Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I TT 150 ngày 16/4/1996 của Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ CP-Bộ Tài chính-Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QĐ 794/TTg ngày 5/12/1995 của TTCP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  ­ B é  N é i v ô   é  Y  t Õ    t c ­ B s è  07/2003/TTLT­B T C­B N V­B Y T  n g µ y  15 th¸ng 01 n¨ m  2003  v Ò  h í ng d É n   ö a ® æ i  ® i Ó m  2 P h Ç n  I h « n g  t s è  150/LB­T T  n g µ y  s  T 16/4/1996 c ñ a Liªn  é   a n  t æ  c h ø c c¸n b é   h Ý n h  p h ñ  ­  BB C T µ i  h Ý n h  ­ Y  t Õ  h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h  s è  794/TTg n g µ y 5­ c th Q 12­1995 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  m é t s è   h Õ  ® é   h ô   Ê p   T t c p c ® Æ c   ï ® è i víi th    c«n g  ch øc, viªn c h ø c n g µ n h  y t Õ C¨n  Bé   Ëtlao ®éng  µy  th¸ng 6  cø  lu     ng 23    n¨m 1994; LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  é  Ët lao®éng  µy  th¸ng4  m s® c B Lu     ng 2    n¨m 2002; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 109/2002/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 27    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi,bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  ng 31 th¸ng12    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih m ét  è  iÒu  ña  é  Ëtlao®éng  Ò   êigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i; s® c B lu     v th     vi       ng C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    ông  ph v ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu; C¨n  Quy Õt  nh  cø  ®Þ 794/TTg  µy  th¸ng 12  ng 5    n¨m  1995 cu¶  ñ  íng  Th t ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ét  è  Õ     ô  Êp  Æc   ï®èi  íic«ng  ®Þ m s ch ®é ph c ® th   v  chøc,  viªnchøc  µnh  tÕ;   ng y  LiªnBé   µi chÝnh    é   éi vô    é   tÕ  íng dÉn  Õ     ô  Êp  ­   T  ­ B N   ­ B Y  h   ch ®é ph c th êng  ùc 24/24  ê  µ  Õ     µm  tr   gi v ch ®é l thªm  ê  i  íic«ng  gi ®è v   chøc, viªn chøc      ngµnh  tÕ    Y  nh sau: I­ h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  thê n g  tr ù c v µ  l µ m  thª m  gi ê  C 1­  ô  Êp  êng  ùc¸p  ông  i  íic«ng  Ph c th tr   d ®è v   chøc,viªnchøc  µm  Ö m      l nhi vô  ùcchuyªn m«n   tÕ  µigiê tiªuchuÈn, cßn  äilµ trùc24/24  ê (sau tr     y  ngo         g      gi     khihoµn  µnh  ê tiªuchuÈn  ét  µy  µm  Öc,ph¶itrùc16  ê tiÕp    th gi     m ng l vi       gi   theo  ngoµigiêtiªuchuÈn),cô  Ó          th nh sau: a) Møc  ô  Êp    ph c 7.000  ng  ®å cho  trùc® îc¸p dông  i víi ca        ®è   : ­ C«ng    chøc,viªnchøc     chuyªn m«n  tÕ  µm        Ö nh  Ön,viÖn    y  l viªcë c¸cB vi   cã  êng  Önh  ¹ng      Önh      gi b h 1,c¸cb viªnlao,phong,t©m  Çn.   th ­ C«ng    chøc,viªnchøc     chuyªn m«n  tÕ  µm        y  l ë c¸c khoa:ngo¹i    ,s¶n,nhi,    l©y nhiÔ m,  ©m  Çn,gi¶i Éu  Önh  ý, åisøc  Êp    t th     ph b l    h c cøu  Ó  bé  Ën  åi (k c¶  ph h   søc  Êp  c cøu      ë c¸c khoa kh¸c)t¹  Önh  Ön, viÖn  ã  êng   i b vi   c gi cßn  ¹ vµ  l i trung     t©m  tÕ  Ën,huyÖn. y  qu   ­ C«ng    chøc, viªnchøc     chuyªn m«n   tÕ  µm    µ  é  y  l ë nh h sinh thuéc      khu vùc  µ   ícqu¶n  ý. Nh n   l ­ C«ng    chøc,viªnchøc     chuyªn m«n  tÕ    y  ph¶itrùcchèng  Þch  ¹ c¸c c¬     d ti     së  tÕ  éc Nhµ   ícqu¶n  ýtrong thêigian cã  Þch. y  thu   n  l      d b) Møc  ô  Êp    ph c 5.000  ng  ®å cho  trùc® îc¸p dông  i víic«ng  ca        ®è     chøc,  viªnchøc    chuyªn m«n  tÕ  µm      n  Þ  µiquy  nh  ë  iÓ m       y  l ë c¸c®¬ v ngo   ®Þ nªu  ® 2.1
  2. 2 trªncña    Önh  Ön, trung t©m   tÕ  Ön,  Ën, viÖn  ã  êng  Önh,   c¸c b vi     y  huy qu   c gi b   viÖn  iÒu  ìng ® îcNhµ   ícgiao chØ      ® d   n    tiªu, phßng  c¸c kh¸m  a  ® khoa  khu  ùc. v c)Møc  ô  Êp    ph c 3.000  ng  ®å cho  trùc® îc¸p dông  ca        cho  i t ng chuyªn ®è  î     m«n  tÕ  µm      ¹m y  Õ  ¬  ë. y  l ë c¸ctr   t c s 2­ C«ng chøc,viªnchøc     chuyªn m«n   tÕ  µm  Ö m   ô  ùc24/24  ê   y  l nhi v tr   gi   ® îcbè  ÝnghØ  ïm ét  µy    tr   b  ng ngay  sau phiªntrùcvµ  Én  îctr¶nguyªn tiÒn l    v ®      ­ ¬ng  ña  µy  c ng nghØ  ïtrong tiÒn l ng  µng  b     ¬ h th¸ng. 3­ C«ng    chøc,viªnchøc     chuyªn m«n  tÕ  µingµy  ùc24/24 giê nªu    y  ngo   tr      t¹  iÓ m   trªn®©y,  Õu  ã  µm  i® 1    n c l thªm  ê th×  îctr¶l ng  gi   ®    ¬ theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  m ôc  §iÒu  LuËt söa  æi,bæ   15  1    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  é  Ëtlao ®éng  è  m s® c B lu     s 35/2002/QH10  µy  th¸ng4  ng 2    n¨m 2002  ña  èc  éi, ô  Ó    c Qu h   th nh sau: c 3.1­ Ng êi lao ®éng  µm       l thªm  ê ® îc tr¶l ng  gi      ¬ theo  Òn ¬ng  ña  ti l c c«ng  viÖc  ang  µm    ® l nh sau: a) Vµo  µy  êng,Ýt nhÊt b»ng    ng th      150%. b) Vµo  µy    ng nghØ  µng  Çn,Ýt  Êt b»ng  h tu   nh   200%. c)Vµo  µy  Ô,ngµy    ng l   nghØ  ã  ëng ¬ng,Ýt  Êt b»ng  ch l   nh   300%. d)  Õ u   êi lao  ng  îc nghØ   ï  ÷ng  ê  µm  N ng   ®é ®  b nh gi l thªm, th×  êi sö    ng   dông    ng  lao ®é chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  vi ®ang  µm  ña  µy  µm  Öc  ×nh  êng. l c ng l vi b th e) Ng êilao®éng  µm  Öc  µo       l vi v ban  ªm   Ýnh  õ22  ê®Õ n   giêhoÆc   ® t t   gi   6    21  ê ®Õ n   giê,tuú theo  ïng khÝ  Ëu  Ch Ýnh  ñ  gi   5      v  h do  ph quy  nh  × ® îctr¶ ®Þ th       thªm  t nhÊt b»ng  Ý    30%   Òn l ng  ña  ti  ¬ c c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® l v ban  µy. ng 3.2­C¸ch  Ýnh   ¬ng  µm    t tr¶l l thªm  ênh  gi   sau: TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  l c b hoÆc   chøc  vô th¸ng(kÓ  c¸ckho¶n  ô    c¶    ph cÊp ¬ng  Õu  ã) l (n c TiÒn ¬ng  l 150%   Sè  ê gi   lµm thªm  = x hoÆc   x lµm  giê 200%   thªm hoÆc   300% Sè  êtiªuchuÈn  gi     quy  nh   ®Þ trongth¸ng   3.3­N Õ u   µm    l thªm  êvµo  gi   ban  ªm   õ22  ê®Õ n   giêhoÆc   õ21  ê ® t   gi   6    t   gi   ®Õ n   giê s¸ng  ×  îc tr¶thªm  t  Êt  5    th ®     Ý nh b»ng  30%   ña  Òn ¬ng  µm  Öc  c ti l l vi vµo ban  µy.C¸ch  Ýnh  ô  Êp  µm  ªm     ng   t ph c l ® nh sau:   TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  l c b hoÆc   chøc  ô  v th¸ng(kÓ  phô  Êp    c¶  c chøc  ô) v Phô  Êp  = c x 30% x Sè   ê gi   lµm  ªm   ® lµm  ªm ® Sè  êtiªuchuÈn  gi     quy  nh  ®Þ trong th¸ng  
  3. 3 3.4­Thêi giê lµm       thªm  ña  êi lao ®éng  ùc hiÖn  c ng     th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh  è  2  1  ®Þ s 109/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 27    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi,bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  ng 31 th¸ng12    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ®Þ chiti   h   thih m ét  è  iÒu  ña  é  Ëtlao®éng  Ò   êigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i. s® c B lu     v th     vi       ng II­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n    T 1­ §èivíi ¬  ë        s kh¸m  ÷a  Önh    iÒu  Ön  ùc hiÖn  ¬  Õ   c ch b ®ñ ® ki th   c ch qu¶n  ý l  tµichÝnh    theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m 2002  cña  Ýnh  ñ. Ch ph C¨n  vµo    cø  c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v chuyªn m«n  µ  ån    v ngu kinh phÝ    th ng  ê xuyªn  ña  n   Þ   c ®¬ v (bao  å m   ån  ng©n   g ngu do  s¸ch  µ   íc cÊp  µ  Nh n   v nguån    ù  thu s nghiÖp);thñ tr ng  ¬  ë      ë c s kh¸m, ch÷a  Önh  ñ  ng  ©y  ùng    b ch ®é xd quy  Õ       Õ     ô  Êp  ùc,   Èn,®Þnh  ch chitr¶ch ®é ph c tr   chu   tiªu møc  trùc, ca    møc  ô  ph cÊp  ùccao  ¬n  tr   h møc  quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ña  ®Þ ti  1  Ic Th«ng   µy  ïhîp víi tn ph       tõng  é  Ën  b ph trong ®¬n  Þ; ®¶m     v  b¶o      Þp  êichÕ     ô  Êp  êng  chitr¶k th   ®é ph c th trùccho  êilao ®éng    ng     theo  ng  i t ng trong ph¹m    ån  ®ó ®è  î     vingu kinh phÝ  ¹t   ho   ®éng  ña  n  Þ  × nh  c ®¬ v m sau    èng  Êt víitæ  khith nh     chøc  c«ng  oµn  µ  ® v c«ng  khaitrong ®¬n  Þ.     v 2­ §èivíi ¬  ë        s kh¸m  ÷a  Önh  a    iÒu  Ön  iÓn khaithùc hiÖn  c ch b ch ®ñ ® ki tr       NghÞ   nh  ®Þ 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph (c¸c c¬  ë  s kh¸m  ÷a  Önh  ch b kh«ng  ã  ån  sù  c ngu thu  nghiÖp; c¸c tr¹m  tÕ    ­    y  x∙,ph êng,thÞ  Ên);   tr C¨n  ph¹m    cø  vi nguån kinh  Ý   ¹t ®éng  êng  ph ho   th xuyªn  ña  n   Þ  c ®¬ v m × nh,    n  Þ  ¾p  Õp  è  Ý ca  ùc24/24  ê cho  îp lý,cã  Öu    c¸c ®¬ v s x b tr   tr   gi   h     hi qu¶ vµ    Õt chÕ     gi¶iquy   ®é cho  êilao ®éng  ng     theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ña    ®Þ t i 1  Ic Th«ng   µy. tn 3­ Nguån kinh  Ý       Õ     ph chi tr¶ ch ®é nªu    ùc  Ön  trªn th hi theo  ©n  Êp  ph c qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch  Ön  µnh. Gi¸m  c    ¬  ë  hi h   ®è c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh  ch b c¨n    cø vµo  ån  µichÝnh  ¹t®éng  êng  ngu t   ho   th xuyªn chitr¶chÕ     ô  Êp  ùcvµ      ®é ph c tr   chÕ     µm  ®é l thªm  êcho  êilao®éng  gi   ng     theo ®óng    quy  nh. ®Þ Riªng  i  íinh÷ng  ®è v   kho¶n  î  ô  Êp  ùc n¨m  n ph c tr   2001, n¨m    2002, ®Ò     nghÞ     é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  c¸c B ng   ph r so¸t,bè  Ý nguån    tr   kinh phÝ           chitr¶cho ngêi lao ®éng. Trêng  îp  ùc sù  ã       h th   kh kh¨n,kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  è  Ý nguån  b tr   chitr¶,   é, ®Þa  ¬ng  ã       B c¸c ph c v¨n b¶n  öiLiªnbé  g     xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy 4­ Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  01­ t c hi l     t  01­ 2003  µ  v thay  Õ  th ®iÓ m   Ph Çn   2  ITh«ng   è  ts 150/TT­ ngµy  th¸ng 4  LB  16    n¨m  1996  ña    é  c LiªnB Ban  chøc   tæ  ­C¸n  é  Ýnh  ñ    é  µichÝnh   é  tÕ  íng dÉn    µnh  b Ch ph ­ B T   ­ B Y  h   thih Quy Õt  nh  è  ®Þ s 794/TTg  µy  th¸ng 12  ng 5    n¨m  1995  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph quy  nh   ét  è  Õ     ô  Êp  Æc   ï®èi  íic«ng  ®Þ m s ch ®é ph c ® th   v  chøc, viªn chøc      ngµnh  tÕ. Y  5­ Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  li   é    ªnB ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản