Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

172
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Công nghiệp

 1. v¨n  quèc          c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi          së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn  tÞch c ña B é  th¬ n g   ¹i  é  k Õ  h o¹ch vµ  Ç u  t  m ­ B ® B é  C « n g  n g hi Ö p  sè 08/2002/TTLT­B T M ­ B K H § T­B C N n g µ y 12 th¸ng 8 n¨ m  2002 h íng d É n   viÖc giao vµ thùc hi Ö n  h¹n n g¹ch  xu Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  vµ o  thÞ tr g  E U,  a n a d a,  h æ  N h Ü  K ú  n¨ m  ên C T 2003 Thùc hiÖn  chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    6228/KTTH   i v¨n sè  ngµy  05/12/1997; C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may        víic¸c níc EU, Canada vµ  Thæ   NhÜ   Kú; C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m   2002; Liªn tÞch  Th¬ng    KÕ     Bé  m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu  , Bé  vµ  t  C«ng  nghiÖp híng  dÉn viÖc giao vµ    thùc hiÖn  ng¹ch xuÊt khÈu    h¹n      hµng dÖt  may  n¨m  2003 nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.H¹n    ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt  may  îcph©n  ®   thµnh  nhãm: 2  1.1­Nhãm       I:gåm     c¸cchñng  i Æt   lo¹ m   hµng  (Cat.) sau:  nh  ­ ThÞ  êng    tr EU: Cat.9, 10,12,13,14, 18, 20, 21, 26, 28, 39, 41, 68, 73,                           76,97,118.     ­ ThÞ  êng    tr Thæ  NhÜ  Kú: Cat.4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20,                           21,26,28,29,31,39,68,73,76,78,83,97,118,161.                           C¸c  chñng  im Æt   lo¹  hµng  thuéc  nhãm     ¬ng  I,th nh©n  thuéc  mäi thµnh  phÇn  kinh tÕ  giÊy chøng    cã    nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ®¨ng  m∙  kinh ký    ®∙  ký  sè    doanh  xuÊt nhËp    khÈu  hoÆc   giÊy phÐp  cã    ®Çu    ttheo  LuËt ®Çu        tnícngoµi   t¹ ViÖt Nam   îcxuÊt khÈu  ® îccÊp    i   ®     vµ    giÊy phÐp    xuÊt khÈu    (ExportLicence     ­ E/L) tù    ®éng.  Thñ  tôc cÊp  giÊy phÐp   xuÊt  khÈu  ®éng  tù  thùc hiÖn  i t¹  Phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc  cña  th Bé  ¬ng    i   m¹i t¹  Néi,thµnh  Hµ   phè  ChÝ  Hå  Minh,H¶i Phßng, §µ        N½ng,  Vòng  TÇu  §ång    vµ  Nai.Hµng  tuÇn,   Bé  Th¬ng      m¹i sÏ th«ng b¸o  t×nh  h×nh  cÊp  E/L    tù ®éng  sè îng  vµ  l h¹n  ng¹ch   cßn        Th¬ng    l¹ trªnc¸c b¸o  i m¹i,§Çu ,C«ng  t  nghiÖp,®Þa    chØ Websitecña    Bé  Th¬ng   m¹i (www.mot.gov.vn)vµ  i     t¹  Phßng  c¸c qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu  khu  vùc,®ång    híng    thêicã  dÉn  ®èi    víinh÷ng  chñng  i Æt   lo¹ m hµng  kh¶  cã  n¨ng  xuÊtkhÈu        vîth¹n ng¹ch ®Ó     doanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn,cô      thÓ: KhicÊp    giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    (E/L)®¹tmøc      70%   ng¹ch c¬  ®èi víi h¹n    së      mét chñng  i Æt   lo¹ m hµng  (Cat.)sÏ ngõng      viÖc cÊp giÊy  phÐp  xuÊt khÈu      tù ®éng. PhÇn    h¹n ng¹ch cßn    l¹ sau    i khingõng  cÊp  giÊy phÐp  xuÊt khÈu    (E/L)  tù®éng    îcph©n    sÏ®   giao cho    ban    c¸cUû  nh©n d©n  thµnh  phè  Néi,thµnh  Hµ    phè  ChÝ   Hå  Minh,thµnh    phè    H¶i Phßng, thµnh    phè  N½ng   §µ  (hoÆc    c¸c c¬  quan  îc Uû   ®   ban  nh©n  d©n    c¸c thµnh  phè  quyÒn)  c¸c doanh  uû  vµ    nghiÖp  kh¸c.ViÖc    ph©n  giao h¹n    ng¹ch ® îcc¨n cø        vµo  møc  thùc hiÖn  ng¹ch n¨m    h¹n   
 2. 2 2002  ®Õn     vµ  thêi®iÓm  th«ng b¸o ngõng cÊp E/L    tù ®éng n¨m 2003, trong     ®ã  tiªntheo thø      u      tùc¸c®¬n  cã  vÞ  hµng  s¶n  ®∙  xuÊtchê    xuÊtkhÈu,®∙      nhËp  khÈu nguyªn phô    liÖu,®∙    mua  nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n xuÊt,®∙  hîp ®ång    ký    xuÊtkhÈu.   1.2­Nhãm   :   II  gåm     c¸cchñng  i Æt   lo¹ m   hµng  (Cat.) sau:  nh  ­ ThÞ  êng    tr EU:    c¸cCat.4,5,6,7,8,15,29,31,35,78,83  161                        vµ  (gåm  12  Cat.). ­ ThÞ  êng    tr Canada: c¸c Item.Cat.1/3a,2a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 8c, 8d,                         9a,10a,11a,13,ItemB.         ­ThÞ  êng    tr Thæ   NhÜ     Kú: C¸c  Cat.6,35  41.     vµ  ViÖc xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng thuéc nhãm     îc thùc  II®   hiÖn    së  trªnc¬  th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch cña    Bé Th¬ng    m¹i hoÆc  c¸c    Uû ban  nh©n  d©n  thµnh phè  Néi,thµnh  Hµ    phè  ChÝ  Hå  Minh,thµnh    phè    H¶i Phßng, thµnh    phè  §µ N½ng  (hoÆc  c¸c c¬ quan ® îc Uû  ban nh©n  d©n  c¸c thµnh phè uû  quyÒn). 2.H¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp: §èivíithÞ  êng      tr EU,  dµnh  30%  h¹n  ng¹ch  së  c¬  mét  chñng  i Æt   sè  lo¹ m hµng (Cat.)  sau ®©y                     vµ  4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 78, 83  161    ®Ó giao cho      c¸c doanh nghiÖp  hîp ®ång    ký    trùctiÕp víi     kh¸ch hµng      lµnhµ  c«ng nghiÖp  ch©u  ¢u,do  ban    Uû  ch©u  giíthiÖu. ¢u    i ViÖc  giao h¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp cho    c¸c doanh  nghiÖp  trong c¶    ­   níc® îcLiªnBé      Th¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu     C«ng  vµ  t­ Bé  nghiÖp  xem       xÐt ®èi víi     doanh  c¸c nghiÖp  hîp ®ång  tr   cã    ký  ícngµy  30/4/2003. 3.H¹n    ng¹ch ®Êu    thÇu: Dµnh  ­ 35%   30    h¹n ng¹ch  ¬ng    th m¹i hµng dÖt may xuÊt khÈu    sang    EU c¸c chñng  i Æt     lo¹  m hµng (Cat.)         31        5, 6, 15, vµ  ®Ó c¸c doanh  4, nghiÖp trong  c¶    níc®Êu  thÇu  (theo Phô    ®Ýnh    lôc3  kÌm Th«ng   ªntÞch  tli   nµy). ViÖc  ®Êu  thÇu    h¹n ng¹ch thùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  riªng. 4.Dµnh    15%     h¹n ng¹ch th   ¬ng    m¹icña    c¸cchñng  i Æt   lo¹ m   hµng (Cat.)5,     : 6, 7, 8  29      vµ  xuÊt khÈu    sang thÞ  êng    tr EU thuéc nhãm         II®Ó ph©n  giao bæ     sung  trî hç    cho    c¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    hµng dÖt may  dông    sö  v¶is¶n  xuÊt  trong    ªng ¸o  níc (ri   len  Cat.5,sö  ­    dông    sîis¶n xuÊt trong    c¸c níc vµ    doanh  nghiÖp  chuyªn dÖt  ®an      vµ  ¸o len). 5. Liªn Bé      Th¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu     C«ng  vµ  t ­ Bé  nghiÖp ph©n  cÊp  viÖc  ph©n  giao h¹n ng¹ch    ban  ®Ó Uû  nh©n  d©n  thµnh phè    Hµ Néi,Uû    ban  nh©n  d©n  thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh, Uû     ban  nh©n  d©n  thµnh  phè    H¶i Phßng  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n  thµnh phè  N½ng     §µ  trùc tiÕp ph©n  giao h¹n  ng¹ch cho      c¸cdoanh  nghiÖp  thuéc Uû    ban  nh©n  d©n  thµnh phè  qu¶n    lýtheo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªntÞch  t li   nµy  Biªn b¶n  vµ    bµn  giao  gi÷a Liªnbé      Th¬ng  m¹i­ Bé        KÕ ho¹ch vµ   §Çu     C«ng  t­Bé  nghiÖp    ban  víiUû  nh©n  d©n    c¸cthµnh  phè.
 3. 3 II­ u y  ® Þ n h  vi Öc p h © n  giao h¹n n g¹ch   Q c¸c m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  II 1.C¨n  giao h¹n ng¹ch   cø      1.1­ThÞ  êng    tr EU ­ H¹n    ng¹ch  ¬ng    îc ph©n  th m¹i ®   giao cho  thµnh phè    Hµ Néi,thµnh    phè  Hå  ChÝ  Minh, thµnh    phè  H¶i Phßng  thµnh  vµ  phè  N½ng   c¸c doanh  §µ  vµ    nghiÖp  kh¸c trªnc¬  tû lÖ      së    phÇn  tr¨m  l   sè îng thùc hiÖn  ng¹ch n¨m    h¹n    2001  vµ  th¸ng®Çu   8    n¨m 2002 cña    c¸cthµnh phè  doanh  vµ  nghiÖp. ­ H¹n    ng¹ch c«ng  nghiÖp  îcph©n  ®   giao nh    Phô    kÌm  lôc1  theo  Th«ng   t li   ªntÞch nµy. Hå   ®Ò     s¬  nghÞ  giao h¹n ng¹ch  gåm: Hîp  ®ång  víikh¸ch ký      hµng    lµnhµ  c«ng nghiÖp    EU (tronghîp ®ång      cÇn nªu    l   dông  râ sè îng sö  h¹n  ng¹ch c«ng  nghiÖp  tõng Cat.;     thêigian giao hµng),b¸o          c¸o n¨ng   lùcs¶n xuÊt  vµ t×nh h×nh  thùc hiÖn      h¹n ng¹ch c«ng    nghiÖp  n¨m 2001  2002. vµ  C¸c  doanh  nghiÖp  îcph©n  ®   giao h¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp  theo    hîp ®ång  ®∙    ký,nhng kh«ng  dông, do  sö    kh¸ch  hµng    tõ chèith×    doanh  nghiÖp kh«ng  ® îcchuyÓn    sang    h¹n ng¹ch th   ¬ng    ph¶icã    m¹ivµ    v¨n b¶n      Th¬ng  tr¶l¹Bé  i m¹i. ­ H¹n    ng¹ch dµnh  cho    c¸c ®¬n  hµng  xuÊt khÈu    hµng dÖt may  sang    EU sö dông   v¶is¶n xuÊt trong níc® îcph©n          giao nh    Phô    kÌm  lôc2  theo Th«ng   t LiªntÞch    nµy.Hå  ®Ò     s¬  nghÞ  giao h¹n    ng¹ch gåm:      hîp ®ång xuÊt khÈu, hîp      ®ång  mua    v¶is¶n xuÊttrongníc,ho¸ ®¬n          mua    v¶itrongníc.   1.2­ThÞ  êng    tr Canada,Thæ     NhÜ   Kú H¹n ng¹ch  îc ph©n  ®   giao    së    phÇn  trªnc¬  tû lÖ  tr¨m  l thùc  sè îng  hiÖn  h¹n ng¹ch n¨m      2001  8  vµ  th¸ng®Çu     n¨m  2002 cña  doanh  nghiÖp. 1.3­ H¹n    ng¹ch  th¸c xuÊt  uû    khÈu  îc tÝnh  ®   vµo  l thùc  sè îng  hiÖn h¹n  ng¹ch cña    doanh  nghiÖp  th¸c. uû  2­ Thêigian ph©n        giao h¹n ng¹ch     2.1­ Trong    th¸ng 9    n¨m  2002 ph©n giao h¹n ng¹ch  ¬ng    th m¹i EU, h¹n  ng¹ch Canada  Thæ     vµ  NhÜ   Kú. 2.2­§èivíi         ng¹ch c«ng  h¹n   nghiÖp,h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu          hµng  may  Æc   m lµm  b»ng    v¶is¶n xuÊttrongníc.     ­ Tõ    th¸ng 11    n¨m  2002  ®Õn  ngµy 15/5/2003,Liªn Bé      Th¬ng      m¹i ­ Bé  KÕ  ho¹ch  §Çu    Bé  vµ  t ­  C«ng  nghiÖp  mçi th¸ng mét    lÇn xem  xÐt c«ng  bè  danh s¸ch ph©n    giao h¹n    ng¹ch c«ng nghiÖp cho    c¸c doanh nghiÖp  trong c¶    níc. ­ Tõ    th¸ng 9/2002    ®Õn  30/5/2003    Th¬ng      KÕ   LiªnBé  m¹i ­ Bé  ho¹ch  vµ  §Çu     C«ng  t­ Bé  nghiÖp  hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n  thµnh  phè  Néi,Uû  Hµ    ban  nh©n  d©n  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh,Uû    ban  nh©n  d©n thµnh  phè    H¶i Phßng  vµ  ban  Uû  nh©n  d©n thµnh phè  N½ng  §µ  (®èivíi       doanh  c¸c nghiÖp thuéc Uû    ban nh©n  d©n    c¸c thµnh  phè qu¶n    lý)mçi th¸ng mét    lÇn xem  xÐt c«ng  bè  danh s¸ch  ph©n  giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  sang    dông  EU sö  v¶is¶n    xuÊt trong    h¹n    níc vµ  ng¹ch  îc ph©n  ®   giao ®Õn     khi hÕt nguån  h¹n  ng¹ch quy    ®Þnh    t¹ Phô    i lôc2.
 4. 4 III­T h ñ  tôc ®¨n g k ý h¹n n g¹ch   C¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc  ban  Uû  nh©n  d©n   c¸c thµnh phè    Hµ Néi,   thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh, thµnh    phè   H¶i Phßng, thµnh    phè  N½ng   nhu  §µ  cã  cÇu  dông  ng¹ch  sö  h¹n  hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  tr EU, Canada,   Thæ  NhÜ   c¸c Cat.thuéc  Kú      nhãm   ,®¨ng  b»ng  II  ký  v¨n  b¶n (theo    c¸c mÉu   ®Ýnh  kÌm) göivÒ  ban      Uû  nh©n d©n   (së Th¬ng    m¹i)thµnh  phè  Néi,thµnh  Hµ    phè  ChÝ   Hå  Minh, thµnh    phè    H¶i Phßng  thµnh  vµ  phè  N½ng;    §µ  c¸c doanh  nghiÖp kh¸c göivÒ  Th¬ng        Bé  m¹i(Vô  xuÊt nhËp    khÈu    Ng«  ­ 21  QuyÒn      ­ Hµ Néi). Thêigian ®¨ng      ký  ­H¹n    ng¹ch th   ¬ng    ícngµy  m¹i:tr   15/9/2002. ­ H¹n    ng¹ch xuÊt khÈu    s¶n phÈm  lµm b»ng    v¶is¶n xuÊt trong níc:tr         íc ngµy  30/5/2003. ­H¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp:tr     ícngµy  15/5/2003. IV­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  thùc hi Ö n    N 1. H¹n    ng¹ch cã    hiÖu      th¸ng 01  lùctõ 01    n¨m 2003 ®Õn   th¸ng 12  31    n¨m  2003. 2.Hoµn    tr¶ Doanh nghiÖp kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc hiÖn h¹n ng¹ch  îc giao,ph¶i ®       hoµn    Th¬ng    tr¶Bé  m¹ihoÆc   ban  Uû  nh©n d©n    c¸cthµnh phè    ®Ó ph©n  giao  cho  doanh  nghiÖp  kh¸cthùc hiÖn.     Doanh nghiÖp hoµn    íc ngµy  tr¶tr   30/9/2003    îc tÝnh  sÏ ®   vµo    tiªuchuÈn  thùc hiÖn    n¨m sau. 3.PhÝ      h¹n ng¹ch Møc    thu phÝ    h¹n ng¹ch tõng chñng  i Æt       lo¹ m   hµng    quy  sÏcã  ®Þnh  riªng. C¸c  doanh  nghiÖp  nép phÝ  ng¹ch cho  h¹n    tõng th«ng  giao quyÒn  b¸o    sö  dông  ng¹ch hoÆc   h¹n    tõng    l«hµng  xuÊtkhÈu.Khilµm            thñ tôccÊp  giÊy phÐp    xuÊt khÈu    (ExportLicence),doanh      nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh cho        Phßng  qu¶n  lýxuÊt nhËp      khÈu khu vùc chøng    nép  tõ ®∙  phÝ  ng¹ch vµo    h¹n    tµikho¶n cña  Bé Th¬ng    945­ 475    m¹isè  01­ t¹ Kho    i b¹c Nhµ    nícthµnh phè  Néi. Hµ  4.Uû    nhËn  th¸c   th¸cvµ  uû  C¸c  doanh nghiÖp  îc ph©n   ®   giao h¹n ng¹ch  îc uû  ®   th¸c cho    doanh  nghiÖp kh¸c xuÊt    khÈu theo nguyªn t¾c hµng ph¶i ® îc s¶n      xuÊt  idoanh  t¹  nghiÖp  h¹n  cã  ng¹ch.ViÖc  th¸cvµ    uû    nhËn  th¸cthùc hiÖn  uû      theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh (NghÞ ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy 31/7/1998;  NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ  44/2001/N§­   sè  CP ngµy 02/8/2001). V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 5. 5 Bé  Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu , Bé  vµ  t  C«ng nghiÖp híng dÉn thùc  hiÖn    c¸c®iÒu  kho¶n cña  HiÖp ®Þnh  ký  c¸cquy  ®∙  vµ    chÕ  ban  ®∙  hµnh,phèi     hîp víic¸c c¬        quan  h÷u quan  trong nícvµ        nícngoµixö      lýkÞp    thêinh÷ng    ph¸t sinhtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.           C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn    nghiªm chØnh   c¸c quy ®Þnh  cña Th«ng   t LiªntÞch  c¸c quy    vµ    ®Þnh cña  HiÖp ®Þnh  bu«n  hµng  vÒ  b¸n  dÖt may  víi ký    EU, Canada,Thæ     NhÜ     Kú. Trêng      hîp viph¹m, tuú theo      møc  sÏbÞ  lýtõ ®é    xö      thu håih¹n      ng¹ch ®Õn     ®×nh chØ  ph©n  giao h¹n    ng¹ch  hoÆc  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Tæ  §iÒu hµnh    Th¬ng      LiªnBé  m¹i,KÕ ho¹ch  ®Çu  ,c«ng  vµ  t  nghiÖp cã  tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra,theo    dâi,®Þnh  th«ng  t×nh  kú  b¸o  h×nh      Th­ trªnc¸cb¸o  ¬ng m¹i, §Çu  t, C«ng  nghiÖp vµ ®Þa  chØ  Website cña Bé  th ¬ng m¹i  (www.mot.gov.vn)®Ó       c¸c doanh nghiÖp  nh÷ng  cã  th«ng    tincÇn  thiÕtkÞp    thêi. Th«ng   nµy  hiÖu    t cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    c¸c Th«ng t Liªn Bé  Th¬ng m¹i ­     ho¹ch vµ §Çu    ­ C«ng   Bé KÕ t nghiÖp sè  25/2001/TTLT­BTM­BKH§T­BCN   ngµy 9/11/2001  sè  vµ  02/2002/TTLT­BTM­ BKH§T­BCN  ngµy  28/2/2002.
 6. 6 Phô  sè  lôc  01 (KÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  08/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng8  12    n¨m  2002) S è  lîng h¹n n g¹ch c « n g  n g hi Ö p   tèi a  p h © n  giao c h o  M çi d o a n h  n g hi Ö p    ® ST Cat.§¬n  Doanh  vÞ nghiÖp  Doanh  cã  nghiÖp  tõ Doanh  cã    nghiÖp  díi cã    T trªn2.000    thiÕt   1000 ®Õn   2000  1.000 thiÕtbÞ   bÞ thiÕtbÞ   1 2 1 2 1 2 1 4 chiÕc 200.000 150.000 150.000 100.000 70.000 50.000 2 5 chiÕc 50.000 40.000 40.000 30.000 20.000 15.000 3 6 chiÕc 50.000 20.000 40.000 15.000 20.000 10.000 4 7 chiÕc 30.000 20.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5 8 chiÕc 300.000 150.000 200.000 100.000 100.000 50.000 6 15 chiÕc 15.000 10.000 8.000 5.000 5.000 3.000 7 29 bé 20.000 10.000 15.000 7.000 5.000 3.000 8 31 chiÕc 800.000 200.000 800.000 200.000 400.000 100.000 9 78 tÊn 20 10 15 7 7 3 10 83 tÊn 20 10 15 8 10 3 11 161 tÊn 15 10 10 8 8 3 Ghi chó:   (1) C¸c    doanh nghiÖp  thùc  ®∙  hiÖn h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp chñng  i lo¹  m Æt   hµng ¬ng  t øng n¨m 2001  2002; vµ  2) C¸c    doanh  nghiÖp kh«ng  thùc hiÖn  ng¹ch c«ng    h¹n    nghiÖp  chñng  i lo¹  m Æt   hµng ¬ng  t øng n¨m  2001  2002. vµ 
 7. 7 Phô  sè  lôc  02 (KÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  08/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng8  12    n¨m  2002) S è  lîng h¹n n g¹ch tèi a  p h © n  giao c h o  c¸c   ® d o a n h  n g hi Ö p  x u Êt k h È u  s ¶ n p h È m  s ö  d ô n g   v ¶i s ¶ n x u Êt trong n íc ST Cat.§¬n  Tæng    vÞ h¹n ng¹ch Sè îng h¹n ng¹ch tèi ph©n  l         ®a  giao cho      mçi T doanh  nghiÖp  (1) (2) 1 5 chiÕc 370.000 10.000 6.000 2 6 chiÕc 570.000 15.000 7.000 3 7 chiÕc 315.000 10.000 7.000 4 8 chiÕc 1.200.000 50.000 30.000 5 29 bé 40.000 10.000 8.000 Ghi chó:   (1)C¸c    doanh nghiÖp  thùc hiÖn  ®∙    h¹n ng¹ch  Æt   m hµng ¬ng  t øng n¨m  2001  2002; vµ  2) Doanh nghiÖp cha thùc hiÖn h¹n ng¹ch  Æt   m hµng  ¬ng  t øng n¨m  2001  2002. vµ  * Cat.6chØ        gi¶iquyÕt cho      c¸cdoanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    quÇn  dµi.
 8. 8 Phô  sè  lôc  3 (KÌm  theo Th«ng       tLiªntÞch  08/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng8  12    n¨m  2002) D a n h  m ô c  h¹n n g¹ch c¸c m Æ t  h µ n g  d Öt m a y   x u Êt k h È u  s a n g  E U  ® îc ® a ra ® Ê u  thÇ u n¨ m  2 00 3 M Æt   hµng Cat. §¬n vÞ  Tæng  l     sè îng h¹n ng¹ch ®Êu    thÇu n¨m  tÝnh 2003 % HNTM Sè îng l 1.T.Shir   t 4 chiÕc 35% 2.600.000 2.¸ len  o  5 chiÕc 30% 750.000 3.QuÇn   6 chiÕc 30% 1.100.000 4.¸ kho¸cn÷  o    15 chiÕc 30% 100.000 5.¸ lãt  o   nhá 31 chiÕc 35% 1.000.000
 9. 9 MÉu   1: sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh    CÊp  ký    sè: ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     h¶iquan): (m∙ sè    4.§iÖn    tho¹i:   FAX 5.Email:   6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè  c«ng  v¨n ..  . ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . KÝnh göi: . .................................. . . ................................. V.v ®¨ng  sö    ký  dông   h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng dÖt  may  ®i.. . .. (EU,Cana®a, Thæ       NhÜ  Kú)  n¨m  2003 ­C¨n  quy    cø  chÕ ph©n  giao h¹n ng¹ch cña    Th¬ng           LiªnBé  m¹i­C«ng  nghiÖp     ­KÕ ho¹ch vµ    §Çu   08/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   tsè  ngµy 12  th¸ng8    n¨m  2002; ­C¨n  n¨ng      cø  lùcs¶n xuÊt,kinhdoanh      xuÊtnhËp    khÈu  cña doanh  nghiÖp; ­ C¨n  nhu    cø  cÇu  thÞ  êng  kh¸ch hµng  tr vµ    n¨m 2003,C«ng        ty®Ò nghÞ  Liªn Bé    Th¬ng      m¹i ­ C«ng nghiÖp      ­ KÕ ho¹ch  ®Çu    vµ  t (Uû ban nh©n  d©n   thµnh  phè  Néi/TP.Hå  Hµ    ChÝ  Minh/H¶iPhßng/§µ    N½ng)    phª duyÖt  giao h¹n    ng¹ch ®Ó     C«ng    tythùc hiÖn      c¸cchñng  ilo¹ hµng    sau ®©y  trong n¨m    2003. STT Tªn  Cat. Sè îng thùc hiÖn  l     n¨m  H¹n  ng¹ch ®¨ng  ThÞ  êng    tr hµng 2001  8  vµ  th¸ng®Çu     n¨m  ký  dông  sö  n¨m  kh¸ch hµng   2002 2003 01 02 03 C«ng    tycam kÕt thùc hiÖn    nghiªm  chØnh    c¸cquy  ®Þnh  cña    Th­ LiªnBé  ¬ng     m¹i­C«ng nghiÖp     ­KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t Gi¸m ®èc C«ng    ty (ký  tªn vµ  ®ãng  dÊu) N¬i nhËn:   ­Bé    Th¬ng    m¹i
 10. 10 ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  t ­Bé    C«ng nghiÖp  ­Uû    ban nh©n d©n  . tp.. . MÉu   2: sè  Tªn doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng  ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)   ®ñ  c¶      GiÊy chøng  nhËn ®¨ng  KD     ký  sè: CÊp  ngµy M∙  doanh  sè  nghiÖp XNK     h¶iquan): (m∙sè    §iÖn tho¹i: Fax: Email: §Þa chØ  giao dÞch:   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè  c«ng         v¨n        ..  .ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . KÝnh    . . ................................ göi: . ................................. .. V/v ®¨ng  h¹n    ký  ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt may  sang  tr thÞ  êng  EU n¨m 2002 lµm  b»ng    v¶is¶n xuÊttrong níc     C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  Th¬ng    Bé    Bé  m¹i ­  KÕ ho¹ch  §Çu   ­    vµ  t Bé C«ng nghiÖp  08/2002/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng8  12    n¨m 2002; C«ng  . . ..........    s¬  ty. . ............ hå  xuÊt khÈu  .göi   hµng dÖt may sang thÞ  tr êng    EU n¨m  2003 lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊt trong níctheo        danh môc sau,®Ò     nghÞ    xem    Liªnbé  xÐt ph©n giao h¹n ng¹ch theo quy          ®Þnh. STT Chñng  §¬n  SP  vÞ lµm b»ng  H§  H§  Ho¸  ®¬n  Ghi chó    lo¹ hµng      i tÝnh v¶is¶n    xuÊt xuÊt mua  mua    (ghirâ CT       v¶i     (Cat.) trongníc   khÈu  v¶isè   sè s¶n  xuÊtv¶i)     sè Sè ­ TrÞ    l gi¸ îng USD C«ng    ty cam  ®oan  liÖu  sè  khai trªn lµ ®óng,        nÕu     sai doanh nghiÖp  hoµn  toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm.   Gi¸m ®èc C«ng    ty (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) N¬i nhËn:   ­Bé  ¬ng      th m¹i
 11. 11 ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  t ­Bé    C«ng nghiÖp  ­Uû    ban nh©n d©n  . tp.. . MÉu   3: sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh    ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     h¶iquan): (m∙ sè    4.§iÖn    tho¹i:   Fax: 5.Email:   6.§Þa    chØ  giao dÞch   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè  c«ng         v¨n        ..  . ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . KÝnh    . . ................................ göi: . ................................. .. B¸o c¸o n¨ng lùc s ¶ n x u Êt 1­ B¸o    trang thiÕtbÞ:   c¸o vÒ      ST Tªn  thiÕtbÞ   §¬n  vÞ Sè îng thiÕtbÞ  l     ®Õn     thêi®iÓm T 9/2000 9/2001 9/2002 1 M¸y  kim 1  chiÕc 2 M¸y  kim 2  chiÕc 3 M¸y v¾t sæ chiÕc 4 ThiÕtbÞ      lµh¬i chiÕc 5 M¸y ®¸nh bo chiÕc 6 M¸y c¾t chiÕc 7 M¸y    thïakhuy chiÕc 8 ThiÕt bÞ  chuyªn dïng chiÕc   kh¸c
 12. 12 2­ N¬i ® Æt      xëng  s¶n  xuÊt: Ghi râ ®Þa      chØ  tõng xëng    s¶n  xuÊtthuéc tµis¶n        doanh  nghiÖp. Ghi chó:chØ          b¸o c¸o trang thiÕtbÞ      thuéc së    h÷u  cña  doanh  nghiÖp. 3­ Nh÷ng    s¶n  phÈm   chÝnh  doanh  do  nghiÖp  s¶n  xuÊttrong mét      n¨m: STT ChÊt  liÖu §¬n  vÞ B«ng Nh©n    Len Pha  t¹o (nªurâ ThÞ  êng      tr (cotton (man­ %  b«ng  %   xuÊt vµ    ) made) nh©n t¹o) khÈu 1 Sîi tÊn 2 V¶i 2.1 V¶idk   m2 2.2 V¶ikdk   m2 3 May  Æc m 3.1 Gang  tay ngh×n ®«i 3.2 S¬mi  dk n÷  ngh×n  chiÕc 3.3 S¬  n÷  mi  kdk ngh×n  chiÕc 3.4 S¬mi  nam   dk  ngh×n  chiÕc 3.5 S¬  mi  nam   ngh×n  kdk chiÕc 3.6 QuÇn  dk  n÷  ngh×n  chiÕc 3.7 QuÇn  kdk  ngh×n  n÷  chiÕc 3.8 QuÇn   ¸o lãt ngh×n  chiÕc 3.9 QuÇn   ¸o ngñ ngh×n  chiÕc/bé 3.10 QuÇn  nam   dk  ngh×n  chiÕc 3.11 ¸ kho¸ckd o    ngh×n  chiÕc 3.12 ¸ kho¸ckdk o    ngh×n  chiÕc 3.13 V¸y dk ngh×n  chiÕc 3.14 V¸y kdk ngh×n  chiÕc 4 S¶n   phÈm   kh¸c dk:hµng    dÖt  kim kdk:hµng    kh«ng  ph¶idÖt    kim. Gi¸m  ®èc  C«ng    ty
 13. 13 (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) N¬i nhËn:   ­Bé  ¬ng      th m¹i ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   t ­Bé    C«ng  nghiÖp  ­Uû    ban  nh©n  d©n  . tp.. .
 14. 14 MÉu   4: sè  1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t):     ®ñ  c¶      2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh    ký    sè: CÊp ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     h¶iquan): (m∙ sè    4.§iÖn    tho¹i:   Fax: 5.Email:   6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè  c«ng         v¨n        ..  .ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . KÝnh    . . ................................ göi: . ................................. .. B¸o c¸o t×nh h × n h  x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y   n¨ m  2 0 01/2002 1­ ThÞ  êng  h¹n ng¹ch   tr cã    STT Chñng    Cat. §¬nvÞ H¹n  lo¹i Thùc  hiÖn N ícNK     hµng ng¹ch Sè îng %   l HN TrÞ  gi¸ Gia  FOB c«ng 2­ ThÞ  êng    tr kh«ng  ng¹ch h¹n  ST Tªn  N ícNK   §¬n  vÞ Sè îng l TrÞ    gi¸(USD) T hµng Gia  c«ng FOB 3­ XuÊt    khÈu  th¸cqua    uû    c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸c STT Tªn hµng Cat. N ícNK Sè îng     l TrÞ    gi¸(USD) DN   nhËn  th¸c uû  Gia  FOB c«ng Ghi chó:TrÞ        gi¸quy    ra USD Gi¸m ®èc C«ng    ty (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu) N¬i göi:   ­Bé    Th¬ng   m¹i ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  t ­Bé    C«ng  nghiÖp  ­Uû    ban  nh©n d©n  . tp.. .
 15. 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2