Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ về việc hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C BƯU I N NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/TTLT-BGTVT- Hà N i , ngày 11 tháng 12 năm 2000 TCB THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I - T NG C C BƯU I N S 07/2000/TTLT- GTVT-B NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N XÂY D NG CÔNG TRÌNH THÔNG TIN BƯU I N TRONG PH M VIB O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02/12/1994; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 11/3/1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v bưu chính và vi n thông; Căn c Ngh nh s 172/1999/N -CP ngày 07/12/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 167/1999/N -CP ngày 26/11/1999 c a Chính ph v t ch c qu n lý ư ng b , B Giao thông v n t i, T ng c c Bưu i n th ng nh t hư ng d n m t s n i dung v vi c xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b như sau: I. QUI NNH CHUNG 1.1. Nguyên t c chung là công trình thông tin bưu i n không xây d ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b tránh ph i di d i công trình thông tin bưu i n khi s a ch a, nâng c p và m r ng công trình giao thông ư ng b . 1.2. Công trình thông tin bưu i n ch ư c xây d ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b khi ã ư c Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ng ý b ng văn b n. 1.3. Doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, vi n thông ư c ưu tiên s d ng ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b xây d ng công trình thông tin bưu i n n u không nh hư ng l n t i ch t lư ng công trình giao thông ư ng b và ho t ng v n t i trên ư ng b .
  2. 1.4. T ch c, cá nhân ư c Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n cho phép xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ph i có bi n pháp b o m an toàn giao thông khi th c hi n; sau khi hoàn thành ph i k p th i khôi ph c nguyên tr ng công trình giao thông ư ng b . ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng b có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c khôi ph c nguyên tr ng và ch t lư ng c a công trình giao thông ư ng b . 1.5. Vi c xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ngoài vi c th c hi n theo Thông tư này còn ph i áp d ng Thông tư s 213/2000/TT-BGTVT ngày 31/5/2000 c a B giao thông v n t i. II. QUI NNH C TH V XÂY D NG CÔNG TRÌNH THÔNG TIN BƯU I N TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B 2.1. Trư ng h p a hình khó khăn, ph c t p, t o thu n l i cho vi c x lý k thu t khi xây d ng cũng như qu n lý, khai thác và b o qu n, công trình thông tin bưu i n ư c phép xây d ng trong ph m vi b o v công trình giao thông khi i qua các v trí sau ây: a. Qua ô th , khu ông dân cư: Công trình thông tin bưu i n i trên hè ph , trong ph m vi t mép m t ư ng ra phía hành lang b o v công trình ư ng b (v trí c th ghi trong văn b n ng ý ã ư c th ng nh t gi a cơ quan qu n lý công trình giao thông và ch u tư công trình thông tin bưu i n). b. Qua vách núi cao, v c sâu, mép sông, ao h m l y: Công trình thông tin bưu i n ư c phép i trong hành lang b o v công trình giao thông ư ng b . Công trình thông tin bưu i n là tuy n cáp treo thì v trí chôn c t ph i m b o kho ng cách n vai ư ng b ng chi u dài c t. Khi a hình không cho phép m b o yêu c u trên thì v trí chôn c t c th s do ơn v qu n lý tr c ti p công trình giao thông xem xét quy t nh v i m c ích v a m b o an toàn giao thông, v a m b o yêu c u xây d ng công trình thông tin bưu i n. c. Qua sông, su i l n: - Thi t k k thu t c u qua sông, su t m b o b trí công trình thông tin bưu i n thì cho phép công trình thông tin bưu i n ư c k t h p vào c u. Trư ng h p này ph i có thi t k k thu t chi ti t và ã ư c cơ quan qu n lý d án ho c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ch p thu n. - Thi t k k thu t c u qua sông, su i không m b o b trí công trình thông tin bưu i n k t h p thì cho phép xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi hành lang b o v công trình c u (các y u t k thu t c a công trình thông tin bưu i n có liên quan n an toàn công trình giao thông s do cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n xem xét gi i quy t). Các trư ng h p trên ch ư c ti n hành xây d ng khi ã ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v b o v công trình giao thông xem xét và ng ý b ng văn b n ngay t khi l p d án.
  3. d. Trư ng h p công trình thông tin bưu i n b t bu c ph i s d ng ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b thì trư c khi l p d án công trình thông tin bưu i n, ơn v thi t k công trình thông tin bưu i n ho c ch u tư công trình thông tin bưu i n ph i l y ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b có thNm quy n. Trư ng h p c bi t, hai bên cùng ti n hành th sát hi n trư ng, th ng nh t b ng biên b n v v trí, v các yêu c u k thu t i v i công trình thông tin bưu i n. 2.2. ThNm quy n xem xét cho phép xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b : Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n xem xét ng ý b ng văn b n xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b do mình qu n lý. C th như sau: B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý h th ng qu c l ; C c ư ng b Vi t Nam tr c ti p qu n lý m t s o n tuy n qu c l do B Giao thông v n t i giao; U ban nhân dân t nh qu n lý m t s o n tuy n, tuy n qu c l do B Giao thông v n t i giao. - UBND c p t nh tr c ti p qu n lý các h th ng ư ng t nh và ư ng ô th . S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính) tr c ti p qu n lý các o n tuy n qu c l mà B Giao thông v n t i ã giao cho UBND c p t nh các tuy n (ho c o n) ư ng ô th , ư ng t nh quan tr ng. - UBND c p huy n qu n lý i v i ư ng trong ph m vi huy n. Cơ quan chuyên môn c a UBND c p huy n ư c giao nhi m v tr c ti p qu n lý các ư ng t nh và ư ng ô th ư c UBND c p t nh giao; qu n lý h th ng ư ng huy n. - UBND c p xã qu n lý ư ng xã trong ph m vi xã. - T ch c, cá nhân có ư ng chuyên dùng qu n lý ư ng chuyên dùng c a mình theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành, có trách nhi m xin phép cơ quan qu n lý có thNm quy n khi ch công trình thông tin bưu i n ngh xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b và thông báo b ng văn b n v i S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính s t i. Khi thi công các h ng m c nh hư ng t i an toàn giao thông ư ng b ph i ư c C c ư ng b Vi t Nam c p phép thi công i v i Qu c l ; ư c S giao thông v n t i c p phép thi công i v i các ư ng a phương. 2.3. Khi ngh ư c xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b , ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình thông tin bưu i n c n xu t trình cho cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n các tài li u sau: - Công văn ngh c a ch u tư công trình thông tin bưu i n.
  4. - B n v thi t k k thu t c a công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ( ã ư c c p có thNm quy n duy t). - H sơ thi t k t ch c thi công và bi n pháp m b o an toàn giao thông, an toàn cho công trình giao thông khi thi công công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông. - B n cam k t c a ch u tư công trình thông tin bưu i n g m các cam k t: + m b o k p th i khôi ph c nguyên tr ng và ch t lư ng c a công trình giao thông ư ng b sau khi hoàn thành công trình xây d ng công trình thông tin bưu i n. + m b o trong quá trình khai thác, s d ng và b o qu n công trình thông tin bưu i n không làm nh hư ng n ch t lư ng công trình giao thông ư ng b , n u làm hư h ng ph i hoàn tr như cũ. + Khi công trình giao thông ư ng b ư c s a ch a, m r ng, c i t o nâng c p, ch u tư công trình thông tin bưu i n có trách nhi m ti n hành gia c ho c di d i công trình thông tin bưu i n. 2.4. Th i h n nghiên c u xem xét tr l i i v i vi c xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b không ư c quá 15 ngày k t ngày nh n các gi y t h p l như ã nêu trên (Tr trư ng h p ph i i th sát hi n trư ng). 2.5. ơn v xây d ng công trình thông tin bưu i n ph i thi công theo thi t k ã ư c phê duy t và nh ng n i dung ghi trong văn b n cho phép. Trư c khi thi công 15 ngày, ơn v xây d ng công trình thông tin bưu i n ph i thông báo b ng văn b n cho ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b bi t ph i h p, t o i u ki n và giám sát. 2.6 Công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ph i ch u s giám sát, ki m tra c a ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng b trong su t quá trình thi công xây d ng cũng như quá trình thi công ph c h i nguyên tr ng c a công trình giao thông ư ng b . 2.7. Kinh phí thNm nh cho phép xây d ng công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b và kinh phí giám sát c a ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b ư c thanh quy t toán v i ch u tư công trình thông tin bưu i n theo quy nh hi n hành. 2.8. Sau khi thi công công trình thông tin bưu i n, ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình thông tin bưu i n có trách nhi m hoàn tr nguyên tr ng công trình giao thông ư ng b , ơn v xây d ng công trình thông tin bưu i n và ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng b ph i ti n hành nghi m thu ch t lư ng cũng như bàn giao l i m t b ng công trình b ng văn b n c th . có s ph i h p t t công tác qu n lý công trình thông tin bưu i n cũng như công trình giao thông ư ng b , ch u tư công trình thông tin bưu i n giao 01 b h sơ
  5. hoàn công có bình , v trí, kích thư c c a công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b cho cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b . 2.9. Khi công trình giao thông ư ng b ho c công trình thông tin bưu i n có yêu c u s a ch a, nâng c p c i t o, m r ng thì cơ quan qu n lý công trình ó ph i báo trư c cho ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình kia v i th i gian ít nh t 30 ngày. Trư ng h p không có kh năng di d i công trình thông tin bưu i n ra kh i ph m vi yêu c u thì ch u tư công trình ho c cơ quan qu n lý công trình thông tin bưu i n ph i h p v i cơ quan qu n lý công trình giao thông ư ng b th ng nh t bi n pháp x lý. Trong trư ng h p công trình hư h i do b t kh kháng, c n s a ch a g p thì ơn v qu n lý công trình ó ph i k p th i thông báo cho ơn v qu n lý công trình kia trong th i gian không quá 48 gi th ng nh t bi n pháp khôi ph c. Kinh phí di d i, kh c ph c công trình thông tin bưu i n do ch u tư công trình thông tin bưu i n ho c ơn v qu n lý công trình thông tin bưu i n ch u trách nhi m. Sau 30 ngày thông báo s a ch a nâng c p, m r ng công trình giao thông ư ng b và sau 01 ngày thông báo s a ch a hư h i công trình giao thông ư ng b do thiên tai gây ra mà ch u tư công trình thông tin bưu i n, ơn v qu n lý công trình thông tin bưu i n không có bi n pháp kh c ph c công trình thông tin bưu i n thì ơn v thi công công trình giao thông ư ng b s không ch u trách nhi m v m i hư h ng c a công trình thông tin bưu i n. 2.10. Khi có k ho ch th c hi n các d án xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p các công trình giao thông ư ng b thì ch u tư các công trình giao thông ư ng b s thông báo cho ch u tư ho c cơ quan qu n lý công trình thông tin bưu i n k t h p thi t k . 2.11. Các t ch c, cá nhân không th c hi n úng các quy nh trong Thông tư này; gây c n tr trong quá trình th c hi n d án công trình thông tin bưu i n; gây khó khăn cho công tác qu n lý khai thác, s a ch a, nâng c p m r ng công trình giao thông ư ng b ; gây hư h i cho công trình giao thông ư ng b , công trình thông tin bưu i n s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C TH C HI N 3.1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 3.2. Các quy nh trư c y c a B Giao thông v n t i, T ng C c Bưu i n trái v i n i dung Thông tư này b bãi b . 3.3. T ch c, cá nhân liên quan n xây d ng và qu n lý công trình thông tin bưu i n trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b , các ơn v qu n lý công trình
  6. giao thông ư ng b và các ơn v khác có liên quan có trách nhi m th c hi n n i dung Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ph i ph n ánh v B Giao thông V n t i, T ng c c Bưu i n k p th i b sung, s a i. Nguy n Huy Lu n Ph m Quang Tuy n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản