Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng  V i Ö t   n a m     S è   1 2 6 / 2 0 0 3 / T T L T / T C ­ T L §   n g µ y   1 9 . t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2003  Söa ®æi  Th«ng t liªn tÞch sè  76/1999/TTLT/BTC­TL§  ngµy 16/6/1999 híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn §Ó phï hîp víi LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n   híng   dÉn   thùc   hiÖn   LuËt   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc,   ®Ó   ®¶m   b¶o  kinh phÝ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn, Liªn tÞch Bé  Tµi chÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn ph­ ¬ng thøc thu, nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ   hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc nh sau:        I/  Ph¬ng thøc trÝch, nép  kinh phÝ c«ng ®oµn: ­  Hµng n¨m, sau  khi  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao dù  to¸n ng©n s¸ch, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I thùc hiÖn ph©n bæ dù  to¸n   chi   tiÕt   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   trùc  thuéc. Riªng ®èi víi   kinh phÝ c«ng ®oµn ( b»ng 2% quü  tiÒn   l¬ng)   ph¶i   nép   trong   n¨m   (bao   gåm   c¶   c¬   quan   chñ  qu¶n vµ c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc), ®¬n vÞ  dù to¸n cÊp I ph¶i ph©n bæ chi tiÕt theo lo¹i, kho¶n, môc  106, tiÓu môc 03 cña Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc vµ göi c¬  quan Tµi chÝnh  ®ång cÊp tríc ngµy 31/12  ®Ó c¬ quan Tµi  chÝnh thùc hiÖn cÊp ph¸t (Kho b¹c Nhµ níc kh«ng thùc hiÖn  thanh to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n  s¸ch). ­ Sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n ph©n bæ dù to¸n chi tiÕt  cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp thÈm  ®Þnh ph©n bæ dù to¸n vµ th«ng b¸o cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp  I vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, trong ®ã,  x¸c ®Þnh râ sè kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i nép trong n¨m cña  ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I; ­ Hµng quý, c¨n cø v¨n b¶n ph©n bæ chi tiÕt cña ®¬n  vÞ dù to¸n cÊp I, c¬ quan Tµi chÝnh sÏ cÊp kinh phÝ c«ng  ®oµn b»ng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn theo Môc lôc ng©n s¸ch  Nhµ níc, ®ång thêi lËp ñy nhiÖm chi thay ®¬n vÞ sö dông  ng©n s¸ch nép kinh phÝ c«ng ®oµn qua ®¬n vÞ dù to¸n cÊp  I. §èi víi ®¬n vÞ hëng kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Trung  ¬ng  chuyÓn   vµo   tµi   kho¶n   cña   Tæng   Liªn   ®oµn   Lao   ®éng   ViÖt  Nam, ®èi víi ®¬n vÞ hëng kinh phÝ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng  chuyÓn vµo tµi kho¶n Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. 
  2. 2 II/ §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o,  thay thÕ môc 1; tiÕt 1 môc 3 PhÇn II vµ môc 1  PhÇn   III   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   76/1999/TTLT/TC­TL§   ngµy  16/6/1999 cña Liªn Bé Tµi chÝnh ­ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng  ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c  ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn  ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản