cki to¸nv quy to¸n c«ng  ×nh x©y  ùng  Bé  µichÝnh  tr   d do  t   quy  nh. ®Þ 3­ ViÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông      Ý  Èm  nh  µ   Ên, kiÓm  l  s d c¸cchiph th ®Þ v tv   to¸n,   quyÕt to¸n c«ng  ×nh,h¹ng  ôc    tr   m c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh  tr ® ho th ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Õ     µichÝnh    Õ     èng  Õ   ña  µ   íc ®Þ c ch ®é t   ­ k to¸nth k c Nh n   vµ ph¶ichÞu  ù  Óm      s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µichÝnh  ã  Èm  Òn. t  c th quy 4­ Trêng  îp sau    Èm  nh, n Õu  ù      h  khith ®Þ   d ¸n kh«ng  îcphª duyÖt th× dù  ®      ¸n thuéc  ån  èn  u    µo  îc bï ®¾ p     Ý     ngu v ®Ç t n ®     chiph cho c«ng    Èm  nh   t¸cth ®Þ vµ   Ên  Èn  Þ  u    tv chu b ®Ç tb»ng  ån  èn  . ngu v ®ã VIII  Ê U   Ç U   µ   ­ § TH V CHØ   NH   Ç U ®Þ TH 1­ C¸c  ù  ®Ç u    ö  ông  èn  µ   íc,chñ  u    d ¸n  ts d v Nh n   ®Ç t ph¶itæ    chøc  u   ®Ê thÇu theo Quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP  µy  ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ. 7­ c Ch ph Bé   Õ   ¹ch  µ  u    ñ  ×phèihîp víiBé   ©y  ùng, Bé   ¬ng  ¹i, k ho v ®Ç tch tr        x d   Th m  híng dÉn  Óm    Öc  Ón  än   Ên;®Êu  Çu  ©y  ¾p;®Êu  Çu    ki travi tuy ch tv   th x l   th mua   s ¾ m   ÕtbÞ, vµ  thi     tæng  îp b¸o    Õt  h   c¸o k qu¶  ùc hiÖn  th   quy  Õ   u  Çy  ña  ch ®Ê th c c¸cBé  µ  a  ¬ng  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.   v ®Þ ph tr   t  ph 2­ Bé  ëng    tr qu¶n  ýngµnh,thñ tr ng  ¬  l      ë c quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  trung  ng  ña    chøc  Ýnh  Þ vµ  Ýnh  Þ x∙ héi;Chñ   Þch  û     ¬ c c¸c tæ  ch tr   ch tr       t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt ®Þnh    ph tr       quy   chØ  nh  Çu  ®Þ th theo Quy  Õ   u   Çu. C¸c  Êp  Õt  nh  u    ãi trªnkh«ng  îc uû  ch ®Ê th   c quy ®Þ ®Ç t n     ®  quyÒn  hoÆc   ©n  Êp  ph c chØ  nh  Çu    ù    ®Þ th c¸cd ¸n sau  y: ®© ­Dù     ã  Ýnh  Êtnghiªncøu,thö nghiÖm;   ¸n c t ch        ­Dù     ã  Ýnh  Êp    ¸n c t c b¸ch do    thiªntai ®Þch  ¹;  ,   ho ­ Dù   cã  Ýnh  Êt bÝ   Ët  èc    ninh  èc    ¸n  t ch   m qu gia,an  qu phßng (bao  å m   g c¸cdù    Ý  Ët  èc    µ    ù    ¬  Ët  éc an    ¸n b m qu giav c¸cd ¸n c m thu   ninh,quèc    phßng). ­Dù     ã    Þnhá  íi   ¸n c gi¸tr   d  500  iÖu®ång. tr   ­ Riªng  ét  è  ù  cã  Ýnh  Êt ® Æc   Öt ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh    m s d ¸n  t ch   bi      t Ch phñ cho  Ðp  i  íitõng  ù  cô  Ó  íi ® îc thùc  Ön  ¬ng  ph ®è v   d ¸n  th m     hi ph thøc chØ   ®Þnh  Çu. th IX­QU¶N   ý  ü     L K THU Ë T,  Ê T   îNG  CH L C«NG   × NH   © Y   ù NG   µ   TR X D V NGHI Ö M   THU  C«NG   × NH TR 1­ ViÖc    qu¶n  ýkü  Ët,chÊt