intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
96
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch B é  T h ¬ n g   ¹i  é  C « n g  n g hi Ö p   m ­ B Sè  07/2003/TTLT­B T M ­ B C N  n g µy  08 th¸ng 10 n¨ m  2003  H íng d É n  viÖc giao vµ  thùc hi Ö n   h¹n n g¹ch  u Êt kh È u  h µ n g  d Öt m a y   x vµo  thÞ tr n g  H o a   ú  n¨ m  2004 ê K C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh     vÒ bu«n b¸n hµng dÖt may     víiHoa     ngµy  Kú ký  17/7/2003; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 04/4/2001 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng      2001­ ho¸ thêikú  2005; C¨n  chØ  cø  ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  i t¹ C«ng  sè  v¨n  71/CP­ KTTH   ngµy 17/9/2003    vÒ viÖc x©y dùng  chÕ   c¬  ph©n giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng  dÖt  may sang Hoa  n¨m  Kú  2004;  C¨n  t×nh  cø  h×nh xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang Hoa  9  Kú  th¸ng ®Çu     n¨m  2003; Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  cña HiÖp    héi dÖt may ViÖt Nam   mét    vµ  sè  TØnh, Thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,  Liªn tÞch  Th¬ng    C«ng    Bé  m¹i,Bé  nghiÖp híng dÉn viÖc giao  thùc  vµ  hiÖn  ng¹ch xuÊt khÈu  h¹n      hµng dÖt  may vµo  thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004 nh  sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  ch u n g  N 1.Ph¹m        vi¸p dông    h¹n ng¹ch H¹n ng¹ch xuÊt khÈu      hµng  dÖt  may  sang Hoa  cã  chñng  i Æt   Kú  38  lo¹ m hµng  (Cat.)bao    , gåm   Cat.®«i vµ  Cat.®¬n  îcquy  13      12    ®   ®Þnh    t¹ Phô    i lôcsè  01  kÌm theo Th«ng     tnµy. 2.§èit   îcph©n     îng ®   giao vµ    thùc hiÖn      h¹n ng¹ch Th¬ng  nh©n  îcph©n  ®   giao vµ    thùc hiÖn  ng¹ch ph¶icã  c¸c®iÒu    h¹n      ®ñ    kiÖn  sau: 2.1.Cã     GiÊy  chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh, ®∙    ®¨ng  m∙  kinh ký  sè    doanh  xuÊt nhËp    khÈu hoÆc   GiÊy  cã  phÐp  ®Çu    ttheo LuËt §Çu       tnícngoµi   t¹ ViÖtNam;   i   2.2.Cã    n¨ng    lùcs¶n  xuÊthµng    dÖt  may; 2.3.Kh«ng      viph¹m    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  còng  c¸c quy  nh    ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh  trong n¨m    2003. II.Q u y  ® Þ n h  v Ò   h © n  giao    p h¹n n g¹ch 1.Ph©n    giao h¹n ng¹ch    
 2. 2 ViÖc ph©n giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may  sang Hoa  ® îc tiÕn  Kú    hµnh  c«ng  khai,  kh«ng  ph©n  biÖt®èi xö  ®óng   îng,cô      vµ  ®èi t   thÓ  sau: nh  ­ Dµnh    75%  h¹n ng¹ch    ®Ó ph©n  giao cho Th¬ng nh©n  thµnh  cã  tÝch  (gäi chung lµ h¹n ng¹ch thµnh tÝch) xuÊt khÈu tõ ngµy 01/5/2003 ®Õn   31/12/2003. ­ Dµnh 25%  h¹n ng¹ch    ®Ó ph©n giao    bæ sung cho  ¬ng  th nh©n    (gäi chung      lµh¹n ng¹ch bæ     sung),trong®ã:     +    7% h¹n  ng¹ch cho    c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu    hµng may  Æc   dông  m sö  v¶i/nguyªnliÖu s¶n      xuÊttrong níc.     +    2% h¹n ng¹ch  ëng  th cho  ¬ng  th nh©n xuÊt khÈu      c¸c chñng  i lo¹ hµng  dÖt may kh«ng qu¶n    lýb»ng  ng¹ch  h¹n  sang Hoa  trong 6  Kú    th¸ng ®Çu     n¨m  2004. +    6% h¹n  ng¹ch cho  ¬ng  th nh©n    iÓn n¨ng    ph¸ttr   lùc s¶n xuÊt,trong ®ã      4%  h¹n ng¹ch dµnh  cho  ¬ng  th nh©n thµnh tÝch ®Çu       t më réng  2%   vµ  h¹n  ng¹ch dµnh    cho  ¬ng  th nh©n    míi®Çu  . t +    ng¹ch  1% h¹n  cña  ®Õn   chñng  i 1  2  lo¹  hµng cho  ¬ng  th nh©n  ®Çu      tlín hiÖn    ®¹i,chuyªn m«n      ho¸ cao,xuÊt khÈu      s¶n phÈm   hoµn chØnh, cã      gi¸xuÊt   khÈu cao. +      3% h¹n ng¹ch cho  ¬ng    th nh©n  vïng s©u, vïng xa. ë        +    5% h¹n ng¹ch  cho  ¬ng  th nh©n  hîp  cã  ®ång  víikh¸ch  ký    hµng      lµ c¸c nhµ nhËp khÈu hµng  dÖt  may    líncña Hoa    doanh  nhËp  Kú, cã  sè  khÈu hµng  dÖt  may  s¶n xuÊt t¹ ViÖt Nam     tr     i    tõ 20  iÖu USD       trëlªntrong n¨m    2002  hoÆc   2003.  +    phßng. 1% dù  2.C¨n  ph©n    cø  giao h¹n ng¹ch     2.1.H¹n    ng¹ch thµnh    tÝch ­ Tû  phÇn    lÖ  tr¨m  l   sè îng thùc hiÖn  ng¹ch    h¹n  cña tõng chñng  i lo¹  hµng  trong 8    th¸ng cuèin¨m      2003    sè îng h¹n  trõ®i  l   ng¹ch n¨m    2004  øng  íc®Ó   ®∙  tr   sö dông  trong n¨m    2003. ­N¨ng      lùcs¶n  xuÊthµng    dÖt  may        ng¹ch ® îcgiao. phïhîp víih¹n        2.2.H¹n    ng¹ch bæ     sung    2.2.1. H¹n     ng¹ch xuÊt khÈu hµng may   Æc   dông  m sö  v¶i/nguyªn liÖu     s¶n  xuÊtt¹ ViÖtNam.     i   ­ Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu    s¶n phÈm   may  Æc   îcs¶n  m ®   xuÊtb»ng    ®óng  i lo¹  v¶i/  nguyªn liÖu s¶n      xuÊttrongnícphïhîp víi             s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu;   ­Hîp    ®ång  mua  v¶i/nguyªnliÖu s¶n      xuÊtt¹ ViÖtNam;     i   ­Ho¸    ®¬n  thanh    to¸nmua  v¶i/nguyªnliÖu do  TµichÝnh        Bé    ph¸thµnh. Hå  nh  s¬  mÉu   01  sè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2.2.2.  H¹n ng¹ch th   ëng  xuÊtkhÈu      c¸cchñng  i lo¹ hµng    kh«ng    ¸p dông  h¹n  ng¹ch sang    Hoa  6  Kú  th¸ng®Çu     n¨m 2004: ­ B¶ng    thèng    kª chñng  i lo¹ hµng, sè îng,kim    l   ng¹ch xuÊt khÈu    cña Th­ ¬ng  nh©n;
 3. 3 ­C¨n  sè      cø  liÖu thèng    kª cña    H¶i quan. Hå  nh  s¬  mÉu   02  sè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2.2.3.  H¹n  ng¹ch ph©n    giao cho  ¬ng    th nh©n    míi®Çu    ®Çu      tvµ  tmë réng  s¶n  xuÊt: ­ §èivíith       ¬ng  nh©n    míi ®Çu  , cha  dông  t  sö  h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    sang  Hoa  n¨m  Kú  2003: c¨n  vµo  l m¸y    cø  sè îng  may hoÆc  m¸y dÖt    (gäichung    lµ m¸y  mãc  thiÕtbÞ)  l¾p  Æt    ®∙  ® n¨m 2003. ­ §èi víith       ¬ng  nh©n ®Çu      t më réng s¶n  xuÊt:c¨n  sè îng    cø  l m¸y  mãc,  thiÕtbÞ      míil¾p  Æt    ® tõ®Çu   th¸ng6/2003      (tèithiÓu tõ100      m¸y    . trëlªn) Hå  nh  s¬  mÉu   03  sè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 2.2.4.Th¬ng    nh©n s¶n xuÊt hµng    dÖt may thuéc vïng    xa, vïng kinh tÕ    khã  kh¨n:   ­ Th¬ng    nh©n  c¬  s¶n  cã  së  xuÊt ®ãng  c¸c tØnh/ huyÖn  phô      ë      nh  lôc kÌm  theo Th«ng     tnµy. ­    Cã hîp ®ång gia c«ng s¶n xuÊt hµng dÖt may     ®Ó xuÊt khÈu sang  Hoa  Kú. ­Cã    tÝnh  ®Õn   n¨ng    lùcs¶n  xuÊtphïhîp víi         chñng    lo¹ hµng    i ®Ò nghÞ. 2.2.5.Th¬ng    nh©n  hîp ®ång  cã    xuÊt khÈu    hµng dÖt may  sang  Hoa Kú  n¨m  2004  víi ký   kh¸ch hµng      lµnhµ  nhËp khÈu    líncña  Hoa    Kú: ­Cã    n¨ng    lùcs¶n  xuÊtphïhîp víi         chñng    lo¹ hµng    i ®Ò nghÞ;  ­Cã      hîp ®ång  víi ký   kh¸ch hµng      lµnhµ  ph©n  phèilíncña      Hoa  Kú. Hå  nh  s¬  mÉu   kÌm  04  theo Th«ng     tnµy.       2.2.6.Chøng  kÌm    tõ  theo    ®Ò   Hå s¬  nghÞ ph©n  giao h¹n ng¹ch    bæ sung:hîp ®ång, ho¸ ®¬n          thanh    Bé    to¸ndo  TµichÝnh    ph¸thµnh  sao  b¶n  cã  y  chÝnh cña ngêi®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n. 3.Thêih¹n      ph©n  giao h¹n ng¹ch     3.1.H¹n    ng¹ch thµnh    tÝch  ph©n  giao hai®ît:     ­§ît1:vµo        kho¶ng  th¸ng10/2003,ph©n      giao h¹n ng¹ch cho th         ¬ng  nh©n  cã  thµnh  tÝch xuÊtkhÈu    sang Hoa  tõ01/5/2003 ®Õn   Kú      30/9/2003. ­ §ît2:vµo        cuèith¸ng01/2004,ph©n        giao h¹n    ng¹ch theo      tiªuchuÈn cßn  l¹cho  ¬ng    i th nh©n  thµnh  cã  tÝch  xuÊtkhÈu      tõ01/10/2003 ®Õn     31/12 /2003.   3.2.H¹n    ng¹ch bæ     sung: ­Kho¶ng    th¸ng11/2003,ph©n      giao h¹n ng¹ch cho:       +  Th¬ng  nh©n  ®Çu      cã  tmë réng  s¶n  xuÊt;   +  Th¬ng  nh©n  cha  thµnh  cã  tÝch  xuÊtkhÈu    n¨m  2003; + Th¬ng nh©n  hîp  cã  ®ång  víic¸c kh¸ch hµng    ký        lµ nhµ nhËp khÈu    lín cña  Hoa  Kú; +  Th¬ng  nh©n  vïng xa,vïng kinh tÕ  ë          khã  kh¨n; +  Th¬ng nh©n  ®Çu      cã  tlínhiÖn    chuyªn m«n    ®¹ivµ    ho¸ cao,xuÊt khÈu      s¶n  phÈm  hoµn  chØnh, cã      gi¸xuÊtkhÈu    cao.
 4. 4 ­ Vµo    th¸ng 7/2004,ph©n      giao h¹n ng¹ch cho    ¬ng  c¸c th nh©n  thµnh  cã  tÝch xuÊt khÈu      c¸c chñng  i lo¹ hµng kh«ng    ¸p dông h¹n ng¹ch sang thÞ  êng  tr Hoa  6  Kú  th¸ng®Çu     n¨m 2004. ­ H¹n  ng¹ch xuÊt khÈu  dông    sö  v¶i/nguyªn liÖu    s¶n xuÊt t¹    i ViÖt Nam     ph©n giao lµm           hai®ît. Ivµo  §ît th¸ng12/2003,®îtII        vµo th¸ng4/2004.        III.T h ñ  tôc ®¨n g     ký h¹n n g¹ch Th¬ng nh©n  nhu  cã  cÇu  dông  sö  h¹n ng¹ch  hµng  dÖt may xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng Hoa  n¨m  Kú  2004    göi®¨ng  (theo mÉu   ký    ®Ýnh  kÌm) vÒ  Th­   Bé  ¬ng    m¹i (Vô XuÊt nhËp  khÈu, 21    Ng«  QuyÒn,    Hµ Néi) vµ    ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖm   tÝnh    vÒ  x¸c thùc cña    viÖc    kª khaic¸c tiªuchÝ        trong ®¬n    ®¨ng  h¹n ký    ng¹ch. Thêigian ®¨ng        ký: ­ H¹n ng¹ch thµnh tÝch: Hå  s¬  göi vÒ  Bé  Th¬ng  m¹i tr íc ngµy  20/10/2003.Hå  nh    s¬  mÉu   kÌm  05  theo Th«ng     tnµy. ­H¹n    ng¹ch bæ     sung:Hå  göivÒ  Th¬ng    íc30/11/2003.Riªng:   s¬    Bé  m¹itr     +      ng¹ch sö  §èivíih¹n    dông    ®Ó xuÊt khÈu    hµng  may  Æc   m lµm  b»ng    v¶i s¶n  xuÊttrong nícchËm         nhÊt tr     íc1/4/2004.  +      §èi víih¹n ng¹ch  ëng  th cho  ¬ng  th nh©n  thµnh  cã  tÝch xuÊt khÈu      c¸c chñng  ihµng  lo¹  kh«ng  dông  ¸p  h¹n ng¹ch sang Hoa     th¸ng  Kú 6  ®Çu  n¨m  2004,hå  göivÒ    s¬    chËm   nhÊt tr     ícngµy 25/7/2004. IV. N h ÷ n g  q u y   Þ n h  thùc hi Ö n     ® 1.HiÖu      lùcthùc hiÖn   H¹n  ng¹ch n¨m    2004  hiÖu      cã  lùctõngµy  01/01/2004 ®Õn     31/12/2004. 2.CÊp    Visa ViÖc cÊp Visa  îc thùc  ®   hiÖn theo  Th«ng   sè  t 03/2003/TT­BTM  ngµy  05/6/2003 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn  viÖc cÊp  Visa hµng dÖt may  xuÊt  khÈu sang Hoa  theo HiÖp  Kú    ®Þnh  dÖt  may  ViÖtNam      ­Hoa Kú. Kh«ng cÊp Visa cho      c¸c l«hµng xuÊt khÈu    b¸n s¶n phÈm  sang    nícthø  ba    ®Ó l¾p    r¸p s¶n phÈm  hoµn  chØnh hoÆc  nh÷ng    l« hµng nhËp  khÈu  b¸n  s¶n phÈm   ViÖtNam   vÒ    l¾p    r¸phoµn chØnh    ®Ó xuÊtkhÈu    sang  Hoa Kú. 3.Hoµn    tr¶ Th¬ng nh©n  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc hiÖn h¹n ng¹ch  îc giao  ®   ph¶i cã    v¨n b¶n    hoµn      Th¬ng    tr¶l¹Bé  i m¹i. ­ H¹n ng¹ch hoµn    íc th¸ng 6/2004    îc tÝnh  tr¶ tr     sÏ ®   vµo h¹n ng¹ch    tiªu chuÈn n¨m  sau. ­ H¹n    ng¹ch hoµn    íc th¸ng 9/2004, sÏ ® îc tÝnh  tr¶ tr           b»ng 50%  vµo    h¹n ng¹ch tiªuchuÈn      n¨m sau.
 5. 5 ­ H¹n    ng¹ch hoµn        tr¶tõ th¸ng 9/2004    sÏkh«ng    trë®i    tÝnh  vµo  ng¹ch  h¹n  tiªuchuÈn    n¨m sau. H¹n ng¹ch  îcph©n  ®   giao nhng    kh«ng  thùc hiÖn    hoÆc  thùc hiÖn    kh«ng  hÕt    mµ kh«ng  hoµn      trõ3  tr¶sÏ bÞ    lÇn  l   sè îng h¹n ng¹ch kh«ng  dông  sö  vµo  tiªuchuÈn      h¹n ng¹ch n¨m    sau. 4.ChuyÓn    ®æi    h¹n ng¹ch Trong  êng  cã  tr hîp  nhu  cÇu chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch gi÷a    c¸c chñng  i lo¹  hµng (Cat.) ¬ng   th nh©n  v¨n b¶n    Th¬ng      cã    göiBé  m¹i ®Ò nghÞ  xem       xÐt,gi¶i quyÕt cho  ¬ng  th nh©n    ¬ng  ®Ó th nh©n    trùctiÕp xuÊt khÈu  phïhîp víi     vµ        quy  ®Þnh cña HiÖp ®Þnh. Tû  chuyÓn  lÖ  ®æi  gi÷a c¸cCat.nh        phô    01  lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 5.Uû    nhËn  th¸c   th¸cvµ  uû  ViÖc uû th¸c vµ nhËn  uû th¸c îc thùc hiÖn theo NghÞ  ®Þnh  sè   ® 57/1998/N§­  ngµy 31/7/1998 vµ NghÞ  ®Þnh  sè 44/2001/N§­  ngµy  CP CP 02/8/2001 cña    ChÝnh  phñ. 6.PhÝ      h¹n ng¹ch Møc  thu phÝ h¹n ng¹ch tõng chñng  ihµng  lo¹  (Cat.)theo    quy ®Þnh  i t¹  QuyÕt ®Þnh  83/2003/Q§/BTV  sè  ngµy 27/6/2003 cña  Tµi chÝnh  phô  Bé    nh  lôckÌm    theo Th«ng     tnµy. Th¬ng  nh©n  nép phÝ h¹n  ng¹ch cho  tõng  Th«ng b¸o  giao h¹n ng¹ch  hoÆc   tõng    l« hµng xuÊt khÈu. Khi lµm        thñ    tôc cÊp Visa,th   ¬ng  nh©n  xuÊt  tr×nh    víiPhßng  qu¶n    lýXuÊt  nhËp  khÈu  khu  vùc chøng    nép  tõ ®∙  phÝ h¹n  ng¹ch  vµo    tµikho¶n  cña  Th¬ng    920.90.023  ikho  Bé  m¹i sè  t¹  b¹c Nhµ     níc thµnh phè  Néi. Hµ    V. §iÒu  k h o ¶ n    h µ n h thi 1. Bé    Th¬ng    C«ng  m¹i,Bé  nghiÖp  híng dÉn  thùc hiÖn      c¸c ®iÒu kho¶n  cña HiÖp  ®Þnh  ký  c¸c quy  ®∙  vµ    chÕ  ban  ®∙  hµnh, phèihîp      quan      víic¸c c¬  h÷u quan  trong nícvµ        nícngoµigi¶iquyÕt      kÞp    thêinh÷ng    ph¸tsinh trong qu¸       tr×nh thùc hiÖn. KÕt        qu¶ viÖc ph©n  giao h¹n ng¹ch  t×nh  vµ  h×nh  thùc hiÖn    h¹n ng¹ch ® îcth«ng  trªnc¸cph¬ng      b¸o      tiÖn th«ng        tin®¹ichóng  trang web: vµ      www.mot.gov.vn   cña  Th¬ng  Bé  m¹i. C¸c  Th¬ng    Së  m¹i hoÆc   Th¬ng    lÞch  tr¸chnhiÖm   Së  m¹iDu  cã    phèihîp     víiTæ     ®iÒu hµnh    trong viÖc:kiÓm       Liªn Bé      trax¸c ®Þnh n¨ng    lùc s¶n xuÊt,  xuÊt khÈu    cña  ¬ng  th nh©n, chèng    gian lËn  ¬ng        th m¹i ®Ó ®¶m   b¶o  cho viÖc  thùc thi     HiÖp  ®Þnh  dÖt may ViÖtNam      ­Hoa Kú. 2. Th¬ng    nh©n  thùc hiÖn    ®óng   c¸c quy ®Þnh  cña Th«ng     tLiªntÞch vµ  c¸c quy    ®Þnh  cña  HiÖp ®Þnh  bu«n  b¸n hµng  dÖt may  víiHoa  ký    Kú. Trong  tr êng      hîp viph¹m, tuú møc  sÏbÞ  lýtõthu håih¹n ng¹ch ®Õn       ®é    xö              ®×nh chØ  ph©n  giao h¹n    ng¹ch hoÆc     theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt. thÓ:    Cô  2.1. Th¬ng    nh©n  chuyÓn    t¶ibÊt hîp ph¸p hµng ho¸,lµm  sö    vµ  dông  Visa    gi¶,C/O      gi¶,gi¶ m¹o  s¬  thu    hå  bÞ  håi hÕt  h¹n ng¹ch,kh«ng    ph©n h¹n  ng¹ch n¨m    sau  chuyÓn  s¬  vµ  hå  sang  quan  c¬  b¶o  ph¸p luËtxö  vÖ      lý.
 6. 6 2.2.Th¬ng    nh©n  khaikh«ng    ®óng    néidung ®¬n    ng¹ch,®¬n    xinh¹n    xin Visa, lÈn    tr¸nh viÖc    kiÓm  so¸th¹n    ng¹ch cña Liªn Bé    Th¬ng  m¹i,Bé    C«ng  nghiÖp  thu håihÕt    bÞ      h¹n ng¹ch,kh«ng    ph©n    h¹n ng¹ch bæ     sung. 2.3.Th¬ng    nh©n khai sai n¨ng        lùc s¶n xuÊt,sai kim      ng¹ch xuÊt khÈu    ®Ó   îcgiao h¹n  ®     ng¹ch bæ     sung   thu håiphÇn  ng¹ch ® îccÊp  khai th×       h¹n      do    b¸o saivµ        ph¹t30%    h¹n ng¹ch theo tiªuchuÈn  îccÊp.       ®   Th«ng   t Liªn tÞch    nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng  b¸o. M É u  sè 1 1.Tªn    Th¬ng  nh©n: 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  XNK     H¶i quan):   sè  (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa    chØ  giao dÞch:   6.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   7.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 8.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtnam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. . .. . . .ngµy.. th¸ng..    ,   . .n¨m  . 200.. KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i V/v    §Ò nghÞ  xÐt  tiªnh¹n  u    ng¹ch hµng  dÖt  may     XK sang Hoa    Kú n¨m  2004 sö  dông  v¶i/nguyªn liÖu  s¶n xuÊt  trong níc ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN     sè  cña Liªn Bé    Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ban  hµnh ngµy 08/10/2003  híng dÉn  viÖc giao vµ  thùc hiÖn h¹n  ng¹ch hµng  dÖt may  xuÊt khÈu  sang thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004, (Tªn th     ¬ng  nh©n...    )®Ò nghÞ    ph©n  LiªnBé  giao sè îng h¹n    l   ng¹ch  sau  ®©y    ®Ó xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  dông  sö  v¶i/nguyªnliÖu s¶n      xuÊt trong níc       sang  tr thÞ  êng  Hoa  n¨m  Kú  2004: STT Tªn  Cat. Sl   sö  Hîp  îng XK  Dù  Hîp  ®ång  Hãa  ®¬n mua  hµng dông    v¶iSX  ®ång  tÝnh  mua    v¶ido  Tµi v¶i   Bé    trong níc XK    sè ngµy  trongníc chÝnh      ph¸thµnh XK
 7. 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) C«ng    ty hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh    x¸c thùc cña    liÖu   c¸c sè    vµ  chøng    tõkÌm  trong hå    s¬. Ng êi®øng     ®Çu   th¬ng  nh©n (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) ____________________________   ý:  Lu    1. Hå  göikÌm    s¬    bao  gåm   b¶n  sao    c¸cchøng    t¹ cét(4);   (7) tõ nªu  i     vµ      (6) cã  dÊu Sao  b¶n  y  chÝnh  ch÷  cña  vµ  ký  ngêi®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n.  2. §èivíic¸c th         ¬ng  nh©n  n¨ng    cã  lùcdÖt  sö  vµ  dông    chÝnh  v¶ido  ®¬n   vÞ m×nh  s¶n xuÊt chøng      tõ nªu trong      (7) cã  cét (6) vµ    thÓ  thay thÕ b»ng  PhiÕu xuÊt/nhËp kho    phËn  tõbé  dÖt  sang  ph©n  bé  may  (hoÆc    c¸cchøng  tõ  t ¬ng  ¬ng)  dÊu  ® cã  sao  b¶n  y  chÝnh  ch÷  cña  vµ  ký  ngêi ®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n. 3. Kh«ng    xÐt    ®ång/ho¸ ®¬n  c¸c hîp    mua     víi®¬n  kinh doanh  v¶iký    vÞ    thuÇn    tuý,kh«ng  n¨ng    cã  lùcdÖt. 4. V¶i/nguyªnliÖu trong Hîp          ®ång  ho¸ ®¬n  vµ    ph¶iphïhîp víi         chñng  i lo¹  hµng  (Cat.) xuÊtkhÈu.   5.ChØ           xÐt c¸cho¸ ®¬n  mua    v¶isau  ngµy  30/6/2003.
 8. 8 M É u  sè 2 1.Tªn    Th¬ng  nh©n: 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  XNK     H¶i quan):   sè  (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa    chØ  giao dÞch:   6.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   7.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 8.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtnam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. . .. . . .ngµy.. th¸ng..    ,   . .n¨m  . 200.. KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i V/v    §Ò nghÞ xÐt  thëng  h¹n  ng¹ch hµng  dÖt  may     XK sang Hoa    Kú n¨m  2004  thµnh  do  tÝch  xuÊt  khÈu hµng dÖt may   kh«ng  dông  ¸p  h¹n  ng¹ch(*)    ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN     sè  cña Liªn Bé    Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ban  hµnh ngµy  08/10/2003 híng dÉn  viÖc giao vµ  thùc hiÖn  h¹n ng¹ch  hµng  dÖt may  xuÊt  khÈu sang  thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004, (Tªn  ¬ng    th nh©n...    )®Ò nghÞ  Liªn Bé    xÐt  ëng  th cho  ¬ng  th nh©n  h¹n  ng¹ch  hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    sang  Hoa  n¨m  Kú  2004  thµnh  do  tÝch xuÊt  khÈu    c¸c chñng  ihµng  lo¹  kh«ng  dông  ¸p  h¹n ng¹ch trong  th¸ng ®Çu   6    n¨m  2004: STT Tªn  Cat. Sè îng l TrÞ    gi¸ ThÞ  êng  tr XK Tê khai   hµng (USD/FOB) XK(sè/ngµy) .. . . Tæng Tæng (*)Hµng    dÖt  may  kh«ng    ¸p dông  ng¹ch trong biÓu    h¹n      trªnbao  gåm  c¸c  chñng  i lo¹ hµng dÖt may xuÊt khÈu    sang    êng  trÞ tr Hoa    Kú  kh«ng  qu¶n    lý b»ng    h¹n ng¹ch) M Æt   hµng  ®¨ng  ® îcxÐt th ký      ëng: (1)¸ s¬  dÖt   o  mi  kim  nam   chÊtliÖu b«ng  n÷      (Cat.  338/339) (2). .        .        . (Cat... )   .
 9. 9 .. . .......... . . .........   (5). .    .    . (Cat... )   . §Ò   nghÞ    xÐt th Liªnbé    ëng  cho  ¬ng  th nh©n  theo thø    tiªnnªu    tùu    trªn. C«ng    ty hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh    x¸c thùc cña    liÖu   c¸c sè    vµ  chøng    tõkÌm  trong hå    s¬. Ngêi®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) ___________________________      : Hå   göi kÌm  Lu    ý s¬    bao  gåm  b¶n  sao  khai H¶i  Tê    quan    (tõ ngµy  1/1/2004 ®Õn  30/6/2004,®∙    thanh  kho¶n  NgêixuÊt khÈu  vµ      chÝnh    ¬ng  lµth nh©n  ®¨ng  th ký  ëng) cã    dÊu  Sao  b¶n  y  chÝnh  ch÷  cña  vµ  ký  ngêi®øng    ®Çu   th¬ng nh©n. 
 10. 10 M É u  sè 3 1.Tªn    Th¬ng  nh©n: 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  XNK     H¶i quan):   sè  (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa    chØ  giao dÞch:   6.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   7.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 8.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtnam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. . .. . . .ngµy.. th¸ng..    ,   . .n¨m  . 200.. KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i V/v  §¨ng    ký h¹n  ng¹ch hµng  dÖt  may     XK sang  Hoa    Kú n¨m 2004  cho  n¨ng  s¶n  lùc  xuÊt    míi ®Çu    t(hoÆc  ®Çu      tmë réng)     ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN     sè  cña Liªn Bé    Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ban hµnh  ngµy 08/10/2003 híng dÉn  viÖc giao vµ  thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng  dÖt may  xuÊt khÈu sang  thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004,(Tªnth     ¬ng nh©n...       trangthiÕtbÞ nh  .b¸o c¸o vÒ  )       sau:   STT Tªn  thiÕtbÞ   §/vÞ Sè îng ®∙  l   lÆp  Æt  ® tÝnh  Ghi chó   ®Õn     thêi®iÓm Tríc6/2003 Sau    6/2003 ®Çu        tmíi, réng më 1 M¸y  kim 1  ChiÕ c 2 M¸y  kim 2  ChiÕ c 3 M¸y  v¾t  sæ ChiÕ c   .. .. . ChiÕ c Tæng  sè ­ N¬i ® Æt      xëng s¶n xuÊt:ghirâ ®Þa         chØ  tõng xëng  s¶n xuÊt thuéc tµi       s¶n cña  ¬ng  th nh©n.  u    (L ý:ChØ  b¸o    c¸o trang thiÕtbÞ      thuéc së    h÷u  cña  ­ th ¬ng nh©n  gåm   l   sè îng may may hoÆc  m¸y  dÖt)
 11. 11 (Tªn  ¬ng  th nh©n...    )®Ò nghÞ  Liªn Bé    ph©n  giao h¹n ng¹ch hµng  dÖt  may xuÊt khÈu    sang thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004 cho n¨ng    lùc s¶n xuÊt míi     ®Çu   (hoÆc  t  ®Çu      tmë réng)cña  ¬ng    th nh©n theo thø    tiªnnh    tùu    sau: (1)¸ s¬  dÖt   o  mi  kim  nam   chÊtliÖu b«ng  n÷      (Cat.  338/339) (2). .        .        . (Cat... )   . .. . .......... . . ......... (5). .    .    . (Cat... )   . C«ng    ty hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh    x¸c thùc cña    liÖu   c¸c sè    nªu  trªn.   Ng êi®øng     ®Çu   th¬ng  nh©n (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)
 12. 12 M É u  sè 4 1.Tªn    Th¬ng  nh©n: 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  XNK     H¶i quan):   sè  (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa    chØ  giao dÞch:   6.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   7.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 8.Tæng  lao®éng:   sè         Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtnam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. . .. . . .ngµy.. th¸ng..    ,   . .n¨m  . 200.. KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i V/v  §¨ng  h¹n  ký  ng¹ch hµng  dÖt  may     XK sang  Hoa    Kú n¨m 2004  cho kh¸ch  hµng    lµ nhµ ph©n   phèi líncña      Hoa   (*)  Kú     ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN     sè  cña Liªn Bé    Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp ban  hµnh ngµy  08/10/2003 híng  dÉn  viÖc giao vµ  thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng  dÖt  may  xuÊt  khÈu sang thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004, (Tªn th     ¬ng  nh©n...    )®Ò nghÞ    ph©n  Liªn Bé  giao cho  ¬ng  th nh©n  h¹n  ng¹ch  hµng dÖt may  xuÊt khÈu    sang  Hoa  n¨m  Kú  2004    ®Ó thùc  hiÖn hîp  ®ång  ký      ®∙  víi kh¸ch hµng    c¸c   lµnhµ ph©n  phèilíncña      Hoa  nh  Kú  sau: STT Tªn  Cat. Sè ­ l TrÞ    gi¸ Hîp ®ång XK Ngµy dù  Ngêi   hµng îng (USD,  (Sè/ngµy/Kh¸ch  kiÕn giao nhËn    FOB) hµng) hµng hµng 1 .. . . 2 .. . .. (*)Kh¸ch    hµng    lµ nhµ ph©n phèilíncña      Hoa  lµ c¸c th Kú      ¬ng  nh©n  cã  doanh  nhËp  sè  khÈu hµng dÖt  may  s¶n    xuÊt t¹    i ViÖt nam     tr     tõ 20  iÖu USD   trëlªntrongn¨m        2002 hoÆc   2003. Hå  göikÌm  s¬    bao gåm   b¶n sao  Hîp ®ång xuÊt khÈu    cã    hîp lÖ  dÊu  Sao  y  b¶n chÝnh  ch÷  cña  vµ  ký  ngêi®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n.   C«ng    ty hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh    x¸c thùc cña    liÖu   c¸c sè    vµ  chøng    tõkÌm  trong hå    s¬. Ng êi®øng     ®Çu   th¬ng  nh©n (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)
 13. 13 P h ô  lôc sè 01 (kÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN  ngµy  sè    08/10/2003) STT M«   t¶ §¬n  Cat. Quy ®æi PhÝ  vÞ sang m2 h¹n   ng¹c h  (VN D) 1 ChØ  may, sîi   lÎ     b¸n  ®Ó Kg 200 6.60 0 2 Sîib«ng  tr¶i   ®∙  Kg 301 8.50 0 3 TÊt chÊtliÖu b«ng     T¸ ®«i 332 3.80 0 4 ¸ kho¸cnam   o    d¹ng  comple T¸ ®«i 333 30.304.00 0 5 ¸   o kho¸cnam   chÊtliÖu b«ng T¸  334/335   n÷      34.504.00 0 6 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam,  chÊt T¸  338/339 n÷    6.002.00 liÖu b«ng   0 7 ¸ s¬  nam   o  mi  dÖt    thoichÊtliÖu T¸  340/640     20.103.00 b«ng  sîi vµ    nh©n  t¹o 0 8 ¸ s¬  n÷  o  mi  dÖt    thoichÊtliÖu     T¸  341/641 12.103.00 b«ng  sîi vµ    nh©n  t¹o 0 9 V¸y  ng¾n chÊtliÖu b«ng  sîi T¸  342/642       vµ    14.902.00 nh©n  t¹o 0 10 ¸ sweaterchÊtliÖu b«ng o        T¸  345 30.804.00 0 11 QuÇn  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      T¸  347/348 14.906.00 0 12 QuÇn    ¸o ngñ  chÊtliÖu b«ng      vµ  T¸  351/651 43.502.00 sîi  nh©n  t¹o 0 13 §å    lãtchÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    T¸  352/652 11.30 0 nh©n  t¹o 14 QuÇn  yÕm,  ... Kg 359/659 10.001.00 C 0 15 QuÇn    ¸o b¬i Kg 359/659 11.801.00 S 0 16 ¸ kho¸cnam  chÊtliÖu len o          T¸ 434 45.104.00 0 17 ¸ kho¸cn÷  o    chÊtliÖu len     T¸ 435 45.104.00 0 18 S¬  nam,  chÊtliÖu len mi  n÷      T¸ 440 20.103.00 0 19 QuÇn  nam   chÊtliÖu len     T¸ 447 15.002.00 0 20 QuÇn  chÊtliÖu len n÷      T¸ 448 15.002.00 0 21 V¶ib»ng    ­a­   sîi l m¨ng  fi tæng    M2 hîp 620 1.00 0 kh¸c 22 TÊt  chÊtliÖu sîi       nh©n  t¹o T¸ ®«i 632 3.80 0
 14. 14 23 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊt n÷    T¸ 638/639 12.962.00 liÖu sîi     nh©n t¹o 0 24 ¸ sweaterchÊtliÖu sîi o          nh©n  t¹o T¸ 645/646 30.804.00 0 25 QuÇn  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  T¸ 647/648 14.904.00 t¹o 0 4.00 0
 15. 15 M É u  sè 05 1.Tªn    Th¬ng  nh©n: 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  XNK     H¶i quan):   sè  (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: Email: 5.§Þa    chØ  giao dÞch:   6.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   7.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 8.Tæng  lao®éng:   sè         Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtnam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. . .. . . .ngµy.. th¸ng..    ,   . .n¨m  . 200.. KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i V/v  §¨ng  h¹n  ký  ng¹ch hµng dÖt  may     XK sang Hoa    Kú n¨m 2004  theo  thµnh tÝch  xuÊt khÈu cña th¬ng  nh©n   n¨m  2003 ­ C¨n  Th«ng     cø  t Liªn tÞch  07/2003/TTLT/BTM­CN     sè  cña Liªn Bé    Th­ ¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp ban  hµnh  ngµy  08/10/2003 híng dÉn  viÖc giao  vµ  thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng  dÖt may  xuÊt  khÈu sang  thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004, (Tªn th     ¬ng nh©n...    )®Ò nghÞ    ph©n  Liªn Bé  giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng  dÖt may sang thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2004    trªnthµnh  c¨n cø    tÝch  xuÊt  khÈu  cña  ¬ng  th nh©n  n¨m 2003  sau: nh  STT Tªn  Cat.§/vÞ H¹n  ng¹ch ® îc §∙XK        tÝnh  H¹n  ng¹ch Ghi     hµng ph©n giao n¨m    ®Õn   ®¨ng  n¨m  chó ký  2003 30/9/2003 2004 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) C«ng    tyhoµn  toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh      vÒ  x¸cthùc cña    liÖu kª   c¸csè      khaitrªn.   Ng êi®øng     ®Çu   th¬ng  nh©n (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2