Thông tư liên tịch 13/LB-TT của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
158
lượt xem
26
download

Thông tư liên tịch 13/LB-TT của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 13/LB-TT của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/LB-TT của Ban Vật giá Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   LIªN B é  X © Y  D ù N G  ­ T µI C H Ý N H  ­ V Ë T  GI¸ C H Ý N H  P H ñ   S è  13/LB­T T  N G µ Y  18­8­1994 H í N G  D É N  P H ¬ N G  P H¸ P  X¸ C  ® Þ N H  GI¸   T R Þ  C ß N  L ¹I C ñ A  N H µ  ë  T R O N G  B¸ N  N H µ     H U é C  S ë  H ÷ U     ëT N H µ  N í C C H O  N G êI ® A N G   H U ª T C¨n  §iÒu  cña  cø  7  NghÞ   nh   è  CP   µy  7­ ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v mua  vµ  b¸n  kinh doanh  µ  ,LiªnBé  ©y  ùng   µichÝnh   Ët      nh ë     X d ­T   ­V gi¸ ChÝnh  ñ  íng dÉn  ¬ng  ph h   ph ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹cña  µ         gi¸tr   l  i nh ë nh sau: I.NGUYªN   ¾ C     T CHUN G ViÖc    nh    Þ cßn  ¹ cña  µ    x¸c ®Þ gi¸tr   li   nh ë ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c nguyªn  ¾c  t sau  y: ®© 1.Cã     khoa  äc   ü  Ët.   c¨n cø  h ­k thu ; 2.§¶m     b¶o chÆt  Ïvµ  Ýnh  ch   ch x¸c; 3.Phï hîp víi ùc tiÔn vµ  Ô     ông.        th     d ¸p d II  ¬NG   . PH PH¸P  X¸C  NH     Þ   ®Þ GI¸TR CßN   ¹ICñ A   µ   L  NH ë Gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µ    îcx¸c ®Þnh    vµo  û lÖ  Êt l ng cßn  ¹    l i nh ë ®     c¨n cø  t   ch  î   l  i cña  µ  , gi¸nhµ    ©y  ùng  íi vµ  Ön  Ých  ö  ông  ¹  êi®iÓ m     nh ë     ëx d m   di t sd ti   th b¸n. C«ng  thøc tÝnh      nh sau: Gi¸trÞcßn  ¹     Tû  Ö  Êtl ng    l        l ch  î   i                 Gi¸ nhµ  ë  DiÖn  Ých t    ña  µ    =   cßn  ¹cña  µ        ©y  ùng  íi  x    ö  ông  c nh ë     l i nh ë   x  x d m     s d     (®)                (%)           (®/m2  ö  ông) sd    (m2) 1. Tû  Ö  Êt l ng cßn  ¹ cña  µ    îcx¸c®Þnh  ng  êitheo    ­   l ch  î   l i nh ë ®     ®å th   haiph ¬ng ph¸p sau:   a.Ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých    t kinh tÕ   ü  Ët   ­k thu Tû  Ö  Êtl ng cßn  ¹cña  µ    îcx¸c®Þnh    vµo  ûlÖ  Êtl ng l ch  î   l i nh ë ®     c¨n cø  t   ch  î   cßn  ¹ cña    Õt  Êu  Ýnh  ãng,khung,cét,t ng,n Òn,  µn,kÕt  Êu    l i c¸c k c ch (m      ê   s  c ®ì m¸ivµ    ¹onªn  µ      µ  û lÖ    Þ cña    Õt  Êu  Ýnh    víi   m¸i)t   nh ë ®ã v t   gi¸tr   c¸c k c ch ®ã so    tæng    Þcña  gi¸tr   ng«inhµ.C«ng      thøc tÝnh      nh sau: Tû  lÖ  gi¸ trÞ  cña Tû   Ö  Êt îng    l ch l   kÕt  Êu  Ýnh c ch   n cßn  ¹i ña  Õt  Êu    x  l ckc      thø  i so  víi chÝnh thøc   i(%)      tæng    Þ gi¸tr i=1 Tû   Ö  Êt îng  l ch l            cña  ng«i  nhµ  (%) cßn  ¹i ña  µ    l  c nh ë =
  2. 2       (%)             Tæng   û  Ö    Þ  ña  t l gi¸ tr c c¸c  Õt  Êu   kc chÝnh      so  íitæng    Þ cña    v  gi¸tr   ng«i nhµ   (%) Trong  : ®ã i: è  tùcña  Õt  Êu  Ýnh   thø    s k c ch n:sè    Õt  Êu  Ýnh.   c¸ck c ch ­ Tû  Ö  Êt l ng cßn  ¹ cña  Õt  Êu  Ýnh  Héi ®ång    l ch  î   l  i k c ch do    b¸n  µ      nh ë x¸c ®Þnh  cø  µo  ÕtkÕ   c¨n  v thi   ban  u,  ÕtkÕ     ¹o,n©ng  Êp  c¬  ®Ç thi   c¶it   c do  quan  qu¶n  ýnhµ  ∙  ùc hiÖn  µ  ùc tr¹ngcña    Õt  Êu    l  ® th   v th     c¸c k c ®ã theo    c¸c chØ   tiªu híng dÉn  ¹ Phô  ôcsè  kÌm    t i l   1  theo Th«ng   µy.   tn ­ Tû   Ö    Þ cña    Õt  Êu  Ýnh  víitæng    Þ cña    l gi¸tr   c¸c k c ch so    gi¸tr   ng«inhµ    thùc hiÖn    theo híng dÉn  ¹ Phô  ôcsè  kÌm      t i l   2  theo Th«ng   µy.   tn Trong  êng  îp nhµ    tr h  ë hoÆc     é  ã  ÕtkÕ   Æc   Ötth× Héi ®ång  c¨n h c thi   ® bi       b¸n  µ    nh ë c¨n  vµo  ÕtkÕ   cø  thi   ban  u,  ÕtkÕ     ¹o,n©ng  Êp  c¬  ®Ç thi   c¶i t   c do  quan  qu¶n  ýnhµ  ∙  ùc hiÖn  µ  ùc tr¹ngcña  µ  l  ® th   v th     nh hoÆc     é        c¨n h ®ã ®Ó x¸c ®Þnh  û lÖ  Êt l ng cßn  ¹ vµ  û lÖ    Þ cña    Õt  Êu  t   ch  î   l   t   gi¸tr   i c¸c k c kh¸c cho  ï hîp   ph     thùc tÕ.   b.Ph¬ng    ph¸p thèng       kª ­kinh nghiÖ m.   Tû  Ö  Êtl ng cßn  ¹ cña  µ    îcx¸c®Þnh    vµo  ùc tr¹ngcña  l ch  î   l i nh ë ®     c¨n cø  th     nhµ,niªnh¹n sö  ông  µ  êigian ®∙  ö  ông  ña  µ    .     d v th     sd c nh ë ®ã 2. Gi¸ nhµ    ©y  ùng  íi lµ gi¸do  ñ   Þch  û      ëx d m       Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 61­   µy  7­ CP ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua   b¸n  µ  v kinh  doanh  µ   . nh ë   Trong  êng  îp  tr h c¨n  é  éc  µ    h thu nh ë chung  ã  Õt kÕ   Æc   Öt th×  éi c thi   ® bi   H  ®ång  nhµ      vµo  ÕtkÕ   b¸n  ë c¨n cø  thi   ban  u,  ÕtkÕ     ¹o,n©ng  Êp    ®Ç thi   c¶it   c do c¬ quan  qu¶n  ýNhµ   ∙  ùc hiÖn  µ  ùc tr¹ngcña    µ        nh   l  ® th   v th     c¨n nh ®ã ®Ó x¸c®Þ gi¸nhµ    ©y  ùng  íicho  ïhîp víi ùc tÕ.   ëx d m  ph       th   ViÖc  ©n  Êp  µ    ùc hiÖn  ph c nh ë th   theo Th«ng    íng  Én  è  th d s 05/BXD­§T  ngµy  2­ 9­ 1993  ña  é   ©y  ùng    ¬  ë  ÕtkÕ   c BX d trªnc s thi   ban  u,  ÕtkÕ     ®Ç thi   c¶i t¹o, ©ng  Êp  c¬   n c do  quan  qu¶n  ýnhµ  ∙  ùc hiÖn. l  ® th   3.DiÖn  Ých  ö  ông  ña  µ    îcx¸c®Þnh    t sd c nh ë ®     theo Th«ng   íng dÉn  è  th   s 05/BXD­§T  µy  2­ ng 9­ 1993  ña  é  ©y  ùng. c BX d II     ITæ CHøC   ù C   Ö N . TH HI 1.  éi  ng  H ®å b¸n  µ     µnh  Ëp  nh ë th l c¸c  é   Ën  b ph chuyªn  m«n   å m     g c¸c chuyªn  gia  ã  c kinh  nghiÖm   Ò   v c«ng    µ,  t, ®Ó   óp  éi  ng    t¸c nh ®Ê   gi H ®å x¸c ®Þnh    Þ cßn  ¹ cña  µ  . K Õt  gi¸tr   l i nh ë   qu¶    ghitheo  É u   íng dÉn  ¹ Phô  ôcsè  m h  ti   l  3  Ìm  k theo Th«ng   µy.   tn 2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o ®¹ c¸c Héi  ng    ®å b¸n  µ    chøc  ùc hiÖn  ètviÖc    nh    Þ cßn  ¹ nh ë tæ  th   t  x¸c ®Þ gi¸tr   li  cña  µ    ¶m   nh ë ® b¶o  nhanh, gän, chÆt  Ï,chÝnh    µ  êng      ch   x¸c v th xuyªn  Óm   ki trauèn  ¾n  Þp  êinh÷ng    ãt.   n k th   sais Trong  qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  Õu   ã  ã  tr tæ  th hi n c kh kh¨n, víng  ¾ c       m ®Ò nghÞ  ph¶n    Þp  êivÒ     é    ¸nh k th   LiªnB ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản