intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

94
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch C ñ a  B é  c«n g  n g hi Ö p  ­  é   µi c h Ý n h    t BT Sè 06/2001/TTLT/B C N­B T C   g µ y  23 th¸ng 8 n¨ m  2001  í ng d É n   n H giao  n h Ë n   µ  h o µ n  tr¶ v è n líi ® i Ö n  trung ¸p n « n g  th«n v   Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 2  ng 13    n¨m  1999  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt    ®iÖn  duy ®Ò ¸n  n«ng  th«n  µ    v V¨n b¶n  è  s 2995/VPCP­KTTH   µy  th¸ng 7  ng 4    n¨m  2001  ña  c V¨n  phßng  Ýnh   Ch phñ  Ò   Öc  ö  ý vèn  u     ©y  ùng  ¹ng  iÖn  v vi x l   ®Ç t x d m ® trung  n«ng  ¸p  th«n.Bé     C«ng  nghiÖp    é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ­B T   h d vi giao  Ën, x¸c ®Þnh    Þ tµi nh     gi¸tr     s¶n  µ  µn    èn íi®iÖn  v ho tr¶v l   trung ¸p    n«ng  th«n  µ  Òn  ói (sau  y   Õt v mi n  ®© vi   t¾tlµl i iÖn     í ® trung ¸p n«ng     th«n­ L§TANT),nh   sau: I. h ¹ m  vi tr¸ch n hi Ö m  giao n h Ë n  t µi ¶ n   P  s líi ® i Ö n  trung ¸p n « n g  th«n   1.Ph¹m      vigiao nhËn   a) Líi iÖn     ® trung ¸p n«ng     th«n bao  å m     êng  ©y  g c¸c ® d trung ¸p cã  iÖn     ® ¸p 6      ­ 35KV  µ    ¹m  Õn    ­ 35/0,4KV  Êp  iÖn  v c¸c tr bi ¸p 6    c® cho    c¸c th«n    éc x∙,thu   tµis¶n  ña  a  ¬ng  c¸ctæ    c ®Þ ph do    chøc  qu¶n  ý®iÖn  l  n«ng  th«n  ang  ® qu¶n  ý, l  ® îcchuyÓn    giao cho    Tæng  C«ng    iÖn  ùcViÖt Nam   ty® l    (sau  y   Õtt¾t lµ ®© vi       TCT§LVN)  qu¶n  ý,   ¬  ë  áa thuËn  ÷a TCT§LVN   íi   a  ¬ng. l  trªnc s th   gi   v   ®Þ ph c¸c b)  íi®iÖn  ¹  0,4KV  õ  Êt  Õn  ¹m  Õn  ®Õ n   é  ö  ông  L  h ¸p  t xu tuy tr bi ¸p  hsd ®iÖn  kh«ng  éc ph¹m    µn  thu   vib giao theo híng dÉn  ña        c Th«ng   µy. tn 2.Tr¸chnhiÖ m  giao vµ  nhËn     bªn    bªn  a) Bªn giao:lµ ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  µis¶n íi®iÖn       ch s h t   l  trung ¸p    n«ng  th«n  (Uû ban  ©n  ©n    îp      nh d x∙,H t¸cx∙,C«ng    Ý   ty,X nghiÖp  Ön  íc…).Trêng  îp §i n   h  kh«ng    nh  îcchñ  ë  ÷u íi iÖn  x¸c®Þ ®  s h l  ® trung ¸p n«ng     th«n,Chñ  Þch  û       t U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   Õt t¾t UBND   ®© vi     tØnh)chØ  nh  chøc  ïhîp lµm  idiÖn    ®Þ tæ  ph     ®¹   Bªn  giao. Bªn giao  ã  c tr¸ch nhiÖm   Èn  Þ   y     å  ¬    chu b ®Ç ®ñ h s chøng  õ theo    t  quy ®Þnh  ¹  tikho¶n  m ôc  Th«ng   µy;chñ  ×thùc hiÖn  Óm    ¸nh      1  2  tn   tr     ki kª,® gi¸gi¸ trÞ tµis¶n     cßn  ¹ cña íi®iÖn  l  i l  trung ¸p n«ng     th«n;x¸c ®Þnh     danh  ôc  µ  ¬  m vc cÊu    ån  èn  u   íi®iÖn  c¸c ngu v ®Ç t l   trung ¸p    n«ng  th«n;bµn    giao  µ  ¹o®iÒu  v t  kiÖn  Ën  î cho  Öc  Õp  Ën  ña  thu l   i vi ti nh c Bªn  Ën; Th«ng  nh   b¸o c«ng khai cho    d©n  Õtc¸c phÇn  èn  bi     v vay  µ  èn  v v huy  ng  ña  ©n, vèn  u    ña  îp    ®é cd   ®Ç tc H t¸c x∙(HTX)  ∙  îcchÊp  Ën  µn    µ  ùc hiÖn    ®®  nh ho tr¶v th   nhanh  ãng  Öc    Òn ch vi tr¶ti   theo quy  nh  ña    ®Þ c UBND   tØnh. b) Bªn  Ën: lµC«ng    Ön  ùctrùcthuéc Tæng    nh     ty§i l       c«ng    Ön  ùcViÖt ty§i l     Nam   hoÆc   Ön  ùctØnh  îcC«ng    Ön  ùcñy  Òn. §i l   ®  ty§i l   quy Bªn  Ën  ã  nh c tr¸chnhiÖm   Õp  Ën  y     å  ¬  ña  µis¶n íi®iÖn    ti nh ®Ç ®ñ h s c t   l  trung  theo  ¸p  quy  nh:  ®Þ Tham   gia  íiBªn  v  giao  ùc  Ön  Óm   vµ    th hi ki kª  x¸c ®Þnh    Þ cßn  ¹ vµ  ¬  Êu  ån  èn  u  ;h¹ch      µ  gi¸tr   l   c c ngu v ®Ç t  i to¸nt¨ng v qu¶n  ýtµi l    s¶n theo  ng  ®ó quy  nh  ña  é   µi chÝnh: tæ  ®Þ c BT    chøc  qu¶n  ývËn  µnh, c¶i l  h   
  2. 2 t¹ol i iÖn   í ® trung ¸p,lËp kÕ   ¹ch thùc hiÖn  Öc  µn    èn        ho     vi ho tr¶v theo quy  nh     ®Þ t¹ m ôc  I ña    i II  c Th«ng   µy. tn II. å  s ¬  giao n h Ë n  v µ  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ t µi ¶ n   H  tr  s líi ® i Ö n  trung ¸p n « n g  th«n trong giao n h Ë n   1.Hå   ¬    s giao nhËn   Hå   ¬  s giao  Ën  nh L§TANT   å m   ã  å  ¬  èc  g c h s g theo  quy  nh  ®Þ hoÆc   å  h s¬ thay cho  å  ¬  èc  µ  å  ¬  îc lËp  ¹  êi®iÓ m     hsg vhs®  ti   th giao  Ën, cô  Ó  nh   th nh sau: a) Hå   ¬  èc    s g theo quy  nh, bao  å m:   ®Þ   g ­ Quy Õt  nh  u  , thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ù    îc duyÖt,biªnb¶n    ®Þ ®Ç t    k thu   d to¸n ®      nghiÖ m    thu c«ng  ×nh; tr ­V¨n    b¶n  áa thuËn  Õn,v¨n b¶n  Êp  t; th   tuy     c ®Ê ­ C¸c chøng  õ    t sæ s¸ch  µichÝnh  Õ   t  k to¸n li     ªn quan  Öc  vi x¸c  nh   ®Þ nguyªn    µ    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n íi®iÖn  gi¸v gi¸tr   li   t  l  trung ¸p,c¬  Êu  ån  èn      c ngu v ®Ç u  ,b¸o    Õt to¸n® îcduyÖt. t  c¸o quy       ­ Kh Õ   c vay  îp®ång    í  (h   vay) Ng ©n   µng, c¸c tæ    h     chøc  kinh tÕ    kh¸c (kÓ    c¶ vay  ña    n  Þ    c c¸c®¬ v thi c«ng)vµ      biªnb¶n  i chiÕu  ®è   c«ng  îcã    Ën  î n   x¸cnh n   cña  ©n  µng  Ng h hoÆc   cho  bªn  vay  Ò   å  ¬  v h s thanh  Õt    ã    Ën  è  quy to¸nc x¸cnh s ®∙    µ  tr¶v cßn    î®Õ n   êi®iÓ m   µn  dn  th   b giao c«ng  ×nh;   tr ­GiÊy  î®∙    n   vay  ña  ©n    ¬  ë      cd trªnc s c¸cv¨n b¶n  cam  Õt  k vay  ph¶itr¶cña     Bªn giao t¹ thêi®iÓ m   ©y  ùng   i     xd c«ng  ×nh:NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n   tr   quy c H   nh x∙hoÆc     UBND    x∙hoÆc   NghÞ   Õt  ña  ¹ihéix∙viªnHTX;    quy c §         c¸cchøng  õsæ   t  s¸ch ph¶n  ¸nh  è  î ®∙    µ  è  î cha    n   êi®iÓ m   µn  s n   tr¶ v s n   tr¶ ®Õ th   b giao c«ng  tr×nh vµ    µiliÖu li     c¸ct     ªnquan  kh¸c(nÕu  ã);   c ­ C¸c    chøng  õ thÓ  Ön  èn  t  hi v huy  ng  ña  ©n,  èn  ña  ®é cd v c HTX   ¹  êi ti   th ®iÓ m   ©y  ùng  xd c«ng  ×nh nh  Õu    tr   phi thu,danh  s¸ch hoÆc       Ðp.   sæ ghich b) Hå   ¬    s thay hå  ¬  èc    s g trong tr ng  îp kh«ng    å  ¬   ê h   ®ñ h s theo quy  nh   ®Þ Bªn  giao ph¶iphèihîp víi          Bªn  Ën    ùc hiÖn  ÷ng  nh ®Ó th   nh c«ng  Öc  vi sau: ­ LËp      biªnb¶n  ¸nh    ùc tr¹ngvÒ   Êt l ng,x¸c ®Þnh    Þ cßn  ¹ ® gi¸th     ch  î     gi¸tr   l i cña  µis¶n  t  L§TANT  theo quy  nh  ¹ kho¶n    ôc  Th«ng   µy.   ®Þ t  i IIm 2  tn ­ LËp  å  ¬  µnh    hsh lang  Õn  êng  ©y  µ  Æt   tuy ® d vm b»ng  ¹m  Õn    ã  tr bi ¸p,c x¸cnhËn  ña    c UBND   tØnh  Ò   Êp  t. v c ®Ê §èivíi       c«ng  ×nh L§TANT  a  îccÊp  ã  Èm  Òn  Êp  t  ©y  c¸c tr   ch ®   c th quy c ®Ê x dùng, UBND     tØnh chØ  o    ®¹ c¸c Ban, Ngµnh    chøc  n¨ng  ã  ªnquan  ña  a   c li   c ®Þ ph¬ng  Ëp,tr×nh vµ  Öt  å  ¬  Êp  t  l    duy h s c ®Ê theo  ng  Õ     Ön  µnh    ®ó ch ®é hi h ®Ó giao  cho  Bªn  Ën. Trêng  îp  n   êi®iÓ m   µn  nh   h ®Õ th   b giao  cßn  a  ã  y     ch c ®Ç ®ñ c¸c hå  ¬  Êp  t,haibªn    s c ®Ê     giao    Ën  ­ nh ph¶ilËp  Ön  ¹nghµnh    hi tr   lang  Õn  tuy ® êng  ©y  µ  Æt   d vm b»ng  ¹m  Õn  theo  tr bi ¸p  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 54/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  Ö   toµn  v an  l i iÖn  í  ® cao    å   ¬  µy  îctr×nh UBND   ¸p.H s n ®     tØnh    Ën, lµm  ¬  ë  x¸c nh   c s ph¸p  ý l  ®Ó   Êp  t  c ®Ê sau  µy. Bªn  n  giao  µn  b giao  cho  Bªn  Ën  µ  nh v Bªn giao  ã  c tr¸ch   nhiÖ m     Õt  ÷ng    gi¶iquy nh ph¸tsinh cho  n   êi®iÓ m   ã  Õt  nh  Ò   å    ®Õ th   c quy ®Þ vh s¬  Êp  t  îcphª duyÖt giao cho  c ®Ê ®         Bªn  Ën. nh
  3. 3 §èi víic¸c ®Þa   ¬ng  õ tr c ®Õ n        ph t   í  nay kh«ng  µm  ñ  ôc cÊp  t    l th t   ®Ê cho L§TANT     nh quy  nh  ®Þ nªu  trªn,  Bªn  giao ph¶ilËp  ñ tôc xinphÐp  µnh      th       h lang  tuyÕn  êng  ©y  µ  ¹m  Õn    ×nh UBND   ® d v tr bi ¸p,tr   tØnh phª  Öt  duy thay cho  ñ    th tôccÊp  t.   ®Ê ­ LËp  å  ¬    nh  ¬  Êu    ån  èn  ∙  u      h s x¸c®Þ c c c¸c ngu v ® ®Ç tL§TANT   theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  m ôc    t i 3  IITh«ng   µy. tn c)Hå   ¬  îclËp t¹ thêi®iÓ m     s ®        i giao nhËn   ­S¬    Æt     ®å m b»ng  ùc tr¹ngl i iÖn  th    í  ® trung ¸p.   ­S¬    u  èi(métsîi  ùc tr¹ngl i iÖn    ®å ®Ê n    ) th    í  ® trung ¸p   ­ B¶ng  Óm   sè îng,chñng  ¹   Êt l ng  ña  ÕtbÞ,  Ët t ® êng  ki kª  l   lo i ch  î c thi   , v    d©y  trung ¸p vµ  ¹m biÕn      tr   ¸p. ­ Biªn b¶n      giao nhËn    L§TANT  theo  É u   m quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  ô  t n (ph lôc1a).   ­ Biªn b¶n    nh    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n      x¸c ®Þ gi¸tr   l  i t  L§TANT   µn  b giao ® îcHéi     ®ång  nh    µis¶n íi®iÖn  ®Þ gi¸t   l  trung ¸p    n«ng  th«n (sau  y   Õt t¾t lµ Héi ®© vi         ®ång  §GTS)  Èm    th tratheo  É u   m quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ô  ôc1b  µ  ô  ®Þ ti   tn (ph l   v ph lôc2).   2.Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹cña  µis¶n  µn     gi¸tr   l  i t  b giao C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ò   cø  t h th   v qu¶n  ýtµis¶n  è  nh  l    c ®Þ (TSC§)  ña  c Bªn giao,gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n íi®iÖn      li  t  l  trung ¸p  µn    b giao  îc x¸c ®Þnh   ®   theo m ét    tronghaiph¬ng     ph¸p sau:   a)  ¬ng  Ph ph¸p  ¸nh    ® gi¸theo    Õ   sæ k to¸n:¸p  ông  i  íinh÷ng  µis¶n   d ®è v   t  ®ang  îcqu¶n  ýtheo  Õ     ®  l  ch ®é qu¶n  ýsö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao TSC§   quy ®Þnh  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062  TC/Q§/TSC§  µy  th¸ng 11  ng 14    n¨m  1996  (nay  lµ Quy Õt  nh    ®Þ 166/1999/Q§­ BTC   µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m  1999) cña  é   ëng    B tr Bé   µi chÝnh  µ  ¹ch    T  vh to¸n theo  Õ     Õ     dông  ch ®é k to¸n ¸p  cho doanh nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1141  TC/C§KT  µy  th¸ng11  ng 1    n¨m  1995  ña  c Bé   µi chÝnh, hoÆc   Õ     Õ     dông  T    ch ®é k to¸n¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  õa  µ  vv nhá  ban  µnh  ¹  h tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 1177  TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng 12    ng 23    n¨m 1996. Gi¸trÞcßn  ¹    l i = Nguyªn    gi¸TSC§    trªn ­ Gi¸trÞhao     mßn   cña TSC§ sæ   Õ   k to¸n TSC§      Õ   trªnsæ k to¸n b)  ¬ng  Ph ph¸p  ¸nh    ® gi¸theo    Þ thùc  Õ: ¸p  ông  i  íinh÷ng  µi gi¸tr   t d ®è v   t  s¶n kh«ng  îcqu¶n  ýtheo  Õ     ®  l  ch ®é qu¶n  ýTSC§  ña  é   µi chÝnh. Gi¸trÞ l  c BT      cßn  ¹cña  µi l i t s¶n  µn  b giao ® îcx¸c®Þnh        nh sau: Gi¸trÞcßn  =    Sè îng thùc tÕ  x l    §¬n    ña  x gi¸c Ch Êt îng cßn  ¹ l  l  i l¹cña    i TSC§ cña  TSC§ tõng TSC§   cña  õng TSC§   t  (%) Trong  : ®ã
  4. 4 ­ Sè îng thùc tÕ  ña   l    c TSC§  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  è  Öu kiÓm    ùc ®   trªnc s s li   kª th   tÕ  ña  c L§TANT  µn  b giao; ­ §¬n    ña  õng    gi¸c t TSC§   µm  ¬  ë    nh    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  l c s x¸c ®Þ gi¸tr   l  i t  L§TANT   îc tÝnh  ®  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 84/1999/Q§­BCN   µy  ng 16/11/1999 cña  é  ëng  é    B tr B C«ng  nghiÖp; ­ Ch Êt îng    l cßn  ¹ cña  õng  li  t TSC§  (%)  îc tÝnh  ®  b»ng nguyªn    gi¸TSC§   (100%)  õ®i  tr   hao  mßn   ña  c TSC§  (%).Hao    mßn  TSC§  (%)  îctÝnh  ®  b»ng  è  s n¨m  ∙  ö  ông  ©n  íi ûlÖ  ®sd nh v     hao  t mßn   µ10%/n¨m. l  Trêng  îp tµis¶n  h   L§TANT   ∙  Õt  êigian khÊu  ® h th     hao  µ   Én  m v cßn  ang  ® sö  ông, hai bªn  d    giao  nhËn  ­  c¨n  hiÖn  ¹ng sè îng,chÊt îng  ña  õng cø  tr   l   lct  h¹ng  ôc, tÝnh  ng  é,møc    ¹chËu  ü  Ët…    ïng tiÕn hµnh  ¸nh  m   ®å b   ®é l   k thu ®Ó c     ® gi¸tûlÖ    Þcßn  ¹(%)  ña  µn  é      gi¸tr   l  i c to b c«ng  ×nh,lµm    thanh  tr   c¨n cø  to¸n. 3.X¸c  nh  ¬  Êu    ån  èn  ©y  ùng    ®Þ c c c¸cngu v x d c«ng  ×nh tr a) C¨n  vµo    Õ     cø  sæ k to¸n,chøng  õgèc  ã  ªnquan  ña    t  c li   c c«ng  ×nh ®Ó   tr   x¸c ®Þnh    tæng  èn  u    µ  ©n  v ®Ç tv ph theo  õng  ån  èn  µm  ¬  ë  ö  ývèn  t ngu v l c s x l   quy  nh  ¹ m ôc  I ®Þ t i II  Th«ng   µy,nh  tn   sau: ­ Vèn  ©n    ng s¸ch (Trung  ng,®Þa  ¬ng),vèn  µnh  Ön,vèn  ô      ¬  ph   ng §i   ph thu tiÒn  iÖn, vèn  õ nguån  Õ  ®   t  thu n«ng  nghiÖp  îc miÔn    u    ©y  ùng  ®  ®Ó ®Ç t x d c«ng  ×nh ®iÖn  µ  Çn  èn  tr   v ph v kh«ng    x¸cminh  îcnguån; ®  ­Vèn  ña    c HTX,  èn  v huy  ng  ña  ©n; ®é c d ­ Sè       d cßn  î Ng ©n  µng  µ    n  Þ  n  h v c¸c ®¬ v kh¸c (kÓ  vay    c¶  cßn  î cña    n  c¸c ®¬n  Þ    v thi c«ng),trªnc¬  ë  Õ   cvay  îp®ång      s kh í   (h   vay)t¹ thêi®iÓ m   ©y  ùng       i xd c«ng  ×nh vµ  ã    Ën  ña  ©n   µng  tr   c x¸c nh c Ng h hoÆc  bªn cho vay,vèn    vay  ña  c d©n     ¬  ë  trªn c s v¨n  b¶n  cam   Õt  k (NghÞ   quyÕt) vay    ph¶i tr¶ cña     H§ND     x∙ hoÆc  UBND    x∙hoÆc   îp    H t¸cx∙…,   biªnb¶n  i chiÕu  ®è   c«ng  î®Õ n   êi®iÓ m   n  th   bµn giao. b)  èi víic«ng  ×nh  u    chung, bao  å m:  êng  ©y  §   tr ®Ç t   g ® d trung    ¹m ¸p,tr   biÕn    êng  ©y  ¹ ¸p,tr¹m b¬ m …,  ¸p,® d h      trong ®ã     L§TANT  chØ  µm ét  ¹ng  ôc   l  h m cña c«ng  ×nh,th×  Öc    nh   ¬  Êu  ån  èn  u    L§TANT   îc tr   vi x¸c ®Þ cc ngu v ®Ç t ®  tÝnh  ¬ng  t øng theo  û  äng  ¬  Êu  ån  èn  u    chung  ña  c«ng  t tr cc ngu v ®Ç t c c¶  tr×nh. c) Sau      nh    Þ cña    khix¸c ®Þ gi¸tr   c«ng  ×nh vµ    nh    ån  èn  tr   x¸c ®Þ c¸c ngu v ®Ç u    ña  tc c«ng  ×nh ph¶iliÖtkª vµo  tr        b¶ng  tæng  îp theo m É u   h    quy  nh  ô  ®Þ ph lôc1b  µ  ô  ôc2  Ìm    v ph l   k theo Th«ng   µy.   tn 4.Héi ®ång  nh    µi    ®Þ gi¸t  s¶n íi iÖn  l ® trung ¸p n«ng     th«n. a)  éi ®ång  nh    µis¶n íi®iÖn  H  ®Þ gi¸t   l  trung ¸p    n«ng  th«n tØnh  Chñ   do  tÞch  UBND   tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp,trong ®ã:    o  ë   µi chÝnh    quy ®Þ th l    l∙nh®¹ S T   ­ VËt    µm  ñ   Þch; l∙nh ®¹o  gi¸l Ch t    C«ng    Ön  ùc hoÆc   Ön  ùc tØnh  îc ty §i l   §i l   ®  C«ng    û  Òn  µ uû    êng  ùc;§¹idiÖn  ë   ty u quy l   viªnth tr     S C«ng  nghiÖp, c¬    quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  a   ¬ng, Së   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Së   ©y   ®Þ ph   K ho   § t  X dùng,Së  Þa  Ýnh  µ  ¹idiÖn  ñ  µis¶n  µn    § ch v §  ch t   b giao lµuû      viªn.  Ngoµic¸cuû     viªnchÝnh    thøc,c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng  a  ¬ng,Chñ  Þch    vt h c th c t ®Þ ph   t Héi ®ång  îc m êi    ®  thªm    chøc, chuyªn gia kü  Ët,kinh tÕ, tµichÝnh  c¸c tæ        thu       kÕ     Çn  Õtcho  Öc  ¸nh    Êt l ng vµ    nh    Þ cßn  ¹ cña  to¸nc thi   vi ® gi¸ch  î   x¸c ®Þ gi¸tr   l i L§TANT. b) Héi ®ång  nh    µis¶n íi iÖn     ®Þ gi¸t   l ® trung ¸p n«ng     th«n cã  Öm  ô:   nhi v
  5. 5 ­ Tæ     chøc  Èm  nh    Þcßn  ¹ cña íi iÖn  th ®Þ gi¸tr   l i l ® trung ¸p.K Õt     qu¶  Èm   th ®Þnh  ph¶i ® îc lËp     biªn b¶n  ã  y     ÷  ý  ña    y    Ýnh    c ®Ç ®ñ ch k c c¸c ñ viªn ch thøc.  Héi  ng  ®å §GTS   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    vt ph¸p  ýcña  å  ¬  l  h s giao  Ën  µi nh t  s¶n  ÷a    gi hai bªn  giao  µ  Ën, x¸c ®Þnh  ¬  Êu    ån  èn  u       v nh     cc c¸c ngu v ®Ç t quy ®Þnh  ¹ kho¶n  m ôc    ×nh UBND   ti  3  IItr   tØnh    Öt    µm    hoµn    phª duy ®Ó l c¨n cø  tr¶ vµ  é   µi chÝnh  quyÕt  nh  BT  ra  ®Þ t¨ng vèn    cho Tæng  C«ng    Ön  ùc ViÖt ty §i l     Nam. ­ Tæng   îp,b¸o    h  c¸o  µng  h th¸ng vÒ   ×nh  ×nh  ùc  Ön   t h th hi giao  Ën  µ  nh v hoµn    èn íi®iÖn  tr¶ v l   trung  n«ng  ¸p  th«n    a   ¬ng  íiUBND   ë ®Þ ph v  tØnh  µ  v Tæng C«ng    Ön  ùcViÖtNam. ty§i l     5.Chi phÝ     cho  ¹t®éng  ho   giao nhËn  µis¶n íi iÖn    t  l ® trung ¸p n«ng     th«n Chi phÝ  ïng    ôc  ô  ¹t®éng  ña  éi ®ång    d ®Ó ph v ho   c H  §GTS  íi®iÖn  l  trung  ¸p n«ng    th«n  ªnquan  n   li   ®Õ c«ng    µn  t¸cb giao do  ¬    c qua  µi chÝnh  a   ­ T  ®Þ ph ¬ng  ×nh  tr UBND   tØnh duyÖt møc     chi.Trªn  ¬  ë  c s møc     Ý   îc UBND   chi ph ®   tØnh  Öt,c¸c c¬  duy     quan  ph¶i chÞu    Ý     chiph cho  êi cña  ¬  ng   c quan, ®¬n  Þ    v m × nh  ö  i  c ® tham   gia c«ng    µy.C¸c    Ý    n  µiliÖu,héihäp  bªn  t¸cn   chiph inÊ t      do  nhËn  c«ng  ×nh L§TANT  Þu. tr   ch III.H o µ n  tr¶ v è n v µ  n g u å n  v è n h o µ n  tr¶ trong    giao n h Ë n  líi ® i Ö n  trung ¸p n « n g  th«n   1.Nguyªn  ¾c  ö  ývµ  µn    èn   t x l   ho tr¶v Ph Çn    Þ cña  gi¸tr   c«ng  ×nh l i iÖn  tr  í  ® trung ¸p n«ng     th«n  µn  b giao ®∙  îc  ®  Héi ®ång    §GTS   Èm   nh  µ    Ën  õng  ån  èn  µn    îc thùc th ®Þ v x¸c nh t ngu v ho tr¶,®     hiÖn    nh sau: a) §èivíic¸c nguån  èn:Ng ©n          v  s¸ch Trung  ng  µ  èn    ¬ v v TCT§LVN,  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng, vèn  õ nguån  ô  tiÒn  iÖn, vèn  õ nguån  Õ  ®Þ ph   t  ph thu  ®   t  thu n«ng  nghiÖp  îc miÔn    u    ©y  ùng  ®  ®Ó ®Ç t x d c«ng  ×nh ®iÖn  µ  Çn  èn  tr   v ph v kh«ng  x¸c minh  îcnguån  × thùc hiÖn    èn  ©n    ®  th     t¨ngv Ng s¸ch cho    TCT§LVN   theo    gi¸ trÞcßn  ¹cña  µis¶n.   l i t  b) §èivíi       ån  èn  ngu v vay  ña  ©n, vay  ña  ©n  µng  cd   c ng h hoÆc   vay  ña    c tæ chøc kinh tÕ    kh¸c (kÓ  vay  ña  n  Þ      c¶  c ®¬ v thic«ng) cã    cam   Õt      µm  k tr¶,®Ó l c¨n cø  µn    èn    ho tr¶v vay,bªn    giao tËp  îp hå  ¬    h   s vay,chøng  õ vay    t  theo  ng   ®ó híng dÉn  ¹ ®iÓ m   kho¶n  m ôc  ,   ti  a  1  II  th«ng  qua  éi ®ång  H  §GTS   Èm      th tra®Ó tr×nh UBND     tØnh    Öt. phª duy § Ó   Êp  µnh  ch h nghiªm  ócPh¸p  Önh  Õ      èng    ña  µ   íc,hå  t  l K to¸n­Th kª c Nh n   s¬    µn    èn  ®Ó ho tr¶ v vay  Öt ®èi  tuy   kh«ng  îc lËp  ¹   öa  ÷a, tÈy      ®  l i s ch   , xo¸ c¸c chøng  õhå  ¬  t   s vay  î. n Bªn  Ën  ùc hiÖn  Öc      Þtµis¶n  nh th   vi t¨nggi¸tr     (theo gi¸trÞcßn  ¹   µ  µn      l iv ho ) tr¶toµn  é  è    b s vay cßn  î cho    ñ  î (kh«ng  n  c¸c ch n   bao  å m   è  î m µ   a   ­ g s n   ®Þ ph ¬ng  ∙  . ® tr¶) c) §èivíi èn  ña       v c HTX,  èn  v huy  ng  ña  ©n  îchoµn    ®é cd ®  tr¶theo    Þ gi¸tr   cßn  ¹ cña  Çn  èn  µy  l  i ph v n trong tæng    Þ cßn  ¹ cña    gi¸tr   l  i c«ng  ×nh vµ  îcx¸c tr   ®     ®Þnh    nh sau: ­Trêng  îp cßn  y    å  ¬    h  ®Ç ®ñ h s chøng  õgèc t 
  6. 6 C¨n  vµo    Þvµ  ¬  Êu  ån  èn  u    cø  gi¸tr   c c ngu v ®Ç tban  u       nh  û ®Ç ®Ó x¸c®Þ t  lÖ ¬ng  t øng  èn  ña  v c HTX,  èn  v huy  ng  ña  ©n  ®é cd trong tæng    Þ cßn  ¹   gi¸tr   l i cña c«ng  ×nh. tr ­Trêng  îp kh«ng    h  cßn  hoÆc   kh«ng    å  ¬  ®ñ h s chøng  õgèc t  Chñ   ë  ÷u  s h c«ng  ×nh L§TANT   Ëp  tr   l b¶ng    kª khaic¸cnguån  èn  ∙  u      v ® ®Ç tc«ng  ×nh t¹  êi®iÓ m   ©y  ùng.§èivíic¸c nguån  èn  ña    tr   i  th xd        v c HTX,  èn    v huy ®éng  ña  ©n  è hé  cd (s   hoÆc   è  ©n  sd huy  ng  µ  ®é v møc  huy  ng  ña  çi  é  ®é cmh hoÆc   êid©n  ng   tham    gia)ph¶i® îcHéi ®ång  ©n  ©n      Ën. B¶ng        nh d x∙x¸c nh   kª khai lµm  ¬  ë      nh  û lÖ  èn  u     ña    c s ®Ó x¸c ®Þ t   v ®Ç t c HTX,  èn  v huy  ng  ña  ®é c d©n  îc tr×nh  éi ®ång  ®  H  §GTS  tØnh  Èm   nh.  ñ   Þch  th ®Þ Ch t UBND  tØnh    phª duyÖt  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ù  Ýnh    ña    tr   lu   s ch x¸c c b¶n  khai. kª    C¸ch    nh  Çn  èn  ña  x¸c®Þ ph v c HTX,  èn v huy  ng  ña  ©n  îchoµn      ­ ®é c d ®  tr¶nh tr êng  îp cßn    å  ¬  h  ®ñ h s chøng  õgèc  trªn. t  nªu    ­ §èivíic¸c c«ng  ×nh ®∙  µn         tr   b giao vµ  µn  Êtthñ tôc giao nhËn    ho t         (theo   Th«ng   04/1999/TTLT/BCN­BTC   µy  th¸ng  n¨m   t ng 27  8  1999  ña  c Liªn Bé     C«ng  nghiÖp    µichÝnh) tr cngµy  ­T     í  ban  µnh  h Th«ng   µy,kh«ng  tn   ph¶ilËp l¹      i hå  ¬  µ     s m haibªn  giao    Ën    vµo    Þ cßn  ¹ cña    ­ nh c¨n cø  gi¸tr   l i L§TANT   ∙  îc ®®  Héi  ng  ®å §GTS  tØnh  Èm   nh  µ  th ®Þ v UBND   tØnh  phª  Öt,tiÕn  µnh    duy   h x¸c ®Þnh  ¬  Êu  ån  èn  u    c c ngu v ®Ç t c«ng  ×nh,gi¸trÞ hoµn    èn  ña  tr     tr¶v c HTX   µ  v vèn huy  ng  ña  ©n,  ×nh  éi  ng  ®é cd tr H ®å §GTS  tØnh  Èm   nh   µ  th ®Þ v UBND   tØnh    Öt. phª duy ­ §èivíi      c«ng  ×nh ®ang  µ  Ïtr Ón khaigiao nhËn, trong qu¸ tr×nh lËp  tr   v s  i              hå  ¬  µ    nh    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  s v x¸c ®Þ gi¸tr   li   t  L§TANT,    hai bªn  giao    Ën    ­ nh ®ång  êilµm  â gi¸trÞ cßn  ¹ cña  Çn  èn  ña  th   r      l  i ph v c HTX   µ  èn  v v huy  ng  ña  ®é c d©n  ×nh  éi  ng  tr H ®å §GTS  tØnh  Èm   nh  µ  th ®Þ v UBND   tØnh  phª  Öt    duy ®Ó lµm    hoµn  c¨n cø  tr¶. d)  êi ®iÓ m       nh    Th   ®Ó x¸c ®Þ c¸c c«ng  ×nh nhËn  µn  tr   b giao  µ  µn    v ho tr¶ ® îcthùc hiÖn    ¬  ë  êi®iÓ m   ã  Öu  ùcthihµnh  ña      trªnc s th   c hi l     c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 02  ng 13    n¨m  1999  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph “phª   duyÖt    ®iÖn  ®Ò ¸n  n«ng th«n”.Cô   Ó  µ c¸c c«ng  ×nh ®∙  îc ®Ç u    Ó   õ   th l     tr   ®   tk t   ngµy  th¸ng 02  28    n¨m  1999  ëvÒ   íc.Trêng  îp c¸c c«ng  ×nh ®Ç u    n   tr   tr   h    tr   t ®Õ ngµy  th¸ng 2  28    n¨m  1999 cßn  ë  d dang  ×  th bªn  giao tiÕp tôc hoµn  Ön         thi ®Ó bµn  giao cho  nhËn.   bªn  Sau  µy  th¸ng 2  ng 28    n¨m  1999,®Þa  ¬ng  µo  ã    ph n c kh¶  n¨ng  øng  èn  ­ v tr íc®Ó   u      ®Ç tL§TANT   theo m ôc    ña  a  ¬ng,cÇn    tiªuc ®Þ ph   tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  íi v  TCT§LVN   íckhicã  Õt  nh  u  ,nh»m   ùc hiÖn  ètviÖc  µn  tr     quy ®Þ ®Ç t  th   t  b giao tiÕp nhËn      qu¶n  ývËn  µnh  µ  µn    èn  l  h v ho tr¶v sau  µy. n 2.Nguån  èn  µn    v ho tr¶. a) Nguån  èn    µn    Çn  èn    v ®Ó ho tr¶ph v vay  (quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n      ti   b  1 m ôc    II Th«ng   µy)® îclÊytõnguån: I tn         ­ KhÊu    hao  ¬  c b¶n  (KHCB)  Ých  µng  tr h n¨m  ña  µn  é  µis¶n  Ën  c to b t   nh bµn  giao l i iÖn   í ® trung ¸p n«ng     th«n. ­ Trêng  îp nguån  Ých KHCB   µng    h  tr   h n¨m  ãitrªnkh«ng      µn    n    ®ñ ®Ó ho tr¶ phÇn  èn  v vay  ña íi iÖn  c l  ® trung ¸p n«ng     th«n,th×    cho  Ðp  ph TCT§LVN   Ých tr   t¨ngtû lÖ  Êu      kh hao  víi Õ     ña  µis¶n  µy,®ñ       î trong 2  so   ch ®é c t   n   ®Ó tr¶n     n¨m.  Hµng  n¨m TCT§LVN   ¨ng  ý  Çn  Ých khÊu  ® k ph tr   hao    íi é  µichÝnh    t¨ngv   T   B ®Ó thùc hiÖn.  
  7. 7 b) Nguån  èn    µn    Çn  èn  ña  v ®Ó ho tr¶ph v c HTX,  èn  v huy  ng  ña  ©n   ®é cd (quy ®Þnh  ¹  iÓ m   kho¶n  m ôc     ti® c  1  ITh«ng   µy) ® îcc©n  i tõ nguån  èn  tn     ®è     v ng©n  s¸ch Nhµ   íc vµ  ån  èn  Êu    n   ngu v kh hao  ¬  c b¶n  µng  h n¨m  ña  c TCT§LVN   nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  ®Þ t i a  kho¶n  µy. n 3.Ph¬ng    thøc hoµn    µ  ¬  Õ   ö  ông  ån  èn  µn    tr¶v c ch s d ngu v ho tr¶ a) Ph¬ng    thøc hoµn    tr¶ C¨n  vµo  Õt  nh  ∙  îcUBND   cø  quy ®Þ ®®  tØnh  Öt,ph¬ng  duy   thøc hoµn      tr¶ cña  õng nguån  èn  ùc hiÖn    t  v th   nh sau: ­ § Ó   µn      ho tr¶cho    i  îng  éc  ån  èn  c¸c ®è t thu ngu v vay  ®iÓm   kho¶n    ( b  1 m ôc   I   II ) TCT§LVN   y  , ñ quyÒn   cho  c¸c C«ng    Ön  ùc tr¶ trùc tiÕp    ty §i l      cho UBND   tØnh  qua  ë   µi chÝnh    Ët        ST  ­ V gi¸®Ó tr¶cho    i îng  c¸c ®è t vay.Trong    thêih¹n    kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh   ña  15  k t ng nh ®  ®Þ c UBND   tØnh,Bªn  Ën    nh ph¶ichuyÓn  Òn hoµn    èn    ti   tr¶v vay  cßn  îcho  ë  µichÝnh   n  ST  ­ VËt    a  ¬ng      gi¸®Þ ph ®Ó tr¶Bªn  giao. ­ § Ó   µn      ho tr¶cho    i t ng thuéc nguån  èn  c¸c®è  î     v HTX,  èn  v huy  ng  ña  ®é c d©n  ®iÓm   kho¶n  m ôc  I   é   µi chÝnh  ( c  1  II )B T   , chuyÓn  Çn  ån  èn  ©n   ph ngu v ng s¸ch  µ   íc cho  Nh n   TCT§LVN   µ  ïng  íinguån  èn  ña  vc v  v c Tæng   C«ng      ty ®Ó hoµn    tr¶theo gi¸trÞ®∙  îcUBND        ®  c¸ctØnh    Öt. phª duy Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖtNam   y  Òn  ty§i l     ñ quy cho    c¸cC«ng    Ön  ùctr¶ ty§i l     trùc tiÕp    cho UBND  tØnh qua  ë   µi  Ýnh  VËt        n   S T ch ­  gi¸ ®Ó tr¶ ®Õ HTX,  UBND     µ  é  ©n. Hµng  x∙v h d   n¨m TCT§LVN   Õt      ån  èn  µn    quy to¸nc¸c ngu v ho tr¶ víi é  µichÝnh.   T  B b) C¬   Õ   ö  ông  ån  èn  µn    ch s d ngu v ho tr¶: ­ Ph Çn  èn  u    ña    v ®Ç t c HTX   îctr¶cho  ®   HTX   hoÆc  UBND     Õu  x∙(n HTX   ®∙    Ó)    ö  ông  µo  u       gi¶ith ®Ó s d v ®Ç t c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ña  tr csht c HTX   hoÆc     x∙,trong ®ã   tiªntr ch Õt    u    í   cho  Öc  u    ë   éng,c¶it¹on©ng  Êp íi vi ®Ç tm r     c l  ®iÖn  ¹ ¸p ®Ó   ¶m   h    ® b¶o  Êt l ng vµ  toµn  iÖn, thùc hiÖn  ch  î   an  ®     gi¶m tæn  Êt th   ®iÖn n¨ng  µ  v gi¶m    ®iÖn  n   é  ©n. gi¸b¸n  ®Õ h d Ph¬ng    ö  ông  ô  Ó  ¸n s d c th ph¶i® îcbµn  ¹c d©n  ñ     b  ch c«ng khaivíi ©n  µ     d v do  éinghÞ      h  x∙viªnhoÆc   éi ®ång  ©n  ©n    Õt  nh.  H  nh d x∙quy ®Þ Kh«ng  îcsö  ®  dông  ån  èn  µy  ngu v n cho  ôc  nh  m ®Ý kh¸c.ViÖc  u    ùc hiÖn    ®Ç tth   theo tr×nh tù,      thñ tôcqu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  µ   íc.    l  tv x d c Nh n ­ Ph Çn  èn    v huy  ng  ña  ©n,  ®é cd UBND     ã  x∙ c tr¸chnhiÖm   µn    ùc   ho tr¶tr   tiÕp ®Õ n   é  ©n, theo danh    hd     s¸ch huy  ng  ô  Ó  ña  õng hé  ©n.   ®é c th c t   d IV. æ  c h ø c  giao n h Ë n  q u ¶ n  l ý v µ  h o µ n  tr¶ v è n   T líi ® i Ö n  trung ¸p n « n g  th«n   1. ViÖc    giao  Ën íi®iÖn  nh l  trung  n«ng  ¸p  th«n,bao  å m       o¹n    g hai giai® giao ­nhËn     qu¶n  ývËn  µnh  µ  µn    èn. l  h v ho tr¶v ­ Giai®o¹n      giao    Ën  ­ nh qu¶n  ývËn  µnh: Bªn  Ën  Õp  Ën  l  h   nh ti nh qu¶n  ý l  vËn  µnh, khi cã  h     quyÕt  nh   µn  ®Þ b giao  ña  c UBND   tØnh  µn  µnh  Öc  ho th vi giao nhËn  µ  ùc hiÖn      v th   t¨nggi¶m  µis¶n  ÷a haibªn. t  gi    
  8. 8 ­ Giai®o¹n  µn    èn: ViÖc  µn    èn      ho tr¶v   ho tr¶v theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3 m ôc  I II  nªu    µ  chøc    trªnv tæ  tr¶xong  cho  ©n,  d HTX, UBND     µ  x∙v bªn cho    vay hoµn  µnh  n   Õt  th ®Õ h n¨m  2002. 2.Tr×nh  ùtiÕn hµnh    t    giao nhËn  µ  µn    èn.   v ho tr¶v a) C¸c C«ng  ty §iÖn lùc lËp kÕ  ho¹ch tiÕp nhËn  L§TANT  tr×nh  TCT§LVN     Öt,sau    îcsù  phª duy   khi®   tho¶ thuËn  ña    c UBND   tØnh. b) Bªn    giao tËp  îp c¸chå  ¬    h     s quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ®Þ t  i 1  IITh«ng   µy. tn c) Hai bªn     giao vµ  Ën  ïng tiÕn hµnh  Óm    è îng,®¸nh    Êt l   nh c     ki kª s l   gi¸ch  ­ îng cßn  ¹ cña  õng  µis¶n    l i t t  c«ng  ×nh ®iÖn, xem   Ðt hå  ¬  èc,lËp biªnb¶n  tr     x  sg       bµn giao tµis¶n     c«ng  ×nh ®iÖn  ×nh Héi ®ång  tr   tr     §GTS  tØnh. d) Trªn  ¬  ë  c s biªn b¶n  µn    b giao  µ  ¸nh    µis¶n, Héi  ng  v® gi¸t     ®å §GTS   tØnh  Èm    µ    nh  Ýnh  th trav x¸c®Þ ch thøc gi¸trÞtµis¶n       cßn  ¹ ® îcbµn  l    i giao,x¸c    ®Þnh  ¬  Êu    ån  èn  u    µ    Þsè  èn  c c c¸cngu v ®Ç tv gi¸tr   v vay  cßn  î,vèn  ña  n  c HTX   vµ  èn  v huy  ng  ña  ©n  îchoµn    µ  ×nh UBND   ®å c d ®  tr¶v tr   tØnh    Öt. phª duy ®) C¨n  vµo  Õt  nh  ña  cø  quy ®Þ c UBND   tØnh  phª  Öt,hµng  duy   th¸ng Héi    ®ång  §GTS   Ýnh  t tæng  îp  õng  ån  èn  µn    ht ngu v ho tr¶b¸o  UBND   c¸o  tØnh  µ  v TCT§LVN.  ång  êibªn  § th   giao    ­ bªn  Ën  ¹ch  nh h to¸n t¨ng gi¶m  èn  ¬ng      vt øng.  §Þnh  ú  µng  kh th¸ng TCT§LVN     b¸o c¸o  é   µi chÝnh, Bé   BT    C«ng  nghiÖp  Ò   v viÖc  µn  b giao tµis¶n  µ       v t¨nggi¶m  èn  v trongth¸ngtheo quy  nh.       ®Þ 3. Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh«ng  èng  Êt  ÷a  th nh gi bªn  giao  µ  v bªn  Ën  Héi nh do    ®ång  §GTS  tØnh  xem   Ðt    x gi¶iquyÕt. Trêng  îp    h cßn  íng  ¾ c   µ  v m v kh«ng  thèng  Êt th×  nh   UBND  tØnh  µ  v TCT§LVN   Ï xem   Ðt  Õt  nh,  Õu  Én  s  x quy ®Þ n v cßn  íng  ¾ c   ×  v m th UBND   tØnh  µ  v TCT§LVN   b¸o  Liªn Bé   c¸o    C«ng  nghiÖp    ­ Bé  µichÝnh  T  xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh  èicïng. x   quy   cu   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ©n    ph tr     ¬ ph c«ng  ét  ng  Ý  m ®å ch l∙nh®¹o    UBND   tØnh  chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan chøc  n¨ng  ña  c tØnh,thµnh  è  µ    ph v Héi ®ång    §GTS  tØnh  ùc hiÖn  Öc  th   vi giao nhËn íi iÖn    l ® trung ¸p n«ng     th«n. 2. Tæng     C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   ty §i l     chØ  o    ®¹ c¸c C«ng    Ön  ùc vµ  ty §i l   §iÖn  ùcc¸ctØnh  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  éi ®ång  l    t  ki thu l   i H  §GTS  tØnh  ùc hiÖn  th   nhiÖ m  ô,tæ  v   chøc  Õp nhËn  µ  ti   v qu¶n  ýl i iÖn  l  í  ® trung ¸p n«ng     th«n. 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    t n c hi l     k t  k v thay thÕ        c¸c v¨n b¶n: Th«ng t  04/1999/TTLT/BCN­BTC  ngµy 27/8/1999 cña Liªn é  C«ng   B nghiÖp    µichÝnh,v¨n b¶n  è  ­T      s 2299/TC­ TCDN   µy  th¸ng6  ng 7    n¨m  2000  ña  c Bé   ëng  é   µi chÝnh  µ    tr BT  v v¨n b¶n  1465/CV­TCKT   µy  th¸ng 4  ng 18    n¨m  2001  cña  é   B C«ng  nghiÖp. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  ÷ng  íng  ¾ c   tr th hi nh v m n¶y sinh  cÇn  îcb¸o c¸o vÒ   é  ®       B C«ng  nghiÖp,Bé  µichÝnh    Þp  êigi¶i   T  ®Ó k th     Õt. quy  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2