l ng x©y  ùng  µ  l   thu    î   d v nghiÖ m     thu c«ng  ×nh tr   thùc hiÖn    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  cña  ®Þ ti   33  34  §LQL§T  XD   &  42/CP  µ  Òu  v §i lÖ  qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  Bé  ©y  ùng  l   î   tr   d do  x d ban  µnh. h 2­ §èivíi ét  è  ù         m s d ¸n quan  äng hoÆc   ã    Çu  ü  Ëtphøc  ¹p® ­ tr   c yªu c k thu   t  îc thµnh  Ëp  éi ®ång    lH  nghiÖ m     µ   íc ®Ó   Õn  µnh  Óm     thu Nh n   ti h ki traxem   Ðt x  c«ng    t¸c nghiÖ m  thu  ña  ñ  u    th×  Öc  chøc  ¹t ®éng  ña  éi c ch ®Ç t vi tæ  ho   c H  ®ång  nghiÖm     µ  thu,v møc     Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng  chi ph ho   c H ®å theo  íng  Én  h d cña  é  ©y  ùng. Bx d
  7. 7 X­  Ò   Ê P   è N   ¹M  VC V T øNG;  THANH   TO¸N  µ   V QUY Õ T   TO¸N 1­ C Êp  èn  ¹m    v t øng: a)  èi víic¸c dù  cã  u   Çu  §       ¸n  ®Ê th mua   ¾ m   ÕtbÞ   µ  u   Çu  ©y  s thi   v ®Ê th x l¾p  ×  Öc  ¹m  th vi t øng  èn  v chØ  ùc hiÖn  th   sau    µ  Çu  ã  Êy  khinh th c gi b¶o    l∙nh thùc hiÖn  îp ®ång.   h  b)  èivíic¸c dù  cã  Ón  än   Ên  ×  Öc  ¹m  §       ¸n  tuy ch tv th vi t øng  èn  v chØ  ùc th   hiÖn  sau    îp ®ång  Þch  ô   Ên  îcký  Õt. khih   d v tv ®   k c) ViÖc  Êp  èn  ¹m    c v t øng  i víic«ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt   ®è     t¸c®Ò b     m b»ng  ® îc thùc hiÖn    ã  ë      trªnc s tæng  møc   èn  n   ï ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  v ®Ò b   ®   c th quy xÐt duyÖt.Møc   èn  ¹m      v t øng  èithiÓu  t  b»ng 20%   Õ   ¹ch  èn    k ho v chicho  c«ng  t¸c®Ò n   ï,gi¶i ãng  Æt     b    ph m b»ng  ña  c n¨m  Õ   ¹ch. k ho d) ViÖc  Êp  èn  ¹m    c v t øng  cho      Ý  c¸cchiph kh¸ccña    Ban  qu¶n  ýdù    îc l   ¸n ®   thùc hiÖn    theo híng dÉn  ña  é  µi Ýnh.     c B t  ch 2­ V Ò     thanh  to¸n: ViÖc thanh to¸n s¶n  È m   ©y  ¾p  µn  µnh  îc thùc  Ön    ph x l ho th ®  hi theo  ®iÓ m   §iÒu  cña  1  35  §LQL§T  XD   &  42/CP,trong ®ã:     a) Thanh    èil ng x©y  ¾p:   to¸nkh  î   l ­  èi l ng  ©y  ¾p  dông  ×nh  Kh  î x l ¸p  h thøc chØ   nh   Çu  îc cÊp  èn  ®Þ th ®   v thanh    µkhèil ng thùc hiÖn  ∙  to¸nl    î     ® nghiÖ m    µng  thu h th¸ng. ­ Khèil ng x©y  ¾p    ông  ×nh     î   l ¸p d h thøc ®Êu  Çu  îccÊp  èn    th ®   v thanh    to¸n lµ khèil ng thùc hiÖn  ∙  îc nghiÖ m        î     ®®  thu theo  Õn    ti ®é nghiÖ m     µ  thu v thanh  to¸nghitronghîp ®ång.       ­  ÷ng  èi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh  ∙  îc nghiÖ m     Nh kh  î x l ho th ®®  thu,n»m  trong  ph¹m    Õ   ¹ch  èn  u    µng  vik ho v ®Ç th n¨m  ã ph©n  (c   chia theo  ý) vµ    qu   kh«ng  îtv  tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt  ×  ñ  u       th ch ®Ç t ph¶ib¶o  ¶m   ã  èn      ® c v ®Ó thanh    to¸n theo ®óng  Õ   ¹ch vèn  ∙  îcduyÖt.   k ho   ®®   b)  èi l ng  Õt bÞ   îc cÊp  èn  µnh  Kh  î thi   ®   v th to¸n lµ khèi l ng  Õt bÞ   ∙      î thi   ® nhËp  kho  ñ  u    ®èivíi ÕtbÞ  ch ®Ç t(     thi   kh«ng  Çn  ¾p)hoÆc   ∙  ¾p  Æt  cl  ®l ® xong  vµ  îcnghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). ®  thu (     thi   c l c) Khèil ng c«ng     Ên  îccÊp  èn     î   t¸ctv ®   v thanh    µkhèil ng thùc hiÖn  to¸nl    î     ® îcnghiÖ m    ã      thu c ghitronghîp ®ång     kinhtÕ.   d) Trong n¨m   Õu   ã h¹ng  ôc   n c m c«ng  ×nh  tr hoÆc  c«ng tr×nh  µn  ho thµnh,c¬    quan  Êp  èn  ¹m  ÷ 5%     Þ x©y  ¾p  îcghikÕ   ¹ch  c v t gi   gi¸tr   l ®     ho n¨m    ®ã cña  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh  tr hoÆc  c«ng  ×nh  µn  µnh.Sau    ñ  u     tr ho th   khich ®Ç t nép  c¸o quyÕt    ¹ng  ôc  b¸o    to¸nh m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  ×nh hoµn  µnh  ­ tr   th ® îcduyÖt,c¬      quan  Êp  èn  c v thanh    èt sè  èn  a  îcthanh    to¸nn   v ch ®   to¸ntheo  è  s liÖu quyÕt to¸n.     3­ ThÈ m     µ    trav phª  Öt  Õt    ùc hiÖn  duy quy to¸nth   theo    Òu  vµ    c¸c §i 36  37 cña  §LQL§T  XD   &  42/CP. §èi víic¸c dù  ®Ç u          ¸n  t b»ng  Òu  ån  èn  nhi ngu v kh¸c nhau  ×    th trong b¸o    c¸o quyÕt      to¸nph¶iph©n  Ých  â tõng  ån  èn  µ  ã  ù    Ën  ña      t r  ngu v v c s x¸c nh c c¸c c¬ quan  Êp  c hoÆc   cho  vay  õng nguån  èn. t  v §èi víic¸c dù  ®Ç u          ¸n  t b»ng  ån  èn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i th×  ©n   ngu v t d th m  Ng hµng  ¬ng  ¹icho  th m  vay  èn  µngêikiÓm    µ  ã    Õn  Ën  Ðt b»ng    v l    trav c ý ki nh x   v¨n
  8. 8 b¶n  íckhicÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  tr     c th quy quy ®Þ phª  Öt  Õt      ù    duy quy to¸nc¸c d ¸n nhã m   vµ  B  C. XI­V Ò   Õ       CH ®é B¸O  C¸O  Õ   K TO¸N  è NG   TH Kª Trong    ×nh thùc hiÖn  u  , c¸c chñ  u    éc  äi  µnh  Çn  qu¸ tr     ®Ç t    ®Ç t thu m th ph kinh tÕ    ph¶ithùc hiÖn  Õ     c¸o kÕ     µ  Õt    Bé  µichÝnh      ch ®é b¸o    to¸nv quy to¸ndo  t   ban  µnh  µ      èng    Tæng  ôc  èng    h v b¸o c¸o th kª do  c th kª ban  µnh. h   XII­ ö   ý  ÷ NG   Ê N       L NH X V ®Ò CHUY Ó N   ÕP  õ  ÖC  ù C   Ö N TI T VI TH HI ®IÒ U   Ö   L QU¶N   ý  U     µ   © Y   ù NG   L ®Ç T V X D 177/CP  SANG VIÖ C  ù C   Ö N   TH HI §LQL§T  XD   &  42/CP a) C¸c  ù  ®Ç u    ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Õt  nh  u    íc d ¸n  t® ®   c th quy quy ®Þ ®Ç t tr   ngµy  7­ 16­ 1996  × kh«ng  th   ph¶itr×nh duyÖt l¹ .      i b) C¸c  ù  ®Ç u    ®∙  ×nh  d ¸n  t tr duyÖt  íc ngµy  7­ tr   16­ 1996  ng  a  ã  nh ch c quyÕt  nh  u    ×  ñ  u    ã  ®Þ ®Ç t th ch ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   ×nh  Öt  ¹ theo  ng    tr duy l i   ®ó ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u      th quy quy ®Þ ®Ç t quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  §LQL§T    & XD   42/CP  µ  iÓ m   cña  v® 4  th«ng   íng dÉn  µy. th   n c) Sau  µy  7­   ng 16­ 1996, tÊtc¶    ù  ®Ç u     u       c¸c d ¸n  t ®Ò ph¶i lËp  µ  ×nh   v tr   ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u      th quy quy ®Þ ®Ç t theo quy  nh  ña  ®Þ c §LQL§T      & XD 42/CP  µ  v Th«ng   íng dÉn  µy. th   n d) §èivíi   ù    u    îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u            d ¸n ®Ç t®   c¸c c th quy quy   ®Ç tqu¸ 12 th¸ngtÝnh  n   µy  7­   ®Õ ng 16­ 1996  µ   m kh«ng  iÓnkhaic¸cbíctiÕp theo  × tr         th   coi nh kh«ng    cßn  Öu  ùc.N Õ u   ùc  Ön  u    th×  hi l   th hi ®Ç t ph¶i cã    Õn  Êp    ý ki ch thuËn  ¹cña  Êp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . l i c c th quy quy   ®Ç t 2­ V Ò   Èm  nh  µ    Öt thiÕtkÕ,    th ®Þ v phª duy     tæng  ù  d to¸n: a) C¸c  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù  h s thi   k thu   d to¸n,vµ  ù    ∙  Ëp  µ  îc   d to¸n ® l v ®   cÊp  ã  Èm   c th quyÒn  phª duyÖt  íc ngµy  7­ tr   16­ 1996  ×  th kh«ng ph¶i tr×nh     duyÖt l¹ .  i b) C¸c  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù    µ  ù    ∙  ×nh duyÖt  h s thi   k thu   d to¸nv d to¸n® tr   tr c ngµy  7­ í  16­ 1996  ng  a  îc cÊp  ã  Èm   nh ch ®   c th quyÒn phª duyÖt  ×  ñ  th ch ®Ç u    cã  t tr¸ch nhiÖ m   ×nh    tr duyÖt  ¹  l itheo quy  nh   ña  ®Þ c §LQL§T       & XD 42/CP. c) ViÖc  Èm  nh  µ    th ®Þ v phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù    µ  ù  duy thi   k thu   d to¸nv d to¸ncña      c¸c c«ng  ×nh ® îc tr×nh duyÖt  tr       sau  µy  7­ ng 16­ 1996 ph¶ithùc hiÖn      ®óng  Òu  cña  §i 27  §LQL§T  XD   &  42/CP,trong ®ã       quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh c¸cdù    éc nhã m     tr     ¸n thu   A, do  é  ëng  B tr hoÆc   ñ tr ng  ¬  th   ë c quan  qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  duy sau    ∙  îc khi® ®   c¬  quan  chuyªn m«n  Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   µ  é  ©y  ùng  Èm  nh  Ò     th ®Þ v thi   v B x d th ®Þ v tæng  ù  d to¸n.ViÖc  Èm  nh    th ®Þ tæng  ù      d to¸nc¸c c«ng  ×nh thuéc nhã m   µy  tr     n do V¨n  phßng  Èm   nh  Õt  îp  íic¬  th ®Þ k h v   quan  chuyªn m«n   Ò   nh  v ®Þ møc,  ®¬n    ù    ña  é  ©y  ùng  ùc hiÖn. gi¸d to¸nc B x d th   ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh c¸cdù    éc nhã m     tr     ¸n thu   B, C   ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u     do    th quy quy ®Þ ®Ç t phª  Öt  duy sau    ∙  îc c¬  khi ® ®   quan  chuyªn m«n   Èm   nh   Ò   Õt kÕ   µ  ¬  th ®Þ v thi   v c quan  qu¶n  ý x©y  ùng  l  d thÈm  nh  n    ù  ®Þ ®¬ gi¸, to¸n, d  tæng  ù  d to¸n. C¬   quan chuyªn m«n  Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   µc¬    th ®Þ v thi   l   quan  chøc n¨ng  ña  c cÊp phª  Öt  ÕtkÕ.    Õn  µnh  Èm   nh  ¬  duy thi   Khi ti h th ®Þ c quan  µy  ã  Ó  ö  n c th s
  9. 9 dông    chøc   Ên  ÕtkÕ   ã   c¸c tæ  tv thi   c tc¸ch ph¸p  ©n    Èm    ÷ng  éi   nh ®Ó th tranh n  dung  Çn  ÕthoÆc   µn  é  å  ¬  ÕtkÕ   ú theo    Çu  ña  õng  c thi   to b h s thi   tu   yªu c c t c«ng  tr×nh,nhng  ¬    c quan chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ     th ®Þ thi   ph¶ikiÓm    å  ¬  ∙    trah s ® ® îc tæ    chøc   Ên  ÕtkÕ   Èm     íc khitr×nh  Êp  ã  Èm   Òn    tv thi   th tra tr     c c th quy phª duyÖt.C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ   ãitrªnkh«ng  Èm      tæ  t v thi   n     th tratæng  ù  d to¸n,dù    to¸nc«ng  ×nh.   tr C¬  quan qu¶n  ýx©y  ùng  Èm  nh  l  d th ®Þ tæng  ù  d to¸n,dù      to¸nc«ng  ×nh tr   thuéc  ù  nhã m   C   µ c¬  d ¸n  B,  l   quan  chøc  n¨ng qu¶n  ý®¬n    ù  l  gi¸d to¸n thuéc     cÊp phª  Öt  duy tæng  ù    d to¸nhoÆc   µc¬  l   quan  qu¶n  ý®Þnh  l  møc,  n    ù  ®¬ gi¸d to¸n thuéc    c¸c  é,  ë   B S qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng (theo quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m   §iÒu  cña  5  6  §LQL§T  XD   &  42/CP) khicã  cÇu  ña  Êp      yªu  c c phª  Öt duy tæng  ù  d to¸n. C¸c  ¬  c quan    y   trªn®© ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt      tr   lu   k qu¶ thÈm  nh  Ó  tæ  ®Þ (k c¶  chøc   Ên  Èm    ÕtkÕ)  µ  îchëng    Ý    tv th trathi   v®  chiph ®Ó thùc  Ön  Öc  Èm   nh   hi vi th ®Þ (bao  å m   chi phÝ   g c¶    thuª tæ    chøc   vÊn  µ  t v chuyªn gia thÈm    ÕtkÕ)     trathi   theo quy  nh  ña  é  ©y  ùng  ®Þ c Bx d sau    èng  khith nhÊt víi é  Õ   ¹ch vµ  u    µ  é  µi Ýnh.     k ho   ®Ç tv B t   B ch 3­  È m     µ  Th trav phª  Öt  Õt    duy quy to¸n c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh: th ­ C¸c  å  ¬  h s b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u   c«ng  ×nh,h¹ng  ôc    ®Ç t tr   m c«ng  tr×nh hoµn  µnh  ∙  îclËp tr cngµy  7­   th ® ®     í  16­ 1996  × kh«ng  th   ph¶ilËp l¹ vµ  îc      ®   i thÈm      Öt  tra,phª duy theo quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti  ts 108 TC/§T  µy  12­ ng 8­ 1994  cña  é  µichÝnh. B t  ­ C¸c  å  ¬  h s b¸o  c¸o quyÕt to¸n vèn  u    cña    ®Ç t c«ng  ×nh,h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh  Ëp sau  µy  7­ tr   th l  ng 16­ 1996  îcthùc hiÖn  ®    theo §LQL§T      & XD   42/CP  µ  íng dÉn  Õt to¸nvèn  u    ña  é  µichÝnh. vh   quy     ®Ç tc B T  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản