Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng nghiÖp  S è   0 8 / 2 0 0 3 / T T L T / B T M ­ B C N   n g µ y   2 8   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 3   h í n g   d É n  v i Ö c   g i a o   v µ   t h ù c   h i Ö n   h ¹ n   n g ¹ c h   x u Ê t   k h È u   h µ n g   d Ö t   m a y  vµo thÞ trêng EU, Canada, Thæ NhÜ Kú n¨m 2004 C¨n   cø   HiÖp   ®Þnh   vÒ   bu«n   b¸n   hµng   dÖt   may   víi   EU,   Canada, Thæ NhÜ Kú; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   46/2001/Q§­TTg   ngµy   04/4/2001   cña Thñ tíng ChÝnh  phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng ho¸ thêi kú 2001­2005; C¨n   cø   t×nh   h×nh   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sang   EU,   Canada, Thæ NhÜ Kú  9 th¸ng ®Çu n¨m 2003; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña HiÖp héi dÖt may ViÖt  Nam, Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i, Bé C«ng nghiÖp híng dÉn viÖc   giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo  thÞ trêng EU, Canada, Thæ NhÜ Kú n¨m 2004 nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung:  1­ Ph¹m vi ¸p dông h¹n ng¹ch H¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU, Thæ NhÜ Kú  cã 29 chñng lo¹i hµng (Cat.) vµ sang thÞ trêng Canada cã  14 chñng lo¹i hµng (Cat.) ®îc quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 01  kÌm theo Th«ng t nµy. 2­ §èi tîng ®îc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch Th¬ng nh©n ®îc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch ph¶i cã ®ñ  c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Cã GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, ®∙ ®¨ng ký  m∙ sè kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hoÆc cã GiÊy phÐp ®Çu t  theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ Cã n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng dÖt may; ®èi víi c¸c th­ ¬ng nh©n kinh doanh th¬ng m¹i (kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt)  ph¶i cã hîp ®ång hîp t¸c s¶n xuÊt, hîp ®ång cung øng s¶n  phÈm xuÊt khÈu víi c¸c nhµ s¶n xuÊt; ­ Kh«ng  vi  ph¹m c¸c  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  còng nh  c¸c  quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh trong n¨m 2003. 3­   Thùc   hiÖn   cÊp   giÊy   phÐp   xuÊt   khÈu   (   Export  Licence) tù ®éng ®èi víi:
  2. 2 ­  H¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU; ­   H¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Thæ NhÜ Kú  (trõ chñng lo¹i hµng­ Cat. 6, 35, 41). Thñ tôc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu tù ®éng thùc hiÖn t¹i  c¸c phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc cña Bé Th¬ng m¹i  (   hoÆc   ®¬n   vÞ   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   uû   quyÒn)   t¹i   Hµ   Néi,  thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng, §ång Nai vµ Bµ  RÞa­ Vòng Tµu. 4­ Thùc hiÖn viÖc giao h¹n ng¹ch ®èi víi:  + H¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Canada; + H¹n  ng¹ch  xuÊt  khÈu hµng  dÖt  may sang  Thæ NhÜ  Kú  c¸c chñng lo¹i hµng (Cat.) 6, 35, 41. Th¬ng   nh©n   thùc   hiÖn   h¹n   ng¹ch   theo   Th«ng   b¸o   giao  h¹n ng¹ch  cña  Bé Th¬ng m¹i hoÆc cña Së Th¬ng  m¹i  thµnh  phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, thµnh phè H¶i Phßng,  thµnh   phè   §µ   N½ng   (   c¬   quan   ®îc   UBND   c¸c   thµnh   phè   uû  quyÒn giao h¹n ng¹ch). II. quy ®Þnh vÒ viÖc giao h¹n ng¹ch 1­ Quy ®Þnh vÒ cÊp GiÊy phÐp xuÊt khÈu (E/L) vµ giao  h¹n ng¹ch hµng xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU, Thæ NhÜ Kú Hµng   tuÇn,   Bé   Th¬ng   m¹i   sÏ   th«ng   b¸o   t×nh   h×nh   cÊp  GiÊy phÐp xuÊt khÈu tù ®éng vµ sè lîng h¹n ng¹ch cßn l¹i  trªn b¸o Th¬ng m¹i vµ ®Þa chØ Website  cña Bé Th¬ng  m¹i  ( ) vµ t¹i c¸c phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc, ®ång  thêi cã híng dÉn gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng chñng lo¹i hµng  cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hÕt h¹n ng¹ch ®Ó th¬ng nh©n biÕt vµ  thùc hiÖn, cô thÓ: ­ Trong quý I hoÆc quý II/2004 khi cÊp GiÊy phÐp xuÊt  khÈu tù ®éng ®¹t møc 70% h¹n ng¹ch c¬ së vµ ®¹t møc 85%  trong quý III hoÆc trong quý IV/2004 ®èi víi tõng chñng  lo¹i   hµng   (Cat.),   Bé   Th¬ng   m¹i   sÏ   ngõng   cÊp   giÊy   phÐp  xuÊt khÈu tù ®éng. PhÇn h¹n ng¹ch cßn l¹i sau khi ngõng  cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu tù ®éng Liªn Bé sÏ giao vÒ c¸c Së  Th¬ng m¹i thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, thµnh  phè H¶i Phßng,  thµnh phè §µ N½ng vµ giao trùc  tiÕp  cho  c¸c th¬ng nh©n kh¸c.  ­ ViÖc giao h¹n ng¹ch cßn l¹i dùa trªn c¬ së: +   Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   sè   lîng   h¹n   ng¹ch   thùc   hiÖn   cña  tõng Cat. ®Õn thêi ®iÓm th«ng b¸o ngõng cÊp giÊy phÐp tù  ®éng.
  3. 3 +   C¸c   ®¬n   hµng   ®∙   s¶n   xuÊt   chê   xuÊt   khÈu,   ®∙   nhËp  khÈu nguyªn phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt + Cã hîp ®ång gia c«ng/xuÊt khÈu ký víi kh¸ch hµng lµ  nhµ   c«ng   nghiÖp   ch©u   ¢u,   do   Uû   ban   ch©u   ¢u   giíi   thiÖu  hoÆc ký trùc tiÕp víi kh¸ch hµng Céng ®ång ch©u ¢u ( EU).  +   Cã   hîp   ®ång   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sö   dông   v¶i/  nguyªn liÖu s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam.  2­ Quy ®Þnh vÒ giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­ êng Canada, Thæ NhÜ Kú ( C¸c Cat. 6, 35, 41) ­ H¹n ng¹ch ®îc giao c¨n cø tû lÖ phÇn tr¨m sè lîng  thùc hiÖn h¹n ng¹ch cña tõng chñng lo¹i hµng (cat.) trong  n¨m 2003. ­ Thêi gian giao h¹n ng¹ch + §ît 1: vµo kho¶ng th¸ng 11/2003, giao h¹n ng¹ch cho  Th¬ng nh©n trªn c¬ së thµnh tÝch xuÊt khÈu sang Canada vµ  Thæ NhÜ Kú ( Cat. 6, 35 vµ 41) cña 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003. +   §ît   2:   vµo   kho¶ng   cuèi   th¸ng   01/2004,   giao   h¹n  ng¹ch   cßn   l¹i   cho   th¬ng   nh©n   cã   thµnh   tÝch   xuÊt   khÈu  trong 3 th¸ng cuèi n¨m 2003. ­ Thñ tôc ®¨ng ký h¹n ng¹ch Th¬ng nh©n cã nhu cÇu sö dông h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Canada vµ Thæ NhÜ Kú (Cat. 6, 35  vµ 41) n¨m 2004 göi ®¨ng ký (theo mÉu ®Ýnh kÌm) vÒ Bé Th­ ¬ng m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) 21 Ng« QuyÒn, Hµ Néi vµ göi  vÒ Së Th¬ng m¹i thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh,  thµnh phè H¶i Phßng, thµnh phè §µ N½ng (nÕu lµ nh÷ng th­ ¬ng   nh©n   trùc   thuéc   thµnh   phè)   tríc   ngµy   15/11/2003   vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña viÖc kª khai  c¸c tiªu chÝ trong ®¬n ®¨ng ký h¹n  ng¹ch. III. quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn h¹n ng¹ch 1­ HiÖu lùc thùc hiÖn: H¹n   ng¹ch   n¨m   2004   cã   hiÖu   lùc   thùc   hiÖn   tõ  01/01/2004 ®Õn 31/12/2004. 2­ Hoµn tr¶ Th¬ng nh©n kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn h¹n ng¹ch ®îc  giao ph¶i cã v¨n b¶n hoµn tr¶ l¹i Bé Th¬ng m¹i.  ­ H¹n ng¹ch hoµn tr¶ tríc th¸ng 9/2004, sÏ ®îc tÝnh  vµo h¹n ng¹ch tiªu chuÈn n¨m sau. ­ H¹n ng¹ch hoµn tr¶ tõ th¸ng 9/2004 trë ®i sÏ kh«ng  tÝnh vµo h¹n ng¹ch tiªu chuÈn n¨m sau.
  4. 4 H¹n   ng¹ch   ®îc   giao   nhng   kh«ng   thùc   hiÖn   hoÆc   thùc  hiÖn kh«ng hÕt mµ kh«ng hoµn tr¶ sÏ bÞ trõ 3 lÇn sè lîng  h¹n ng¹ch kh«ng sö dông vµo tiªu chuÈn h¹n ng¹ch n¨m sau. 3­ ChuyÓn ®æi h¹n ng¹ch Trong trêng hîp cã nhu cÇu chuyÓn ®æi h¹n ng¹ch gi÷a  c¸c chñng lo¹i hµng (Cat.) th¬ng nh©n cã v¨n b¶n göi Bé  Th¬ng m¹i hoÆc c¸c Së Th¬ng m¹i thµnh phè Hµ Néi, thµnh  phè Hå ChÝ Minh, thµnh phè H¶i Phßng, thµnh phè §µ N½ng  ®Ò nghÞ xem xÐt, gi¶i quyÕt phï hîp víi quy ®Þnh cña HiÖp  ®Þnh. Tû lÖ chuyÓn ®æi gi÷a c¸c Cat. nh  phô lôc sè 01 kÌm  theo Th«ng t nµy. 4­ Uû th¸c vµ nhËn uû th¸c ViÖc uû th¸c vµ nhËn uû th¸c ®îc thùc hiÖn theo NghÞ  ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  44/2001/N§­CP ngµy 02/8/2001 cña ChÝnh phñ. 5­ PhÝ h¹n ng¹ch Møc thu phÝ han ng¹ch tõng chñng lo¹i hµng (cat.) ®îc  thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 1698/TM­XNK ngµy  01/10/2002 cña Bé Th¬ng m¹i, cô thÓ nh phô lôc sè 01 kÌm  theo Th«ng t nµy. Th¬ng   nh©n   nép   phÝ   h¹n   ng¹ch   cho   tõng   l«   hµng   xuÊt  khÈu. Khi lµm thñ tôc cÊp GiÊy phÐp xuÊt khÈu, th¬ng nh©n  xuÊt tr×nh víi Phßng qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc chøng  tõ ®∙ nép phÝ h¹n ng¹ch vµo tµi kho¶n cña Bé Th¬ng m¹i sè  920.90.023 t¹i kho b¹c Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi.  IV. §iÒu kho¶n thi hµnh 1­   Bé   Th¬ng   m¹i,   Bé   C«ng   nghiÖp   híng   dÉn   thùc   hiÖn  c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh ®∙ ký vµ c¸c quy chÕ ®∙ ban  hµnh, phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan trong níc vµ níc  ngoµi gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn. KÕt qu¶ viÖc giao h¹n ng¹ch vµ t×nh h×nh thùc  hiÖn   h¹n   ng¹ch   ®îc   th«ng   b¸o   trªn  c¸c  ph¬ng   tiÖn   th«ng  tin ®¹i chóng vµ trang web: www.mot.gov.vn cña Bé Th¬ng  m¹i. 2­ Th¬ng nh©n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Th«ng  t  Liªn tÞch vµ c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng  dÖt may ký víi EU, Canada, Thæ NhÜ Kú. Trong trêng hîp vi  ph¹m,  tuú  møc  ®é   sÏ   bÞ   xö  lý   tõ   thu   håi   h¹n   ng¹ch  ®Õn  ®×nh chØ ph©n giao h¹n ng¹ch hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. Cô thÓ: 2.1­ Th¬ng nh©n chuyÓn t¶i bÊt hîp ph¸p hµng ho¸, lµm  vµ sö dông  GiÊy phÐp xuÊt  khÈu  (E/L) gi¶,  C/O  gi¶,  gi¶ 
  5. 5 m¹o hå s¬ bÞ thu håi hÕt h¹n ng¹ch, kh«ng ph©n h¹n ng¹ch  n¨m sau vµ chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt xö  lý. 2.2­ Th¬ng nh©n khai kh«ng ®óng néi dung ®¬n xin h¹n  ng¹ch, ®¬n xin GiÊy phÐp xuÊt khÈu, lÈn tr¸nh viÖc kiÓm  so¸t h¹n ng¹ch cña Liªn Bé Th¬ng m¹i, Bé C«ng nghiÖp bÞ  thu håi hÕt h¹n ng¹ch, kh«ng giao h¹n ng¹ch bæ sung. 2.3­ Th¬ng nh©n khai sai n¨ng lùc s¶n xuÊt, sai kim  ng¹ch xuÊt khÈu ®Ó ®îc giao h¹n ng¹ch bæ sung th×   thu  håi phÇn h¹n ng¹ch ®îc cÊp do khai b¸o sai vµ ph¹t 30%  h¹n ng¹ch theo tiªu chuÈn ®îc cÊp. Th«ng t  Liªn tÞch nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 
  6. 6 Phô lôc sè 01 (kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 08/2003/TTLT/BTM/CN  ngµy   28/10/2003) 1. Danh môc c¸c chñng lo¹i (Cat.) hµng dÖt may xuÊt  khÈu sang thÞ trêng EU, Thæ NhÜ Kú cã ¸p dông h¹n ng¹ch STT M« t¶ Cat. §¬n vÞ Quy ®æi  PhÝ  träng lîng  (VN§)/®¬n  (gr) vÞ h¹n  ng¹ch 1 T­shirt, Poloshirt 4 ChiÕc 154 300,0 2 ¸o len, ¸o nØ 5 ChiÕc 221 1.000,0 3 QuÇn 6 ChiÕc 568 1.000,0 4 S¬ mi n÷ 7 ChiÕc 180 500,0 5 S¬ mi nam 8 ChiÕc 217 500,0 6 Kh¨n b«ng 9 TÊn 0 7 G¨ng tay 10 §«i 59 0 8 BÝt tÊt 12 §«i 41 0 9 QuÇn lãt 13 ChiÕc 59 0 10 ¸o kho¸c nam 14 ChiÕc 1.389 0 11 ¸o kho¸c n÷ 15 ChiÕc 1.190 2.000,0 12 Bé   Pyjama,   quÇn   ¸o  18 TÊn 0 ngñ 13 Ga tr¶i giêng 20 TÊn 0 14 ¸o Jacket 21 ChiÕc 435 0 15 V¸y dµi n÷ 26 ChiÕc 323 0 16 QuÇn len 28 ChiÕc 620 0 17 Bé quÇn ¸o n÷ 29 Bé 730 1.000,0 18 ¸o lãt nhá 31 ChiÕc 55 1.000,0 19 V¶i tæng  hîp 35 TÊn 0 20 Kh¨n tr¶i bµn 39 TÊn 0 21 Sîi tæng hîp 41 TÊn 0 22 QuÇn ¸o trΠem 68 TÊn 0 23 Bé quÇn ¸o thÓ thao 73 Bé 600 0 24 QuÇn ¸o b¶o hé lao  76 TÊn 0
  7. 7 ®éng 25 QuÇn   ¸o   dÖt   thoi  78 TÊn 1.500.000,0 kh¸c 26 QuÇn   ¸o   dÖt   kim  83 TÊn 0 kh¸c 27 Líi sîi 97 TÊn 0 28 Kh¨n   tr¶i   bµn   b»ng  118 TÊn 0 lanh, gai 29 QuÇn   ¸o   b»ng   v¶i  161 TÊn 0 th«   Hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Thæ NhÜ Kú kh«ng  thu phÝ. 2. Danh môc c¸c chñng lo¹i (Cat.) hµng dÖt may xuÊt  khÈu sang thÞ trêng Canada cã ¸p dông h¹n ng¹ch STT M« t¶ Cat. §¬n vÞ Quy ®æi  PhÝ  gi÷a c¸c  (VN§)/®¬n  Cat. vÞ h¹n  ng¹ch 1 ¸o Jacket 1/3a ChiÕc/b 2.000,0 é 2 QuÇn ¸o mïa ®«ng 2a ChiÕc/b 2.000,0 é 3 Bé quÇn ¸o nam 3c Bé 500,0 4 ¸o vest n÷ 4a ChiÕc 500,0 5 V¸y n÷ 4c ChiÕc 500,0 6 QuÇn 5a ChiÕc 500,0 7 QuÇn soãc 5b ChiÕc 500,0 8 T­shirt 8c ChiÕc 500,0 9 Bé ThÓ thao 8d Bé 500,0 10 QuÇn ¸o lãt 9a ChiÕc/b 500,0 é 11 QuÇn   ¸o   ngñ,  10a ChiÕc/b 500,0 choµng t¾m é 12 QuÇn ¸o 13 ChiÕc/b 500,0 é 13 ¸o len 11a ChiÕc 500,0 14 QuÇn ¸o trΠem ItemB ChiÕc/b 500,0 é    
  8. 8 M É u   ® ¨ n g   k ý   h ¹ n   n g ¹ c h   x u Ê t   k h È u   h µ n g   d Ö t   m a y   v µ o  thÞ trêng Canada vµ Thæ NhÜ Kú (Cat. 6,35,41)  (kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 08/2003/TTLT/BTM/CN  ngµy   28/10/2003) 1. Tªn Th¬ng nh©n: 2. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 3. M∙ sè XNK (M∙ sè H¶i quan): 4. §iÖn tho¹i:   Fax:  Email: 5. §Þa chØ giao dÞch: 6. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 7. Tæng sè thiÕt bÞ hiÖn cã: 8. Tæng sè lao ®éng: Sè C«ng v¨n Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc                                ......,   ngµy... th¸ng... n¨m 200...                                 KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i V/v §¨ng ký h¹n ng¹chxuÊt khÈu  hµng dÖt may vµo thÞ tr­ êng Canada hoÆc Thæ NhÜ Kú  n¨m 2004  ­   C¨n   cø   Th«ng   t  Liªn   tÞch   sè   08/2003/TTLT/BTM/BCN  ngµy 28/10/2003 cña Liªn Bé Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp híng  dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt  may vµo thÞ trêng EU, Canada, Thæ NhÜ Kú n¨m 2004, (Tªn  th¬ng nh©n...) ®Ò nghÞ Liªn Bé ph©n giao h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Canada hoÆc Thæ NhÜ Kú  n¨m 2004 c¨n cø trªn thµnh tÝch xuÊt khÈu cña th¬ng nh©n  n¨m 2003 nh sau: STT Tªn  Cat §/v H¹n ng¹ch ®­ §∙ XK tÝnh  H¹n  Ghi chó hµng . Þ îc ph©n giao  tõ 01/01  ng¹ch  n¨m 2003 ®Õn  ®¨ng ký  30/9/2003 n¨m 2004 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
  9. 9 C«ng ty hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc  cña c¸c sè liÖu kª khai trªn. Ngêi ®øng ®Çu th¬ng nh©n (ký tªn vµ ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản