intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P T N T   é  T µ i  h Ý n h   ­ B c S è  109/2000/TTLT/B N N­B T C  n g µ y  20 th¸ng 10 n¨ m  2000  H í ng d É n   ù c hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h  s è  187/1999/Q§­T T G   th Q n g µ y 16  th¸ng 9 n¨ m  1999 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   Ò   T t p v ® æ i  m íi t æ   h øc   µ  c ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý l © m   ê n g  q u è c d o a n h c v tr Thñ   íng  Ýnh  ñ  ∙  t Ch ph ® ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 187/1999/Q§­ TTg   ngµy  16/9/1999  Ò   æi  íi tæ  v® m   chøc  µ  ¬  Õ   v c ch qu¶n  ý l©m   êng  èc  l  tr qu doanh. Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n, Bé   µi chÝnh  íng  Én     T  h d thùc hiÖn  ét  è  éidung  ñ  Õu      m sn  ch y nh sau: I­ è i tî ng ¸p d ô n g  Q u y Õ t ® Þ n h  1 8 7/Q§­T T g  § §èit ng ¸p dông   î     Quy Õt  nh  ®Þ 187/1999/Q§­TTg  å m: g 1­ C¸c  ©m  êng  èc    l tr qu doanh; 2­ C¸c doanh nghiÖp  µ  íc (C«ng    Ý  nh n   ty,x nghiÖp  . ® îc c¬  ..     quan  µ  ) nh níc cã  Èm   Òn    th quy giao  õng  µ  t  ©m  r v ®Ê l nghiÖp    ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  xu     l©m  nghiÖp;c«ng    ã  n  Þ  µnh    µl©m  êng  èc    tyc ®¬ v th viªnl   tr qu doanh  ¹ch to¸n h   phô  éc. thu II­ æ  c h ø c s ¾ p  x Õ p  l¹i © m  tr n g  q u è c d o a n h    T  l ê C¨n  vµo  ùc tr¹ngcña    ©m  êng  Ön  ã, tæ  cø  th     c¸c l tr hi c   chøc  ¾p  Õp  ¹ s x l  i thµnh  lo¹  3  i theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 3, Quy Õt  nh  ®Þ 187/Q§­TTg,  ô  Ó    c th nh sau: 1­ Duy  ×,cñng  è    ©m  êng  èc  tr   c c¸c l tr qu doanh sau  y     ¹t®éng  ®© ®Ó ho   theo c¬  Õ     ch doanh  nghiÖp  kinh doanh:   a­  C¸c  ©m  êng  èc  l tr qu doanh  ang  ® qu¶n  ýrõng  ù nhiªnvµ  õng  ång l  t   r tr   thuéc quy  ¹ch rõng    ho   s¶n  Êt,rõng  xu   phßng  é  t  h Ý xung  Õu. y b­ C¸c l©m  tr ng quèc doanh trång rõng nguyªn liÖu c«ng nghiÖp  ê (nguyªnliÖu giÊy,v¸n nh©n  ¹o, ç  ôm á,  Æc         t   tr   g ® s¶n,treluång.. )    .. L© m   êng  èc  tr qu doanh  ã  Öm   ô  Ýnh  µ:qu¶n  ý,b¶o  Ö,  ©y  c nhi v ch l  l  vg trång vµ    nu«i dìng  õng,khaith¸c,chÕ   Õn  ç  µ  ©m    r       bi g v l s¶n kh¸c,cung    øng  nguyªn  Öu cho    ¬  ë  Õ   Õn  li   c¸c c s ch bi c«ng  nghiÖp  µ  v nhu  Çu    ïng  c tiªud kh¸c  cña  Òn  n kinh tÕ  èc  ©n.    qu d Ngoµi nhiÖm   ô  Ýnh    y,  ©m  êng  îc   v ch trªn®© l tr ®  quyÒn  kinh  doanh  tæng  îp  h c¸c  µnh  ng nghÒ  kh¸c  : n«ng  nh   nghiÖp, c«ng    nghiÖp, ng    nghiÖp, dÞch  ô  .   v .. nh»m   ö  ông  µ    sd v ph¸thuy  ã  Öu  c hi qu¶  äi m tiÒn n¨ng  Ò     ng, kü  Ët, t  ai vµ  èn  õng  îcgiao.   v lao®é   thu   ®Ê ®   v r ®  C¸c  ©m  êng    y,  Õu  ang  îcgiao qu¶n  ýc¸ckhu  õng  l tr trªn®© n ® ®    l    r phßng  hä  Êtxung  Õu  µ  r  y v xung  Õu  y n»m   xen  Ïvíi õng  k    r s¶n  Êt,rõng  xu   phßng  é  t  hÝ xung  Õu  ña  ©m   êng, nhng  ã  Ön  Ých  a  n   y cl tr   c di t ch ®Õ 5000  ®Ó       ha  t¸ch ra
  2. 2 thµnh khu  õng  r phßng  é  ã  h c Ban  qu¶n  ýriªng,th×  Õp  ôc giao  Ön  Ých  l    ti t   di t rõng phßng  é    h ®ã cho  ©m  êng  l tr qu¶n  ýtheo  l  quy  Õ   õng  ch r phßng  é. ViÖc  h  b¶o  Ö,  ©y  ång rõng  v g tr   phßng  é    ïng rÊtxung  Õu  µ  h ëv     y v xung  Õu  îccoilµ y ®      nhiÖ m   ô  v c«ng  ch  ña  ©m  êng, ® îc ng©n  Ýcl tr    s¸ch  µ   íc ®Ç u    Nh n   t kinh phÝ    ®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao. th   nhi v®  2­ Chuy Ón  æi    ©m  êng  èc  ® c¸c l tr qu doanh sau  y   µnh  ®© th Ban qu¶n  ý l  khu  õng  r phßng  é: h a­ C¸c  ©m  êng  ã  Ön  Ých  t  ©m    l tr c di t ®Ê l nghiÖp  õ 5000  trëlªnthuéc  t  ha      quy  ¹ch  ïng phßng  é  Êtxung  Õu  µ  ho v  hr  y v xung  Õu  ®îcx¸c lËp  y (     theo  Õt  quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph hoÆc   ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)  vµ  Õm  õ70%   ëlªndiÖn  Ých  t  ©m  chi t  tr     t ®Ê l nghiÖp  ña  ©m  êng  îcgiao. c l tr ®  b­ §èivíi   ©m  êng  ã  Ön  Ých  t  ©m        l tr c¸c c di t ®Ê l nghiÖp  õ 5.000  trëlªn t  ha      thuéc quy  ¹ch  õng  ho r phßng  é  Êtxung  Õu  µ  hr  y v xung  Õu,  ng  Õm   íi y nh chi d  70%  tæng  Ön  Ých  t  ©m   di t ®Ê l nghiÖp  ña  ©m   êng  ×: T¸ch  Çn  Ön  cl tr th   ph di tÝch quy  ¹ch cho  õng  ho   r phßng  é    µnh  Ëp  h ®Ó th l khu  õng  r phßng  é  ã  h c Ban  qu¶n  ýriªng,hoÆc   l    chuyÓn  giao diÖn  Ých  õng    t r phßng  é    h ®ã cho  Ban qu¶n  lý khu  õng    r phßng  é  Òn  Ò   Õu  ã),l©m   êng  h li k (n c  tr chØ  qu¶n  ý phÇn  Ön  l  di tÝch quy  ¹ch rõng  ho   s¶n  Êt vµ  xu   phßng  é  t  h Ý xung  Õu  y cßn  ¹  êng  îp ch­ l iTr . h  a  ã  iÒu  Ön  µnh  Ëp  c® ki th l Ban  qu¶n  ýkhu  õng  l  r phßng  é  h riªng,th×  Õp tôc   ti     giao  Ön  Ých  di t khu  õng  r phßng  é    h trªncho  ©m  êng  l tr qu¶n  ýtheo  l  quy  Õ   ch rõng phßng  é  µ  îccoilµnhiÖ m  ô  h v ®      v c«ng  ch  ña  ©m  êng. Ý c l tr Khi chuyÓn  æi  ©m  êng  µnh    ® l tr th Ban qu¶n  ýkhu  õng  l  r phßng  é, th× h    phÇn  Ön  Ých  di t quy  ¹ch rõng  ho   s¶n  Êt vµ  xu   phßng  é  t  h Ý xung  Õu  y n»m     xen kÏ trong khu  õng      r phßng  é  òng  hc giao ban qu¶n  ýkhu  õng  l  r phßng  é  h qu¶n  lý,  b¶o  Ö,  ©y  ång,khaith¸c, ö  ông  v g tr      d s theo quy  Õ   õng    ch r s¶n  Êt. xu 3­ ChuyÓn  æi    ©m  êng  ® c¸c l tr sau  y   ®© sang    ¹  ×nh  c¸c lo ih kinh doanh    kh¸c: C¸c  ©m  êng  ang  îc giao  l tr ® ®  qu¶n  ý®Êt  ©m  l  l nghiÖp  ã  c quy    Ön  m« di tÝch  íi d  1000    ©n  è  ha,ph b xen  Ïvíi t  k    ®Ê n«ng  nghiÖp,n»m   Çn      g c¸ckhu  ©n   d c  µ  ©m  êng  ang  vl tr ® gÆp   ã  kh kh¨n  trong s¶n  Êt,kinh doanh  ×    xu     th chuyÓn  ® æi sang    ¹  ×nh  c¸c lo ih kinh doanh    kh¸c nh:XÝ       nghiÖp  Þch  ô  n«ng    ©m   d v  ­l nghiÖp,tr¹m thu mua       n«ng   ©m  ­ l s¶n,tr¹m ¬ m   ©y  èng.. .®Ó   µm  Þch  ô      c gi .  l d , v cho s¶n  Êtn«ng,l©m  xu     nghiÖp    a  µn. trªn®Þ b KhichuyÓn  æi,l©m  êng    ®   tr ph¶ix©y  ùng  ¬ng    ×nh Uû     d ph ¸n tr   ban  ©n nh d©n  Êp  c tØnh  ®èi víil©m  êng  ùc thuéc  (    tr tr   tØnh),hoÆc   é     B qu¶n  ýngµnh  l  (®èivíil©m  êng  ùcthuéc     tr tr   Trung  ng) phª  Öt.Ph¬ng    ¬  duy   ¸n ph¶ix¸c ®Þnh      râ nhu  Çu  t  ai cÇn  ö  ông    c ®Ê ®   sd cho    ¹t®éng  c¸c ho   kinh doanh,dÞch  ô  ña      vc tæ  chøc  íi,®ång  êi  ©y  ùng  Ön  m  th ,x d bi ph¸p    Õt  Õ     Ýnh  gi¶iquy ch ®é ch s¸ch  cho  c¸n  é, c«ng  ©n      khi s ¾p   Õp  ¹ l©m   êng. Chuy Ón  b  nh viªn d«i ra    x li   tr   giao  phÇn  Ön  Ých  õng  µ  t  ©m  di t r v ®Ê l nghiÖp  cho  Ýnh  Òn  a   ¬ng    ch quy ®Þ ph ®Ó giao hoÆc   cho    chøc, hé    nh, c¸ nh©n  c¸c tæ    gia ®×    thuªtheo    ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh. III­R µ  s o¸t ¹i Ö n  t Ý ch r õ ng v µ  ® Ê t l © m  n g hi Ö p; giao ® Ê t,    l  di   giao r õ ng c h o  c¸c l © m  tr n g  q u è c d o a n h ê
  3. 3 Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ  o    µnh  µ  a  ¬ng  ªnquan  ®¹ c¸cng v ®Þ ph li   cña tØnh  Õn hµnh  µ so¸tl¹ diÖn  Ých  õng  µ  t  ©m  ti   r      i t r v ®Ê l nghiÖp  ña    ©m   c c¸cl tr ng    ¾p  Õp  ¹ l©m  êng  µ  µm  ñ tôc cÊp  Êy  ê ®Ó s x l  i tr v l th     gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  µ  d ®Ê v giao rõng    cho    ©m  êng. c¸cl tr 1­ Néi dung  µ so¸t:    r  a­  Ò   t: X¸c  nh  â  Ön  Ých, ranh  í    V ®Ê   ®Þ r di t   gi itrªnb¶n    µ    ùc ®å v trªnth   ®Þa    ¹ ®Êt  ña  ©m  êng  ang  c¸clo i  c l tr ® qu¶n  ý: l  ­  Ön  Ých  t  Di t ®Ê quy  ¹ch  õng  ho r s¶n  Êt  µ  õng  xu v r phßng  é  t  h Ý xung  yÕu  bao  å m:  õng  ùnhiªn, õng  ång vµ  t  a  ã  õng. g r t   r tr   ®Ê ch c r ­ DiÖn  Ých  t    t ®Ê quy  ¹ch  õng  ho r phßng  é  Êt xung  Õu  µ  hr  y v xung  Õu   y bao  å m:  õng  ùnhiªn, õng  ång vµ  t  a  ã  õng. g R t   r tr   ®Ê ch c r ­ DiÖn  Ých  t    t ®Ê n«ng  nghiÖp  µ  t  v ®Ê kh¸c nh:®Êt     thæ  ,ruéng,rÉy  è  c    c ®Þnh, ao  å,vên  õng.. cña    é  ©n.   h  r   . c¸ch d ­DiÖn  Ých  t  ©m    t ®Ê l nghiÖp  ©m  êng  l tr kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ö  ông. sd b­  Ò   õng:x¸c ®Þnh  â  µng  ¹ng th¸i diÖn  Ých,chÊt l ng  õng  ña  Vr    rr tr     , t    î r c l©m  êng  ang  tr ® qu¶n  ý. èivíi õng  l      § r s¶n  Êt vµ  õng  xu   r phßng  é  t  h Ý xung  Õu  y lµ rõng  ù nhiªn:l©m  êng    t    tr ph¶ixem   Ðt ®iÒu    x  chØnh  ¹ ph¬ng    iÒu  Õ   l  i ¸n ® ch rõng  µ  Ëp ph¬ng    vl  ¸n s¶n  Êtkinh doanh  xu     cho  õng    o¹n  n¨m, tr×nh Uû   t giai® 5      ban  ©n  ©n  nh d tØnh phª  Öt    ùc hiÖn. §Þnh  ú  n¨m  óc    ¹ vµ  duy ®Ó th     k 5  ph tral  i lËp  ¬ng    ph ¸n cho    o¹n  Õ   Õp.Néi dung  µ  ¬ng  giai® k ti     v ph ph¸p  Õn hµnh  ti   theo   quy  nh  ¹  ®Þ ti ChØ   Þ  è  th s 15LS/CNR   µy  ng 19/07/89 cña  é   © m     BL nghiÖp    nay lµ Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Ò   v c«ng    ©y  ùng  ¬ng    t¸cx d ph ¸n ®iÒu  Õ   õng  n  ch r ®¬ gi¶n cho    ©m  êng.   c¸cl tr 2­ Ph¬ng    ph¸p rµ so¸t:    Dùa  µo  Õt  v k qu¶  Óm   rõng  ki kª  theo ChØ   Þ  th 286/TTg  µy  ng 2/5/1997  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  Th t Ch ph v ChØ   Þ  th 24/CT­ TTg  µy  ng 18/8/1999  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò     ph v tæng  Óm    t  ai vµo  ki kª ®Ê ®   n¨m 2000,Së    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n, Së   Þa  Ýnh   § ch tham  u  m cho  û   U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh,cïng víi û         ban  ©n  ©n  Ön  µ  ¬  U nh d huy v c quan  ñ  ch quan  ©m  êng  Õu  l tr (n cã) chØ  o  û     ®¹ U ban  ©n  ©n    ë  ¹  ïng  íiGi¸m  c  ©m  êng  µ  nh d x∙ s t i c v  ®è l tr r so¸t,  lµm  â c¸cnéidung  r      trªn. 3­ Giao  t  µ  Êp  Êy  ®Ê v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¾n   íigiao  nh quy sd ®Ê g v  rõng  cho    ©m  êng  èc  c¸cl tr qu doanh. C¨n  kÕt  cø  qu¶  µ so¸t,   Ön  Ých  t  r   t¸chdi t ®Ê thæ  ,®Êt  c  n«ng  nghiÖp,vên    rõng  ña    é    nh, diÖn  Ých  õng  µ  t  ©m  c c¸c h gia ®×   t r v ®Ê l nghiÖp  µ   ©m  êng  ml tr kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ö  ông    áidiÖn  Ých  ña  ©m  êng; chuyÓn  sd ra kh   t cl tr   giao l¹    i cho  Ýnh  Òn  a   ¬ng    ch quy ®Þ ph ®Ó giao  hoÆc  cho    chøc,hé    nh  c¸c tæ    gia ®× vµ    ©n    c¸ nh thuªtheo NghÞ   nh  ®Þ 64/CP  µy  ng 27/9/1993 cña  Ýnh  ñ      Ch ph ban hµnh  b¶n Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi giao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  cho  é  h gia  nh,    ®× c¸ nh©n  ö  ông    nh  ©u  µivµo  ôc  ch  sd æn ®Þ l d  m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp;NghÞ     ®Þnh  85/1999/N§­   µy  CP ng 28/8/1999 cña  Ýnh  ñ  öa  æi,bæ     Ch ph s ®   sung  ét m sè  iÒu  ña  ® c b¶n  Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi giao ®Êt    n«ng  nghiÖp cho  é    nh, h gia ®×   c¸ nh©n  ö  ông    nh  ©u  µivµo  ôc  ch    sd æn ®Þ l d  m ®Ý n«ng  nghiÖp  µ    v bæ sung  viÖc  giao  t  µm  èi  ®Ê l mu cho  é    nh  µ    ©n  ö  ông    nh  ©u  h gia ®× v c¸ nh sd æn ®Þ l dµi;NghÞ   nh    ®Þ 163/1999/N§­   µy  CP ng 16/11/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao 
  4. 4 ® Êt,cho    t  ©m    thuª®Ê l nghiÖp  cho  chøc,hé    nh  µ    ©n  ö  ông  tæ    gia ®× v c¸nh sd æn   nh  ©u  µivµo  ôc  ch  ©m  ®Þ l d  m ®Ý l nghiÖp. DiÖn  Ých  õng  µ  t  t r v ®Ê cßn  ¹   û   l iU ban  ©n  ©n  Êp  , nh d c tØnh  µm  ñ tôc l th     giao ®Êt  µ  Êp  Êy    v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¾n   íi nh quy sd ®Ê g v  giao rõng      cho c¸c  ©m   êng  ö  ông   ®Þnh  l©u dµi vµo  ôc   ch   ©m,  l tr sd æn   m ®Ý l n«ng, ng nghiÖp. Tr×nh  ù,thñ tôcgiao ®Êt,giao rõng  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  t            v c gi   nh quy s dông  t  ®Ê theo  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   li   Þch  è  t ªnt s 62/2000/TTLT/BNN­TC§C   ngµy 06/6/2000  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNT   µ  v Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Ò   c§ ch v viÖc  íng  Én  h d giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  µ  Êp  Êy    vc gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  ©m  ®Ê l nghiÖp. 4­ Kinh  Ý  ùc hiÖn.   ph th     Nguån kinh  Ý     µ    µ  Êp  Êy  ph ®Ó r so¸tv c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho    ©m  êng  ng©n  c¸cl tr do  s¸ch ®Þa  ¬ng  Êp    ph c theo  ù    îccÊp  ã  d to¸n®   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy IV­ Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a l © m  tr n g   ê q u è c d o a n h  trong vi Ö c q u ¶ n  l ý,   s ö  d ô n g  r õ n g ® î c giao 1­  © m   êng  èc  L tr qu doanh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vÒ   Öc      tr   n   vi b¶o toµn  µ  v ph¸ttr Ón vèn  õng  îc giao  © m   êng  îc khaith¸c,sö  ông  õng   i   r ®  L tr ®     d r theo quy  nh  ¹ kho¶n          Òu  Quy Õt  nh    ®Þ t i 3,4,5,6,§i 4  ®Þ 187/1999/Q§­ TTg. 2. Gi¸m  c  ©m  êng  ã    ®è l tr c tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch trong viÖc  chøc    tæ  qu¶n  lý,b¶o  Ö   õng  µ  t  ©m     vr v ®Ê l nghiÖp  îc Nhµ   íc giao;phèi hîp  íic¬  ®  n      v   quan  kiÓm   ©m    è  Ý c¸n bé  Óm   ©m  l ®Ó b tr     ki l chuyªn theo  âil©m  êng, gióp    d  tr   Gi¸m  ®èc  ©m  êng  l tr chØ  o  ùcl ng b¶o  Ö   õng  ®¹ l  î   vr chuyªn tr¸chcña  ©m  êng  Çn      l tr tu trab¶o  Ö   õng,xö  ýc¸ctr ng  îp x© m   ¹m  n   µinguyªn rõng,trong ®ã     vr   l    ê h   ph ®Õ t         cã  Öc  éc  ¬ng  ù  vi bu ® s ph¶ibåith ng  Öth¹ivµ    åitµis¶n      ê thi     thu h     cho  ñ  õng  ch r theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Trªn c¬  ë  èn  õng  µ  t  ©m      sv r v ®Ê l nghiÖp  îcgiao,ph¬ng    iÒu  Õ   ®    ¸n ® ch rõng  îcduyÖt,c¸cnguån  ùckh¸cvµ  ×nh  ×nh  ®     l   t h kinh tÕ      éicña  a  ­   ­ x∙h   ®Þ ph ¬ng, Gi¸m  c  ©m   êng  Õn  µnh  ©y  ùng  ¬ng  tæ    ®è l tr ti h x d ph ¸n  chøc  s¶n  Êt, xu   kinh doanh  ×nh Uû     tr   ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ®èivíi  ©m  êng  ùcthuéc (    l tr tr     ®Þa   ¬ng);Bé,  µnh  ®èivíil©m  êng  ùc thuéc    é,  µnh);Tæng   ph   ng (    tr tr   c¸c B ng   c«ng    ®èivíi ©m  êng  ùcthuéc Tæng  ty(     l tr tr     c«ng      Öt vµ  ùc hiÖn. ty)phª duy   th     V. C h Ý n h  s¸ch ® è i v íi g ê i lao ® é n g    n 1­ Gi¶iquyÕt  t       ®Ê ë cho    é    nh    é,c«ng  ©n    ©m  ­ c¸c h gia ®× c¸n b   nh viªnl tr êng. Gi¸m  c  ©m  êng  ã  ®è l tr c tr¸chnhiÖm   µ so¸tl¹®Êt    ña    é    nh     r      i ë c c¸ch gia®× c¸n bé, c«ng  ©n    ña  ©m  êng  Ó  sè  ∙     nh viªnc l tr (k c¶  ® nghØ  u, nghØ   Êt    h  m søc lao®éng) ®ang    ótrªn®Þa  µn  ©m  êng      c tr     b l tr qu¶n  ý,   Þ  Ýnh  Òn  l   ngh ch ®Ò quy ®Þa  ¬ng  ph giao ®Êt  µ  Êp  Êy    v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê ë cho    c¸c
  5. 5 hé  a  ã  t    ch c ®Ê ë hoÆc   ang  ö  ông  t  ña  ©m  êng    µm  µ    ® sd ®Ê c l tr ®Ó l nh ë theo  ph¸p luËthiÖn  µnh:    h a­  èivíic¸c hé  a  ã  t  , Gi¸m  c  ©m  êng  èihîp víiUû     §       ch c ®Ê ë   ®è l tr ph       ban nh©n  ©n    ë  ¹  d x∙ s t i xem   Ðt,lµm  ñ tôc ®Ò   Þ  û   x  th     ngh U ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy giao vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    c gi   nh quy sd ®Ê cho  ä    i víi êid©n  h nh ®è    ng   ®Þa  ¬ng. ph b­ §èivíi   é  ang  ö  ông  t  ña  ©m  êng    µm  µ  , c¨n cø       h®c¸c sd ®Ê c l tr ®Ó l nh ë     vµo quy  ¹ch  îcc¬  ho ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt,l©m  êng  ïng víiUû   duy   tr c    ban  ©n  ©n     ë  ¹    nh d x∙ s t i®Ó nghÞ   û   U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn  xem   Ðt, gi¶i x   quyÕt hîp thøc ho¸ ®Ó   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t         c gi   nh quy s d ®Ê cho    é. c¸ch 2­ Gi¶iquyÕt  Öc    vi giao  t  ©m  ®Ê l nghiÖp, ®Êt    n«ng nghiÖp cho    é  c¸c h c«ng  ©n    ©m  êng: nh viªnl tr C¨n  quy  ¹ch  îc cÊp  ã  Èm  Òn  cø  ho ®  c th quy phª  Öt,gi¸m  c  ©m  ­ duy   ®è l tr êng  ã  c tr¸chnhiÖm   èihîp víi û     ph       ban  ©n  ©n    ë  ¹ xem   Ðt,®Ò   Þ  U nh d x∙s t i  x  ngh Uû  ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy giao  t  µ  Êp  Êy  ®Ê v c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp cho    é, c«ng  ©n    ©m  ­ c¸n b   nh viªnl tr êng  ph¶inghØ   Öc  s ¾p  Õp  ¹ s¶n  Êt,tinhgi¶m    Õ     vi do  x l i xu     biªnch chØ  îc h­ ®  ëng  î Êp  ét  Çn  tr c m l hoÆc   chØ  îc hëng  î Êp  ét  è  ®  tr c m s n¨m  µ  v con  ña    c c¸n bé, c«ng  ©n    ©m  êng  n     nh viªnl tr ®Õ tuæi lao ®éng  ng  a  ã  Öc  µm  ­    nh ch c vi l th êng  ótrªn®Þa   µn  ©m  êng  tr     bl tr qu¶n  ýtheo  l  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3, kho¶n    4 §iÒu  NghÞ   nh  è  7  ®Þ s 64/CP  µy  ng 27/9/1993;NghÞ   nh  è    ®Þ s 85/1998/N§­  CP ngµy 28/8/1998;  NghÞ  ®Þnh  sè  163/1999/N§­  ngµy 16/11/1999 cña  CP ChÝnh  ñ,møc  ph   giao b»ng    møc  Ön  Ých  ×nh  ©n  di t b qu giao cho  é    h n«ng  ©n   d t¹ ®Þa  ¬ng.   i ph 3­    Õt  Õ     Gi¶iquy ch ®é b¶o  Ó m     éivµ  ¨ng  ý  é  Èu  hi x∙h   ® k h kh cho    é, c¸n b   c«ng  ©n    ©m  êng  nh viªnl tr nghØ  Öc: vi a­ Trong    ×nh s ¾p  Õp, tæ    qu¸ tr   x   chøc  ¹ s¶n  Êt,®èi víi ÷ng    é, l i xu       nh c¸n b   c«ng  ©n        ©m  êng  nh viªnd«ira,l tr kh«ng  è  Ý® îcviÖc  µm  µ  ïng kh«ng  ã  b tr     l vc   c ®iÒu  Ön  o  ¹o l¹ ®Ó   ki ®µ t   i   chuyÓn  æi  µnh  ® ng nghÒ   ×    Õt  th gi¶iquy cho   th«i viÖc theo  Õ     Ön  µnh. Nh÷ng  ©m  êng  ch ®é hi h   l tr gÆp   ã  kh kh¨n,thiÕu  ån    ngu kinh phÝ       Õt  Õ     µ  Õu  êi th«iviÖc  Êp  Ën, cã  Ó    ®Ó gi¶iquy ch ®é v n ng     ch thu   th thanh    î Êp    Öc  to¸ntr c th«ivi b»ng    Þ rõng  gi¸tr   s¶n  Êt lµ rõng  ång cña  ©m   xu     tr   l tr ng. ê Khi thanh    Òn trî Êp    to¸nti     c b»ng    Þ rõng  ång,l©m  êng  gi¸tr   tr   tr ph¶ithµnh    lËp  éi ®ång  nh    õng  ång t¹ thêi®iÓ m   H  ®Þ gi¸r tr   i    thanh to¸n,h¹ch      to¸ngi¶m    gi¸ trÞtµis¶n  l©m  êng     do  tr qu¶n  ývµ  µm    ñ tôcbµn  l   l c¸cth     giao rõng    cho  êixin ng     th«iviÖc.Sau        khikhaith¸crõng,ngêi ® îcthanh    Õ       Öc          to¸nch ®é th«ivi b»ng  gi¸trÞ rõng  ång ph¶i giao    ¹ ®Êt     tr     tr¶l i  cho  ©m  êng  µ  îc l©m  êng  l tr v®  tr giao  kho¸n tiÕp (nÕu  ã      c nhu  Çu). c b­ N Õ u   êith«iviÖc      ót¹ ®Þa  µn  ©m  êng,th× chÝnh  Òn    ng     xinc tr   i   bl tr    quy ®Þa   ¬ng  ã  ph c tr¸ch nhiÖm   ¨ng  ý  é   Èu  êng  ó vµ    ® k h kh th tr   giao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp    Õt2  ôc  trªn®©y. nh ti   m V    4­  ü   t      Õt  t  ; ®Êt  Qu ®Ê ®Ó gi¶iquy ®Ê ë   s¶n  Êt n«ng, l©m  xu     nghiÖp    cho c¸ché    é,c«ng  ©n    ©m  êng.   c¸n b   nh viªnl tr Quü   t    Êp  t  ; ®Êt  ®Ê ®Ó c ®Ê ë   s¶n  Êt n«ng,l©m  xu     nghiÖp cho    é    c¸c h gia ®×nh c¸n  é, c«ng  ©n    ©m  êng  ¹  Õt1, tiÕt2    y,  Êy trong b  nh viªnl tr t i       trªn®© l   ti   quü  t  Ön  ã  ña  a   ¬ng. Trêng  îp ®Þa   ¬ng  ®Ê hi c c ®Þ ph   h  ph kh«ng cßn  ü  t, qu ®Ê  
  6. 6 th× l©m  êng    Þ  Ýnh  Òn  a  ¬ng  Êy ®Êt  ña  ©m  êng      tr ®Ó ngh ch quy ®Þ ph l  cl tr ®Ó giao,nhng    ph¶i theo    quy  ¹ch,kh«ng  îc lµm  t  ña  ©m   êng  Þ   ¾t  ho   ®  ®Ê c l tr bc manh  ón   µ    Þ   û   m v ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Ön  Ých  t  µy    t¸ch di t ®Ê n ra kháidiÖn  Ých  õng  µ  t  ©m    t r v ®Ê l nghiÖp  giao cho  ©m  êng.   l tr VI­ h Ý n h  s¸ch t µi h Ý n h  C  c 1­  èi víil©m   êng  èc  §   tr qu doanh  ¹ch  h to¸n kinh    doanh  µ  v c¸c doanh  nghiÖp  µ   íckh¸ccã  ö  ông  t  ©m  Nh n     sd ®Ê l nghiÖp  µ  v kinh doanh  õng.   r L© m   êng  èc  tr qu doanh  µ doanh  l  nghiÖp  µ   íc,thùc hiÖn  Nh n     qu¶n  ýtµi l    chÝnh  theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  th¸ng 10  ng 3    n¨m  1996,NghÞ   nh  è    ®Þ s 27/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 20    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung    Õ   Qui ch qu¶n  ýtµi Ýnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi l   ch vh       ®è     doanh nghiÖp  Nhµ   íc  n ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è   ®Þ s 59/CP  µy 3/10/1996  ña  ng c ChÝnh  ñ  ph NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  µ    Ý v c¸c Th«ng   ña  é   µi chÝnh  íng  Én    tc B T   h d c¸c NghÞ   nh  µy,vµ    ®Þ n   c¸cquy  nh  ®Þ sau  y: ®© a­ Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ©m  êng  èc    l  v t  l tr qu doanh: ­ Tµi s¶n  ña  ©m  êng  èc     cl tr qu doanh  å m:  µi s¶n  è  nh,  µis¶n u  g T  c ®Þ t  l ®éng  îch×nh  µnh  ®  th b»ng  ån  èn  u    µih¹n,nguån  èn  u    ¾n   ngu v ®Ç td     v ®Ç tng h¹n,kÓ   rõng  ångtõnguån  èn  µ   ícvµ    ån  èn    c¶  tr     v Nh n   c¸cngu v kh¸c. Rõng  ù nhiªnNhµ   ícgiao cho  ©m  êng  èc  t    n    l tr qu doanh  qu¶n  ýlµtµicña  l      quèc    ©m  êng  èc  gia,l tr qu doanh  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýtheo  Ët B¶o  Ö   µ  l  Lu   vv ph¸ttr Ónrõng  µ   i   v quy  Õ   ch qu¶n  ýc¸clo¹ rõng  Ön  µnh. l    i   hi h M äi  µis¶n  l©m  êng  èc  t  do  tr qu doanh  i  ® thuª ho¹t®éng,  i  în,nhËn      ®m   gi÷ hé, nhËn       gia c«ng,nhËn    b¸n  ilý,ký  öikh«ng  ®¹     g   ph¶ilµ tµis¶n  ña  ©m        cl tr ng  èc  ê qu doanh. ­ Vèn    ph¸p  nh  ña  ©m  êng  èc  ®Þ cl tr qu doanh  µ sè  èn  èithiÓu  l  v t   ph¶icã    ®Ó   µnh  Ëp theo quy  nh  ña  th l    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Vèn    ph¸p  nh  ña  ©m  êng  èc  ®Þ cl tr qu doanh  µ sè  èn  èithiÓu  l  v t   ph¶icã    ®Ó   µnh  Ëp theo quy  nh  ña  th l    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Vèn  iÒu  Ö  ña  ©m  êng  èc    ® lc l tr qu doanh  µ vèn  éc  ë  ÷u  µ   íc l  thu s h Nh n   ghitrong ®iÒu  Ö  ©m  êng  èc      l l tr qu doanh. L© m   êng  tr ph¶i c«ng  è    b c«ng khai vèn  iÒu  Ö  µ    êng  îp    ® l v c¸c tr h thay  ® æi  èn  iÒu  Ö. v® l ­ Vèn  éc së  ÷u  µ   íct¹  ©m  êng  èc    thu   h Nh n   i l tr qu doanh  µ tæng    Þ tµi l  gi¸tr     s¶n  ©m  êng  èc  l tr qu doanh  ang  ® qu¶n  ývµ  ö  ông  õ ®i  ) c¸c kho¶n  î l  s d tr   (­    n  ph¶itr¶ë  êi®iÓ m         th   b¸o c¸o. ­ Giao  èn    v cho  ©m  êng  èc  l tr qu doanh:L© m   êng  èc    tr qu doanh  îcNhµ   ®  nícgiao vèn  éc së  ÷u  µ   íchiÖn  ã  ¹ l©m  êng      thu   h Nh n   c ti   tr sau    îckiÓm    khi®   tra, thÈm   nh  ®Þ theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Trong    ®Þ hi h c Nh n   ®ã bao  å m     g c¶ nh÷ng  kho¶n sau:
  7. 7 + C¸c kho¶n  èn  ång  õng  ng©n  v tr r do  s¸ch  u     ®Ç t hoÆc   ã  ån  èc  c ngu g ng©n s¸ch  µ   íc (kÓ  tr c ®©y   µ  Ön  Nh n   c¶  í   v hi nay) giao    cho  ©m   êng  èc  l tr qu doanh  qu¶n  ýsö  ông. l  d + Kho¶n  Õ  thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp, Nhµ   íc cÊp  ¹ cho  ©m   êng    n  li  l tr quèc doanh      iÓn rõng  ®Ó ph¸ttr   (kh«ng bao  å m   Çn  Õ    Ëp  g ph thu thu nh doanh  nghiÖp  ö  ông  sd cho  ¹t®éng  ho   c«ng  ch) thuéc nguån  èn  µ   ícgiao cho  Ý    v Nh n     l©m  êng  èc  tr qu doanh. b­ Qu¶n  ývÒ     l   doanh      Ý  µ    µnh  thu,chiph v gi¸th s¶n  È m,  Þch  ô  ¹ c¸c ph d v ti    l©m  êng  èc  tr qu doanh: ­Qu¶n  ývÒ     l   doanh  thu: Doanh    ña  ©m  êng  èc  thu c l tr qu doanh  å m   g doanh    õ ho¹t®éng  thu t     kinh  doanh  ©m  l nghiÖp  µ    Ëp  õc¸cho¹t®éng  v thu nh t       kh¸c.   C¸c kho¶n  nhËp    ô  ©m  thu  tiªuth l s¶n  µ  kh¸c tõ rõng  v thu     phßng  é  Êt hr  xung  Õu  µ  y v xung  Õu  éc doanh    ña  ©m  êng  èc  y thu   thu c l tr qu doanh. L© m   êng  èc  tr qu doanh  ph¶i h¹ch    to¸n riªng phÇn       doanh  thu  õ  ¹t t ho   ®éng  kinh doanh  n«ng nghiÖp, ho¹t ®éng      kinh  doanh  ªnquan  n   ©m   li   ®Õ l nghiÖp  µ  ¹t®éng  v ho   kinh doanh    kh¸c ®Ó     nh  Õt    x¸c ®Þ k qu¶  kinh doanh  õng    t ho¹t®éng    kinh doanh.   Ho¹t®éng    kinh doanh  ªnquan  n   ©m    li   ®Õ l nghiÖp  å m:  g s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp.l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp  Õt  îp,du  Þch vµ  Þch  ô  ©m  kh l  d v l nghiÖp. ­Qu¶n  ývÒ     Ý  µ    µnh.   l   chiph v gi¸th Chi  Ý   ¹t®éng  ph ho   kinh doanh    bao  å m       Ý   ã  ªnquan  n   g c¸c chiph c li   ®Õ qu¸ tr×nh ho¹t®éng       kinh doanh  ña  ©m  êng  èc    cl tr qu doanh  :chiphÝ  èng  nh     gi c©y, nguyªn nhiªnliÖu,vËt liÖu;khÊu             hao  µis¶n  è  nh;    Ý  t  c ®Þ chiph qu¶n  ý l  b¶o  Ö   õng;tiÒn l ng,c¸ckho¶n    Ý  ã  Ýnh  Êt l ng;c¸ckho¶n  Ých vr    ¬     chiph c t ch  ¬     tr   nép theo quy  nh  ña  µ   ícnh:b¶o  Ó m   Õ  µ    Ý    ®Þ c Nh n     hi yt v chiph c«ng  oµn; chi ®    phÝ  Þch  ô  d v mua  µi;   Ý  ngo   ph b»ng  Òn kh¸c.. chi ti   . C¸c  kho¶n    Ý   Ò   ång,ch¨m  ãc  õng, qu¶n  ý b¶o  Ò,  chi ph v tr   sr   l  v khoanh  nu«i,t¸ sinh rõng   i     phßng  é  Êtxung  Õu, xung  Õu, c¸cho¹t®éng  hr  y   y      c«ng  ch  Ý kh¸c ® îc Nhµ   íc giao  µ       n  v c¸c kho¶n    Ý   éc    ån  chiph thu c¸c ngu kinh phÝ     kh¸c  ®µi  ä  th ph¶i h¹ch    to¸n riªng,kh«ng  ¹ch      h to¸n vµo    Ý     chi ph s¶n  Êt, kinh xu     doanh  ña  ©m  êng. c l tr c­ Qu¶n  ý cÊp  l  ph¸t vµ  ö  ông  ån  èn  õ  Õ     sd ngu v t thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp:   Kho¶n  Õ  thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  åm  kinh doanh  ©m   (g c¶    l nghiÖp  vµ kinh doanh, dÞch  ô      v kh¸c)Nhµ   íccÊp  ¹ cho  ©m  êng  èc    n  l i l tr qu doanh    ®Ó ®Ç u    i ¹orõng  µ  tt¸    t v kinh phÝ  ùc hiÖn    Öm   ô    th   c¸c nhi v c«ng  ch  Ý theo  ù    d to¸n do  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh,Bé, ngµnh     Trung  ng    Öt. ¬ phª duy Thu Õ   nhËp  thu  doanh  nghiÖp  Êp  ¹ cho  ©m  êng  µ sè  Õ  ∙  ép  c l  i l tr l   thu ® n ng©n s¸ch  µ   íc (quý  Nh n   hoÆc  n¨m). L© m   êng  ép  Õ    tr n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  µo  ©n  v ng s¸ch  Êp  µo, th×  ©n  c n  ng s¸ch  Êp    Êp  ¹   c ®ã c l i kho¶n  , kinh  phÝ  µy  ö  ông  n sd kh«ng  Õt  h trong n¨m, ® îcchuyÓn       sang  n¨m  sau. Tr×nh  ù cÊp    èn  ùc hiÖn  t  ph¸tv th   theo  ng    nh  ña  é   µichÝnh  ®ó qui®Þ c BT  t¹  iTh«ng   è  t s 25/2000/TT­ BTC   µy  ng 30/3/2000  íng  Én  µn      h d ho tr¶c¸c kho¶n  thu ®∙  ép  ©n    n ng s¸ch nhµ  íc.   n 
  8. 8 Hå   ¬  Êp    èn  s c ph¸tv bao  å m: g ­Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ phª duy   to¸nc c c th quy   ­ V¨n    b¶n giao kÕ   ¹ch vÒ   èn  µ  èil ng cña  û     ho   v v kh  î   U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  ®èivíi ©m  êng  ùcthuéc ®Þa  ¬ng),cña  é, Ngµnh  ®èivíi ©m  ­ (    l tr tr     ph   B  (    l tr êng  ùcthuéc Trung  ng). tr     ¬ ­ Biªn b¶n    nghiÖ m  thu  èi l ng  µn  µnh  ÷a  ©m   êng  µ  é    kh  î ho th gi l tr v h gia ®×nh hoÆc   n  Þ  Ën  Çu  Õu  ã). ®¬ v nh th (n c ­ B¶n    Ën  è  Õ  nhËp    x¸c nh s thu thu  doanh nghiÖp  ph¶inép  ña  ¬    c c quan  thuÕ  µ  è  Õ  ùc nép  ©n  v s thu th   ng s¸ch cña    kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  C¨n  vµo  å  ¬    ¬  cø  h s trªnc quan  µichÝnh  ùc  Ön  Öc  Êp  t  th hi vi c ph¸tnh    sau: +  èi víikho¶n  Õ   §   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  ©m   êng  ∙  ép  ©n  l tr ® n ng s¸ch,®iÒu  Õtvµo  ©n    ti   ng s¸ch Trung  ng, th×  é   µi chÝnh  Èm   nh  µ    ¬  BT  th ®Þ v cÊp ph¸t. +  èi víikho¶n  Õ   §   thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ©m   êng  ∙  ép  ©n  l tr ® n ng s¸ch,®iÒu  Õtvµo  ©n    ti   ng s¸ch ®Þa  ¬ng,Së  µichÝnh­ VËt    Èm  nh     ph   T    gi¸th ®Þ vµ  Êp  c ph¸t. Riªng sè  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  ña  ©m  êng  èc  c l tr qu doanh  Trung  ¬ng  ∙  ép  µ  iÒu  Õtvµo  ©n  ®n v® ti   ng s¸ch ®Þa   ¬ng, th×  ë   µi chÝnh    Ët    ph   ST  ­V gi¸lµm  ñ tôccÊp    µ      íi é  µichÝnh.   th     ph¸tv b¸o c¸o v   T   B   d­  Õ     ©n  èilî nhuËn  Ch ®é ph ph     i sau  Õ  µ  thu v qu¶n  ýc¸c quü  l    trong l©m     tr ng  èc  ê qu doanh. LîinhuËn  ùc hiÖn  n¨m  µ kÕt    th   c¶  l  qu¶ kinh doanh  ña  ©m  êng  èc    cl tr qu doanh  bao  å m   î nhuËn  õ ho¹t®éng  g l i t    kinh doanh  µ  î nhuËn  õ ho¹t®éng    v l  i t    kh¸c. LîinhuËn  ¹t®éng    ho   kinh doanh  µ kho¶n    l  chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng doanh  thu  µ    µnh  v gi¸th to¸n bé  ña    c s¶n  È m   µng  ph h ho¸,dÞch  ô  ∙    ô    v ® tiªuth trong  n¨m  µi Ýnh  ña  ©m  êng  èc  t  ch c l tr qu doanh. LîinhuËn  ¹t®éng    ho   kh¸clµlînhuËn  õ ho¹t®éng  µichÝnh  ÷a sè        i t    t  gi   thu lính¬n  è    ña  ¹t®éng  µichÝnh  å m:    s chi c ho   t  g cho thuª tµis¶n, kinh       doanh  chøng  kho¸n,thu    Òn  öi,l∙ cho    l∙ ti g     i i vay,lî tøc cæ   Çn  µ  î nhuËn  õ vèn        ph i v l i t  gãp  ªndoanh  µ  îp doanh,hoµn  Ëp  è    li   vh    nh s d kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    u   gi¸®Ç tchøng    kho¸n.. . .. L© m   êng  èc  tr qu doanh  ph¶ih¹ch    to¸n riªng kho¶n  î nhuËn  õ c¸c ho¹t     l i t      ®éng kinh  doanh  ©m   l nghiÖp  µ  î nhuËn  ña  v li   c c¸c  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  dÞch  ô  v kh¸c. LîinhuËn  ùc hiÖn  ña  ©m  êng  èc    th   cl tr qu doanh  sau    ép  Õ  khin thu theo  LuËt thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  îcph©n  ®  chiavµo    ü    c¸c qu doanh nghiÖp  vµ  sö  dông quü  doanh nghiÖp theo Th«ng t è  64/1999/TT­  s BTC  ngµy  7/6/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Õ     ©n  èilî nhuËn  c BT  h d ch ®é ph ph    i sau  Õ  thu vµ qu¶n  ýc¸cquü  l    trongc¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc. nh n   e­  ©n   Ng s¸ch  µ   íc ®Ç u    Nh n   t 100%  kinh phÝ     theo  ù  d to¸n ® îc Uû         ban nh©n  ©n  d tØnh,Bé, ngµnh     Trung  ng  ¬ phª  Öt  duy cho    ©m  êng    ©y  c¸c l tr ®Ó x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ÕtyÕu  ôc  ô  c s h  thi   ph v s¶n  Êt vµ  ùc hiÖn  Öm   ô  xu   th   nhi v c«ng  Ých bao  å m: g
  9. 9 ­  © y   ång,nu«i dìng  G tr     b¶o  Ö   õng  vr phßng  é  Êt xung  Õu  µ  hr  y v xung  yÕu. ­ X ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ÕtyÕu  ôc  ô    d c s h  thi   ph v s¶n  Êt trªn®Þa  µn    xu     b qui ho¹ch rõng    nguyªn liÖu tËp      trung(hÖ  èng  êng  ôc, Õn  ,   th ® tr   b b∙i v.v. .   .) ­ Thùc  Ön  Ö m   ô    hi nhi v nh»m   ç  îph¸ttr Ón kinh tÕ, x∙ héi ®¶m     h tr   i          b¶o quèc  phßng,an    ninh trªn®Þa  µn  ïng cao,vïng s©u, vïng xa.    bv          g­ L© m   êng  èc    tr qu doanh  îchëng  Ýnh  ®  ch s¸ch hç  î u    ña  µ   íc   tr  ®Ç tc Nh n   ®Ó   ùc hiÖn  ù  b¶o  Ö,  th   d ¸n  v khoanh  nu«it¸   i sinh,lµm  Çu  õng  ù nhiªnnh    gi r t    ®èi  íiDù   trång  õng  v   ¸n  r nguyªn  Öu  Ëp  li t trung quy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/6/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓn   Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   cña  µ   íc. Nh n   2.§èivíi      Ban  qu¶n  ýkhu  õng  l  r phßng  é: h Ban qu¶n  ý khu  õng  l  r phßng  é   ¹t ®éng  h ho   theo  ¬  Õ   n   Þ   ù  c ch ®¬ v s nghiÖp  kinh tÕ  ã    ùc hiÖn    c thu,th   qu¶n  ýtµichÝnh  l    theo  Õ     Ön  µnh, ch ®é hi h   ® îctrÝch m ét  Çn      ph kho¶n chªnh  Öch    ính¬n    l thu l   chitheo quy  nh,      ®Þ ®Ó chi cho  ångvµ  tr   b¶o  Ö   õng. vr Ng ©n  s¸ch  µ   íc cÊp  nh n   kinh  Ý     ùc  Ön  ph ®Ó th hi c¸c  Ö m   ô  ång, nhi v tr   ch¨m  ãc, qu¶n  ý b¶o  Ö,  s  l  v nu«i dìng  õng    r phßng  é  Êt xung  Õu  µ  hr  y v xung  yÕu theo kÕ   ¹ch ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ho     c th quy phª duy ViÖc qu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬  l  ®Ç tx d c b¶n,trång rõng,nu«idìng,b¶o  Ö             v rõng  ña  ©m  êng  èc  c l tr qu doanh  µ v Ban  qu¶n  ýkhu  õng  l  r phßng  é  ùc hiÖn  h th   theo Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 28/1999/TT­ ngµy  LT  3/2/1999  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh; Quy Õt  nh     K ho v§ t  T     ®Þ sè 251Q§/TTg  µy  ng 23/3/2000  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc    c Th t Ch ph v vi bæ sung,   söa  æi  ñ tôc thanh    èn  ® th     to¸nv cho  Öc  ùc hiÖn  ù    ång míi5  iÖu ha  vi th   d ¸n tr     tr   rõng  µ      v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËthiÖn  µnh.    h VII­ æi m í i t æ  c h ø c  q u ¶ n  l ý trong n é i b é    § l © m  tr n g  q u è c d o a n h   ê 1.V Ò   chøc    tæ  s¶n  Êt: xu a­  õng  µ  t  ©m  R v ®Ê l nghiÖp  îc Nhµ   ícgiao,l©m  êng  ñ  Õu  ®  n    tr ch y ph¶i  thùc  Ön  hi giao  kho¸n    nh  æn ®Þ cho  chøc, hé    nh  µ    ©n  tæ    gia ®× v c¸ nh theo  Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi giao  kho¸n  t  ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê s d vm ®Ý s¶n  Êt n«ng, xu     l©m nghiÖp  µ  v nu«itrång thuû s¶n        trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícban  µnh  nh n   h theo NghÞ   nh  ®Þ 01/CP  µy  ng 02/1/1995 cña  Ýnh  ñ.Ngoµira,l©m  êng    Ch ph      tr cã  Ó    ông    ×nh  th ¸p d c¸c h thøc kho¸n kh¸c phï hîp víi®iÒu  Ön  µ  ×nh  ×nh           ki v t h cô  Ó  ña  ©m  êng. KhuyÕn  Ých    é    nh  th c l tr   kh c¸c h gia ®× c«ng  ©n  µ  nh v n«ng  d©n    a   µn  Ën  trªn®Þ b nh kho¸n  hoÆc   ªndoanh, li   Õt  íil©m   êng  li     ªnk v   tr kinh  doanh  theo m«   ×nh   h trangtr¹ .  i Khi tr Ón khaigiao   i     kho¸n rõng  µ  t  ©m    v ®Ê l nghiÖp,l©m  êng    tr ph¶icïng     víibªn  Ën    nh kho¸n  Ëp  µ  ý  îp  ng  l v k h ®å kho¸n,trong      ®ã ph¶i quy  nh   â    ®Þ r quyÒn  î  Üa  ô  ña  giao kho¸n vµ  nhËn  l ingh v c bªn  ,     bªn  kho¸n,®¶m     b¶o cho    bªn nhËn  kho¸n yªn  ©m   u    èn, lao ®éng  µo  Öc  t ®Ç t v     v vi ch¨m  ãc, b¶o  Ö,    s  v ph¸t tr Ónrõng  µ  îchëng  ûlÖ  i  v®  t   s¶n  È m   Ých  ¸ng    õng  îckhaith¸c. ph th ® khir ®   
  10. 10 b­ Ngoµih×nh      thøc kho¸n ®Õ n   é    nh, l©m  êng  îctæ      h gia ®×   tr ®   chøc    c¸c tæ, ®éi,®¬n  Þ    ng      v lao ®é chuyªn nghiÖp    ùc tiÕp  ùc hiÖn  Ö m   ô  ®Ó tr   th   nhi v s¶n  Êt,kinh doanh  ña  ©m  êng  xu     cl tr (qu¶n  ý, l  b¶o  Ö,  v khoanh  nu«it¸ sinh vµ   i     trång rõng..     ÷ng  ïng rõng  ã    . ë nh ) v  kh kh¨n n Õu    kho¸n cho  é    nh    h gia ®× hoÆc   c¸c tæ    chøc, c¸ nhËn     kh¸c th×    kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ  µm  Þch  ô  vl d v s¶n  Êt xu   c©y, con; dÞch  ô  Ët t  ü  Ët,®êi  èng; khaith¸c,chÕ   Õn  µ    ô     v v  , k thu   s       bi v tiªuth   n«ng,l©m    s¶n... c­ L© m   êng  èc    tr qu doanh  îc dïng  t  ©m  ®  ®Ê l nghiÖp  a  ã  õng  µ  ö  ch c r vs dông  îthÕ  ña  ©m  êng  Ò  èn,kü  Ët,thÞ  êng.v v..     ªndoanh, l i cl tr (v v   thu   tr   . ®Ó li   )   li   Õt  íic¸c hé  bé, c«ng  ©n    ©m  êng, hé    nh  ªnk v     c¸n    nh viªnl tr   gia ®× n«ng  ©n   d vµ    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong nícvµ  µiníc®Ó   ©y  ång rõng,kÕt  îp víi     ngo     g tr     h   s¶n  Êt n«ng, l©m   xu     nghiÖp, chÕ   Õn, tiªuthô    bi     s¶n  È m   õng, ®ång  êi  ph r   th , lµm  Þch  ô  d v cho    µnh  Çn  c¸c th ph kinh tÕ    a  µn  ©y  ång,b¶o  Ö   µ    trªn®Þ b g tr   vv ph¸ttr Ónrõng.  i   2­ V Ò   chøc  é    tæ  b m¸y: § Ó   ï hîp víi chøc  ph       tæ  s¶n  Êt vµ  ¬  Õ   xu   c ch qu¶n  ýmíi,bé  l     m¸y  chøc  tæ  qu¶n  ýcña  ©m  êng  Çn  îctæ  l  l tr c ®   chøc  ¹ gän  Ñ   µ  ã  Öu  ùc,cô  Ó  l  i nh v c hi l   th nh sau: ­ ë   © m   êng: cã   L tr   Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng  µ  ét  è   ë v m s chuyªn viªnkü  ËtnghiÖp  ô  óp viÖc.     thu   v gi   ­ë  i s¶n  Êt:cã  éitr ng  µ  c¸n bé  ü  Ëtgióp viÖc.   ®é   xu   §   ë v 1    k thu     §èivíi   ©m  êng      l tr c¸c kinh doanh    tæng  îp nhiÒu  µnh  Ò   h  ng ngh kh¸cnhau,     Gi¸m  c  ©m  êng  ã  Ó    Þ  ¬  ®è l tr c th ®Ò ngh c quan  ñ  ch qu¶n  ùctiÕp  tr   cho  Ðp   ph thµnh  Ëp    l c¸c phßng, ban    nghiÖp  ô    óp  v ®Ó gi Gi¸m  c  iÒu  µnh    ¹t ®è ® h c¸c ho   ®éng  s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  ©m  êng      xu     c l tr nh c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íckh¸c. nh n   VIII­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n    T Dùa  µo  íng  Én    y,  vh d trªn®© Gi¸m  c  ë   ®è S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón  i  n«ng  th«n,Tæng     gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    ã  ©m  êng  èc  ty c l tr qu doanh  ñ  ch tr× cïng  íiSë   µi chÝnh  Ët    µ      v  T   V gi¸v c¸c Ban, Ngµnh  ã  ªnquan  ña    c li   c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õn hµnh  ©y  ùng      ¾p  Õp, ® æi  íi ph tr     ¬ ti   xd ®Ò ¸n s x   m  tæ  chøc  µ  ¬  Õ   v c ch qu¶n  ýl©m  êng  èc  l  tr qu doanh  ×nh  û   tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õu  ©m  êng  ùcthuéc ®Þa  ¬ng),vµ  é   (n l tr tr     ph   B qu¶n  ýngµnh  Õu  ©m   l  (n l tr ng  ùc thuéc  ê tr   Trung  ng)  ¬ phª  duyÖt. § Ò   ph¶i hoµn  µnh    ¸n    th trong n¨m  2000  .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2