Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về hướng dẫn việc nhập khẩu miễn thuế trang thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t Liªn B é  K Õ  h o¹ch vµ § Ç u   t ­ T h ¬ n g   ¹i  µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc D u   m ­ T c lÞch sè 41/TT­L B  n g µ y 21 th¸ng  n¨ m  1997 v Ò  viÖc h íng d É n   7  viÖc  nhËp   hÈu   iÔn   k m thu Õ  trang thiÕt b Þ cña  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  cã  n ® Ç u  t n íc n g o µi vè C¨n  ý  cø  kiÕn cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹  b¶n  3144/KTTH  v¨n sè  ngµy  24  th¸ng6    n¨m  1997  cña  ChÝnh phñ, LiªnBé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu       t­ TµichÝnh    ­ Th¬ng      m¹i­ Tæng  côc  lÞch  Du  híng dÉn viÖc nhËp khÈu  miÔn thuÕ trang thiÕtbÞ      cña   c¸c doanh nghiÖp  cã vèn ®Çu      tnícngoµinh    sau: 1.§èit   ph¹m         îng vµ  vi¸p dông: 1.1.Th«ng     tnµy    ¸p dông  cho    c¸c Doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi   vµ Bªn    níc ngoµi tham      gia Hîp ®ång  t¸ckinh doanh  hîp      (sau  ®©y         gäi t¾t lµ Doanh  nghiÖp) thuéc      c¸c lÜnh vùc: kh¸ch      s¹n;v¨n phßng    ­ c¨n  cho  hé  thuª;  nhµ    ë; x©y dùng    chî,trung t©m  ¬ng      th m¹i,dÞch  kü  vô  thuËt;kinh doanh        siªu thÞ;s©n    golf  ;khu  lÞch;khu  du    thÓ  thao;khu      vuich¬igi¶itrÝ;bÖnh        viÖn;tr  ­ êng  häc;v¨n ho¸;tµichÝnh;ng©n            hµng;b¶o    hiÓm; kiÓm  to¸n;dÞch  tvÊn    vô   ® îccÊp    GiÊy phÐp  ®Çu    ícngµy  th¸ng11  ttr   23    n¨m  1996. 1.2.Trong  êng        tr hîp c¸cDoanh nghiÖp      îcBé    nãitrªn®   KÕ ho¹ch vµ    §Çu  tcÊp    GiÊy phÐp  ®iÒu  chØnh  íchoÆc   tr   sau ngµy  th¸ng 11  23    n¨m  1996    ®Ó t¨ng vèn    ®Çu    n©ng  t cÊp,    më réng quy    ¸n  m« dù  còng  îc ¸p  ®   dông  theo  Th«ng  t nµy    êng  (trõtr hîp x©y dùng    bæ sung  mét  ¸n    i nh  dù  míi t¹ mét ®Þa  ®iÓm  kh¸c). 2.Trang    thiÕtbÞ  îcmiÔn    ®   thuÕ  nhËp  khÈu: C¸c Doanh nghiÖp  îcnhËp  ®   khÈu  miÔn  thuÕ  mét lÇn ®èi      víic¸c trang  thiÕtbÞ    nhËp  khÈu thuéc vèn ®Çu    ®Ó       t t¹o tµis¶n  ®Þnh   cè  h×nh  thµnh  doanh nghiÖp theo    c¸c nhãm   hµng    ho¸ quy ®Þnh  it¹ Phô      lôckÌm theo Th«ng  tnµy.   Hµng  ho¸  îc nhËp  ®   khÈu miÔn  thuÕ mét lÇn        nãi trªn lµ toµn  c¸c bé    trang thiÕtbÞ    ®¸p  øng nhu cÇu  nªu  i t¹ Gi¶itr×nh    kinh  ­ kü  tÕ    thuËt hoÆc     thiÕtkÕ  thuËt ® îc miÔn    kü      thuÕ lÇn ®Çu     khinhËp  khÈu        ®Ó t¹otµis¶n  cè  ®Þnh  h×nh  thµnh  Doanh  nghiÖp    mµ kh«ng  bao gåm  nhËp  khÈu    ®Ó thay thÕ    hoÆc  ®æi  míi. 3. ThÈm     quyÒn  thñ    vµ  tôc duyÖt danh môc hµng ho¸  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp khÈu: C¨n  GiÊy  cø  phÐp ®Çu  ,gi¶itr×nh kinh tÕ    thuËthoÆc   t        ­ kü    thiÕtkÕ    kü  thuËt cña  ¸n,Bé    dù    Th¬ng    m¹i quyÕt  ®Þnh  danh môc  hµng  ho¸  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu  mét  lÇn      ®èi víitrang thiÕtbÞ      cña   c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinãit¹ ®iÓm   Th«ng         i 2  tnµy.
  2. 2 Trong  qu¸ tr×nh duyÖt    kÕ ho¹ch nhËp  khÈu, nÕu  tæng    gi¸ trÞ trang  thiÕt bÞ       xin phÐp   nhËp  khÈu cña c¸c Doanh  nghiÖp  møc   cã  chªnh  lÖch  kh«ng    qu¸ 10%   vèn  sè  ph©n    bæ nhËp  khÈu quy ®Þnh  trong gi¶itr×nh      kinh  tÕ  kü  ­  thuËt,nhng        tèi®a kh«ng qu¸ 500.000 USD  th×  Th¬ng      Bé  m¹i xÐt duyÖt mµ     kh«ng    yªu cÇu  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu     tx¸cnhËn  b»ng    v¨n b¶n. Phô  lôc (KÌm  theo Th«ng   11/TT­ ngµy  th¸ng7    tsè  LB  21    n¨m  1997) D a n h  m ô c  c¸c n h ã m  trang thiÕt  Þ  ® îc p h Ð p  n h Ë p  k h È u  m i Ô n  thu Õ  b m ét lÇn cña c¸c D o a n h  n g hi Ö p  cã vè n ® Ç u   íc n g o µi t n 1. Trang    thiÕtbÞ  phßng    v¨n  (m¸y tÝnh,m¸y      in,Fax, Telex,photocopy,       bµn ghÕ,    tñ®ùng    tµiliÖu.. ) .. 2.Trang    thiÕtbÞ    phßng  kh¸ch (bµn,ghÕ,      th¶m...) 3.Trang    thiÕtbÞ    bÕp, phßng      ¨n,nhµ hµng,quÇy      i   bar (c¸clo¹ bÕp,        lßvi sãng,m¸y      hótkhãi,  khö    mïi,dông  lµm  cô  bÕp, ly,    ®Üa,  t¸ch,  chÐn...) 4. Trang    thiÕtbÞ    phßng  kh¸ch s¹n (gi     êng    tñ,bµn  ghÕ,  itñ l¹nh,®iÖn  tiv     ,   tho¹i . ) .. 5.Trang    thiÕtbÞ    nghe  nh×n  (m¸y cassette,          ©m ly,loa,video,micro.. )   . 6.ThiÕtbÞ  sinh(bån      vÖ    t¾m,      bÖ xÝ,lavabo,g¬ng...   ) 7. HÖ     thèng cung cÊp      i níc c¸c lo¹ (m¸y b¬m, m¸y    läc,®ång  níc,nåi hå      h¬i. . .) 8.HÖ     thèng  m¸y    th«ng    l¹nhvµ  giã(®iÒu  hoµ  trung t©m    hoÆc   côc  bé) 9.HÖ     thèng  phßng  ch¸yvµ    chèng  ch¸y. 10.HÖ     thèng  ®iÖn  chiÕu  vµ  s¸ng (®Ìnc¸clo¹         i®Ìn  , chiÕu.. ) . 11.HÖ     thèng  lýr¸cvµ    xö      nícth¶i. 12.HÖ     thèng  th«ng    ªnl¹c. tinli   13.HÖ     thèng  vËn  chuyÓn  (thang m¸y,xe      ®iÖn,c¸clo¹ xe      i ®Èy).   14.HÖ     thèng  giÆt  lµ. 15.HÖ     thèng  b¶o  vÖ. 16. Trang    thiÕtbÞ    phßng  thÓ dôc thÓ thao,bÓ       b¬i,s©n  tenis,  c¾t    tãc, vò  êng,karaoke,vuich¬igi¶i         tr           trÝ,vËtlýtrÞliÖu. 17. M¸y    mãc, thiÕtbÞ  ªnquan    li   ®Õn  viÖc ch¨m sãc  (c¾t    cá  cá, phun  thuèc trõs©u... .     ) 18.HÖ     thèng  phun   íi   tho¸t níc,t   vµ  tiªu  níc. 19.Dông  ®¸nh      cô  golf(g¨ng tay,gËy      ®¸nh  golf qu¶    , golf . ) .. 20.M¸y    mãc, trang thiÕtbÞ        cña    c¸ckhu  thÓ  thao,vuich¬igi¶i         trÝ. 21.M¸y    mãc, trang thiÕtbÞ, dông  y            cô  tÕ,dông  thÝ  cô  nghiÖm.
  3. 3 22.C¸c      lo¹ phô    i tïngkÌm  theo c¸clo¹ m¸y        i mãc, trang thiÕtbÞ  trªn.       nªu 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản