Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư

  1. T h«ng t c ñ a liªn é   Õ  h o ¹ ch  µ  § Ç u    ­  g o ¹i   b k v tN giao s è  11/B K H­N G  n g µ y     31 th¸ng  12 n¨ m  1996 h í ng d É n   ñ t ô c x¸c  h Ë n  n g u å n  g è c Vi Ö t  a m  v µ  th n N lý l Þ ch t p h¸p c ñ a n g êi Vi Ö t  a m  ® Þ n h    ë  n íc n g o µ i ® Ç u  t v Ò  Vi Ö t N a m N c theo L u Ë t kh uy Õ n  k h Ý c h   Ç u  t trong n íc ® § Ó   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  êiViÖtNam   nh      ícngoµilµm  ñ tôcx¸c  ng     ®Þ cë n     th     nhËn  ån  èc  Öt Nam   µ  ý lÞch   ph¸p    u    vÒ   Öt Nam   ngu g Vi   v l  t ®Ó ®Ç t Vi   theo  LuËt khuyÕt khÝch  u        ®Ç ttrong níc®∙  îcqui®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è    ®   ti  ®Þ s 29/CP   ngµy  12/5/1995  ña  Ýnh   ñ     nh     Õt thihµnh  Ët  c Ch ph qui ®Þ chi ti     Lu khuyÕn   khÝch  u    ®Ç t trong níc,Liªn Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     ¹igiao  íng  Én          k ho v§ t ­ Ngo   h d nh sau: §i Ò u    nhËn  ån  èc  ÖtNam: 1. X¸c  ngu g Vi   1.1.Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµinãit¹ §iÒu  NghÞ   nh  è        ®Þ cën        i 2  ®Þ s 29/ CP   µy  ng 12/5/1995, bao  å m   êi cã  èc  Þch  Öt    g ng   qu t Vi Nam   nh    ë   íc ®Þ c n  ngoµivµ  êigèc  ÖtNam   ã  èc  Þch  íckh¸c.   ng   Vi   c qu t n  §èi víinh÷ng  êi cßn     ng   mang  é  Õu  îp  Ö  ña  Öt Nam   ×  h chi h l c Vi   th kh«ng  cÇn  ã    Ën  ån  èc  Öt Nam.  c x¸c nh ngu g Vi   Trong  êng  îp  ¬ng  ù  tr h® s chØ  ã  é  ch chiÕu  ícngoµith×  n    ph¶i® îcm ét     trong nh÷ng  ¬    c quan  sau  y     Ën  ã  ®© x¸c nh c nguån  èc  ÖtNam: g Vi   a.C¬     quan  idiÖn  ¹igiao hoÆc     ù  ña  ÖtNam     ícngoµi; ®¹   Ngo     l∙nhs c Vi   ën   b.Uû     ban  Ò   êiViÖtNam     ícngoµi; v ng     ën   c. C¬     quan  ã  Èm   Òn  ña  íc ngoµi m µ   êi cã  ån  èc  Öt c th quy c n    ng   ngu g Vi   Nam   mang  é  Õu. h chi 1.2.Ng êi xin x¸c nhËn  ån  èc  Öt Nam   ¹  ét        ngu g Vi   tim trong    ¬  c¸c c quan  cña  ÖtNam     nh  ¹ ®iÓ m   vµ  kho¶n    Òu  µy  Vi   qui®Þ t i a  b  1.1 §i n ph¶i®¸p    øng    ®ñ c¸c®iÒu  Ön  µ  ñ tôcsau  y:   ki v th     ®© a.  ã   n       Ën  ån  èc  Öt Nam   Éu  è  C ®¬ xin x¸c nh ngu g Vi   (m s 01/NG­LS­UB   kÌm  theo Th«ng   µy);   tn b. XuÊt  ×nh m ét    tr   trong c¸c giÊy tê hîp lÖ  Ó  nh÷ng  Êy  ê cÊp  íc          (k c¶  gi t   tr   n¨m 1975)  : giÊy  nh   khai sinh,chøng      minh  , thÎc¨n  íc,sæ   ng   ý  é  th     c  ®¾ kh khÈu (hoÆc     sæ gia  nh), giÊy  ®×   chøng  Ën  Õt  nh k h«n, hé   Õu  ò    chi c v.v.   .. chøng minh b¶n  ©n  Ön  th hi nay  hoÆc   ∙  õng  ã  èc  Þch  Öt Nam   ®t c qu t Vi   hoÆc   cã  cha hoÆc   Ñ   µngêihiÖn  m l    nay  hoÆc   ∙  õng cã  èc  Þch  ÖtNam; ® t   qu t Vi   c.Cã   é  Õu  ícngoµihîp lÖ.   h chi n      §i Ò u    nhËn  ýlÞch   2. X¸c  l  tph¸p: Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi (gåm  ngêi mang  é  Õu  Öt     ®Þ cën     c¶    h chi Vi   Nam   µ  êi chØ   ã  é  Õu  íc ngoµi)vÒ   íc ®Ç u    theo  Ët  v ng   c h chi n     n  t Lu khuyÕn  khÝch  u    ®Ç ttrong nícph¶icã:     
  2. 2 a. X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  íc ngoµi n¬i ngêi ®ã   c n       ®Þnh    Ò   Öc  c v vi trong thêigian     sinh sèng    íc ®ã     ë n   b¶n  ©n  th kh«ng  ph¶ilµ    ngêi ®ang  µ truycøu    l    tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,kh«ng    h s  ph¶ilµ ngêi ®∙  Þ   Õt         b k ¸n m µ   a  îcxo¸ ¸n vµ  Ön  ch ®       hi nay  kh«ng  Þ  Ê m   Òn  bc quy kinh doanh    theo b¶n    ¸n cña  µ    ícngoµi; To ¸n n   b. B¶n cam   Õt  k trong  êigian  th   sinh  èng    Öt Nam   Ó  tr c khi s ë Vi   (k c¶  í     xuÊt c¶nh  nh      ícngoµivµ    Ò   ícng ¾n  ¹n)b¶n  ©n    ®Þ cën     khiv n   h  th kh«ng  ph¶i  lµngêi®ang  Þ         b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,kh«ng    h s  ph¶ilµngêi®∙  Þ   Õt      bk ¸n m µ   a  îcxo¸ ¸n vµ  Ön    ch ®       hi nay  kh«ng  Þ  Ê m   Òn  bc quy kinh doanh    theo    b¶n ¸n cña  µ    ÖtNam.   To ¸n Vi   §i Ò u    3. C¸c  Êy  ê x¸c nhËn  ån  èc  Öt Nam   µ  ýlÞch   gi t     ngu g Vi   v l  t ph¸p  do  ícngoµicÊp  n    hoÆc     Ën  ãit¹ ®iÓ m   kho¶n    Òu  vµ  iÓ m     x¸c nh n   i   c  1.1.§i 1  ® a §iÒu  cña  2  Th«ng   µy  tn ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   îp ph¸p ho¸.C¸c  Êy tê nµy       h     gi     ph¶i® îcdÞch    Õng  Öt    ra ti Vi   vµ b¶n  Þch  d ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo    nh  ña  Öt Nam   qui®Þ c Vi   chøng  Ën. nh §i Ò u    4. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  th   10  l vi   t   nh ®ñ h s hîp  Ö, c¸c c¬  l     quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     ph¶icÊp  Êy    Ën  ån  èc  êiViÖt Nam   Éu  è    gi x¸c nh ngu g ng     (m s 02/NG­LS­UB   µ  v sè 03/NG­LS­UB   Ìm  k Th«ng   nµy) hoÆc   t   ph¶i hîp    ph¸p ho¸    Êy  ê x¸c c¸c gi t     nhËn  ån  èc  ÖtNam   µ  ýlÞch tph¸p do  ícngoµicÊp  ngu g Vi   v l       n    hoÆc     Ën. x¸cnh §i Ò u 5. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  t n c hi l   t   k v thay  Õ  ÷ng  th nh qui ®Þnh  ã  ªnquan  n   Öc    Ën  ån  èc  Öt Nam   µ  ýlÞch     c li   ®Õ vi x¸c nh ngu g Vi   v l  t ph¸p  ¹ Th«ng   è  BKH/DN   µy  ti  ts 02  ng 30/1/1996  ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   ­ c B K ho   § th íng  Én  ùc hiÖn  d th   NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  ng 12/5/1995  Ò   ñ  ôc ®Ç u     ùc v th t   t tr   tiÕp  ¹  Öt Nam   ña  êi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi vµ  ña  êi níc t iVi   c ng     ®Þ c n    c ng     ngoµic  ól©u  µit¹ ViÖtNam.   tr   d     i     M É u   è:  s 01/NG­LS­U B C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin x¸c n h Ë n lµ  g êi c ã  n g u å n  g è c  Ö t N a m n Vi (Dïng ®Ó     u    ¹ ViÖtNam   xin®Ç tt   i   theo LuËt khuyÕt khÝch  u          ®Ç ttrongníc)   K Ý nh   öi:. . ........nícCHXHCN   Öt Nam   ¹i . .. g . . .......    .. Vi   t . . .. 1.Hä   µ    v tªn:
  3. 3 Hä   µ    ÖtNam:.. . . ..............  v tªnVi   . . ................ . Hä   µ    v tªntronghé  Õu  Ön    chi hi nay:. . ........  . . ......... . Quèc  Þch  Ön  t hi nay:. . ................. . . ...............  . 2.Ngµy    th¸ngn¨m    sinh:. . ............... . . .............  . 3.N¬i sinh:. . ...................     . . .................... . 4.N¬i th ng  óhiÖn      ê tr   nay:. . ............. . . ...........  . Sè  iÖn  ¹i ¬ilµm  Öc  Õu  ã):. . ......  ® tho     n vi (n c . . ....... . Sè  iÖn  ¹i µ  ® tho   nh riªng(nÕu  ã):. . .........   c . . .......  . Sè   Fax  Õu  ã):. . ................. (n c . . ................. 5.Hé   Õu  Ön    chi hi nay: Sè:.. . ......................  . . ....................... . Ngµy  Êp:.. . ...................  c . . .................... . N¬i cÊp:.. . .....................   . . ...................  . N íccÊp:.. . ...................    . . .................... . Cã     Þ®Õ n:.. . ................. gi¸tr   . . ................. 6.  Êy  ê  Ìm  Gi t k theo   ®Ó chøng  minh  ån  èc  êi ViÖt Nam   Êy ngu g ng     (gi   khaisinh hoÆc       chøng minh    th hoÆc   Îc¨n  íc hoÆc     ¨ng  ý  é  Èu  th   c   sæ ® k h kh hoÆc       nh  sæ gia ®× hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Õt  nh k h«n  hoÆc   é  Õu  ò    h chi c v. v.. ) . Sè:.. . ......................  . . ....................... . Ngµy  Êp:.. . ...................  c . . .................... . N¬i cÊp:.. . .....................   . . ...................  . C¬   quan  Êp:.. . ................... c . . .................. §Ò  nghÞ... . .níc CHXHCN   Öt  . .    . Vi Nam   ¹ . ....x¸c  Ën  µ  êi cã  t i . .... nh   l ng   nguån  èc  Öt Nam     u    ¹  Öt Nam   g Vi   ®Ó ®Ç tt iVi   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç t trongníc.   T«i xin cam   oan  ÷ng  iÒu     ® nh ® khaitrªn®©y   µ ®óng  ù  Ët vµ  µn     l  s th   ho toµn  Þu  ch tr¸chnhiÖm    theo ph¸p luËtvÒ   ÷ng  iÒu        nh ® khai®ã.   Lµ m   ¹ . ..  µy.. . t ¸ng. . . n t i . ..ng .. . . h . . . ¨m   Ng êilµm  n      ®¬ (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
  4. 4 M É u   è:  s 02/NG­LS­U B .. . .........           C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m . . ........             .. N ícCHXHCN   ÖtNam                  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   Vi                     l    do   ph T¹i: . ......     . . .....      .. Sè: Gi Ê y x¸c n h Ë n n íc C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a n  t¹i..... Vi X¸c nh Ë n ¤ng,bµ:.. . ......................   . . ....................  . Quèc  Þch  Ön  t hi nay:. . ................. . . ...............  . Ngµy,th¸ng,n¨m      sinh:. . ..............  . . ............... . N¬i sinh:. . ......................   . . ....................  . §Þa  chØ  êng  óhiÖn  th tr   nay:. . ...........  . . ............ . Mang  é  Õu  è:. . ....... NgµycÊp:.. . .... h chi s . . .......   . ... . N¬i cÊp:.. . ........... íccÊp:.. . ....   . . ...........   N . . ..  . Cã     Þ®Õ n:.. . .................. gi¸tr   . . .................. Lµ  êi cã  ån  èc  Öt Nam     Ò   u    ¹  Öt Nam   ng   ngu g Vi   xin v ®Ç t t iVi   theo  Ët Lu   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrongníc.   .. . . µy. . . h . . n . . . . ng . . t ¸ng. . . ¨m. .  . .. . . cCHXHCN   ÖtNam   ¹ . . ..í   n Vi   t i.      ý    ng  Êu  ¬     (K tªn,®ã d c quan  µ  Êu  v d chøc  danh) M É u   è:  s 03/NG­LS­U B Uû   ban  Ò   êiViÖtNam        C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m v ng                     ícngoµi     ë n       §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    l    do   ph                       Sè:.. . /NVN­ .. NN Gi Ê y x¸c n h Ë n U û  ban v Ò  ng êi Vi Öt  a m     íc ngo µi N ën x¸c nh Ë n ¤ng,Bµ:.. . ......................   . . ....................  . Quèc  Þch  Ön  t hi nay:. . ................. . . ...............  . Ngµy,th¸ng,n¨m      sinh:. . ..............  . . ............... .
  5. 5 N¬i sinh:. . ......................   . . ....................  . §Þa  chØ  êng  óhiÖn  th tr   nay:. . ...........  . . ............ . Mang  é  Õu  è:. . .......Ngµy  Êp:.. . ... h chi s . . ......  . . c . . .  . N¬i cÊp:.. . ...........N íccÊp:.. . ...   . . ..........    .. . . .  . Cã     Þ®Õ n:.. . .................. gi¸tr   . . .................. Lµ  êi cã  ån  èc  Öt Nam     Ò   u    ¹  Öt Nam   ng   ngu g Vi   xin v ®Ç t t iVi   theo  Ët Lu   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrongníc.      . . . µy. . .t ¸ng. . . n . .  .. . . ng . . . h . .. ¨m. . (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản