intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

96
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    T Liªn t Þ ch B é  Gi¸o d ô c   µ  § µ o  t¹o, é  K h o a  h ä c c«n g  n g h Ö   v  B v µ   «i tr n g,  a n  t æ  ch øc  ­ c¸n b é  ch Ý n h  p h ñ   m ê  B S è  11/1999/TTLT­B G D & § T­B K H C N & M T ­ B T C C B C P   n g µ y  3 th¸ng 3 n¨ m   1999 h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h   th q s è  68/1998/Q§­T T g  n g µ y 27  th¸ng 3 n¨ m  1998 c ñ a  T h ñ  tí ng c h Ý n h  p h ñ  v Ò  m è i  u a n  h Ö  gi ÷ a  ¬   ë  ® µ o  t¹o, q cs   c ¬  s ë  n g hiªn cø u   íi o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc c ñ a c ¬  s ë   ã v  d ® Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 68/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 03  ng 27    n¨m  1998  cña  ñ   íng  Ýnh   ñ   Ò   Öc  Th t Ch ph v vi cho  Ðp   Ý  iÓ m   µnh  Ëp  ph th ® th l doanh  nghiÖp  µ  íc trong    ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë  nh n   c¸c c s ®µ t   s nghiªn cøu; Bé       Gi¸o dôc  µ     v §µo  ¹o,Bé   t   Khoa  äc, C«ng  h  nghiÖ  µ  v M«i  êng, Ban    tr   Tæ chøc  C¸n  é   ­  b ChÝnh phñ    quy  nh  Ò   èi  ®Þ v m quan  Ö   ÷a c¬  ë  o  ¹o, ¬  ë  h gi   s ®µ t   s nghiªncøu   c   víi  doanh nghiÖp  µ  íc(DNNN)  ña  ¬  ë      nh n   c c s ®ã nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. DNNN     trong c¸cc¬  ë  o  ¹o, ¬  ë      s ®µ t   s nghiªncøu  µ®¬n  Þ  ùcthuéc  c   l  v tr   cña    ¬  ë    µ  Þu  ù  c¸c c s ®ã v ch s qu¶n  ýcña  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë  l  c s ®µ t   s nghiªng cøu   theo  ù  û  Òn  ña  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  s u quy c B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, chñ  Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng.     2. DNNN     trong c¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    s ®µ t   s nghiªncøu  ã     c tc¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   tµikho¶n  µ    v con  Êu  d riªng, ã  Òn  µ  Üa  ô  ©n  ù,chÞu    quy c v ngh v d s  tr¸chnhiÖm     vÒ   ¹t®éng  ho   s¶n  Êtkinhdoanh  ña  xu     c doanh nghiÖp. 3. Ho¹t®éng      s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c DNNN   trong c¬  ë  o  ¹o, ¬  ë    s ®µ t   s c nghiªncøu    ph¶ig ¾n   íikÕt    v  qu¶ nghiªncøu  iÓn khaic«ng  Ö     tr     ngh hoÆc     c¸c s¶n  È m   Þch  ô  ph d v khoa  äc  h c«ng  nghÖ   ï hîp  íichøc  ph   v  n¨ng, nhiÖ m   ô    v chuyªn  m«n   ña  ¬  ë  .  c c s ®ã DNNN   îc c¬  ë  o  ¹o,c¬  ë  ®   s ®µ t   s nghiªn cøu  ¹o   t  ®iÒu  Ön  ï hîp  íiquy  nh  ña  ki ph   v   ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   èn, vËt t  ÕtbÞ,  ©n  lu   v    , thi   nh lùc,®Êt  ai  µ  ÷ng  iÒu  Ön    ® v nh ® ki kh¸c ®Ó     doanh nghiÖp  ¹t®éng  ã  Öu  ho   c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn.    to v ph¸ttr      II. u y Ò n  h ¹ n,  Q  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  s ë  ® µ o  t¹o, ¬  s ë  n g hiªn c ø u   c ® è i v íi  c¸c D N N N  tr ù c thu é c c ¬  s ë  ® ã 1. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  µngêicã  c   l    tr¸chnhiÖ m   ©y    x dùng    thµnh  Ëp  ®Ò ¸n  l DNNN   trong  ¬  ë  ña  ×nh   µ  ×nh  ¬  csc m v tr c quan  ã  c thÈm  Òn  quy quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  è  ®Þ t  i 4  ®Þ s 68/1998/Q§­TTg  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph 2. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  ×nh Bé   ëng, Thñ  ëng    tr   tr   tr c¬ quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û     thu Ch ph   t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt  Òu  Ö      ph tr     ¬ phª duy §i l Tæ chøc 
  2. 2 vµ  ¹t ®éng  ña  Ho   c doanh  nghiÖp, bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  th   luËtGi¸m  c    ®è doanh nghiÖp. 3. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,cë  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  µm    ñ  ôc theo      l c¸c th t   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt®Ó      chuyÓn  giao m ét  Çn  µ  ëng,thiÕtbÞ  ña  ¬  ë    ph nh x     c cs ®µo  ¹o,c¬  ë  t   s nghiªncøu    cho doanh nghiÖp.Gi¸ trÞ nhµ  ëng, thiÕtbÞ   µ       x    m c¬  ë  o   ¹o,c¬  ë  s ®µ t   s nghiªn cøu    chuyÓn  µnh  èn  iÒu  Ö  ña  th v ® lc doanh  nghiÖp  kh«ng  îc vîtqu¸ 1/3  ®       tæng    Þ nhµ  ëng  ÕtbÞ   ña  ¬  ë  o   gi¸tr   x thi   c c s ®µ t¹o,c¬  ë    s nghiªncøu    µ    ®ã v kh«ng  îc ®Ó   d  ¶nh  ëng  í nhiÖ m   ô, chÊt l ng h ti  v   î   ®µo  ¹o, Êtl ng nghiªncøu.  t  ch  î        4. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªn cøu  ã    c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn  giao vèn  u      ®Ç tban  u   µ  u      ®Ç v ®Ç tbæ xung  cho doanh nghiÖp,gi¸m    Öc    s¸tvi qu¶n  ý,sö  ông    ¬  ë  Ët chÊt cña  × nh  ∙  l  d c¸c c s v     m ® chuyÓn  giao  cho    doanh  nghiÖp  µ    Õ     ©n  v c¸c ch ®é ph chia lî nhuËn  µo    ü; phª  Öt  Öc       i v c¸c qu   duy vi huy ®éng  èn  ña  v c c¸n  é  b gi¶ng  ¹y,c«ng  ©n,  d  nh viªn chøc, c¸n  é      b nghiªn cøu    trong  ¬  ë  ña  ×nh;  äi vèn  ªndoanh; dïng  µis¶n    u   ra  µi csc m g  li     t  ®Ó ®Ç t ngo   doanh  nghiÖp theo ®Ò   Þ  ña    ngh c gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. 5. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  c   sau    èng  Êt víi khith nh     gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp  iÒu  ng,  ® ®é chuyÓn  ¼n   ét  è    h m s gi¸o viªn,c¸n  é    b khoa  häc,c«ng  ©n, viªnchøc    nh    sang  µm  Ö m   ô  l nhi v s¶n  Êt kinh doanh  ¹ doanh  xu     ti  nghiÖp  ña  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë  c c s ®µ t   s nghiªncøu;sè    é  µy      c¸n b n kh«ng  Ën ¬ng  nh l sù nghiÖp  µ   Ën ¬ng  µ    m nh l v c¸c thu  Ëp  nh kh¸c t¹   i doanh  nghiÖp, ®ång  êi   th   vÉn  îcquyÒn  ý  îp ®ång  ®  kh  tham      ¹t®éng  o  ¹ovµ  gia c¸c ho   ®µ t   nghiªncøu  ¹   ti  c¬  ë  .  s ®ã Khi  Çn  Õt,thñ  ëng  ¬  ë  o   ¹o,c¬  ë  c thi   tr c s ®µ t   s nghiªn cøu  iÒu    ® ®éng  ÷ng    nh gi¸oviªn,c¸n  é    b khoa  äc  µy  ël¹ gi¶ng  ¹y,nghiªn cøu    h n tr   i   d    sau khitho¶  Ën  íigi¸m  c    thu v   ®è doanh  nghiÖp  trong ph¹m      Õ   ® îcduyÖt   vibiªnch       cña  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë  c s ®µ t   s nghiªncøu. c   6. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªn cøu    chØ   o  ®¹ doanh  nghiÖp  ho¹t®éng    theo ®óng    chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao vµ  Óm      v®    ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi chÊp  µnh  h ph¸p luËt, Ýnh     ch s¸ch cña  µ  íc.   nh n 7. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªn cøu  ã    c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn  giao    Õt  c¸c k qu¶  khoa  äc  h c«ng  nghÖ     dông  µo  ®Ó ¸p  v s¶n  Êt,t¹o ®iÒu  xu     kiÖn  Ën  î®Ó   thu l   doanh  i nghiÖp  éc ®¬n  Þ  × nh  ¹t®éng  thu   vm ho   s¶n  Êtkinh xu     doanh  ã  Öu  c hi qu¶. 8. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  ã  c   c tr¸chnhiÖ m   µm    ñ   l c¸cth   tôctheo quy  nh  ña  é  µichÝnh    Êy l¹toµn  é  Õ    Ëp      ®Þ c BT  ®Ó l     i b thu thu nh doanh  nghiÖp  ña  c DNNN   éc  ¬  ë  ×nh    ö  ông  thu c s m ®Ó s d cho  ©y  ùng  ¬  ë  Ët x d csv  chÊt,mua  ¾ m     s trang thiÕtbÞ  ôc  ô    êng      ph v t¨ngc n¨ng  ùcgi¶ng d¹y,häc  Ëp, l     t  nghiªncøu  µ    iÓnc«ng  Ö     v ph¸ttr   ngh theo ®Ò     îcduyÖt.   ¸n ®   9. Thñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë    tr c s ®µ t   s nghiªncøu  Þu    ch tr¸chnhiÖm   i  íi   ®è v   sè    gi¸oviªn,c¸n  é    b khoa  äc,c«ng  ©n,    h  nh viªnchøc  c¬  ë  iÒu  do  s ® sang    khi doanh nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n  hoÆc     Ó. gi¶ith III.Q u y Ò n  h ¹ n,    tr¸ch n hi Ö m  c ñ a D N N N  trong  c ¬  s ë  ® µ o  t¹o, ¬  s ë  n g hiªn c ø u  c
  3. 3 Ngoµi nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm   ña    c gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ   íc,Th«ng   µy  Nh n   t n chØ     quy ®Þnh  thªm  Òn  ¹n  µ  quy h v tr¸chnhiÖ m   ña    c gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   thµnh  Ëp  l theo  Quy Õt  nh    ®Þ 68/ 1998/Q§­TTg trong  èi  m quan  Ö   íic¬  ë  h v  s ®µo  ¹o, ¬  ë  t   s nghiªncøu.Cô   Ó  µ: c     th l 1. Gi¸m  c    ®è DNNN   Ën  èn,®Êt  ai nhµ  ëng,thiÕtbÞ   µ    ån  nh v   ®  x     v c¸c ngu lùckh¸cdo  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë      c s ®µ t   s nghiªncøu  c   chuyÓn giao ®Ó     qu¶n  ý; ö  ông  l  d s c¸c nguån  ùc ® îc cÊp  ng  ôc  , Ö m   ô  îc giao      l    ®ó m tiªu nhi v®  ®Ó s¶n  Êt kinh xu     doanh,b¶o  µn  µ    iÓn vèn;®ãng  ãp    to v ph¸ttr     g kinh phÝ    cho  ¬  ë  o  ¹o,c¬  c s ®µ t   së nghiªncøu    theo  quy  nh  ña  Òu  Ö    ®Þ c §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v Ho   c doanh  nghiÖp. 2. Gi¸m  c    ®è DNNN   trong    ¬  ë  o  ¹o,c¬  ë  c¸c c s ®µ t   s nghiªn cøu  µ ngêi   l    chÞu  tr¸chnhiÖ m   ×nh ph¬ng    ∙  îcthñ tr ng  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë    tr   ¸n ® ®     ë c s ®µ t   s nghiªn c   cøu  Êt  Ý vÒ   nh tr   huy  ng  èn, gäi vèn  ªndoanh  ®é v   li   (trong vµ  µi níc),vay    ngo     vèn, ®Ç u    ngoµi doanh    t ra    nghiÖp  íithñ  ëng  ¬  v   tr c quan  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp doanh    nghiÖp. 3. Gi¸m  c    ®è DNNN   sau    èng  Êt víiThñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o,c¬  khith nh     tr c s ®µ t   së nghiªn cøu  ×nh  é   ëng, Thñ   ëng  ¬    tr B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    Ö m,  Ôn  Ö m,    ¬ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtPhã  th   lu   Gi¸m  c, ®è   kÕ     ëng  to¸ntr doanh  nghiÖp. 4. Gi¸m  c    ®è DNNN   ©y  ùng  Õ   ¹ch  µih¹n  µ  Õ   ¹ch  µng  xd k ho d  v k ho h n¨m,  ®Ò     chøc  ¸n tæ  s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  µ  ×nh thñ tr ng  ¬  v tr     ë c së  o  ¹o, ¬  ë  ®µ t   s nghiªncøu  c   th«ng qua. 5. Theo  nh  ú, Gi¸m  c    ®Þ k  ®è DNNN   b¸o  víithñ  ëng  ¬  ë  o  ¹o, c¸o    tr c s ®µ t   c¬  ë  s nghiªn cøu  Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp; thùc hiÖn  y       ®Ç ®ñ   Õ     Õ     èng    ch ®é k to¸nth kª theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6. Gi¸m  c  ®è DNNN   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   äi  ¹t ®éng  ña    v m ho   c doanh  nghiÖp. Gi¸m  c    ®è DNNN   îc quyÒn  ù chñ  ý  Õt    îp  ng  ®  t  k k c¸c h ®å s¶n  Êt ­ xu     kinh doanh,hîp ®ång  Ón  ông       tuy d thªm    ng  µ  Òn  Õt  nh  lao ®é v quy quy ®Þ møc   l ng  µ  ö  ông  ü  óc  î  ü  ¬ vsd qu ph l iqu khen  ëng  , th theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh  µ  Òu  Ö    h v §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v Ho   c doanh  nghiÖp. 7. Gi¸m  c    ®è DNNN   ã  c tr¸ch  Öm     nhi øng  ông    kÕt  d c¸c   qu¶ nghiªncøu    cña  ¬  ë  o  ¹o, ¬  ë  c s ®µ t   s nghiªncøu  ∙  c   ® chuyÓn giao,hç  î   tr  cho    ¹t®éng  c¸cho   nghiªncøu  µ  o  ¹ocña  ¬  ë  .   v ®µ t   c s ®ã IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  ã  ã  tr th hi   c kh kh¨n,v ng  ¾ c,    ¬  ë  o   ím c¸c c s ®µ t¹o, ¬  ë    s nghiªncøu,c¸cdoanh  c      nghiÖp ph¶n  ¶nh  Ò   é  v B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,   v§ t  Bé  khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Ban    tr   Tæ chøc  ­ C¸n  é  Ýnh  ñ     b Ch ph ®Ó  nghiªncøu      bæ sung  öa  æi  s® cho  ïhîp. ph    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2